Hotărârea nr. 107/2009

Hotărârea nr. 107 din 30.04.2009 – privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei, domnului Săndulescu Gheorghe din Bacău, str. Banca Naţională bl. 31, Sc. B, apartament15, pentru că a împlinit vârsta de 100 ani.

HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei, domnului SANDULESCU GHEORGHE din Bacău, str. Banca Națională bl.31, Sc. B, apart.15, pentru că a împlinit vârsta de 100 ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

  • -  Prevederile Legii nr. 18/2009 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2009;

  • -  Prevederile art. 5 (2) și art.45 (6) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • -  Prevederile H.C.L. nr.296/2007 privind acordarea unui premiu in bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 de ani, modificată prin H.C.L.nr. 436/2008;

  • -  Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completata;

  • -  Cererea înregistrată la Primăria Bacău sub nr.29869/01.042009;

  • -  Referatul nr. 3698/07.04.2009 al Serviciului Cabinet Primar;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, alin (6) lit. „a”, punctul 2 și ale art. 45 (2) lit. „a” și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă domnului SĂNDULESCU GHEORGHE din Bacău, str. Banca Națională bl.31, Sc. B, apart.15, un premiu în sumă de 5000 lei, pentru faptul că la data de 28.05.2002, a împlinit vârsta de 100 de ani.

Art.2. Direcția Economică va efectua plata premiului la domiciliul beneficiarului, în termen de 10 zile de la data prezentei hotărâri, de la bugetul local, Cap. 54.02. „Alte servicii Publice Generale”.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Stare Civilă al Municipiului Bacău și Serviciului Cabinet Primar.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI