Proces verbal din 31.01.2020

Stenograma din data 31-01-2020 PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA şedinţei extraordinare din data de 31.01.2020

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA ședinței extraordinare din data de 31.01.2020

constatat încetarea de drept a mandatului celui de - al 23 - lea consilier local, domnul CHEȘA Ilie.

Ședința a început la ora 14,00 și s-a încheiat la ora 15,11.

La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 31 ianuarie 2020, au fost prezenți 20 de consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Au absentat: dl. consilier Beniamin Cristian Vărcuș și dl. consilier Cosmin Alexandru Buruc. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a

consilier Mihai SZABO.

Au participat:     din partea

executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dna Claudia Macra, administrator public, dl. Radu Drăgan, Arhitect-Șef, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul Serviciul Dezvoltare

Urbană și Protejare Monumente, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției

Patrimoniu, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dl. Pavel Neamțiu,juridic, Serviciul Resurse Umane, dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dl. Sorin Munteanu, șef serviciu, Serviciul Monitorizare Strategii, dl. Ioan Bătrân, șef serviciu, Serviciul Învățământ, Sănătate, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații,


Primar, dl. Darius Bozeșan, consilier, Cabinet Viceprimar, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik,     șef serviciu,     Serviciul

Administrație Publică Locală, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Domilescu Ionela, consilier, dna Doris Micu, consilier, dna director executiv al Direcției Venituri, dl. Adrian Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dl. loan Ignat, director executiv al Direcției Dezvoltare si Întreținere, dna Lucia Giurgiu, șef serviciu, Serviciul Investiții, dna Andreea Stoica, consilier

Mass-Media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna Gabriela Bundău, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dna Emilia Solya, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Sergiu Potroviță, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Denis Bot, consilier, Cabinet

Carmen Popa, consilier juridic în cadrul aceluiași serviciu.

Alți participanți: - reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Oana Pârvulescu, director general al Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială” Arad, dna Cristiana Florescu, șef serviciu, în cadrul aceluiași serviciu, dl. Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, dl. Doru Orban, manager al Filarmonicii Arad, dna Mariana Birău, director operațional al SC Compania de Transport Public SA Arad, dl. Cătălin Baltă, director tehnic al SC Compania de Transport Public SA Arad, dl. Varyas Tiberiu, vicepreședinte Sindicat Filarmonica de Stat, Arad

 • - cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003: dl. Glad Varga, deputat PNL în Parlamentul României, dl. Sebastian Bulumac, cetățean interesat, dna Lasc Ana Adriana, cetățean interesat, dna Gheorgheoiu Emilia, cetățean interesat, dl. Toll Dumitru Lucian, cetățean interesat, dna Iuliana Preda și dl. Iosif Leahu, reprezentanți ai Asistenților Personali ai Persoanelor cu Handicap - invitați la ședință, dl. Lucian Mladin, invitat, dl. Liviu Ioan Știrb, invitat;

 • - presa: Diana Duțu - „Aradon”, Raluca Medeleanu - „Special Arad”, Lucian Șerban - ”ARQ”, Varjasi Kristian -„TV Arad”, Alex Laza - „Gazeta Locală”, Simion Todoca, „Glasul Aradului ”, Sârb Ciprian Vlad - „Arădeanul”.

Publicitatea ședinței a fost

asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 27.01.2020, a Dispoziției nr.  97/27.01.2020 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor

reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.


Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 27.01.2020, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 27.01.2020, în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Bună-ziua, doamnelor și domnilor. începem ședința de astăzi cu intonarea Imnului de Stat.

În cadru solemn, s-a ascultat Imnul de stat.

Dl. primar: - Mulțumesc. Aveți ordinea de zi. Aveți alte propuneri față de aceasta? Nu sunt. Supun la vot următoarea

Ordine de zi

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 19/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, et. I- inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 20/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A- inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 21/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69- inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 30/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, str. Episcopiei, nr.3, et.I, corp A - inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 38/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 31 A, situat în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 78, et. I - inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 37/2020 privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros) - inițiativa primarului

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 42/2020 privind aprobarea rectificării intabulării dreptului de proprietate a Municipiului Arad asupra imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu nr. 1 - inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 29/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F nr. 351423 Arad și C.F nr. 351424 Arad - inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 40/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit - inițiativa primarului

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 36/2020 privind schimbarea denumirii „Filarmonica de Stat Arad” în „Filarmonica Arad” - inițiativa consilierilor locali Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto-Furău, Antoanela - Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca-Patricia Stoenescu.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 35/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 34/2020 privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad - inițiativa

J                             )                                                                                                                                                                                       }

primarului

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 39/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 23/2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021- inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 33/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad” - inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 7/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad - inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de  hotărâre nr. 24/2020 privind acordarea unui mandat special

reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. - inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 25/2020 privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad - inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre nr. 672/2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad -Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad - inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre nr. 570/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă cu funcțiuni mixte, imobil locuințe colective și funcțiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de șantier, Municipiul Arad, Str. Cocorilor, Nr. 40-42, conform extras C.F. nr. 350805 -Arad, beneficiar: S.C. Mladin Omu S.R.L.- inițiativa primarului

 • 21. Proiect de hotărâre nr. 571/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Clădire de locuințe colective, spatii comerciale si birouri cu garaje la demisol, regim înălțime D + P + 8E +2Er și împrejmuire”, str. Cornel Radu nr. 5-7, municipiul Arad - inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre nr. 22/2020 privind aprobarea Raportului final întocmit în urma "Monitorizării și evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întreținere și exploatare a modelului de transport”, pentru anul 2019- inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre nr. 26/2020 privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investiție publică “Reabilitarea Secției Recuperare, Medicină fizică și Balneologie situată în Arad, Piața Mihai Viteazu nr. 7-8” - inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre nr. 27/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA pe bază de protocol a terenului proprietatea Municipiului Arad în suprafață de 14.000mp, situat în str. Cetății nr. FN, în vederea și pe perioada realizării de către ,,C.N.I.”- SA a obiectivului de investiții - Construire bază sportivă TIP 1 în Municipiul Arad ,județul Arad - inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre nr. 31/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre nr. 28/2020 privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad- inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre nr. 32/2020 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice -inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre nr. 16/2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre nr. 17/2020 privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020- inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre nr. 41/2020 pentru constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- inițiativa primarului

 • 31. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 decembrie 2019.

Cine este pentru? Unanimitate

- 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 23 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

Dl. primar: - Mulțumesc. Predau conducerea ședinței domnului președinte. Vă rog!

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Primul punct____________________________________________

1

Proiect de hotărâre nr. 19/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, _____________________________nr. 2, et. I- inițiativa primarului_____________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 24 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

2

Proiect de hotărâre nr. 20/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piața Catedralei, _______________________nr. 1, etaj III, corp A- inițiativa primarului_______________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 25 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______


3

Proiect de hotărâre nr. 21/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69- inițiativa primarului Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate -  20 consilieri

prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 26 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

 • 4 Proiect de hotărâre nr. 30/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. _________________________3, et. I, corp A - inițiativa primarului________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți. ______S-a adoptat Hotărârea nr. 27 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______

 • 5 Proiect de hotărâre nr. 38/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 31 A, situat în Arad, _______________Bulevardul Revoluției nr. 78, et. I - inițiativa primarului______________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți. ______S-a adoptat Hotărârea nr. 28 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______

 • 6 Proiect de hotărâre nr. 37/2020 privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros) - inițiativa primarului Dl. Szabo M: - Supun la vot.Cine este pentru?Unanimitate - 20 consilieri prezenți. ______S-a adoptat Hotărârea nr. 29 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______

 • 7 Proiect de hotărâre nr. 42/2020 privind aprobarea rectificării intabulării dreptului de proprietate a Municipiului Arad asupra imobilului situat în Municipiul Arad, ________________Piața George Enescu nr. 1 - inițiativa primarului________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți. S-a adoptat Hotărârea nr. 30 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

8

Proiect de hotărâre nr. 29/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în _________C.F nr. 351423 Arad și C.F nr. 351424 Arad - inițiativa primarului________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 31 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______ 9

Proiect de hotărâre nr. 40/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște - Sanevit _______________________________- inițiativa primarului_______________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 32 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______

10

Proiect de hotărâre nr. 36/2020 privind schimbarea denumirii „Filarmonica de Stat Arad” în „Filarmonica Arad” - inițiativa consilierilor locali Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto-Furău, Antoanela - Luciana ____________Naaji, Adina- Liana Dumitrean, Anca-Patricia Stoenescu____________ Dl. Szabo M: - Domnule Lupaș, vă rog!

Dl. Lupaș M: - După cum am sesizat și în presă, din nou, Filarmonica este angrenată într-un scandal, între sindicat și conducere. Aș ruga, poate din partea primăriei, doamna secretar sau altcineva, abilitat, să ne explice, pentru că noi, consilierii, poate, o parte, nu știu cum s-a realizat trecerea de la rang, vorbesc de salarizarea rangul I la rang II. Mai sunt disputele interne legate de Regulamentul intern și contractul colectiv de muncă. Aș vrea ca aceste aspecte să fie reglementate, într-un fel, sau puse în discuție, clarificate de către cei de la Primărie sau, dacă nu, domnul director Orban, care cred că este prezent în sală.


Dl. primar: - Dacă-mi permiteți, câteva explicații o să vă dau eu și aș ruga să ne focalizăm strict pe subiectul „proiectul de hotărâre” și nu s-o ducem și în altele. 1 - cu încadrarea salarială - a fost un proces, intentat de către sindicat, l-au pierdut și cum a dat judecătorul cu sentința, cu ciocănelul, Primăria așa aplică. Referitor la subiectul „de Stat ” și „se schimbă denumirea” și că „vai de mine, ce ar fi dedesubt acolo!” și nu știu ce, mă rog, nu vreau să comentez, în România, instituțiile de cultură, din punct de vedere al bugetării, sunt de două mari categorii: cele care țin de Guvern, de Ministerul Culturii și finanțate de către Stat și cele care sunt în organigramele UAT- urilor, o politică nu tocmai ok de-a lungul timpului pentru că marile orașe, cum sunt: București, Cluj, Timișoara au astfel de instituții de cultură, au și unele bugetate de UAT- ul local, dar ele sunt cu putere financiară mare și pot să susțină cultura. În timp ce orașe mai mici, cum este Aradul și altele și mai mici, au aceste instituții de cultură în organigrama și în bugetul respectivului U.A.T. În discuțiile pe care le-am avut la București, în ultimul timp, s-a propus pentru ca actul cultural să poată să ajungă la toată populația, să se finanțeze și de către stat astfel de unități de cultură. Noi, având titulatura „Filarmonică de Stat”, ani de zile am căutat prin arhive să vedem dacă nu găsim ceva documente pentru a-l trece, așa cum era numele, în organigrama Ministerului și să primim banii de acolo. Nu s-a reușit acest lucru. Iar acum, prin noul buget central, este o prevedere prin care un procent de 3% din anumite venituri, prin hotărâre de guvern, se vor aloca pentru finanțarea instituțiilor de cultură care țin de unitățile locale, cum este și Filarmonica de la noi. Și, pentru că a rămas în titulatura ei de stat, ne temem ca nu cumva când se face lista cu instituțiile de cultură și merge la avizare pe la nu știu câte ministere să citească un funcționar de acolo „Filarmonică de Stat” și să ne scoată din hotărârea de guvern. Și ca să nu avem cumva surpriza aceasta, nu se schimbă decât titulatura. Ea rămâne, ca și până acum, în organigrama și în bugetarea Primăriei Arad, doar că avem șansa să primim acel 3% și nu dorim ca, dintr-un cuvânt, vreo minte creață de acolo, să-mi scuzați limbajul, să ne-o scoată de pe hotărârea de guvern, pentru că ei, banii, încă nu sunt alocați, sunt prevăzuți că vor fi alocați prin hotărâre de guvern. Atâta este tot pe acest subiect. Mulțumesc frumos.

Dl. Lupaș M: - Bine. Partea cealaltă, legat de celelalte două aspecte, poate domnul director Orban ne poate da niște referințe, pentru că este un scandal, pe care nu putem să-l..., chiar dacă...

Dl. primar: - Am spus la început că nu face subiectul.

Dl. Lupaș M: - Păi nu era vorba de Filarmonică?

Dl. primar: - Dacă-mi permiteți, dacă doriți, la „Diverse”, că este ședință ordinară, nu am nimic împotrivă.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Am rămas la punctul nr. 10. Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 33 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Punctul nr.11_____________________________________________

11

Proiect de hotărâre nr. 35/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad _______________________________- inițiativa primarului_______________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 34 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______

12

Proiect de hotărâre nr. 34/2020 privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad _______________________________- inițiativa primarului_______________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.Cine este pentru ? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 35 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______

13

Proiect de hotărâre nr. 39/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al

Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Aici avem un amendament. Domnule Sfârâilă, vă rog

Dl. Sfârâilă M: - Da. Mulțumesc. Articolul 1 - Completarea articolului 1 al Proiectului de


hotărâre cu privire la modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, acesta având următorul conținut: Articolul 1, alineatul 5 -„Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M, din cadrul Biroului Protecția Mediului, în funcția publică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S. Articolul 3 - „Modificarea, în mod corespunzător, a Statului de Funcții cuprins în Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 39/2020.” Mulțumesc.


Dl. Szabo M: - Bun. Mulțumesc. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Supun la vot întregul proiect.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 36 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.___________________________________

14

Proiect de hotărâre nr. 23/2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021- inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 37 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______

15

Proiect de hotărâre nr. 33/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) - în garajul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad” - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot.


Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 38 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

16 Proiect de hotărâre nr. 7/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare ____________________________Arad - inițiativa primarului___________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 39 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

17

Proiect de hotărâre nr. 24/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. - inițiativa primarului Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru?

Dna Stepanescu L: - Este vot secret!

Dl. Szabo M: - A! Scuze! Este vot secret, vă rog să distribuiți buletinele de vot. Mergem mai departe. Punctul nr. 18.

Rezultatul votului secret: 19 buletine distribuite.

18 voturi pentru, 1 abținere, 1 consilier nu a participat la vot (dna Tabuia)

- 20 consilieri prezenți.

După rezultatul votului secret,

______S-a adoptat Hotărârea nr. 40 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______ 18

Proiect de hotărâre nr. 25/2020 privind adiționarea Contractului de comodat nr.

2/25.03.2019 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport _____________________Public Local Arad - inițiativa primarului_____________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 41 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______

19

Proiect de hotărâre nr. 672/2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice și pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad -Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de ___________acțiune prioritară din municipiul Arad - inițiativa primarului___________ Dl. Szabo M: - Aici avem un amendament. Domnule Boca, vă rog!

Dl. Boca B: - Bună-ziua. Există două amendamente la acest punct:

Articolul 9 din contractul de finanțare: Înstrăinarea proprietății se completează și va avea următorul conținut: „9.1- în situația în care beneficiarul va înstrăina proprietatea pe durata de valabilitate a prezentului contract de finanțare, el va fi obligat să comunice, în scris, finanțatorului, intenția de a înstrăina proprietatea, precum și a modalității de rambursare a contribuției beneficiarului neachitate până în acel moment, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare asupra proprietății. În cazul în care beneficiarul nu va achita integral contribuția rămasă, în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare cu noul proprietar, sub sancțiunea nulității acestuia, se va menționa cuantumul contribuției rămase de rambursat și asumată de noul proprietar, în cazul în care cumpărătorul se încadrează în categoria persoanelor eligibile pentru finanțare.

9.2 - În ipoteza în care imobilul se înstrăinează în favoarea unei persoane eligibile, dar care nu se califică pentru dobândirea beneficiului prelungirii termenului de rambursare la 10 ani, contractul de finanțare se va modifica în mod corespunzător anterior încheierii tranzacției.

9.3 - În cazul în care cumpărătorul nu este o persoană eligibilă, tranzacția nu se poate încheia, sub sancțiunea nulității, înainte de rambursarea integrală a întregii finanțări contractate, inclusiv ajustările de preț, până la finalizarea lucrărilor, cu excepția sumelor achitate până la încheierea tranzacției’.

Dl. Szabo M: - Mulțumim. Avem două amendamente. Să luăm primul amendament, la rând. Da. Domnule Lupaș!

Dl. Lupaș M: - Da. În primul rând, am discutat despre amendament, aș solicita din partea arhitectului - șef să-mi spună ce a stat la baza acestui buget asigurat de două milioane de lei. Răspunsul, dacă poate să-l dea acum, apoi o să citesc amendamentul.

Dl. primar: - Am o intervenție la finalul votului, pe subiectul acesta, că este de interes! Mulțumesc frumos de înțelegere!

Dl. Lupaș M: - În ceea ce privește amendamentul, face referiri la două modificări: la articolul 31, 32 și 33, este foarte mult de citit, dar lucrurile stau foarte simplu, deci se modifică procentul, la propunerea mea, de la 20% la 50% și în ceea ce privește, pe lângă persoanele fizice, doresc să fie incluse și persoanele fizice autorizate.

Dl. Szabo M: - Deci, în momentul de față suntem la amendamentul domnului Boca. La primul amendament - articolul 9.1

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Al doilea articol - 9.2. Supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Al treilea articol - 9.3. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Următorul amendament, vă rog.

Dl. Boca B: - Mulțumesc. 1. Articolul 19, literele h), i) din Regulament se modifică și vor avea următorul conținut: litera h) - Învelitoarea acoperișului va fi din țiglă ceramică de culoarea naturală, din materiale similare. Litera i) - în cazul în care învelitoarea este din tablă fălțuită, iar structura șarpantei nu are capacitatea portantă de a susține țigla se admite refacerea acesteia cu tablă fălțuită sau cu alte materiale similare specifice zonei. 2. Articolul 4.2 din Contractul de finanțare se modifică și va avea următorul conținut: „Beneficiarul va începe achitarea contribuției prevăzută la articolul 1.3 fie prin intermediul Asociației de proprietari, din fondul de reparații, și/sau din alte surse legal constituite, fie individual, începând cu luna următoare ordinului de începere a lucrărilor, în baza situației de lucrări emise de executant și va vira întreaga sumă până cel târziu la data procesului-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor. Celelalte articole rămân nemodificate. Mulțumesc’’.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. O să iau pe articole. La articolul 19 litera h). Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Litera i). Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Articolul 4.2. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.

Dna Stepanescu L: - Amendamentul domnului Lupaș

Dl. Szabo M: - Și acum, amendamentul domnului Lupaș. Vă rog, domnule Lupaș, încă o dată, că nu am înțeles.

Dl. Lupaș M: - Deci, solicitam două modificări. „De la 20%, să fie 50%” și „pe lângă persoana fizică, să fie „persoană fizică autorizată”. De ce solicit aceasta? Consider că două milioane sunt foarte puțini bani pentru un proiect de genul acesta și, în final, propunerea mea ar fi undeva în jur de un milion de euro. Ținând cont că CET-ul consumă anual din bugetul local, într-o gaură neagră, prin lipsa de investiții, undeva la 6-7 milioane de euro, eu cred că ar fi o chestie foarte bună pentru comunitatea locală și mai ales pentru cei care nu pot să susțină financiar.

Dl. Szabo M: - Bun. Mulțumesc. Supun la vot aceste amendament.

Cine este pentru? 2 voturi pentru (dl. Ciupe, dl. Lupaș), 18 abțineri

 • - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu.

Dna Stepanescu L: - Numai o clipă, la amendamentul domnului Lupaș mai sunt câteva prevederi, câteva clauze propuse și nu s-au supus la vot.

Dl. Lupaș M: - Din partea mea este abținere.

Dl. Szabo M: - Deci, avem trei articole. 31 s-a supus la vot. Pentru articolul 32. Supun la vot.

Cine este pentru? 2 voturi pentru (dl. Ciupe, dl. Lupaș), 18 abțineri

 • - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. La articolul 33. Supun la vot.

Cine este pentru? 2 voturi pentru (dl. Ciupe, dl. Lupaș), 18 abțineri

 • - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Și acum încă o dată, proiectul de hotărâre, în ansamblu. Cine este pentru? 19 pentru, 1 abținere (dl. Lupaș) - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 42 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

Dl. primar: - Cine a fost pentru amendamentele domnului Lupaș? Doua voturi, da? Restul sunt abțineri. Mulțumesc. Dacă-mi permiteți, câteva cuvinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru votul pe acest Regulament. Să știți că Aradul, alături de Oradea, Timișoara și Brașov sunt pionieri în aplicarea acestei legi, care prevede că prin Regulament, aprobat prin Consiliul Local, în anumiți parametri, Primăria poate fi partener la refacerea fațadelor. M-aș fi bucurat ca la dezbaterea publică să avem o dezbatere mai amplă, dar ceea ce am spus atunci vreau să spun și acum, că nu este un regulament bătut în cuie. Vom vedea cum funcționează și suntem deschiși, dispuși să-l îmbunătățim. Evident, suna bine și ce propunea domnul consilier, dar să dai 50% din finanțare, să nu avem tendința să transformăm bugetul Primăriei în bancă finanțatoare. Este un echilibru pe care încercăm să-l menținem între ce se poate și cât se poate, inclusiv alocarea bugetară din acest an, vom vedea dacă se consumă și sunt solicitări, în ce interval de timp, dacă este acoperitoare, dacă nu este acoperitoare și în funcție de asta vom putea să mai intervenim și cu alte modificări. Vă mulțumesc încă o dată pentru vot.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Punctul nr. 20.________________________________________

20

Proiect de hotărâre nr. 570/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

(RLU): Zonă cu funcțiuni mixte, imobil locuințe colective și funcțiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de șantier, Municipiul Arad, Str. Cocorilor, Nr. 40-42, conform extras C.F. nr. 350805 - Arad, beneficiar: S.C. Mladin Omu S.R.L.-_________________________________inițiativa primarului________________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți. ______S-a adoptat Hotărârea nr. 43 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

21 Proiect de hotărâre nr. 571/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Clădire de locuințe colective, spatii comerciale si birouri cu garaje la demisol, regim înălțime D + P + 8E +2Er și împrejmuire”, str. Cornel Radu nr. 5-7, _____________________municipiul Arad - inițiativa primarului____________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate

- 20 consilieri prezenți. S-a adoptat Hotărârea nr. 44 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

22

Proiect de hotărâre nr. 22/2020 privind aprobarea Raportului final întocmit în urma ”Monitorizării și evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întreținere și exploatare a modelului de transport”,_____________________pentru anul 2019- inițiativa primarului_____________________ Dl.Bognar L: - Îmi permiteți, vă rog? Dl. Szabo M: - Vă rog!

Dl. Bognar L: - Având în vedere că în Comisia de Urbanism am solicitat executivului un fel de raport, să vedem impactul pistelor de biciclete în ceea ce privește mobilitatea urbană, în municipiul nostru. Am primit un material. Ceea ce recomand în continuare -să creștem siguranța de circulație pentru bicicliști pe aceste piste, pe rețeaua de piste, totodată, să creștem importanța circulației, prin a da o egalitate în drepturi, dar aici, bineînțeles, ar fi nevoie de niște reglementări în ceea ce privește siguranța circulației, ca să creștem circulația bicicliștilor din punct de vedere al mobilității urbane. Mulțumesc. Dl. Szabo M: - Și eu vă mulțumesc. Domnule Ciupe!

Dl. Ciupe I: - Mulțumesc. Da. Și eu fac parte din Comisia de urbanism. Eu nu am primit niciun material. Eu cred că este un proiect foarte important, aici discutăm despre siguranță, de viața cetățenilor orașului nostru. Părerea mea este că ar trebui mai aprofundată chestiunea aceasta și propun ca acest proiect de hotărâre să fie amânat pentru proxima ședință.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Supun la vot punctul 22.

Cine este pentru? Da. Supun la vot propunerea domnului Ciupe, de amânare a proiectului.

Cine este pentru? 2 pentru (dl. Ciupe, dl. Lupaș), 18 abțineri - 20 consilieri prezenți. Dl. Szabo M: - Supun la vot întregul proiect.

Cine este pentru? 18 pentru, 2 abțineri (dl. Ciupe, dl. Lupaș) - 20 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 45 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______ 23

Proiect de hotărâre nr. 26/2020 privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investiție publică “Reabilitarea Secției Recuperare, Medicină fizică și Balneologie _________situată în Arad, Piața Mihai Viteazu nr. 7-8” - inițiativa primarului________

Dl. Szabo M: - Supun la vot acest proiect. Cine este pentru?

19 pentru, 1 consilier nu a participat la vot (dl. Furău)- 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 46 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Punctul________________________________________________

24

Proiect de hotărâre nr. 27/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții

,,C.N.I.”SA pe bază de protocol a terenului proprietatea Municipiului Arad în suprafață de 14.000 mp, situat în str. Cetății nr. FN, în vederea și pe perioada realizării de către ,,C.N.I.”- SA a obiectivului de investiții - Construire bază

_______sportivă TIP 1 în Municipiul Arad, județul Arad - inițiativa primarului_______ Dl. Szabo M: - Domnule Lupaș, vă rog!

Dl. Lupaș M: - Proiectul este binevenit și este o intenție bună, dar din experiența avută cu C.N.I. - ul, referințe Bazinul de înot, a durat 10 ani de zile până la finalizare. Aici aș face referire la teren, care este într-o stare jalnică, iar Primăria, timp de patru ani, după acea competiție - „Cupa Europeană de Atletism din 2016” n-a intervenit și nu s-a făcut nimic în sensul acesta. Eu cred că ar fi nevoie de o investiție foarte mică acolo. Sunt acele piste care ar trebui înlocuite cu gazon și plus starea terenului, unde este nevoie să se intervină. Aș ruga Primăria, pentru că a mai intervenit o dată pe acest subiect, dacă s-a gândit să facă acele modificări, conform contractului făcut în acea perioadă, între Primărie și CSS „Gloria”. Am rugămintea ca cineva să-mi dea un răspuns concret referitor la acest subiect.

Dl. Szabo M: - Da. Vă rog, domnule doctor!

Dl. Furău G: - Da. Eu aș face o simplă referire. Sigur, suntem de acord cu această investiție, dar așa cum am arătat și în alte intervenții, aș profita de ocazie să vă spun că în Subcetate noi nu avem un Plan Urbanistic Zonal, pe întreaga zonă. Și Primăria, aș ruga foarte mult să ia în calcul elaborarea, în cadrul unui Plan Urbanistic General, și a unui Plan Urbanistic Zonal. Pentru că în afară de câteva terenuri, puține au mai rămas acolo. Domnule primar, dacă se poate, numai două secunde.Aș dori o situație clară: pe Zona Subcetate - care sunt terenurile, dezvoltatorii care au foarte multe terenuri agricole, și care sunt terenurile pe rol la Judecătoria Arad ?

Dl. Lupaș M: - Domnule primar, am rugămintea, dacă puteți dumneavoastră să răspundeți - că de cineva aparține! Nimeni nu v-a reproșat nimic.

Dl. primar: - Dacă-mi permiteți - erați dumneavoastră într-o mică eroare, de aceea l-am rugat pe el ...nu era vorba de terenul de lângă statuia „13 Generali”, „Monumentul celor 13 Generali”. Este alt amplasament!


Dl. Lupaș M: - Nu are importanță! Chiar dacă este vorba de „Casarom” eu discut și solicit acum, pot să fac și la „Diverse” propunerea, pentru că dumneavoastră de foarte mult timp evitați, pentru că cineva blochează acolo, să se joace copiii în niște condiții mizerabile!

Dl. Szabo M: - La punctul 24. Supun la vot Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 47 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.________________________________________________________

25

Proiect de hotărâre nr. 31/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată ______populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului_____ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 48 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______ 26

Proiect de hotărâre nr. 28/2020 privind aprobarea prețului local al energiei _________________termice în Municipiul Arad- inițiativa primarului_________________ Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot.

Cine este pentru? 19 pentru, 1 consilier nu a participat la vot (dl. Furde)

- 20 consilieri prezenți.

Dl. primar: - Doar o precizare, să nu fie cineva derutat! ANRE-ul, într-adevăr, a reașezat prețul la gigacalorie, fiind o diferență de vreo 2 lei, dacă citesc din memorie. De aceea l-am aprobat, dar populația nu-l resimte pentru că este prins în subvenție. Este doar strict parte de hârtii ce facem acum. Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 49 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______ 27

Proiect de hotărâre nr. 32/2020 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a _____________________eficienței energetice -inițiativa primarului____________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru?

19 pentru, 1 consilier nu a participat la vot (dl. Furde) - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 50 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.________________________________________________________

28

Proiect de hotărâre nr. 16/2020 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad- inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Scuze! Domnule Ciupe, vă rog!

Dl. Ciupe I: - Mulțumesc!

Dl. primar: - Numai o secundă, îmi permiteți?! Și îmi cer scuze! Aș vrea o precizare de la început, că intrăm pe cele două subiecte, care sunt mai fierbinți întotdeauna și este și an electoral, m-aș fi bucurat, și domnii consilieri și alți cetățeni de bine să fi participat la dezbaterea publică, ocazie cu care s-ar fi putut discuta și întoarce pe toate fețele. V-aș ruga frumos ca astăzi, în contextul la care am făcut referire, să nu transformăm ședința de consiliu în dezbatere publică și să respectăm Regulamentul și minutele alocate pe fiecare subiect. După cum știți, consilierii au dreptul la amendamente, de asemenea, dacă sunt solicitări, avem dreptul la cuvânt, dar nu vreau să închidem microfoane și să tragem de ele. Să ne respectăm între noi! Am respectat procedurile, a fost la transparență, am avut întâlnire, am avut timp alocat, câte ore doream, să facem dezbatere publică, să nu transformați ședința de consiliu în dezbatere publică dincolo de interesele de moment sau politice ale cuiva. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere!

Dl. Ciupe I: - Da. Eu aș avea cinci propuneri, cinci amendamente, doar trei o să propun la excedentul bugetar, celelalte două o să le discutăm la buget. Aici, toate cele cinci sunt proiecte depuse de mine în decurs decursul anilor, ultimul proiect l-am depus anul trecut, în luna decembrie. Și foarte scurt, o să mă refer la nemulțumirea pe care o am vis a vis de executivul Primăriei, de Secretariatul Primăriei, de cei din Serviciul Economic, mai exact, de doamna director economic, cu care am stat de vorbă, în calitate de consilier, alaltăieri în ședința de comisie și i-am cerut sprijin - „Am cinci amendamente, spuneți-mi de unde să diminuăm?”. Este foarte simplu - „da, ...de acolo să diminuăm...”! Dar este normal și nu este normal, este obligatoriu din partea dumneavoastră, al celor care pe care i-am amintit anterior, să mă ajute și pe mine și pe ceilalți consilieri. Nu ați făcut acest lucru, deși v-am rugat! Primul amendament face referire la un studiu de fezabilitate „Pasaje Pietonale Subterane” - „Se diminuează de la nr. 53.1 - „Regenerare Urbană” cu suma de 700 de mii de lei, deci se diminuează cu suma de 700 mii lei suma alocată pentru „Regenerare Urbană, respectiv, în valoare de 9 milioane”. Deci, aceasta este prima propunere.

Dl. Szabo M: - Bine. Supun la vot primul amendament al domnului Ciupe.

Cine este pentru? 2 pentru (dl. Ciupe, dl. Lupaș), 18 abțineri - 20 consilieri prezenți -20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Vă rog, al doilea amendament, domnule Ciupe!

Dl. Ciupe I: - Al doilea amendament - Studiul de Fezabilitate „Construire Parc Acvatic -Aqua Park - pe amplasamentul actualului Ștrand ”Neptun”. „Suma propusă este de 800 de mii de lei și se diminuează de la punctul 71.1, respectiv din suma de 7.514.000 lei’’. Dl. Szabo M: - Supun la vot amendamentul nr. 2.

Cine este pentru? 2 pentru (dl. Ciupe, dl. Lupaș), 18 abțineri - 20 consilieri prezenți.

Dl. Ciupe I: - Înainte de a trece la cel de-al treilea amendament, vreau să vă spun că sunt proiecte deosebit de importante pentru Arad, Aradul să nu devină un oraș plicticos. În ultimii ani de zile nu am avut nicio investiție serioasă, în afară de a asfalta borduri, borduriade și chestiunile care sunt necesare pentru funcționarea oricărui oraș. Dacă vrem să schimbăm fața orașului, trebuie să avem curaj și voință, bineînțeles. La dumneavoastră, voință politică, se pare că este mai puțină. La amendamentul trei -

„Studiul de Fezabilitate „Construire Velodrom în Municipiul Arad”, fie în zona Străzii Mărului, fie în altă zonă, sigur că se poate discuta această problemă, suma este de 500

de mii de lei și se diminuează de la punctul 53.2, respectiv din suma de 7.500.000 lei”. Dl. Szabo M: - Supun la vot acest amendament.


Cine este pentru? 2 pentru (dl. Ciupe și dl. Lupaș ), 18 împotrivă - 20 consilieri prezenți. Dl. Ciupe I: - Da. Mă așteptam ca măcar cei din Arad, care s-au născut, au crescut aici, să le voteze, însă se pare că voința politică primează. Asta este voința P.D.L.- ului și a UDMR ului. Mulțumesc.

Dl. primar: - Îi mulțumesc domnului consilier și îi mulțumesc pentru consecvență. (n.n. din sală vorbește domnul Ciupe, nu se înțelege ce spune, nu vorbește la microfon).

Dl. Szabo M: - Ați mai avut două amendamente, nu cinci!

Dna Stepanescu L: - Vă rog să îmi comunicați dacă am consemnat corect: două voturi pentru și 18 abțineri. Este corect? Da.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 51 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Bine. Punctul 29._____________________________________________________

29

Proiect de hotărâre nr. 17/2020 privind adoptarea Bugetului General de Venituri si ______Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020- inițiativa primarului______ Dl. Szabo M: - Domnul Bulumac a solicitat cuvântul. Vă rog! La microfon, vă rog!

Dl. Ciupe I: - Vreau să-mi spuneți este ședință ordinară sau extraordinară? Poate nu mai cunosc eu regulile!


Dna Stepanescu L: - Este ședință extraordinară, dar această luare de cuvânt se înscrie în cadrul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în activitatea administrației a orașului și pentru că s-a amintit de campania electorală, intenția mea nu este să transform această luare de cuvânt într-o campanie electorală și cred că având în vedere ce puțin se promovează transparența în municipiul Arad și de cât de puțini oameni participă la ședințele Consiliului Local al Municipiului Arad, nu este o problemă ca, de câteva ori pe an, câțiva cetățeni ai acestui oraș să-și spună cuvântul. Am trimis acum două zile la Primărie câteva amendamente în privința bugetului, sunt convins că n-o să se țină seama de ele. La dezbaterea pe buget nu am reușit să fiu prezent, pentru că așa cum am și subliniat într-o adresă trimisă Primăriei, din păcate este foarte greu ca unii oameni să-și facă programul de pe o zi pe alta, într-adevăr, știu că justificați prin faptul că oamenii trimit Primăriei prea puține amendamente și observații, dar vă amintesc că trebuie să fie și încurajați să facă asta. Iar dacă cetățenii Aradului ar vedea această ședință, poate live, pe internet sau dacă ar fi anunțați cu mai mult timp înainte și ar fi încurajați să se intereseze de ce se întâmplă în oraș, probabil ar fi mult mai interesați. Vreau să subliniez doar că cele mai importante amendamente pe care le-am făcut și care mi se par mie principalele vulnerabilități ale orașului, cea mai mare vulnerabilitate a orașului este CET-ul, unde, deși avem o administrație de 16 ani, continuă să fie o gaură neagră, doar anul acesta, diferența dintre costul de producție și costul de vânzare, precum și pierderile de pe rețea, acoperă 6% din buget, aproximativ 32 de milioane de lei. Dacă ne uităm doar în ultimii patru ani, în total, ne-a costat undeva în jur de 128 de milioane de lei. Gândiți-vă ce s-au putea face cu 28 de milioane de euro în Arad! Într-adevăr, cetățenii sunt bucuroși în momentul în care nu plătesc prețul real de producere al gigacaloriei, dar eu cred că cetățenii ar prefera ca C.E.T. - urile acestea să fie profitabile sau măcar pe zero și în loc de bani alocați pentru subvenții să facem grădinițe, parcuri sau să investim mai mult în sănătate și educație. Deci, aceasta mi se pare principala vulnerabilitate. Mai departe, despre cultură, pentru că se pierde timpul, ținând cont că s-a promovat foarte mult de către actuala administrație și, mă rog, cea trecută, în special, de domnul fost primar, după campania eșuată pentru „Capitală Culturală 2021” s-a speculat că oricum vom ieși câștigați pentru că vom fi partenerul Timișoarei. Dacă vrem să fim partenerul Timișoarei într-un eveniment de o asemenea importanță și anvergură, unde o să vină probabil sute de mii de oameni, în Timișoara, ar trebui să facem ceva în acest sens. Or, eu observ că principalelor evenimente culturale din Arad și aici o să dau doar câteva exemple, li s-a tăiat bugetul! Și, acestea sunt: Festivalul Internațional de Artă a Animației, Festivalul Nou, Teatrul Clasic, Rock Simfonic, Open Air, Festivalul Internațional de Artă Contemporană, de la 100 de mii la 10 mii de lei, Festivalul de Film Documentar din Arad, proiecții de cinema în aer liber, proiecții de filme, Târgul de Carte în aer liber a fost anulat, ministagiunea de operă pentru copii a fost anulată, Stagiunea lirică arădeană, anulată. În schimb, pentru că suntem în an electoral, așa cum ați spus dumneavoastră, ați suplimentat bugetele de la Festivalul Florilor -„Florar” de la 250 mii la 500 de mii, ați făcut două festivaluri de bere și au apărut două evenimente noi: 1 - „Dynamite Fighting Show”, care nu cred că este treaba Primăriei să investească 200 de mii ca să-l aducem pe Moroșanu, „Moartea din Carpați”, să se bată în Arad, pentru că chestia aceasta se poate face cu bani privați și, în același timp, Festivalul Istoric al Românilor și Cartaginezilor, cu 400 de mii alocați, care, eu, cu toată pasiunea pe care o am pentru Istoria Antică și, în special, pentru Cartagena, aș vrea să vă amintesc că acest festival își are noimă în orașul Cartagena, în Regiunea Murcia, din Spania, pentru că Hanibal, cel mai mare general al antichității, a fost detașat în acel oraș și s-a și căsătorit cu o prințesă spaniolă. În schimb, să facem în Arad un festival al romanilor și cartaginezilor, când noi avem atâtea subiecte locale, cred că este puțin deplasat. De aceea v-am propus ca acest un milion de lei, cu care dumneavoastră vreți să faceți acest festival sau lupta lui Moroșanu sau să dublați Festivalul florilor și Festivalul arădean al berii, să alocați către evenimente culturale reale, cu care chiar am putea să fim parteneri ai Timișoarei în 2021. Și chiar aici cred că ar trebui să ne orientăm către ceea ce nu are Timișoara, să ne găsim un specific, de exemplu, în domeniul cultural au aproape tot și mult mai bine decât noi, în schimb, nu au rezidență de artă. Dacă am face rezidență de artă poate am reuși să atragem niște artiști. Deci, ideea este că toată lumea își dă seama cât a decăzut Aradul, prinși între două orașe mult mai puternice și cu administratori, cu viziune mult mai mare decât noi, singura noastră șansă este să ne găsim o nișă. Să facem ceva ce nu au ceilalți, ce, din păcate, nu am făcut. Mulțumesc!


publice.

Dl. Ciupe I: - Mulțumesc.

Dl. Bulumac S: - Bună-ziua, o singură precizare, vă rog...

Dl. primar: - Conform Regulamentului aveți trei minute. Vă mulțumesc frumos!

Dl. Bulumac S: - Ok. O să încerc să mă încadrez în trei minute. Domnule primar, domnilor viceprimari, stimați consilieri, onorată audiență, în primul rând, vreau să vă aduc aminte că această clădire nu este nici a primarului, nici a consilierilor, ci este


Dl. primar: - Bun. Mulțumesc frumos! Îmi permit câteva precizări sub spectrul clarificărilor. În primul rând, într-adevăr, bugetul pe care îl aprobăm este bugetul anual, dar, așa cum știți, la șase luni, legea ne permite și, în fiecare an, el a fost îmbunătățit de mai multe ori. Acesta este și motivul pentru care unele evenimente au alocări mai mici, pentru că ele sunt în a doua parte a anului și în funcție de cum echilibrăm bugetul la jumătatea anului, se pot îmbunătăți. Referitor la ceea ce ați spus, că vine Moroșanu să se bată în Arad, dacă ați fi urmărit conferința de presă de astăzi, eu am anunțat două lucruri importante: 1 - Primăria este parteneră într-un proiect de peste 100 de mii de euro și participă cu cca 40 de mii de euro. 2 - În afară de evenimentul în sine, din 5 martie, când este, mă rog, partea de ring, proiectul are încă două componente pentru care noi am fost parteneri sau dorim să fim parteneri: 1 - se promovează, inclusiv la televiziunile naționale, orașul Arad și clădirile istorice ale Aradului, astăzi la conferința de presă a fost primul filmuleț în formă brută cu Filarmonica, așa cum este prezentată. 2 - participă la mai multe școli din Arad, ieri au fost la Pedagogic deja, la întâlniri cu copiii, pe promovarea anti bullying, mă scuzați, că este preluat din engleză, tocmai pentru că ei sunt cel mai bun exemplu de a educa tânăra generație, că sportul acesta mai dur se face doar în ring, iar în școală și în societate trebuie să se comporte altfel. Acesta este motivul pentru care noi am venit parteneri, nu este doar o gală de box. La celălalt, la care ați făcut referire, am prins o sumă de bani pentru că au venit cei de la Primărie, de acolo, cu acest proiect, în ideea în care aveau nevoie de acest acord simbolic al nostru, să-și poată găsi bani privați pentru a face respectiva manifestare. Dacă vor veni cu bani privați, care sunt mult mai mult decât alocarea bugetară, putem sta la discuții, dacă nu, vom aloca acești bani pe alte proiecte. Vă mulțumesc frumos.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. La punctul 29 avem mai multe amendamente. Domnule Furde, vă rog!

Dl. Furde G: - Mulțumesc. Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 2163/15.01.2020 a Direcției Edilitare, Serviciul întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, se alocă, la Capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, pentru obiectivul de investiție „Revizia și automatizarea gospodăriei de apă pentru incendiu din zona Industrială Vest Arad”, credite de angajament în sumă de 10 mii lei și credite bugetare în sumă de 585 mii lei. Se diminuează cu suma de 585 mii lei creditele bugetare alocate la Capitolul 84.02 „Transporturi”, titlul de cheltuieli „Bunuri și servicii”, pentru servicii de întreținere și reparații curente în municipiul Arad’. Vă mulțumesc!

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Amendamentul nr. 2, doamna Andreș.

Dna Andreș A: - Având în vedere Adresa nr. 258/23.01.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, Anexa 2G „Susținerea Cultelor religioase pe anul 2020’, se modifică astfel: „se diminuează cu suma de 25 mii lei creditele bugetare prevăzute pentru Biserica Creștină Penticostală „Betel”; se alocă credite bugetare în sumă de 25 mii lei pentru Biserica Penticostală „El Shaddai”. Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot.


Cine este pentru? Unanimitate

- 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M:    - Mulțumesc.

Amendamentul nr. 3, tot doamna Andreș, vă rog!

Dna Andreș A: - Având în vedere Adresa nr. 49/16.01.2020 din partea Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” Arad, în cadrul Capitolului 65.02. „Învățământ” au loc următoarele modificări: „se alocă ordonatorului de credite Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad suma de 4 mii lei la titlul de cheltuieli „Asistență socială”; se diminuează cu suma de 4 mii lei creditele bugetare alocate ordonatorului de credite Școala Gimnazială „Iosif Moldovan”, la titlul de cheltuieli „Asistență socială”.

Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Amendamentul nr. 4 tot doamna Andreș.

Dna Andreș L: - 1. „Se majorează cu suma de 2.000 mii lei fondul de rezervă bugetară. 2. Se diminuează cu suma de 2.000 mii lei creditele bugetare alocate la Capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, paragraful „Poliție locală”, Titlul „Cheltuieli de personal”. 3. Se diminuează cu suma de 4.000 mii lei creditele bugetare alocate la Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, Paragraful „Asistență socială în caz de invaliditate”, Titlul „Cheltuieli de personal”, reprezentând cheltuieli cu salariile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, după cum urmează: Art. 10.01 - Cheltuieli salariale în bani - 3.710 mii lei; Alineatul 10.01.17- Indemnizații de hrană +724 mii lei; Alineatul 10.02 - Cheltuieli salariale în natură - 724 mii lei; Art. 10.03 - Contribuții - 290 mii lei. 4. Se majorează cu suma de 4.000 mii lei creditele bugetare alocate la Capitolul 84.02. „Transporturi”, titlul de cheltuieli „Bunuri și servicii” pentru servicii de întreținere și reparații curente în municipiul Arad”.

Dl. Szabo M: - Supun la vot punctul 1.

Cine este pentru? 16 pentru, 4 abțineri (dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Filip, dna Stoenescu) - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Supun la vot punctul 2

Cine este pentru? 16 pentru, 4 abțineri (dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Filip, dna Stoenescu) - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Supun la vot punctul 3.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Supun la vot punctul 4

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Mai avem un amendament. Vă rog, doamna Tabuia.

Dna Tabuia R: - Mulțumesc. Anexa 1R - „Lista programului de investiții pe anul 2020 cu finanțare din bugetul general al municipiului Arad” se modifică prin introducerea următoarelor obiective de investiții: - la Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”: „DALI Înlocuire și modernizare elemente de joacă în spațiile/parcurile de joacă pentru copii, existente” (credite de angajament și credite bugetare 160 mii lei); - la Capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”: „Proiect Tehnic „Regenerare Urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad” (credite de angajament și credite bugetare 2.352 mii lei); - Studiul de fezabilitate Amenajare toalete publice în municipiul Arad - 5 locații (credite de angajament și credite bugetare 80 mii lei); - „DALI închidere platforme gospodărești” (credite de angajament și credite bugetare 160 mii lei). Se diminuează cu suma de 2.752 mii lei Capitolul 68.02 "Asigurări și asistență socială”; Paragraful "Asistență Socială în caz de invaliditate", Titlul „Asistență socială", reprezentând indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap graV”’. Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Deci, supun la vot primul punct DALI.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Pentru Proiectul tehnic. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - La studiul de fezabilitate. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Pentru DALI Închidere platforme gospodărești. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - La „diminuare” supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Am înțeles, domnule Săplăcan, că aveți un amendament.

Dl. Săplăcan G: - Da. Am un amendament. „Se diminuează la Capitolul 67.10 - „Cultură, recreere și religie” cu suma Anexa 2 F primul subtotal cu suma de 310 mii, solicit diminuarea cu 310 mii lei, deci de la 4550 la 4240 la total de la 9000 mii lei, la 8690 mii, în același capitol, la subcapitolul Anexa 2G - „Se majorează cu suma de 310 mii lei punctul 9, acordat Parohiei Ortodoxe Română Șega II”. Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? 6 pentru (dl. Ciupe, dl. Furău, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Lupaș, dl. Filip), 14 abțineri - 20 consilieri prezenți.

Dl. primar: - Aș vrea să fac o precizare...

Dl. Săplăcan G: - înainte de a face dumneavoastră precizarea, doresc ca presa să scrie că nu sunt sub acoperire, sunt consilier PSD și să știe cine dorește să terminăm biserica de la UTA și cine nu. Vă mulțumesc.

Dl. primar: - Vă mulțumesc. Acum, cu atât mai mult este importantă precizarea mea. Am văzut amendamentul dumneavoastră. O rog pe doamna director de la Centrul Cultural, am făcut o retrospectivă, ca să nu facem diferențieri între biserici ș.a.m.d., în ultima perioadă, câți bani a primit Biserica ȘEGA II, comparativ cu alții.

Dna Pădurean-Andreica D: - Noi avem o situație comparativă, în care sunt prevăzute absolut toate unitățile de cult, care, de-a lungul anilor, au beneficiat de finanțări nerambursabile de la bugetul local. Astfel, Parohia Ortodoxă Română Șega II, Biserica „Martirilor”, a beneficiat de suma de 2.635.000 lei până în acest moment, fiind a doua, ca mărime, vorbesc de sumă, după Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime”. În aceste condiții, vreau să vă spun, Parohia este totdeauna în atenția administrației locale și niciodată nu s-au alocat sume atât de mari la prima aprobare a bugetului, ci pe parcursul anului s-au revenit, în condițiile în care aceștia își finalizează parte din lucrări și consideră că mai au nevoie de sume suplimentare. Vă mulțumesc!

Dl. Săplăcan G: - Aș vrea să fac următoarea precizare - în momentul în care lucrezi la întocmirea unui buget sau proiect de buget, pot să-mi previzionez o sumă și pe parcurs s-o diminuez sau să o majorez. Așa scrie la legea bugetară. Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.

Dl. primar: - După șase luni! Și aș accentua, pentru că tot domnul Săplăcan a făcut recurs la presă, să rețineți că după Catedrală, această biserică, de-a lungul anilor, cumulat, a primit cea mai mare sumă. Deci, nu este o rea-voință din partea noastră. Haideți, să nu mai...

Dl. Săplăcan G: - Deci, nu am spus că este rea- voință din partea domnului primar, am spus: „construim o biserică de 7 de ani!” .

Dl. Szabo M: - Domnul doctor, domnul Ciupe și după aceea domnul Lupaș și terminăm. Mulțumesc.

Dl. Furău G: - ..au lipsit și așa cum am arătat și acolo, un oraș sănătos, un oraș normal are nevoie de mai multe lucruri, în primul rând de, fiind domeniul meu, de sănătate. Suma alocată de către Primărie sănătății este afirmativ 2%, nu reprezintă în realitate mai mult de 0,4%. Nici nu are rost să discutăm de unde să luăm și ce să facem. Am propus pentru aceasta acel parteneriat, care stă pe masa dumneavoastră de mai bine de un an, între Consiliul Județean și Primărie. Noi tot alocăm terenuri pentru diverse construcții, care, părerea mea, nu sunt chiar în temeiul legii, până nu se respectă P.U.G. - ul respectiv, deci Planul Urbanistic General al orașului, înghesuim spitalele în curtea județeanului, nu intru în detalii, s-a discutat și la Consiliul Județean zilele trecute, mi-am exprimat și acolo nemulțumirea vis a vis de acest punct. Despre cultură, îi dau perfectă dreptate domnului Sebastian Bulumac - se acordă mult mai puțin decât are potențial acest oraș și de necesitățile reale, pentru că tineretul nostru se îndreaptă, orice am spune, spre alte orașe și își caută distracția în Timișoara, Oradea și nu mai vorbesc de țările din jur. Din păcate, Aradul nu oferă posibilități de distracție tinerilor și de a se simți bine. În ceea ce privește siguranța publică, aici cred că lucrurile s-au îmbunătățit puțin, de când este domnul director Toma și de aceea, puțin, n-am fost de acord să diminuăm suma de acolo, pentru că cred că pe lângă toate celelalte trebuie să ne simțim în siguranță când ieșim seara sau noaptea în acest oraș. Ceea ce aș dori, însă, foarte mult, ar fi, și am depus aici o solicitare, să diminuăm cheltuielile inutile pe studii de fezabilitate, pe proiecte, mai ales că 90% din ele nici nu s-au finalizat și banii cheltuiți sunt risipiți, de fapt. Și cred că din aceste sume eu, deja, numai pe banii care deja s-au alocat sănătății pe studii de fezabilitate, puteam construi zece maternități, nu una. Vă mulțumesc!

Dl. Szabo M: - Domnule Ciupe!

Dl. Ciupe I: - Încep prin a-i adresa o întrebare doamnei Secretar al Primăriei Municipiului Arad - Doamna secretar, vă rog respectuos să-mi spuneți dacă aveți obligația sau nu să mă ajutați, să îmi oferiți suport în elaborarea proiectelor sau a amendamentelor pe care vreau să le fac? Cu „da” sau „nu” să-mi răspundeți și după aceea o să continui.

Dna Stepanescu L: - Da, domnule consilier!

Dl. Ciupe I: - Mulțumesc.

Dna Stepanescu L: - Dar, permiteți-mi să adaug...

Dl. Ciupe I: - Nu. Îmi ajunge. Mulțumesc.

Dna Stepanescu L: - Nu. Nu ajunge pentru că inițiatorul proiectului de buget este, conform legii, în exclusivitate, primarul. Așa a stabilit și legea administrației și așa stabilește și Codul Administrativ, astfel încât asigurarea sumelor din diminuarea pozițiilor din buget trebuie să fie asigurată cu concursul exclusiv al domnului primar, atât timp cât în rezerva bugetară nu există sursă pentru finanțarea altor obiective.

Dl. Szabo M: - Domnule Lupaș!

Dl. Ciupe I: - Numai puțin, că nu am terminat, mai am două amendamente. Oricum, explicația dumneavoastră nu m-a mulțumit. Mă gândeam că o să spuneți, o să vorbiți mult și n-o să înțelegem nimic. Deci, două amendamente aș avea la buget și aici discutăm despre o clădire istorică, despre o clădire emblematică a municipiului Arad, m-ați mai auzind discutând despre această clădire - propun achiziționarea clădirii Teatrul Vechi, „Casa Hirschl” și pentru aceasta ar fi nevoie de 450 de mii de euro. Am înțeles că aveți o înștiințare din partea proprietarilor, mă rog, o atenționare, cum să-i spun, o ofertă din partea lor, mă rog, la această sumă. Domnul Ignat știe la fel de bine ca și mine, asta ar fi prima. A doua - discutăm despre reabilitarea clădirilor din centrul orașului, din centrul istoric. Aici sunt de acord cu domnul Lupaș, suma alocată este foarte mică și cu domnul primar sunt, parțial, de acord, când a spus că Primăria nu trebuie să se transforme într -o bancă. Așa este, domnule primar! Doar că, atunci când discutăm de centrul Aradului, asta este emblema noastră! Primul care vine în Arad, vine în centru, vizitează centrul Aradului și, în special, centrul vechi și când vezi clădirile acestea cum arată, chiar te doare sufletul și în nici nu caz nu facem o impresie bună. În concluzie, propun să fie alocată suma de 2 milioane, deci, pe lângă cele două milioane alocate, să mai fie încă două milioane alocate și, în același timp, v-aș ruga, domnule primar, că tot a spus doamna secretar a primăriei că de dumneavoastră depinde, poate înființați un birou în cadrul primăriei, o persoană, două, care să le ofere explicații celor care vor să-și reabiliteze clădirile, că este destul de complicată, este foarte complicată procedura. Nu cred că ar fi rău să faceți acest lucru. Este propunerea mea. Până la urmă, decizia vă aparține. Dar având experiența de la votul raportat la excedentul bugetar, o să vă fac o propunere - cele două sume - 450 de mii de euro, respectiv 2 milioane, v-aș ruga să propuneți să fie prinse în prima rectificare bugetară a municipiului Arad. Vă rog să propuneți acest lucru, domnule președinte sau să supuneți la vot propunerea mea!

Dl. Szabo M: - Supun la vot amendamentul domnului consilier Ciupe.

Cine este pentru?

Dl. Ciupe I: - N-ați înțeles! N-ați fost atent! Si nu mă mir!

Dl. Szabo M: - Aici am scris toate amendamentele dumneavoastră!

Dl. Ciupe I: - Ok. Sunt două amendamente, dar, mă rog! Deci, la fel, am spus să fie prins și primul și al doilea amendament. Da. O propunere, să fie prinse sumele respective pentru prima rectificare bugetară!

Dl. primar: - Amestecați lucrurile, acum! Haideți să supunem la vot amendamentele dumneavoastră, să votezi ce o să faci la rectificarea generală...

Dl. Ciupe I: - Este propunerea mea, domnule primar, este dreptul meu, eu propun! Am văzut ce am pățit la prima, acum o să vedem, până la urmă, de dumneavoastră depinde și de colegii mei de la PSD!

Dl. primar: - Am înțeles calitatea dumneavoastră principală este consecvența! Bine.

Dl. Szabo M: - Deci, primul amendament - propune alocarea sumei de 450 de mii de euro pentru achiziționarea Teatrului Vechi. Supun la vot.

Dl. Bognar L: - Dacă-mi permiteți!

Dl. Ciupe I: - Nu, nu ați înțeles. Eu am propus ca suma să fie alocată la prima rectificare de buget!

Dl. Szabo M: - Deci, la următoarea!

Dl. Ciupe I: - Da. Atunci poate reveniți la sentimente mai bune.

Dl. Szabo M: - Supun la vot propunerea domnului Ciupe.

Cine este pentru? 2 pentru (dl. Ciupe, dl. Lupaș), 18 abțineri - 20 consilieri prezenți. Dl. Szabo M: - Total m-ați băgat în ceață. Și alocarea sumei de + 2 milioane de lei față de cea actuală, prevăzută pentru cetățenii care vor în program sprijin financiar, la prima rectificare. Supun la vot.

Cine este pentru? 2 pentru (dl. Ciupe, dl. Lupaș), 18 abțineri - 20 consilieri prezenți. Dl. Ciupe I: - Vreau să le mulțumesc colegilor din PSD, în mod special! Mulțumesc. Dl. primar: - Așa, ca încheiere, dacă-mi permiteți, cred că am fi intrat în istoria consiliilor locale de-a lungul timpului, dacă taman în anul acesta actualii consilieri ar vota ceva ce să facă viitorii consilieri, pentru ce să voteze viitorii consilieri, pentru că rectificare se poate doar la șase luni. Dar, dacă așa a dorit domnul consilier să supunem la vot, noi am supus la vot.

Dl. Ciupe I: - Da, oricum o să se schimbe garnitura.

Dl. primar: - Probabil că dânsul a vrut să se asigure în cazul în care nu va mai putea propune.

Dl. Szabo M: - Dacă suntem pregătiți, supun la vot punctul 29, bugetul.

Cine este pentru? 16 pentru, 4 consilieri nu au participat la vot (dl. Furău, dna Cismașiu, dna Dumitrean, dl. Bulbuc) - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 52 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

Dl. Ciupe I: - Ori că o să fie ori că nu, domnule primar, tot consecvent rămân! Mulțumesc. Dl. Szabo M: - Punctul 30.___________________________________________________________

30

Proiect de hotărâre nr. 41/2020 pentru constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A,

____________către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- inițiativa primarului____________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 53 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.______ 31

Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 decembrie 2019

Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 20 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 54 a Consiliului Local al Muncipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Și acum, o rog pe doamna Cismașiu pentru punctul 17.________________

32

Notificare concediu de odihnă nr. 4899/27.01.2020 - dl Primar Călin Bibarț. Domnul primar Călin Bibarț a notificat Consiliul Local al Municipiului Arad cu privire la efectuarea concediului de odihnă în perioada 29-30.01.2020, prin Notificarea nr. 4899/27.01.2020.

REZULTATUL VOTULUI SECRET:_____________________________________

17

Proiect de hotărâre nr. 24/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. - inițiativa primarului Dna Cismașiu M: - Constatând legalitatea procedurii votului secret, Comisia validează rezultatele acestui vot, fiind mandatat reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze în numele și pe seama municipiului Arad aprobarea numirii unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Arad, în persoana domnului Nistor Petru Stelian cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere, fiind distribuite 19 buletine de vot. Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

Dl. Lupaș M: - Domnule primar, mi-ați promis că este ședință ordinară și putem vorbi acum, la „Diverse”! M-ați păcălit, domnule primar!

Dl. primar: - Da. La ședința ordinară! Aceasta este extraordinară! Dacă am comunicat-o cu 3 zile înainte!

Dl. Lupaș M: - Sau cred că nu știați cum este!

(n.n. ședința s-a încheiat la ora 15,11).

1 ex. dosar șed. CLM 31.01.2020, extraordinară

1 ex. dosar Transparenta decizională 2020.

cod PMA S4-17