Hotărârea nr. 120/2009

 Hotărârea nr. 120 din 30.04.2009 – de aprobare a Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor sezoniere, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE de aprobare a Regulamentului privind desfășurarea activităților sezoniere, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

 • •  Prevederile H.G.R. nr. 333 din 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • •   Prevederile H.G.R nr.843 din 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;

 • •  Prevederile H.G.R nr.525 din 1996 privind aprobarea regulamentului general de urbanism, republicată;

 • •  Prevederile Codului Comercial;

 • •   Prevederile O.G.R. nr.99 din 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată;

 • •  Prevederile O.G.R nr.21 din 1992 privind protecția consumatorilor;

 • •   Prevederile O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;

 • •  Prevederile Legii nr. 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

 • •  Prevederile Legii nr.12 din 1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;

 • •   Prevederile art.6 (1)(2)(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;

 • •   Prevederile art.47 și art.l 17 lit. ,,a’’ din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Referatul comun nr.3675/07.04.2009 al Direcției Juridice și Administrație Locală și al Arhitectului Șef al Municipiului Bacău;

 • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în baza ari.36(2) lit.”c” și ale art.45(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Regulamentul de desfășurare a activităților sezoniere, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare in termen de 35 de zile de la adoptarea hotărârii, potrivit prevederilor art. 4 din O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art.3, - Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice și Ad-ție Locală, Arhitectului Șef al Municipiului Bacău și Poliției Primăriei Municipiului Bacău.

PRE<E01WeD? ședință

/Rcu^imONEixL---^

/                       ȚjnT -___/

/ # / \ A.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

7/>


z,., //Z/Ă/r//  ; /'.)</fv///

! .-■ / ' >

V C iUf/fUf        u/  H fi U fCffHu/fU J'hHihi

^ggHHHKHBKKSKUKUKKKKKKMBUKKUKfKHKHHHUKfKgHKtK^^

Anexa IaHCLnr. 120 din 30.04.2009

REGULAMENT PRIVIND DESFĂȘURAREA

ACTIVITĂȚILOR SEZONIERE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU

CAP.I DISPOZIȚII GENERALE

*

Art.l. Prezentul regulament stabilește regulile de bază pentru desfășurarea activităților de comert și alimentație publică pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și pe terenuri proprietate privată, pentru o perioada de timp determinată.

A

Art.2. In sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

 • a) activitate sezonieră- activitate care ține de un anumit sezon și durează toată perioada sezonului;

 • b) amplasament- suprafață de teren aparținând domeniului public sau privat al muncipiului Bacău, ori pe terenuri proprietate privată, pe care urmează a se desfășura o activitate de comerț sau alimentație publică;

 • c) autorizație de amplasare și profil de activitate- document emis de Primăria municipiului Bacău prin Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport pentru exercițiile comerciale sezoniere a cărei procedura de eliberare este stabilită prin prezentul regulament (Anexa 1 la regulament).

 • d) autorizație de funcționare și profil de activitate- document emis de Primăria municipiului Bacău prin Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport pentru exercițiile comerciale desfășurate în structurile de vânzare construite pe bază de autorizație de construire a cărei procedura de eliberare este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2006 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism Comercial și procedura de eliberare a Autorizației de Funcționale și Profil de activitate, precum și Autorizației de Amplasate și Profil de Activitate.

 • e) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activității profesionale;

 • f) comerciant - persoana fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

 • g) comerț cu amănuntul - activitatea desfășurată de comercianții care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

 • h) comerț ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin mobilier sau standuri mobile, care la încheierea programului sunt depozitate separat de locul de comerț, eliberându-se amplasamentul;

 • i) comert în zone publice - activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată sezonier în pasaje publice, drumuri publice și străzi.

 • j) exercițiu comercial - una sau mai multe activități de comercializare sau de alimentație publică, precum și a serviciilor desfășurate de un comerciant.

 • k) serviciu de alimentație publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare și servire a produselor și a băuturilor pentru consumul acestora în unități specializate;

 • l) mobilier stradal - obiecte de mobilier de uz comercial, folosite pentru comerțul stradal.

 • m) structură de vânzare - spațiul de desfășurare a unuia sau mai multor exerciții comerciale;

 • n) suprafață de vânzare - suprafață destinată accesului consumatorilor pentru achiziționarea produsului, expunerii produselor oferite, plății acestora și circulației personalului angajat pentru derularea activității.

 • o) terasă sezonieră- amenajare efectuată pe un amplasament aprobat pentru desfășurarea serviciului de alimentație publică într-un interval de timp bine determinat. Art.3. Activitatea de comerț stradal în Municipiul Bacău se desfășoară de către agenții economici: societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și asociații familiale numite în continuare comercianți, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament.

CAP.II DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ STRADAL

Art.4, Mărfurile, produsele si grupele de produse care pot fi comercializate în sistem de comert stradal sunt:

 • a) Cărti, reviste, ziare;

 • b) Flori si aranjamente florale naturale;

 • c) Ilustrate, felicitări;

 • d) Amintiri având volum mic care simbolizează prin inscripționare și forma de prezentare municipiul Bacău si Romania;

 • e) Bilete de loterie, spectacole, cartele magnetice;

 • f) Produse de patiserie, sandvișuri si hotdog, expuse în vitrine de protecție;

 • g) înghețată;

 • h) Băuturi răcoritoare;

 • i) Tablouri, lucrări de artă proprii ale artiștilor plastici.

Art.5. Este interzisă cu strictețe comercializarea de băuturi alcoolice.

Art.6. Amplasamentele situate in fața structurilor de vânzare cu sediu fix vor fi atribuite fara licitație publica, la cererea comercianților ce dețin autorizație de funcționare și profil de activitate pentiu spatiile comerciale respective, doar pentru produsele enumerate la articolul 4.

Art.7, Pentiu comercializarea mărfurilor specificate la articolul 4 literele „a”, „d”, „e”, „g” și „i” amplasamentele stabilite pot fi propuse în fața altor spații decât cele pentru care comerciantul deține „Autorizație de Funcționare și Profil de Activitate” pe bază de contract de colaborare cu titularul acelei suprafețe de vânzare.

Art.8 Pentiu comercializarea de înghețată se pot stabili și alte amplasamente situate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, a căror folosință va putea fi atribuită după organizarea de licitații publice în urma propunerilor Direcției Patrimoniu sau Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Bacău.

Art,9. Mobilierul stradal ce poate fi utilizat este stabilit în funcție de felul produselor ce se vor comercializa: în cazul băuturilor răcoritoare și înghețată preambalată-frigidere, în cazul înghețatei vrac- vitrină refrigeratoare, tonete cu vitrine de protecție în cazul celorlalte produse.

Art.10. Funcționarea se va face pe baza deținerii „Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate” al cărei model este prevăzut in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament

Art.lL Autorizația de amplasare și profil de activitate se emite în urma prezentării unei cereri însoțită de o documentație ce va cuprinde:

 • a) copie după autorizația de funcționale și profil de activitate a structurii proprii de vânzare construite;

 • b) fotografie color a amplasamentului propus spre autorizare;

 • c) schiță cu amplasamentul propus din care să reiasă dimensiunile terenului din domeniul public ce va fi ocupat;

 • d) copie după procesul verbal de licitație pentru comercianții care se încadrează în prevederile art.8 din prezentul regulament.

 • e) certificat fiscal emis de Direcția Impozite și Taxe din care să reiasă lipsa debitelor față de bugetul local.

A

In cererea de autorizare se va specifica denumirea comerciantului, numele reprezentantului legal, datele de identificare a comerciantului, datele de contact a acestuia, mărimea suprafeței propuse spre autorizare, felul mărfurilor sau produselor ce se intenționează a fî comercializate, ținând cont de cele precizate la articolul 4 din prezentul regulament.

Art.12. In termen de maxim 10 zile de la primirea documentației în vederea obținerii „Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate”, personalul din cadrul Compartimentului Autorizare Activitate Economică și Transport va încunoștiința comerciantul în cazul în care această cerere nu va fi aprobată sau dacă documentația anexă este incompletă.

Art.13 Depunerea cererii și documentației pentru obținerea „Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate” nu permite comerciantului să înceapă activitatea pe amplasamentul propus spre autorizare.

Art.14 „Autorizația de Amplasare și Profil de Activitate” se eliberează pe o perioadă de o lună de la data emiterii sau pentru întreg sezonul, după prezentarea chitanțelor ce atestă achitarea taxei de teren aferentă și a celei de autorizare, cu posibilitatea de prelungire lunară.

Art.15. Taxa de teren pentru comercianții ce se încadrează în prevederile articolului 8 din prezentul regulament este cea stabilită prin procesul-verbal de licitație și din contractul de închiriere încheiat.

Art.16 (1) Amplasamentele propuse spre autorizare aflate în fața structurii proprii de vânzare se vor amenaja în fața spațiului autorizat fără a depăși secțiunea frontală a acestuia și fără a periclita circulația pietonală.

A,

(2) In cazul amplasării pe trotuar se va lăsa un culoar de trecere pentru pietoni -obligatoriu în partea dinspre carosabil- de minim 1,5 m.

Art.17. In situațiile in care pe terenurile din domeniul public sau privat al municipiului pe care sunt amplasate fr igidere, tonete sau alte construcții provizorii de același gen urmează sa fîe afectate de construcții, modernizări, reparații, amenajari sau utilizări publice, deținătorii construcțiilor provizorii vor dezafecta amplasamentele necondiționat si fara trecerea vreunui alt termen, la somația făcută de Poliția Primăriei municipiului Bacău, în termen de trei zile de la comunicare.

CAP III OBLIGAȚIILE COMERCIANTILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE COMERȚ STRADAL

Art. 18. Comercianții care desfasoara activitati de comerț stradal au următoarele obligații:

 • 1. Sa desfasoare activitati de comerț stradal in mod civilizat, cu respectarea nomelor privind:

 • a) Igiena si sanatatea publica;

 • b) Protecția consumatorilor;

 • c) Proveniența si calitatea mărfurilor;

 • d) Utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;

 • e) Liniștea si ordinea publica;

 • f) Protecția muncii.

 • 2. Sa respecte următoarele cerințe privind activitatea de la punctul de luciu:

 • a)  Sa afișeze datele de identificare ale comerciantului, respectiv denumirea comerciantului, codul unic de înregistrare(CUI) și numărul „Autorizației de amplasare și profil de activitate” emisa de Primăria municipiului Bacău;

 • b) Să comercializeze doar produse pentru care dețin „Autorizație de Amplasare și Profil de Activitate”

 • c) Sa utilizeze personal calificat pentru activitatea de comerț cu produse alimentare.

 • d) Să respecte amplasamentul aprobat atât ca poziție cât și dimensiunile suprafeței autorizate specificată în „Autorizația de amplasare și profil de activitate”.

 • e) Să asigure spațiu suficient pentru deservirea clientilor;

 • 3. Sa respecte ordinea, liniștea publica si curățenia in perimetrul amplasamentului si sa nu creeze disconfort riveranilor.

 • 4. Sa nu aduca prejudicii zonelor verzi din vecinătate si mediului înconjurător.

 • 5. Sa asigure si sa impună personalului de deservire:

 • a) Echipament de protecție sanitara si ecuson cu datele de identificare;

 • b) Personalul de deservire sa dețină documente de identificare si carnetul de sanatate;

 • 6. Sa respecte orarul de funcționare aprobat prin autorizația de amplasare și profil de activitate emisă de către Primăria municipiului Bacău.

CAP.IV DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII TERASELOR SEZONIERE

Artl9 Terasele sezoniere vor putea fi autorizate :

 • a) pe amplasamentele din fata spatiilor unde se desfasoara activitati specifice de alimentație publica (bar/restaurant/unități cu specific);

 • b) pe amplasamentele scoase la licitație publică prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Bacău în zone considerate de agrement la propunerea Direcției Patrimoniu sau a Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Bacău.

 • c) pe amplasamente situate pe teren proprietate privată.

Art.20 Funcționarea teraselor sezoniere se va face respectând următoarele condiții:

 • a) să se respecte amplasamentul aprobat atât ca suprafață cât și ca poziție, fără a se depăși limitele zonei care a fost aprobată;

 • b) să fie dotată cu mobilier modern;

 • c) să fîe dotate cu umbrele sau copertine cu sistem de fixare pe sol a acestora, iară a deteriora pavimentul existent;

 • d) să fie dotate cu sistem de iluminat propriu;

 • e) să existe o listă de meniuri și prețuri care să fie afișată sau la care fiecare client să aibă acces;

 • f) personalul de servire al terasei să fie calificat pentru activitatea de comerț cu produse alimentare si alimentație publica;

 • g) personalul de deservire să aibă un aspect îngrijit și o tinuta decendentă;

 • h) să asigure respectarea liniștii și ordinii publice;

 • i) să nu deranjeze vecinătățile prin activitatea de alimentație publică sau prin activități conexe acesteia(aprovizionare, curățenie, depozitarea ambalajelor sau a reziduurilor menajere, etc.)

 • j) distanta de la terasa la grupul social sa fie de maxim 50 m;

 • k) grupul social trebuie sa fie dotat corespunzător si compartimentat pe sexe.

Art2L Terenurile pentru amplasarea teraselor destinate activității de alimentație publică cu excepția celor specificate la articolul 19 litera „a”si „c” din prezentul regulament, vor fi atribuite în urma organizării unor licitații publice. Condițiile care trebuiesc indeplinite pentru participarea la licitație vor fi stabilite prin caietul de sarcini, iar câștigătorilor licitațiilor li se vor încheia contracte de închiriere pentru perioada determinată.

Art.22. Funcționarea teraselor sezoniere se va face pe baza deținerii „Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate” al cărei model este anexa 1 la prezentul regulament.

Art.23. Autorizația de amplasare și profil de activitate se emite în urma prezentării unei cereri însoțită de o documentație ce va cuprinde:

 • a) copie după autorizația de funcționare și profil de activitate a structurii proprii de vânzare construite;

 • b) fotografie color a amplasamentului propus spre autorizare;

 • c) simulare pe calculator a amenajărilor ce se doresc a se realiza pe amplasamentul propus spre autorizare;

 • d) schiță cu amplasamentul propus din care să reiasă dimensiunile terenului din domeniul public ce va fi ocupat;

 • e) copie după contractul de închiriere pentru comerciantii care se încadrează în prevederile articolului 19 litera „b” din prezentul regulament.

 • f) certifîcat fiscal emis de Direcția Impozite și Taxe din care să reiasă lipsa debitelor față de bugetul local.

A

In cererea de autorizare se va specifica denumirea comerciantului, numele reprezentantului legal, datele de identificare a comerciantului, datele de contact a acestuia, mărimea suprafeței propuse spre autorizare.

A

Art.24. In termen de 10 zile de la primirea documentației în vederea obținerii „Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate”, personalul din cadrul Compartimentului Autorizare Activitate Economică și Transport va încunoștiința comerciantul în cazul în care această cerere nu va fi aprobată sau mai trebuie completată cu documente.

Art,25 Depunerea cererii și documentației pentru obținerea „Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate” nu permite comerciantului să înceapă activitatea de alimentație publică pe amplasamentul propus spre autorizare și nici amenajările necesare pentru funcționarea terasei sezoniere.

Art.26 „Autorizația de Amplasare și Profil de Activitate” se eliberează pe o perioadă determinată, pentru comercianții care se încadrează în prevederile articolului 19 litera „a”, după prezentarea chitanțelor ce atestă achitarea taxei de teren și a celei de autorizare, cu posibilitatea de prelungire. Neplata taxei pe teren atrage anularea „Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate”.

Art.27, (l)Taxa de teren pentru comercianții ce se încadrează în prevederile articolului 19 litera „b”din prezentul regulament este cea stabilită prin procesul-verbal de licitație și contractul de închiriere.

(2) Pentru amplasamentele situate pe terenurile proprietate privată conform art. 19 lit. “c” nu se achită taxă de teren, ci doar taxă de autorizare.

Art28. In cazul in care se constata amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi ridicat deindata si necondiționat, prin masuri administrative de către personalul Direcției Servicii Publice în colaborare cu Poliția Primăriei municipiului Bacău, pe cheltuiala comerciantului.

Art.29. In situațiile in care pe terenurile din domeniul public sau privat al municipiului pe care sunt amplasate terase sezoniere unnează sa fie afectate de construcții, modernizări, reparații, amenajați sau utilizări publice, deținătorii acestora vor dezafecta terenurile necondiționat si fara trecerea vreunui alt termen, la somația făcută de Poliția Primăriei municipiului Bacău, în termen de trei zile de la comunicare.

CAP.V CONDIȚII DE AMPLASARE A TERASELOR SEZONIERE IN

MUNICIPIUL BACĂU

Art.30. Condițiile de amplasare a teraselor sezoniere in municipiul Bacău sunt următoarele:

 • a) Amenajările sezoniere se vor amplasa conform unei schițe, de-a lungul fațadelor, in fata suprafeței proprii de vânzare care are activitate de alimentație publica, pastrand un spațiu de trecere pe langa terasă;

 • b) în cazul amplasării teraselor pe trotuar se va lăsa un culoar de trecere pentru pietoni (obligatoriu în partea dinspre carosabil) de minim 1,5 m.

 • c) Pentru situațiile in care mai multi comercianti au activitati de alimentație publica la aceeași adresa sau la adrese apropiate, insa nu au front la strada, si indeplinesc condițiile prezentului regulament, terasele vor fi dimensionate (ca suprafața) astfel incat fiecare sa-si poata desfasura activitatea pentru care solicita autorizare.

Art.3L Se interzice amplasarea teraselor sezoniere pe carosabil.

Art.32. Amplasamentele situate in fata punctului de lucru, cu profil de alimentație publica, vor fi atribuite fara licitație publica, la cererea deținătorilor spatiilor comerciale respective, cu respectarea următoarelor cerințe privind calitatea amenajării:

 • a) Cromatica construcțiilor sezoniere se va încadra in culorile specifice zonei încadrându-se în contextul ambientului arhitectural;

 • b) Un agent economic va utiliza un singur set de mobilier de același fel (scaune, mese, umbrele, copertine), în nuanțe de cromatică asortate;

 • c) Mobilierul va fi din lemn si/sau metal, in concordanta cu arhitectura clădirilor si cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa, fara mobile de gradina - banei pliante. Nu se accepta niciun fel de mobilier realizat din material plastic pentru mese, scaune și jardiniere;

 • d) Invelitoarele umbrelelor sau copertinelor vor avea o structura independenta de fațadele clădirilor si de pavaj si vor fî realizate din pânze impermeabile si rezistente la intemperii. Se admite numai publicitate in nume propriu sau pentru brand-ul firmei care este contractata pentru amenajarea terasei. Umbrelele vor avea aceeași forma si nu vor depăși limitele zonei pentru care a fost autorizata terasa.

 • e) Mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de vanzare, instalații frigorifice sau de spăl are, standuri de prezentare a mărfii sunt permise in spațiul public, doar acolo unde spațiul permite;

 • f) Nu este permisa construirea de postamente pentru așezarea mobilierului (cu excepția zonelor unde, din cauza inclinatiei terenului, trebuie asigurata planeitatea);

 • g) Perimetrul teraselor vor fi asigurate prin jardiniere cu flori naturale, deținătorul terasei fiind obligat sa le intretina in mod corespunzător. Nu se accepta jardiniere din material plastic;

 • h) Iluminatul teraselor va fi asigurat de iluminatul public si prin surse proprii de iluminare (lumanari sau alte mijloace);

 • i) Se interzice prepararea in aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici, gratar, frigărui, etc.) cu excepția zonelor în care se pretează acest gen de activitate. Autorizațiile emise vor avea specificat în conținutul lor și acest fel de activitate;

 • j) Aparatura electronica de tipul Tv, plasma, LCD, video-proiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electrica a acestora, sunt admise doar pe perioada desfășurării si transmiterii pe canalele naționale de televiziune a unor evenimente importante la nivel local și național cât și a unor campionate sportive de nivel european, mondial sau olimpic, cu obligativitatea retragerii acestora după terminarea acestora;

 • k) Se va tine cont de programul manifestărilor social-culturale comunicat de Primăria municipiului Bacău, si care prin amplasarea teraselor împiedica desfasurarea acestora, situație in care deținătorii teraselor vor fi obligate fie sa le desființeze temporar, fie sa le restrângă ca suprafața (Festivalul “Zilele Bacăului”, s.a.).

Art.33. Pe terasele amplasate pe raza Municipiului Bacău este interzisa servirea cu vesela de plastic (pahare, farfurii, tacâmuri) si depozitarea de ambalaje.

Art.34. Terasele amplasate pe raza Municipiului Bacău nu vor fi racordate aerian la rețeaua de alimentare cu energie electrica a fiecărui punct de lucru (nu este permisa existenta aeriana a cablurilor electrice, indiferent de scop) si nici nu se admite pozarea cablurilor electrice pe paviment.

Art.35. Orarul de funcționale al fiecărei terase amplasate pe raza Municipiului Bacău va fi stabilit prin „Autorizația de Amplasare și Profil de Activitate”, anexa 1 la prezentul Regulament.

Art.36. Se interzice organizarea de evenimente festive private (nunți, onomastici, zile aniversare, etc.) pe terasele sezoniere situate în zonele de locuit.

CAP.VI CONTRAVENȚIILE PRIVIND ACTIVITATEA DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR SEZONIERE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU

Art.37. Constituie contravenție si se sancționează cu amenda cuprinsa intre 300-2500 lei următoarele fapte:

 • a) Utilizarea altui mobilier stradal decât cel specificat în prezentul regulament;

 • b) Comercializarea altor produse decât cele aprobate pentru comerțul stradal și menționate în articolul 4 din prezentul regulament.

 • c) Depășirea orarului de funcționale stabilit prin „Autorizația de Amplasare și Profil de Activitate” și crearea de disconfort riveranilor, prin utilizarea incintelor sonore sau video;

 • d) Folosirea cablurilor electrice suspendate sau pozate pe paviment si a sistemelor de amplificare pentru difuzarea de muzica si neintretinerea elementelor terasei (umbrele, scaune, mese, jardiniere, flori).

 • e) Neeliberarea amplasamentului la sfârșitul perioadei autorizate sau în urma somației Poliței Primăriei municipiului Bacău.

 • f) Desfășurarea activității sau amplasarea mobilierului stradal înaintea obținerii „Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate” ;

 • g) Funcționarea având „Autorizația de Amplasare și Profil de Activitate” cu termenul de valabilitate depășit;

 • h) neconfonnarea la somația pentru eliberarea terenului emisă de Poliția Primăriei municipiului Bacău;

 • i) refuzul de a retrage aparatura electronica de tipul Tv, plasma, LCD, video-proiectoare la sfârșitul evenimentelor specificate la articolul 32 litera, j”;

 • j) Nerespectarea dimensiunilor și poziției amplasamentului aprobate prin „Autorizația de amplasare și profil de activitate”;

 • k) nerespectarea prevederilor privind păstrarea dimensiunilor culoarului pietonal de 1,5 metri specificate la articolul 16 aliniatul (2) și articolul 30 litera „b”.

Art.38. Constituie contravenție si se sancționează cu amenda cuprinsa intre 100- 700 lei următoarele fapte:

 • a) Servirea pe terasele din Municipiul Bacău utilizând vesela de plastic si depozitarea impropie a ambalajelor;

 • b) Prepararea in aer liber a alimentelor, în zonele interzise prin prezentul regulament, cu excepția situațiilor precizate la articolul 32 litera „i”;

 • c) Ținuta necorespunzatoare, aspectul neîngrijit si lipsa ecusonului de identificare al personalului de deservire.

 • d) Funcționarea teraselor sezoniere tară a deține grupuri sanitare sau cu grupuri sanitare aflate la o distanță mai mare decît cea specificată la articolul 20 litera , j”.

 • e) Neafisarea datelor de identificare ale agentului economic;

 • f) Neefectuarea salubrizării permanente a amplasamentului ocupat;

Art.39. In cazul nerespectării dimensiunilor și poziției amplasamentelor aprobate prin autorizația de amplasare și profil de activitate, comerciantul este obligat să achite și taxa de teren pentru suprafața excedentară ocupată ilegal, prezentarea dovazii achitării acesteia fiind una din condițiile prelungirii valabilității autorizației sau a obținerii unei alteia noi.

Art.40. Contravențiile se constată și se sancționează de către Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții săi și de către personalul cu atribuții de control din cadrul Poliției Primărei municipiului Bacău.

Art.41. Dispozițiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și aprobările ulterioare.

VI1.DISPOZITII FINALE

Art.42. Activitatea de comerț stradal organizată cu prilejul unor zile festive („Sărbătorile de Primăvară-Mărțișorul și Ziua de 8 Martie”, „Sărbătorile de Iarnă”, etc.) se va autoriza pe amplasamente stabilite prin dispoziția Primarului municipiului Bacău, iar atribuirea acestora se va face în ordinea cronologică a solicitărilor, respectându-se prevederile prezentului regulament.

Art.43, Odată cu aprobarea prezentului regulament orice alte dispoziții contrare se abroga.

Art.44. Terasele sezoniere autorizate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament își păstrează valabilitatea autorizațiilor, urmând a se respecta întocmai condițiile impuse de prezentul regulament.

Art.45. Prezentul regulament are la bază următoarele acte normative:

 • -  Codul Comercial;

 • -  Hotărârea Guvernului României nr.525 din 1996 privind aprobarea regulamentului general de urbanism, republicată;

 • - Ordonanța Guvernului nr .99 din 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 333 din 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • - Hotărârea Guvernului României nr.843 din 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice

 • - Legea nr.12 din 1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată;

 • -  Ordonanța Guvernului României nr.21 din 1992 privind protecția consumatorilor;

 • - Legea nr. 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

 • - Ordonanța Guvernului României nr.2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată.

Anexa nr. 1 la Regulament


Valabilă numai în original

România

Județul Bacău Primăria Municipiului Bacău

AUTORIZAȚIE DE AMPLASARE ȘI PROFIL DE ACTIVITATE Nr.               din

, cu orar de


................pentru

pe profil de


Autorizația este valabilă de la___________________până la_______________________și nu este

transmisibilă.

In caz de neutilizare, autorizația se va remite emitentului. Taxele se vor plăti anticipat.

S-a achitat taxa de autorizare        Ron cu chitanța nr._______________/_______și taxa pentru

ocuparea terenului in suprafață de_______mp. în suma de________Ron cu chitanța nr.

/

Pe timpul funcționării se va păstra ordinea și curățenia în jurul amplasamentului iar activitatea va fi efectuata cu avizele și în condițiile stabilite prin lege.

Prelungit valabilitatea conform verso.

Alte precizări

PRIMAR,

ING. ROMEO STAVARACHE


DIRECTOR EXECUTIV,

Cons.Jr. MARIA JINGA


ARHITECT SEF, Arh. SILVIAN CORTEZ


VIZE (PRELUNGIRI) PERIODICE


1. Prelungit valabilitatea autorizației până la condiționat legal de

3. Prelungit valabilitatea autorizației până la condiționat legal de

Achitat taxă autorizație teren Chitanță nr.

Semnătură, ștampilă

Achitat taxă autorizație teren Chitanță nr.

Semnătură, ștampilă

2. Prelungit valabilitatea autorizației până la condiționat legal de

4. Prelungit valabilitatea autorizației până la condiționat legal de

Achitat taxă autorizație teren Chitanță nr.

Semnătură, ștampilă

Achitat taxă autorizație teren Chitanță nr.

Semnătură, ștampilă

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI