Proces verbal din 16.01.2020

Stenograma din data 16-01-2020 PROCESUL-VERBAL ȘI STENOGRAMA şedinţei ordinare din data de 16.01.2020

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL

ȘI STENOGRAMA ședinței ordinare din data de 16.01.2020La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 16 ianuarie 2020 au fost prezenți 19 consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019   s-a

constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie. Au absentat: dna consilier Laura Andreș dl. consilier Ionel Ciupe, dna consilier Anca-Patricia Stoenescu.

Ședința a început la ora 9,30 și s-a încheiat la ora 10,07.

Președinte de ședință a fost domnul consilier Mihai SZABO.

Au participat: din partea executivului: dl. primar CălinBibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc,dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dl Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Sorina Ila, director

Local de Evidență a Persoanelor,     dna

Eliza        Barbura,

director     executiv,

Direcția Comunicare, dna Mihaela Balaș, șef serviciu, Serviciul Evidență           și

Administrare Domeniul Public, dna Adriana Sobaru, șef serviciu,      Serviciul

Resurse Umane, dnaAnca Bășcărău, consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, dna Gabriela Bundău, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-media, dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-media, dl. Consuela Avram, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dna Solya Emilia, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Darius Bozeșan, consilier, Cabinet Viceprimar, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dl. loan Bătrân, șef serviciu, Serviciul Învățământ, Sănătate, dl. Teodor Sabău, șef serviciu, Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier, dna Doris Micu, consilier, în cadrul aceluiași serviciu.Alți participanți:

 • - reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dl. Doru Orban, manager - Filarmonica de Stat Arad, dna Mirela Balint, inspector de specialitate - Filarmonica de Stat Arad, dl. Daniel Cană, șef departament, Centrul Municipal de Cultură Arad, dna Kiss Carina, consilier în cadrul Serviciul Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială” Arad;

 • - presa: Diana Duțu - „Aradon”, Raluca Medeleanu - „Special Arad”, Ana -Maria Ciciovan - "Jurnal Arădean”, Cătălin Filea - ”ARQ”, Simion Todoca - „Glasul Aradului”;

- cetățeni interesați, conform Legii nr. 52/2003: dl. Vlad Pantin, cetățean interesat, dna Cismaș Izabella, dna Adina Maria Moțica, cetățean interesat ș.a.

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 10.01.2020 a Dispoziției nr. 22/10.01.2020 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.

Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 10.01.2020, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.

Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 10.01.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul acestei ședințe am consemnat următorele:

Dl. primar: - Bună dimineața. Putem începe cu Imnul de Stat.

În cadru solemn, s-a ascultat Imnul de stat.


Dl. primar: - Sărut-mâna, bună dimineața încă o dată! Suntem în ședința ordinară a lunii ianuarie. A primit toată lumea ordinea de zi. Rugămintea mea, am înțeles, este să scoatem punctul 1 de pe ordinea de zi. Au sperat că termină documentațiile mai repede, erau doar mici corelații de făcut la activitatea pentru stația de sortare, pe care urmează s-o desfășoare Recons-ul, în ideea în care acum bugetăm și se va retehnologiza stația de sortare și la momentul la care va fi pornită să poată opera, să nu mai avem discuții referitor la închiderea cercului, cu privire la deșeuri și la reciclarea lor. Având în vedere că și bugetul va fi votat pe final de lună, nu este o urgență, mai bine să-și facă documentele cum consideră specialiștii și de aceea vă propun să scoatem de pe ordinea de zi punctul 1. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

Dl. Bibarț C: - Mulțumesc frumos. Supun votului dumneavoastră următoarea

Ordine de zi

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 7/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad - inițiativa primarului - RETRAS DE PE ORDINEA De ZI.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 11/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad - inițiativa primarului

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 12/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019 - inițiativa primarului

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 531/2019 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai - inițiativa primarului

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 551/2019 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului Bujac și cartierului Micalaca - inițiativa primarului

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 14/2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021- inițiativa primarului

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 15/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad - inițiativa primarului

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 2/2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 8/2020 privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timișoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr. 36-38- inițiativa primarului

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 13/2020 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad- inițiativa primarului

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 3/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006- inițiativa primarului

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 4/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți” -inițiativa primarului

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 5/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea

propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului României nr.51/1998 - inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 6/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” - inițiativa primarului

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 10/2020 privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor - inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 9/2020 cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad - inițiativa primarului.

 • 17. Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 2 decembrie 2019 și a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 2 decembrie 2019

 • 18. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna noiembrie 2019

 • 19. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

 • 20. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnule președinte.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Bună-dimineața!____________________________________________

1

Proiect de hotărâre nr. 7/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad - inițiativa primarului

RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI. 2 Proiect de hotărâre nr. 11/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate

- 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc._______________________________________________________________

3

Proiect de hotărâre nr. 12/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional ____________________________nr. 1/20.12.2019 - inițiativa primarului____________________________ Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

___________S-a adoptat Hotărârea nr. 8 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________ 4

Proiect de hotărâre nr. 531/2019 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate

 • - 19 consilieri prezenți.

___________S-a adoptat Hotărârea nr. 9 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________ 5

Proiect de hotărâre nr. 551/2019 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului Bujac și cartierului Micalaca - inițiativa primarului Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate

 • - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 10 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

6. Proiect de hotărâre nr. 14/2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021- inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 11 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________

7

Proiect de hotărâre nr. 15/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Aici avem un amendament.

Dl. Bulbuc I: - Mulțumesc - „Înlocuirea Anexei nr. 3 la Proiectul de hotărâre nr. 15/2020 cu privire la modificarea organigramei și a Statului de Funcții al Filarmonicii de Stat Arad cu anexa la prezentul amendament, care cuprinde structura nominală a Serviciului privat pentru situații de urgență din cadru Filarmonici de Stat Arad alături de prevederile articolului 44 alineatul 1 din O.M.A.I. nr. 75/2019 privind modificările și completările ulterioare” .

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 12 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc._______________________________________________________________

8

Proiect de hotărâre nr. 2/2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului


Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 13 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Mulțumesc.________________________________________

9

Proiect de hotărâre nr. 8/2020 privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timișoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr. 36-38- inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 14 a Consiliului Local al Municipiului Arad.___________________________________________________________

10

Proiect de hotărâre nr. 13/2020 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad -inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 15 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________

11

Proiect de hotărâre nr. 3/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006- inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 16 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________ 12

Proiect de hotărâre nr. 4/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile,

în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți” - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 17 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________ 13

Proiect de hotărâre nr. 5/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului României nr. 51/1998 - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 18 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________

14

Proiect de hotărâre nr. 6/2020 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică "Promovarea sportului de performanță” - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 19 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________ 15

Proiect de hotărâre nr. 10/2020 privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor - inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Aici vom avea un vot secret. Vă rog să distribuiți buletinele de vot!

(n.n. procedura votului secret este în desfășurare).


Dl. Szabo M: - Vom reveni. Trecem la următorul punct.

După rezultatul votului secret,

S-a adoptat Hotărârea nr. 20 a Consiliului Local al Municipiului Arad - vot secret, conform procesului verbal, (Art. 1.

- Bogdan BOCA - 14 pentru, 5 voturi împotrivă, Mariana

CISMAȘIU - 15 pentru, 4 împotrivă, Antoanela NAAJI - 15 pentru, 4 împotrivă, Laura ANDREȘ - 15 pentru, 4 împotrivă, Roxana TABUIA - 15 pentru, 4 împotrivă, Art. 2 - SZABO Mihai - 16 pentru, 3 împotrivă, Adina DUMITREAN, 15 pentru, 4 împotrivă -19 consilieri prezenți din totalul de 22).________________________________

16

Proiect de hotărâre nr. 9/2020 cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad

- inițiativa primarului

Dl. Szabo M: - Aici avem un amendament. Domnule Bognar, vă rog!

Dl. Bognar L: - Deci, propunem: Se modifică articolul 1 litera e) din Hotărârea nr. 618/16.12.2019 cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții al Serviciului public

de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad și va avea următorul conținut: „Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Protecția Copilului, ocupat de doamna Mladin Elena, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, ca urmare a promovării doamnei Mladin Elena în gradul profesional imediat superior celui   deținut’   (1D,    ...numărul


corespunzător). Mulțumesc.

Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

Dl. Szabo M: - Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

__________S-a adoptat Hotărârea nr. 21 a Consiliului Local al Municipiului Arad.__________ 17

Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 2 decembrie 2019 și a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 2 decembrie 2019

Dl. Szabo M: - Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Unanimitate - 19 consilieri prezenți.

S-a adoptat Hotărârea nr. 22 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Dl. Szabo M: - Acum așteptăm rezultatul votului secret._______________________________________

18

Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna noiembrie 2019

S-a luat la cunoștință._______________________________________________________________________________

19

Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale

S-a distribuit aleșilor locali adresa domnului consilier Filip Flavius, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 480/07.01.2020._____________________________________________________

20

Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad

Dl. primar: - Da. Hai să mai câștigăm timp, așa, ca proiecție, în timp, probabil că vineri, 31, atunci am văzut că și-au pus ședința de consiliu pentru buget, Consiliul Județean, iar noi, cel mai repede, putem după ei, deci ar fi în aceeași zi, să spunem, la o oră diferență sau lunea, ca să nu lungim foarte mult, probabil că, în funcție de cum merge treaba, ele sunt la transparență peste tot, o să.dacă este vineri, probabil că la prânz, puțin după prânz, sau luni, cam la fel. Ca să începem februarie cu buget, dacă toată lumea, mai repede nu putem, că este timeing-ul de două săptămâni și nici înaintea Consiliului Județean noi nu putem să votăm, că așa este, prima dată cel național și apoi consiliile județene și apoi UAT- urile. Vineri, de principiu, toată lumea este de acord cu vineri? Dacă totul curge normal. În cele două săptămâni oricum avem timp să facem dezbaterea publică, ca să avem toată procedura legală și atunci, noi, vinerea, ne orientăm cu ora, în funcție de Consiliul Județean și dacă toată lumea agreează, vă mulțumesc frumos. Sunt interpelări și astea, ca să mai câștigăm timp! Corect!

’l.

Dl. Săplăcan G: - Bună-dimineața! Aș dori pentru executiv ca pentru anul 2020 să fie cuprinsă în programul de reabilitare străzi și terminarea sau finalizarea reabilitării străzilor Șelari și Simion Bărnuțiu. Mulțumesc.

Dl. Bibarț C: - Bănuiesc că total întâmplător dumneavoastră locuiți pe colț, la intersecția celor două străzi! Doar o simplă coincidență!

Dl. Szabo M: - Domnule Lupaș, vă rog!

2

Dl. Lupaș M: - Eu am o nemulțumire legat de programul acesta și comisiile și ședințele de consiliu dimineața, la ora 9,30, respectiv 10,30 ! Haideți să vedem, să le lăsăm undeva în jur de ora 13,00, 14,00, să nu fie împreună dimineața și comisiile și ședințele, pentru că avem și, nu știu, poate și colegii mei au activități cu care sunt prinși prin diferite slujbe, pe la societăți sau în privat sau la Stat.

Dl. primar: - Bine. Încercăm!

Dl. Lupaș M: - De la 13,00, 14,00

Dl. primar: - Da. Am înțeles ideea. Bine. Mulțumim.

Dl. Szabo M: - Doamna Cismașiu, vă rog!

REZULTATUL VOTULUI SECRET__________________________________________

15

Proiect de hotărâre nr. 10/2020 privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor - inițiativa primarului

Dna Cismașiu M: - Mulțumesc. Constatând legalitatea procedurii votului secret, comisia validează rezultatele acestui vot, fiind desemnați membrii în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pentru anul 2020, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor, conform tabelului de mai sus respectiv, conform buletinelor distribuite, cu majoritatea celor prezenți a fost votată comisia - Art. 1. - Bogdan BOCA - 14 pentru, 5 voturi împotrivă, Mariana CISMAȘIU - 15 pentru, 4 împotrivă, Antoanela NAAJI - 15 pentru, 4 împotrivă, Laura ANDREȘ - 15 pentru, 4 împotrivă, Roxana TABUIA - 15 pentru, 4 împotrivă, Art. 2 - SZABO Mihai - 16 pentru, 3 împotrivă, Adina DUMITREAN, 15 pentru, 4 împotrivă - 19 consilieri prezenți). Vă mulțumesc! Dl. Szabo M: - Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte obiecțiuni, declar ședința închisă. Mulțumesc.

(n.n. ședința s-a încheiat la ora 10,07)

1 ex. dosar șed. CLM 16.01.2020, ordinară

1 ex. dosar Transparenta decizională 2020.

cod PMA S1-17