Hotărârea nr. 103/2009

 Hotărârea nr. 103 din 15.04.2009 – privind modificarea si completarea Hotararii nr.257/31.07.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte – condominii - din municipiul Bacau.

privind modificarea si completarea Hotărârii nr.257/31.07.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuințe - condominii - din municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • -  Prevederile O.U.G. nr. 18/04.03.2009 privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor;

 • -  Prevederile Legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

 • -  Prevederile Ordinelor 163/540/23 din 27.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice a O.U.G. nr. 18/2009;

 • -  Prevederile art. 47 si art. 17 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată;

 • -  Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/31.07.2008, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuințe - condominii - din municipiul Bacau

 • -  Referatul nr.3902 din 10.04.2009 a Direcției Patrimoniu;

 • -  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

în temeiul art.36(2), lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, si ale art.45(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea si completarea Hotărârii nr.257/31.07.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuințe - condominii - din municipiul Bacau, după cum urmează :

 • I. Se inlocuieste titlul Hotărârii si Anexei care va avea următoarea denumire:

„Regulamentul privind instituirea masurilor de creștere a eficientei energetice a blocurilor”.

 • II. Se va modifica art. 1 din Anexa, care va avea următorul conținut :

„ Prezentul Regulament se constituie in baza O.U.G. 18/04.03.2009 privind creșterea performantelor energetice a blocurilor si a Ordinului 163/540/23 din 27.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice a O.U.G. 18/04,03.2009;

 • III. Se va modifica art. 3 din Anexa, care va avea următorul conținut:

„Etapele necesare implementării Programului local sunt:

-identificarea si inventarierea blocurilor de locuințe,

-instiintarea asociațiilor de proprietari pentru inscrierea in programul local privind creșterea performantelor energetice ale blocurilor,

-depunerea documentației de către asociațiile de proprietari,

-intocmirea Programului local multianual privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe si aprobarea acestuia in Consiliul local,

-proiectarea lucrărilor de intervenție,

-executarea lucrărilor de intervenție,

-recepția la terminarea lucrării,

-recepția finala la expirarea perioadei de garanție de 3 ani.

 • IV. Se va modifica art. 4 din Anexa, care va avea următorul conținut:

„Documentele care se depun de către asociația de proprietari, necesare pentru includerea unui bloc de locuințe in Programul local, sunt:

-solicitarea de inscriere in programul local,

-hotararea adunării generale a proprietarilor,

-lista proprietarilor si destinația spatiilor din clădire,

-contractul de mandat semnat de ambele parti.

 • V. Se va modifica art. 6 din Anexa, care va avea următorul conținut:

„Finanțarea cheltuielilor privind executarea cheltuielilor de intervenție se asigura astfel: -50% din alocații de la bugetul de stat,

-30% din fonduri de la bugetul Consililui local si din alte surse legal constituite,

-20% din fondul de reparații al asociației de proprietari si din alte surse legal constituite.

Art.2. - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.257 din 31.07.2008 sunt si rămân în vigoare.

Art.3, - Hotararea va fi comunicata Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice si Direcției Juridice si Administrație Locala.NR. 102 DIN 15

O.P„ Caleap FI./ R.T./&h7Dk f-A-4