Proces verbal din 19.02.2020

Stenograma din data 19-02-2020 PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA şedinţei ordinare din data de 19.02.2020

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL

ȘI STENOGRAMA ședinței ordinare din data de 19.02.2020


La ședința ordinară a Consiliului      Local     al

Municipiului Arad, care a avut loc în data de 19 februarie 2020 au fost prezenți 19 consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Au absentat: dl. viceprimar Ionel Bulbuc (concediu de odihnă), dna consilier Roxana Tabuia, dna consilier Anca-Patricia Stoenescu.        Domnul

consilier Beniamin-Narcis Vărcus a sosit la ședință J                                                                                J                           ?

după supunerea la vot a ordinii de zi. Doamna consilier Patricia Dinga a sosit la ședință după supunerea la vot a punctului 8 al ordinii de zi.

Prin           Ordinul

Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului      Local      al

Municipiului     Arad     al

domnului CHEȘA Ilie.

Ședința a început la ora 14,00 și s-a încheiat la

ora 14,23.


Președinte de ședință a fost domnul consilier SZABO Mihai.

Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara       Stepanescu,

secretar general, dl. Radu Drăgan, arhitect-șef, dl. dna Eliza Barbura, director executiv,           Direcția

Comunicare, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Florea Liliana, director executiv al Direcției Edilitare, dl. Adrian Toma, director     general     al

Direcției Generale Poliția Locală Arad, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna

Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dna Adriana Sobaru, șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, dna Mihaela Balaș, șef serviciu, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public, dna Simona Pașca, șef birou, Biroul Spații Verzi, Mediu, dna Consuela Avram, consilier, Serviciul Relații Externe-Protocol, dna Solya Emilia, consilier Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Ioan Bătrîn, șef serviciu, Serviciul Învățământ, Sănătate, dna Linda Ocenic, șef serviciu, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Sergiu Potroviță, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Denis Bot, consilier, Cabinet Primar, dl. Corneliu Neamțiu, șef serviciu, Serviciul Societăți Comerciale, dl. Marius Neamț, consilier juridic, Serviciul Juridic, Contestații, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florina Ispas, consilier, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dna Domilescu Ionela, consilier, dna Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.

Alți participanți:

 • - reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dna Ramona Varga, șef serviciu în cadrul Serviciul Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială” Arad,

 • - cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003: dl. Moțiu Socaciu Cosmin, cetățean interesat, dl. Arsenov Zoran, cetățean interesat, dl Dumitraș Flavius, cetățean interesat, dna Fînău Delia-Carmen,
- presa: Diana Duțu -„Jurnal Arădean/Aradon”, Simion Todoca - "Glasul Aradului", Alex Laza - „Gazeta Locală”, Lucian Șerban - „Arq.ro”.

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 13.02.2020 a Dispoziției nr. 242/13.02.2020 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea             tuturor

reprezentanților     mass-media

acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 13.02.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 13.02.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Bună-ziua! Cvorum avem. Propun să începem, cu Imnul de Stat, evident.

În cadru solemn, s-a ascultat Imnul de stat.

Dl. primar: - Mulțumim. Ordinea de zi o are primită toată lumea. Dacă față de prezenta ordine de zi mai sunt și alte propuneri? Nu sunt. Supun la vot următoarea

Ordine de zi

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 58/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020 - inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 64/2020 privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare si funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad. - inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 55/2020 privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai, pentru strada Albă - inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 60/2020 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad- inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 63/2020 privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile- inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 53/2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad - inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 46/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 10 și 11, situate în Arad, B-dul Revoluției nr. 90 sc. A - inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 549/2019 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul - construcție „Creșă UTA”, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C - inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 47/2020 cu privire la repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad -inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 50/2020 cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la

31.12.2019 - inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 48/2020 pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită - inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 49/2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 14/2020 - inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 59/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală - inițiativa Viceprimarului Ionel Bulbuc.

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 56/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic loan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019 - inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 57/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019 - inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 61/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre nr. 62/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 51/2020 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație - inițiativa primarului.

 • 19. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului

Local al Municipiului Arad din data de 23 decembrie 2019.

 • 20. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului

Local al Municipiului Arad din data de 10 ianuarie 2020.

 • 21. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 ianuarie 2020.

 • 22. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2020.

 • 23. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna ianuarie 2020 și principalele activități programate pentru luna februarie 2020.

 • 24. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 25. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 55 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnule președinte, vă rog!

Dl. Szabo M: - Punctul nr. 1_________________________________________________________________________

1

Proiect de hotărâre nr. 58/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020 - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 56 a Consiliului Local al Municipiului Arad.


Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Punctul nr. 2__________

2

Proiect de hotărâre nr. 64/2020 privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare si funcționare a aparatului de specialitateal Primarului Municipiului Arad -___________inițiativa primarului_______ Dl. Szabo M: - Aici avem un amendament. Domnule Sfârâilă, vă rog!

Dl. Sfârâilă M: - Mulțumesc. Se propun următoarele modificări: „Articolul 1 - Completarea articolului 2 al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad cu litera l), acesta având următorul conținut: Articolul 2, litera l) - Se abrogă prevederile articolului

13 pct. 6.19 din Capitolul 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 260/2019 privind Regulamentul de organizare și   funcționare   al

aparatului   de   specialitate   al

Primarului Municipiului Arad, ca urmare a preluării acestei activități de către Biroul Supraveghere Comunitară din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad. Articolul 2 - Completarea articolului 2 al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad cu litera m), acesta având următorul conținut: Articolul 2, litera m” - „Se completează articolul 95 din Capitolul 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 260/2019 privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad cu punctul 15, cu următoarea prevedere: „Asigură confirmarea începerii executării obligației de a executa munca în folosul comunității, supravegherea executării muncii în folosul comunității, evidența orelor de muncă neremunerată prestate de persoana sancționată, emiterea unui document care să ateste executarea muncii în folosul comunității, sesizarea Serviciului de Probațiune Arad, în caz de neexecutare, precum și alte obligații legale aferente acestor responsabilități. Articolul 3 - Modificarea, în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 260/2019 privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad’. Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Domnule Bognar, vă rog!

Dl. Bognar L: - Da. Vă mulțumesc. În comisia de specialitate am discutat despre înființarea, în cadrul Primăriei, a unui birou de informare turistică, care a funcționar, mă rog, între timp, s-a restructurat, dar să aibă în vedere, ca și o structură în viitor, la proxima modificare. Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Supun la vot articolul 1.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Articolul 2. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Articolul 3. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Și acum întregul proiect. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 57 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Punctul nr.3.______________________________________________

3

Proiect de hotărâre nr. 55/2020 privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai, ____________________pentru strada Albă - inițiativa primarului____________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 58 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________ 4

Proiect de hotărâre nr. 60/2020 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF __________nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad- inițiativa primarului__________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 59 a Consiliului Local al Municipiului Arad._________ 5

Proiect de hotărâre nr. 63/2020 privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului __________________Arad a acestor imobile- inițiativa primarului__________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți. __________S-a adoptat Hotărârea nr. 60 a Consiliului Local al Municipiului Arad._________

6

Proiect de hotărâre nr. 53/2020 privind actualizarea inventarului bunurilor __________proprietatea privată a Municipiului Arad - inițiativa primarului_________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți. __________S-a adoptat Hotărârea nr. 61 a Consiliului Local al Municipiului Arad._________ 7

Proiect de hotărâre nr. 46/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 10 și 11, situate în Arad, ________________B-dul Revoluției nr. 90 sc. A - inițiativa primarului_______________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți. __________S-a adoptat Hotărârea nr. 62 a Consiliului Local al Municipiului Arad._________ 8

Proiect de hotărâre nr. 549/2019 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul - construcție „Creșă UTA”, _____________situat în Arad, str. Poetului nr. 1C - inițiativa primarului_____________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 18 consilieri prezenți. S-a adoptat Hotărârea nr. 63 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. ( n.n. a sosit la ședință dna consilier Patricia Dinga - 19 consilieri prezenți.)____________

9

Proiect de hotărâre nr. 47/2020 cu privire la repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad -_________________________________inițiativa primarului________________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți. __________S-a adoptat Hotărârea nr. 64 a Consiliului Local al Municipiului Arad._________ 10

Proiect de hotărâre nr. 50/2020 cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la _________________________31.12.2019 - inițiativa primarului________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți. __________S-a adoptat Hotărârea nr. 65 a Consiliului Local al Municipiului Arad._________

11 Proiect de hotărâre nr. 48/2020 pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 66 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.________________________________________________________

12

Proiect de hotărâre nr. 49/2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare _______________prin Actul Adițional nr. 14/2020 - inițiativa primarului_______________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 67 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________ 13

Proiect de hotărâre nr. 59/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în _____________zonă pietonală - inițiativa Viceprimarului Ionel Bulbuc_____________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 68 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________ 14

Proiect de hotărâre nr. 56/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic loan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării ___________managementului aferent anului 2019 - inițiativa primarului___________ Dl. Szabo M: - Aici avem vot secret. Mergem mai departe.

După rezultatul votului secret,

S-a adoptat Hotărârea nr. 69 a Consiliului Local al Municipiului Arad

 • - art. 1 - 17 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (dna Naaji, dna Andreș) -

art. 2 - 17 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (dna Cismașiu, dna Dumitrean)_________________’_______________________._______________________________________

15

Proiect de hotărâre nr. 57/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului _____________________aferent anului 2019 - inițiativa primarului_____________________ Dl. Szabo M: - Și aici avem tot vot secret. După rezultatul votului secret, s-a adoptat Hotărârea nr. 70 a Consiliului Local al Municipiului Arad

 • - art. 1 - 16 voturi pentru, 1 abținere și 2 consilieri nu au participat la vot (dna Cismașiu, dna Andreș) -

art. 2 - 16 voturi pentru, 1 abținere și 2 consilieri nu au participat la vot (dna Naaji, dna Dumitrean)

16 Proiect de hotărâre nr. 61/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și ______cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 - inițiativa primarului______ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? 17 voturi pentru, 2 consilieri nu au participat la vot (dna Dumitrean, dna Cismașiu) - 19 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 71 a Consiliului Local al Municipiului Arad.______ 17

Proiect de hotărâre nr. 62/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea

___________Consiliului Local al Municipiului Arad - inițiativa primarului___________ Dl. Szabo M: - - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 72 a Consiliului Local al Municipiului Arad.______ 18

Proiect de hotărâre nr. 51/2020 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai _________________consiliului de administrație - inițiativa primarului________________ Dl. Szabo M: - Iarăși avem vot secret.

După rezultatul votului secret,

______S-a adoptat Hotărârea nr. 73 a Consiliului Local al Municipiului Arad.______ 19

Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 23 decembrie 2019 Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 74 a Consiliului Local al Municipiului Arad.______ 20

Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului _____________Local al Municipiului Arad din data de 10 ianuarie 2020_____________ Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 75 a Consiliului Local al Municipiului Arad.______ 21

Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 ianuarie 2020

Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 76 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

22

_______Alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2020_______ Dl. Szabo M: - Vă rog să faceți propuneri!

Dl. Săplăcan G: - Domnul Sfârâilă Marius.

Dl. Szabo M: - Avem o propunere, domnul Sfârâilă Marius. Mulțumim. Deci, o singură propunere, domnul Sfârâilă Marius. Supun la vot această propunere.

Cine este pentru?Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

______S-a adoptat Hotărârea nr. 77 a Consiliului Local al Municipiului Arad._______ 23

Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna ianuarie 2020 și principalele activități ____________________programate pentru luna februarie 2o20____________________ S-a luat la cunoștință._____________________________________________________________________

24

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

Domnul viceprimar Ionel Bulbuc a notificat efectuarea a 4 zile din concediul de odihnă pe anul 2019, în perioada 17.02.2020-20.02.2020 prin adresa nr. 10.407/2020.

Dl. primar: - Dacă sunteți de acord, până se termină voturile secrete, fiind ședință ordinară, dacă sunt interpelări, vă rog frumos.__________________________________________

25

Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad

Dl. Szabo M: - Vă rog, domnule Buruc!

Dl. Buruc C: - Vreau să solicit Direcției Tehnice din Primărie să ia măsuri urgente în zona Real, de reparare a carosabilului, sunt niște gropi acolo, care sunt un real pericol pentru circulație, imediat după liniile de tren.


Dl. primar: - Nu doar acolo, și în alte părți avem o problemă strict tehnică. Niciunul din operatorii economici care au stații de asfalt nu au gândit că vremea va fi atât de favorabilă și au stațiile desfăcute pentru remont și nu le pot porni mai repede de 1 martie. Am vrut să dau comandă să asfaltăm „Dragalina” și mai repede de 1 martie ei sunt în imposibilitate tehnică. Asta este valabil pentru orice unde trebuie să lucrăm cu asfalt.

Dl. Szabo M: - Vă rog, domnule Ciupe!

Dl. Ciupe I: - Am și eu de ridicat o problemă - vis a vis de branșamentele pentru gaze, pentru apă și racordurile de canalizare, după cum bine știți, conform noilor reglementări, pentru aceste lucrări nu mai este nevoie de autorizație de construire. Se depune, în prima fază, pentru obținerea unui certificat de urbanism, iar pasul următor, deocamdată, la Primăria Arad, nu este cunoscut. Poate o să o rog pe doamna secretar general al Primăriei sau pe domnul arhitect-șef să-mi explice - sunt certificate de urbanism emise, nu se solicită acorduri nici de la Mediu, niciun fel de avize, deci care este pasul următor? Ce fel de aviz îți dă? Pentru că certificatul de urbanism are doar rolul de informare. Cum se poate omul apuca să-și execute lucrarea? Din moment ce autorizație de construcție nu se mai emite. Un Acord unic sau cum v-ați gândit să rezolvați problema?

Dl. Szabo M: - Domnule Drăgan, vă rog!

Dl. Drăgan R: - Așa cum bine ați sesizat, sunt lucrări de racordare și branșare la utilități, pentru care nu mai este necesară obținerea autorizației de construire, dar este necesară, conform noilor reglementări, autorizație de acces la drumul public. Și prin această autorizație se va putea face și branșarea la utilitățile publice. Probabil că veți avea în viitorul foarte apropiat pe masa dumneavoastră în dezbatere două proiecte de hotărâri sau unul, nu știu exact, că împreună cu Direcția Edilitară vom face acest lucru. Nu am pus pe ședința de astăzi, pentru că eu mâine și poimâine particip la o ședință, la Brașov, exact pe această temă, împreună cu secretarii generali de municipii, ședință organizată de Asociația Municipiilor din România și vreau să vin de acolo cu ultimele precizări pe această temă, urmând ca la următoarea ședință să aveți pe masă proiectele de hotărâri.

Dl. Ciupe I: - Ok. Mulțumesc. Eu sunt cu un pas înainte, dacă doriți. Sunt municipii în care deja se acordă. Deci „Acord administrator drum”, așa se numește, am unul de model aici și o să vi-l pun la dispoziție. Mulțumesc.

Dl. Drăgan R: - Și noi vă mulțumim.

Dl. Ciupe I: - Dacă-mi permiteți, mai am de ridicat o problemă, în atenția doamnei secretar general - discutăm despre contractele tripartite, care ar trebui semnate și de către Primărie. Și aici mă refer la extinderile de rețele gaze, cunoașteți problema. Eventual, după ședință, dacă pot să vă deranjez să discutăm, că am niște documente la mine?

Dna Stepanescu L: - Sigur.

Dl. Ciupe I: - E un ordin ANR, în care inclusiv Consiliul Local, Primăria, ar trebui să


Dna Stepanescu L: - Știm despre ce este vorba...

Dl. Ciupe I: - Și am niște răspunsuri de la alte primării, eventual!

Dna Stepanescu L: - Da.

Dl. Ciupe I: - Ok.

Dna Stepanescu L: - Pentru autorizația de construire veți avea nevoie de „Acord privind racordul la utilități emis de administratorul drumului”. În lege scrie că sunt 90 de zile lucrătoare pentru a pune la dispoziție o procedură de lucru cu deținătorii de utilități, dar Primăria a pregătit deja două proiecte de hotărâri, prin Direcția Edilitară...

Dl. Ciupe I: - Scuze, la extinderi vă referiți sau la branșamente?

Dna Stepanescu L: - Nu, la branșamente, acordul privind racordul la utilități. Dl. Ciupe I: - La utilități existente nu este nevoie de autorizația de construcție. Dna Stepanescu L: - Pentru extindere emitem autorizație de construire, în continuare. Dl. Szabo M: - Domnule Săplăcan!

Dl. Săplăcan G: - Am o singură întrebare - semaforizarea, în Piața Spitalului, dacă o avem în vedere și o vom pune cândva în funcțiune? Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Avem rezultatul votului. Vă rog, doamna Cismașiu!.

REZULTAT VOT SECRET:__________________________’__________________

14

Proiect de hotărâre nr. 56/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării ___________managementului aferent anului 2019 - inițiativa primarului___________ Dna Cismașiu M: - Mulțumesc. Constatând legalitatea procedurii votului secret, Comisia validează rezultatele acestui vot, fiind desemnați membrii Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad și ai Comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019, conform tabelului de mai sus, respectiv, fiind distribuite 19 buletine de vot, majoritatea au fost cu răspunsul „da”, cu mențiunea că cei din comisie s-au abținut.________________

15

Proiect de hotărâre nr. 57/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului _____________________aferent anului 2019 - inițiativa primarului_____________________ Dna Cismașiu M: - Constatând legalitatea procedurii votului secret, Comisia validează rezultatele acestui vot, fiind desemnați membrii Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ai secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019, conform tabelului, respectiv au fost distribuite 19 buletine de vot, cu majoritatea celor, în unanimitate, mai puțin s-au abținut cei care au fost în comisie.

Dl. Szabo M: - Punctul 18.__________________________________________________________

18

Proiect de hotărâre nr. 51/2020 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai _________________consiliului de administrație - inițiativa primarului________________ Dna Cismașiu M: - La punctul18 - Constatând legalitatea procedurii votului secret, Comisia validează rezultatul acestui vot, fiind mandatat reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație, respectiv domnul Gheorghe Marian, cu unanimitate de voturi, respectiv 19 voturi pentru. Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

Dl. primar: - Mulțumesc tuturor. O săptămână bună, în continuare.

(n.n. ședința s-a încheiat la ora 14,23).

1 ex. dosar șed. CLM 19.02.2020, ordinară

1 ex. dosar Transparenta decizională 2020.

cod PMA S4-17