Hotărârea nr. 124/2009

 Hotărârea nr. 124 din 30.04.2009 – privind completarea Listei – ANEXĂ – laHotărârea nr. 241/10.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Blocurile de locuinţe ANL şi Sălile de Sport din municipiul Bacău, care vor fi racordate la Sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Bacău, până la sfârşitul lunii septembrie 2009.

HOTĂRÂRE privind completarea Listei - ANEXĂ - la Hotărârea nr. 241/10.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Blocurile de locuințe ANL și Sălile de Sport din municipiul Bacău, care vor fi racordate la Sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Bacău, până la sfârșitul lunii septembrie 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere: -Prevederile art.8 (2), lit. și ale art. 3 lit. „g” din Legea nr. 325/14.07.2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică;

-Prevederile art.8 (2) lit. „h” din Legea nr. 51/08.03.2006, a Serviciilor comunitare de utilități publice, ulterior modificată și completată;

-Referatul nr. 152762/09.04.2009, al Direcției Patrimoniu; -Adresa nr. 175145/04.03.2009, a Primăriei Municipiului Bacău;

-Adresa nr. 1189/03.04.2009, a S.C. CET S.A. Bacău; -Hotărârea nr. 241/10.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău . In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „b”, lit. „d”, alin. (6) lit. „a” punctul 9 și 14, precum și ale art.45 (2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE:

Ait.l. Se completează „Lista Anexă ' aprobată la art. 7 din H.C.L. nr. 241/10.07.2008, cu un număr dc 11 obiective „Blocuri de locuințe ANL și Săli de Sport” din municipiul Bacău, prevăzute cu centrale termice, pentru a fi incluse în Programul de dezvoltare și stabilizare al pieței de energie termică în municipiul Bacău, în vederea racordării la Sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, acestea fiind:

 • 1.  Bloc ANL - Str. Orizontului nr. 44, sc. A, 40 apartamente, P + 4;

 • 2.  Bloc ANL - Str. Narciselor nr. 14 A, sc. A, 29 apartamente, P + 4;

 • 3.  Bloc ANL - Str. Narciselor nr. 4A, 36 apartamente, P + 8E;

 • 4.  Bloc ANL - Str. Depoului nr. 80, sc. A+B, S+P+2+M, 40 apartamente;

 • 5.  Bloc ANL - Str. Depoului nr. 82, sc. A+B, S+P+2+M, 40 apartamente;

 • 6.  Bloc ANL - Str. Depoului nr. 84, sc. A+B, S+P+2+M, 40 apartamente;

 • 7.  Bloc ANL - Str. Depoului nr. 86, sc. A+B, S+P+2+M, 40 apartamente;

 • 8.  Sala de Sport Șc. Gen. Nr. 18 „Spiru Haret” - Str. Vasile Alecsandri nr. 14 Bacău;

 • 9.  Sala de Sport Șc. Gen. Nr. 2 - Str. 9 Mai nr. 64 Bacău;

 • 10. Sala de Sport Șc. Gen. Nr. 4 - Str. Prieteniei nr. 5 Bacău;

 • 11. Sala de Sport Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” - Str. Spiru Haret nr. 6 Bacău;

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 241/10.07.2008, sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Serviciul Unitatea Municipală pentru Monitorizare, S.C. CET S.A. Bacău, Serviciul Fond Locativ, Asociațiilor de Locatari și Unităților Școlare cărora le aparțin blocurile de locuințe și sălile de sport.

PREȘfDINTEDEȘEDINȚÂ

Q   Fl<>ROnJtht. 1.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI