Hotărârea nr. 105/2009

 Hotărârea nr. 105 din 15.04.2009 – privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău şi abrogarea HCL nr. 322/30.11.2006.

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 11 alin. (1), alin. (2), art. 13 alin.l, art.47 și 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/ 31 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Referatul nr. 43/02.04.2009 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, înregistrat la Registratura Primăriei Bacău cu nr. 3614/06.04.2009 ;

  • - HCL nr. 296/ 30.10.2006 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, precum și Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău;

  • - HCL nr. 322/2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane, desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău;

  • - Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor, art. 36 alin (2) lit „e”, alin. (7) lit. „c” și ale art.45 alin. (2), lit. ,,f’ din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă cele 36 de persoane, desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr.322/30.11.2006.

Art.3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, precum și membrilor desemnați în Anexa la prezenta hotărâre.

PREȘECONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOL OVIDIU POPOV


Anexa la HCL m\ 105 din 15.04J009

Reprezentanții municipiului Bacău în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău

1

Stavarache Romeo

Primarul municipiului Bacău

2

Luchian Dragoș

Viceprimarul municipiului Bacău

3

Drăgănuță Constantin

Viceprimarul municipiului Bacău

4

Mironescu Roxana

Consilier Local

5

Bîrzu Ilie

Consilier Local

6

Floroiu Ionel

Consilier Local

7

Axinte Gabriel

Consilier Local

8

Rotam Ion

Consilier Local

9

FechetMircea

Consilier Local

10

B o ga tu George

Consilier Local

11

Curcă Liviu Constantin

Consilier Local

12

Ciubotaru Lucian

Consilier Local

13

Nechita Neculai

Consilier Local

14

Păduraru Ileana

Consilier Local

15

Fio rea Irina Daniela

Consilier Local

16

Chiriac Ioan

Consilier Local

17

Hîrțescu Vasilică

Consilier Local

18

Șuștac Mihai

Consilier Local

19

Zaharia Nicolae

Consilier Local

20

Z ah ar ia Zvetlana

Consilier Local

21

Șlic Mihai Iulian

Consilier Local

22

Adam Isabela Elena

Consilier Local

23

Cojocaru Cristian

Consilier Local

24

Dunava Costel

Consilier Local

25

Popovici Ovidiu Nicolae

Secretarul municipiului Bacău

26

Pricope Corneliu

Agenția de Dezvoltare Locală

27

Pâslaru Marius

Dir.Investiții - manager proiecte- S.C. General Electric

28

Iancu Lucian

Serviciul Strategii și Postaderare

29

Mateuță Fiorin

Direcția Drumuri Publice

30

Pădureanu Leonard

Direcția Economică

31

Dospinescu Adrian

Direcția Tehnic Achiziții

32

Gioseanu Constantin

Manager public

33

Cortez Silvian

Direcția Urbanism

34

Dana Pozînarea

Serviciul Public de Asistență Socială

35

Piștea Ciprian Octavian

Serviciul UIP

36

Toru<-sțMl<>/l

Serviciul Cabinet Primar

CONTRA SEMN EAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC7 DIU POPOV

PREȘEjf)

IJL f