Hotărârea nr. 119/2009

 Hotărârea nr. 119 din 30.04.2009 – privind aprobarea Regulamentului de reglementare a activităţii de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.privind aprobarea Regulamentului de reglementare a activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • •  Prevederile H.G R nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • •   Prevederile O.G.R. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată;

 • •   Prevederile O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;

 • •   Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

 • •   Prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, actualizată;

 • •  Prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

 • •   Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată;

 • •  Prevederile Legii nr.45 7/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, actualizată;

 • •  Prevederile Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, republicată;

 • •   Prevederile Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă;

 • •  Prevederile art.6 (1)(2)(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;

 • •   Prevederile art.47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Prevederile Ordinului nr.5 71/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea construcțiilor, instalațiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor;

 • •   Referatul comun nr.3228/26.03.2009 al Direcției Juridice și Administrație Locală și al Arhitectului Șef al Municipiului Bacău;

 • •  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

In baza art.36(2) lit.’c” și ale art.45( 1) din Legea nr.215/2001 privind administrația locală, republicata, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Regulamentul privind reglementarea activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. ■ Prezenta hotărâre va intra în vigoare in termen de 35 de zile de la adoptarea hotărârii, potrivit prevederilor art. 4 din O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Ait.3. - Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată.

Ail.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Arhitectului Șef al Municipiului Bacău, Direcției Juridice și Ad-ție Locală, Biroului Autorizări în Construcții și Poliției Primăriei Municipiului Bacău.


HNȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Anexa laHCLnr. 119 din 30.04.2009

REGULAMENT

privind reglementarea activității de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind modul de organizare, autorizare și desfășurare a activității de publicitate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău.

Art2. Prezentul Regulament este elaborat in temeiul prevederilor:

-Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

-Legii 148/2000 privind publicitatea, cu modificările si completările ulterioare; -Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

-Ordinului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea construcțiilor, instalațiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor;

-Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată;

-Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată;

-Legii 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun;

-Legii 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografici, cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;

-Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;

-Legea 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă

Art.3. Prevederile prezentului regulament se aplică posesorilor de firme, operatorilor de publicitate, precum și executanților de sisteme de publicitate.

CAPITOLUL II

DEFINIȚII

Art.4. Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni: Firma-element de identificare a comerciantului, persoană fizică sau juridică, instituției publice, fundației etc. inscripționat pe un suport constructiv aplicabil pe clădire sau independent.

Promovare- un ansamblu de activități și mijloace ( incluzând publicitatea, reclama, organizarea de evenimente, distribuirea de mostre, etc.) prin care se încearcă crearea unui avantaj de piață pentru un produs, serviciu sau idee;

Afiș poster- mijloc de transmitere a mesajului publicitar, de obicei imprimat pe suport de hârtie sau pe folie sintetică si expus public.

Sistem publicitar- structura (poate fi o construcție sau o confecție dintr-un material nealterabil) ce servește drept suport pentru mesaje publicitare.

Banner- suport pentru mesajul publicitar confecționat din folie sintetică sau din material textil, în mod obișnuit în forma dreptunghiulară, ancorat in zone publice.

Mesh- suport pentru mesajul publicitar confecționat din material sintetic perforat (gen plasă fină) de obicei de mari dimensiuni, fixat în diferite modalități pe clădiri.

Operator de publicitate-persoana juridică care are ca obiect principal de activitate publicitatea.

Panou indicator- panou amplasat pe clădiri sau suporturi independente cu inscripții prin care se avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfășoară o activitate determinată. In aceeași categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăbliță indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi etc.

Panou mobil- panou publicitar având dimensiuni variabile (reduse) amplasat pe autovehicule sau la sol(fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate).

Publicitate-totalitetea. modalităților și instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoașterea și și aprecierea de către unii consumatori a anumitor produse și servicii care fac obiectul vânzării sau pentiu a informa publicul asupra unor evenimente, a sediilor unor persoane juridice, a destinației unor spații, deschideri de magazine, etc.

Publicitate neluminoasă- publicitate care se realizează prin afișe, postere etc., fără sursă de lumină.

Publicitate luminoasă- publicitate realizată prin corpuri luminoase (cu sursa proprie de lumină) sau prin corpuri iluminate (cu o sursă de lumină amplasată în așa fel încât să asigure iluminarea corpului publicitar respectiv), cu respectarea condițiilor legale privind dimensiunile acestora.

Publicitate temporară- publicitate realizată prin intermediul diferitelor mijloace, cu diferite ocazii.

Publicitate atipică- publicitate realizată prin intermediul unor mijloace, structuri, corpuri, instalații originale, fără repetiție.

Publicitate stradală- publicitate exterioară, în spații deschise

Totem- structură publicitară verticală, luminoasă, sprijinită pe sol, prin intermediul căreia se realizează publicitate în nume propriu.

Reclama- activitatea cu rol de a atenționa sau convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idee.

Contract de colaborare publicitară- contractul încheiat între Primăria municipiului Bacău și operatorul de publicitate prin care autoritatea locală asigură contra unei taxe folosința netulburată de către un operator de publicitate a unui panou publicitar.

Art.5. Orice mijloc de publicitate, reclamă sau afîșaj poate fî instalat si folosit conform actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL III

AMPLASAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

III.l FIRME

Art.6(l) Amplasarea firmelor se face numai pe baza autorizației de construire, obținută în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Firma se amplasează pe fațada imobilului pe care îl definește, în locuri special prevăzute sau unde este posibil din punct de vedere arhitectural si constructiv.

 • (2) Firmele se amplasează pe clădirile de locuit având spații comerciale sau alte destinații, situate la parter, parter și mezanin, numai pe fațada corespunzătoare acestor

A

spatii. In cazul clădirilor de locuit prevăzute cu parapet plin și continuu la balconul etajului 1, se acceptă amplasarea filmelor pe acesta numai cu acordul proprietarilor.

 • (3) Firmele pentru activități ce se desfășoară într-un apartament de bloc, se vor amplasa, numai cu acordul proprietarilor, în zona accesului la scara respectiva sau la nivelul parterului, dacă activitatea se desfășoară la parter.

 • (4) Firmele amplasate perpendicular pe fațadă se vor monta la inaltimea minima de 2.50 metri de la nivelul trotuarului și vor putea ieși în consolă maxim lmetru, numai dacă trotuarul are lățimea mai mare de 2 metri.

 • (5) Firmele de tip Totem (obligatoriu sistemul va fî luminos, inscripționat numai cu denumirea comercială sau obiectul de activitate, dimensiunea ansamblului nu va depăși înălțimea de 3 metri(H=3.00m) și lățimea de un metru (l~lm), se pot amplasa numai in lungimea frontului fațadei spațiului unde își desfășoară activitatea solicitantul, și numai unde profilul transversal al străzii permite circulația fluentă atat pietonală cât și rutieră, înafara zonei centrale, în condițiile legii.

Art.7. Se interzice amplasarea casetelor mixte de firmă și reclamă. Firma amplasată pe fațada unui spațiu comercial va fi tratată diferențiat fața de reclamă prin culoare, formă sau dimensiune.

III.2 RECLAME, PUBLICITATE

Art.8. Prestarea serviciilor de publicitate poate fi efectuată, în condițiile prezentului regulament, numai de către persoanele juridice.

Art.9. Amplasarea sistemelor publicitare se face numai în baza autorizației de construire și/sau a acordului de publicitate temporară, obținute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.10 (1) Se pot realiza următoarele tipuri de publicitate:

 • - publicitate neluminoasă: publicitate realizată prin afișe sau postere;

 • - publicitate luminoasă: publicitate realizată prin corpuri luminoase sau panouri luminate printr-o sursa de lumina amplasată astfel încât să asigure iluminarea corpului ori panoului publicitar cu respectarea dimensiunilor legale

 • - publicitate temporară: publicitatea realizată cu ocazia unor evenimente, manifestări culturale sau sportive.

 • (2) In cazul clădirilor la care se efectuează intervenții autorizate se accepta amplasarea plasei de protecție în vederea protecției vecinătăților. Se admite amplasarea de reclame publicitare pe aceasta plasă numai dacă acestea au legătura cu materialele sau obiectele folosite pentru efectuarea intervențiilor, doar pe baza achitării taxei anuale de afișaj, cu condiția de a nu constitui prin aceasta pericol pentru circulație, prin reducerea vizibilității asupra semnalizării rutiere ori prin distragerea atenției conducătorilor auto.

 • (3) Șantierele în lucru pot fi împrejmuite cu panouri ce pot fi suport pentru reclame (dimensiuni maxime de 2,0x 1,8 m)

Ari 11. Publicitatea prin afișe se face numai in locurile speciale prevăzute de autoritatea administrației publice.

Art.12 (1) Instalarea afișelor și sistemelor publicitare este interzisă:

■ pe imobilele declarate monumente istorice sau de arhitectură;

 • -  în zonele cu regim special de pază sau supraveghere;

 • -  în parcurile din interiorul municipiului;

 • -  pe arborii plantați în interiorul municipiului;

 • ■  obiecte de artă monumentală;

 • -  gardurile cimitirelor, lăcașurilor de cult;

 • ■  în toate celelate locuri în care se interzice publicitatea prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Bacău sau dispoziție a primarului.

 • -  sub poduri sau în alte puncte periculoase pentru trafic;

 • -  pe pasajele rutiere supraterane, pe stâlpi ce susțin semnalizări rutiere sau de circulație, pe carosabil, în curbe cu vizibilitate redusă și în zone de conflict cu evenimente rutiere deosebite, în zone cu semnalizare rutieră și în zona intersecțiilor, care prezintă pericol în desfășurarea normală a traficului.

 • (2) Sunt exceptate de la prevederile alin (1) afișele și obiectele de publicitate destinate punerii în valoare a zonelor de interes public. Acestă publicitate se face numai cu avizul autorității administrației publice locale prin dispoziția Primarului municipiului Bacău.

Art.13. Reclama amplasată pe fațada unui spațiu comercial va fî tratată diferențiat față de firma, prin culoare, forma sau dimensiune.

Art. 14.(1) Se pot amplasa sisteme publicitare (de mari dimensiuni) pe calcanele sau fațadele si terasele sau acoperișurile clădirilor proprietate a persoanelor fizice sau juridice, numai cu acordul proprietarilor. Acestea se vor dimensiona în funcție de elementele arhitecturale ale construcției.

 • (2) Panourile iluminate sau luminoase nu se pot amplasa în dreptul ferestrelor clădirilor și nu pot depăși suprafața pereților pe care se amplasează.

Artl5.(l) Beneficiarul sistemului publicitar este responsabil, conform legii, de siguranța în exploatare a construcției (atât a reclamei, cât și a clădirii sau suportului pe care aceasta se amplasează).

 • (2) Operatorii de publicitate au obligația de a asigura identificarea panourilor publicitare.

A

 • (3) înaintea fiecărei schimbări a designului posterului publicitar de pe un panou publicitar autorizat, operatorul de publicitate are obligația de a solicita acordul pentru design.

 • (4) In cazul afișării unor reclame care incalcă normele minime ale moralei sau bunului simț sau care sunt contrare unor reglementări locale în vigoare, Primăria municipiului Bacău își rezervă dreptul desființării acestora pe cheltuiala proprietarului mijloacelor publicitare.

 • (5) Proprietarii panourilor publicitare sunt obligați să anunțe perioadele în care nu au încheiat contracte de reclamă și să le decoreze cu reclamă proprie.

Artl6. Se interzice amplasarea și inscripționarea de reclame pe:

• clădirile ce adăpostesc sedii ale autorităților publice;

 • -  gardurile cimitirelor, lăcașelor de cult si parcurilor municipiului Bacău;

 • ■  arbori;

 • -  pasaje rutiere;

 • -  stâlpi ce susțin semnalizări rutiere sau de circulație;

 • -  carosabil;

 • ■  în curbe cu vizibilitate redusă și în zone de conflict cu evenimente rutiere deosebite.

III.3.PUBLICITATE PE CĂILE RUTIERE

Art.17. (1) Se interzice amplasarea bannerelor publicitare pe raza municipiului Bacău. Bannerele autorizate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor rămâne pe amplasamentele autorizate până la data expirării valabilității dreptului de folosința a suportului, dar nu mai târziu de 31.05.2009. După acestă dată beneficiarii acestor mijloace de publicitate au obligația să elibereze amplasamentele, în caz contrar Primăria municipiului Bacău își rezervă dreptul de desființare pe cheltuiala acestora.

 • (2) Se admit doar bannerele care promovează evenimente culturale, cu o perioada maximă de expunere de maxim 14 zile.

Art.18. (1) Sistemele publicitare luminoase de mici dimensiuni (până la 1 metili pătrat de expunere pe o față) amplasate pe stâlpii electrici nu vor folosi culorile specifice semnalizărilor rutiere și nici lumină intermitenta și vor fi orientate spre trotuar, cu excepția situației în care regimul de aliniere al stâlpilor este spre clădiri și nu spre carosabil.

A.

(2) In cazul sistemelor publicitare iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă și să nu deranjeze vizual traficul auto și pietonal.

 • (3) Pe trotuar, numai în afara zonei centrale, se pot amplasa lângă clădire panouri mobile (pliante), autoportante, cu dimensiuni de 0.5 x 0.9m, numai în cazul trotuarelor cu o lățime mai mare de 3 metri.

 • (4) Se interzice amplasarea sistemelor publicitare sonore și luminoase care pot tulbura liniștea publică.

 • (5) Distanțele minime între panourile publicitare sunt de 25 m la panourile mici și mijlocii si 50 m la panourile mari.

 • (6) Plăcuțele publicitare/indicatoare vor fi amplasate pe stâlpii de iluminat public ce nu conțin semnalizări rutiere.

 • (7) Materialele publicitare amplasate pe stâlpii de iluminat public vor fi amplasate la o înălțime de minimum 3 m de la sol

 • (8) Materialele publicitare amplasate pe stâlpii de iluminat public vor avea dimensiuni maxime de 0,8 x 1,2 m, sistem de prindere tip colier și o greutate maximă de 7 kg.

 • (9) Se interzice la alcătuirea firmelor și reclamelor a textelor și imaginilor care contravin legislației în vigoare sau care aduc atingere bunelor moravuri.

IIL4. PUBLICITATE PE VEHICULE

Art 19.(1) Vehiculele special echipate pentru publicitate vor putea fi puse in circulație doar după obținerea acordului pentru publicitate temporară de la Primăria municipiului Bacău și cu achitarea taxelor de publicitate aferente.

 • (2) Vehiculele special echipate pentru publicitate nu vor circula în convoi mai mare de doua vehicule si cu o viteza mai mare decăt jumătate din viteza admisibilă pe tronsonul de strada.

 • (3) Circulația convoaielor este permisă numai cu ocazia manifestărilor speciale, cu acordul serviciului de specialitate din cadrul Primăriei.

 • (4) Staționarea vehiculelelor publicitare pe drumurile publice, în locurile vizibile dinspre acestea, precum și în parcări amenajate, este interzisă.

Art.20. Este permisa folosirea mijloacelor de transport in comun (autobuze, microbuze, taxiuri) ca suport pentru afișarea de reclame. Această activitate se va desfâșura pe baza unui acord eliberat de Primăria municipiului Bacău conform reglementarilor legale in vigoare.

IIL5.PUBLICITATE PE DOMENIUL PUBLIC

Art.21. Amplasarea sistemelor publicitare pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău se face la propunerea Direcției Patrimoniu si Direcției Drumuri Publice, pentru amplasamentele ce urmeaza a fi ocupate cu acestea, cu plata taxei aferente..

Art.22. întreținerea, cosmetizarea și repararea panourilor și reclamelor publicitare este în sarcina operatorilor care au în folosință spațiile de publicitate. Etalarea de afișe și reclame car e prezintă deteriorări evidente și crează un aspect necorespunzător a spațiilor de publicitate duce la suspendarea contractului de închiriere a spațiului publicitar.

Art.23. Amplasarea sistemelor publicitare va respecta următoarele condiții:

 • (1) Se pot amplasa prisme publicitare cu dimensiunile de maximum 4m înălțime și 3 m latura bazei pe o perioada de maxim 1 lună de zile; distanța dintre prismele instalate succesiv pe același amplasament nu poate fi mai mică de 50 metri și se va face astfel incât acestea să nu împiedice citirea semnelor de circulație sau vizibilitatea pentru conducătorii auto; amplasarea se va face în limita locurilor stabilite și în ordinea primirii solicitărilor.

 • (2) Distanțele minime între panourile publicitare sunt de:

 • a) 25 m in cazul panourilor mici sau mijlocii

 • b) 50 m la panourile mari;

 • c) minim 25 m când se constituie o succesiune de panouri mari/mici/mijlocii( in orice combinație) Dimensiunea acestora nu va fi mai mare de (4x3)m (luminoase sau iluminate).

 • (3) Se interzice amplasarea oricărui tip de publicitate în intersecții, sensuri giratorii, inclusiv în insulele separatoare sau centrale ale străzilor, ori in curbele cu vizibilitate redusă, în situația în care se obstrucționează vizibilitatea participanților la trafic.

 • (4) Nu se admite montarea a mai mult de 3 panouri publicitare succesive cu același conținut.

 • (5) La montarea panourilor se va asigura distanța minimă de 4m între partea laterală și limita carosabilului iar la partea inferioara min 2,5m de la nivelul solului. Se va solicita autorizație de spargere acolo unde e cazul.

 • (6) Nu se admite montarea de panouri cu picior (picioare) de susținere care necesită fundație, pe trotuare cu lățimea mai mică de 5m sau pe zonele verzi dintre trotuar si carosabil.

 • (7) Se interzice menținerea panoului publicitar nefolosit.

Art.24. Se interzice monopolizarea unui amplasament de către un solicitant.

Art.25. Locurile destinate amplasării de prisme publicitare vor fi stabilite prin referatul Direcției Patrimoniu, a avizului Direcției Drumuri Publice și a Arhitectului-Șef prin dispoziție a Primarului municipiului Bacău.

Art.26. Amplasarea prismelor publicitare se va face numai după obținerea acordului de publicitate temporală.

A

Art.27(l) întreținerea mijloacelor de publicitate, reclamelor sau firmelor, revine în sarcina beneficiarului autorizației de construire și/sau a acordului de publicitate temporară.

 • (2) La montarea sau demontarea mijloacelor de publicitate, reclamelor sau firmelor, beneficiarul autorizației de construire are obligația să aducă locația la starea inițială, inclusiv refacerea spațiului verde sau asfaltare pentru cele amplasate la sol.

III. 6, FIRME' RECLAME, PUBLICITATE ÎN ZONA CENTRALĂ

Art.28. Zona centrală protejată a municipiului Bacău este delimitată de traseul străzilor: Războieni, Oituz. B-dul Unirii, 9 Mai, Mărâsesti..

A

Art.29. In zona centrală a municipiului Bacău se acceptă:

 • -  firme amplasate pe fațade: litere amplasate independent pe fațadă (fără suport comun), luminoase sau iluminate, al căror design să preia elementele stilistice din arhitectura imobilului (forme, culori etc);

 • -  având în vedere valoarea de monument sau ambientală a fiecărei clădiri, amplasarea firmelor se va face în baza unor proiecte unicat și adaptate suprafeței disponibile, fără afectarea detaliilor și fără să concureze arhitectura clădirii;

 • •  publicitate (panouri, bannere s.a.) numai pentru evenimente temporale și în interesul comunității (festivaluri, alegeri, sărbători s.a.)

 • •  reclamele cu materiale autocolante ce depășesc lmp lipite pe geamurile / vitrinele spațiilor comerciale pot fi amplasate doar cu acceptul arhitectului sef sau al persoanei desemnate din cadrul Biroului Autorizații în Construcții

Art.30, In zona centrală a municipiului Bacău se interzice:

 • ■  publicitatea în zona veche a municipiului (panouri, bannere etc.);

 • -  amplasarea firmelor perpendicular pe fațadă;

 • •  preschimbarea destinației firmelor (care anunța activitatea comerciala) în reclame, prin afișarea produselor, mărcilor și a serviciilor oferite;

 • ■  tipizarea elementelor de feronerie pentru fixarea elementelor de firma;

 • -  amplasarea casetelor mixte de firmă si reclamă;

 • -  amplasarea panourilor publicitare sau alte tipuri de sisteme publicitare de mari dimensiuni( mai mari de 0,5x0,9m);

 • ■  amplasarea panourilor mobile (pliante), autoportante sau orice alte forme de reclamă amplasate pe trotuar; Primăria municipiului Bacău își rezervă dreptul desființării acestora pe cheltuiala proprietarilor mijloacelor publicitare, tară somație prealabilă;

 • ■  amplasarea copertinelor si marchizelor;

 • ■  mascarea elementelor de arhitectură și a decorațiunilor de orice fel (ornamente, ancadramente, stucaturi, feronerii);

 • -  inscripționarea pe vitrine(interior sau exterior), ziduri, sau porțile de acces realizate din material autocolant, grafică pictată;

 • -  inscripționarea reclamelor pe partea superioară a parasolarelor de protecție a teraselor;

 • -  inscripționarea pe cornișe sau balcoane;

 • -  inscripții din material textil de genul: DE VANZARE,ÎNCHIRIERI IMOBILE etc. Acestea se vor putea amplasa în interiorul vitrinelor sau ferestrelor, având dimensiunile maxime ale golurilor existente.

CAPITOLUL IV

AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII DE PUBLICITATE STRADALĂ

Art31.(l) Activitățile de publicitate stradală și amplasarea sistemelor publicitare se vor realiza pe baza unui acord(autorizații) emise de Primăria municipiului Bacău cu respectarea reglementărilor legale specifice:

 • - autorizația pentru amplasarea firmelor și sistemelor publicitare se va elibera pe baza existenței autorizației de construire a imobilului pe care se va amplasa, însoțită de actul de folosință al acestuia

 • - eliberarea autorizațiilor pentru amplasarea firmelor și sistemelor publicitare pe fațade, terase, acoperișuri, se va face pe baza existenței acordului scris al proprietarului -eliberarea autorizațiilor pentru amplasarea filmelor și sistemelor publicitare la sol sau pe stâlpii electrici se va face cu respectarea normelor privind circulația rutieră și acordul propriatarului stâlpilor.

-dovada depunerii declarației de impunere pentru stabilirea taxei de afișaj

 • (2) Se interzice executarea și montarea firmelor și sistemelor publicitare fără obținerea în prealabil a autorizației de construire și/sau a acordului de publicitate temporală eliberate în conformitate cu prevederile art 3 lit h) din Legea nr. 50/1991 republicată si actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a prezentului regulament.

 • (3) Nu se eliberează autorizație de construire pentru firmele și sistemele publicitare ce urmeaza a se amplasa pe construcții neautorizate sau pe construcții la care au fost făcute intervenții neautorizate conform legii.

 • (4) Documentațiile pe baza cărora se vor emite autorizațiile de construire vor fi întocmite de proiectanți atestați.

Art,32. Activitatea de publicitate se va desfășura după încheierea unui contract de colaborare cu Primăria municipiului Bacău -anexa 1.

Art.33. Documentația cuprinzând grafica se depun în vederea autorizării la Birou Autorizații în Construcție din cadrul Primăriei municipiului Bacău.

A

Art34. In funcție de modalitatea autorizării se vor emite:

 • -  autorizație de construire

 • -  acord pentru publicitate temporal ă

IV. 1, AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE

Art.35. Documentația cuprinzând amplasarea filmelor și sistemelor publicitare se depun în vederea autorizării la Biroul Autorizații în Construcție din cadrul Primăriei municipiului Bacău.

Art.36. Certificatul de urbanism se eliberează de Biroul Autorizații în Construcție din cadrul Primăriei pe baza prezentului regulament, a documentației tehnice întocmite conform legii si cu achitarea taxei conform legii.

Art.37. Autorizația de construire se eliberează pe baza prezentului regulament, a certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor solicitate, a documentației tehnice întocmite conform legii și cu achitarea taxei conform legii. Metodologia de obținere a autorizației de construire este descrisă în anexa 2 la acest regulament.

Art.38. Toate sistemele publicitare care necesită autorizație de construire și au o suprafață mai mare de 3 metri pătrați per față de expunere vor fi luminoase sau iluminate cu sursă proprie de lumină. în acest sens după obținerea autorizației de construire se va încheia “Contract pentru asigurarea de servicii pentru utilități”.

Art.39. Sistemele publicitare pot fi prevăzute cu ceasuri digitale pentru afișarea orei și a temperaturii.

Art.40. Panourile publicitare autorizate anterior intrării în vigoare a acestui regulament vor rămâne amplasate în condițiile autorizațiilor de construire inițiale, urmând a respecta prevederile și condițiile prezentului regulament.

Art. 41(1) Documentația cuprinzând grafica ce urmează a fi expusă se depun în vederea aprobării la Biroul Autorizații în Construcție din cadrul Primăriei municipiului Bacău. Aprobarea va fi emisă solicitantului după semnarea de către acesta a contractului de colaborare anexa 1 la prezentul regulament.

 • (2) Grafica și conținutul fîrmelor/reclamelor vor fi avizate de către arhitectul-șef sau persoana desemnată de acesta din cadrul Biroului Autorizații în Construcții

 • (3) Conținutul documentației necesare încheierii contractului de colaborare este:

- cerere completată de operatorul de publicitate;

-copie autorizație de construire;

-copie cerificat de înregistrare a persoanei juridice

-copie contract de publicitate

IV.2, ACORDUL PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ

Art.42. Acordul pentru publicitate temporală se va elibera în conformitate cu art.35, al.(3), lit.f) din Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local pentru următoarele activități:

 • a) pentru activități de promovare pe termen scurt care folosesc domeniul public sau privat/festival uri, târguri, expoziții, lansări de produse, distribuiri de mostre și tipărituri, publicitate sonoră, publicitate aeriană, manifestări cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural- distractive, comercial, turistic sau sportiv aprobate de Primăria municipiului Bacău)

 • b) pentru sistemele publicitare folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor campanii publicitare pe termen scurt(afișe, postere, bannere orizontale și verticale,mashuri, panouri indicatoare, panouri mobile și alte sisteme) care să poată fi montate și demontate în termen de 24 de ore.

Art.43. Acordurile pentru publicitate temporală se eliberează de Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport pentru activitățile de la art.42 lit.a și de Biroul Autorizații de Construire pentru sistemele specificate la art.42 lit.b.

Art.44(l) Durata maximă de valabilitate a unui acord este de 90 de zile.

 • (2) Acordurile pentru publicitate temporal ă se pot prelungi pentru perioade de maximum 30 de zile .

 • (3) Sistemele publicitare autorizate temporar trebuie demontate până la ora 24 a ultimei zile de valabilitate a acordului, iar suportul și mediul înconjurător trebuie aduse la starea de dinainte de amplasarea sistemului până la același termen.

Art. 45 (l)Conținutul documentației necesarea pentru obținerea acordului de publicitate temporară se găsește la anexa 3 la regulament.

 • (2) Modelul “Acordului pentru publicitate temporară ” este prezentat la Anexa nr.4 la regulament.

 • (3) Documentația necesară prelungirii acordului pentru publicitate temporară constă într-o cerere și acordul inițial. Prelungirea se va face prin înscrierea pe amprenta ștampilei-tip (anexa 5) aplicată pe verso-ul acordului a perioadei de valabilitate, a suinei achitate și a numărului chitanței cu care s-a achitat această sumă.

 • (4) Acordul pentru publicitate temporară se va elibera în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentației complete.

A

Art.46. In cazul în care se constată o neregularitate a documentației depuse, Biroul Autorizații în Construcție va notifica acest fapt solicitantului în termen de 5 zile pentru emiterea autorizației de construire sau în termen de 10 zile pentru emiterea acordului de publicitate temporară. în această notificare se va arăta explicit motivul care a stat la baza neacordării autorizatiei/acordului.

Art. 47.(1) Odată cu fiecare autorizație de construire sau acord de publicitate temporară, Biroul Autorizații în Construcție va înmâna beneficiarului un autocolant(Anexa 6) care va cuprinde însemnele Consiliului Local Bacău și numărul de ordine al autorizației/acordului.

 • (2) Beneficiarul autorizației de construire sau a acordului pentru publicitate temporară este obligat să lipească autocolantul la vedere pe sistemul publicitar și să urmărească, pe durata de existență a sistemului publicitar, ca autocolantul să nu dispară sau să se degradeze, devenind ilizibil. Dacă acest lucru se întâmplă beneficiarul va solicita în termenul cel mai scuit autorității emitente eliberarea unui nou autocolant cu același număr de autorizație/acord.

 • (3) Costul autocolantului este suportat de către solicitant.

Art48.(1) Pe planul de situație ce se depune odată cu documentația pentru obținerea autorizației de construire sau a acordului pentru publicitate temporară vor fi marcate și sistemele publicitare amplasate pe o rază de 50 m (inclusiv) în jurul amplasamentului solicitat.

(2) Declararea unor date neconforme cu situația din teren va duce la anular ea autorizației de construire, respectiv a acordului pentru publicitate temporară.

CAPITOLUL V TAXE ȘI TARIF

Ari. 49.(1) Taxele practicate de Primăria municipiului Bacău pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire sunt cele stabilite prin Legea nr.571/2003 privind codul fiscal.

 • (2) Taxa de colaborare publicitară așa cum este ea stipulată în contract este de 30% din valoarea contractului de publicitate încheiat între operatorul de publicitate(prestator) și beneficiar, dai* nu mai mică de 40 de euro pe metru pătrat.

 • (3) Taxe practicate de Primăria municipiului Bacău pentru eliberarea și prelungirea acordului de publicitate temporară este de 81 de lei-taxă autorizare plus taxa de teren stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local Bacău.

 • (4) Taxe practicate de Primăria municipiului Bacău pentru eliberarea și prelungirea acordului de publicitate temporară pentru panourile mobile de mici dimensiuni(0,5m x0,9 m) este de 81 de lei-taxă autorizare plus taxa zilnică de 100 lei.

 • (5) Taxe practicate de Primăria municipiului Bacău pentru eliberarea și prelungirea acordului de publicitate temporală sonoră este de 81 de lei-taxă autorizare plus 100 de lei taxă zilnică pentru fiecare vehicul.

 • (6) Taxa pentru folosirea terenului in vederea amplasării de sisteme publicitare, taxa stabilita prin Hotarare a Consilului Local Bacau.

Art.50.(l) Taxele de firmă si taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate sunt stabilite în conformitate cu Legea nr.571/2003 privind codul fiscal. Valoarea acestora se stabilește anual prin hotarare a Consiliului Local.

 • (2) Operatorii de publicitate vor depune lunar la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Bacău, până la data de 10 ale lunii următoare datorării taxei, declarația privind obligațiile de plata provenind din taxa pentru serviciile de reclama si publicitate.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice care datoreaza taxa de firma sau reclama, au obligația sa depună o declarație fiscala pentru stabilirea taxei de firmă sau reclamă.

 • (4) Nu se percep taxe pentru: - activități cu caracter caritabil;

-activități ce implică cetățenii în acțiuni de curățenie sau îmbunătățire a imaginii orașului;

-orice acțiuni ale Primăriei municipiului Bacău sau a Consiliului Local Bacău;

-afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă sau publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

CAPITOLUL VI

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art.51. Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine răspunderea contravențională.

Art.52. Constituie contravenții, conform acestui regulament următoarele:

 • a) neachitarea taxelor locale și/sau de ocupare a locului public

 • b) neîntreținerea mijloacelor de publicitate

 • c) neeliberarea suportului reclamei la expirarea termenului stabilit sau neaducerea locației la starea inițială, inclusiv refacerea spațiului verde sau afaltare pentru cele amplasate la sol

 • d) nenumerotarea sau neidentifîcarea panourilor publicitare de către operatorii de publicitate

 • e) neprezentarea machetei spre vizare la schimbarea posterului

 • f) nedepunerea declarațiilor de impunere pentru stabilirea taxelor de firmă sau publicitate

 • g) amplasarea afișelor (inclusiv a afișelor electorale) în alte locuri decât cele stabilite și fără acordul proprietarului spațiului, unde este cazul.

 • h) inscripționările pe vitrine, ziduri sau porțile de acces realizate din material autocolant sau grafică pictată

 • i) inscripționarea reclamelor pe partea superioară a parasolarelor de protecție a teraselor amplasate în zona centrala

 • j) amplasarea panourilor mobile (autoportante) sau orice alte forme de reclamă pe pietonal în zona centrala

 • k) amplasarea mijloacelor de reclamă pe suport mobil pe domeniul public;

 • l) utilizarea vehiculelor în scop publicitar cu încălcarea prevederilor art.19 si art.20 din prezentul regulament

Art.53. Contravențiile prevăzute la art 52, săvârșite de personale fizice sau juridice se sancționează cu amendă contravențională, conform OG 2/2001 după cum urmează:

 • - pentru art. 52 lit. a) amenda de la 1000 la 2500 RON

 • - pentru art. 52 lit. b) amenda de la 500 la 1000 RON

 • - pentru art. 52 lit. c) amenda de la 500 la 2500 RON

 • - pentru art. 52 lit. d) amenda de la 500 la 2500 RON

 • - pentru art. 52 lit. e) amenda de la 300 la 1500 RON

 • - pentru art. 52 lit. f) amenda de la 500 la 2500 RON

 • - pentru art. 52 lit. g) amenda de la 500 la 2500 RON

 • - pentru art. 52 lit. h) amenda de la 300 la 1500 RON

 • - pentru art. 52 lit. i) amenda de la 500 la 1000 RON

 • - pentru art. 52 lit. j) amenda de la 500 la 2500 RON

 • - pentru art. 521it. k) amenda de la 500 la 1000 RON

 • - pentru art. 52 lit. 1) amenda de la 500 la 2500 RON

Art.54. Contravențiile se constată și se sancționează de către Primarul municipiului Bacău prin împuterniciții săi și de către personalul cu atribuții de control din cadrul Poliției Primăriei municipiului Bacău.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art.55. Panourile publicitare autorizate la data prezentului regulament își păstrează amplasamentele. Excepție vor face cele care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament.

Art.56. Primăria municipiului Bacău va stabili trimestrial noile amplasamente destinate panourilor publicitare, în funcție de solicitări.

Art.57. Schimbarea unor normative tehnice, apariția altor acte normative, pot conduce, după caz, la modificarea parțială sau integrală a prezentului regulament.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Anexa nr. 1 la Regulament

CONTRACT DE COLABORARE

Contract de panotaj nr.____

incheiat astazi_____/_____/________

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1.1.  Primăria municipiului Bacău cu sediul în municipiul Bacău, str. Mărășești nr.6

având CUI nr..................., telefon 0234581504, fax 0234588757, reprezentata prin

PRIMAR Romeo Stavarache în calitate de autoritate executivă a municipiului Bacău, si

 • 1.2.  S.C....................................................................S.A./S.C.A./S.R.L. cu

sediul social in ......................................, str..................................., nr.

........, bloc ......, scara ........,  etaj ......,  apartament ......., județul/sectorul ..........................., avand CUI nr............... , atribut fiscal............, si număr de ordine in registrul comerțului J........... / ............. /  .............., contul nr.

.............................................. deschis   la ......................................, telefon.........................................., fax ........................., reprezentata prin

D-nul./D-na.......................... , cu funcția de

.........................................................în  calitate de operator de publicitate au convenit sa incheie prezentul contract de colaborare, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1.   Obiectul prezentului contract il reprezintă asigurarea exclusivă de către

autoritatea executivă a municipiului Bacău a dreptului de exploatare pentru sei'vicii de publicitate a panoului publicitar situat în strada.................nr......, edificat cu autorizația

de construire nr..........., de către....................................................................., operator de

publicitate, parte în prezentul contract de publicitate.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1.  Durata contractului este de................./ începînd cu data semnării lui.

 • IV.  PREȚUL CONTRACTULUI

 • 4.1.  Prețul contractului este de 30% din valoarea contractului de publicitate încheiat

cu beneficiarul, respectiv.............................................................................................

 • 4.2.   Prețul contractului se va achita după obținerea acordului din partea Primăriei municipiului Bacău pentru grafica specificată în contractul de publicitate nr.

...............încheiat cu.......................................................................................................... și să plătească prețul integral sau în rate.

 • 4.3. Plățile se vor face în contul autorității executive nr..............................................

deschis la Trezoreria municipiului Bacău.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

*                               9

 • 5.1. Autoritatea executivă se obligă:

 • a) să asigure folosirea panoului publicitar în bune condiții, fără a o stânjeni prin vreo acțiune unilaterală sau prin vreun act emis ;

 • b)  să urmărească ca grafica expusă să nu contravină Regulamentului privind modul de organizare, autorizare si desfășurare a activității de publicitate stradală în municipiul Bacău;

 • 5.2.  Obligațiile operatorului de publicitate sunt următoarele:

 • a) să plătească prețul contractului in cuantumurile si la temenele stabilite prin prezentul contract.

 • b) să notifice cu cel puțin 15 zile înainte încetarea raporturilor contractuale cu autoritatea executivă a municipiului Bacău;

 • c) să nu utilizeze decât grafica aprobată de autoritatea executivă a municipiului Bacău.

 • d) să nu încheie mai multe contracte de publicitate cu același beneficiar pentru același panou publicitar;

 • e) să nu cesioneze prezentul contract fără acordul autorității executive a municipiului Bacău;

 • f) să asigure ocuparea panoului.

 • 5.3. Operatorul de publicitate poartă întreaga răspundere pentru calitatea materialelor afișate pe panoul publicitar, pe toata durata prezentului contract, cât și asigurarea pazei și a integr ității fizice a acestuia.

 • 5.4. Operatorul de publicitate poartă întreaga răspundere de asigurarea permanenta a stabilitatii si siguranței obiectului publicitar amplasat.

VI. ÎNCETAREA contractului

 • 6.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenția unei instanțe judecătorești, in cazul in care una dintre paiti:

 • a)  operatorul de publicitate cesionează dr epturile si obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fara acordul autorității executive a municipiului Bacău;

 • b)  incalca vreuna din obligațiile sale, după ce a fost avertizata, printr-o notificat e scrisa, de către cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va aduce la rezolutiunea /rezilierea prezentului contract;

 • c) este declarata in incapacitate de plăti sau a fost declansata procedura de lichidare judiciara (faliment) inainte de inceperea executării clauzelor prezentului contract.

 • 6.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel puțin 10 zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si producă efectele.

VIL FORȚA MAJORĂ

 • 7.1.  Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și

de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/și executarea obligației respective        a        fost        cauzată        de        forța        majoră.

 • 7.2.  Partea care invocă forța majora este obligată să notifice cealaltă parte, în termen

de 15 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării                                  consecințelor                                  lui.

 • 7.3.  Dacă în termen de.......(zile) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează

părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna         dintre         ele         să         pretindă         daune-interese.

VIII.  NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 8.1.  Notificările adresate de una dintre acestea celeilalte sunt valabil îndeplinite dacă vor fi transmise la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract,

 • 8.2.   In cazul in care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ( A.R. ), și se consideră primita de destinatar la data menționată de oficiul postai primitor pe această confirmare.

 • 8.3.   Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată,

 • 8.4.  Notificările verbale nu se iau in considerate de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

IX. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA MATERIALELOR

 • 9.1.  Dreptul de proprietate asupra panoului publicitar aparține operatorului de publicitate, acesta având obligația de a-1 utiliza conform Regulamentului privind modul de organizare, autorizare si desfășurare a activității de publicitate stradală în municipiul Bacău.

 • 9.2. Autoritatea executivă a municipiului Bacău poate dispune eliberarea terenului de panoul publicitar în urma nerespectării prezentului contract, a Regulamentului privind modul de organizare, autorizare si desfășurare a activității de publicitate stradală în municipiul Bacău sau a neutilizării panoului publicitar mai mult de 3 zile.

 • 9.3. In cazul neeliberării terenului de către operatorul de publicitate, autoritatea executivă poate elibera terenul pe cheltuiala operatorului, după parcurgerea etapelor prevăzute de lege.

X.  CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

 • 10.1.  Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului contract.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 11.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu prezentul contract se va rezolva pe

cale         amiabilă         de         către         reprezentanții         părților.

 • 11.2.  In cazul în care rezolvarea nu este posibilă pe cale amiabilă, litigiile vor fi

soluționate                 de                 instanțele                 competente.

XII. CLAUZE FINALE

 • 12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre

părțile                                                                          contractante.

 • 12.2. Prezentul contract s-a încheiat intr-un număr de ..................... exemplare,

toate cu valoare de original, cate ............ exemplare de fiecare parte.

PRIMAR ,


OPERATOR

PUBLICITATE

ARHITECT SEF ,

DIRECȚIA PATRIMONIU

VIZAT JURIDIC


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI .

Metodologia de obținere a autorizației de construire

Obținerea autorizației de construire va fi precedată de obținerea certificatului de urbanism, acesta fiind actul de informare prin care primarul face cunoscute solicitantului cerințele ce trebuie îndeplinite și lista cuprinzând avizele și acordurile în vederea obținerii autorizării.

Pentru obținerea certificatului de urbanism, operatorul de publicitate va depune la Compartimentul Consiliere Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Bacău, următoarele:

 • -  cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completată cu elementele de identificare a beneficiarului imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;

 • -  plan de situație, la scara 1:500, și plan de încadrare în zonă, la scara 1:5000, ambele elaborate pe suport topografic vizate O.C.P.I., pe care va fi marcat vizibil locul de amplasate a sistemului publicitar; de asemenea, pe planul de situație vor fi marcate sistemele publicitare aflate pe o rază de 50 de metri în junii amplasamentelor solicitate, față de care vor fi precizate distanțele (2 exemplare)

 • -  documentul de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (în copie) și a contravalorii formularului de cerere;

 • -  Certificat fiscal emis de Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Bacău din care să rezulte lipsa datoriilor față de bugetul local;

 • -  Fotografie color a amplasamentului(terenului, clădirii, locației)

Planurile de situație și de încadrare în zonă vor fi elaborate de un proiectant autorizat, conform legislației.

Documentația pentru emiterea autorizației de construire va fi întocmit în două exemplare cuprinzând următoarele documente:

 • -  cerere tip pentru emiterea autorizației de construire, completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;

 • -  certificatul de urbanism (în copie);

 • -  proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire întocmit de un proiectant autorizat;

 • -  documentul de plată a taxei pentru eliberarea autorizației de construire (în copie);

 • -  documentele, avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;

 • -  Certificat fiscal emis de Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Bacău din care să rezulte lipsa datoriilor față de bugetul local;

 • -  F^o^^cqlor a amplasamentului(terenului, clădirii, locației)


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POM&TCI

Conținutul documentației necesare obținerii acordului de publicitate temporară

Pentru obținerea certificatului de urbanism, operatorul de publicitate va depune la Compartimentul Consiliere Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Bacău, următoarele documente:

-cerere completată de solicitant

-certificatul de înregistrare a persoanei juridice solicitante

 • - 2 planuri de încadrare în zonă și două planuri de situație pe care va fi marcat vizibil locul solicitat pentru desfășurarea activității de promovare și/sau pentru amplasarea sistemului publicitar; în acest caz vor fi marcate pe plan sistemele publicitare aflate pe o rază de 30 m în jurul amplasamnetelor solicitate, față de care vor fi precizate distanțele;

 • - schița sistemelor publicitare (numai dacă acordul pentru publicitate temporară include sisteme publicitare);

 • - două vederi de ansamblu ale situației existente în teren la data depunerii solicitării, luate din direcții diametral opuse, perpendiculare pe suprafața sistemului publicitar, cu simularea la scară a sistemului publicitar dorit și specificarea obiectului publicității(numai dacă acordul pentru publicitate temporară include sisteme publicitare)

 • - acordul proprietarilor imobilelor pe care vor fi montate sistemele publicitare(în cazul proprietăților private)

 • - certificat fiscal emis de Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Bacău din car e să rezulte lipsa datoriilor față de bugetul local

A

Notă: l.In cazul publicității efectuate pe vehicule se va preciza tipul, marca, tonajul vehiculelor, eventual traseul pe care acesta îl vor urma;

 • 2. în cazul expozițiilor de autovehicule se va preciza numărul, tipul, marca, tonajul acestora.

 • 3. Eliberarea acordului de publicitate temporală se va face după achitarea taxelor precizate în Regulamentul privind modul de organizare, autorizare si desfășurare a activității de publicitate stradală în municipiul Bacău


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIValabilă numai în original


România

Județul Bacău Primăria Municipiului Bacău

ACORD DE PUBLICITATE TEMPORARĂ Nn            din


J Se autorizează_____

&f_ 111 ______ f activitate publicitară.

Acordul este valabil de la

este transmisibil.

A.


Dană la

J.


pentru amplasarea

______cu profil de


si nu


In caz de neutilizare, acordul se va remite emitentului. Taxele se vor plăti anticipat. S-a achitat taxa de autorizare        Ron cu chitanța nr.                /

------- » --------------- —_— și taxa pentru ocuparea terenului . în suma de________Ron cu chitanța nr.

/

Pe timpul activității se va păstra curățenia în jurul amplasamentului. Prelungit valabilitatea conform verso.

Alte precizări

PRIMAR,

ING. ROMEO STAVARACHE


DIRECTOR EXECUTIV,       ARHITECT SEF,

Cons.Jr. MARIA JINGA      Arh. SILVIAN CORTEZ


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU PModel - Amprenta stăm pi la-tip, pentru prelungirea acordului pentru publicitate temporară.

55

PRIMĂRIA MUN.BACAU

Se prelungește valabilitatea acordului de publicitate temporară până

la......................................................................

Achitat taxă...............................................lei

Cu chitanța nr.................................................

25


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI