Hotărârea nr. 116/2009

 Hotărârea nr. 116 din 30.04.2009 – privind aprobarea extinderii spaţiului de locuit deţinut cu contract de închiriere de către Roman Sorin, în imobilul din Bacău, str. Bucium nr. 8, sc.B, ap.6.

s >'î r

/z/f /

)/)

( ’ // ,/f / / //Z

/. . / -f i ( ț r f f f

/ / ‘ ‘ > 4 Z / s r . > s , .s n + -r f Uf/ffA i/ur

■ f

f r 11 f
HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii spațiului de locuit deținut cu contract de închiriere de către Roman Sorin, în imobilul din Bacău, str. Bucium nr. 8, sc.B, ap.6

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

Legea nr. 114/1996 a locuinței, republicată;

  • -  Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

Referatul nr. 155116/08.04,2009 înaintat de Direcția Patrimoniu- Serviciul Contracte Evidențe și încasări Debite;

  • -  Cererea d-lui Roman Sorin înregistrată la Primăria Bacau sub nr. 155116/16.01.2008; Nota internă nr.22338/29.05.2007 a Serviciului Cabinet Primar ;

  • -  Contractele de închiriere nr.35433/10.02.1982, nr. 147/29.01.1995, nr.30/31/32 din 29.02.1997, nr.315/316 din 15.10.2001 și 426663/20.04.2007;

  • -  Declarațiile Notariale date de către Roman Elena și Roman Vasile de renunțare la beneficiul contractelor de închiriere, autentificate sub nr.953/13.07.2007 și 546/23.03.2007;

  • -   Declarația Notarială dată de către Roman Sorin, autentificată sub nr. 171/16.01.2008;

  • -  Ancheta Socială nr.6917/31.03.2009 înaintată de Serviciul Public de Asistență Socială;

  • -  Adeverința eliberată de Asociația de Proprietari nr.94 din care rezultă că Roman Sorin nu are debite neachitate către asociație;

  • -  Chitanța nr. 1750650005/06.03.2009 eliberată de Direcția Impozite și Taxe Locale Bacău, de plată a chiriei aferente contractului nr.426663/20.04.2007 ;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In temeiul dispozițiilor art.36 alin. (6) litera “a” punctul 17 si ale art. 45(3)(5) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se aprobă extinderea spațiului de locuit, deținut cu contract de închiriere de către Roman Sorin, în imobilul din Bacău, str.Bucium nr. 8/B/6 cu încă 2 camere, care au devenit libere prin renunțarea celorlalți 2 benficiari (Roman Elena și Roman Vasile), urmând a se încheia un nou contract de închiriere pentru întreg apartamentul situat în Bacău, str. Bucium nr. 8, sc. B, apart.6.

ART.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Serviciului Contracte Evidențe și încasări Debite, precum și persoanelor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

NR. 116 DIN 30.04.2

O.P., CalcapCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI