Hotărârea nr. 111/2009

 Hotărârea nr. 111 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Hanganu Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str.ªtefan cel Mare, Bl.25, Sc.E, Ap.23.

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Hanganu Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str. Ștefan cel Mare, bl. 25, sc. E, ap. 23

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile Legii nr. 47 / 2006 privind sistemul național de asistență socială;

  • -  Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare inclusiv prin Legea nr. 115/ 2006;

  • -  Prevederile art. 57 din Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Cererea formulată de Hanganu Lăcrămioara și ancheta socială, înregistrate sub nr. 8447 din 09.04.2009 și nr. 8447 din 17.04.2009;

  • -  Referatul nr.8953/17.04.2009 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Hanganu Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str. Ștefan cel Mare, bl. 25, sc. E, ap. 23 întrucât fiul acesteia, Hanganu Radu Gabriel se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport în vederea tratamentului pe care urmează să îl efectueze într-o clinică de specialitate din Torino, Italia.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

PREȘEDICONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI