Hotărârea nr. 123/2009

 Hotărârea nr. 123 din 30.04.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 3 spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr.1.

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 3 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

 • •  Prevederile art.14 (1)(2) și a art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” și a art. 123(l)(2)din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Prevederile Anexei nr.l Pct.9 lit.”g”din H.C.L. nr.191/15.05.2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău;

 • •  Referatul nr. 115.338/14.04.2009 al Direcției Administrația Piețelor;

 • •  Caietele de Sarcini și Planurile de Amplasament ale spațiilor ce se propun a fi scoase la licitație;

 • •  Contractele - cadru de închiriere;

 • •  Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art.36 (2)lit.„c” (5) lit.„a” si ale art.45(3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. -(1) Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui spațiu comercial destinat comercializării produselor agroalimentare, situat pe terasa de flori din Piața Centrală a municipiului Bacău, după cum urmează :

- A3 - în suprafață de 9,75 mp, situat pe terasa de flori din Piața Centrală, destinat comercializării produselor agroalimentare;

 • (2) Spațiul se identifică prin Planul de Situație din Anexa A3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) închirierea spațiului se aprobă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

 • (4)  Prețul de pornire al licitației va fi de 11 lei/mp./lună, conform H.C.L. nr. 191/15.05.2008.

Art2, - Se aprobă Caietul de Sarcini pentru închirierea la licitație publică a spațiului comercial A3 destinat comercializării produselor agroalimentare, situat pe terasa de flori din Piața Centrală a municipiului Bacău, conform Anexei nr. A3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a 2 (două) spații comerciale destinate activității de comerț cu came și produselor din came, situate în „Hala de came-pește” din Piața Centrală a municipiului Bacău, după cum urmează :

-B5 - în suprafață de 14,76 mp, destinat activității de comerț cu came;

 • (2) Spațiile se identifică prin Planurile de Situație din Anexele nr.B5, B13 părți integrante din prezenta hotărâre.

 • (3) închirierea spațiilor se aprobă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

 • (4) Prețul de pornire al licitației va fi de 11 lei/mp./Iună, conform H.C.L. nr. 191/15.05.2008.

Art.4. - Se aprobă Caietele de Sarcini pentru închirierea la licitație publică a spațiilor comerciale B5 și B13, destinate comercializării cărnii și preparatelor din came, situate în „Hala de came-pește” din Piața Centrală a municipiului Bacău, conform Anexlor nr.B5 și B13 părți integrante din prezenta hotărâre.

Art,5. Se constituie Comisia de licitație, formată din 5 membri, în următoarea componență :

 • 1. Luchian Dragoș

 • 2. Curcudel Constantin

 • 3. Jinga Maria

 • 4. Butnaru Monica

 • 5. Comorașu Mariana


 • - Viceprimar                       - Președinte

 • - Dir.Direcția Adm. Piețelor         - membru

 • - Dir, Direcția juridică și Ad-ție Locală - membru

 • - Șef. Birou contabilitate             - membru

 • - Șef Birou Teh. Org.              - membru


Ca secretar al Comisiei de licitație se numește ing. Lupu Constantin - inspector de specialitate la Direcția Adm. Piețelor.

Art.6. Se numește Comisia de soluționarea contestațiilor, formată din 3 membri, în următoarea componență:

 • 1. DrăgănuțăConstantin  -Viceprimar                         -Președinte

 • 2. Sinculeț Constantin    - insp. la Direcția Adm. Piețelor         - membru

 • 3. Iliescu Viorica        - Cons. jr. la Serv, juridic-contencios    - membru

Ca secretar al comisiei se numește subing. Sîrbulescu Sebastian - din cadrul Direcției Adm. Piețelor.

Art.7. - Se aprobă Contractele—cadru de închiriere a spațiilor prevăzute în prezenta hotărâre, adjudecate la licitație, conform Anexelor nr. CI și C2 părți integrante din prezenta hotărâre.

Art8. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să încheie și să semneze contractele de închiriere a spațiilor scoase la licitație.

Art.9. Hotărârea va fi comunicată Direcției Administrației Piețelor, Direcției Juridice și Ad-ție Locală, precum și membrilor nominalizați în comisii.

PREȘED


NR. 123 DIN 30.04.

O.P., Caleap FICONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

< ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU                    Anexa A3

La H.C.L. nr.            din 50- ty. ACO'J

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

CAIET DE SARCINI

PENTRU LICITAȚIE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII

>

SPAȚIULUI NR. 3, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,75 MP SITUAT PE TERASA DE FLORI A PIETII CENTRALE

DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ CU PRODUSE AGROALIMENTARE

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A DATE DESPRE PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.UJ. : 4278337, cont nr. R007TREZ06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon : 0234-547427

CAPITOLUL B DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

 • 1. PREZENTAREA SPAȚIULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

r

AMPLASAMENTUL = spațiu situat pe terasa de flori a Pieții Centrale conform schiței anexe, spațiu nr.3

SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău

SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : 9,75 mp

 • 2. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Spațiul ce se închiriază este în suprafață de 9,75 mp și se află situat pe terasa de flori a Pietii Centrale, str. Pietii nr. 1.

Acest spațiu se închiriază în vederea comercializării de produse agroalimentare, iar persoana juridică câștigătoare a licitației va amenaja spațiul, pe cheltuiala sa, pentru desfășurarea acestei activități. .

Spațiul este racordat la rețeaua de energie electrică a Pieții Centrale.

Se interzice cedarea folosinței spațiului închiriat prin orice formă de contracte cu terti.

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

La încheierea perioadei de închiriere, eventualele amenajări realizate vor face parte din domeniul public al municipiului Bacău, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Schimbarea destinației bunului o poate face doar proprietarul prin H.C.L.

3.OBIECTIVUL URMĂRIT = SPAȚIU PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

 • 4.DURATA ÎNCHIRIERII =1 AN

 • 5. PRETUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI: 11 LEI/mp/lună, conform H.C.L. nr. 191/2008

 • 6. GARANTIA DE PARTICIPARE : 1240 LEI

 • 7. TAXA DE PARTICIPARE : 200 LEI

 • 8. CAIET SARCINI: 50 LEI

 • 9. Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str.

Mărășești nr.6,________________.

 • 10. Data limită până la care se fac înscrieri la licitație :__________ora 16,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică româna ori străină autorizata pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului,

 • b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante;

 • c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • d) certificat fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • e) certificat fiscal emis de D.I.T.L. Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local sau adeverință din care să rezulte că nu a mai desfășurat activități comerciale pe raza municipiului Bacău;

 • f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • g) dovada constituirii garanției de participare la licitație, (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • h) dovada achitării caietului de sarcini (xerocopii după chitanțele de eliberate de casieria Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • i) dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți.

 • j) balanță de verificare sintetică a societății la data de 30.06.2008, semnată, de reprezentantul legal al societății, și ștampilată.

Din documente trebuie să rezulte că, codul CAEN al activității principale desfășurate este în conformitate cu destinația spațiului, sau prezintă certificat constatator de la O.R.C. că desfășoară o astfel de activitate într-un alt spațiu .

Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea garanției în caz de neadjudecare.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei Municipiului Bacău, în termen de 7 zile de la data ținerii licitației..

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • - împuternicirea semnată de administrator sau președinte însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui sau a administratorului de un document de identitate;

 • -  ștampila autorizată a societății.

CAPITOLUL C MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea spațiului situat pe terasa de flori a Pieții Centrale în suprafață de 9,75 mp se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor art.14 și 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și a codului civil.

înscrierea la licitație se face până la data de_________, orele 16,00, data la

care ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Pe plic se va menționa:

 • - numele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației, și a spațiului pentru care depune oferta;

Ofertele primite și înregistrate după termenul limita de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

Licitația se va desfășura în data de__________, orele 09,00, în prezența

comisiei de licitație stabilită prin H.C.L. nr.................și a candidaților înscriși la

licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețul minim pentru închirirere, care reprezintă și prețul de pornire al licitației este de 11 lei/mp/lună, confor H.C.L. 191/2008

Pasul de licitație este stabilit la minim 10 lei/mp/lună.

La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire) și după caz, alți specialiști și invitați.

La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia le reprezintă.

Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Comisia de licitație poate analiza și respinge ofertele făcute de ofertanții care înregistrează pierdere sau rezultate financiare necorespunzatoare.

După analizarea conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretarul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege.

Președintele comisiei anunță prețul de pornire al licitației, pasul minim de licitație și eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

Licitația se desfasoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețul de pornire al licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie sa fie mai mare decât oferta anterioara cu cel puțin un pas de licitare, sau egal cu oferta anterioară ) până când unul dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repetă de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigat, spațiul se adjudecă ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

în caz de egalitate a prețurilor ofertate, se va proceda în modul următor:

Ofertanții care au ajuns în această situație vor face o nouă ofertă în plic închis, semnat și ștampilat

Plicurile se vor deschide în prezența reprezentanților ofertanților;

Oferta cu valoarea cea mai mare va fi desemnată câștigătoarea licitației; în cazul în care ofertele sunt egale, se va proceda tot prin sistemul ofertei în plic închis.

Prețul de adjudecare al spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

Secretarul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna: denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților

5 ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea spațiului scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți.

într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu includ dovada achitării garanției de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților participanti la licitație, la cerere.

în procesul verbal al licitației se vor consemna de asemenea:

 • - nominalizarea ofertantului a cărui ofertă de preț a fost declarată câștigătoare și cu care s-a clasat pe primul loc;

 • - nominalizarea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia;

 • - precizarea ca rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul 6 ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o alta licitație ulterioară, organizată de Consiliul Local al municipiului Bacău.

în cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație într-un proces verbal și se va organiza o noua licitație.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în maxim 15 zile lucrătoare, calculate de la data licitației anterioare. înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație și ora depunerii.

în cazul când și la repetarea licitației se prezintă un singur ofertant se va trece la metoda de negociere directă.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații intemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației impreună cu comisia de licitație.

 • 4. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica decizia de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Prețul închirierii licitat va fi indexat semestrial, funcție de rata inflației.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


hp-180 .. 3,05.


Spațiu vanzare produse alimentare pard. vopsea epoxîdica A:4Q,75m2

CD


JSpatiu vanzare '^produse alimentare pard. vopsea epoxidic.

A:9,?5m2


Spațiu vanzare produse alimentare pard. vopsea epoxîdica A: 7, 75m2


Spătiu vanzare produse alimentare pard. vopsea epoxidic^J A:ft,#m22,10


_1.2£

hj ! oo -Ol o

’■ FÎ5


2,10


2,10-'

- - Ou ruî6^ '


Compartimentări din panouri aluminiu si tamplarie aluminiu

■ . 0»


1,80

1,20 o o

a a a>

.-o.

11

(OT3 II <O O


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa B5

La H.C.L. nr.            din ,^o, o4. ZOW

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

CAIET DE SARCINI

PENTRU LICITAȚIE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII SPAȚIULUI NR. 5, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14,76 MP SITUAT ÎN

HALA DE CARNE-PEȘTE A PIEȚII CENTRALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ CU CARNE

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A DATE DESPRE PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. R007TREZ06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon : 0234-547427

CAPITOLUL B DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

 • 1. PREZENTAREA SPAȚIULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

AMPLASAMENTUL = spațiu situat în hala de carne-pește a Pieții Centrale conform schiței anexe, spațiu nr. 5

SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietatea Municipiului Bacău

SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : 14,76 mp

 • 2. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Spațiul ce se închiriază este în suprafață de 14,76 mp și se află situat în hala de carne-pește a Pieții Centrale, str. Pieții nr. 1.

Acest spațiu se închiriază în vederea comercializării cărnii, iar persoana juridică câștigătoare a licitației va amenaja spațiul, pe cheltuiala sa, pentru desfășurarea acestei activități. .

Spațiul este racordat la rețeaua de energie electrică, instalația de apă-canal și instalația de încălzire și climatizare a Pieții Centrale.

Se interzice cedarea folosinței spațiului închiriat prin orice formă de contracte cu terti.

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

La încheierea perioadei de închiriere, eventualele amenajări realizate vor face parte din domeniul public al municipiului Bacău, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Schimbarea destinației bunului o poate face doar proprietarul prin H.C.L. 3.OBIECTIVUL URMĂRIT = SPAȚIU PENTRU COMERCIALIZAREA CĂRNII

 • 4. DURATA ÎNCHIRIERII =1 AN

 • 5. PRETUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI : 11 LEI/mp/lună, conform H.C.L. nr. 191/2008

 • 6. GARANTIA DE PARTICIPARE : 1400 LEI

 • 7. TAXA DE PARTICIPARE : 200 LEI

 • 8. CAIET SARCINI : 50 LEI

 • 9. Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str.

Mărășești nr.6,____________, ora 09,00.

 • 10. Data limită până la care se fac înscrieri la licitație :_______ora 16,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică româna ori străină autorizata pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului,

 • b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante;

 • c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • d) certificat fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • e) certificat fiscal emis de D.I.T.L. Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local sau adeverință din care să rezulte că nu a mai desfășurat activități comerciale pe raza municipiului Bacău;

 • f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • g) dovada constituirii garanției de participare la licitație, (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • h) dovada achitării caietului de sarcini (xerocopii după chitanțele de eliberate de casieria Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • i) dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți.

 • j) balanța de verificare sintetică la data de 30.06.2008 semnată, de reprezentantul legal, și ștampilată.

Din documente trebuie să rezulte că, codul CAEN al activității principale desfășurate este în conformitate cu destinația spațiului, sau prezintă certificat constatator de la O.R.C. că desfășoară o astfel de activitate într-un alt spațiu .

Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

>

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea garanției în caz de neadjudecare.

Garanția de participare va fi restituită participanților Ea licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei Municipiului Bacău, în termen de 7 zile de la data ținerii licitației..

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • - împuternicirea semnată de administrator sau președinte însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui sau a administratorului de un document de identitate;

 • -  ștampila autorizată a societății.

CAPITOLUL C MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea spațiului situat în hala de carne-pește a Pieții Centrale în suprafață de 14,76 mp se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor art.14 și 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și a codului civil.

înscrierea la licitație se face până la data de____________, orele 16,00, data

la care ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare Ea licitație, precizate în caietul de sarcini.

Pe plic se va menționa:

 • - numele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației, și a spațiului pentru care depune oferta;

Ofertele primite și înregistrate după termenul limita de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

Licitația se va desfășura în data de____________, orele 09,00, în prezența

comisiei de licitație stabilită prin H.C.L. nr.................și a candidaților înscriși la

licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețul minim pentru închirirere, care reprezintă și prețul de pornire al licitației este de 11 lei/mp/lună, conform H.C.L nr. 191/2008.

Pasul de licitație este stabilit la minim 10 lei/mp/lună.

La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire) și după caz, alți specialiști și invitați.

La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia le reprezintă.

Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Comisia de licitație poate analiza și respinge ofertele făcute de ofertanții care înregistrează pierdere sau rezultate financiare necorespunzatoare.

După analizarea conținutului plicurilor și a documentelor depuse,

< secretarul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege.

Președintele comisiei anunță prețul de pornire al licitației, pasul minim de licitație și eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

Licitația se desfasoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețul de pornire al licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie sa fie mai mare decât oferta anterioara cu cel puțin un pas de licitare sau egal cu oferta anterioară ) până când unul dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repetă de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigat, spațiul se adjudecă ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

în caz de egalitate a prețurilor ofertate, se va proceda în modul următor:

Ofertanții care au ajuns în această situație vor face o nouă ofertă în plic închis, semnat și ștampilat

Plicurile se vor deschide în prezența reprezentanților ofertanților;

Oferta cu valoarea cea mai mare va fi desemnată câștigătoarea licitației; în cazul în care ofertele sunt egale, se va proceda tot prin sistemul ofertei în plic închis.

Prețul de adjudecare al spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

Secretarul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea spațiului scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți.

într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu includ dovada achitării ) garanției de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților participant! la licitație, la cerere.

în procesul verbal al licitației se vor consemna de asemenea:

 • - nominalizarea ofertantului a cărui ofertă de preț a fost declarată câștigătoare și cu care s-a clasat pe primul loc;

 • - nominalizarea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia;

 • - precizarea ca rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

9

Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o alta licitație ulterioară, organizată de Consiliul Local al municipiului Bacău.

în cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație într-un proces verbal și se va organiza o noua licitație.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în maxim 15 zile lucrătoare, calculate de la data licitației anterioare. înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație și ora depunerii.

în cazul când și la repetarea licitației se prezintă un singur ofertant se va trece la metoda de negociere directă.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreună cu comisia de licitație.

 • 4. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica decizia de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Prețul închirierii licitat va fi indșxaLsamestrial, funcție de rata inflației.

Modul de achitare cât și cla^iăte pentrUjierespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de îricbirîș£e:


vjn.Jfd Pari

A: 732 m?'

7|

r vui* r f

SpjJu ven?.t<c flori     ('

A: J.fXmî '

lI ii l


ItpBIhi văruite flori         '   /

<A: 7,37 ml .


Zj//


CpAttw variere

(luîl / 1 zĂ:7,ftmi .

//:y

“Y1F


• X/

virtJere

nod r ./ X

A/i.l’orpl /


V _.

'5|?p1h> viRlefC flori / /*• 6.07 m7


(


tu


•p, vanura pani, vopsoi a A: n.Jf m2


nureCOf V p*rdț vopee* ♦poifldfc*


... ^9>K ._i_

i

I

4- — a ■

i


panloteila vopsea «poxldka '■


■p. «nur» | carne peni. vopsea cpoildlca A: 19, M ml


ap. varu>rt£Cțf j pard.voptoa epotidii^ ; A: 16.60 mî


// /


’K'ț;


s X Birou f t

J / X 1145 ml


z' ’z /  "7* I

' / / / / /////


Acces secundar birouri admlrMratle i i


•provijcK'nre.'

- propui-S


TERASA EXTERIOARA CIRCULAȚIE PUBLICA


- ’ 3*p — —

t ZCMaCRCIMjWMJSUC

 • *    piiditisl*

 • *    toptan iportdtea


.. W_______


...-----».«>------ ,r

. .lOHAcatcuumEnBuc . g '™.doaaala —r“ — fStțiBaa apoaldlta ■


i J

r-------- ■■gJC8

HALA CARNE ° PESTE '• :

S


.£ Sf j j


ertioM«Ji vopaea •poxWlc»

,-SMSrV ' S*~


, flipf'v*ruaraC’Of

______.ML


* & -*&

*           * ■              I Fiî !

-ZOMACTRCULARE PtltUC pardoseala vopsea apoxMiea Ulflrn*


tp, viitura pard, voptu eporidtea A: 1 ml


,„T


Zeru efrcvMI»


~ x*«      , i

j- -ijowiîa

■ unita eponimei 171,73 m1\ X

\


\ \

CONSTRUCȚIE


tp: vwwre i.

pi. d. vppMa epox-dica fc 11,54 mi___C£L£^.'C. ...


. u; Soha cmcuAm tusijcn ^aardoaaafa         h

h» vopsea aponidka 4TÎ.73 m’ _ _ _ „ i>.0l


I                                              '■ *        ■

tVtsUar-^ «<.*>• >B4pnip»anll 'rJbart»ti T- p* l'J j barbari


țțant Artele


pari trresleț A: 73» ml


g^jlperd. preț A» 3,50 m

^»..; *.4

OS2£J4rt11" ^ ‘S 'JHțiyi. gresia . a ,j „.      ■9


TERASA EXTERIOARA CIRCULAȚIE PUBLICA


si k;


__Utal


HALA LACTATE pardoseala vopioi eppxirfa A: 2$1J6 ml


Construcții existente


Zone In afara studiului


Pereți noi panou metalic triatrat


Pereți noi zidărie


Pereți ce se dezafectează


10 Stâlpi exlstenti


E3 Stâlpi propus! metalici


1,80 'Fațada laterala


S+PI I

X ’■ CONSTRUCȚIE. \ EXISTENTA \ T X


CONSTRUCȚIE EXISTENTA \     '■. . i’Y

\ X \


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa B13

La H.C.L. nr.        din 30. Qb £c03

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

CAIET DE SARCINI

PENTRU LICITAȚIE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII

>

SPAȚIULUI NR. 13, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21,54 MP SITUAT ÎN HALA DE CARNE-PEȘTE A PIEȚII CENTRALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ CU PREPARATE DIN CARNE

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A DATE DESPRE PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. R007TREZ06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon : 0234-547427

CAPITOLUL B DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

 • 1. PREZENTAREA SPAȚIULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

AMPLASAMENTUL = spațiu situat în hala de carne-pește a Pieții Centrale conform schiței anexe, spațiu nr. 13

SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău

SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : 21,54 mp

 • 2. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Spațiul ce se închiriază este în suprafață de 21,54 mp și se află situat în hala de carne-pește a Pieții Centrale, str. Pieții nr. 1.

Acest spațiu se închiriază în vederea comercializării preparatelor din carne, iar persoana juridică câștigătoare a licitației va amenaja spațiul, pe cheltuiala sa, pentru desfășurarea acestei activități. .

Spațiul este racordat la rețeaua de energie electrică, instalația de apă-canal și instalația de încălzire și climatizare a Pieții Centrale.

Se interzice cedarea folosinței spațiului închiriat prin orice formă de contracte cu terti.

J

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

La încheierea perioadei de închiriere, eventualele amenajări realizate vor face parte din domeniul public al municipiului Bacău, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Schimbarea destinației bunului o poate face doar proprietarul prin H.C.L.

3.OBIECTIVUL URMĂRIT = SPAȚIU PENTRU COMERCIALIZAREA PREPARATELOR DIN CARNE

 • 4. DURATA ÎNCHIRIERII =1 AN

 • 5. PRETUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI : 11 LEI/mp/lună, conform H.C.L. nr, 191/2008.

 • 6. GARANTIA DE PARTICIPARE : 1500 LEI

 • 7. TAXA DE PARTICIPARE : 200 LEI

 • 8. CAIET SARCINI : 50 LEI

 • 9. Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str.

Mărășești nr.6,_____________, ora 10,00.

 • 10. Data limită până la care se fac înscrieri la licitație :________ora 16,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică româna ori străină autorizata pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului,

 • b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante ;

 • c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • d) certificat fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • e) certificat fiscal emis de D.I.T.L. Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local sau adeverință din care să rezulte că nu a mai desfășurat activități comerciale pe raza municipiului Bacău;

 • f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • g) dovada constituirii garanției de participare la licitație, (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • h) dovada achitării caietului de sarcini (xerocopii după chitanțele de eliberate de casieria Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • i) dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți.

 • j) balanța de verificare sintetică la data de 30.06.2008 semnată, de reprezentantul legal, și ștampilată.

Din documente trebuie să rezulte că, codul CAEN al activității principale desfășurate este în conformitate cu destinația spațiului, sau prezintă certificat constatator de la O.R.C. că desfășoară o astfel de activitate într-un alt spațiu .

Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea garanției în caz de neadjudecare.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei Municipiului Bacău, în termen de 7 zile de la data ținerii licitației..

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • - împuternicirea semnată de administrator sau președinte însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui sau a administratorului de un document de identitate;

 • -  ștampila autorizată a societății.

CAPITOLUL C

MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea spațiului situat în hala de carne-pește a Pieții Centrale în suprafață de 21,56 mp se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor art.14 și 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și a codului civil.

înscrierea la licitație se face până la data de__________, orele 16,00, data

la care ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Pe plic se va menționa:

 • - numele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației, și a spațiului pentru care depune oferta;

Ofertele primite și înregistrate după termenul limita de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

Licitația se va desfășura în data de___________, orele 10,00, în prezența

comisiei de licitație stabilită prin H.C.L. nr.................și a candidaților înscriși la

licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețul minim pentru închirirere, care reprezintă și prețul de pornire al licitației este de 11 lei/mp/lună, conform H.C.L nr. 191/2008.

Pasul de licitație este stabilit la minim 10 lei/mp/lună.

La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire) și după caz, alți specialiști și invitați.

La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia le reprezintă.

Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Comisia de licitație poate analiza și respinge ofertele făcute de ofertanții care înregistrează pierdere sau rezultate financiare necorespunzatoare.

După analizarea conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretarul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege.

Președintele comisiei anunță prețul de pornire al licitației, pasul minim de licitație și eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

Licitația se desfasoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețul de pornire al licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie sa fie mai mare decât oferta anterioara cu cel puțin un pas de licitare sau egal cu oferta anterioară ) până când unul dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repetă de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigat, spațiul se adjudecă ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

în caz de egalitate a prețurilor ofertate, se va proceda în modul următor:

Ofertanții care au ajuns în această situație vor face o nouă ofertă în plic închis, semnat și ștampilat

Plicurile se vor deschide în prezența reprezentanților ofertanților;

Oferta cu valoarea cea mai mare va fi desemnată câștigătoarea licitației; în cazul în care ofertele sunt egale, se va proceda tot prin sistemul ofertei în plic închis.

Prețul de adjudecare al spațiului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

Secretarul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților

5 ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea spațiului scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți.

într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu includ dovada achitării garanției de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților participanți la licitație, la cerere.

în procesul verbal al licitației se vor consemna de asemenea:

 • - nominalizarea ofertantului a cărui ofertă de preț a fost declarată câștigătoare și cu care s-a clasat pe primul loc;

 • - nominalizarea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia;

 • - precizarea ca rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul 6

ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o alta licitație ulterioară, organizată de Consiliul Local al municipiului Bacău.

în cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație într-un proces verbal și se va organiza o noua licitație.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în maxim 15 zile lucrătoare, calculate de la data licitației anterioare. înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație.

în cazul când și la repetarea licitației se prezintă un singur ofertant se va (”■ < trece la metoda de negociere directă.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreună cu comisia de licitație.

 • 4. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica decizia de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Prețul închirierii licitat va fi ind^șțgsemestrial, funcție de rata inflației.

Modul de achitare cât și dău^^penifrî'nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de/inpFiinfe[> r,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


FLOROIUIQCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVJGΠcțj


r ■ un i. ■"[

• V ' Sp-Uw tinere fiori f A: J.U mî '

ii Iii L

Z? ?


■ ''S

c

Viniiif

/AFCJ

fior»      '

fiod

' /

Ar J.l&rrL

A; 3.

/ /


»p« V4nur« _ p«rd, vop*oî A: 13<tF m2


i

:                           i

l

:

i

- f* i,io


tțĂ.tjdJt»» ..

HALA CARN? B,


TERASA EXTERIOARA CIRCULAȚIE PUBLICA


«p. viAMn |CO f fi 6 p»rtf, vpptea etMiUlu A: 19,Mml

.....1.H


o<P “ —

X0MÎ C^CtAATB FUÎMC

WHMBMtldfc»


CGțfAf


<

i u»U< epotldu I


>p. v«'u»<(Sdif ; pard. YBpMftepcTidfc* -


.. *J .     -

w ' Si2o^f**u*’ru**r* ra MpMB IpcMa *

^.■saK4te»S''j|-;

£!Jpwe.7il|a g

Sw».. Lt ’Ț-Tiov


iwaiiiou*


TERASA EXTERIOARA CIRCULAȚIE PUBLICA


\ \ \ \

r-s> \

11.1 Y


x X

CONSTRUCȚIE.

\ EXISTENTA


constructiv

existenta


|      | Pereți existent)


Pereți noi panou metalic triatrat


Pereți ce se dezafectează


0 Stâlpi existent.


23 Stâlpi propuși metalici


1.80 «Fațada laterala


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr.C1

La H.C.L. nr. 425 din

CONTRACT CADRU DE ÎNCHIRIERE

n r__________d i n__________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Acest contract se încheie între:

Municipiul Bacău prin Primar ing.Romeo Stavarache, în exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce-i revin Municipiului Bacău în calitate de persoană juridică civilă și de drept public, proprietar al spațiului Și

..............................................................................................cu sediul în............................................................................telefon................,

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr............................ cod fiscal

.................................. ,              având              contul ....................................................... deschis              la ......................................................... ,        reprezentată prin


..................................... având funcția de.......................... cu domiciliul în......................................................................., în calitate de chiriaș.

Prezentul contract de închiriere se încheie ca urmare a licitației din data de........................................

Chiriașul se obligă să anunțe locatorul, în scris, despre orice modificare survenită în datele sale de identificare înscrise în prezentul contract, pe parcursul derulării acestuia.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu în suprafață de..........mp, situat pe terasa de flori a Pieței Centrale, pentru comercializare

produse agroalimentare, conform schiței anexe. Predarea-primirea spațiului se face pe bază de proces-verbal, anexă la prezentul contract.

III. TERMENUL ÎNCHIRIERII

Art.2 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 1 an, cu începere de la data de............până la data de..................

La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

IV. CHIRIA

Art.3. Pentru bunul închiriat, chiriașul datorează proprietarului o chirie lunară de..........lei mp/lună, în total..................lei/lună, conform Procesului

Verbal de licitație.

î

Chiria se va majora semestrial, funcție de rata inflației.

Art.4. Chiria se datorează lunar și se va plăti în contul proprietarului nr. R007TREZ06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău sau la casieria Primăriei Municipiului Bacău.

Chiriașul are obligația să plătească chiria, lunar, din proprie inițiativă până cel târziu la data de 25 a lunii în curs,cu excepția lunii decembrie când plata se va face până cel târziu în data de 18.

Art.5. Pentru neplata în termen a chiriei lunare, chiriașul datorează majorări de întârziere calculate la suma restantă, pentru fiecare zi de întârziere, conform legislației în vigoare.

Art.6. Dacă întârzierea achitării chiriei datorată este mai mare de 30 de zile față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către chiriaș.

 • V. DREPTURI Șl OBLIGAȚII

A.Drepturile și obligațiile proprietarului

Art.7. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.8. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul de a dobândi bunurile rezultate din investițiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Art.9. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art.10. Proprietarul va preda chiriașului imobilul, liber de orice sarcini, pe baza de proces - verbal de predare primire, în care se va specifica detaliat suprafața, perimetrul, vecinătățile. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, constituindu-se anexă la prezentul contract.

Art.11. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului, garantând chiriașul contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor, tulburării folosinței.

Art.12. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamentului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art.13. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere, potrivit destinației prevăzute la art. 1 din prezentul contract.

Art.14. Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art.15. Chiriașul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap.IV din prezentul contract.

Art.16. Pe toată durata închirierii, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la consumul de energie electrică, încheind în acest sens contract cu administrația piețelor.

Art.17. Chiriașul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului ca un bun proprietar și potrivit destinației prevăzute la art.2 din contract.

Art.18. Chiriașul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, sub sancțiunea nulității contractului.

Art.19. Chiriașul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării activității.

Art.20. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.21. La încheierea perioadei de închiriere, chiriașul va preda bunul închiriat și investiția realizată, ce va face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, libere de orice sarcini.

VI. UTILITĂTI

Art.22. Spațiul este branșat la instalația electrică a Pieței Centrale .

Orice altă intervenție ulterioară la circuitul electric ori la cel de apă-canal al pieței se poate face doar cu consimțământul scris al Administrației Piețelor, în baza avizelor și acordurilor instituțiilor abilitate, cu personal atestat conform legii.

Art.23. Cheltuielile ocazionate de eventualele modificări aduse instalației electrice sau de apă-canal sunt în seama chiriașului ca și cheltuielile ulterioare ocazionate de întreținerea și repararea lor. La încetarea relațiilor contractuale cu proprietarul, chiriașul va desființa branșamentele executate, aducând instalațiile la starea și forma inițială, la solicitarea proprietarului.

Art.24. Executarea neautorizată și fără consimțământul Administrației Piețelor a branșamentelor ori a intervențiilor ulterioare la instalațiile de energie electrică sau apă- canal atrag după sine încetarea prezentului contract.

Art.25. Contorii vor fi sigilați de Administrația Piețelor. Desigilarea contorilor în vederea intervențiilor pentru înlocuiri, reparații ori întreținere se face de către personalul autorizat de Administrația Piețelor.

Art.26. Chiriașul este răspunzător pentru păstrarea integrității sigiliilor aplicate. Deteriorarea ori ruperea sigiliilor îndreptățește pe locator la rezilierea prezentului contract de închiriere.

VII.    OBLIGAȚIILE Șl RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR PRIVIND PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR

Art.27. Chiriașul și proprietarul au obligațiile generale astfel cum sunt ele stabilite în capitolul II, secțiunile 1 și 6 din Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Chiriașul are obligația să respecte Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului administrației și internelor, cu nr.163 din 28.02.2007.

Art.28. Chiriașul va suporta în întregime pagubele produse bunurilor sale precum și pe cele produse bunurilor proprietarului ori ale altor chiriași ai imobilului, dacă acestea sunt cauzate de neîndeplinirea ori de îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentului capitol din contract.

Art.29. Proprietarul are obligația de a pune la dispoziția chiriașului planul de evacuare și planul de intervenție ale imobilului în scopul respectării acestora de către chiriaș.

VIII. PAZA Șl INTEGRITATEA BUNURILOR CHIRIAȘULUI

Art.30. Paza bunurilor și valorilor chiriașului sunt în sarcina exclusivă a acestuia.Proprietarul nu răspunde în nici un fel și în nici o situație de dispariția bunurilor chiriașului ori de eventualele stricăciuni ale acestora.

 • IX. FORȚA MAJORĂ

9

Art.31. Forța majoră , definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Forța majoră, așa cum este prevăzută în legea română, reprezintă un fenomen imprevizibil și ale cărei consecințe sunt de neînlăturat cum ar fi: război, calamități naturale, grevele, restricțiile legale și orice alt eveniment care este în afara controlului părții care îl invocă.

Partea care invocă evenimentul susmenționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte în mod complet și în termen de 5 zile de la producerea lui, cazul de forță majoră suferit și să prezinte în acest sens dovezi concludente de la organele abilitate. Dacă în termen de 30 de zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune interese.

X. LITIGII

Art.32. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.33. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.26 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

XI. NOTIFICĂRI

Art.34. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.35. în cazul în care ea se va face prin poștă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.36. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.37. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.38. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile înainte;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală de către proprietar;

 • e) în situația în care, din indiferent ce motiv chiriașul dorește să rezilieze prezentul contract, este obligat să anunțe în scris proprietarul despre hotărârea sa cu 30 de zile înainte; în această perioadă chiriașul va executa toate obligațiile ce-i revin potrivit prezentului contract

 • f) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane fizice sau juridice,. Art.39. La încetarea, din orice cauză, inclusiv în cazul schimbării

destinației spațiului stabilit în conformitate cu prevederile art.2, din contractul de închiriere, bunurile ce au făcut obiectul investiției vor fi preluate de proprietar, conform dispozițiilor caietului de sarcini.

Art.40. La încetarea contractului din vina chiriașului, spațiul va fi scos din nou la licitație fără drept de participare a acestuia.

XIII.  EVACUAREA BUNURILOR CHIRIAȘULUI LA ÎNCETAREA / REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.41. în situația în care chiriașul nu se conformează somației de evacuare a bunurilor în cazul încetării sau rezilierii contractului, proprietarul este îndreptățit să procedeze la evacuarea bunurilor pe cheltuiala chiriașului.

Semnând acest contract, chiriașul consimte ca evacuarea bunurilor de pe proprietatea proprietarului să se facă în temeiul prezentului contract fără hotărâre judecătorească și fără titlu executoriu.

Chiriașul declară, semnând prezentul contract, că nu se va opune evacuării bunurilor sale și că înțelege să nu împiedice în nici un fel pe proprietar să execute evacuarea bunurilor sale.

Semnând acest contract, chiriașul autorizează pe proprietar ca, în vederea evacuării bunurilor chiriașului, să intre oricând și în orice mod în spațiul său, fără a fi necesară prezența sa ori a unui împuternicit al său. Proprietarul va desemna o comisie formată din 3 persoane dintre angajații săi și va putea solicita prezența unor martori. Cu ocazia evacuării, comisia va inventaria bunurile chiriașului. Bunurile evacuate vor fi depozitate într-un spațiu al Administrației Piețelor.

J

Proprietarul nu poate fi făcut răspunzător de deteriorarea ori de deprecierea bunurilor chiriașului pe parcursul evacuării și depozitării lor.

Chiriașul se obligă să nu conteste procesul-verbal de inventariere în ceea ce privește cantitatea și calitatea bunurilor supuse evacuării.

Dacă în termen de 60 de zile chiriașul nu-și ridică bunurile de la locul unde acestea au fost depozitate, acestea trec în proprietatea proprietarului care le poate folosi sau valorifica în condițiile legii.

Pentru perioada de depozitare, chiriașul va plăti proprietarului o chirie lunară egală cu chiria datorată în ultima lună de valabilitate a prezentului contract.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art.42. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

 • a)  Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • c)  Hotărârea nr.___/2009 a Consiliului Local Bacău privind

aprobarea închirierii;

 • d) prevederile art.1410 - 1453 și 1470- 1490 cod civil.

Art.43. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta .

Art.44. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriașului.

Art.45. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.

Art.46. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării și a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar și 1 (unul) pentru chiriaș.Dispozițiile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil.

’ PROPRIETAR,                              CHIRIAȘ,

MUNICIPIULUI BACĂU

prin

PRIMAR

ING.ROMEO STAVARACHE


S.C.......................

prin

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC,


VIZAT JURIDIC


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR DIRECTOR

Ing.CURCUDEL CONSTANTIN

VIZAT JURIDIC,ROMÂNIA                                                 /

JUDEȚUL BACĂU                                           ,

consiliul idcal bacău                      Anexa nr.C2

La H.C.L. nr. din ^Q.Qk-ZCO^

CONTRACT CADRU DE ÎNCHIRIERE

nr_________din_________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

*

Acest contract se încheie între:

Municipiul Bacău prin Primar ing.Romeo Stavarache, în exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce-i revin Municipiului Bacău în calitate de persoană juridică civilă și de drept public, proprietar al spațiului

Și ..............................................................................................cu sediul

în............................................................................ telefon ................,

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr................... cod fiscal

.................................., având contul....................................................... deschis la ................................................... ,  reprezentată prin

............................ , având funcția de.........................., cu domiciliul în

......................................................................... în calitate de chiriaș.

Prezentul contract de închiriere se încheie ca urmare a licitației din data de


Chiriașul se obligă să anunțe locatorul, în scris, despre orice modificare survenită în datele sale de identificare înscrise în prezentul contract, pe parcursul derulării acestuia.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu în suprafață de.......... mp, situat în hala de carne-pește a Pieței Centrale, pentru

comercializare______________, conform schiței anexe. Predarea-primirea spațiului

se face pe bază de proces-verbal, anexă la prezentul contract.

 • III. TERMENUL ÎNCHIRIERII

Art.2 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 1 an, cu începere de Ea data de............până la data de..................

La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

 • IV. CHIRIA

Art.3. Pentru bunul închiriat, chiriașul datorează proprietarului o chirie lunară de .......... lei mp/lună, în total..................lei/lună, conform Procesului

Verbal de licitație.

Chiria se va majora semestrial, funcție de rata inflației.

Art.4. Chiria se datorează lunar și se va plăti în contul proprietarului nr. R007TREZ06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău sau la casieria Primăriei Municipiului Bacău.

Chiriașul are obligația să plătească chiria, lunar, din proprie inițiativă până cel târziu la data de 25 a lunii în curs,cu excepția lunii decembrie când plata se va face până cel târziu în data de 18.

Art.5. Pentru neplata în termen a chiriei lunare, chiriașul datorează majorări de întârziere calculate la suma restantă, pentru fiecare zi de întârziere, conform legislației în vigoare.

Art.6. Dacă întârzierea achitării chiriei datorată este mai mare de 30 de zile față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către chiriaș.

 • V. DREPTURI Șl OBLIGAȚII

A.Drepturile și obligațiile proprietarului

Art.7. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.8. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul de a dobândi bunurile rezultate din investițiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Art.9. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art.10. Proprietarul va preda chiriașului imobilul, liber de orice sarcini, pe baza de proces - verbal de predare primire, în care se va specifica detaliat suprafața, perimetrul, vecinătățile. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, constituindu-se anexă la prezentul contract.

Art. 11. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului, garantând chiriașul contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor, tulburării folosinței.

Art. 12. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra spațiului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art. 13. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere, potrivit destinației prevăzute la art. 1 din prezentul contract.

Art.14. Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art. 15. Chiriașul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap. IV din prezentul contract.

Art. 16. Pe toată durata închirierii, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, încheind în acest sens contracte de furnizare a utilităților. De aemenea, chiriașul va suporta toate cheltuielile ocazionate de întreținerea și repararea utilajelor frigorifice din dotarea spațiilor închiriate.

Art. 17. Chiriașul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului ca un bun proprietar și potrivit destinației prevăzute la art.2 din contract.

Art. 18. Chiriașul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, sub sancțiunea nulității contractului.

Art. 19. Chiriașul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării activității.

Art.20. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art.21. La încheierea perioadei de închiriere, chiriașul va preda bunul închiriat și investiția realizată, ce va face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, libere de orice sarcini.

VI. UTILITĂTI

Art.22. Spațiul este branșat la instalația electrică, instalația de apă-canal și instalația de încălzire și climatizare a Pieței Centrale.

Orice altă intervenție ulterioară la circuitul electric ori la cel de apă-canal al pieței se poate face doar cu consimțământul scris al Administrației Piețelor, în baza avizelor și acordurilor instituțiilor abilitate, cu personal atestat conform legii.

Art.23. Cheltuielile ocazionate de eventualele modificări aduse instalației electrice sau de apă-canal sunt în seama chiriașului ca și cheltuielile ulterioare ocazionate de întreținerea și repararea lor. La încetarea relațiilor contractuale cu proprietarul, chiriașul va desființa branșamentele executate, aducând instalațiile la starea și forma inițială, la solicitarea proprietarului.

Art.24. Executarea neautorizată și fără consimțământul Administrației Piețelor a branșamentelor ori a intervențiilor ulterioare la instalațiile de energie electrică sau apă- canal atrag după sine încetarea prezentului contract.

Art.25. Contorii vor fi sigilați de Administrația Piețelor. Desigilarea contorilor în vederea intervențiilor pentru înlocuiri, reparații ori întreținere se face de către personalul autorizat de Administrația Piețelor.

Art.26. Chiriașul este răspunzător pentru păstrarea integrității sigiliilor aplicate. Deteriorarea ori ruperea sigiliilor îndreptățește pe locator la rezilierea prezentului contract de închiriere.

 • VII.    OBLIGAȚIILE Șl RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR PRIVIND PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR

Art.27. Chiriașul și proprietarul au obligațiile generale astfel cum sunt ele stabilite în capitolul II, secțiunile 1 și 6 din Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Chiriașul are obligația să respecte Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului administrației și internelor, cu nr.163 din 28.02.2007.

Art.28. Chiriașul va suporta în întregime pagubele produse bunurilor sale precum și pe cele produse bunurilor proprietarului ori ale altor chiriași ai imobilului, dacă acestea sunt cauzate de neîndeplinirea ori de îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentului capitol din contract.

Art.29. Proprietarul are obligația de a pune la dispoziția chiriașului planul de evacuare și planul de intervenție ale imobilului în scopul respectării acestora de către chiriaș.

VIII. PAZA Șl INTEGRITATEA BUNURILOR CHIRIAȘULUI

Art.30. Paza bunurilor și valorilor chiriașului sunt în sarcina exclusivă a acestuia.Proprietarul nu răspunde în nici un fel și în nici o situație de dispariția bunurilor chiriașului ori de eventualele stricăciuni ale acestora.

IX. FORȚA MAJORĂ

Art.31. Forța majoră , definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Forța majoră, așa cum este prevăzută în legea română, reprezintă un fenomen imprevizibil și ale cărei consecințe sunt de neînlăturat cum ar fi: război, calamități naturale, grevele, restricțiile legale și orice alt eveniment care este în afara controlului părții care îl invocă.

Partea care invocă evenimentul susmenționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte în mod complet și în termen de 5 zile de la producerea lui, cazul de forță majoră suferit și să prezinte în acest sens dovezi concludente de la organele abilitate. Dacă în termen de 30 de zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune interese.

X. LITIGII

Art.32. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.33. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.26 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

XI. NOTIFICĂRI

Art.34. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.35. în cazul în care ea se va face prin poștă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.36. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.37. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.38. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;

 • b) Ea expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile înainte ;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală de către proprietar;

 • e) în situația în care, din indiferent ce motiv chiriașul dorește să rezilieze prezentul contract, este obligat să anunțe în scris proprietarul despre hotărârea sa cu 30 de zile înainte; în această perioadă chiriașul va executa toate obligațiile ce-i revin potrivit prezentului contract

 • f) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane fizice sau juridice,. Art.39. La încetarea, din orice cauză, inclusiv în cazul schimbării destinației

spațiului stabilit în conformitate cu prevederile art.2, din contractul de închiriere, bunurile ce au făcut obiectul investiției vor fi preluate de proprietar, conform dispozițiilor caietului de sarcini.

Art.40. La încetarea contractului din vina chiriașului, spațiul va fi scos din nou la licitație fără drept de participare a acestuia.

XIII. EVACUAREA BUNURILOR CHIRIAȘULUI LA ÎNCETAREA I REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.41. în situația în care chiriașul nu se conformează somației de evacuare a bunurilor în cazul încetării sau rezilierii contractului, proprietarul este îndreptățit să procedeze la evacuarea bunurilor pe cheltuiala chiriașului.

Semnând acest contract, chiriașul consimte ca evacuarea bunurilor de pe proprietatea proprietarului să se facă în temeiul prezentului contract fără hotărâre judecătorească și fără titlu executoriu.

Chiriașul declară, semnând prezentul contract, că nu se va opune evacuării bunurilor sale și că înțelege să nu împiedice în nici un fel pe proprietar să execute evacuarea bunurilor sale.

Semnând acest contract, chiriașul autorizează pe proprietar ca, în vederea evacuării bunurilor chiriașului, să intre oricând și în orice mod în spațiul său, fără a fi necesară prezența sa ori a unui împuternicit al său. Proprietarul va desemna o comisie formată din 3 persoane dintre angajații săi și va putea solicita prezența unor martori. Cu ocazia evacuării, comisia va inventaria bunurile chiriașului. Bunurile evacuate vor fi depozitate într-un spațiu al Administrației Piețelor.

Proprietarul nu poate fi făcut răspunzător de deteriorarea ori de deprecierea bunurilor chiriașului pe parcursul evacuării și depozitării lor.

Chiriașul se obligă să nu conteste procesul-verbal de inventariere în ceea ce privește cantitatea și calitatea bunurilor supuse evacuării.

Dacă în termen de 60 de zile chiriașul nu-și ridică bunurile de la locul unde acestea au fost depozitate, acestea trec în proprietatea proprietarului care le poate folosi sau valorifica în condițiile legii.

Pentru perioada de depozitare, chiriașul va plăti proprietarului o chirie lunară egală cu chiria datorată în ultima lună de valabilitate a prezentului contract.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art.42. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

 • a) Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârea nr.___/2009 a Consiliului Local Bacău privind aprobarea

închirierii:

 • d) prevederile art.1410- 1453 și 1470- 1490 cod civil.


Art.43. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta .

Art.44. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriașului.

Art.45. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.

Art.46. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării și a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar și 1 (unul) pentru chiriaș.Dispozițiile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil.

PROPRIETAR, MUNICIPIULUI BACĂU prin PRIMAR

ING.ROMEO STAVARACHE


S.C


CHIRIAȘ,


prin


DIRECTOR GENERAL

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

’                                                                            r                                 j


DIRECTOR ECONOMIC,


DIRECTOR

Ing.CURCUDEL CONSTANTIN


; VIZAT JURIDIC CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POBOVICI