Hotărârea nr. 99/2020

Hotarirea Nr.99 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr. 2/21.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 99 din 28 februarie 2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019

- Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12773/19.02.2020,

Analizând raportul nr. 12778/19.02.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Având în vedere solicitarea cu nr. 1278/ 14.02.2020 primită din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 11310/14.02.2020 pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport, anexă la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost el modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

In temeiul prevederilor și pentru a semna în numele și pe seama Municipiului Arad art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), e), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020, în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 3 la contract.

Art. 3. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Se mandatează domnul Bibarț Laurențiu - Călin, Primar al Municipiului Arad, cetățean român, născut la data de ..., la Ineu, domiciliat în ...., Str. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ..., eliberat/ă de ., la data de .,, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad și membru al Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze în Adunarea Generală, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 4 alin. (1), Municipiul Arad, va fi reprezentat în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, de înlocuitor, persoana desemnată prin dispoziție a primarului, pentru a exercita atribuțiile primarului, pentru a vota în favoarea adoptării actelor adiționale și pentru a semna în numele și pe seama Municipiului Arad Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 5. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020, în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituția Prefectului- Județul Arad;

 • - A.D.I. Transport Public Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-


Anexa la Hotărârea nr. 99/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL nr. 3 din data de

la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 750 din data de 03.12.2019 - ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL nr. 704/02.12.2019

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • (1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, persoană juridică de drept

privat, cu statut de utilitate publică, cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 50, ap. 1, județul Arad, cod 310009, România, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad sub nr. 30/26.06.2018, Cod fiscal 39564331, cont RO32BTRLRONCRT0450666901, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Ilie Ovidiu, având funcția de director executiv, împuternicit prin Hotărârea A.G.A. nr.      /, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale Municipiul Arad,

Județul Arad, Comuna Ghioroc, Comuna Săvârșin, Orașul Sântana, Orașul Curtici, Orașul Pecica, Orașul Ineu, Orașul Sebiș, Comuna Covăsânț, Comuna Hășmaș, Comuna Zădăreni, Comuna Șepreuș, Comuna Zăbrani, Comuna Sintea Mare, Comuna Peregu Mare, Comuna Fântânele, Comuna Frumușeni, Comuna Șimand, Comuna Zimandu Nou, Comuna Cărand, Comuna Bârsa, Comuna Dieci, Comuna Bârzava, Comuna Hălmăgel, Comuna Archiș, Comuna Seleuș, Comuna Vinga, Comuna Chisindia, Comuna Pleșcuța, Comuna Almaș, Comuna Gurahonț, Comuna Birchiș, Comuna Livada, Comuna Zărand, Comuna Beliu, Comuna Ignești, Comuna Brazii, Comuna Buteni, Comuna Apateu, Comuna Bata, Comuna Olari, Comuna Păuliș, Comuna Șagu, Comuna Secusigiu, Comuna Macea, Comuna Felnac, Comuna Craiva, Comuna Mișca, Comuna Moneasa, Comuna Petriș, Comuna Șicula, Comuna Șofronea, Comuna Târnova, Comuna Ususău și Comuna Vladimirescu în calitate de delegatar, pe de o parte;

și

 • (2) Operatorul de transport S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35b-37, înregistrată sub nr. J02/680/1995 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, având contul RO57TREZ0215070XXX009371, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, codul unic de înregistrare 1708600, reprezentat legal prin GODJA CLAUDIU PETRU având funcția de Director general, în calitate de delegat, pe de altă parte.

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat el prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020, părțile de comun acord convin la încheierea prezentului act adițional, după cum urmează:

1. Preambulul Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 se modifică și va avea următorul conținut:

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • (1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, persoană juridică de drept

privat, cu statut de utilitate publică, cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 50, ap. 1, județul Arad, cod 310009, România, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad sub nr. 30/26.06.2018, Cod fiscal 39564331, cont RO32BTRLRONCRT0450666901, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Ilie Ovidiu, având funcția de director executiv, împuternicit prin Hotărârea A.G.A. nr.     /, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale Municipiul

Arad, Județul Arad, Comuna Ghioroc, Comuna Săvârșin, Orașul Sântana, Orașul Curtici, Orașul Pecica, Orașul Ineu, Orașul Sebiș, Comuna Covăsânț, Comuna Hășmaș, Comuna Zădăreni, Comuna Șepreuș, Comuna Zăbrani, Comuna Sintea Mare, Comuna Peregu Mare, Comuna Fântânele, Comuna Frumușeni, Comuna Șimand, Comuna Zimandu Nou, Comuna Cărand, Comuna Bârsa, Comuna Dieci, Comuna Bârzava, Comuna Hălmăgel, Comuna Archiș, Comuna Seleuș, Comuna Vinga, Comuna Chisindia, Comuna Pleșcuța, Comuna Almaș, Comuna Gurahonț, Comuna Birchiș, Comuna Livada, Comuna Zărand, Comuna Beliu, Comuna Ignești, Comuna Brazii, Comuna Buteni, Comuna Apateu, Comuna Bata, Comuna Olari, Comuna Păuliș, Comuna Șagu, Comuna Secusigiu, Comuna Macea, Comuna Felnac, Comuna Craiva, Comuna Mișca, Comuna Moneasa, Comuna Petriș, Comuna Șicula, Comuna Șofronea, Comuna Târnova, Comuna Vladimirescu, Comuna Bocsig și Comuna Șiștarovăț în calitate de delegatar, pe de o parte;

și

 • (2) Operatorul de transport S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35b-37, înregistrată sub nr. J02/680/1995 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, având contul RO57TREZ0215070XXX009371, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, codul unic de înregistrare 1708600, reprezentat legal prin GODJA CLAUDIU PETRU având funcția de Director general, în calitate de delegat, pe de altă parte”.

 • 2. Punctul 10.5 alineatul (2) al Cap. 10 - Compensația se modifică și va avea următorul conținut: „Compensația se va achita de către fiecare unitate administrativ teritorială, valoarea acesteia fiind determinată pe baza unei formule ce va utiliza costul mediu și venitul mediu pe călător, aferente fiecărui traseu, care se împarte pe UAT, procentual, în funcție de numărul de kilometri pe care traseul respectiv îl străbate în cadrul UAT-ului, raportat la fiecare călătorie în parte luată în calcul”.

 • 3. După alineatul (2) al punctului 10.5 al Cap. 10 - Compensația se introduc două noi alineate, respectiv alineatele 3 și 4, care vor avea următorul cuprins:

”(3) În cazul diferențelor de tarif, constând în Reducerea de 100% la abonamente, pentru copii preșcolari, elevii ciclului primar și gimnazial, elevii ciclului liceal și postliceal, precum și în cea de 50% la abonamente, pentru studenții din învățământul superior acreditat/autorizat, curs de zi, acestea se vor deconta în limita a 90 lei de către UAT-ul unde este situată unitatea de învățământ în cadrul căreia studiază elevul sau studentul respectiv, iar diferența de abonament o va deconta UAT-ul de domiciliu al elevului sau studentului respectiv”.

(4) În cazul celorlalte categorii de călători Diferențele de tarif pentru cursele efectuate în afara Municipiului Arad se decontează de către UAT-ul de domiciliu pe baza biletelor prezentate de către fiecare călător”.

 • 4. Anexa nr. 2 - Programul de transport la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost ea modificată prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020, se modifică și va avea forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Încheiat azi, în Arad, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ENTITATEA CONTRACTANTĂ,

OPERATOR,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de

S.C. Compania de Transport Public

Transport Public Arad

S.A. Arad

Director Executiv

Director General

Ovidiu ILIE

GODJA CLAUDIU PETRU

Vizat de legalitate,

Vizat de legalitate,

Contabil Șef

Director Economic

Lung-Frenț Maria

Mateuț Angelica

Șef serviciu Autorizare, monitorizare, verificare și control Gliga Rodica

Viză Juridică,

Viză Juridică,

Av. Roșca Ioan Marius

Consilier Juridic

Vidac Mile

Anexe la Actul Adițional nr. 3 din data de  la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 750 din data de 03.12.2019 - Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019

Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Actului adițional:

Anexa 1- Program de Transport, denumită în continuare Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 750 din data de 03.12.2019 - Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019;

Anexa 1.1 - Programul anual de transport, denumită în continuare Anexa nr. 2.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 750 din data de 03.12.2019 - Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019;

Anexa 1.2 - Program de Circulație, denumită în continuare Anexa nr. 2.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 750 din data de 03.12.2019 - Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Anexa 1 la Actul adițional nr. 3 din data de la Contractul de delegare a gestiunii

serviciului de transport public local nr. 750 din data de 03.12.2019 - Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019 - denumită în continuare Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 750 din data de 03.12.2019 - Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019

Anexa 1 - Program de Transport

Anexa 1.1 Programul anual de transport

Programul anual de transport

Linia

Km. Planificați

Autobuz

1.785.163,1

Total Km planificați

1.785.163,1

Programul anual de transport

Mijloc de transport

Km. Planificați inclusiv dislocările spre garaj

Autobuz

Program normal

1.186.146,98

Program vacanță

599.016,12

Programul de vară

Program de noapte

Program în zilele de sărbători legale

Anexa 1.1.1 - Programul de Transport pentru rețeaua de autobuze

LINIA

Nr. Stații/

Sens

Lungimea

Traseul

Capacitate

(număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

zilele 1-5 ( 6,7)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6,7)

5-6

6-10

10-13

13-19

19-21

21-23

Prima

Ultima

10 stații/ sens(dus)

25 km lungime (dus)

Dus

27

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:30 (-)

16:40 (-)

Bata

Tela

Bacau de Mijloc

Ostrov

Virismort

Birchis

Capalnas

Valea Mare

Valea Mare ram.

002 Bata -Savarsin

Săvârșin

Întors

Săvârșin

10 stații/ sens (intors)

25 km lungime (intors)

Valea Mare ram.

Valea Mare

Capalnas

Birchis

1 (-)

Virismort

Ostrov

Bacau de Mijloc

Tela

Bata

3 stații/ sens(dus)

11 km lungime (dus)

Dus

161 (-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:00 (-)

07:25 (-)

Arad (P.Romana)

Gara A Nou

005 F antanele - Arad


Fantanele

întors


Fantanele


 • 3 stații/ sens

(intors)

11 km lungime (intors)

 • 4 stații/ sens(dus)

18 km lungime (dus)


Gara A Nou


Arad (P.Romana)


Dus


Arad (P.Romana)


Gara A Nou


(-)


006 Frumuseni - Arad


Fantanele

Frumuseni


întors


161 (-)


Frumuseni


Fantanele


4 stații/ sens

(intors)

18 km

lungime

(intors)


Gara A Nou


Arad (P.Romana)


5 stații/ sens(dus)

21 km lungime (dus)

Dus

311

(159

)

Arad (P.Romana)

Gara A Nou

Fantanele

Frumuseni

007 Alunis -Arad

Alunis

întors

Alunis

5 stații/ sens

(intors)

Frumuseni

Fantanele

Gara A Nou


-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)


2

(1)


06:20 (-)


05:20

(06:00)


06:56 (-)


23:45

(16:00)


21 km lungime (intors)

6 stații/


Arad (P.Romana)Dus

28 km lungime (dus)

Arad (P.Romana)

Gara A Nou

Fantanele

Frumuseni

Alunis

008 Arad -Zabrani

Zabrani

Întors

Zabrani

Alunis

6 stații/ sens (intors)

Frumuseni

Fantanele

Gara A Nou

28 km lungime (intors)

Arad (P.Romana)


159 (-)


(-)

-

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


(-)


08:00 (-)


19:50 (-)


4 stații/ sens(dus)

16 km lungime (dus)

Dus

313

(152

)

Arad (P.Romana)

Gara A Nou

Fantanele

009

Tisa Noua

- Arad

Tisa Noua

Întors

Tisa Noua

4 stații/ sens (intors)

16 km lungime (intors)

Fantanele

Gara A Nou

Arad (P.Romana)


2 stații/ sens(dus)


Dus


152


-

-

-

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


18:55

(16:00)


05:10

(05:10)
2

(1)


21:35


00:05


5 km lungime (dus)

Fantanele

(152 )

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(09:00)

(09:15)

010 Tisa Noua

-F antanele

Tisa Noua

Întors

Tisa Noua

0 (0)

2 stații/ sens (intors)

5 km lungime (intors)

Fantanele

4 stații/ sens(dus)

8,5 km lungime

(dus)

Dus

304 (-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:15 (-)

17:10 (-)

Arad

(Podg-)

Sanleani ram

Sanleani

011 Arad -Livada

Livada

Întors

Livada

2 (0)

4 stații/ sens

(intors)

8,5km

lungime

(intors)

Sanleani

Sanleani ram

Arad

(Podg-)

5 stații/ sens(dus)

13 km lungime (dus)

Dus

463 (-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:10 (-)

17:00 (-)

Zimandu

Nou

Zimandcuz

Livada Ram.

Sânleani ram.

012 Zimandu Nou -Arad

Arad

(Podg-)

Întors

Arad

(Podg)

3 (-)

Sânleani ram.

Livada Ram.

5 stații/ sens

(intors)

13 km

lungime

(intors)


Zimandcuz

Zimandu

Nou


7 stații/ sens(dus)

Dus

17 km

Zimandu

lungime

(dus)

Nou


Zimandcuz

Livada Ram.

Livada


Sanleani

Sânleani ram.

013 Zimandu Nou -Livada-Arad

Arad(Podg.)

Întors

Arad(Podg.)


463

(304 )


-

-

-

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


07:55  23:40

(05:30)   (20:40)


7 stații/ sens


(intors) 17 km lungime (intors)


7 stații/ sens(dus)

27,8 km lungime (dus)


017 Pecica-


Sânleani ram.

Sanleani

Livada

Livada Ram.


Zimandcuz

Zimandu

Nou


Dus


Pecica

Moara

Pecica

Juncanu

Sederhat ram.

Sederhat

Santorna ram.

Ceala

Arad

Întors


16

(-)


(-)


-

-

-

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


06:40  19:00

(-)         (-)


Sederhat-Arad


7 stații/ sens (intors)

17 km lungime (intors)

5 stații/ sens(dus)

22 km lungime (dus)


Arad

Ceala

Santorna ram.

Sederhat

Sederhat ram.

Pecica

Juncanu

Pecica

Moara


Dus


Turnu

Vamă


Turnu

Santorna ram.

Ceala


1 (-)


018

Arad -Turnu Vama


Arad


Întors


Arad


Ceala

Santorna ram.


80

(-)


5 stații/ sens (intors)

22 km lungime (intors)

20 stații/ sens(dus)

84 km lungime (dus)


Turnu

Turnu

Vamă


Dus


Berechiu


Apateu

Satu Nou

Vânători Zerindu Mic ram.

Mișca

Mișca ram.

Adea

Chișineu Criș


45

(-)


-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

1

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)


05:00 (-)


05:30 (-)


19:40 (-)


15:35 (-)


Pădureni


Nădab

Șimand

Sântana ram.

Scânteia IAS

Zimandu Nou Zimandcuz Livada Ram.

Sânleani ram.


Podgoria

019

Arad

Berechiu -

Întors

Arad

Arad


Podgoria

Sânleani ram.

Livada Ram.

Zimandcuz

Zimandu Nou


20 stații/ sens (intors)

84 km lungime (intors)


Scânteia IAS

Sântana ram.


8 stații/ sens(dus)

32 km lungime (dus)


Șimand

Nădab

Pădureni

Chișineu Criș

Adea

Mișca ram.

Mișca

Zerindu Mic ram.

Vânători

Satu Nou

Apateu

Berechiu

Dus

53

(-)

Fiscut

Firiteaz


1

(-)


-

-

-

-

-

-

04:35

16:30

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


Cruceni

Șagu

Aradul Nou IAS

Aradul Nou

Piata Romana

022 Fiscut -Arad

Arad

Întors

Arad

8 stații/ sens (intors) 32 km lungime (intors)

Piata Romana

Aradul Nou

Aradul Nou IAS


Șagu Cruceni Firiteaz

Fiscut


8 stații/ sens(dus)

39 km lungime (dus)

Dus

Mailat

Mănăștur

Vinga

Șagu

Aradul Nou IAS

Aradul Nou

Piata Romana

024 Mailat-Arad

Arad

Întors

Arad

8 stații/ sens (intors) 39 km lungime (intors)

Piata Romana

Aradul Nou

Aradul Nou IAS

Șagu

Vinga

Mănăștur

Fiscut1 (-)


15:00 (-)


5 stații/ sens(dus)

15 km lungime (dus)

Dus

26

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:35 (-)

14:40 (-)

Sântana

Olari

Sintea Mică

Sintea Mică ram.

026 Santana -Zarand

Zarand

Întors

Zarand

0 (-)

5 stații/ sens (intors)

Sintea Mică ram.

Sintea Mică

Olari

15 km lungime (dus)

Sântana

2 stații/ sens(dus)

9 km lungime (dus)

Dus

26

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

04:30 (-)

20:00 (-)

Sântana

025 Santana -Caporal Alexa

Caporal Alexa

Întors

Caporal Alexa

1

(-)

2 stații/ sens (intors)

9 km lungime (intors)

Santana

13 stații/ sens(dus)

64 km lungime (dus)

Dus

64

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

04:50 (-)

16:50 (-)

Șepreuș

Sintea Mare

Chișineu Criș

Pădureni

Nădab

Șimand

Sântana ram.

Scânteia IAS

Zimandu Nou

Zimandcuz

Livada Ram.

Sânleani ram.

027 Sepreus-Arad

Arad

Întors

Arad

13 stații/ sens (intors)

64 km lungime (intors)

Sânleani ram.

Livada Ram.

Zimandcuz

Zimandu Nou

Scânteia IAS

Sântana ram.

Șimand

Nădab

Pădureni

Chișineu Criș

Sintea Mare

Șepreuș

8 stații/ sens(dus)

30 km lungime (dus)

Dus

Șimand

Sântana ram.

Scânteia IAS

Zimandu Nou

Zimandcuz

Livada Ram.

Sânleani ram.

028 Simand -Arad

Arad

Întors

Arad

45

(-)


2 (-)


-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:40 (-)

16:05 (-)


Sânleani ram.


Livada Ram.


8 stații/ sens (intors)


30 km lungime (intors)


23 stații/ sens(dus)

100 km

lungime

(dus)


036

Urvisu de Beliu -

Arad


Zimandcuz

Zimandu Nou

Scânteia IAS

Sântana ram.


Șimand


Dus


Urvișu de Beliu

Hășmaș Comănești Agrișu Mic Botfei

Agrișu Mic Comănești Tăgădău Beliu

Bocsig Gară

Bocsig

Ineu

Mocrea Moară

Iermata ram.

Seleuș Pâncota Mâsca Galșa Șiria II Șiria Horia

Podgoria

Arad Întors Arad


Podgoria

Horia


(-)

27

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:15 (-)

12:00 (-)

1 (-)


23 stații/ sens (intors)

100 km lungime (intors)


Șiria

Șiria II

Galșa

Mâsca

Pâncota

Seleuș

Iermata ram.

Mocrea Moară

Ineu

Bocsig

Bocsig Gară

Beliu

Tăgădău

Comănești

Agrișu Mic

Botfei

Agrișu Mic

Comănești

Hășmaș

Urvișu de

Beliu


9 stații/ sens(dus)

40 km lungime (dus)


Dus


Zărand


039 Zarand -Arad


Sintea Mică ram.

Sintea Mică

Olari

Sântana

Zimandu Nou

Zimandcuz

Sanleani Ram.

Arad

Întors

Arad


Sanleani Ram.

ZimandcuzZimandu Nou

Sântana

Olari

9 stații/ sens

(intors)

Sintea Mică

40 km lungime (intors)

Sintea Mică ram.

Zărand


5 stații/ sens(dus)

21,5 km lungime (dus)


Dus


Peregu

Mare


Peregu Mic

Peregu Mic

Sat

Pecica


Pecica

Juncanu


040 Pecica -Peregu Mare


Întors


Pecica

Juncanu


Pecica

Peregu Mic

Sat


26

(45)


-

-

-

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

06:45

14:15

(6:30)

(12:00 )


5 stații/ sens (intors)

21,5 km lungime (intors)


Peregu Mic

Peregu

Mare


1

(1)


9 stații/ sens(dus)

44 km lungime (dus)


Dus


Peregu

Mare


Peregu Mic

45

Peregu Mic Sat

(-)

Pecica

Pecica Juncanu

Sederhat ram.

Santorna ram.


-

-

-

-

-

-

06:30

15:35

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


Ceala

041

Peregu Mare-Arad

Arad

Întors

Arad

1

(-)

Ceala

Santorna ram.

Sederhat ram.

Pecica Juncanu

9 stații/ sens (intors) 44 km lungime (intors)

Pecica

Peregu Mic Sat

Peregu Mic

Peregu

Mare

2 stații/ sens(dus)

5,5 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:38 (-)

14:30 (-)

Ineu

042 Ineu -Mocrea

Mocrea

Întors

Mocrea

-

(-)

2 stații/ sens (intors) 5,5 km lungime (intors)

Ineu

9 stații/ sens(dus)

44,1 km lungime (dus)

Dus

125 (-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:10 (-)

15:45 (-)

Apateu

Berechiu

Moțiori ram

Moțiori

Șomoșcheș

Cermei

Gurba

Șicula

42 km lungime (dus)

Urvisu de

Beliu

Hâsmas

Comânesti

Botfei

Agrisu Mic

Comânesti

Tâgâdâu

Beliu

Bocsig Garâ

Bocsig

052 Urvis-Ineu

Ineu

Întors

Ineu

Bocsig

Bocsig Garâ

Beliu

Tâgâdâu

Comânesti

Agrisu Mic

11 stații/ sens

(intors) 42 km lungime

(intors)

Botfei

Comânesti

Hâsmas

Urvisu de

Beliu

3 stații/ sens(dus)

15 km lungime (dus)

Dus

Cuied

Buteni

055 Cuied -Sebis

Sebis

Întors

Sebis

3 stații/ sens (intors)

Buteni


(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1 (-)

80

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:15 (-)

1 (-)

(-)

16:30 (-)


15 km lungime (intors)

Cuied

7 stații/ sens(dus)

25 km lungime (dus)

Dus

Sebis

Bârsa

Aldesti

Voivodeni

Manerau

Bocsig

056 Sebis-Ineu

Ineu

Întors

Ineu

7 stații/ sens (intors) 25 km lungime (intors)

Bocsig

Manerau

Voivodeni

Aldesti

Bârsa

Sebis

5 stații/ sens(dus)

14 km lungime (dus)

Dus

Sebis

Hodis

Bârsa

Aldesti

057 Sebis - Hodis - Voivodeni

Voivodeni

Întors

Voivodeni

5 stații/ sens (intors)

14 km lungime (intors)

Aldesti

Bârsa

Hodis

Sebis

45

(-)

80

(-)


-

-

-

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


1 (-)


-

-

-

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


(-)


05:30 (-)


07:00 (-)


16:25 (-)


14:24 (-)


4 stații/ sens(dus)

16 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:45 (-)

16:30 (-)

SELIȘTEA

CĂRAND

PRUNIȘOR

058 Selistea-Sebis

SEBIȘ

Întors

SEBIȘ

1 (-)

4 stații/ sens

(intors)

16 km

lungime

(intors)

PRUNIȘOR

CĂRAND

SELIȘTEA

2 stații/ sens(dus)

8 km

lungime

(dus)

Dus

26

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:50 (-)

16:55 (-)

Sebis

060 Sebis -Salajeni

Salajeni

Întors

Sebis

1 (-)

2 stații/ sens (intors)

8 km lungime (intors)

Salajeni

3 stații/ sens(dus)

10 km lungime (dus)

Dus

45

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:00 (-)

17:50 (-)

Chisindia

Buteni

061 Sebis -Chisindia

Sebis

Întors

Sebis

1 (-)

3 stații/ sens (intors)

Buteni

10 km lungime (intors)

Chisindia

5 stații/ sens(dus)

20 km lungime (dus)

Dus

45

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:00 (-)

17:10 (-)

Paiuseni

Paiuseni

COOP

Chisindia

Buteni

062 Sebis -Paiuseni

Sebis

Întors

Sebis

-

(-)

5 stații/ sens (intors) 20 km lungime (intors)

Buteni

Chisindia

Paiuseni

COOP

Paiuseni

4 stații/ sens(dus)

15 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:50 (-)

16:30 (-)

Sebis

Ignesti

Nadalbesti

063 Susani-Sebis

Susani

Întors

Susani

1

(-)

4 stații/ sens(intor s)

15 km lungime (intors)

Nadalbesti

Ignesti

Sebis

5 stații/ sens(dus)

16,1 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:35 (-)

14:50 (-)

SEBIȘ

PĂULEAN

BERINDIA

REVETIS

064 Sebis -Rosia

ROSIA

Întors

Sebis

5 stații/ sens (intors)

16,1 km lungime (intors)

Buteni

Chisindia

Paiuseni

COOP

Paiuseni

10 stații/ sens(dus)

24 km

lungime

(dus)

Dus

26

(-)

Mădrigesti

Buceava

Soimus

Secas Ram

Secas

Iacobini

Secas Ram

Brazi

Hontisor

066 Madrigesti

-

Gurahont

Gurahont

Întors

Gurahont

Hontisor

Brazi

Secas Ram

Iacobini

Secas

Secas Ram

10 stații/ sens (intors) 24 km lungime (intors)

Soimus

Buceava

Mădrigesti


-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:00 (-)

14:45 (-)

1

(-)


5 stații/ sens(dus)

13 km lungime (dus)

Dus

Dulcele

Zimbru

Valea Mare

losășel

067 Dulcele -Gurahont

Gurahonț

Întors

Gurahonț

5 stații/ sens (intors) 13 km lungime (intors)

losășel

Valea Mare

Zimbru

Dulcele

8 stații/ sens(dus)

23 km lungime (dus)

Dus

Crocna

Dieci

Crocna

Crocna ram.

Pescari

Feniș ram.

losaș

068 Crocna-Gurahont

Gurahonț

Întors

Gurahonț

losaș

8 stații/ sens (intors) 23 km lungime (intors)

Pescari

Pescari

Crocna ram.

Crocna

Dieci

Crocna


26

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

11:40

(-)

(-)

-

(-)

80

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

13:00 (-)

-

(-)

07:40 (-)

08:00 (-)


8 stații/ sens(dus)

30 km lungime (dus)

Dus

Gurahonț

Bonțești

Cil

Radesti

Almaș

Joia Mare

Buteni

069 Gurahont-Sebis

Sebiș

Întors

Sebiș

Buteni

8 stații/ sens (intors) 30 km lungime (intors)

Joia Mare

Almaș

Radesti

Cil

Bonțești

Gurahonț

5 stații/ sens(dus)

8 km lungime (dus)

Dus

Secas

Secas ram

Brazi

Hontisor

070 Gurahont-Secas

Gurahont

Întors

Gurahont

Hontisor

5 stații/ sens (intors)

8 km lungime (intors)

Brazi

Secas ram


99

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:00 (-)

2 (-)

26

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

14:30 (-)

-

(-)

16:15 (-)

07:30 (-)


Secas


6 stații/ sens(dus)

17 km lungime (dus)


Dus


Gurahont


073 Gurahont-Talagiu


Baltele

Gura Văii

Plescuta

Aciuta

Talagiu

Întors

Talagiu

Aciuta

Plescuta


19

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

14:20

(-)

(-)


07:10 (-)


6 stații/ sens (intors) 17 km lungime (intors)


Gura Văii


1

(-)


Baltele


Gurahont


6 stații/ sens(dus)

29 km lungime (dus)


Dus


086 Slatina de Mures -

Savarsin


Slatina de Mureș

Baia

Julița__________

Vărădia de

Mureș

Hălăliș________

Săvârșin

Întors

Săvârșin

Hălăliș________

Vărădia de Mureș


19

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:00 (-)


14:30 (-)


6 stații/ sens (intors) 29 km lungime (intors)


Julița


Baia


1

(-)


Slatina de Mureș2 stații/ sens(dus)

11 km lungime (dus)


Dus


Parnesti


087 Parnesti -Savarsin


2 stații/ sens( intors)

11 km lungime (intors)

4 stații/ sens(dus)

15 km lungime (dus)


088 Troas -Savarsin


4 stații/ sens (intors) 15 km lungime (intors)

7 stații/ sens(dus)

14 km lungime (dus)


Savarsin

Întors


SavarsinDus


Săvârsin


Sbeg


Temesesti

Troas

Întors


Troas


Temesesti


Sbeg


Săvârsin


Dus


Ineu


Mocrea Moară


Mocrea


Mocrea Moară


Iermata ram.


Iermata


19

(-)


19

(-)


-(-)

-(-)

-(-)

-(-)

-(-)

-(-)

-(-)

-(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)


07:10 (-)


07:45 (-)


(-)


80

(-)


14:20 (-)


13:35 (-)


(-)

-

-

-

-

-

06:50

14:45

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


090 Ineu-Moroda

Moroda

Întors

Moroda

7 stații/ sens (intors)

14 km lungime (intors)

Iermata

Iermata ram.

Mocrea Moară

Mocrea

Mocrea Moară

Ineu

3 stații/ sens(dus)

8 km

lungime

(dus)

Dus

Săvârșin

Valea Mare

091 Savarsin-Căprioara

Căprioara

Întors

Căprioara

3 stații/ sens(dus)

8 km lungime (intors)

Valea Mare

Săvârșin

5 stații/ sens(dus)

25 km lungime (dus)

Dus

Santana

Zimandu Nou

Zimandcuz

Sanleani Ram.

094 Santana -Arad

Arad

Întors

Arad

5 stații/ sens (intors)

25 km lungime (intors)

Sanleani Ram.

Zimandcuz

Zimandu Nou

19

(-)

45

(-)


(-)


-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)


1

(-)


07:20 (-)


07:00 (-)


15:10 (-)


19:00 (-)


Arad

ARAD

-

(-)

7 stații/ sens(intor s) 21,45 km lungime (intors)

Aradul Nou

Zadareni

Bodrog

Calugareni

Felnac

3 stații/ sens(dus)

9 km lungime (dus)

Dus

Gurahont

Bontesti

19

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

08:00 (-)

11:47 (-)

110 Gurahont-Musesti

Mustesti

Întors

Mustesti

-

(-)

3 stații/ sens(dus)

9 km lungime (intors)

Bontesti

Gurahont

4 stații/ sens(dus)

9,5 km lungime (dus)

Dus

Hălmagiu

Hălmăgel

Sarbi

(80)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

(07:00 )

(12:00 )

111 Halmagiu-Luncani

Luncani

Întors

Luncani

-

(-)

4 stații/ sens(dus)

9,5 km lungime (intors)

Sarbi

Hălmăgel

Hălmagiu

6 stații/ sens(dus)

16 km lungime (dus)

Dus

Pecica

26

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:10 (-)

12:35 (-)

S.German

Sanpetru ram

Munar

Secusigiu

112 Pecica-Satu Mare

Satu Mare

Întors

Satu Mare

6 stații/ sens(intor s)

16 km lungime (intors)

Secusigiu

Munar

Sanpetru ram

S.German

Pecica

2 stații/ sens(dus)

6 km lungime (dus)

Dus

Beliu

113 Beliu-Vasile Goldis

Vasile

Goldis

Întors

Vasile

Goldis

2 stații/ sens(dus)

6 km lungime (intors)

Beliu

5 stații/ sens(dus)

11 km lungime (dus)

Dus

Beliu

Tagadau

Benesti

Bochia

114 Beliu-Secaci

Secaci

Întors

Secaci

Bochia

79

(-)


79

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:25

14:55

(-)

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:50 (-)

14:25 (-)

1 (-)


5 stații/ sens(intor s)

11 km lungime (intors)


Benesti


Tagadau


Beliu


Dus

11 stații/ sens(dus)

64 km lungime (dus)

BATA

ZĂBALȚ

BRUZNIC

ZĂBALȚ

DORGOȘ

USUSĂU

LIPOVA

Lipova I

Neudorf

Chesint

115 Bata-Lipova-Zabrani

Zabrani

Întors

Zabrani


209 (-)


-

-

-

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


06:00 (-)


16:30


(-)


Chesint

Neudorf

Lipova I

LIPOVA

USUSĂU

DORGOȘ

ZĂBALȚ

BRUZNIC


2 (-)


11 stații/ sens(intor s)

64 km lungime (intors)

2 stații/ sens(dus)

6 km lungime (dus)


ZĂBALȚ

BATA


Dus


Ineu


59

(-)


-

-

-

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


06:00 (-)


16:00 (-)


116 Ineu-Cartier Traian

Cartier

Traian

Întors

Cartier

Traian

-

(-)

2 stații/ sens(dus)

6 km lungime (intors)

Ineu

11 stații/ sens(dus)

67.2 km lungime (dus)

Dus

59

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:50 (-)

13:30 (-)

Apateu

Chisineu Cris

117 117Apateu -Sepreus-Apateu

Sepreus

Apateu

2 (-)

3 stații/ sens(dus)

18.1 km

lungime

(dus)

Dus

59

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:00 (-)

14:57 (-)

Gurba

Sicula

49 Gurba-Ineu

Ineu

Întors

Ineu

1 (-)

3 stații/ sens(intors )

18.1 km lungime (intors)

Sicula

Gurba

3 stații/ sens(dus)

19.1 km

lungime

(dus)

Dus

59

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:00 (-)

15:45 (-)

Cherelus

Sicula

51 Cherelus-Ineu

Ineu

Întors

Ineu

1

(-)

3 stații/ sens(intors )

19.1 km lungime (intors)

Sicula

Cherelus

Dus

209 (-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:30 (-)

15:45 (-)

8 stații/ sens(dus)

31 km lungime (dus)

Agrisu Mare

Araneag

Draut

Tarnova

Chier

Mocrea

Mocrea Moara

46

Agrisu Mare-Ineu

Ineu

Întors

Ineu

3 (-)

8 stații/ sens(intor s)

31 km lungime (intors)

Mocrea Moara

Mocrea

Chier.

Tarnova

Draut

Araneag

Agrisu

Mare

15 stații/ sens(dus)

61.4 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:05 (-)

14:10 (-)

Ciuntești

Stoinesti

Maraus

Siad

Siad ram.

Susag

Craiva

Coroi

Craiva

Chislaca

V. Goldis ram.

Beliu

Bocsig Gara

Bocsig

045 Ciuntesti-Susag-Ineu

Ineu

Întors

Ineu

Bocsig

Bocsig Gara

Beliu

V. Goldis ram.

Chislaca

Craiva

Coroi

Craiva

Susag

15 stații/ sens(intor s)

61.4 km lungime (intors)

Siad ram.

Siad

Maraus

Stoinesti

Ciuntești

11 stații/ sens(dus)

37 km lungime (dus)

Dus

Siad

Siad ram.

Craiva

Chislaca

V.Goldis ram.

80

(-)


1 (-)


-

-

-

-

-

-

05:10

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


15:46 (-)


V.Goldis

V. Goldis ram.

Beliu

Bocsig Gara

Bocsig

044 Siad-V. Goldis-Ineu

Ineu

Întors

Ineu

Bocsig

Bocsig Gara

Beliu

V. Goldis ram.

V. Goldis

V. Goldis ram.

11 stații/ sens(intor s)

37 km lungime (intors)

Chislaca

Craiva

Siad ram.

Siad

10 stații/ sens(dus)

34.5 km

lungime

(dus)

Dus

80

(-)

Obarsia

Rosia Noua

Sat

Rosia Noua Com

Corbesti

Petris

Seliste ram.

Ilteu

Toc

Cuias

083 Obarsia-Savarsin

Savarsin

Întors

Savarsin

Cuias1 (-)


-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:15 (-)


14:15 (-)


1 (-)


Toc


Ilteu

Seliste ram.

Petris

Corbesti

Rosia Noua

Com


10 stații/ sens(intor s)

34.5 km lungime (intors)

2 stații/ sens(dus)

13.5 km lungime (dus)


Rosia Noua

Sat


Obarsia

Dus


Arad


004

Arad-

Horia

Horia

Întors

Horia

2 stații/ sens(dus)

13.5 km lungime (intors)

Arad

2 stații/ sens(dus)

12 km lungime (dus)

Dus

Arad

014 Arad-Sofronea


59

(-)


-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:30

21:40

(-)

(-)


3 (-)


Sofronea

Întors

Sofronea


59

(-)


-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:30

15:05

(-)

(-)


2 stații/ sens(dus)

12 km lungime (intors)


Arad


18 stații/ sens(dus)


Dus


19


1

(-)


74 km lungime (dus)

Ghioroc

Cuvin

Halta 1

Covasant

Covasant.com.

Grosii Noi

Dumbravita

Capruta

Monorastie

Barzava

Nadas halta.

Conop

Odvos

Milova gara

Soimos

Lipova

Lipova Bai

Sistarovat

079 Covasant-Grosii Noi-Sistarovat

Întors

Sistarovat

Lipova Bai

Lipova

Soimos

Milova gara

Odvos

Conop

Nadas halta

Barzava

Monorastie

Capruta

Dumbravita

Grosii Noi

(-)


(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


1 (-)


04:55 (-)


9:15 (-)


Covasant com.

Covasant

18 stații/ sens(intors) 74 km lungime (intors)

Halta 1____________

Cuvin___________

Ghioroc

Anexa 1.2 - Program de circulație

Nr. Crt.

Cod traseu

A

B

C

Km

Pe sens

Nr. curse planificate

Nr. vehicule necesare

Program circulație

Zilele de circulație

Autog./ loc.

Loc. intermed.

Autog./ loc.

Dus

Intors

active

rezerve

Plecare

Sosire

Plecare

Sosire

0

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

1

002

BATA

SĂVÂRȘIN

25

2

1

6:30

7:13

7:50

8:33

1,2,3,4,5

14:00

14:43

14:45

15:28

1,2,3,4,5

8:56

9:39

12:35

13:18

1,2,3,4,5

15:56

16:39

16:40

17:23

1,2,3,4,5

2

005

ARAD

FÂNTÂNELE

11

1

1

07:00

07:20

07:25

07:45

1,2,3,4,5

3

006

ARAD

FRUMUȘENI

18

1

1

06:20

06:54

06:56

07:30

1,2,3,4,5

4

007

ARAD

ALUNIȘ

21

12

2

06:15

06:55

06:55

07:35

1,2,3,4,5

07:05

07:45

07:55

08:35

1,2,3,4,5

12:00

12:40

12:50

13:30

1,2,3,4,5,6

13:20

14:00

14:10

14:50

1,2,3,4,5

15:30

16:10

16:10

16:50

1,2,3,4,5

16:30

17:10

17:10

17:50

1,2,3,4,5

17:30

18:10

06:00

06:40

1,2,3,4,5

19:00

19:40

20:00

20:40

1,2,3,4,5

20:50

21:30

21:35

22:15

1,2,3,4,5

23:45

00:25

05:20

06:00

1,2,3,4,5

16:00

16:40

06:00

06:40

6,7

08:00

08:40

08:40

09:20

6

5

008

ARAD

ZĂBRANI

28

2

1

08:00

08:50

09:15

10:05

1,2,3,4,5

10:30

11:20

11:30

12:20

1,2,3,4,5

14:12

15:02

15:10

16:00

1,2,3,4,5

19:00

19:50

19:50

20:40

1,2,3,4,5

6

009

ARAD

TISA NOUĂ

16

12

2

05:50

06:25

06:30

07:05

1,2,3,4,5

07:50

08:25

08:30

09:05

1,2,3,4,5

12:50

13:25

13:35

14:10

1,2,3,4,5,6

14:30

15:05

15:10

15:45

1,2,3,4,5

16:00

16:35

16:55

17:30

1,2,3,4,5

17:35

18:10

18:15

18:50

1,2,3,4,5

18:55

19:30

05:10

05:45

1,2,3,4,5

05:50

06:25

06:30

07:05

6

16:00

16:35

16:45

17:20

6

19:00

19:35

05:10

05:45

6

08:15

08:50

08:55

09:30

7

15:15

15:50

16:00

16:35

7

7

010

TISA NOUĂ

FÂNTÂNELE

5

4

1

21:35

21:50

00:05

00:20

1,2,3,4,5

12:10

12:25

12:00

12:15

1,2,3,4,5

20:00

20:15

21:15

21:30

1,2,3,4,5

09:15

09:30

09:00

09:15

6

8

011

ARAD*

LIVADA

8,5

12

2

05:15

05:34

05:40

05:59

1,2,3,4,5

05:45

06:04

06:10

06:29

1,2,3,4,5

06:15

06:34

06:40

06:59

1,2,3,4,5

06:45

07:04

07:10

07:29

1,2,3,4,5

07:15

07:34

07:40

07:59

1,2,3,4,5

13:15

13:34

13:40

13:59

1,2,3,4,5

14:15

14:34

14:40

14:59

1,2,3,4,5

14:45

15:04

15:10

15:29

1,2,3,4,5

15:15

15:34

15:40

15:59

1,2,3,4,5

15:45

16:04

16:10

16:29

1,2,3,4,5

16:15

16:34

16:40

16:59

1,2,3,4,5

16:45

17:04

17:10

17:29

1,2,3,4,5

9

012

ZIMANDU

NOU

ARAD*

13

8

3

05:10

05:33

05:50

06:13

1,2,3,4,5

05:45

06:08

06:20

06:43

1,2,3,4,5

16:20

16:43

17:00

17:23

1,2,3,4,5

06:20

06:43

07:00

07:23

1,2,3,4,5

06:55

07:18

07:30

07:53

1,2,3,4,5

07:30

07:53

14:30

14:53

1,2,3,4,5

15:05

15:28

15:10

15:33

1,2,3,4,5

15:45

16:08

15:40

16:03

1,2,3,4,5

16:55

17:18

16:20

16:43

1,2,3,4,5

10

013

ZIMANDU

NOU

Livada

ARAD*

17

18

3

07:55

08:25

08:30

09:00

1,2,3,4,5

09:15

09:45

10:00

10:30

1,2,3,4,5

11:00

11:30

12:20

12:50

1,2,3,4,5

13:00

13:30

17:30

18:00

1,2,3,4,5

14:05

14:35

13:30

14:00

1,2,3,4,5,6

18:00

18:30

18:35

19:05

1,2,3,4,5

19:00

19:30

19:35

20:05

1,2,3,4,5

20:05

20:35

21:15

21:45

1,2,3,4,5

21:50

22:20

23:40

00:10

1,2,3,4,5

05:45

06:15

08:40

09:10

6

09:15

09:45

16:00

16:30

6

16:55

17:25

19:30

20:00

6

20:05

20:35

20:40

21:20

6

05:30

06:00

06:20

06:50

7

07:30

08:00

08:05

08:35

7

08:40

09:10

13:30

14:00

7

14:05

14:35

16:00

16:30

7

19:00

19:30

19:33

20:03

7

11

017

PECICA

Sederhat

ARAD*

27,8

1

1

06:40

07:30

15:15

16:05

1,2,3,4,5

12:00

12:50

19:00

19:50

1,2,3,4,5

12

018

ARAD

TURNU VAMA

22

5

1

05:00

05:35

05:45

06:20

1,2,3,4,5

06:25

07:00

07:00

07:35

1,2,3,4,5

14:20

14:55

15:00

15:35

1,2,3,4,5

15:50

16:25

16:40

17:15

1,2,3,4,5

19:00

19:35

19:40

20:15

1,2,3,4,5

13

019

BERECHIU

ARAD*

75

1

1

05:30

07:45

15:35

17:50

1,2,3,4,5

14

022

FISCUT

ARAD*

32

3

1

04:35

05:21

06:50

07:38

1,2,3,4,5

07:38

08:24

13:05

13:53

1,2,3,4,5

06:40

07:26

14:15

15:01

1,2,3,4,5

13:55

14:43

16:30

17:16

1,2,3,4,5

15

024

MAILAT

ARAD*

39

1

1

06:30

07:38

15:00

16:08

1,2,3,4,5

16

025

SÂNTANA

CAPORAL

ALEXA

9

6

1

04:30

04:45

04:50

05:05

1,2,3,4,5

06:00

06:15

06:20

06:35

1,2,3,4,5

07:30

07:45

07:45

08:00

1,2,3,4,5

15:10

15:25

15:30

15:45

1,2,3,4,5

16:50

17:05

17:20

17:35

1,2,3,4,5

19:40

19:55

20:00

20:15

1,2,3,4,5

17

026

SÂNTANA

Olari

ZĂRAND

15

2

1

06:35

06:59

07:05

07:29

1,2,3,4,5

14:15

14:39

14:40

15:04

1,2,3,4,5

18

027

ȘEPREUȘ

Ch.Criș

ARAD*

64

2

2

04:50

06:05

16:50

18:05

1,2,3,4,5

07:00

08:15

13:20

14:35

1,2,3,4,5

19

028

ȘIMAND

ARAD*

30

1

1

05:40

06:30

16:05

16:55

1,2,3,4,5

20

036

URVIȘ

Pâncota

ARAD*

100

1

1

05:15

08:31

12:00

15:31

1,2,3,4,5

21

039

ZĂRAND

ARAD*

40

2

2

05:20

06:25

16:05

17:10

1,2,3,4,5

06:33

07:38

14:30

15:35

1,2,3,4,5

22

040

PECICA

Peregu

Mic

PEREGU MARE

21,5

3

1

06:45

07:15

07:15

07:45

1,2,3,4,5

14:15

14:45

14:45

15:15

1,2,3,4,5

23

041

PEREGU

MARE

Pecica

ARAD*

44

1

1

06:30

07:50

15:35

16:55

1,2,3,4,5

24

042

INEU*

MOCREA

5,5

2

1

07:38

07:46

07:46

07:54

1,2,3,4,5

14:20

14:28

14:30

14:38

1,2,3,4,5

10:30

10:38

10:45

10:53

5

25

043

APATEU

Cermei

INEU*

44,1

2

2

05:10

06:26

15:45

17:01

1,2,3,4,5

06:35

07:51

14:10

15:26

1,2,3,4,5

26

048

BÂRZEȘTI

INEU*

44

2

2

05:20

06:55

15:45

17:20

1,2,3,4,5

06:20

07:55

14:10

15:45

1,2,3,4,5

27

052

URVIȘ

Botfei

INEU*

42

1

1

06:45

08:00

15:45

17:00

1,2,3,4,5

28

055

CUIED

SEBIȘ

15

4

1

06:15

06:42

16:30

16:57

1,2,3,4,5

07:15

07:42

06:45

07:12

1,2,3,4,5

14:45

15:12

14:15

14:42

1,2,3,4,5

12:35

13:02

12:00

12:27

4

29

056

SEBIȘ

Bârsa

INEU*

25

3

1

05:30

06:10

06:15

06:55

1,2,3,4,5

07:00

07:40

14:10

14:50

1,2,3,4,5

15:40

16:20

16:25

17:05

1,2,3,4,5

30

057

SEBIȘ

Hodiș

VOIVODENI

14

2

1

07:00

07:34

07:34

07:48

1,2,3,4,5

14:10

14:24

14:24

14:58

1,2,3,4,5

31

058

SELIȘTEA

SEBIȘ

16

4

1

05:45

06:24

06:30

07:09

1,2,3,4,5

07:15

07:54

14:15

14:54

1,2,3,4,5

15:00

15:39

16:30

17:09

1,2,3,4,5

12:45

13:24

12:00

12:39

4

32

060

SEBIȘ

SĂLĂJENI

8

2

1

05:50

06:10

06:15

06:35

1,2,3,4,5

16:30

16:50

16:55

17:15

1,2,3,4,5

33

061

SEBIȘ

CHISINDIA

10

2

1

17:50

18:15

06:00

06:25

1,2,3,4,5

12:00

12:25

12:35

13:00

4

34

062

PĂIUȘENI

SEBIȘ

20

3

1

07:00

07:53

14:10

15:08

1,2,3,4,5

17:10

18:08

06:25

07:00

1,2,3,4,5

15:10

16:03

16:30

17:23

1,2,3,4,5

35

063

SUSANI

SEBIȘ

15

4

1

05:50

06:19

06:30

06:59

1,2,3,4,5

07:10

07:39

14:15

14:44

1,2,3,4,5

14:55

15:24

16:30

16:59

1,2,3,4,5

12:40

13:09

12:00

12:29

4

36

064

SEBIȘ

Păulian

ROȘIA

16,1

2

1

06:35

07:15

07:15

07:55

1,2,3,4,5

14:10

14:50

14:50

15:30

1,2,3,4,5

37

066

MĂDRIGEȘTI

Șoimuș

GURAHONȚ

24

2

1

07:00

07:46

14:45

15:31

1,2,3,4,5

12:50

13:36

12:00

12:46

1

38

067

DULCELE

GURAHONȚ

13

3

1

08:20

08:59

07:40

08:19

1

11:40

12:19

11:00

11:39

1

39

068

CROCNA

Dieci

GURAHONȚ

23

3

1

09:00

09:57

08:00

08:57

1

13:00

13:57

12:00

12:57

1

40

069

GURAHONȚ

Rădești

SEBIȘ

30

3

2

06:00

06:50

06:50

07:50

1,2,3,4,5

07:00

07:50

14:10

15:00

1,2,3,4,5

14:45

15:45

16:15

17:05

1,2,3,4,5

41

070

GURAHONȚ

SECAȘ

8

2

1

07:30

07:42

07:45

07:57

1,2,3,4,5

14:15

14:27

14:30

14:42

1,2,3,4,5

42

073

TĂLAGIU

GURAHONȚ

17

2

1

07:10

07:38

14:20

14:48

1,2,3,4,5

12:50

13:28

12:20

12:48

1

43

086

SLATINA

SĂVÂRȘIN

29

1

1

07:00

07:45

14:30

15:15

1,2,3,4,5

PÂRNEȘTI

SĂVÂRȘIN

11

1

1

07:10

07:32

14:20

14:42

4

44

088

SĂVÂRȘIN

TROAȘ

15

2

1

07:45

08:30

08:30

09:15

4

12:50

13:35

13:35

14:20

4

45

090

INEU*

MORODA

14

2

1

06:50

07:13

07:15

07:38

1,2,3,4,5

14:20

14:43

14:45

15:08

1,2,3,4,5

SĂVÂRȘIN

CĂPRIOARA

8

2

1

07:20

07:35

07:35

07:50

4

14:50

15:05

15:10

15:25

4

46

094

SÂNTANA

ARAD*

25

1

1

07:00

07:39

14:15

15:06

1,2,3,4,5

12:00

12:51

19:00

19:51

1,2,3,4,5

47

102

SATU MARE

Felnac

ARAD*

43

3

2

05:10

06:10

06:50

07:50

1,2,3,4,5

06:15

07:15

14:30

15:30

1,2,3,4,5

13:50

14:50

16:05

17:05

1,2,3,4,5

48

108

ARAD*

FELNAC

28

2

1

06:30

07:05

07:05

07:40

1,2,3,4,5

14:10

14:48

14:50

15:25

1,2,3,4,5

49

110

GURAHONȚ

MUSTEȘTI

9

2

1

8:00

8:22

8:30

8:52

1

11:25

11:47

11:47

12:09

1

50

111

HĂLMAGIU

Sârbi

LUNCANI

9,5

2

1

7:00

7:30

7:30

8:00

6

11:30

12:00

12:00

12:30

6

PECICA

SATU MARE

16

2

1

07:10

07:44

07:45

08:19

3

12:00

12:34

12:35

13:09

3

51

113

Beliu

Vasile Goldis

6

3

1

7:25

7:35

7:35

7:45

1,2,3,4,5

13:05

13:15

13:15

13:25

1,2,3,4,5

14:45

14:55

14:55

15:05

1,2,3,4,5

52

114

Beliu

Secaci

11

4

1

6:50

7:10

7:10

7:30

1,2,3,4,5

7:45

8:05

8:05

8:25

1,2,3,4,5

12:10

12:30

12:30

12:50

1,2,3,4,5

14:05

14:25

14:25

14:45

1,2,3,4,5

53

115

Bata*

*Lipova**

Zabrani**

64

6

2

*06:00

7:26

*14:30

15:57

1,2,3,4,5

**06:00

**06:30

**06:30

**07:00

1,2,3,4,5

**07:00

**07:30

**14:30

**15:00

1,2,3,4,5

**15:05

**15:35

**16:00

**16:30

1,2,3,4,5

7:30

7:45

7:45

8:00

1,2,3,4,5

14:00

14:15

14:15

14:30

1,2,3,4,5

Lipova

Bata

8:00

8:56

13:18

14:14

1,2,3,4,5

18:20

19:16

17:23

18:19

1,2,3,4,5

54

116

Ineu

Ineu Cartier Traian

6

6

1

6:05

6:20

6:20

6:35

1,2,3,4,5

15:45

16:00

16:00

16:15

1,2,3,4,5

11:10

11:25

11:25

11:40

5

13:10

13:25

13:25

13:40

4

7:15

7:30

7:30

7:45

1,2,3,4,5

12:10

12:25

12:25

12:40

1,2,3,4,5

PRE ȘED INT E DE ȘED INȚ

SZA BO Miha i-losif


Contras

55

117

Apateu

Sepreus

Apateu

67,2

2

2

6:30

7:59

13:30

14:48

1,2,3,4,5

emneaz

6:50

7:42

13:35

14:38

1,2,3,4,5

pentru

56

49

INEU

Șicula

GURBA

18,1

2

1

7:00

7:22

7:29

7:51

1,2,3,4,5

legalita te

14:10

14:32

14:35

14:57

1,2,3,4,5

57

51

INEU

Sicula

Cherelus

19,1

4

1

5:30

6:00

6:00

6:30

1,2,3,4,5

P.

6:50

7:20

7:20

7:50

1,2,3,4,5

SECRE

TAR GENE

14:10

14:40

14:40

15:10

1,2,3,4,5

15:45

16:15

16:15

16:45

1,2,3,4,5

RAL

58

46

Agrisu Mare

Tarnova

Ineu

31

5

3

5:30

6:20

15:45

16:35

1,2,3,4,5

Sorin

CON

TRA

7:05

7:51

6:15

7:05

1,2,3,4,5

15:00

15:46

14:10

15:00

1,2,3,4,5

Ș

Tarnova

Ineu

7:25

7:49

14:45

15:09

1,2,3,4,5

14:45

15:09

14:10

14:34

1,2,3,4,5

59

45

Ciuntesti

Susag

Ineu

61,4

1

1

6:05

7:48

14:10

15:53

1,2,3,4,5

60

44

Siad

V. Goldis

Ineu

37

1

1

5:10

6:15

15:46

16:51

1,2,3,4,5

61

83

Obarsia

Savarsin

34,5

1

1

06:15

07:38

14:15

15:38

1,2,3,4,5

62

4

Arad

Horia

13,5

13

3

05:30

05:51

21:40

22:01

1,2,3,4,5

07:55

08:16

16:20

16:41

6,7

63

14

Arad

Sofronea

12

2

1

6:30

07:00

15:05

15:35

1,2,3,4,5,

64

79

Covasant

Grosii Noi

Sistarovat

74

28

2

Covasant

Ghioroc

04:55

05:07

19:15

19:27

1,2,3,4,5

04:50

05:02

16:45

16:57

6,7

Grosii Noi

Lipova

06:15

07:15

15:15

16:10

1,2,3,4,5

Lipova

Sistarovat

07:15

07:35

14:50

15:10

1,2,3,4,5


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 79/20.02.2020


AVIZAT p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


H O T Ă R Â R E A nr. din                2020

privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019

- Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12773/19.02.2020,

Analizând raportul nr. 12778/19.02.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Având în vedere solicitarea cu nr. 1278/ 14.02.2020 primită din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 11310/14.02.2020 pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport, anexă la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost el modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020,

In temeiul prevederilor și pentru a semna în numele și pe seama Municipiului Arad art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), e), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020, în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 3 la contract.

Art. 3. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Se mandatează domnul Bibarț Laurențiu - Călin, Primar al Municipiului Arad, cetățean român, născut la data de ..., la Ineu, domiciliat în ...., Str. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ..., eliberat/ă de ., la data de .,, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad și membru al Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze în Adunarea Generală, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 4 alin. (1), Municipiul Arad, va fi reprezentat în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, de înlocuitor, persoana desemnată prin dispoziție a primarului, pentru a exercita atribuțiile primarului, pentru a vota în favoarea adoptării actelor adiționale și pentru a semna în numele și pe seama Municipiului Arad Actul Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 5. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020, în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituția Prefectului- Județul Arad;

 • - A.D.I. Transport Public Arad.

PREȘEDINTE                                           Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice Red./Dact. T.S./T.S.

Cod: PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 12773 din 19.02.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre referitor la mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020.

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Luând în considerare dezbaterile din cadrul ședinței Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad din data de 21.01.2020, privind aderarea la Asociație a 2 (două) noi UAT-uri, respectiv a localităților Bocsig și Șiștarovăț, precum și a măsurilor ce se impun în consecință, atât în vederea extinderii traseelor existente prin cuprinderea, în acestea, și a localităților nou aderate la asociație, cât și a celor în vederea eficientizării, atât din punct de vedere al traseelor și programului de transport, cât și din punct de vedere al costurilor serviciului de transport efectuat între localitățile membre ale asociației, precum și consultările și negocierile purtate în acest sens, materializate în propunerile formulate în Adresele cu numărul 905/18.12.2019, 977/09.01.2020, 981/10.01.2020,    1053/20.01.2020,    1193/23.01.2020,    1194/23.01.2020,    1204/28.01.2020,

1205/28.01.2020, 1213/09.01.2020, 1214/09.01.2020, concretizate în Actul adițional nr. 3 la Contractul

de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020.

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind: mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, potrivit propunerilor formulate în Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice

Nr. 12778/19.02.2020

RAPORT

Referitor la:

Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12773/19.02.2020, a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Arad. în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, potrivit propunerilor formulate în Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020.

Considerente generale: Datorită faptului că Municipiului Arad este asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și ținând cont de prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, care au impus încheierea ca măsură de urgență a Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Urmare a aderări la Asociație a 2 (două) noi UAT-uri, respectiv a localităților Bocsig și Șiștarovăț, se impune luarea unor măsuri în vederea extinderii traseelor existente, prin cuprinderea, în acestea, și a localităților nou aderate la asociație, precum și în vederea eficientizării, atât din punct de vedere al traseelor și programului de transport, cât și din punct de vedere al costurilor serviciului de transport efectuat între localitățile membre ale asociației. În urma consultărilor și negocierilor purtate în acest sens între reprezentanții unităților-administrativ teritoriale membre ale Asociației, sau materializat soluții concretizate în propunerile prezentate în Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020.

Considerente juridice:

 • - prevederile Hotărârii nr. nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad;

 • - prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

În considerarea aspectelor enumerate mai sus,

P R O P U N E M:

Aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Aprobarea modificării și completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020.

Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Mandatarea Primarului Municipiului Arad, domnul Bibarț Călin, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe seama , aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

În cazul în care Bibarț Călin Primarul Municipiului Arad, este în imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului.

Mandatarea Directorului executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020.

DIRECTOR EXECUTIV, Liliana Florea

ȘEF SERVICIU, Teodor Sabău


Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_______________________

Semnătura __________________________