• Hotărârea 441/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.441 din 23.12.2009 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.51724/30.11.2009.
 • Hotărârea 440/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.440 din 23.12.2009 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr.50451/50769/2009.
 • Hotărârea 438/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.438 din 23.12.2009 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.
 • Hotărârea 437/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.437 din 23.12.2009 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza SF - pentru obiectivul de investiţie „L.T.E. Sala de Educaţie fizică ªcoala Generală nr.6, str. Vasile Pârvan, nr.22” din municipiului Bacău.
 • Hotărârea 436/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.436 din 23.12.2009 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PTh la obiectivul „Supralărgire strada Alexei Tolstoi pe tronsonul cuprins între intersecţiile cu străzile Bicaz şi Bucegi” din municipiului Bacău.
 • Hotărârea 435/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.435 din 23.12.2009 - privind modificarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat catre S.C. REFLEX S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Razboieni, nr. 8, conform contractului de concesionare nr. 25579/16.08.1999.
 • Hotărârea 434/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.434 din 23.12.2009 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a imobilului teren în suprafaţă de 1589 m.p., situat în Bacău B-dul Unirii nr.3, (Lucreţiu Pătrăşcanu nr.3), în vederea retrocedării.
 • Hotărârea 433/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.433 din 23.12.2009 - privind aprobarea transmiterii de către Guvernul României a bunurilor - imobile situate în municipiul Bacău, strada Milcov nr.46, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 432/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.432 din 23.12.2009 - privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, a unui bun imobil – teren arabil- în suprafaţă de 4.097 m.p. care face parte din domeniul public al municipiului Bacău, situat în strada Triumfului nr.18B, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfinţii Voievozi” ªerbăneşti din municipiul Bacău, cu sediul în calea Romanului nr.37.
 • Hotărârea 431/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.431 din 23.12.2009 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui spaţiu comercial aflat în Piaţa Centrală din municipiul Bacău, str. Pieţii nr.1.
 • Hotărârea 430/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.430 din 23.12.2009 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.199/2003 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 429/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.429 din 23.12.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-lui Maxim Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Electricienilor, bl.2, sc.C, ap.12.
 • Hotărârea 428/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.428 din 23.12.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Zailic Elena, cu domiciliul în Bacău, str. Gheorghe Donici, nr.53.
 • Hotărârea 427/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.427 din 23.12.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei ªaran Clara, cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz, bl.154, sc.C, ap.16, pentru nepoata acesteia Petruşcă Amalia.
 • Hotărârea 426/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.426 din 23.12.2009 - privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 56 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, şi care au depus cerere până la data de 18.12.2009.
 • Hotărârea 425/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.425 din 23.12.2009 - privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), domnului DUÞĂ I. VASILE din Bacău, str. Milcov, nr. 126, sc. A, ap. 9, care a împlinit vârsta de 104 de ani.
 • Hotărârea 424/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.424 din 23.12.2009 - privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2009, de către Primarul şi viceprimarul municipiului Bacău, în anul 2010.
 • Hotărârea 423/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.423 din 23.12.2009 - privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2008- 2009.
 • Hotărârea 422/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.422 din 23.12.2009 - privind modificarea organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi a serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.442/22.12.2008, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.169/29.05.2009 si nr. 313/29.09.2009.
 • Hotărârea 421/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.421 din 23.12.2009 - prin care se ia act de încetarea contractului de muncă a unui salariat din “Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Bacău”.
 • Hotărârea 420/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.420 din 23.12.2009 - privind aprobarea indexării pentru anul 2010 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 419/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.419 din 23.12.2009 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxei de salubrizare pentru anul 2010, în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 418/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.418 din 23.12.2009 - privind aprobarea alocării de către Consiliului Local al Municipiului Bacău, de la bugetul local a unei sume de bani, în vederea organizării „Sărbătorilor de Iarnă”, ce se vor desfăşura în municipiul Bacău în luna decembrie 2009.
 • Hotărârea 417/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

   Hotărâre nr.417 din 23.12.2009 - privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2010 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 416/2009 - Municipiul Bacău - 23.12.2009

  Hotărâre nr.416 din 23.12.2009 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 415/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.415 din 30.11.2009 - privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2009 - ianuarie 2010.
 • Hotărârea 414/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.414 din 30.11.2009 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90763/19.10.2009.
 • Hotărârea 407/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

    Hotărâre nr.407 din 30.11.2009 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.275/20.08.2009 în sensul înlocuirii unui membru din Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism de tip P.U.D. şi P.U.Z. şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru realizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 406/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.406 din 30.11.2009 - privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, Parohiei Romano-Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău a bunului imobil – teren în suprafaţă de 689 m.p., aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru şi Paul”.
 • Hotărârea 405/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.405 din 30.11.2009 - privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău, a unui bun imobil – teren în suprafaţă de 94 m.p. situat în B-dul Unirii din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 404/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.404 din 30.11.2009 - privind atribuirea in folosinţă gratuită către Fundaţia `VITA PRO VITA” a spaţiului cu o suprafaţă de 137,36 m.p., aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.1 din Bacău, str.Pictor Aman.
 • Hotărârea 403/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.403 din 30.11.2009 - privind aprobarea închirierii suprafeţei de 100 mp teren în indiviziune, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Pieţei, nr. 1, aferent spaţiului comercial situat la demisolul Pieţei Centrale, proprietar SC AICBAC SA Bacău.
 • Hotărârea 402/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.402 din 30.11.2009 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 2 spaţii din municipiul Bacău, pentru amplasarea unor automate de lapte proaspăt.
 • Hotărârea 401/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.401 din 30.11.2009 - privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului, nr.9B, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 400/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.400 din 30.11.2009 - privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza SF la obiectivul „Parcare str. Cornişa Bistriţei” din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 399/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.399 din 30.11.2009 - privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în “Cimitirul Militar” de pe lângă Biserica Militară “Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului” din Str. Constanţei, nr.7A, (Cartierul C.F.R.) Bacău, numitului Biciuşcă Vasile din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.
 • Hotărârea 398/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.398 din 30.11.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-lui Ciupercă Neculai cu domiciliul în Bacău, str. Calea Romanului, nr.162 C.
 • Hotărârea 397/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.397 din 30.11.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Joacă Lesne Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, bl.28, sc. C, ap.9.
 • Hotărârea 396/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.396 din 30.11.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Buga Maria cu domiciliul în Bacău, str. Stadionului, bl.36, sc.B, ap.17.
 • Hotărârea 395/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.395 din 30.11.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Săvescu Marinela cu domiciliul în Bacău, str. Proiectantului, bl.8, Sc. D, ap.10.
 • Hotărârea 394/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.394 din 30.11.2009 - privind aprobarea pentru luna decembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.
 • Hotărârea 393/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.393 din 30.11.2009 - privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 392/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.392 din 30.11.2009 - privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2009.
 • Hotărârea 391/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.391 din 30.11.2009 - privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău şi desemnarea domnilor consilieri locali Cojocaru Cristian, Dunavă Costel şi Drăgănuţă Constantin, de a negocia şi semna Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici şi după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului contractual din compartimentele, agenţiile şi instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societăţile comerciale.
 • Hotărârea 390/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.390 din 30.11.2009 - privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2008-2009.
 • Hotărârea 389/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.389 din 30.11.2009 - privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), doamnei Năstasă Maria, din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
 • Hotărârea 388/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.388 din 30.11.2009 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 387/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.387 din 30.11.2009 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe – date în concesiune către S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestora, în condiţiile legii.
 • Hotărârea 385/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

   Hotărâre nr.385 din 30.11.2009 - privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apa Bacau S.A. pentru aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. CAB S.A. în sensul adaugarii unui obiect secundar de activitate, respectiv “activitatea de producere, transport, distribuţie şi comercializare a energiei electrice” (codurile CAEN 3511, 3512, 3513 şi 3514).
 • Hotărârea 384/2009 - Municipiul Bacău - 30.11.2009

  Hotărâre nr.384 din 30.11.2009 - privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara a S. C. “Compania de Apa Bacau” SA în vederea aprobarii unor măsuri în sedinţa din data de 04.12.2009.
 • Hotărârea 383/2009 - Municipiul Bacău - 19.11.2009

  Hotărârea nr. 383 din 19.11.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F. pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare Insula de Agrement” din municipiul Bacău, şi aprobarea cofinanţării din bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului.
 • Hotărârea 382/2009 - Municipiul Bacău - 10.11.2009

   Hotărârea nr. 382 din 10.11.2009 – privind aprobarea realizării de către Municipiul Bacău a măsurilor investiţionale cuprinse în Cap.10 al Master Plan-ului Aplicaţiei “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană“, nefinanţate prin POS Mediu.
 • Hotărârea 381/2009 - Municipiul Bacău - 10.11.2009

  Hotărârea nr. 381 din 10.11.2009 – pentru aprobarea cofinanţării din bugetul local al municipiului Bacău a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană“ finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 3.
 • Hotărârea 380/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 380 din 29.10.2009 – privind privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A) de la S.C.Compania de Apă Bacău SA pentru aprobarea completării obiectului de activitate al societăţii cu activitatea de montare şi reparare a mijloacelor de măsurare cod CAEN 9609- ,,Alte activităţii de servicii”.
 • Hotărârea 371/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 371 din 29.10.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusă de Arhitectul ªef al Municipiului Bacău în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.
 • Hotărârea 370/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 370 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Þâru Anişoara cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, bl.110, sc. E, ap. 13.
 • Hotărârea 369/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 369 din 29.10.2009 – privind privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Pleşuvu Catinca cu domiciliul în Bacău, str. ªerbăneşti, nr.15.
 • Hotărârea 368/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 368 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei d-lui Lupescu Lucian cu domiciliul în Bacău, str. Alecu Russo, bl. 33, sc.F, ap. 32.
 • Hotărârea 367/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 367 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Ghervase Cecilia, asistent maternal profesionist, cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, bl.10, sc. B, ap. 9, pentru minorul Badarică Gabriel aflat în plasament la aceasta.
 • Hotărârea 366/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 366 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Drăgan Maria cu domiciliul în Bacău, str. Radu Negru, bl.2, sc. B, ap. 27.
 • Hotărârea 365/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 365 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 5 000 lei d-lui Cojocariu Radu-Dumitru cu domiciliul în Bacău, str. Ana Ipătescu, bl.4, sc. A, ap. 4 pentru soţia acestuia Cojocariu Anca-Ramona-Valentina.
 • Hotărârea 364/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 364 din 29.10.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-nei Carolea Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str. Tazlăului, bl.3, sc. B, ap. 4 şi reşedinţa în Bacău, str. Izvoare, nr.30.
 • Hotărârea 363/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 363 din 29.10.2009 – privind aprobarea pentru luna noiembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.
 • Hotărârea 362/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 362 din 29.10.2009 – privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 361/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 361 din 29.10.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.502/28.12.2007 prin care au fost aprobate `Criteriile` pentru stabilirea ordinei de prioritate şi a `Listei` cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 360/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 360 din 29.10.2009 – privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, Parohiei Ortodoxe `Sfântul Nicolae` din Bacău, a bunului imobil-teren în suprafată de 94 m.p., situat în Bacău, Bdul. Unirii f.n. aflat în domeniul privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 359/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 359 din 29.10.2009 – privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.263/31.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind darea în folosinţă gratuită pe durata exisenţei construcţiei, Parohiei Ortodoxe `Sfinţii Voievozi` ªerbăneşti Bacău, terenul în suprafaţă de 4.097 m.p., situat în intravilanul municipiului Bacău, str.Triumfului nr.18 B, în scopul extinderii modului de folosinţă.
 • Hotărârea 358/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 358 din 29.10.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PTH la obiectivul `RK. Strada V.Parvan – modificare solutie` din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 356/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 356 din 29.10.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică faza PTh la obiectivul de investiţie CLIMATIZARE HALA FLORI PIATA CENTRALA, Str.Pieţei, nr.1, Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 355/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 355 din 29.10.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiţii `AMENAJARE CIMITIR SARATA II` din Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 354/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 354 din 29.10.2009 – privind aprobarea formularului Autorizaţiei de Execuţie (Spargere) pentru lucrări la sol şi subterane executate la reţelele tehnico-edilitare, pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, precum şi abrogarea Hotărârii nr.313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 353/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 353 din 29.10.2009 – privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Bacău a terenului în suprafată de 12.631 m.p. situat în Bacău, str.Cireşoaia nr.39, sola 68, P 2110/1 şi P 2114/1, conform Contractului de schimb autentificat la notarul public sub nr.2409/09.07.2002.
 • Hotărârea 352/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 352 din 29.10.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.233/2006, prin care a fost aprobată blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 351/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 351 din 29.10.2009 – pentru aprobarea `Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de proprietari`.
 • Hotărârea 350/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 350 din 29.10.2009 – privind completarea HCL nr.119/30.04.2009 prin care a fost aprobat Regulamentul de reglementare a activităţii de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 349/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 349 din 29.10.2009 – privind modificarea Statului de Funcţii al Direcţiei Administraţiei Pieţelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008.
 • Hotărârea 348/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 348 din 29.10.2009 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 347/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

   Hotărârea nr. 347 din 29.10.2009 – privind acordarea `Diplomei de Onoare` şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 154 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, şi care au depus cerere după data de 31.12.2008.
 • Hotărârea 346/2009 - Municipiul Bacău - 29.10.2009

  Hotărârea nr. 346 din 29.10.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 341/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 341 din 29.09.2009 – prin care se ia act de transferul atribuţiilor şi competenţelor ce vizează asistenţa medicală şi medicina dentară acordată în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, precum şi preluarea acestor atribuţii de către Autoritatea Administraţiei Publice Locale a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 340/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 340 din 29.09.2009 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90646/04.09.2009.
 • Hotărârea 339/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 339 din 29.09.2009 – privind atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată.
 • Hotărârea 338/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 338 din 29.09.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru un teren din municipiul Bacau.
 • Hotărârea 337/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 337 din 29.09.2009 – privind aprobarea Listei finale a celei de a II-a sesiuni de selecţie din 2009 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.
 • Hotărârea 336/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 336 din 29.09.2009 – privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie-noiembrie 2009.
 • Hotărârea 333/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 333 din 29.09.2009 – privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D + P + 7E SI RACORDURI UTILITATI, B-DUL UNIRII, NR.41 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate. particularaBENEFICIAR: S.C. CONEXTRUST S.A., din Bacau.
 • Hotărârea 331/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 331 din 29.09.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul ªef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.
 • Hotărârea 330/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 330 din 29.09.2009 – privind completarea Hotararii nr. 97/29.03.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire «Cladire pentru Servicii Medicale, Spatii Comerciale - Utilitati si Anexe, Spatii Cazare, Realizare Lucrari Tehnico-Edilitare» in str. 9 Mai, nr. 1 C + D din Municipiul Bacau.
 • Hotărârea 329/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 329 din 29.09.2009 – privind abrogarea sau constatarea încetării de drept a efectelor unor hotarari ale Consiliului Local Bacau.
 • Hotărârea 328/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 328 din 29.09.2009 – privind rectificarea H.C.L. Bacău nr. 123/31.05.2006 în sensul îndreptării unei erori materiale din conţinutul acesteia.
 • Hotărârea 327/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 327 din 29.09.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii a unui spaţiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situat în Piaţa de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.
 • Hotărârea 326/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 326 din 29.09.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 3 spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr. 1.
 • Hotărârea 325/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 325 din 29.09.2009 – privind aprobarea proiectului «CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU», a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.
 • Hotărârea 324/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 324 din 29.09.2009 – privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza SF, pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea consumului de energie termica la obiective din patrimoniul municipiului Bacau”.
 • Hotărârea 323/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 323 din 29.09.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza PTH pentru obiectivele de investiţii „Reţea de apă – strada Lupeni” din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 322/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 322 din 29.09.2009 – privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 321/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 321 din 29.09.2009 – privind schimbarea denumirii strazii „Calea Onesti” din municipiul BACAU in „Calea Dr.Alexandru ªafran”.
 • Hotărârea 320/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 320 din 29.09.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri – mijloace fixe – situate în Cazarma 2592 din str. Constanţei nr. 2, în scopul scoaterii lor din funcţiune, casarea, demolarea şi valorificarea, în condiţiile legii.
 • Hotărârea 319/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 319 din 29.09.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Rovenţa Constantin din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Central din Calea Mărăşeşti Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război.
 • Hotărârea 318/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 318 din 29.09.2009 – privind acordarea la cerere d-lui Teterea Alexandru din municipiul Bacău, a unui loc de veci pe care îl are cesionat în Cimitirul Central din Calea Mărăşeşti nr.161 Bacău, fiind beneficiar al Legii nr.189/2000, privind persoanele persecutate şi cele deportate din motive politice.
 • Hotărârea 317/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 317 din 29.09.2009 – privind acordarea unui premiu în sumă de 5000 lei (Ron), domnului IACOB ION din Bacău, str. 9 Mai nr. 50, care a împlinit vârsta de 100 ani.
 • Hotărârea 316/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 316 din 29.09.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 4000 lei d-nei Cocală Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Letea, bl. 46A, sc.A, ap.1.
 • Hotărârea 315/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 315 din 29.09.2009 – privind aprobarea pentru luna octombrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.
 • Hotărârea 314/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 314 din 29.09.2009 – privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 313/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 313 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău aprobat prinHotărârea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008, modificată prin H.C.L. nr. 169/29.05.2009.
 • Hotărârea 312/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 312 din 29.09.2009 – privind aprobarea Regulamentului de constituire a fondului de garanţie pentru buna execuţie a lucrărilor tehnico-edilitare de către persoanele juridice executante precum şi a taxei de ocupare temporară cu aceste lucrări pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 311/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 311 din 29.09.2009 – privind completarea H.C.L. nr. 367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de montare a cablurilor de telecomunicaţii pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 310/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 310 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.84/2008 prin care s-a aprobat reglementarea serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 309/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 309 din 29.09.2009 – privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 2 – 4 octombrie 2009, cu finanţare de la bugetul local şi din sponsorizări, organizatorii acţiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu alte instituţii, asociaţii şi organizaţii locale.
 • Hotărârea 308/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 308 din 29.09.2009 – privind participarea Municipiului Bacău la proiectul “Eficientizarea fluxurilor informaţionale şi îmbunătăţirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău şi serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 2, Domeniul de Intervenţie 2.1 şi aprobarea cofinanţăriii Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 307/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 307 din 29.09.2009 – privind aprobarea modificării anexei 5 la H.C.L. nr.192/15.05.2008 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacău pentru anul 2009.
 • Hotărârea 306/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

   Hotărârea nr. 306 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea HCL nr. 175/2009 în sensul suplimentării Planului de Investiţii pe anul 2009 cu finanţare din surse proprii, al S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.
 • Hotărârea 305/2009 - Municipiul Bacău - 29.09.2009

  Hotărârea nr. 305 din 29.09.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 298/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 298 din 20.08.2009 – privind aprobarea suportării din bugetul local al municipiului a sumei de 950.000 EUR reprezentând contravaloarea Taxei pe Valoarea Adăugată (T.V.A.) aferentă sumelor pentru cofinanţarea proiectului ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 – „Managementul integrat al deşeurilor în Municipiul Bacău şi zonele limitrofe” asigurate prin Creditul BERD nr.35928/2006.
 • Hotărârea 297/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 297 din 20.08.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 500 lei d-lui Damian Săndel-Ciprian cu domiciliul în Bacău, str. Orizontului, bl. 4, sc.B, ap. 19.
 • Hotărârea 296/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 296 din 20.08.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 2000 lei d-nei Maftei Cicilia cu domiciliul în Bacău, str. Miron Costin, nr.67, sc. A, ap. 16 pentru soţul acesteia Maftei Mihai.
 • Hotărârea 291/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 291 din 20.08.2009 – prin care se aprobă avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul ªef al municipiului Bacău, în vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacău, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.
 • Hotărârea 290/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 290 din 20.08.2009 – privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de concesionare nr.25238 din 16.08.1999,încheiat între Municipiul Bacău şi CENTRUL SANITAR ,,CARITAS” IASI-FILIALA BACAU, beneficiarul construcţiei-extindere farmacie-realizată pe terenul concesionat în Municipiul Bacău, str.Florilor, nr.1.
 • Hotărârea 289/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 289 din 20.08.2009 – privind completarea Hotărârii nr.192/2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire ,,Zona Rezidenţială şi Comercială” în str.Pictor Th. Aman din Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 288/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 288 din 20.08.2009 – privind completarea Hotărârii nr.425/2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire ,,Spaţiu Comercial şi Birouri P+3-4 în strada Mioriţei, nr.7 C din Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 287/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 287 din 20.08.2009 – privind aprobarea pentru luna septembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.
 • Hotărârea 286/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 286 din 20.08.2009 – privind atribuirea la cerere fără plată, domnului Hăisan Constantin din Bacău, locul de veci cesionat de acesta în Cimitirul Central din Bacău, beneficiar al Legii nr.341/2004, în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie1989.
 • Hotărârea 285/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 285 din 20.08.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, un loc de veci în Cimitirul Bisericii Militare ,,Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului din Bacău, cartier CFR, d-lui NICULESCU AUREL din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi renunţarea la locul concesionat în anul 2002, în Cimitirul Nou Sărata I Bacău.
 • Hotărârea 284/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 284 din 20.08.2009 – privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul `Însuşirea de către personalul specializat, de tehnici şi metodologii noi privind dezvoltarea resurselor umane, incluziunii sociale şi ocupării` finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.4. şi aprobarea contribuţiei Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 283/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 283 din 20.08.2009 – privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul `Formarea de reţele transnaţionale pentru dezvoltare durabilă, creare de locuri de muncă şi pentru creşterea coeziunii sociale` finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 3, Domeniul major de Intervenţie 3.3 şi aprobarea contribuţiei Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 282/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 282 din 20.08.2009 – privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul 2009.
 • Hotărârea 281/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 281 din 20.08.2009 – privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata de 2 ani, Serviciului Public de Asistenţă Socială Bacău a bunurilor mobile-2(două) containere ISO, tip dormitor, proprietate publică a municipiului Bacău, aflate în incinta ,,Centrului municipal de pregătire pentru Protecţie Civilă” din Calea Moldovei nr.96-98, Bacău.
 • Hotărârea 280/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 280 din 20.08.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri, mijloace fixe –clădiri –în vederea scoaterii din funcţiune, casarea şi demolarea lor, aflate în administrarea şi folosirea Colegiului `Mihai Eminescu` Bacău.
 • Hotărârea 279/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 279 din 20.08.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a imobilului `clădirea` fostului P.T. 96 din Bacău, str.George Bacovia.
 • Hotărârea 278/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 278 din 20.08.2009 – privind preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti a obiectivului de investiţii-Bloc nr.5, regim de înălţime P+8E din Str. Făgăraş, nr.25 din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 277/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 277 din 20.08.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PTh, pentru obiectivul `Modernizare construcţii cu destinaţia de parc auto şi desfiinţare construcţii` str.Constanţei nr.2, din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 276/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 276 din 20.08.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza actualizare S.F. a obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea reţelelor termice secundare din Municipiul Bacău”.
 • Hotărârea 275/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 275 din 20.08.2009 – privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism de tip PUD şi PUZ şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru realizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău şi abrogarea HCL nr.363/2007.
 • Hotărârea 274/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 274 din 20.08.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.221/30.07.2009, prin care a fost aprobată o nouă procedură de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populaţiei din municipiul Bacău în sistem centralizat şi abrogarea H.C.L. nr.323/2008.
 • Hotărârea 273/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 273 din 20.08.2009 – privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 272/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

   Hotărârea nr. 272 din 20.08.2009 – privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor(A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii.
 • Hotărârea 271/2009 - Municipiul Bacău - 20.08.2009

  Hotărârea nr. 271 din 20.08.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 184/2009 - Municipiul Bacău - 10.06.2009

   Hotărârea nr. 184 din 10.06.2009 – privind aprobarea înfiinţării SC `Fotbal Club Municipal” Bacău SA precum şi aprobarea Actului Constitutiv al acestei societăţi comerciale.
 • Hotărârea 183/2009 - Municipiul Bacău - 10.06.2009

   Hotărârea nr. 183 din 10.06.2009 – privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 182/2009 - Municipiul Bacău - 10.06.2009

   Hotărârea nr. 182 din 10.06.2009 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza SF a obiectivului de investitii ”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”, etapa II-a, pentru 2784 scari de bloc.
 • Hotărârea 181/2009 - Municipiul Bacău - 10.06.2009

   Hotărârea nr. 181 din 10.06.2009 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza actualizare SF a obiectivului de investitii”Reabilitarea termica a blocurilor-instalatii interioare de utilitati publice in Municipiul Bacau”,etapa I-a, pentru 228 scari de bloc.
 • Hotărârea 180/2009 - Municipiul Bacău - 10.06.2009

   Hotărârea nr. 180 din 10.06.2009 – privind aprobarea trecerii blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe până la data de 31.12.2003, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.
 • Hotărârea 179/2009 - Municipiul Bacău - 10.06.2009

   Hotărârea nr. 179 din 10.06.2009 – privind participarea Consiliului Local al Municipiului Bacău la continuarea derulării a două proiecte sociale în domeniul protecţiei copilului şi tinerilor în perioada 01 ian.- 31 dec.2009 în colaborare cu Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda – România – Betania din Bacău.
 • Hotărârea 178/2009 - Municipiul Bacău - 10.06.2009

   Hotărârea nr. 178 din 10.06.2009 – privind modificarea HCL nr. 173/29.05.2009 prin care s-a aprobat preluarea în folosinţă gratuită de la Consiliul Judeţean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acţiuni de salvare şi prevenire a dezastrelor – fosta clădire a Bibliotecii Judeţene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.1.
 • Hotărârea 177/2009 - Municipiul Bacău - 10.06.2009

   Hotărârea nr. 177 din 10.06.2009 – privind aprobarea Listei finale a sesiunii de selecţii a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005.
 • Hotărârea 176/2009 - Municipiul Bacău - 10.06.2009

   Hotărârea nr.176 din 10.06.2009 – privind aprobarea participării municipiului Bacău, judeţul Bacău,în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.
 • Hotărârea 175/2009 - Municipiul Bacău - 10.06.2009

  Hotărârea nr. 175 din 10.06.2009 – privind aprobarea la S.C. COMPANIA DE APA BACAU SA (fosta RAGC Bacau) a situatiilor financiare auditate aferente exercitiului financiar 2008, a repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii cu finantare din surse proprii pentru anul 2009, precum si a actualizarii cu rata inflatiei aferente perioadei aprilie 2008-martie 2009 a tarifelor practicate de societate pentru diverse prestari servicii catre terti.
 • Hotărârea 174/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 174 din 29.05.2009 – privind completarea HCL nr.55/31.03.2009 prin care au fost aprobate taxele de la Bazinul de Înot din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 173/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 173 din 29.05.2009 – privind acceptarea preluării în folosinţă gratuită de la Consiliul Judeţean Bacău, a 50% din imobilul „Centru pentru acţiuni de salvare şi prevenire a dezastrelor – fosta clădire a Bibliotecii Judeţene Bacău” aflat în Bacău str. I.S. Sturza nr.1.
 • Hotărârea 172/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 172 din 29.05.2009 – privind reglementarea accesului şi folosirea bazelor sportive din curtea unităţilor de învăţământ preuniversitare din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 171/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr.171 din 29.05.2009 – privind repartizarea unor locuinţe libere destinate închirierii, situate în blocul din str. Narciselor nr.2 Bis, proprietatea municipiului Bacău şi avizarea unor schimburi de locuinţe.
 • Hotărârea 170/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 170 din 29.05.2009 – privind alocarea unui teren în suprafaţă de 12 000 mp aflat în domeniul public al Municipiului Bacău, în str.Teiului f.n. din Bacău, în vederea construirii de locuinţe sociale.
 • Hotărârea 169/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 169 din 29.05.2009 – privind modificarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008.
 • Hotărârea 168/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 168 din 29.05.2009 – privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 33239/07.05.2009.
 • Hotărârea 163/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 163 din 29.05.2009 – prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.
 • Hotărârea 162/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 162 din 29.05.2009 – privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 161/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 161 din 29.05.2009 – privind acceptarea, fără sarcini, a donaţiei imobilului în suprafaţă de 2.246 mp. – teren „Sens Giratoriu”, situat în Bacău, Calea Republicii nr. 181 şi a investiţiei realizate – construcţie „Sens Giratoriu”.
 • Hotărârea 160/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr.160 din 29.05.2009 – pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Bacău, în sensul că se corectează suprafeţele de teren aferente Bazei Sportive „Lucreţiu Avram” situată în str. Banu Mărăcine nr. 2 din Bacău.
 • Hotărârea 159/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 159 din 29.05.2009 – privind aprobarea trecerii blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe de la data de 01.01.2004 până la 24.04.2008, din proprietatea publică a municipiului Bacău în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului României.
 • Hotărârea 158/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 158 din 29.05.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe – părţi componente ale obiectivului „Magistrala de termoficare Sofert”, tronsoanele 223-224, 274-275, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, valorificării sau casării acestora, în condiţiile legii.
 • Hotărârea 157/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 157 din 29.05.2009 – privind alocarea sumei de 100.000 ron în vederea organizării Festivalului „Arlekin”, ediţia a XIV-a, ce se va desfăşura la Bacău, în perioada 30-31 mai 2009 şi a „Hramului Bacăului”, acţiune care se organizează în mod tradiţional în perioada 26-29 iunie, de „Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”.
 • Hotărârea 156/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 156 din 29.05.2009 – privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la Clubul Sportiv „ªtiinţa” Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2008-2009.
 • Hotărârea 155/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 155 din 29.05.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a 3 locuri de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului”, unor beneficiari ai Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.
 • Hotărârea 154/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 154 din 29.05.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Opoşinschi Cristina cu domiciliul în Bacău, str. Banca Naţională, bl. 42, sc. E, ap. 67.
 • Hotărârea 153/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 153 din 29.05.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 3000 lei d-nei Nedelcu Ana cu domiciliul în Bacău, str. Războieni, bl.7, sc. E, ap. 8.
 • Hotărârea 152/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 152 din 29.05.2009 – privind aprobarea pentru luna iunie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.
 • Hotărârea 151/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 151 din 29.05.2009 – privind îndreptarea erorii materiale din art. 1, alin. (2) lit. ,,a” şi ,,b” al H.C.L. nr. 4/23.01.2009 şi H.C.L. nr. 30/27.02.2009 privind aprobarea pentru luna februarie şi martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.
 • Hotărârea 150/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 150 din 29.05.2009 – privind repartizarea locuinţelor destinate închirierii din Blocul nr. 2 Bis str. Narciselor din municipiul Bacău, care face parte din domeniul privat al municipiului Bacău, persoanelor şi familiilor tinere, care au îndeplinit criteriile prevăzute de lege.
 • Hotărârea 149/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 149 din 29.05.2009 – privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 148/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 148 din 29.05.2009 – privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei (Ron), la un număr de 9 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, înainte de 31.12.2008.
 • Hotărârea 147/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 147 din 29.05.2009 – privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ – Dosarul nr. 2342/110/2009.
 • Hotărârea 146/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 146 din 29.05.2009 – privind aprobarea Organigramei şi a Statului de functii la Centrul Bugetar Creşe Bacău, începând cu data de 01.01.2009.
 • Hotărârea 145/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 145 din 29.05.2009 – privind modificarea Statului de funcţii pentru Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Bacău, aprobat prinHotărârea Consiliului Local nr.442/30.11.2007.
 • Hotărârea 144/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 144 din 29.05.2009 – privind completarea H.C.L. nr.332/2008 prin care s-a aprobat reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C COMPANIA DE APA BACAU SA., modificată şi completată prin H.C.L. nr.359/2008.
 • Hotărârea 143/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

   Hotărârea nr. 143 din 29.05.2009 – privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 142/2009 - Municipiul Bacău - 29.05.2009

  Hotărârea nr. 142 din 29.05.2009 – privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 138/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 138 din 30.04.2009 – privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a utilizării creditului obligatar aprobat prin H.C.L.200/2006 pe perioada 2006-2008 şi aprobarea finanţării din credit a obiectivelor de investiţii pe anul 2009.
 • Hotărârea 137/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 137 din 30.04.2009 – privind atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.
 • Hotărârea 136/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 136 din 30.04.2009 – privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile mai-iunie 2009.
 • Hotărârea 128/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 128 din 30.04.2009 – prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.
 • Hotărârea 127/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr.127 din 30.04.2009 – privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul «CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU», a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.
 • Hotărârea 126/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 126 din 30.04.2009 – privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor domeniului public al municipiului Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 111/30.04.2007 modificată şi completată prin H.C.L. nr.34/2008.
 • Hotărârea 125/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 125 din 30.04.2009 – pentru abrogarea Hotărârii nr. 98/06.04.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind atribuirea către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, a unui teren din domeniul public al municipiului Bacău, în vederea amplasării şi construirii Spitalului Judeţean de Urgenţă în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 124/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 124 din 30.04.2009 – privind completarea Listei – ANEXĂ – laHotărârea nr. 241/10.07.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Blocurile de locuinţe ANL şi Sălile de Sport din municipiul Bacău, care vor fi racordate la Sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Bacău, până la sfârşitul lunii septembrie 2009.
 • Hotărârea 123/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 123 din 30.04.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 3 spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr.1.
 • Hotărârea 122/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 122 din 30.04.2009 – privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului nr.9C, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
 • Hotărârea 121/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 121 din 30.04.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor spaţii libere situate în imobilul din str. Henri Coandă nr.2 Bacău, aflate în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 120/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 120 din 30.04.2009 – de aprobare a Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor sezoniere, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 119/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 119 din 30.04.2009 – privind aprobarea Regulamentului de reglementare a activităţii de publicitate stradală, pe raza teritorial administrativă a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 118/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 118 din 30.04.2009 – privind acordarea unui sprijin financiar din fondul de rezervă bugetară al bugetului local, Consiliului Local din comuna Repedea, judeţul Maramureş, în vederea reconstruirii unui număr de 10 case, distruse de calamităţile naturale din luna iulie 2008.
 • Hotărârea 117/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 117 din 30.04.2009 – privind modificarea şi completarea art.7 (1) din H.C.L. nr. 223/2006, în sensul înlocuirii Comisiei Consiliului Local al Municipiului Bacău care va proceda împreună cu S.C. CET S.A. Bacău, la încheierea protocolului de predare-primire a Sistemului de termoficare şi a bunurilor aferente acestuia, din municipiul Bacău, precum şi returnarea unor bunuri motivat de concesionarea acestui serviciu şi încetarea contractului de administrare.
 • Hotărârea 116/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 116 din 30.04.2009 – privind aprobarea extinderii spaţiului de locuit deţinut cu contract de închiriere de către Roman Sorin, în imobilul din Bacău, str. Bucium nr. 8, sc.B, ap.6.
 • Hotărârea 115/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 115 din 30.04.2009 – privind acordarea la cerere, cu titilu gratuit, a unui loc de veci la Cimitirul de pe lângă Biserica Militară „Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului”, numitului Vasile Carol din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.
 • Hotărârea 114/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 114 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Solomon Mariana Viorica cu domiciliul în Bacău, str. Cornişa Bistriţei, Bl.8, Sc.B, Ap.30.
 • Hotărârea 113/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 113 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Cozma Maria cu domiciliul în Bacău, str. Republicii, Bl.40, Sc.A, Ap.7.
 • Hotărârea 112/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 112 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Mărcuş Rica cu domiciliul în Bacău, str. Bicaz, Bl.11, Sc.B, Ap.10.
 • Hotărârea 111/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 111 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1000 lei d-nei Hanganu Lăcrămioara cu domiciliul în Bacău, str.ªtefan cel Mare, Bl.25, Sc.E, Ap.23.
 • Hotărârea 110/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 110 din 30.04.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 3000 lei d-nei Bliderişanu Nona Cornelia cu domiciliul în Bacău, str.Călugăreni, Bl.10, Sc.D, Ap.9, pentru fiul acesteia, Bliderişanu George ªtefan.
 • Hotărârea 109/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 109 din 30.04.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată şi completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008, H.C.L. nr. 372 din 31.10.2008 şi H.C.L. nr. 60 din 31.03.2009.
 • Hotărârea 108/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

   Hotărârea nr. 108 din 30.04.2009 – privind aprobarea pentru luna mai 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.
 • Hotărârea 107/2009 - Municipiul Bacău - 30.04.2009

  Hotărârea nr. 107 din 30.04.2009 – privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei, domnului Săndulescu Gheorghe din Bacău, str. Banca Naţională bl. 31, Sc. B, apartament15, pentru că a împlinit vârsta de 100 ani.
 • Hotărârea 105/2009 - Municipiul Bacău - 15.04.2009

   Hotărârea nr. 105 din 15.04.2009 – privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău şi abrogarea HCL nr. 322/30.11.2006.
 • Hotărârea 104/2009 - Municipiul Bacău - 15.04.2009

   Hotărârea nr. 104 din 15.04.2009 – privind abrogarea Hotararii nr.66/28.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, privind reabilitarea termica a imobilelor (clădiri de locuit multietajate – condominii) din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 103/2009 - Municipiul Bacău - 15.04.2009

   Hotărârea nr. 103 din 15.04.2009 – privind modificarea si completarea Hotararii nr.257/31.07.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat Regulamentul Cadru privind instituirea masurilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte – condominii - din municipiul Bacau.
 • Hotărârea 102/2009 - Municipiul Bacău - 15.04.2009

   Hotărârea nr. 102 din 15.04.2009 – prin care se aprobă Programul local pe anul 2009, cuprinzând „Lista” cu un număr de 34 blocuri de locuinţe (condominii) din municipiul Bacău, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, acestea fiind prevăzute şi în Programul de acţiuni al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului aprobat prin Ordinul nr. 1772/2006.
 • Hotărârea 101/2009 - Municipiul Bacău - 15.04.2009

   Hotărârea nr. 101 din 15.04.2009 – privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a unui împrumut de tip “credit bancar cu funcţionare revolving” cu plafon anual de maxim 7.5 mil Euro sau echivalentul în lei în vederea prefinanţării proiectelor europene şi TVA aferent cu o maturitate de maxim 5 ani, precum şi a unui împrumut intern/extern în valoare de maximum 15 mil Euro sau echivalentul în lei, pentru cofinanţarea proiectelor europene şi a unor obiective de investitii cu o maturitate maxima de 20 de ani si perioada de gratie de maxim 4 ani.
 • Hotărârea 100/2009 - Municipiul Bacău - 15.04.2009

  Hotărârea nr. 100 din 15.04.2009 - privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 99/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 99 din 31.03.2009 - privind validarea d-lui Dunava Costel-Neculai, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat, existând confirmarea partidului.
 • Hotărârea 98/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 98 din 31.03.2009 - privind validarea d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului.
 • Hotărârea 97/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 97 din 31.03.2009 - privind validarea d-lui Axinte Gh. Gabriel-George, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Democrat-Liberal Bacău, existând confirmarea partidului.
 • Hotărârea 96/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 96 din 31.03.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei d-lui Popescu Teodor cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 3, sc. B, ap. 9.
 • Hotărârea 95/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr.95 din 31.03.2009 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 1500 lei d-lui Chircu Mircea cu domiciliul în Bacău, str. Mărăşeşti, nr. 110, sc. D, ap.13.
 • Hotărârea 94/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 94 din 31.03.2009 - privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.
 • Hotărârea 80/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 80 din 31.03.2009 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.
 • Hotărârea 79/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 79 din 31.03.2009 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 22830/12.07.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. RACOLE EXIM S.R.L. cu sediul social in Bacau, str. Calea Republicii, nr. 175.
 • Hotărârea 78/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 78 din 31.03.2009 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BIMSAM COM S.R.L., beneficiarul investitiei “spatiu comercial pentru desfasurarea activitatii de comert” – realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Milcov, nr. 106.
 • Hotărârea 77/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 77 din 31.03.2009 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L., beneficiarul investitiei “spatiu pentru desfasurarea activitatii de prestari servicii” – realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Pietii, nr. 1.
 • Hotărârea 76/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 76 din 31.03.2009 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 9983/13.03.1998 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si A.F. VIERIU LENUTA cu sediul social in Bacau, str. Mihai Viteazu, nr.1.
 • Hotărârea 75/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 75 din 31.03.2009 - privind modificarea Hotărârii nr.513/28.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici de la faza S.F. la faza P.th. aferenţi obiectivului de investiţii «Contorizare Energie Termică Pentru Unităţi ªcolare din Municipiul Bacău».
 • Hotărârea 74/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 74 din 31.03.2009 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.36 din 27.02.2009, prin care s-a trecut din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, terenul în suprafaţă de 1123 m.p., din Bacău, strada Henri Coandă nr.9, în sensul revocării articolului 5 din această hotărâre.
 • Hotărârea 73/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 73 din 31.03.2009 privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a suprafeţei reale a clădirii şi a terenului aferent „Centrul Pistruiatul” unitate de asistenţă socială, situată în Bacău, strada Oituz nr.74 şi modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.111/2007.
 • Hotărârea 72/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 72 din 31.03.2009 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix – denumit “Pivniţă”, situată în incinta Colegiului “Vasile Alecsandri” Bacău, spre folosinţa şi administrarea acestora, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare şi valorificare prin casare.
 • Hotărârea 71/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 71 din 31.03.2009 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix – “Magazie”, aflată în administrarea ªcolii cu cls.I-VIII nr.15 Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificării acesteia în condiţiile legii.
 • Hotărârea 70/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 70 din 31.03.2009 - privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 26/28.02.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unei porţiuni din mijlocul fix – Colectorul de canalizare, denumit generic „Traversarea aeriană peste râul Bistriţa” montat la Podul ªerbăneşti, aflat în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune a acesteia, casarea şi valorificarea în condiţiile legii.
 • Hotărârea 69/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 69 din 31.03.2009 - privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 din H.C.L. nr.130/2008 şi a Anexei nr.1 din H.C.L. nr.162/2008, în sensul corelării datelor bunurilor – mijloace fixe aprobate a fi casate şi demolate, cu cele existente în extrasul de carte funciară în urma întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru terenul în suprafaţă de 19.010 m.p. din strada Constanţei, f.n. din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 68/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 68 din 31.03.2009 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor - mijloace fixe – instalaţii tehnologice, aferente Punctului Termic nr. 37 din str. Victor Babeş Bacău, disponibilizat din lipsă de consumatori, în vederea scoaterii lor din funcţiune, valorificarea prin licitaţie publică ori casare, organizate în condiţiile legii.
 • Hotărârea 67/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 67 din 31.03.2009 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a 18 amplasamente situate în incinta Insulei de Agrement în vederea desfăşurării activităţii de alimentaţie publică în sezonul estival 2009.
 • Hotărârea 66/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 66 din 31.03.2009 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 8 spaţii comerciale aflate în Piaţa Centrală din municipiul Bacău str. Pieţii nr.1.
 • Hotărârea 65/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 65 din 31.03.2009 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 2 spaţii pentru depozitarea produselor agroalimentare situate în Piaţa de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.
 • Hotărârea 64/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 64 din 31.03.2009 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui număr de 5 spaţii din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 63/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 63 din 31.03.2009 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a Clădirii Punctului Termic nr. 117 (parţial) situat în str. Slănicului din Bacău, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 62/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 62 din 31.03.2009 - privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.
 • Hotărârea 61/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 61 din 31.03.2009 - privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 60/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 60 din 31.03.2009 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată şi completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008 şi H.C.L. nr.372 din 31.10.2008.
 • Hotărârea 59/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 59 din 31.03.2009- privind aprobarea pentru luna aprilie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.
 • Hotărârea 58/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 58 din 31.03.2009 - privind aprobarea parteneriatului dintre Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc Bucureşti şi Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru a se organiza în perioada 03-05 aprilie 2009, în municipiul Bacău, în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău, un eveniment de promovare a producţiei de film autohtone, sub titulatura “Caravana Filmelor”.
 • Hotărârea 57/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 57 din 31.03.2009 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor locale 2008-2009, elevilor din şcolile şi liceele din Municipiul Bacău.
 • Hotărârea 56/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 56 din 31.03.2009 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, modificată şi completată.
 • Hotărârea 55/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 55 din 31.03.2009 - privind completarea punctului 9 litera “u” din anexa Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău.
 • Hotărârea 54/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

   Hotărârea nr. 54 din 31.03.2009 - privind plata sumei de 53.023 RON către Asociaţia Municipiilor din România, reprezentând contribuţia Consiliului Local al Municipiului Bacău pe anul 2008.
 • Hotărârea 53/2009 - Municipiul Bacău - 31.03.2009

  Hotărârea nr. 53 din 31.03.2009 - privind încetarea calităţii de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului: d-lui Bălan Claudiu, d-lui Pocovnicu Constantin-Dorian şi d-lui Necula Cosmin.
 • Hotărârea 52/2009 - Municipiul Bacău - 23.03.2009

   Hotărârea nr. 52 din 23.03.2009 privind suportarea de la bugetul local a cheltuielilor de transport şi asigurări medicale pentru un grup de 6 elevi din Bacău, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Tabăra de Tineret organizată de municipalitatea Petah Tikva din Israel, în perioada 29 martie 2009 – 4 aprilie 2009.
 • Hotărârea 51/2009 - Municipiul Bacău - 23.03.2009

   Hotărârea nr. 51 din 23.03.2009 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi non profit de interes general, precum şi abrogarea HCL nr. 6/2008 modificată şi completată prin HCL nr.373/2008 şi HCL nr.440/2008.
 • Hotărârea 50/2009 - Municipiul Bacău - 23.03.2009

  Hotărârea nr. 50 din 23.03.2009 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău şi a prognozei pe următorii 3 ani.
 • Hotărârea 49/2009 - Municipiul Bacău - 18.03.2009

   Hotărârea nr. 49 din 18.03.2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă” – “Integrated Support System for Sustainable Urban Planning”.
 • Hotărârea 48/2009 - Municipiul Bacău - 18.03.2009

  Hotărârea nr. 48 din 18.03.2009 privind completarea HCL nr. 367/2008 prin care s-a aprobat depunerea aplicaţiei pentru finanţare cu titlu «Creşterea vizibilităţii către cetăţeni a activităţii Primăriei Municipiului Bacău şi îmbunătăţirea serviciilor către aceştia prin intermediul unui sistem informatic pentru furnizarea de servicii publice online».
 • Hotărârea 47/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 47 din 27.02.2009 privind aprobarea Metodologiei de constituire şi utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 45/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 45 din 27.02.2009 privind aprobarea rectificării Listei obiectivelor de investiţii în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2009, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobată prin H.C.L. nr. 435/22.12.2008, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 18/23.01.2009.
 • Hotărârea 44/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 44 din 27.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Secţiei Bazin de Înot din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 43/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 43 din 27.02.2009 privind solicitarea adresată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, de a aviza funcţionarea ªcolii cu clasele I-VIII nr. 9 Bacău, din cartierul Gherăieşti, în mod excepţional, ca unitate cu personalitate juridică pentru anul şcolar 2009-2010.
 • Hotărârea 42/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr.42 din 27.02.2009 privind actualizarea şi completarea Hotărârii nr. 355/28.12.2005, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a solicitat Guvernului României să aprobe trecerea unui bun „Sală de Sport”, din domeniul public al statului - patrimoniul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din administrarea Clubului Sportiv ªcolar Bacău, judeţul Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin delegare către Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău, deoarece acest obiectiv a fost construit în anul 1968, în incinta acestui colegiu, fost Liceul de Fete „Vasile Alecsandri” Bacău.
 • Hotărârea 41/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 41 din 27.02.2009 privind alegerea „Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile martie-aprilie 2009.
 • Hotărârea 40/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 40 din 27.02.2009 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22832/29.01.2009, formulată de către Benea Adrian-Dragoş şi Benea Ileana, ambii cu domiciliul în Bacău, Calea Moldovei nr.2.
 • Hotărârea 39/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 39 din 27.02.2009 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a „Plângerii Prealabile” înregistrate sub nr.22531/27.01.2009, formulată de către S.C. CONEXTRUST S.A. BACĂU, cu sediul în Str. I.S.Sturza nr.78, Municipiul Bacău, Judeţul Bacău.
 • Hotărârea 38/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 38 din 27.02.2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului de Urbanism Local al municipiului Bacău, aferent Planului de Urbanism General.
 • Hotărârea 37/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 37 din 27.02.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza S.F., Proiect nr.79/2008, al obiectivului de investiţii public local „Instalarea unor sisteme video de supraveghere” în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
 • Hotărârea 36/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 36 din 27.02.2009 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, al terenului în suprafaţă de 1123 m.p., din Bacău, str. Henri Coandă, nr.9, completarea H.C.L. 111/2007 şi revocarea H.C.L. nr. 229/31.08.2006.
 • Hotărârea 35/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 35 din 27.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.111/2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 34/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 34 din 27.02.2009 privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci la „Cimitirul Central Civil” din Calea Mărăşeşti nr.161, Bacău, d-lui Sultănel Gherasim, din municipiul Bacău, fiind veteran de război.
 • Hotărârea 33/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 33 din 27.02.2009 privind acordarea cu titlu gratuit, a locului de veci, concesionat de VIPEL VICTOR din Bacău, cu actul de concesiune nr.215/26.11.2008, în Cimitirul Nou „Sărata I” Bacău, beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990, modificat şi completat prin Legea nr.189/2000.
 • Hotărârea 32/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 32 din 27.02.2009 privind aprobarea modificării şi completării Contractelor de acordare de servicii sociale nr.6811/2004, 6812/2004, 6813/2004 şi 6814/2004 încheiate conform H.C.L. al Municipiului Bacău nr.283/2004 între Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău şi Asociaţia Creştină de Caritate, Misiune şi Ajutor Olanda-România-Betania din Bacău, prin actul adiţional nr.6 la fiecare contract.
 • Hotărârea 31/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 31 din 27.02.2009 privind aprobarea modificării şi completării Contractelor de finanţare nerambursabilă nr.10.042/2008,10.043/2008, 10.044/2008, 10.045/2008 şi 10.046/2008, încheiate între Consiliul Local al municipiului Bacău prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău şi un număr de 5 Asociaţii şi Fundaţii pentru activitatea de asistenţă socială pe anul 2008 în municipiul Bacău prin Actul Adiţional nr.2 la fiecare contract.
 • Hotărârea 30/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 30 din 27.02.2009 privind aprobarea pentru luna martie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.
 • Hotărârea 29/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 29 din 27.02.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău.
 • Hotărârea 28/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 28 din 27.02.2009 privind îndreptarea unor erori materiale produse în Statul de Funcţii al Direcţiei Administraţiei Pieţelor Bacău, aprobat prin H.C.L. nr.442/22.12.2008.
 • Hotărârea 27/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 27 din 27.02.2009 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a împuternici o persoană să reprezinte Consiliul Local Bacău în cauza aflată pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ – Dosarul nr. 862/110/2009.
 • Hotărârea 26/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr.26 din 27.02.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.478/28.12.2007 în sensul înlocuirii unor membri din comisiile de licitaţie şi de casare a unor bunuri.
 • Hotărârea 25/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 25 din 27.02.2009 privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Bisericii Creştine Evanghelice din Bacău a unui bun imobil – teren, situat în Bacău str.Nicolae Titulescu, nr.7.
 • Hotărârea 24/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 24 din 27.02.2009 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, Parohiei Ortodoxe „Naşterea Maicii Domnului” din Bacău, a bunului – imobil teren în suprafaţă de 1.956 m.p., situat în Bacău, str. Bicaz nr.9, aflat în domeniul public al municipiului Bacău şi abrogarea H.C.L. nr.23/22.03.1996.
 • Hotărârea 23/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

   Hotărârea nr. 23 din 27.02.2009 privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit, în baza Legii nr.239/2007, Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Bacău, a unui bun imobil „Lăcaşul de Cult – Biserică” şi terenul de sub construcţie, situată în incinta Cimitirului Central din Calea Mărăşeşti nr.161 Bacău, care face parte din domeniul public al municipiului Bacău.
 • Hotărârea 22/2009 - Municipiul Bacău - 27.02.2009

  Hotărârea nr. 22 din 27.02.2009 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bacău, d-lui VLADIMIR LUCAVEÞCHI.