Hotărârea nr. 117/2009

 Hotărârea nr. 117 din 30.04.2009 – privind modificarea şi completarea art.7 (1) din H.C.L. nr. 223/2006, în sensul înlocuirii Comisiei Consiliului Local al Municipiului Bacău care va proceda împreună cu S.C. CET S.A. Bacău, la încheierea protocolului de predare-primire a Sistemului de termoficare şi a bunurilor aferente acestuia, din municipiul Bacău, precum şi returnarea unor bunuri motivat de concesionarea acestui serviciu şi încetarea contractului de administrare.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea art 7 (1) din H.C.L. nr. 223/2006, în sensul înlocuirii Comisiei Consiliului Local al Municipiului Bacău care va proceda împreună cu S.C. CET S.A. Bacău, la încheierea protocolului de predare-primire a Sistemului de termoficare și a bunurilor aferente acestuia, din municipiul Bacău, precum și returnarea unor bunuri motivat de concesionarea acestui serviciu și încetarea contractului de administrare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere:

 • •   Prevederile art8 (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Referatul nr. 152766/09.04.2009, al Direcției Patrimoniu;

 • •  Adresa nr. 1186/03.04.2009, a S.C. CET S.A. Bacău;

 • •   Prevederile Hotărârii nr. 223/31.08,2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • •  Hotărârea nr. 138/15.08.2006, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la S.C. CET S.A. Bacău;

 • •   Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” și ale art.45 (1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă modificarea și completarea art. 7 (1) din H.C.L. nr. 223/31.08.2006, în sensul înlocuirii Comisiei Consiliului Local al Municipiului Bacău, care va proceda împreună cu S.C. CET S.A. Bacău, la încheierea și semnarea protocolului de predare-primire a Sistemului de termoficare și a bunurilor aferente acestuia, din municipiul Bacău, precum și returnarea în patrimoniul municipiului a unor bunuri, ca urmare a concesionării acestui serviciu și încetarea contractului de administrare, în următoarea componență:


 • 1.  Drăgănuță Constantin - Viceprimar

 • 2.  Mironescu Roxana - Consilier local


- președinte

- membru


Pireu Gavril

Lepădatu Maria Vinerică Clementina

Ca secretar al comisiei se numește d-na Năstase Daniela, inspector Direcția Patrimoniu.


 • 3.

 • 4.

 • 5.


 • - Director Direcția Patrimoniu - membru “ Consilier juridic la Direcția Juridică - membru

 • - Șef serviciu Direcția Economică   - membru


Art 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 223/31.06.2006, sunt și rămân în vigoare.


Art. 3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Juridică, d-lui Viceprimar Drăgănuță Constantin, domnișoarei Mironescu Roxana și la S.C. CET S.A. Bacău.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1