Hotărârea nr. 98/2020

Hotarirea Nr.98 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor, să voteze cuantumul anual al cotizatiei Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 98 din 28 februarie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților, să voteze cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12770/19.02.2020,

Analizând raportul nr. 12772/19.02.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Văzând solicitarea nr. 1276/14.02.2020 primită din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 11314/14.02.2020,

Având în vedere prevederile Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 1009/15.01.2020 privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020,

Având în vedere Decizia nr. 44/18.02.2020, a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Având în vedere adresa 1299/19.02.2020, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad privind propunerea cuantumului cotizațiilor membrilor asociației și propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 12708/19.02.2020,

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6), art. 16 alin. (7), art. 17 alin. (l) lit. g) și alin. (11) din Legea nr. 92/2007, legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale prevederilor art. 6 lit. e), art. 8 alin. (3) lit. c), art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. l. Se aprobă cuantumul cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în cuantum de 347.618 lei.

Art. 2. Se mandatează domnul Bibarț Laurențiu- Călin, Primar al Municipiului Arad, cetățean român, născut la data de ..., la Ineu, domiciliat în .., Str. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ..., eliberat/ă de ..., la data de ..., în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad, în cuantum de 347.618 lei și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă plata cotizației pe anul 2020, datorată de Municipiul Arad ca asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad.

(2) Plata cotizației se va efectua astfel: în 4 rate trimestriale, egale, în prima lună a fiecărui trimestru.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Arad, Compartimentului /Direcției financiar-contabil și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


AvizatData:           2020

Președinte: Bibart Călin


PROIECT -BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020


Anexa 1 la Decizia CD nr. <7ADI-TB

INTRARF Nr.
Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget aprobat 2019

Buget propus 2020

III

4/S.4 II

894.914

VENITURI PROPRII

478.671

894.914

1

2 3

Venituri anuale din cotizații

199.989

786.696

Venituri din cotizații neutilizate la finele omului

273.682

102.468

Cotizații neincasate

5.000

650

4

Alte venituri neicasate

0

5.100

II 1 11 II II II III 1

478.671

894.914

CHELTUIELI DE PERSONAL

325.224

699.014

5

Salarii de bază

307.040

650.150

6

Indemnizații de delegare

1.000

1.000

7

Alte drepturi salariate în bani

0

0

8

Tichete de masa

10.395

33.390

9

Contribuția asiguratorie pentru muncă

6.789

14.474

BUNURI ȘI SERVICII

128.247

175.900

10

Furnituri birou/Registre si formulare/accesorii

3.000

3.500

11

Materiale pentru curățenie

0

500

12

încălzit, iluminat si forța motrica

10.500

20.440

13

Apă, canal și salubritate

7.000

3.500

14

Carburanți și lubrifianți

2.300

5.000

15

Alte materiale consum, pentru repararea obiectelor inventar

0

0

16

Materiale cu caracter funcțional/ tonere

2.000

2.600

17

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

5.000

3.000

18

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

16.700

29.800

19

Reparații curente

2.500

500

20

Obiecte de inventar

21.247

22.160

21

Deplasări interne, detașări, transferări

6.000

7.000

22

Pregătire profesionala

3.000

6.000

23

Protecția muncițPSI, medicina munciițtrusa med+extinc)

3.500

5.900

24

Reclama și publicitatea

2.500

2.000

25

Protocol și reprezentare

500

500

26

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

15.500

27.500

27

Servicii juridice

24.000

33.000

28

Servicii bancare

3.000

3.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.200

20.000

29

Sistem de alarma antiefractie

0

2.500

30

Calculatoare

16.200

16.500

31

Licențe microsoft

2.000

0

32

Soft contabilitate si raportări

500

1.000

33

Proiectare Web-Site                  /fi'''/'’"'

6.500

0

Sold an 2011


Director Ing.PUBLIC


39564331


Contabil se

Ec.Lung- Fnâht Maria

J îi V --■—1

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad


Sediu:Bld.Revolutiei, Nr.50, Ap.i Cod fiscal 39564331


Privind detalierea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si stabilire a cuantumului cotizației pentru anul 2020, in conformitate cu art.23 al.2 lit. a si b si art.24 al.4 din Statutul asociației.

A) Capitolul VENITURI

Veniturile Asociației in anul 2020 reprezita cuantumul cotizațiilor pe care le achita Asociații, in conformitate cu prevederile Art. 11, lit. b din Statutul Asociației, după cum urmeaza:

 • 1)   Fonduri neutilizate an 2019

  102.468 lei

  650 lei


 • 2)  Cotizații neincasate an 2019

Comuna Savarsin

 • 3)  Alte venituri (taxa licențe) neincasate an 2019 5.100 lei

Total venituri neutilizate an 201Q 108.218 lei

 • 4)  Cotizații propuse an 2020         786.696 lei

Total venituri an 2020 8Q4.Q14 lei

Având in vedere cuantumul Cotizației pentru anul 2020, propus si aprobat in Ședința Consiliului Director al ADI Transport public Arad din ianuarie 2020, precum si algoritmul cotei

de participare in structura actionariatului Companiei de Transport Public Arad, nivelul cotizației pentru anul 2020 pentru fiecare asociat este următorul:

Anexa - calcul cotizații UAT-uri

nr

UAT-uri

Populație

populatie*1,80954

CJ Arad

total cotizație

1

ARAD

176846

320008

320.008

2

ALMAS

2545

4605

4.605

3

APATEU

3385

6125

6.125

4

ARCHIS

1508

2729

2.729

5

BARSA

1825

3302

3.302

6

BATA

1061

1920

1.920

7

BELIU

2981

5394

5.394

8

BIRCHIS

1815

3284

3.284

9

BIRZAVA

2468

4466

4.466

10

BOCSIG

3423

6194

6.194

11

BRAZI

1217

2202

2.202

12

BUTENI

3355

6071

6.071

13

CARAND

1099

1989

1.989

14

CHISINDIA

1267

2293

2.293

15

CONSILIUL JUDEȚEAN

0

0

78670

78.670

16

COVASANT

2708

4900

4.900

17

CRAIVA

2888

5226

5.226

18

DIECI

1463

2647

2.647

19

FANTANELE

3647

6599

6.599

20

FELNAC

3121

5648

5.648

21

FRUMUSENI

2764

5002

5.002

22

GHIOROC

4037

7305

7.305

23

GURAHONT

3788

6855

6.855

24

HALMAGEL

1116

2019

2.019

25

HASMAS

1221

2209

2.209

26

IGNESTI

674

1220

1.220

27

INEU

9577

17330

17.330

28

LIVADA

3752

6789

6.789

29

MACEA

7234

13090

13.090

30

MIȘCA

3820

6912

6.912

31

MONEASA

855

1547

1.547

32

OLARI

1983

3588

3.588

33

ORAȘ CURTICI

8760

15852

15.852

34

PAULIS

4308

7795

7.795

35

PECICA

14072

25464

25.464

36

PEREGU MARE

1792

3243

3.243

37

PETRIS

1325

2398

2.398

38

PLESCUTA

1098

1987

1.987

39

SAGU

4231

7656

7.656

40

SANTANA

15661

28339

28.339

41

SAVARSIN

2885

5221

5.221

42

SEBIS

6342

11476

11.476

43

SECUSIGIU

6218

11252

11.252

44

SELEUS

2962

5360

5.360

45

SEPREUS

2854

5164

5.164

46

SICULA

4239

7671

7.671

47

SIMAND

4408

7976

7.976

48

SINTEA MARE

3854

6974

6.974

49

SISTAROVAT

328

594

594

50

SOFRONEA

2845

5148

5.148

51

TIRNOVA

6158

11143

11.143

52

USUSAU

1407

2546

2.546

53

VINGA

7023

12708

12.708

54

VLADIMIRESCU

13841

25046

25.046

55

ZABRANI

4522

8183

8.183

56

ZADARENI

2898

5244

5.244

57

ZARAND

2828

5117

5.117

58

ZIMANDUL NOU

4973

8999

8.999

391275

708026

78670

786.696

Total venituri din cotizații an 2020 786.696 lei

Pentru buna desfășurare a activitatii Asociației, asociații vor achita si vor face viramentul COTIZAȚIEI in contul Asociației, in primul trimestru pentru anul 2020, in conformitate cu art.11, lit. b) din Statutul Asociației A.D.I. Transport Public Arad.

B) Capitolul CHELTUIELI

Total cheltuieli an 2020

894.914 lei, din care:


 • 2) CHELTUIELI DE PERSONAL 699 014 lei

din care:

Salarii de baza 650.150 lei (salarii 643.280+cenzori 6.870)

Contribuții             14-474 lei (contrib. asiguratorie pe munca)

Indemniz. Delegare    1.000 lei

 • -  Tichete de masa       33-390 lei.

Indemnizația acordata cenzorilor a fost aprobata prin Hotararea AGA nr.5 din 09.04.2019 , si este in procent de 60% din salariul directorului excutiv -total valoare 6.870 lei/an, după cum urmeaza :

50% (2.670 lei) pentru președintele comisiei de cenzori;

 • -  25%(1.335 lei) pentru fiecare membru al comisiei de cenzori.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad are in Organigrama si in Statul de funcții un număr de 11 posturi, după cum urmeaza:

ip - Ocupat - Director executiv

ip - Ocupat - Compartiment Financiar-Contabil (Contabil sef)

ip - Vacant - Compartiment Financiar-Contabil (contabil)

2p - Ocupate - Compartiment de monitorizare, verificare si control

2p - Vacante - Compartiment de monitorizare, verificare si control

ip - Ocupat   - Compartiment juridic /Achizitii-Expert achiziții publice

lp - Vacante - Compartiment juridic (Consilieri juridici) - Serviciu extemalizat

ip - Temporar vacant - Administrativ /secretariat/arhiva

lp - Ocupat   - Compartimentul Administrativ /secretariat/arhiva

Din considerente economico-financiare , Serviciu juridic ramane externalizat pana la data de 31 decembrie 2020.

 • 3) BUNURI SI SERVICII

TOTAL CHELTUIELI DE BUNURI SI SERVICII - 175.9QQ lei

La fundamentare bugetului pentru anul 2020, pentru implementarea programelor si

buna desfășurare a activitatii Asociației, fondurile financiare sunt structurate conform anexa nr 1. 2 la

BVC 2020 astfel: 2.10.) Furnituri de birou

Pentru desfasurarea activitatii sunt necesare registre, formulare, dosare, accesorii pentru birou, hirtie format A4 si A3,

Buget estimat: 3.500 lei

 • 2.11) Materiale pentru curățenie

Pentru intervențiile cotidiene este necesara achiziționarea unor materialele de curățenie.

Buget estimat: 500 lei

 • 2.12) încălzit iluminat si forța motrica

încălzirea sediului se realizează prin sistemul centralizat de incalzire al orașului pentru o suprafața de ..... mp, cu un număr de .... calorifere. Iluminatul biroului si a spatiilor anexa se va asigura cu un număr de ... corpuri si echipamentele informatice aferente desfășurării activitatii. Bugetul estimat se majoreaza fata de anul 2019, ca urmare extinderii spațiului asociației.

Buget estimat: 20.440 lei                                      V »

 • 2.13)  Apa canal si salubritate

Fondurile solicitate sunt achitării facturilor de apa si salubritate.

Buget estimat: 3.500 lei

 • 2.14)  Carburanți si lubrifianti si piese de schimb

Cheltuieli aferente carburanților si lubrefiantilor ca urmare a inchirierii unui automobil prin incheierea unui contract de comodat/inchiriere (folosința cu titlu gratuit) cu decontarea carburanților si lubrifiantilor

Buget estimat: 5.000 lei

 • 2.15)  Alte materiale consumabile-cheltuieli pentru repararea obiectelor de inventar.

Buget estimat: o lei

 • 2.16)  Material cu caracter funcțional

Cheltuieli cu consumabilele aferente aparatelor de multiplicat si imprimat (tonete/cartuse, dvd, stik-uri), alte cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul

Buget estimat: 2.600 lei

 • 2.17)  Posta, telecomunicații, radio, tv, internet-

Cheltuielile legate de abonamentele de telefonie si internet, de cheltuieli cu corespondenta Buget estimat: 3.000 lei

 • 2.18)  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționarea

Cheltuieli de dezvoltare/mentenata site-ul asociației, chelt.cu serviciile informatice, cheltuieli cu prevenirea si stingerea incendiilor (materiale,broșuri,planșe), servicii monitorizare ANRSC, cheltuieli cu montarea si demontarea instalațiilor; cheltuieli cu costul transportului/curierat; cheltuieli cu serviciile de curățenie spațiu; cheltuieli cu paza si protecția; servicii inchiriere auto; servicii de tipărire tichete de masa.

Buget estimat: 29.800 lei

 • 2.19)  Reparații curente

Cheltuielie cu prestările de servicii si materialele (articole si materiale de zugrăvit si vopsit,etc)de reparații necesare locului desfășurării activitatii asociației

Buget estimat: 500 lei

 • 2.20)  Bunuri de natura obiectelor de inventar

Achiziții necesare desfășurării activitatii, mobilier de birou (mese, scaune, rafturi), fiset (dulapuri metalice), urmare a completării apratului tehnic ;stampile diverse .

Buget estimat: 22.160 lei

 • 2.21)  Deplasări, detasari, transferuri

Având in vedere obiectul de activitate cu privire la monitorizarea activitatii de transporturi este necesara participarea la evenimente si simpozioane organizate pentru documentare si schimb de experiența.

Buget estimat: 7.000 lei

 • 2.22)  Pregătire profesionala

Cheltuieli cu pregătirea profesionala a angajatilor in sistem organizat.

Buget estimat: 6.000 lei

 • 2.23)  Medicina muncii si securitate in munca(SSM)

Contractarea de servicii privind medicina muncii, sanatatea si securitatea in munca, materiale de informare si documentare.

Buget estimat: 5.900 lei

Alte cheltuieli:

 • 2.24)  Reclama si publicitate

Cheltuieli privind implicarea in acțiuni de promovare si mediatizare a activitatii asociației

Buget estimat: 1.500 lei

 • 2.25)  Protocol si reprezentare

Cheltuieli cu realizarea materialelor de promovare , a standurilor expozitionale

Buget estimat: 1.000 lei

 • 2.26)  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli cu taxe/ comisioane si onorariile notariale si alte servicii de autorizare/certificare , cheltuieli cu seviciile de acces pe platforme informatice (Legis), servicii de găzduire site;

Buget estimat: 27.500 lei

 • 2.27)  Cheltuieli cu serviciile de consultanta juridica

Buget estimat: 33.000 lei

 • 2.28)  Cheltuieli cu serviciile bancare -comisioane de tranzacții si administrare

Buget estimat: 3.000

 • 4) CHELTUIELI MIJLOACE FIXE Total cheltuieli mijloace fixe - 20.000 lei

 • 3.29) Sistem de alarma antiefractie

Buget estimat:2.5OO lei

 • 3.30)  Mașini si echipamente- 3 calculatoare

Buget estimat: 16.500 lei

3.32) Alte active fixe(necorporale)-Contracte de furnizare a soft-urilor de contabilitate, a raportărilor financiare

Buget estimat: 1.000 lei

Total CHELTUELI 894 914 lei

Data: 14.01. 2020

Director executiv Ing.Ovidiu ILIEPROIECT -BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget aprobat 2019

Buget propus 2020

Buget estimat 2021

###

478.671

894.914

973.434

VENITURI PROPRII

478.671

894.914

973.434

1

Venituri din cotizații 2020

199.989

778.164

973.434

2

Venituri din cotizații  neutilizate in 2019

273.682

111.000

0

3

Cotizații neincasate aferente anului 2019

5.000

650

0

4

Alte venituri neicasate

0

5.100

0

TOTAL CHELTUIELI

478.671

894.914

973.434

CHELTUIELI DE PERSONAL

325.224

699.014

744.264

5

Salarii de bază

307.040

650.150

692.779

6

Indemnizatii de delegare

1.000

1.000

1.000

7

Alte drepturi salariale în bani

0

0

8

Tichete de masa

10.395

33.390

35.060

9

Contribuția asiguratorie pentru muncă

6.789

14.474

15.425

BUNURI ȘI SERVICII

128.247

175.900

219.170

10

Furnituri birou/Registre si formulare/accesorii

3.000

3.500

4.000

11

Materiale pentru curățenie

0

500

585

12

Încalzit, iluminat si forța motrica

10.500

20.440

28.450

13

Apă, canal și salubritate

7.000

3.500

4.100

14

Carburanți și lubrefianți

2.300

5.000

2.500

15

Alte materiale consum. pentru repararea obiectelor inventar

0

0

16

Materiale cu caracter functional/tonere

2.000

2.600

3.050

17

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

5.000

3.000

3.500

18

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

16.700

29.800

45.000

19

Reparatii curente

2.500

500

585

20

Obiecte de  inventar

21.247

22.160

25.900

21

Deplasări interne, detașări, transferări

6.000

7.000

8.200

22

Pregatire profesionala

3.000

6.000

7.050

23

Protecția muncii,PSI, medicina muncii(trusa med+extinc)

3.500

5.900

6.900

24

Reclama și publicitatea

2.500

2.000

2.300

25

Protocol și reprezentare

500

500

550

26

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

15.500

27.500

35.000

27

Servicii juridice

24.000

33.000

38.000

28

Servicii bancare

3.000

3.000

3.500

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.200

20.000

10.000

29

Sistem de alarma antiefractie

0

2.500

30

Calculatoare

16.200

16.500

7.000

31

Licențe microsoft

2.000

0

32

Soft contabilitate si raportari

500

1.000

3.000

33

Proiectare Web-Site

6.500

0

Avizat,

Data:2020

Președinte: Bibarț Călin

PROIECT -BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget aprobat 2019

Buget propus 2020

###

478.671

894.914

VENITURI PROPRII

478.671

894.914

1

Venituri din cotizații

199.989

775.296

2

Venituri din cotizații  neutilizate

273.682

113.868

3

Cotizații neincasate

5.000

650

4

Alte venituri neicasate

0

5.100

TOTAL CHELTUIELI

478.671

894.914

CHELTUIELI DE PERSONAL

325.224

699.014

5

Salarii de bază

307.040

650.150

6

Indemnizatii de delegare

1.000

1.000

7

Alte drepturi salariale în bani

0

0

8

Tichete de masa

10.395

33.390

9

Contribuția asiguratorie pentru muncă

6.789

14.474

BUNURI ȘI SERVICII

128.247

175.900

10

Furnituri birou/Registre si formulare/accesorii

3.000

3.500

11

Materiale pentru curățenie

0

500

12

Încalzit, iluminat si forța motrica

10.500

20.440

13

Apă, canal și salubritate

7.000

3.500

14

Carburanți și lubrefianți

2.300

5.000

15

Alte materiale consum. pentru repararea obiectelor inventar

0

0

16

Materiale cu caracter functional/tonere

2.000

2.600

17

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

5.000

3.000

18

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

16.700

29.800

19

Reparatii curente

2.500

500

20

Obiecte de  inventar

21.247

22.160

21

Deplasări interne, detașări, transferări

6.000

7.000

22

Pregatire profesionala

3.000

6.000

23

Protecția muncii,PSI, medicina muncii(trusa med+extinc)

3.500

5.900

24

Reclama și publicitatea

2.500

2.000

25

Protocol și reprezentare

500

500

26

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

15.500

27.500

27

Servicii juridice

24.000

33.000

28

Servicii bancare

3.000

3.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.200

20.000

29

Sistem de alarma antiefractie

0

2.500

30

Calculatoare

16.200

16.500

31

Licențe microsoft

2.000

0

32

Soft contabilitate si raportari

500

1.000

33

Proiectare Web-Site

6.500

0

Ing. Ovidiu Ilie


Ec.Lung- Frent Maria

A.D.I TRANSPORT PUBLIC ARAD

Aprobat,

Data:2020

Președinte: Bibarț Călin


Sediu: Arad, str. Horia nr. 2, ap. 6C Cod fiscal: 39564331

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

Anexa 1 la Hotararea AGA

lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget an 2019

###

478.671

VENITURI PROPRII

478.671

1

Venituri din cotizații 2019

199.989

2

Venituri din cotizații  neutilizate in 2019

273.682

3

Cotizații neincasate aferente anului 2018

5.000

4

Suma rectificata +

0

TOTAL CHELTUIELI

478.671

CHELTUIELI DE PERSONAL

325.224

5

Salarii de bază

307.040

6

Indemnizatii de delegare

1.000

7

Alte drepturi salariale în bani

0

8

Tichete de masa

10.395

9

Contribuția asiguratorie pentru muncă

6.789

BUNURI ȘI SERVICII

128.247

10

Furnituri birou/Registre si formulare/accesorii

3.000

11

Materiale pentru curățenie

0

12

Încalzit, iluminat si forța motrica

12.500

13

Apă, canal și salubritate

7.000

14

Carburanți și lubrefianți

2.300

15

Alte materiale consum. pentru repararea obiectelor inventar

0

16

Materiale cu caracter functional/tonere

6.000

17

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

5.000

18

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

16.700

19

Reparatii curente

2.500

20

Obiecte de  inventar

20.747

21

Deplasări interne, detașări, transferări

4.000

22

Pregatire profesionala

3.000

23

Protecția muncii,PSI, medicina muncii(trusa med+extinc)

3.500

24

Reclama și publicitatea

2.500

25

Protocol și reprezentare

500

26

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

12.000

27

Servicii juridice

24.000

28

Servicii bancare

3.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.200

29

Sistem de alarma antiefractie

0

30

Calculatoare

16.200

31

Licențe microsoft

2.000

32

Soft contabilitate si raportari

500

33

Proiectare Web-Site

6.500

Avizat,

Data:2020

Președinte: Bibarț Călin

PROIECT -BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget aprobat 2019

Buget propus 2020

###

478.671

894.914

VENITURI PROPRII

478.671

894.914

1

Venituri din cotizații

199.989

775.296

2

Venituri din cotizații  neutilizate

273.682

113.868

3

Cotizații neincasate

5.000

650

4

Alte venituri neicasate

0

5.100

TOTAL CHELTUIELI

478.671

894.914

CHELTUIELI DE PERSONAL

325.224

699.014

5

Salarii de bază

307.040

650.150

6

Indemnizatii de delegare

1.000

1.000

7

Alte drepturi salariale în bani

0

0

8

Tichete de masa

10.395

33.390

9

Contribuția asiguratorie pentru muncă

6.789

14.474

BUNURI ȘI SERVICII

128.247

175.900

10

Furnituri birou/Registre si formulare/accesorii

3.000

3.500

11

Materiale pentru curățenie

0

500

12

Încalzit, iluminat si forța motrica

10.500

20.440

13

Apă, canal și salubritate

7.000

3.500

14

Carburanți și lubrefianți

2.300

5.000

15

Alte materiale consum. pentru repararea obiectelor inventar

0

0

16

Materiale cu caracter functional/tonere

2.000

2.600

17

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

5.000

3.000

18

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

16.700

29.800

19

Reparatii curente

2.500

500

20

Obiecte de  inventar

21.247

22.160

21

Deplasări interne, detașări, transferări

6.000

7.000

22

Pregatire profesionala

3.000

6.000

23

Protecția muncii,PSI, medicina muncii(trusa med+extinc)

3.500

5.900

24

Reclama și publicitatea

2.500

2.000

25

Protocol și reprezentare

500

500

26

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

15.500

27.500

27

Servicii juridice

24.000

33.000

28

Servicii bancare

3.000

3.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.200

20.000

29

Sistem de alarma antiefractie

0

2.500

30

Calculatoare

16.200

16.500

31

Licențe microsoft

2.000

0

32

Soft contabilitate si raportari

500

1.000

33

Proiectare Web-Site

6.500

0

Ing. Ovidiu Ilie


Ec.Lung- Frent Maria

Avizat,

Data:2020

Președinte: Bibarț Călin

PROIECT -BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget aprobat 2019

Buget propus 2020

###

478.671

894.914

VENITURI PROPRII

478.671

894.914

1

Venituri din cotizații

199.989

775.296

2

Venituri din cotizații  neutilizate

273.682

113.868

3

Cotizații neincasate

5.000

650

4

Alte venituri neicasate

0

5.100

TOTAL CHELTUIELI

478.671

894.914

CHELTUIELI DE PERSONAL

325.224

699.014

5

Salarii de bază

307.040

650.150

6

Indemnizatii de delegare

1.000

1.000

7

Alte drepturi salariale în bani

0

0

8

Tichete de masa

10.395

33.390

9

Contribuția asiguratorie pentru muncă

6.789

14.474

BUNURI ȘI SERVICII

128.247

175.900

10

Furnituri birou/Registre si formulare/accesorii

3.000

3.500

11

Materiale pentru curățenie

0

500

12

Încalzit, iluminat si forța motrica

10.500

20.440

13

Apă, canal și salubritate

7.000

3.500

14

Carburanți și lubrefianți

2.300

5.000

15

Alte materiale consum. pentru repararea obiectelor inventar

0

0

16

Materiale cu caracter functional/tonere

2.000

2.600

17

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

5.000

3.000

18

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

16.700

29.800

19

Reparatii curente

2.500

500

20

Obiecte de  inventar

21.247

22.160

21

Deplasări interne, detașări, transferări

6.000

7.000

22

Pregatire profesionala

3.000

6.000

23

Protecția muncii,PSI, medicina muncii(trusa med+extinc)

3.500

5.900

24

Reclama și publicitatea

2.500

2.000

25

Protocol și reprezentare

500

500

26

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

15.500

27.500

27

Servicii juridice

24.000

33.000

28

Servicii bancare

3.000

3.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.200

20.000

29

Sistem de alarma antiefractie

0

2.500

30

Calculatoare

16.200

16.500

31

Licențe microsoft

2.000

0

32

Soft contabilitate si raportari

500

1.000

33

Proiectare Web-Site

6.500

0

Ing. Ovidiu Ilie


Ec.Lung- Frent Maria

PROIECT -BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget aprobat 2019

Buget propus 2020

Buget estimat 2021

###

478.671

894.914

973.434

VENITURI PROPRII

478.671

894.914

973.434

1

Venituri din cotizații 2020

199.989

778.164

973.434

2

Venituri din cotizații  neutilizate in 2019

273.682

111.000

0

3

Cotizații neincasate aferente anului 2019

5.000

650

0

4

Alte venituri neicasate

0

5.100

0

TOTAL CHELTUIELI

478.671

894.914

973.434

CHELTUIELI DE PERSONAL

325.224

699.014

744.264

5

Salarii de bază

307.040

650.150

692.779

6

Indemnizatii de delegare

1.000

1.000

1.000

7

Alte drepturi salariale în bani

0

0

8

Tichete de masa

10.395

33.390

35.060

9

Contribuția asiguratorie pentru muncă

6.789

14.474

15.425

BUNURI ȘI SERVICII

128.247

175.900

219.170

10

Furnituri birou/Registre si formulare/accesorii

3.000

3.500

4.000

11

Materiale pentru curățenie

0

500

585

12

Încalzit, iluminat si forța motrica

10.500

20.440

28.450

13

Apă, canal și salubritate

7.000

3.500

4.100

14

Carburanți și lubrefianți

2.300

5.000

2.500

15

Alte materiale consum. pentru repararea obiectelor inventar

0

0

16

Materiale cu caracter functional/tonere

2.000

2.600

3.050

17

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

5.000

3.000

3.500

18

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

16.700

29.800

45.000

19

Reparatii curente

2.500

500

585

20

Obiecte de  inventar

21.247

22.160

25.900

21

Deplasări interne, detașări, transferări

6.000

7.000

8.200

22

Pregatire profesionala

3.000

6.000

7.050

23

Protecția muncii,PSI, medicina muncii(trusa med+extinc)

3.500

5.900

6.900

24

Reclama și publicitatea

2.500

2.000

2.300

25

Protocol și reprezentare

500

500

550

26

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

15.500

27.500

35.000

27

Servicii juridice

24.000

33.000

38.000

28

Servicii bancare

3.000

3.000

3.500

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.200

20.000

10.000

29

Sistem de alarma antiefractie

0

2.500

30

Calculatoare

16.200

16.500

7.000

31

Licențe microsoft

2.000

0

32

Soft contabilitate si raportari

500

1.000

3.000

33

Proiectare Web-Site

6.500

0

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

Anexa 1 la Hotararea AGA

lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget an 2019

###

478.671

VENITURI PROPRII

478.671

1

Venituri din cotizații 2019

199.989

2

Venituri din cotizații  neutilizate in 2019

273.682

3

Cotizații neincasate aferente anului 2018

5.000

4

Suma rectificata +

0

TOTAL CHELTUIELI

478.671

CHELTUIELI DE PERSONAL

325.224

5

Salarii de bază

307.040

6

Indemnizatii de delegare

1.000

7

Alte drepturi salariale în bani

0

8

Tichete de masa

10.395

9

Contribuția asiguratorie pentru muncă

6.789

BUNURI ȘI SERVICII

128.247

10

Furnituri birou/Registre si formulare/accesorii

3.000

11

Materiale pentru curățenie

0

12

Încalzit, iluminat si forța motrica

12.500

13

Apă, canal și salubritate

7.000

14

Carburanți și lubrefianți

2.300

15

Alte materiale consum. pentru repararea obiectelor inventar

0

16

Materiale cu caracter functional/tonere

6.000

17

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

5.000

18

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

16.700

19

Reparatii curente

2.500

20

Obiecte de  inventar

20.747

21

Deplasări interne, detașări, transferări

4.000

22

Pregatire profesionala

3.000

23

Protecția muncii,PSI, medicina muncii(trusa med+extinc)

3.500

24

Reclama și publicitatea

2.500

25

Protocol și reprezentare

500

26

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

12.000

27

Servicii juridice

24.000

28

Servicii bancare

3.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.200

29

Sistem de alarma antiefractie

0

30

Calculatoare

16.200

31

Licențe microsoft

2.000

32

Soft contabilitate si raportari

500

33

Proiectare Web-Site

6.500

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNlClPIUL ARAD

PROIECT


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


CONSILIUL LOCAL

Nr. 78/20.02.2020

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților, să voteze cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12770/19.02.2020,

Analizând raportul nr. 12772/19.02.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Văzând solicitarea nr. 1276/14.02.2020 primită din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 11314/14.02.2020,

Având în vedere prevederile Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 1009/15.01.2020 privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020,

Având în vedere Decizia nr. 44/18.02.2020, a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Având în vedere adresa 1299/19.02.2020, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad privind propunerea cuantumului cotizațiilor membrilor asociației și propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 12708/19.02.2020,

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6), art. 16 alin. (7), art. 17 alin. (l) lit. g) și alin. (11) din Legea nr. 92/2007, legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale prevederilor art. 6 lit. e), art. 8 alin. (3) lit. c), art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. l. Se aprobă cuantumul cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în cuantum de 347.618 lei.

Art. 2. Se mandatează domnul Bibarț Laurențiu- Călin, Primar al Municipiului Arad, cetățean român, născut la data de ..., la Ineu, domiciliat în .., Str. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ..., eliberat/ă de ..., la data de ..., în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad, în cuantum de 347.618 lei și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă plata cotizației pe anul 2020, datorată de Municipiul Arad ca asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad.

(2) Plata cotizației se va efectua astfel: în 4 rate trimestriale, egale, în prima lună a fiecărui trimestru.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Arad, Compartimentului /Direcției financiar-contabil și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

PREȘEDINTE


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL

Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice Red./Dact. T.S./T.S.

Cod:PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 12770 din 19.02.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 -privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „ acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6), art. 16, alin. (7), art. 17, alin. (l) litera g) și alin. (11) din Legea nr. 92/2007, legea serviciilor de transport public local, precum și pe cele ale prevederilor art. 6 lit. e), art. 8 alin. (3) lit. c), art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind codul Administrativ, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 92/2007 privind serviciul de transport public local, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad;

Văzând solicitarea nr. 1276/  14.02.2020 primită din partea Asociației de

Dezvoltare nr. 11314/


Intercomunitară de Transport Public Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu 14.02.2020;

Având în vedere prevederile Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Intercomunitară Transport Public Arad;

Dezvoltare


Având în vedere Nota de Fundamentare nr......./.

, privind propunerea bugetului de


venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020;

Având în vedere Decizia nr......./.................a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Transport Public Arad;

Având în vedere adresa nr......./................. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Transport Public Arad privind propunerea cuantumului cotizațiilor membrilor asociației și propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. ....../.................;

PROPUN

Adoptarea de către Consiliului Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în sumă de 347.618 lei și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2019.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice

Nr. 12772/19.02.2020

RAPORT

Referitor la : referatului de aprobare înregistrat cu nr. 12770/19.02.2020, a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune

Obiect: propunerea de acordare a unui mandat special reprezentantului Comunei/Orașului ... în Adunarea Generală a Acționarilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Prin Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad a fost aprobată constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației, precum și realizării în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului .

În Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad se prevăd la art.7 sursele de venit ale Asociației, și anume:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ -teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statut.

În temeiul art. 23, alin. (2), lit. ”b” din Statutul Asociației, Consiliul Director propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației ce urmează a fi supus spre aprobare adunării generale.

Prin adresa nr......./................. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad

solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a cuantumului cotizației Municipiului Arad aferentă anului 2020, având la bază Nota de Fundamentare nr............./.................;

Conform propunerii de proiect de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației pentru anul 2020, nivelul veniturilor din cotizații este de 347.618 lei, justificat prin Nota de Fundamentare anexată adresei nr........./..................;

Potrivit art. 24 al. 4 din Statut, la calculul cuantumului propus al cotizației anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al asociației, iar potrivit art. 11 lit. ”b” din Statutul Asociației, în situația în care s-a optat pentru gestiunea delegată prin atribuire directă către S.C. ”Compania de Transport Public” S.A Arad, pentru asociații care au calitatea de acționar al operatorului, cotizația anuală nu poate depăși suma egală cu valoarea totală a cotizației raportată la cota participare a fiecărui acționar la capitalul social al operatorului serviciului. Astfel, cotizația aferentă anului 2020, pentru Municipiul Arad este de 347.618 lei;

Conform art. 11 lit. ”b” din Statutul Asociației cotizația anuală se plătește în 4 rate trimestriale, egale, în prima lună a fiecărui trimestru;

Hotărârile adunării generale referitoare la aprobarea cotizației anuale nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este;

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Acordarea unui mandat special, reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad în sumă de 347.618 lei și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020;

Sumele amintite în aliniatul anterior sunt cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020;

Mandatarea domnului Bibarț Laurențiu- Călin, Primar al Municipiului Arad, cetățean român, născut la data de ..., la Ineu, domiciliat în .., Str. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ... , eliberat/ă de ..., la data de ..., în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Arad, cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad în cuantum de 347.618 lei și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Teodor Sabău


Liliana Florea

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_______________________

Semnătura __________________________