Hotărârea nr. 101/2009

 Hotărârea nr. 101 din 15.04.2009 – privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a unui împrumut de tip “credit bancar cu funcţionare revolving” cu plafon anual de maxim 7.5 mil Euro sau echivalentul în lei în vederea prefinanţării proiectelor europene şi TVA aferent cu o maturitate de maxim 5 ani, precum şi a unui împrumut intern/extern în valoare de maximum 15 mil Euro sau echivalentul în lei, pentru cofinanţarea proiectelor europene şi a unor obiective de investitii cu o maturitate maxima de 20 de ani si perioada de gratie de maxim 4 ani.

>/>

(/fț (/s'/f/ / [j/) (tai /v

' / 1

(>r<l        1 /7fU! fCf/l-f■(</(< ( ^A(l('(iN

nHMMBHnMNMHHHMMKHHMHHSMSSMHHHMMHMMMM HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacau a unui împrumut de tip "credit bancar cu funcționare revolving” cu plafon anual de maxim 7.5 mii Euro sau echivalentul în Ici în vederea prcfinanțării proiectelor europene și TVA aferent cu o maturitate de maxim 5 ani, precum și a unui împrumut intem/extem în valoare de maximum 15 mii Euro sau echivalentul în lei, pentru cofinanțarea proiectelor europene și a unor obiective de investiții cu o maturitate maxima de 20 de ani si perioada de gratie de maxim 4 ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

-Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, actualizata;

-Capitolul’ IV, art.61 alin.l), 2), 3) precum si art.63 alin. I), 2), 4) si 8) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, actualizata;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;

-Referatul nr. 3964/13.04.2009 înaintat de Direcția Economică;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art.36(2) lit.„b”, (4) lit. „b” și art. 45(2) lit. „b”din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă contractarea unui împrumut de tip “credit bancar cu funcționare de tip revolving”: cu plafoane anuale de maxim 7,5 mii EURO sau echivalentul în lei la cursul de schimb Euro al BNR, cu o maturitate de maxim 5 ani in vederea asigurării lichidității prefinantarii asistentei financiare nerambursabile de la Uniunea Europeana precum si a TVA-lui aferent cheltuielilor eligibile pentru următoarele proiecte:

 • 1. Pasaj rutier subteran str. Oituz - Str. General Ștefan Gușe, Municipiul Bacău, Județul Bacău

 • 2. Reabilitare clădire și modernizare la Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără

Adăpost din Municipiul Bacău__________________________________________________________________

 • 3. Reabilitare și modernizare „Insula de Agrement”                     _____________ _   _

 • 4. Construire Centru de agrement și turism la pădurea Tamaș           _________'

 • 5. Creșterea vizibilității către cetatcni a activitatii Primăriei si imbunatatirea serviciilor către

aceștia prin intermediul unui sistem informatic de furnizare servicii publice on-line bi-direcționale________

 • 6. Planul integrat de dezvoltare urbana a Municipiului Bacau cu proiectele sale aferente

(2) împrumutul se poate contracta cu unul sau mai mulți creditori, printr-un singur sau mai multe contracte de împrumut revolving.

Art,2. (1) Se aprobă contractarea a unui împrumut intem/extem de către Consiliul Local al Municipiului Bacau, în perioada 2009-2012, în valoare de maximum 15 mii EURO sau echivalentul în lei la cursul de schimb Euro al BNR, cu o maturitate de maxim 20 ani și o perioadă de grație de maxim 4 ani pentru cofînanțarca (cheltuieli eligibile si nceligibile) proiectelor cu asistenta de la Uniunea Europeana si realizarea investițiilor publice de interes local, după cum urmează:

 • 1. Managementul Integrat al Deșeurilor in Municipiul Bacau si zonele limitrofe

 • 2. Centru de Afaceri și Expoziții Bacău

 • 3. Pasaj rutier subteran str. Oituz - Str. General Ștefan Gușc, Municipiul Bacău, Județul Bacău

 • 4. Reabilitare clădire și modernizare la Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău

 • 5. Reabilitare și modernizare ..Insula de Agrement"

6 Construire Centru de agrement și turism la pădurea Tamaș

 • 7. Creșterea vizibilității către cetatem a aetivitatii Primăriei si imbunatatirca serviciilor către aceștia prin intermediul unui sistem informatic de furnizare servicii publice on-line direcționale

 • 8. Planul integrat de dezvoltare urbana a Municipiului Bacau cu proiectele sale aferente

 • 9. Spitalul Municipal Bacau

 • 10. Reabilitarea termică a blocurilor                                           _____

 • 11. Teatrul de vară

(2) împrumutul se poate contracta cu unul sau mai mu Iți creditori, prinț r-un singur sau mai multe contracte de împrumut intern/extern.

Art.3. Din bugetul Consiliului Local al Municipiului Bacau se asigură integral plata.

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale:

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectiv clor de investiții de interes local:

 • c) alte cheltuieli neeligibiie la finanțare din împrumutul menționat la art. 1 și art.2.

Art.4(l)Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacău \v vvvvpi‘iniariMjaccmj'o următoarele date:

a)hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale precum și orice modificări și / sau completări ale acesteia:

bjvaloarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract:

 • c) gradul de îndatorare a Primăriei Municipiului Bacău:

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile:

ețdobânzile. comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

fjplățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2)Datele prevăzute la alin.fi) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat. sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art5.fl) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului Municipiului Bacau. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Bacau va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plata a principalului, a dobânzilor si a comisioanelor referitoare la aceste împrumuturi, aferente anului respectiv

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului si acesta va fi plătit din bugetul local sau/si din împrumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.

Aid.6.(1) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau sa constituie comisia /comisiile de evaluare, negociere si adjudecare a serviciilor de creditare bancara de tip revolving si/sau creditare bancara interna /externa:

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau sa semneze în numele si pentru Municipiul Bacau . în perioada 2009-2012. acordurile de garantare ale împrumutuiilor precum și toate documentele necesare obținerii si derularii finanțărilor prin creditare de tip revolving si/sau bancara (interna/externa). inclusiv structura finala a finanțării pentru fiecare dintre obiectiv ele enumerate mai sus si normele procedurale interne

de achiziție a serviciilor de creditare de tip revolving si/sau bancara (interna/externa).

Aii.7, Primarul MuniciphHuL^acau. Direcția Economica. Direcția Tehnică se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentQhhÂt^r^/p^CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOL VIDIU POPOVICI

NR. 101

DIN 15.04.2009^^-1

O.P., P.S.L./ RT/Lxl Ms/I-Ă-