Proces verbal din 28.02.2020

Stenograma din data 28-02-2020 PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA şedinţei extraordinare din data de 28.02.2020

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL

ȘI STENOGRAMA ședinței extraordinare din data de 28.02.2020

La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut locîn data de 28 februarie 2020, au fost prezenți 18 de consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Au absentat: dl. consilier Beniamin Vărcuș, doamna consilier Antoanela Naaji, dl. consilier Bogdan Boca, dl. consilier Flavius Emanuil Filip.

Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului

Arad al domnului CHEȘA Ilie.

Ședința a început la ora 10,00 și sa încheiat la ora 10,40.

Președinte de ședință a fost domnul consilier SZABO Mihai.

Au participat:     din partea

executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dl Sorin Contraș (delegat secretar general, conform Dispoziției nr. 262/19.02.2020 a

Primarului Municipiului Arad), dna Claudia Macra, administrator public, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Eliza Barbura, director executiv, Direcția Comunicare, dl. Adrian Toma, director general, Direcția Generală Poliția Locală Arad, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dna Olimpia Stoica șef serviciu, Serviciul

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO MihaiBuget, dna Stelica Șerban, consilier juridic în cadrul Direcției Venituri, dna Lucia Giurgiu, șef serviciu, Serviciul Investiții,   dna Simona Plop, consilier,

Serviciul Societăți Comerciale, dna Daniela Creștin, consilier, Serviciul Societăți Comerciale, dl. Darius Bozeșan, consilier, Cabinet Viceprimar, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna

Emilia Solya, consilier, Serviciul Relații Externe Protocol, dna Anca Bășcărău, consilier


juridic, Serviciul Resurse Umane, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florina Ispas, consilier, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier, dna Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.


Alți participanți:

- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dl. Stelian Nistor - director general al S.C. Târguri Oboare Piețe SA Arad, dl. Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „loan Slavici”, dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dna Nadina Focșan, consilier în cadrul aceleiași instituții, dna Maia Șerban, contabil șef, Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, dl. Nicolae


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai

 • - cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003: dl. Siegfried Mayer - director al SC Cornex SRL;

 • - presa: Diana Duțu - „Jurnal Arădean/Aradon”, Raluca Medeleanu - „Special Arad”, Lucian Șerban - „Arq.ro”, Vlad Ciprian Sârb - „Arădeanul”, Alexandra Damian -„Arădeanul”

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 24.02.2020, a Dispoziției nr. 301/24.02.2020, a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 24.02.2020, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 24.02.2020, în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:


Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Are toată lumea primită ordinea de zi. Față de ordinea de zi am primit o rugăminte, să spunem așa, de la Asociația municipiilor, să le plătim cotizația și v-aș ruga, pentru că ea trece întotdeauna prin consiliu, să suplimentăm ordinea de zi cu acest punct, respectiv aprobarea cotizației pentru Asociația Municipiilor din România. Supun la vot propunerea de suplimentare a ordini de zi.

Cine este pentru?

Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Da. Vă rog!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai

Dl. Ciupe I: - Am eu o propunere - întrucât punctul 16 este foarte important, discutăm despre Strategia de alimentare cu energie termică a municipiului, ar trebui să-l scoatem de pe ordinea de zi sau propus scoaterea lui de pe ordinea de zi și o să vă rog să-l punem la transparență decizională. Ar trebui pus la transparență decizională. Deci este mult prea important, să stea 30 de zile acolo, sunt convins că sunt mulți arădeni, care o să vină cu propuneri, inclusiv eu am multe propuneri. Dacă ar fi acum să pun niște întrebări, probabil că ar fi trebuit să vorbesc jumătate de oră, dar eu știu că am doar două minute la dispoziție. Deci, vă rog să propuneți să-l scoatem de pe ordinea de zi. Dl. primar: - Mulțumesc supun la vot această propunere.

Cine este pentru?

2 pentru (dl. Lupaș, dl. Ciupe) 18 abțineri - 18 consilieri prezenți.

Dl. primar: - Domnule consilier. Nu mai?

Dl. Lupaș M: - Era aceeași susținere. Același lucru, pentru că și eu, personal, consider că este o ofensă adusă comunității locale prin acest megaloman proiect. Și mă surprindeți dumneavoastră, domnule primar, că ați putut să acceptați o asemenea propunere.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. E o strategie, deci nu obligă la nimic, dar este un material care era necesar pentru a fi depus odată cu solicitarea de final.

Dl. Lupaș M: - Dar nu este așa, domnule primar! Este bătaie de joc!

Dl. Bulbuc I: - Vedeți că vorbiți de două puncte diferite, cred că! Unul dintre consilieri vorbește de 16, altul de 17!

Dl. Lupaș M: - De 16!

Dl. Bulbuc I: - Păi, vedeți, că se vorbește de 16, domnul Ciupe vorbește de 17! Deci, trebuie să vă înțelegeți!

Dl. primar: - Acum, nici matematica nu este ușoară, dar o ținem la transparență, până o învățăm. Supun la vot prezenta

Ordine de zi

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 66/2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr. 15 începând cu data de 01.01.2019 -inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 65/2020 privind modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuință - inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 67/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Grigore Alexandrescu nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad -inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 68/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Ludovic Szantay nr. 3 - înscris în CF nr. 353129 Arad -inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 69/2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în str. Banatului nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad -inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 82/2020 privind apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Lucian Blaga, nr. 16- înscris în CF nr. 353252 Arad - inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 71/2020 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad- inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 87/2020 modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad - inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 88/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 85/2020 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.0731.12.2019, referitor la activitatea Registrului Agricol- inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 70/2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie - inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 72/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI -Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 2 Lac -inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 73/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI -Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, pT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 4 Macul Roșu - inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 74/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI -Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 5 Grădiște- inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 75/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI -Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. Ocsko Terezia - inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 76/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF-extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare inclus” - inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre nr. 83/2020 privind aprobarea strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030 - inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 81/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad” - inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre nr. 77/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport

Public Arad - inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre nr. 78/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților, să voteze cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad - inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre nr. 79/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020 - inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre nr. 86/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public - inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre nr. 80/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre nr. 89/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre nr. 91/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TOP SA Arad, pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre nr. 84/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată - inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre nr. 90/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 28. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

Cine este pentru?

16 pentru și 2 abțineri (dl. Lupaș. dl. Ciupe) - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 78 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. primar: - Predau conducerea ședinței domnului președinte._______________________

1

Proiect de hotărâre nr. 66/2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr. 15 începând cu data de 01.01.2019 -__________________________________inițiativa primarului_________________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 79 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Punctul nr.2______________________________________________

2

Proiect de hotărâre nr. 65/2020 privind modificarea obiectului unui contract de _____________închiriere cu destinația de locuință - inițiativa primarului____________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 80 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

3 Proiect de hotărâre nr. 67/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Grigore Alexandrescu nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad -_________________________________inițiativa primarului_________________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 81 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 4

Proiect de hotărâre nr. 68/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Ludovic Szantay nr. 3 - înscris în CF nr. 353129 Arad -_________________________________inițiativa primarului_________________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 82 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 5

Proiect de hotărâre nr. 69/2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în str. Banatului nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad -_________________________________inițiativa primarului_________________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 83 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 6

Proiect de hotărâre nr. 82/2020 privind apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Lucian Blaga, nr. 16- înscris în CF nr. 353252 Arad -_________________________________inițiativa primarului_________________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 84 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 7

Proiect de hotărâre nr. 71/2020 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad _______________________________- inițiativa primarului_______________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 85 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 8

Proiect de hotărâre nr. 87/2020 modificarea organigramei și a statului de funcții al ____________Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad - inițiativa primarului____________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.Cine este pentru?17 pentru și 1 consilier nu participă la vot(dl. Bulbuc) - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 86 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 9

Proiect de hotărâre nr. 88/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad- inițiativa primarului Dl. Szabo M: - Aici avem un amendament. Doamna Andreș, vă rog!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai

Dna Andreș L: - Având în vedere Referatul nr. 14.151/2020 al Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public, Direcția Patrimoniu, propunem: Articolul 1: Completarea Articolului 1 al Proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad cu alineatul 3, acesta având următorul conținut: Articolul 1, alineatul 3: „Se transformă în funcție publică de execuție vacantă de consilier clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public în funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S. Articolul 2: - „Modificarea în mod corespunzător a statului de funcții, cuprins în Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 88/2020””. Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot pe articole. Articolul 1.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Supun la vot articolul 2

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Și acum pentru întregul proiect.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 87 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Punctul nr.10___________________________________________

10

Proiect de hotărâre nr. 85/2020 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-31.12.2019, referitor la activitatea Registrului Agricol- inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 88 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

11

Proiect de hotărâre nr. 70/2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului ________________lunar pe membru de familie - inițiativa primarului________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 89 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

12

Proiect de hotărâre nr. 72/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI

 • - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu’ PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 2 Lac -

_________________________________inițiativa primarului_________________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 90 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

13

Proiect de hotărâre nr. 73/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI

 • - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac,

PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 4 _______________________Macul Roșu - inițiativa primarului_______________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri.

S-a adoptat Hotărârea nr. 91 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 14

Proiect de hotărâre nr. 74/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI

 • - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac,

PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 5 ___________________________Grădiște- inițiativa primarului__________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 92 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 15

Proiect de hotărâre nr. 75/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI

 • - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. Ocsko

___________________________Terezia - inițiativa primarului__________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 93 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 16

Proiect de hotărâre nr. 76/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF-extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare inclus” -_________________________________inițiativa primarului_________________________________ Dl. Lupaș M: - Consider că acest proiect este o ofensă adusă cetățenilor Aradului, prin valoarea lui. Nu sunt împotrivă să nu creăm un sistem cât de cât sustenabil, în sensul valorii lui, dar discutăm de 15 milioane de euro pentru un proiect, care nu știu dacă arădenii și-l doresc. Dacă cineva, domnul primar, viceprimarii, consilierii sau, știu eu, serviciul de specialitate, poate să mă convingă că viața arădenilor va fi mai bună prin acest sistem de supraveghere, mijloacele de transport vor fi de o calitate mai bună, știu eu, căldura din apartamente va fi mai ieftină, spitalele, cu serviciile pe care le asigură, investițiile în spitale vor fi ok, atunci cred că voi vota și eu acest proiect. Am rugămintea către domnul primar - poate reușește să mă convingă, să votez acest proiect!

Dl. Szabo M: - Domnule Furău!

Dl. Furău G: - În condițiile în care pentru spitalele din Arad, Primăria a alocat sub un milion de euro/an, consider că această sumă de 15 milioane, doar investiție în infrastructură, plus alte cheltuieli aferente, mi se pare o megalomanie. De aceea, aș dori ca aceste proiecte să le orientăm și către sănătatea arădeană. Mulțumesc. Dl. Szabo M: - Domnule Ciupe!

Dl. Lupaș M: - Eu zic că era mai bine să le luăm pe rând, să nu le pierdem firul. Este mai corect așa!

Dl. Szabo M: - Vă rog!

Dl. Ciupe - I: - Da. Mulțumesc. După cum bine știți, stimați colegi, mai sunt două sisteme video montate aici la noi, în Arad, care funcționează sau ar trebui să funcționeze. Sunt acele 30 de camere pentru informare, ele nu sunt pentru PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 p. SECRETAR GENERAL

SZABO Mihai                            Sorin CONTRAȘ supraveghere, sunt pentru informare, turistic, dacă vrea să vadă cineva din Arad sau din afara orașului, poate să vizioneze. Și după aceea sunt celelalte 84 de camere, care sunt legate la Dispeceratul de la Poliția Locală. Din cele 84 funcționează 59, dar, practic și acelea au probleme cu fidelitatea, cu zoom-ul. Deci, ok, avem camere de supraveghere în zona Podgoria, în zona Teatru, n-are importanță, în zona Primăriei, dacă se pune unul să lege bancomatul de aici și să-l tragă cu mașina, o să vedem că este o mașină de nu știu ce marcă, dar numărul nu o să reușim să-l identificăm. Deci, avem o experiență. Acum 4-5 ani au fost montate și nu știu dacă au funcționat bine măcar o zi. Deci aici este problema. Și părerea mea este că cele 15 milioane este o sumă enormă, făcând comparație cu Oradea, ce am citit în presă, recunosc, și m-am mai informat între timp, în Oradea am înțeles că au costat de vreo10-15 ori mai puțin. Dacă este așa, avem o problemă - nu avem cum să ne batem joc de banii arădenilor! Domnilor consilieri, domnilor viceprimari, domnule primar, totuși, este o sumă foarte mare! Am înțeles, avem nevoie de supraveghere, sunt de acord, avem nevoie de camere, trebuie să vedem ce se întâmplă, avem nevoie de siguranță pentru cetățean, dar totuși, trebuie să ne mai uităm și la bani! Și cred că se putea face acel studiu de fezabilitate pe o anumită zonă, hai să încercăm pe zona aceasta! Eu știu, 25%, 30% din camerele acestea pe care le propuneți, am înțeles că sunt peste 1500 de camere. Da, mă rog, cu rezoluție de 3, de 5 mega pixeli, dar este foarte mult! Mi se pare foarte, foarte mult! Deci, în concluzie, o să vă rog să vă mai gândiți! Nu știu, eu știu că dumneavoastră puteți trece orice, indiferent că este bine, că nu este bine, chiar îi spuneam domnului viceprimar: „domnule viceprimar, dacă dumneavoastră vă cere cineva o „Dacie”, care costă 8000 de euro, vă cere 50 de mii de euro, dumneavoastră plătiți suma aceasta?”. Cam acesta este raționamentul! Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Mulțumim, domnule primar!

Dl. primar: - Vă mulțumesc tuturor. În prima fază chiar am dorit să las staff-ul tehnic să dea răspunsul, dar cred că putem comprima puțin timpul, și de aceea fac eu câteva precizări. Prima - vă mulțumesc tuturor pentru grija pentru banii arădenilor, dar suntem puțin în Radio „Erevan”, adică nu dăm, ci luăm! Noi pregătim documentațiile acum pentru bugetul Uniunii Europene 2021-2027. Pentru a putea fi primii care, în ideea în care există axă prioritară cu bani europeni pentru așa ceva, trebuie să avem studiu de fezabilitate și proiect tehnic, este pasul al doilea. Și în momentul în care, în 2021, se deschide o posibilă finanțare, punem hârtiile pe masă, suntem primii, luăm bani. Toată discuția pe care dumneavoastră ați făcut-o, de oportunitate, ar fi la momentul la care nu ar exista bani europeni pentru așa ceva și ar trebui bugetat, în bugetul Primăriei Arad, oportunitatea de a cumpăra așa ceva sau de a face spital sau de a face altceva. În acest moment, nu aceasta este discuția! Nu sunt niciun leu sau euro în varianta de a fi plătit din bugetul municipalității, ci este vorba doar de pregătirea unor documente în vederea unei posibile accesări de fonduri europene și cred că oricare dintre noi este conștient că ar trebui să greșim să nu le avem pregătite. Nu ne costă nimic să le facem, să le aprobăm, să le avem pregătite. În ceea ce privește comparația între cele de aici, de la Oradea, știți că pe acest domeniu se compară „mere” cu „pere” și nu aș vrea să mai fac aprecieri. Dacă doriți, doamna Portaru, a luat și hotărâre de consiliu de la Oradea și din alte părți, ce înseamnă. Deci, în acest moment este vorba de un studiu de fezabilitate. Primul pas, la următoarele documente care vor veni, în pregătirea documentației pentru accesarea de fonduri europene. Sper să fiți în consiliu marea majoritate și dintre dumneavoastră, în 2021-2022, când se va face vorbire despre

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai

această finanțare, sper eu, europeană. Asta este tot. Și este simplu! Nu aș vrea să începem un dialog continuu, v-ați spus punctul de vedere, v-am spus punctul de vedere, domnule președinte, vă rog!

Dl. Lupaș M: - Domnule primar, este un proiect prea important și o valoare prea mare încât să nu putem să facem o dezbatere. Pentru că la comisii lucrurile nu au fost prezentate așa! Pentru că dumneavoastră tot timpul, prin sistemul pe care domnul Falcă l-a creat, manipulăm și mințim! Pentru că ne trezim peste, nu știu, doi, trei, patru ani de zile că o fi din banii Primăriei! Dacă, iertați-mă, la comisii, discuția n-a fost pe direcția aceasta! Că s-ar putea să vedem ce va fi, cum va fi, de la bugetul European, pe fonduri europene, s-a discutat clar - din banii publici! Și atunci, să nu creăm o confuzie!

Dl. primar: - Nu creăm nici o confuzie!

Dl. Lupaș M: - Și a doua.Mă lăsați să termin!

Dl. primar: - Da. Vă rog! Mă scuzați!

Dl. Lupaș M: - Dacă fonduri europene nu avem posibilitatea să accesăm, vom rămâne cu această sumă, ca să implementăm acest proiect?

Dl. primar: - Discuția va fi la momentul 2021-2022, când consilierii de atunci, în ideea în care nu vor fi bani europeni sau ai intrat într-o competiție și nu i-ai primit, atunci va fi discuția pe care dumneavoastră încercați să o faceți azi, de a decide dacă în bugetul municipalității de atunci prinzi o sumă pentru investiție de această anvergură sau mai mică sau mai mare. Dar în momentul de față nu se discută de nicio plată, de nici o investiție, doar un studiu de fezabilitate, primul pas pregătitor pentru o documentație, pe care o poți folosi pentru a atrage fonduri europene, cum, într-adevăr, o poți folosi ulterior și să ți-o bugetezi din banii tăi. Dar nu te obligă la nimic în acest moment. Ar trebui să fii într-o mare eroare să nu-ți faci documentele din timp, să fii pregătit în 2021, să accesezi niște bani europeni! Atâta tot!

Dl. Lupaș M: - O ultimă întrebare, pentru că este prea important!

Dl. primar: - Sigur!

Dl. Lupaș M: - În proiect, bugetarea, ce spune? De cine este făcută? Din fonduri europene sau.

Dl. primar: - În proiect! Stabilește bugetul. Vă rog, doamna Portaru!

Dna Portaru E: - Este trecut în proiectul de hotărâre „buget local”, pentru că studiul de fezabilitate a fost făcut din bugetul local.

Dl. primar: - Studiul, dar nu banii!

Dna Portaru E: - .și fonduri atrase.

Dl. primar: - Și fonduri atrase!

Dl. Lupaș M: - Ieri, la discuțiile și dezbaterea pe care am avut-o, și nu a fost elegantă, cam nu s-a dus în direcția pe care dumneavoastră acum ne-o prezentați. Și este mare diferență. Înțelegeți? Așa, cred că este o problemă de comunicare între dumneavoastră și compartimentele care se ocupă de treaba aceasta.

Dl. primar: - De acord cu ce doriți. Mă bucur că am fost eu cât se poate de clar și v-am convins că nu este nimic, nicio intenție rea. Vă mulțumesc frumos. Domnule președinte.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Trecem la vot. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

12 pentru

6 abțineri (dl. Lupaș, dl. Ciupe, dl. Furău, dl. Săplăcan, dl. Buruc, dna Stoenescu)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 p. SECRETAR GENERAL

SZABO Mihai                            Sorin CONTRAȘ

-   18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 94 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.________________________________________________________

17

Proiect de hotărâre nr. 83/2020 privind aprobarea strategiei de alimentare cu _______energie termică a Municipiului Arad 2020-2030 - inițiativa primarului______ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? A, domnule Ciupe, vă rog! Scuze!

Dl. Ciupe I: - Acesta este un subiect foarte important. Văd ce se intenționează să se facă. Acum, eu îi înțeleg pe cei de la CET, este și normal, că vor să se protejeze, dar nu în modul acesta! Colectivul de elaborare. Deci, sunt cei din executivul Primăriei și cei de la CET Hidrocarburi. Este normal să facă o strategie, care să-i avantajeze pe dumnealor...

Dl. primar: - Mă scuzați! Cine trebuia să fie? Cei de la Teatru? Cu tot respectul pentru domnii de la teatru!

Dl. Ciupe I: - O să vă spun, domnule viceprimar, sper să mă înțelegeți! Deci, ar trebui să fie niște specialiști, care ar trebui să fie echidistanți. Deci, cineva care face o asemenea strategie, nu trebuie să fie angajatul CET-ului sau, mă rog, al Primăriei, să facă parte vreo doi și din acest colectiv de la Primărie, discutăm de specialiști, care să nu fie părtinitori, că despre asta discutăm! Deci, aici, cei de la CET aruncă pisica la Consiliul Local și ne spun nouă ce ar trebui să facem, cei de la Consiliul Local al Municipiului Arad. Aceasta este problema celor care conduc managementul la CET sau la CET-uri. Aici avem o problemă. Și cred că acest studiu, după părerea mea, este

făcut așa, eu nu sunt de acord cu el. Trebuia făcute niște comparații, să vii cu vreo

patru propuneri ș.a.m.d. Una dintre chestiuni se referă la apa termală, apa termală, care este undeva la 70 de grade la noi, în municipiu. Se spune că nu se justifică să folosești apa termală, adică plătești mai puțin gaz să încălzești apa de la 18 grade la 90 sau la 95 decât de la 70 de grade. Și aici se referă la subvenții și subvenții. Și așa

subvenționăm CET-ul cu 15% din buget! Și vă spun ceva și vă rog să notați - în cinci

ani de zile, în patru, cinci ani de zile, jumătate dintre cei care sunt racordați la CET, în momentul acesta vor pleca, că nu avem cum să-i obligăm să rămână. Și o întrebare pentru domnii directori de la CET - în ultimii 4-5 ani de zile, de câte ori a apărut în conferința de presă sau pe un post de televiziune sau să-i informeze pe cetățeni, despre beneficiile de a rămâne clienții dumnealor. Păi, cum? Noi, Consiliul Local, ne ocupăm de acest lucru sau dumnealor? Păi, normal, să tot ai o asemenea societate! Numai puțin, să primești bani de la buget și tu să nu faci mai nimic. Deci aici este problema, este problemă cu comunicarea ! Trebuie să-i convingi să rămână, nu poți să-i obligi. Mulțumesc!

Dl. primar: - Vă mulțumesc frumos. Încep cu o paranteză. O să-i rog pe domnii consilieri pe cât posibil, dat fiind că suntem în precampanie electorală și va urma campania electorală, să menținem statutul de solemnitate a ședințelor Consiliului Local și să nu încercăm fiecare să ne exprimăm platformele politice aici! Nu. Nu am folosit pluralul! Sigur că, referitor la niște specialiști, nu mă refer la dumneavoastră! Este vorba de o strategie de un document necesar, din nou, am fost săptămâna trecută la Ministerul Fondurilor Europene, la Ministerul Dezvoltării, sunt două programe la nivel național, cel derulat prin Ministerul Fondurilor Europene, cu redirecționarea unor bani europeni, pe retehnologizare, atât a centralelor termice, cât și a rețelelor sau prin Ministrul Dezvoltării, de finanțare de la guvern. Este documentul principal, de care

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 p. SECRETAR GENERAL

SZABO Mihai                            Sorin CONTRAȘ avem nevoie la restul documentației. Nu obligă pe nimeni nici să se branșeze, nici să se debranșeze, nu obligă pe nimeni să rămână branșat, este doar un document pe care noi îl avem la baza dosarului, în încercarea de a obține finanțare din afara bugetului arădenilor, cu atât mai mult cu cât perspectiva pe green deal-ul de care l-ați avut, probabil, în ultimul timp, vorbire de la Uniunea Europeană, se pare că pe centralele de apartament vor crește taxele verzi, cum se spune, ceea ce nu va obliga pe cineva să rămână la CET sau să se branșeze, exact, ca să vă dau exemplu, ca și la telefonie - te uiți pe piață unde este mai ieftin și devii abonatul celui care îți oferă cele mai bune servicii. Dar pentru a ajunge la acest punct, avem nevoie de un document, numit STRATEGIE, care poate fi discutat, că este bun, că poate fi îmbunătățit ș.a.m.d., dar este un document care stă la baza altor vrafuri de documente, care se depun pentru a solicita finanțarea. Pe noi ne interesează finalul, finanțarea, dincolo de documentele preliminare, doar că nu putem cere dacă nu le avem pe acestea. De aceea este făcută această strategie, care poate fi îmbunătățită, nu este nicio problemă, că ea nu se întâmplă mâine, la fel, la momentul la care se va obține finanțare și pe cât se va obține finanțare, se va face proiect tehnic, se va întoarce pe toate părțile, se va licita și va fi un alt subiect de discuție. Până atunci, am rugămintea la dumneavoastră să ne ajutați cu un vot pentru arădeni, pentru Arad, pentru a obține niște fonduri, fie europene, fie guvernamentale, dar în nici un caz din bugetul local și pe acest domeniu al energiei termice. Vă mulțumesc pentru înțelegere!

Dl. Lupaș M: - În primul rând, domnule primar, mă simt jignit prin faptul că faceți asemenea afirmații legat de chestiunile acestea politice. Eu mă consider și așa o să fiu tot timpul, un tip drept, un tip onest, un tip care, în primul rând, se gândește la comunitate și la omeni. Aceasta face parte din ființa mea. Iar faptul că de fiecare dată când a fost cazul, indiferent care a fost poziția celor din opoziție, indiferent care a fot votul opoziției, am considerat că votul îl fac pentru cetățeni. Iar faptul că dumneavoastră faceți asemenea afirmații eu mă simt jignit. În ceea ce privește, acum trec la problema legată de strategia CET, de opt ani de zile, de când sunt consilier, facem strategii, problema este dacă ei, înaintea noastră, în administrația noastră, am decis o cale, pentru că este adevărat că nici la nivel național nu avem o strategie și problema este că de fiecare dată le învârtim, le sucim și nu ajungem la o concluzie. Problema este: bani alocați, investiții făcute, care nu s-au făcut de zece ani, s-au făcut niște pași acum - felicitări! Mă bucur pentru treaba aceasta, problema este dacă noi știm ce vrem să facem în continuare și unde vrem să ajungem?! Un proiect pe cel puțin patru ani, nu vorbesc de zece ani! Aceasta este problema! Mai mult, CET SA, de mai bine un an de zile nu mai știm nimic de el! Nimeni nu ne informează, nimeni nu ne spune ce se întâmplă acolo, care este situația, nu vine nimeni din conducere sau, cel puțin dumneavoastră, să ne informați, care este situația cu CET SA! Știm câte ceva despre CET Hidrocarburi, care, conducerea, de fiecare dată este prezentă aici. Dar de dincolo nu avem nici o informare decât din presă. Și aș ruga ca la următoarea ședință ordinară să fie cineva prezent din partea conducerii, să ne prezinte și nouă situația de la CET SA. Vă mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Deci, rămânem la punctul 83. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

12 pentru și 6 abțineri (dl. Buruc, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Furău, dl. Ciupe, dl. Lupaș), 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 95 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Vă rog, domnule primar!

Dl. primar: - Ca să închidem subiectul, eu, cel puțin, ca să nu vorbesc în numele altora, știu unde dorim să ajungem - la un preț competitiv și cât mai în regulă pentru cetățean și la pierderi cât mai mici pe rețele. Și atunci nu-i ții cu forța. Doi, la mână - ca să nu mai chemăm data viitoare pe cineva aici - eu am explicat în câteva ieșiri publice - CET SA a intrat în insolvență în momentul în care noi, ca unul dintre acționari, avem acolo un reprezentant, dar nu mai decidem noi, a intrat într-un proces de retehnologizare, vă reamintesc că, în toamnă, în conferință de presă și de față cu presa, am semnat un alt preț la gigacalorie, mai mic decât cel care s-a aprobat în primăvara trecută, așa cum ați constatat și dumneavoastră, ne-a ajutat și Dumnezeu, că n-a fost o iarnă grea, dar nu au fost probleme cu agentul termic și cu căldura, în acest an ei livrează agent termic către CET Hidrocarburi, deci funcționează și au luat aproape la zi și salariile cei de acolo, au furnizat agent termic în variante de sută la sută rețea, 80%, depinde cum au evoluat lucrurile și nu am avut niciun fel de probleme, a fost primul an în care nu am avut probleme cu adrese primite de la gaz si de la alte companii, că de mâine se închide robinetul, că nu este plătit ș.a.m.d. Am mai rămas cu o singură problemă - rețelele, care trebuie refăcute și, pe cât posibil, noi ne dorim să retehnologizăm și CET Hidrocarburi, pentru a avea o siguranță. Dacă CET SA se retehnologizează, merge înainte, produce energie electrică și, în subsidiar, ne dă agentul termic, este foarte bine, ne dorim acest lucru, dar, ca nu cumva să apară vreo sincopă acolo, noi ne dorim ca CET Hidrocarburi să aibă și el cazanul lui mic, care, în caz de ceva, să poată să producă energie termică și el la un preț competitiv. Aceasta este strategia, în câteva cuvinte și cred că am fost cât se poate de clar și s-a resimțit un prim pas în această iarnă. Și sunt convins că și în anii următori. Iar pe măsură ce vom reuși să obținem finanțări, pentru că banii sunt foarte mulți, să înlocuim rețelele, să nu mai avem pierderi mari pe ele, atunci, treptat, din bugetul local, nu vom mai fi obligați să compensăm aceste pierderi și chiar un preț mai mic al gigacaloriei, care ajunge în calorifer la om și noi să avem o subvenție mai mică. Asta este tot! Mergem mai departe.

Dl. Ciupe I: - Degeaba investim dacă pierdem toți clienții. În patru cinci ani o să pierdem toți clienții și atunci degeaba investim!

Dl. Szabo M: - Punctul nr. 18________________________________________________________

18

Proiect de hotărâre nr. 81/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a _________________Deșeurilor Județul Arad” - inițiativa primarului_________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 96 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.________________________________________________________

19

Proiect de hotărâre nr. 77/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de ___________________Transport Public Arad - inițiativa primarului__________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 97 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 20

Proiect de hotărâre nr. 78/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților, să voteze cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți. S-a adoptat Hotărârea nr. 98 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

21 Proiect de hotărâre nr. 79/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020 _______________________________- inițiativa primarului_______________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 99 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 22

Proiect de hotărâre nr. 86/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a __________Autorizației de acces la drumul public - inițiativa primarului___________ Dl. Szabo M: - Aici avem un amendament. Domnule Sfârâilă, vă rog!

Dl. Sfârâilă M: - Da. Mulțumesc. În anexa nr. 2, în loc de „Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul, extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile, se va citi astfel: „Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită autorizația, extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile. Mulțumesc’’. Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot acest amendament.


Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 100 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Punctul 23_____________________________________________

23

Proiect de hotărâre nr. 80/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020 - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Domnule Furău, vă rog.

Dl. Furău G: - Da. Deci, vis a vis de Recons, ținem minte că acum trei ani era o societate falimentară, chiar dacă era în grija Primăriei și a preluat o serie de atribuții din municipiu și își face bine treaba. Am o singură întrebare - de ce Primăria nu face

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai

aceleași demersuri vis a vis de Salubritate, să-și înființeze un serviciu propriu de salubritate și să nu apelăm tot la orașele din jur. Și aș ruga, sigur, este o inițiativă, pe care aș ruga ca administrația să o aibă în vedere. Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 101 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos! Mulțumesc și pentru vot. Să știți că ne-am grăbit puțin cu bugetul Recons-ului, i-am rugat să-l termine și să vină cu el la vot, pentru că noi l-am bugetat să retehnologizeze stația de sortare. Și dânșii, ca să poată demara licitația, interesul este major acolo, mai ales că se semnalează mult și cei de la Mediu și este


un punct foarte important. Ne-am gândit la acest subiect. Problema este inconsecvența legislativă din România. Salubritate, la care ați făcut referire, a avut la un moment dat problemă că nu sa schimbat legea, acum câțiva ani de zile, și nu mai putea acorda în mod direct serviciul, ci trebuia să participe la licitație, la momentul când a pierdut licitația, a rămas în aer. În momentul de față, s-a schimbat legislația și s-a revenit la a putea atribui unele servicii direct

societăților. Așa dăm noi la Gospodăria Comunală unele spații verzi. Acum, ca să înființezi o salubritate, ar însemna, nu partea juridică, ci dotarea ei de milioane de euro în mașinile cu care trebuie să te deservească, care, evident că ar trebui luate în leasing, cu niște plăți și ele ar trebui să lucreze zi de zi. Cine ne poate garanta că într-o dimineață, din nou, se trezește cu fața la pernă cineva de la guvernare și zice: „nu mai este voie. Toată lumea la licitație!”. Și ne trezim cu o investiție de câteva milioane de euro în niște mașini, care se trag pe dreapta. Aceasta este principala noastră grijă.

Dl. Furău G: - Dar vedeți că grija aceasta nu și-au făcut-o nici orădenii, nici timișorenii, nici cei din Deva, numai noi am picat la mijloc.


Dl. primar: - Nu. Nu. Sunteți într-o eroare! Dați-mi voie, nu vreau să vă întrerup...

Dl. Furău G: - Mașinile au fost lăsate intenționat, cele de la Salubritatea veche, ce a avut Aradul, să se deterioreze. Sunteți mai nou în Primărie, domnule primar!

Dl. primar: - Domnule doctor, societățile la care faceți referire au intrat în insolvență și la ei și s-au privatizat. A noastră nu a fost privatizată! Ele au rămas doar cu numele și au rămas acolo cu un 5%, 10%, cât au rămas în companiile respective, primăriile acționare, dar ele sunt entități private, care luptă pe piață, privat. Ceea ce v-am spus dumneavoastră, de a atribui direct serviciul, poate fi valabil dacă este sută la sută proprietatea statului, mă rog, a orașului. Altfel, nu poți să acorzi acest drept. Și atunci frica noastră mare este că o constitui, că nu este greu , o dotezi, se schimbă legislația și.Mulțumesc pentru înțelegere.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Punctul 24._____________________________________________

24

Proiect de hotărâre nr. 89/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai

Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru?Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 102 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 25

Proiect de hotărâre nr. 91/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și ______Cheltuieli al SC TOP SA Arad, pentru anul 2020 - inițiativa primarului______ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 103 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 26

Proiect de hotărâre nr. 84/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de __________________________judecată - inițiativa primarului__________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 104 a Consiliului Local al Municipiului Arad. 27

Proiect de hotărâre nr. 90/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad _______________________________- inițiativa primarului_______________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți. S-a adoptat Hotărârea nr. 105 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

28

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

Dl. Szabo M: - Sunt notificări, diverse? Nu sunt.________________________________________

29

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 către Asociația Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 106 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Declar ședința încheiată. (ședința s-a încheiat la ora 10,40 n.n.).

1 ex. dosar șed. CLM 28.02.2020, extraordinară 1 ex. dosar Transparenta decizională 2020. cod PMA S1-17

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai