Hotărârea nr. 97/2020

Hotarirea Nr.97 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 97 din 28 februarie 2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12764/19.02.2020,

Analizând raportul nr. 12768/19.02.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Văzând solicitarea nr. 1277/14.02.2019 primită din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 11311/ 14.02.2019,

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciul de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d) și lit.(e), alin. (7) lit.(n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. (f), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad prin Actul Adițional nr. 8/2020 la Actul Constitutiv al Asociației, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad prin Actul Adițional nr. 8/2020 la Statutul Asociației, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă retragerea comunei Ususău din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

Art. 4. Se aprobă diminuarea patrimoniului Asociației cu suma de 200 lei, reprezentând contribuția comunei Ususău, care se retrage din asociație, astfel încât patrimoniul asociației va fi în valoare de 11.400 lei.

Art. 5. Se aprobă modificarea componenței Adunării Generale a Asociaților prin radierea reprezentantului numit de Consiliul Local al Comunei Ususău, Țole Florin.

Art. 6. Se împuternicește domnul Bibarț Laurențiu - Călin, Primar al Municipiului Arad, cetățean român, născut la data de ..., la Ineu, domiciliat în .., Str. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ..., eliberat/ă de ..., la data de ..., în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad și membru al Adunării Generale a Asociaților să voteze în favoarea adoptării actelor adiționale la Statutul și Actul Constitutiv al Asociației, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Arad, Actul Adițional nr. 7/2020 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe seama Municipiului Arad atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare în cadrul Adunării Generale a Asociaților.

Art. 7. În absența persoanei împuternicite la art. 6, Municipiului Arad, va fi reprezentat de înlocuitor, persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului, pentru a vota în favoarea adoptării actelor adiționale la Statutul și Actul Constitutiv al Asociației și a semna în numele și pe seama Municipiului Arad, Actul Adițional nr. 8/2020 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe seama Municipiului Arad atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare în cadrul Adunării Generale a Asociaților.

Art. 8. Se împuternicește dl. Ovidiu ILIE, director executiv în cadrul Aparatului Tehnic al Asociației să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv și Statutului Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.

Art. 9. În situația în care persoana împuternicită la art. 8 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv și Statutului Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, împuternicit, în acest sens, de Președintele Asociației.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Arad și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa 1 la Hotărârea nr. 97/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL NR. 8/2020 la ACTUL CONSTITUTIV al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Asociații:

 • 1. Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, județul Arad, cod 310130, reprezentat de Iustin Marinel Cionca-Arghir, în calitate de președinte al Consiliului Județean Arad, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 137 din 23.04.2018;

 • 2. Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, județul Arad, cod 310130, reprezentat de Bibarț Laurențiu-Călin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 357 din 28.06.2019;

 • 3. Comuna Săvârșin, prin Consiliul Local al Comunei Săvârșin, cu sediul în comuna Săvârșin, Strada Principală nr. 37, județul Arad, cod 317270, reprezentată de Vodicean Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săvârșin nr.19 din 09.05.2018;

 • 4. Comuna Ghioroc, prin Consiliul Local al Comunei Ghioroc, cu sediul în comuna Ghioroc, str. Principală, nr. 89, județul Arad, cod 317135, reprezentată de Popi-Morodan Corneliu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghioroc nr. 49 din 18.04.2018;

 • 5.  Orașul Sântana, prin Consiliul Local al Orașului Sântana, cu sediul în Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, cod 317280, reprezentată de Tomuța Daniel Sorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sântana nr. 179 din 15.11.2019;

 • 6.  Orașul Curtici, prin Consiliul Local al Orașului Curtici, cu sediul în Orașul Curtici, str. Primăriei, nr. 47, județul Arad, cod 315200, reprezentată de Ban Ioan Bogdan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Curtici nr. 216 din 15.11.2019;

 • 7.  Orașul Pecica, prin Consiliul Local al Orașului Pecica, cu sediul în Orașul Pecica, str. 2, nr. 150, județul Arad, cod 317235, reprezentată de Antal Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Pecica nr. 147 din 15.11.2019;

 • 8.  Orașul Ineu, prin Consiliul Local al Orașului Ineu, cu sediul în Orașul Ineu, str. Republicii, nr. 5, județul Arad, cod 315300, reprezentată de Abrudan Călin Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ineu nr. 152 din 14.11.2019;

 • 9.  Orașul Sebiș, prin Consiliul Local al Orașului Sebiș, cu sediul în Orașul Sebiș, str. Piața Tineretului, nr. 1, județul Arad, cod 315700, reprezentată de Demetrescu Radu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sebiș nr. 93 din 15.11.2019;

 • 10. Comuna Covăsânț, prin Consiliul Local al Comunei Covăsânț, cu sediul în comuna Covăsânț, str. C. Micloși, nr. 23, județul Arad, cod 317090, reprezentată de Oneț Marius Silviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Covăsânț nr. 90 din 14.11.2019;

 • 11. Comuna Hășmaș, prin Consiliul Local al Comunei Hășmaș, cu sediul în comuna Hășmaș, nr. 216, județul Arad, cod 317185, reprezentată de Popa Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hășmaș nr. 70 din 15.11.2019;

 • 12. Comuna Zădăreni, prin Consiliul Local al Comunei Zădăreni, cu sediul în comuna Zădăreni, str. Principală, nr. 28, județul Arad, cod 317130, reprezentată de Petri Doina, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zădăreni nr. 98 din 15.11.2019;

 • 13. Comuna Șepreuș, prin Consiliul Local al Comunei Șepreuș, cu sediul în comuna Șepreuș, str. Piața Rebeliunii, nr. 1, județul Arad, cod 317320, reprezentată de Pintean loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șepreuș nr. 99 din 12.11.2019;

 • 14. Comuna Zăbrani, prin Consiliul Local al Comunei Zăbrani, cu sediul în comuna Zăbrani, str. Principală, nr. 95, județul Arad, cod 317410, reprezentată de Toader Marian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zăbrani nr. 123 din 14.11.2019;

 • 15. Comuna Sintea Mare, prin Consiliul Local al Comunei Sintea Mare, cu sediul în comuna Sintea Mare, nr. 228, județul Arad, cod 317300, reprezentată de Erdos Valentin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sintea Mare nr. 95 din 14.11.2019;

 • 16. Comuna Peregu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Peregu Mare, cu sediul în comuna Peregu Mare, nr. 137, județul Arad, cod 317240, reprezentată de Kovâcs Emeric, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Peregu Mare nr. 60 din 14.11.2019;

 • 17. Comuna Fântânele, prin Consiliul Local al Comunei Fântânele, cu sediul în comuna Fântânele, nr. 115, județul Arad, cod 317120, reprezentată de Otlăcan Emil Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fântânele nr. 108 din 15.11.2019;

 • 18. Comuna Frumușeni, prin Consiliul Local al Comunei Frumușeni, cu sediul în comuna Frumușeni, nr. 379, județul Arad, cod 317122, reprezentată de Andronic Aurelian Reginald, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Frumușeni nr. 164 din 14.11.2019;

 • 19. Comuna Șimand, prin Consiliul Local al Comunei Șimand, cu sediul în comuna Șimand, str. Principală, nr. 1119, județul Arad, cod 317335, reprezentată de Dema Florin-Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șimand nr. 86 din 18.11.2019;

 • 20. Comuna Zimandu Nou, prin Consiliul Local al Comunei Zimandu Nou, cu sediul în comuna Zimandu Nou, nr. 248, județul Arad, cod 317425, reprezentată de Vidran Dorel Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zimandu Nou nr. 135 din 13.11.2019;

 • 21. Comuna Cărand, prin Consiliul Local al Comunei Cărand, cu sediul în comuna Cărand, str. Principală, nr. 71/B, județul Arad, cod 317070, reprezentată de Costuț Gligor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cărand nr. 61 din 15.11.2019;

 • 22. Comuna Bârsa, prin Consiliul Local al Comunei Bârsa, cu sediul în comuna Bârsa, nr. 200, județul Arad, cod 317025, reprezentată de Ciev Avram, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bârsa nr. 60 din 18.11.2019;

 • 23. Comuna Dieci, prin Consiliul Local al Comunei Dieci, cu sediul în comuna Dieci, str. Principală, nr. 139 A, județul Arad, cod 317115, reprezentată de Burtă Liviu Traian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dieci nr. 94 din 15.11.2019;

 • 24. Comuna Bârzava, prin Consiliul Local al Comunei Bârzava, cu sediul în comuna Bârzava, str. Principală, nr. 314, județul Arad, cod 317030, reprezentată de Faur Gabriel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bârzava nr. 106 din 15.11.2019;

 • 25. Comuna Hălmăgel, prin Consiliul Local al Comunei Hălmăgel, cu sediul în comuna Hălmăgel, nr. 1/A, județul Arad, cod 317180, reprezentată de Banci Mihaela, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hălmăgel nr. 71 din 18.11.2019;

 • 26. Comuna Archiș, prin Consiliul Local al Comunei Archiș, cu sediul în comuna Archiș, str. Principală, nr. 97, județul Arad, cod 317015, reprezentată de Horhat Pavel-Nelu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Archiș nr. 93 din 14.11.2019;

 • 27. Comuna Seleuș, prin Consiliul Local al Comunei Seleuș, cu sediul în comuna Seleuș, nr. 200, județul Arad, cod 317290, reprezentată de Branc Cristian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Seleuș nr. 93 din 12.11.2019;

 • 28. Comuna Vinga, prin Consiliul Local al Comunei Vinga, cu sediul în comuna Vinga, str. Principală, nr. 27, județul Arad, cod 317400, reprezentată de Negrei loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vinga nr. 103 din 14.11.2019;

 • 29. Comuna Chisindia, prin Consiliul Local al Comunei Chisindia, cu sediul în comuna Chisindia, str. Principală, nr. 191/A, județul Arad, cod 317080, reprezentată de Pașca Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chisindia nr. 57 din 13.11.2019;

 • 30. Comuna Pleșcuța, prin Consiliul Local al Comunei Pleșcuța, cu sediul în comuna Pleșcuța, str. Primăriei, nr. 49, județul Arad, cod 317260, reprezentată de Groza Viorel Marius, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pleșcuța nr. 61 din 15.11.2019;

 • 31. Comuna Almaș, prin Consiliul Local al Comunei Almaș, cu sediul în comuna Almaș, str. Principală, nr. 605, județul Arad, cod 317005, reprezentată de Costea Aurel Ginu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Almaș nr. 88 din 15.11.2019;

 • 32. Comuna Gurahonț, prin Consiliul Local al Comunei Gurahonț, cu sediul în comuna Gurahonț, str. Avram lancu, nr. 29, județul Arad, cod 317145, reprezentată de Moțica Ana Lenuța, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gurahonț nr. 82 din 15.11.2019;

 • 33. Comuna Birchiș, prin Consiliul Local al Comunei Birchiș, cu sediul în comuna Birchiș, nr. 162, județul Arad, cod 317050, reprezentată de Guțu loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Birchiș nr. 73 din 15.11.2019;

 • 34. Comuna Livada, prin Consiliul Local al Comunei Livada, cu sediul în comuna Livada, nr. 355, județul Arad, cod 317205, reprezentată de Bimbo losif, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Livada nr. 96 din 15.11.2019;

 • 35. Comuna Zărand, prin Consiliul Local al Comunei Zărand, cu sediul în comuna Zărand, str. Principală, nr. 512, județul Arad, cod 317415, reprezentată de Dudaș Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zărand nr. 82 din 18.11.2019;

 • 36. Comuna Beliu, prin Consiliul Local al Comunei Beliu, cu sediul în comuna Beliu, nr. 632, județul Arad, cod 317040, reprezentată de Horhat-Coraș Emanuel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Beliu nr. 63 din 14.11.2019;

 • 37. Comuna Ignești, prin Consiliul Local al Comunei Ignești, cu sediul în comuna Ignești, nr. 24, județul Arad, cod 317195, reprezentată de Urs loan Marinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ignești nr. 61 din 07.11.2019;

 • 38. Comuna Brazii, prin Consiliul Local al Comunei Brazii, cu sediul în comuna Brazii, nr. 26, județul Arad, cod 317060, reprezentată de Vesa Nicușor Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brazii nr. 82 din 15.11.2019;

 • 39. Comuna Buteni, prin Consiliul Local al Comunei Buteni, cu sediul în comuna Buteni, str. Principală, nr. 78, județul Arad, cod 317065, reprezentată de Braiți Mircea-Theodor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buteni nr. 94 din 18.11.2019;

 • 40. Comuna Apateu, prin Consiliul Local al Comunei Apateu, cu sediul în comuna Apateu, str. Principală, nr. 364, județul Arad, cod 317010, reprezentată de Bondor Aurel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apateu nr. 103 din 15.11.2019;

 • 41. Comuna Bata, prin Consiliul Local al Comunei Bata, cu sediul în comuna Bata, str. Principală, nr. 166, județul Arad, cod 317020, reprezentată de Micurescu loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bata nr. 49 din 14.11.2019;

 • 42. Comuna Olari, prin Consiliul Local al Comunei Olari, cu sediul în comuna Olari, str. Principală, nr. 315, județul Arad, cod 317225, reprezentată de Răuț Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Olari nr. 101 din 15.11.2019;

 • 43. Comuna Păuliș, prin Consiliul Local al Comunei Păuliș, cu sediul în comuna Păuliș, nr. 1 A, județul Arad, cod 317230, reprezentată de Turcin loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păuliș nr. 137 din 15.11.2019;

 • 44. Comuna Șagu, prin Consiliul Local al Comunei Șagu, cu sediul în comuna Șagu, nr. 219, județul Arad, cod 317310, reprezentată de Brăneț Emilia, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șagu nr. 80 din 14.11.2019;

 • 45. Comuna Secusigiu, prin Consiliul Local al Comunei Secusigiu, cu sediul în comuna Secusigiu, str. Principală, nr. 275, județul Arad, cod 317285, reprezentată de Cheșa Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Secusigiu nr. 79 din 15.11.2019;

 • 46. Comuna Macea, prin Consiliul Local al Comunei Macea, cu sediul în comuna Macea, str. Principală, nr. 262, județul Arad, cod 317210, reprezentată de Vesa Nicușor Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Macea nr. 102 din 18.11.2019;

 • 47. Comuna Felnac, prin Consiliul Local al Comunei Felnac, cu sediul în comuna Felnac, nr. 330, județul Arad, cod 317130, reprezentată de Malița Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Felnac nr. 115 din 18.11.2019;

 • 48. Comuna Craiva, prin Consiliul Local al Comunei Craiva, cu sediul în comuna Craiva, nr. 108, județul Arad, cod 317095, reprezentată de Bercea Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Craiva nr. 61 din 10.12.2019;

 • 49. Comuna Mișca, prin Consiliul Local al Comunei Mișca, cu sediul în comuna Mișca, str. Principală, nr. 116, județul Arad, cod 317215, reprezentată de Haasz Tiberiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mișca nr. 87 din 12.12.2019;

 • 50. Comuna Moneasa, prin Consiliul Local al Comunei Moneasa, cu sediul în comuna Moneasa, str. Principală, nr. 71, județul Arad, cod 317220, reprezentată de Herbei loan Nuțu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moneasa nr. 114 din 16.12.2019;

 • 51. Comuna Petriș, prin Consiliul Local al Comunei Petriș, cu sediul în comuna Petriș, str. Principală, nr. 253, județul Arad, cod 317245, reprezentată de Irina Lazăr-Onescu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Petriș nr. 60 din 11.12.2019;

 • 52. Comuna Șicula, prin Consiliul Local al Comunei Șicula, cu sediul în comuna Șicula, str. Principală, nr. 200, județul Arad, cod 317325, reprezentată de Căprar Duțu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șicula nr. 124 din 11.12.2019;

 • 53. Comuna Șofronea, prin Consiliul Local al Comunei Șofronea, cu sediul în comuna Șofronea, str. Principală, nr. 187, județul Arad, cod 317350, reprezentată de Babău loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șofronea nr. 106 din 16.12.2019;

 • 54. Comuna Târnova, prin Consiliul Local al Comunei Târnova, cu sediul în comuna Târnova, str. Principală, nr. 734, județul Arad, cod 317360, reprezentată de Farcașiu Florin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Târnova nr. 80 din 16.12.2019;

 • 55. Comuna Ususău, prin Consiliul Local al Comunei Ususău, cu sediul în comuna Ususău, str. Principală, nr. 87A, județul Arad, cod 317375, reprezentată de Țole Florin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ususău nr. 86 din 12.11.2019;

 • 56. Comuna Vladimirescu, prin Consiliul Local al Comunei Vladimirescu, cu sediul în comuna Vladimirescu, str. Revoluției, nr. 4, județul Arad, cod 317405, reprezentată de Crișan loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vladimirescu nr. 139 din 16.12.2019;

 • 57. Comuna Șiștarovăț, prin Consiliul Local al Comunei Șiștarovăț, cu sediul în comuna Șiștarovăț, str. Principală, nr. 116, județul Arad, cod 317345, reprezentată de Juijescu Dorel-Marinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șiștarovăț nr. 3 din 10.01.2020;

 • 58. Comuna Bocsig, prin Consiliul Local al Comunei Bocsig, cu sediul în comuna Bocsig, str. Principală, nr. 591, județul Arad, cod 317055, reprezentată de Abrudean Teodora Felicia, în calitate de primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bocsig nr. 4 din 07.01.2020,

au hotărât modificarea actului constitutiv al Asociației după cum urmează:

 • I. pct. I. ”Asociații” se modifică și va avea următorul conținut:

'Asociații:

 • 1.  Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, județul Arad, cod 310130, reprezentat de Iustin Marinel Cionca-Arghir, în calitate de președinte al

Consiliului Județean Arad, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Aradnr. 137 din 23.04.2018;

 • 2.  Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, județul Arad, cod 310130, reprezentat de Bibarț Laurențiu-Călin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 357 din 28.06.2019;

 • 3.  Comuna Săvârșin, prin Consiliul Local al Comunei Săvârșin, cu sediul în comuna Săvârșin, Strada Principală nr. 37, județul Arad, cod 317270, reprezentată de Vodicean Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săvârșin nr.19 din 09.05.2018;

 • 4.  Comuna Ghioroc, prin Consiliul Local al Comunei Ghioroc, cu sediul în comuna Ghioroc, str. Principală, nr. 89, județul Arad, cod 317135, reprezentată de Popi-Morodan Corneliu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghioroc nr. 49 din 18.04.2018;

 • 5.  Orașul Sântana, prin Consiliul Local al Orașului Sântana, cu sediul în Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, cod 31 7280, reprezentată de Tomuța Daniel Sorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sântana nr.

179 din 15.11.2019;

 • 6.  Orașul Curtici, prin Consiliul Local al Orașului Curtici, cu sediul în Orașul Curtici, str. Primăriei, nr. 47, județul Arad, cod 315200, reprezentată de Ban Ioan Bogdan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Curtici nr. 216 din 15.11.2019;

 • 7.  Orașul Pecica, prin Consiliul Local al Orașului Pecica, cu sediul în Orașul Pecica, str. 2, nr. 150, județul Arad, cod 317235, reprezentată de Antal Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Pecica nr. 147 din 15.11.2019;

 • 8.  Orașul Ineu, prin Consiliul Local al Orașului Ineu, cu sediul în Orașul Ineu, str. Republicii, nr. 5, județul Arad, cod 315300, reprezentată de Abrudan Călin Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ineu nr. 152 din 14.11.2019;

 • 9.  Orașul Sebiș, prin Consiliul Local al Orașului Sebiș, cu sediul în Orașul Sebiș, str. Piața Tineretului, nr. 1, județul Arad, cod 315700, reprezentată de Demetrescu Radu, în calitate de

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sebiș nr. 93 din 15.11.2019;

 • 10. Comuna Covăsânț, prin Consiliul Local al Comunei Covăsânț, cu sediul în comuna Covăsânț, str. C. Micloși, nr. 23, județul Arad, cod 317090, reprezentată de Oneț Marius Silviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Covăsânț nr. 90 din 14.11.2019;

 • 11. Comuna Hășmaș, prin Consiliul Local al Comunei Hășmaș, cu sediul în comuna Hășmaș, nr. 216, județul Arad, cod 317185, reprezentată de Popa Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hășmaș nr. 70 din 15.11.2019;

 • 12. Comuna Zădăreni, prin Consiliul Local al Comunei Zădăreni, cu sediul în comuna Zădăreni, str. Principală, nr. 28, județul Arad, cod 317130, reprezentată de Petri Doina, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zădăreni nr. 98 din 15.11.2019;

 • 13. Comuna Șepreuș, prin Consiliul Local al Comunei Șepreuș, cu sediul în comuna Șepreuș, str. Piața Rebeliunii, nr. 1, județul Arad, cod 317320, reprezentată de Pintean Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șepreuș nr. 99 din 12.11.2019;

 • 14. Comuna Zăbrani, prin Consiliul Local al Comunei Zăbrani, cu sediul în comuna Zăbrani, str. Principală, nr. 95, județul Arad, cod 317410, reprezentată de Toader Marian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zăbrani nr. 123 din 14.11.2019;

 • 15. Comuna Sintea Mare, prin Consiliul Local al Comunei Sintea Mare, cu sediul în comuna Sintea Mare, nr. 228, județul Arad, cod 31 7300, reprezentată de Erdos Valentin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sintea Mare nr. 95 din 14.11.2019;

 • 16. Comuna Peregu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Peregu Mare, cu sediul în comuna Peregu Mare, nr. 137, județul Arad, cod 31 7240, reprezentată de Kovâcs Emeric, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Peregu Mare nr. 60 din 14.11.2019;

 • 17. Comuna Fântânele, prin Consiliul Local al Comunei Fântânele, cu sediul în comuna Fântânele, nr. 115, județul Arad, cod 317120, reprezentată de Otlăcan Emil Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fântânele nr.

108 din 15.11.2019;

 • 18. Comuna Frumușeni, prin Consiliul Local al Comunei Frumușeni, cu sediul în comuna Frumușeni, nr. 379, județul Arad, cod 317122, reprezentată de Andronic Aurelian Reginald, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Frumușeni nr. 164 din 14.11.2019;

 • 19. Comuna Șimand, prin Consiliul Local al Comunei Șimand, cu sediul în comuna Șimand, str. Principală, nr. 1119, județul Arad, cod 31 7335, reprezentată de Dema Florin-Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șimand nr. 86 din 18.11.2019;

 • 20. Comuna Zimandu Nou, prin Consiliul Local al Comunei Zimandu Nou, cu sediul în comuna Zimandu Nou, nr. 248, județul Arad, cod 317425, reprezentată de Vidran Dorel Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zimandu Nou nr. 135 din 13.11.2019;

 • 21. Comuna Cărand, prin Consiliul Local al Comunei Cărand, cu sediul în comuna Cărand, str. Principală, nr. 71/B, județul Arad, cod 317070, reprezentată de Costuț Gligor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cărand nr.

61 din 15.11.2019;

 • 22. Comuna Bârsa, prin Consiliul Local al Comunei Bârsa, cu sediul în comuna Bârsa, nr. 200, județul Arad, cod 317025, reprezentată de Ciev Avram, în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bârsa nr. 60 din 18.11.2019;

 • 23. Comuna Dieci, prin Consiliul Local al Comunei Dieci, cu sediul în comuna Dieci, str. Principală, nr. 139 A, județul Arad, cod 317115, reprezentată de Burtă Liviu Traian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dieci nr. 94 din 15.11.2019;

 • 24. Comuna Bârzava, prin Consiliul Local al Comunei Bârzava, cu sediul în comuna Bârzava, str. Principală, nr. 314, județul Arad, cod 317030, reprezentată de Faur Gabriel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bârzava nr.

106 din 15.11.2019;

 • 25. Comuna Hălmăgel, prin Consiliul Local al Comunei Hălmăgel, cu sediul în comuna Hălmăgel, nr. 1/A, județul Arad, cod 317180, reprezentată de Banci Mihaela, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hălmăgel nr. 71 din 18.11.2019;

 • 26. Comuna Archiș, prin Consiliul Local al Comunei Archiș, cu sediul în comuna Archiș, str. Principală, nr. 97, județul Arad, cod 317015, reprezentată de Horhat Pavel-Nelu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Archiș nr. 93 din 14.11.2019;

 • 27. Comuna Seleuș, prin Consiliul Local al Comunei Seleuș, cu sediul în comuna Seleuș, nr. 200, județul Arad, cod 31 7290, reprezentată de Branc Cristian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Seleuș nr. 93 din 12.11.2019;

 • 28. Comuna Vinga, prin Consiliul Local al Comunei Vinga, cu sediul în comuna Vinga, str. Principală, nr. 27, județul Arad, cod 317400, reprezentată de Negrei loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vinga nr. 103 din 14.11.2019;

 • 29. Comuna Chisindia, prin Consiliul Local al Comunei Chisindia, cu sediul în comuna Chisindia, str. Principală, nr. 191/A, județul Arad, cod 317080, reprezentată de Pașca Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chisindia nr. 57 din 13.11.2019;

 • 30. Comuna Pleșcuța, prin Consiliul Local al Comunei Pleșcuța, cu sediul în comuna Pleșcuța, str. Primăriei, nr. 49, județul Arad, cod 31 7260, reprezentată de Groza Viorel Marius, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pleșcuța nr. 61 din 15.11.2019;

 • 31. Comuna Almaș, prin Consiliul Local al Comunei Almaș, cu sediul în comuna Almaș, str. Principală, nr. 605, județul Arad, cod 317005, reprezentată de Costea Aurel Ginu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Almaș nr. 88 din 15.11.2019;

 • 32. Comuna Gurahonț, prin Consiliul Local al Comunei Gurahonț, cu sediul în comuna Gurahonț, str. Avram lancu, nr. 29, județul Arad, cod 317145, reprezentată de Moțica Ana Lenuța, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gurahonț nr. 82 din 15.11.2019;

 • 33. Comuna Birchiș, prin Consiliul Local al Comunei Birchiș, cu sediul în comuna Birchiș, nr. 162, județul Arad, cod 317050, reprezentată de Guțu Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Birchiș nr. 73 din 15.11.2019;

 • 34. Comuna Livada, prin Consiliul Local al Comunei Livada, cu sediul în comuna Livada, nr. 355, județul Arad, cod 31 7205, reprezentată de Bimbo losif, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Livada nr. 96 din 15.11.2019;

 • 35. Comuna Zărand, prin Consiliul Local al Comunei Zărand, cu sediul în comuna Zărand, str. Principală, nr. 512, județul Arad, cod 317415, reprezentată de Dudaș Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zărand nr. 82 din 18.11.2019;

 • 36. Comuna Beliu, prin Consiliul Local al Comunei Beliu, cu sediul în comuna Beliu, nr. 632, județul Arad, cod 317040, reprezentată de Horhat-Coraș Emanuel, în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Beliu nr. 63 din 14.11.2019;

 • 37. Comuna Ignești, prin Consiliul Local al Comunei Ignești, cu sediul în comuna Ignești, nr. 24, județul Arad, cod 317195, reprezentată de Urs loan Marinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ignești nr. 61 din 07.11.2019;

 • 38. Comuna Brazii, prin Consiliul Local al Comunei Brazii, cu sediul în comuna Brazii, nr. 26, județul Arad, cod 317060, reprezentată de Vesa Nicușor Vasile, în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brazii nr. 82 din 15.11.2019;

 • 39. Comuna Buteni, prin Consiliul Local al Comunei Buteni, cu sediul în comuna Buteni, str. Principală, nr. 78, județul Arad, cod 317065, reprezentată de Braiți Mircea-Theodor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buteni nr. 94 din 18.11.2019;

 • 40. Comuna Apateu, prin Consiliul Local al Comunei Apateu, cu sediul în comuna Apateu, str. Principală, nr. 364, județul Arad, cod 317010, reprezentată de Bondor Aurel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apateu nr. 103 din 15.11.2019;

 • 41. Comuna Bata, prin Consiliul Local al Comunei Bata, cu sediul în comuna Bata, str. Principală, nr. 166, județul Arad, cod 317020, reprezentată de Micurescu loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bata nr. 49 din 14.11.2019;

 • 42. Comuna Olari, prin Consiliul Local al Comunei Olari, cu sediul în comuna Olari, str. Principală, nr. 315, județul Arad, cod 317225, reprezentată de Răuț Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Olari nr. 101 din 15.11.2019;

 • 43. Comuna Păuliș, prin Consiliul Local al Comunei Păuliș, cu sediul în comuna Păuliș, nr. 1 A, județul Arad, cod 31 7230, reprezentată de Turcin loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păuliș nr. 137 din 15.11.2019;

 • 44. Comuna Șagu, prin Consiliul Local al Comunei Șagu, cu sediul în comuna Șagu, nr. 219, județul Arad, cod 317310, reprezentată de Brăneț Emilia, în calitate de primar, legal împuternicit

în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șagu nr. 80 din 14.11.2019;

 • 45. Comuna Secusigiu, prin Consiliul Local al Comunei Secusigiu, cu sediul în comuna Secusigiu, str. Principală, nr. 275, județul Arad, cod 317285, reprezentată de Cheșa Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Secusigiu nr. 79 din 15.11.2019;

 • 46. Comuna Macea, prin Consiliul Local al Comunei Macea, cu sediul în comuna Macea, str. Principală, nr. 262, județul Arad, cod 317210, reprezentată de Vesa Nicușor Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Macea nr.

102 din 18.11.2019;

 • 47. Comuna Felnac, prin Consiliul Local al Comunei Felnac, cu sediul în comuna Felnac, nr. 330, județul Arad, cod 317130, reprezentată de Malița Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Felnac nr. 115 din 18.11.2019;

 • 48. Comuna Craiva, prin Consiliul Local al Comunei Craiva, cu sediul în comuna Craiva, nr. 108, județul Arad, cod 317095, reprezentată de Bercea loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Craiva nr. 61 din 10.12.2019;

 • 49. Comuna Mișca, prin Consiliul Local al Comunei Mișca, cu sediul în comuna Mișca, str. Principală, nr. 116, județul Arad, cod 317215, reprezentată de Haasz Tiberiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mișca nr. 87 din 12.12.2019;

 • 50. Comuna Moneasa, prin Consiliul Local al Comunei Moneasa, cu sediul în comuna Moneasa, str. Principală, nr. 71, județul Arad, cod 317220, reprezentată de Herbei Ioan Nuțu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moneasa nr. 114 din 16.12.2019;

 • 51. Comuna Petriș, prin Consiliul Local al Comunei Petriș, cu sediul în comuna Petriș, str. Principală, nr. 253, județul Arad, cod 317245, reprezentată de Irina Lazăr-Onescu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Petriș nr. 60 din 11.12.2019;

 • 52. Comuna Șicula, prin Consiliul Local al Comunei Șicula, cu sediul în comuna Șicula, str. Principală, nr. 200, județul Arad, cod 31 7325, reprezentată de Căprar Duțu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șicula nr. 124 din

 • 11.12.2019;

 • 53. Comuna Șofronea, prin Consiliul Local al Comunei Șofronea, cu sediul în comuna Șofronea, str. Principală, nr. 187, județul Arad, cod 31 7350, reprezentată de Babău loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șofronea nr. 106 din 16.12.2019;

 • 54. Comuna Târnova, prin Consiliul Local al Comunei Târnova, cu sediul în comuna Târnova, str. Principală, nr. 734, județul Arad, cod 31 7360, reprezentată de Farcașiu Florin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Târnova nr. 80 din 16.12.2019;

 • 55. Comuna Vladimirescu, prin Consiliul Local al Comunei Vladimirescu, cu sediul în comuna Vladimirescu, str. Revoluției, nr. 4, județul Arad, cod 317405, reprezentată de Crișan loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vladimirescu nr. 139 din 16.12.2019;

 • 56. Comuna Șiștarovăț, prin Consiliul Local al Comunei Șiștarovăț, cu sediul în comuna Șiștarovăț, str. Principală, nr. 116, județul Arad, cod 317345, reprezentată de Jurjescu Dorel-Marinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șiștarovăț nr. 3 din 10.01.2020;

 • 57. Comuna Bocsig, prin Consiliul Local al Comunei Bocsig, cu sediul în comuna Bocsig, str. Principală, nr. 591, județul Arad, cod 317055, reprezentată de Abrudean Teodora Felicia, în calitate de primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bocsig nr. 4 din 07.01.2020,

denumiți colectiv asociații și individual asociatul, s-au asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local "Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad" (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind codul Administrativ, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor de transport public local, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005”.

II. Alineatul (1) al pct. VI. ”Patrimoniul” se modifică și va avea următorul conținut:

””VI. Patrimoniul

(1) Patrimoniul Asociației este de 11.400 lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură a asociaților, după cum urmează:

 • - Județul Arad         - 200 lei;

 • - Municipiul Arad     - 200 lei;

 • - Comuna Ghioroc     - 200 lei;

 • - Comuna Săvârșin     - 200 lei;

 • - Orașul Sântana      - 200 lei;

 • - Orașul Curtici        - 200 lei;

 • - Orașul Pecica        - 200 lei;

 • - Orașul Ineu           - 200 lei;

 • - Orașul Sebiș          - 200 lei;

 • - Comuna Covăsânț    - 200 lei;

 • - Comuna Hășmaș     - 200 lei;

 • - Comuna Zădăreni     - 200 lei;

 • - Comuna Șepreuș      - 200 lei;

 • - Comuna Zăbrani      - 200 lei;

 • - Comuna Sintea Mare - 200 lei;

 • - Comuna Peregu Mare - 200 lei;

 • - Comuna Fântânele    - 200 lei;

 • - Comuna Frumușeni - 200 lei;

 • - Comuna Șimand      - 200 lei;

 • - Comuna Zimandu Nou - 200 lei;

 • - Comuna Cărand      - 200 lei;

 • - Comuna Bârsa        - 200 lei;

 • - Comuna Dieci        - 200 lei;

 • - Comuna Bârzava     - 200 lei;

 • - Comuna Hălmăgel    - 200 lei;

 • - Comuna Archiș       - 200 lei;

 • - Comuna Seleuș       - 200 lei;

 • - Comuna Vinga        - 200 lei;

 • - Comuna Chisindia     - 200 lei;

 • - Comuna Pleșcuța     - 200 lei;

 • - Comuna Almaș       - 200 lei;

 • - Comuna Gurahonț    - 200 lei;

 • - Comuna Birchiș       - 200 lei;

 • - Comuna Livada       - 200 lei;

 • - Comuna Zărand      - 200 lei;

 • - Comuna Beliu        - 200 lei;

 • - Comuna Ignești       - 200 lei;

 • - Comuna Brazii        - 200 lei;

 • - Comuna Buteni        - 200 lei;

 • - Comuna Apateu       - 200 lei;

 • - Comuna Bata         - 200 lei;

 • - Comuna Olari         - 200 lei;

 • - Comuna Păuliș         - 200 lei;

 • - Comuna Șagu         - 200 lei;

 • - Comuna Secusigiu      - 200 lei;

 • - Comuna Macea       - 200 lei;

 • - Comuna Felnac        - 200 lei;

 • - Comuna Craiva        - 200 lei;

 • - Comuna Mișca         - 200 lei;

 • - Comuna Moneasa      - 200 lei;

 • - Comuna Petriș         - 200 lei;

 • - Comuna Șicula         - 200 lei;

 • - Comuna Șofronea      - 200 lei;

 • - Comuna Târnova      - 200 lei;

 • - Comuna Vladimirescu - 200 lei;

 • - Comuna Șiștarovăț      - 200 lei;

 • - ComunaBocsig        - 200 lei”.

 • III. Alineatul (1) al Punctului VII. ”Organele de conducere, administrare și control” se modifică și va avea următorul conținut:

””VII. Organele de conducere, administrare și control

(1) Conducerea Asociației

 • a) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

 • b) Sunt numiți în calitate de membri ai adunării generale:

-domnul Iustin Marinei Cionca-Arghir, numit de Consiliul Județean Arad;

-domnul Bibarț Laurențiu-Călin, numit de Consiliul Local al Municipiului Arad;

-domnul Vodicean loan, numit de Consiliul Local al Comunei Săvârșin;

-domnul Popi-Morodan Corneliu, numit de Consiliul Local al Comunei Ghioroc;

-domnul Tomuța Daniel Sorin, numit de Consiliul Local al Orașului Sântana;

-domnul Ban loan Bogdan, numit de Consiliul Local al Orașului Curtici;

-domnul Antal Petru, numit de Consiliul Local al Orașului Pecica;

-domnul Abrudan Călin Ilie, numit de Consiliul Local al Orașului Ineu;

-domnul Demetrescu Radu, numit de Consiliul Local al Orașului Sebiș;

-domnul Oneț Marius Silviu, numit de Consiliul Local al Comunei Covăsânț;

-domnul Popa Cornel, numit de Consiliul Local al Comunei Hășmaș;

-doamna Petri Doina, numit de Consiliul Local al Comunei Zădăreni;

-domnul Pintean loan, numit de Consiliul Local al Comunei Șepreuș;

-domnul Toader Marian, numit de Consiliul Local al Comunei Zăbrani;

-domnul Erdos Valentin, numit de Consiliul Local al Comunei Sintea Mare;

-domnul Kovâcs Emeric, numit de Consiliul Local al Comunei Peregu Mare;

-domnul Otlăcan Emil Nicolae, numit de Consiliul Local al Comunei Fântânele;

-domnul Andronic Aurelian Reginald, numit de Consiliul Local al Comunei Frumușeni;

-domnul Dema Florin-Liviu, numit de Consiliul Local al Comunei Șimand;

-domnul Vidran Dorel Gheorghe, numit de Consiliul Local al Comunei Zimandu Nou;

-domnul Costuț Gligor, numit de Consiliul Local al Comunei Cărand;

-domnul Ciev Avram, numit de Consiliul Local al Comunei Bârsa;

-domnul Burtă Liviu Traian, numit de Consiliul Local al Comunei Dieci;

-domnul Faur Gabriel, numit de Consiliul Local al Comunei Bârzava;

-doamna Banci Mihaela, numit de Consiliul Local al Comunei Hălmăgel;

-domnul Horhat Pavel-Nelu, numit de Consiliul Local al Comunei Archiș;

-domnul Branc Cristian, numit de Consiliul Local al Comunei Seleuș;

-domnul Negrei Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Vinga;

-domnul Pașca Ionel, numit de Consiliul Local al Comunei Chisindia;

-domnul Groza Viorel Marius, numit de Consiliul Local al Comunei Pleșcuța;

-domnul Costea Aurel Ginu, numit de Consiliul Local al Comunei Almaș;

-doamna Moțica Ana Lenuța, numit de Consiliul Local al Comunei Gurahonț;

-domnul Guțu Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Birchiș;

-domnul Bimbo losif, numit de Consiliul Local al Comunei Livada;

-domnul Dudaș Gheorghe, numit de Consiliul Local al Comunei Zărand;

-domnul Horhat-Coraș Emanuel, numit de Consiliul Local al Comunei Beliu;

-domnul Urs loan Marinel, numit de Consiliul Local al Comunei Ignești;

-domnul Vesa Nicușor Vasile, numit de Consiliul Local al Comunei Brazii;

-domnul Braiți Mircea-Theodor, numit de Consiliul Local al Comunei Buteni;

-domnul Bondor Aurel, numit de Consiliul Local al Comunei Apateu;

-domnul Micurescu loan, numit de Consiliul Local al Comunei Bata;

-domnul Răuț Petru, numit de Consiliul Local al Comunei Olari;

-domnul Turcin Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Păuliș;

-doamna Brăneț Emilia, numit de Consiliul Local al Comunei Șagu;

-domnul Cheșa Ilie, numit de Consiliul Local al Comunei Secusigiu;

-domnul Otlăcan Ciprian Gheorghe, numit de Consiliul Local al Comunei Macea;

-domnul Malița loan, numit de Consiliul Local al Comunei Felnac;

-domnul Bercea loan, numit de Consiliul Local al Comunei Craiva;

-domnul Haasz Tiberiu, numit de Consiliul Local al Comunei Mișca;

-domnul Herbei Ioan Nuțu, numit de Consiliul Local al Comunei Moneasa;

-doamna Irina Lazăr-Onescu, numită de Consiliul Local al Comunei Petriș;

-domnul Căprar Duțu, numit de Consiliul Local al Comunei Șicula;

-domnul Babău Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Șofronea;

-domnul Farcașiu Florin, numit de Consiliul Local al Comunei Târnova;

-domnul Crișan Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Vladimirescu;

-domnul Jurjescu Dorel-Marinel, numit de Consiliul Local al Comunei Șiștarovăț;

-doamna Abrudean Teodora Felicia, numită de Consiliul Local al Comunei Bocsig.

 • c) Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

 • IV. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

 • V.  Pentru desfășurarea procedurilor de înregistrare a modificărilor Actului Constitutiv al Asociației prin Actul Adițional nr. 8/2020, în Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad, se împuternicește Directorul executiv, dl. Ovidiu ILIE, cetățean român, domiciliat în Arad, str. Popa Gh. de Teiuș, nr. 6A, bl. H6, sc. A, ap. 4, județul Arad, identificat cu C.I., seria AR, nr. 527700, eliberată de SpClEP Arad la data de 26.07.2011. ’

 • VI. Prezentul act adițional a fost redactat în 6 (șase) exemplare originale, astăzi, data autentificării.

ASOCIAȚII:

 • 1. Județul Arad, Municipiul Arad, Comuna Săvârșin, Comuna Ghioroc, Orașul Sântana, Orașul Curtici, Orașul Pecica, Orașul Ineu, Orașul Sebiș, Comuna Covăsânț, Comuna Hășmaș, Comuna Zădăreni, Comuna Șepreuș, Comuna Zăbrani, Comuna Sintea Mare, Comuna Peregu Mare, Comuna Fântânele, Comuna Frumușeni, Comuna Șimand, Comuna Zimandu Nou, Comuna Cărand, Comuna Bârsa, Comuna Dieci, Comuna Bârzava, Comuna Hălmăgel, Comuna Archiș, Comuna Seleuș, Comuna Vinga, Comuna Chisindia, Comuna Pleșcuța, Comuna Almaș, Comuna Gurahonț, Comuna Birchiș, Comuna Livada, Comuna Zărand, Comuna Beliu, Comuna Ignești, Comuna Brazii, Comuna Buteni, Comuna Apateu, Comuna Bata, Comuna Olari, Comuna Păuliș, Comuna Șagu, Comuna Secusigiu, Comuna Macea, Comuna Felnac, Comuna Craiva, Comuna Mișca, Comuna Moneasa, Comuna Petriș, Comuna Șicula, Comuna Șofronea, Comuna Târnova, Comuna Ususău, Comuna Vladimirescu

prin Bibarț Laurențiu-Călin, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în baza Hotărârii AGA nr. /

Semnătura___________________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Anexa 2 la Hotărârea nr. 97/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL NR. 8/2020

la STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Asociații:

 • 1. Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, județul Arad, cod 310130, reprezentat de Iustin Marinel Cionca-Arghir, în calitate de președinte al Consiliului Județean Arad, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 137 din 23.04.2018;

 • 2. Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, județul Arad, cod 310130, reprezentat de Bibarț Laurențiu-Călin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 357 din 28.06.2019;

 • 3. Comuna Săvârșin, prin Consiliul Local al Comunei Săvârșin, cu sediul în comuna Săvârșin, Strada Principală nr. 37, județul Arad, cod 317270, reprezentată de Vodicean Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săvârșin nr.19 din 09.05.2018;

 • 4. Comuna Ghioroc, prin Consiliul Local al Comunei Ghioroc, cu sediul în comuna Ghioroc, str. Principală, nr. 89, județul Arad, cod 317135, reprezentată de Popi-Morodan Corneliu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghioroc nr. 49 din 18.04.2018;

 • 5.  Orașul Sântana, prin Consiliul Local al Orașului Sântana, cu sediul în Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, cod 317280, reprezentată de Tomuța Daniel Sorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sântana nr. 179 din 15.11.2019;

 • 6.  Orașul Curtici, prin Consiliul Local al Orașului Curtici, cu sediul în Orașul Curtici, str. Primăriei, nr. 47, județul Arad, cod 315200, reprezentată de Ban Ioan Bogdan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Curtici nr. 216 din 15.11.2019;

 • 7.  Orașul Pecica, prin Consiliul Local al Orașului Pecica, cu sediul în Orașul Pecica, str. 2, nr. 150, județul Arad, cod 317235, reprezentată de Antal Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Pecica nr. 147 din 15.11.2019;

 • 8.  Orașul Ineu, prin Consiliul Local al Orașului Ineu, cu sediul în Orașul Ineu, str. Republicii, nr. 5, județul Arad, cod 315300, reprezentată de Abrudan Călin Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ineu nr. 152 din 14.11.2019;

 • 9.  Orașul Sebiș, prin Consiliul Local al Orașului Sebiș, cu sediul în Orașul Sebiș, str. Piața Tineretului, nr. 1, județul Arad, cod 315700, reprezentată de Demetrescu Radu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sebiș nr. 93 din 15.11.2019;

 • 10. Comuna Covăsânț, prin Consiliul Local al Comunei Covăsânț, cu sediul în comuna Covăsânț, str. C. Micloși, nr. 23, județul Arad, cod 317090, reprezentată de Oneț Marius Silviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Covăsânț nr. 90 din 14.11.2019;

 • 11. Comuna Hășmaș, prin Consiliul Local al Comunei Hășmaș, cu sediul în comuna Hășmaș, nr. 216, județul Arad, cod 317185, reprezentată de Popa Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hășmaș nr. 70 din 15.11.2019;

 • 12. Comuna Zădăreni, prin Consiliul Local al Comunei Zădăreni, cu sediul în comuna Zădăreni, str. Principală, nr. 28, județul Arad, cod 317130, reprezentată de Petri Doina, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zădăreni nr. 98 din 15.11.2019;

 • 13. Comuna Șepreuș, prin Consiliul Local al Comunei Șepreuș, cu sediul în comuna Șepreuș, str. Piața Rebeliunii, nr. 1, județul Arad, cod 317320, reprezentată de Pintean loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șepreuș nr. 99 din 12.11.2019;

 • 14. Comuna Zăbrani, prin Consiliul Local al Comunei Zăbrani, cu sediul în comuna Zăbrani, str. Principală, nr. 95, județul Arad, cod 317410, reprezentată de Toader Marian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zăbrani nr. 123 din 14.11.2019;

 • 15. Comuna Sintea Mare, prin Consiliul Local al Comunei Sintea Mare, cu sediul în comuna Sintea Mare, nr. 228, județul Arad, cod 317300, reprezentată de Erdos Valentin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sintea Mare nr. 95 din 14.11.2019;

 • 16. Comuna Peregu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Peregu Mare, cu sediul în comuna Peregu Mare, nr. 137, județul Arad, cod 317240, reprezentată de Kovâcs Emeric, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Peregu Mare nr. 60 din 14.11.2019;

 • 17. Comuna Fântânele, prin Consiliul Local al Comunei Fântânele, cu sediul în comuna Fântânele, nr. 115, județul Arad, cod 317120, reprezentată de Otlăcan Emil Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fântânele nr. 108 din 15.11.2019;

 • 18. Comuna Frumușeni, prin Consiliul Local al Comunei Frumușeni, cu sediul în comuna Frumușeni, nr. 379, județul Arad, cod 317122, reprezentată de Andronic Aurelian Reginald, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Frumușeni nr. 164 din 14.11.2019;

 • 19. Comuna Șimand, prin Consiliul Local al Comunei Șimand, cu sediul în comuna Șimand, str. Principală, nr. 1119, județul Arad, cod 317335, reprezentată de Dema Florin-Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șimand nr. 86 din 18.11.2019;

 • 20. Comuna Zimandu Nou, prin Consiliul Local al Comunei Zimandu Nou, cu sediul în comuna Zimandu Nou, nr. 248, județul Arad, cod 317425, reprezentată de Vidran Dorel Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zimandu Nou nr. 135 din 13.11.2019;

 • 21. Comuna Cărand, prin Consiliul Local al Comunei Cărand, cu sediul în comuna Cărand, str. Principală, nr. 71/B, județul Arad, cod 317070, reprezentată de Costuț Gligor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cărand nr. 61 din 15.11.2019;

 • 22. Comuna Bârsa, prin Consiliul Local al Comunei Bârsa, cu sediul în comuna Bârsa, nr. 200, județul Arad, cod 317025, reprezentată de Ciev Avram, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bârsa nr. 60 din 18.11.2019;

 • 23. Comuna Dieci, prin Consiliul Local al Comunei Dieci, cu sediul în comuna Dieci, str. Principală, nr. 139 A, județul Arad, cod 317115, reprezentată de Burtă Liviu Traian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dieci nr. 94 din 15.11.2019;

 • 24. Comuna Bârzava, prin Consiliul Local al Comunei Bârzava, cu sediul în comuna Bârzava, str. Principală, nr. 314, județul Arad, cod 317030, reprezentată de Faur Gabriel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bârzava nr. 106 din 15.11.2019;

 • 25. Comuna Hălmăgel, prin Consiliul Local al Comunei Hălmăgel, cu sediul în comuna Hălmăgel, nr. 1/A, județul Arad, cod 317180, reprezentată de Banci Mihaela, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hălmăgel nr. 71 din 18.11.2019;

 • 26. Comuna Archiș, prin Consiliul Local al Comunei Archiș, cu sediul în comuna Archiș, str. Principală, nr. 97, județul Arad, cod 317015, reprezentată de Horhat Pavel-Nelu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Archiș nr. 93 din 14.11.2019;

 • 27. Comuna Seleuș, prin Consiliul Local al Comunei Seleuș, cu sediul în comuna Seleuș, nr. 200, județul Arad, cod 317290, reprezentată de Branc Cristian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Seleuș nr. 93 din 12.11.2019;

 • 28. Comuna Vinga, prin Consiliul Local al Comunei Vinga, cu sediul în comuna Vinga, str. Principală, nr. 27, județul Arad, cod 317400, reprezentată de Negrei loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vinga nr. 103 din 14.11.2019;

 • 29. Comuna Chisindia, prin Consiliul Local al Comunei Chisindia, cu sediul în comuna Chisindia, str. Principală, nr. 191/A, județul Arad, cod 317080, reprezentată de Pașca Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chisindia nr. 57 din 13.11.2019;

 • 30. Comuna Pleșcuța, prin Consiliul Local al Comunei Pleșcuța, cu sediul în comuna Pleșcuța, str. Primăriei, nr. 49, județul Arad, cod 317260, reprezentată de Groza Viorel Marius, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pleșcuța nr. 61 din 15.11.2019;

 • 31. Comuna Almaș, prin Consiliul Local al Comunei Almaș, cu sediul în comuna Almaș, str. Principală, nr. 605, județul Arad, cod 317005, reprezentată de Costea Aurel Ginu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Almaș nr. 88 din 15.11.2019;

 • 32. Comuna Gurahonț, prin Consiliul Local al Comunei Gurahonț, cu sediul în comuna Gurahonț, str. Avram lancu, nr. 29, județul Arad, cod 317145, reprezentată de Moțica Ana Lenuța, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gurahonț nr. 82 din 15.11.2019;

 • 33. Comuna Birchiș, prin Consiliul Local al Comunei Birchiș, cu sediul în comuna Birchiș, nr. 162, județul Arad, cod 317050, reprezentată de Guțu loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Birchiș nr. 73 din 15.11.2019;

 • 34. Comuna Livada, prin Consiliul Local al Comunei Livada, cu sediul în comuna Livada, nr. 355, județul Arad, cod 317205, reprezentată de Bimbo losif, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Livada nr. 96 din 15.11.2019;

 • 35. Comuna Zărand, prin Consiliul Local al Comunei Zărand, cu sediul în comuna Zărand, str. Principală, nr. 512, județul Arad, cod 317415, reprezentată de Dudaș Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zărand nr. 82 din 18.11.2019;

 • 36. Comuna Beliu, prin Consiliul Local al Comunei Beliu, cu sediul în comuna Beliu, nr. 632, județul Arad, cod 317040, reprezentată de Horhat-Coraș Emanuel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Beliu nr. 63 din 14.11.2019;

 • 37. Comuna Ignești, prin Consiliul Local al Comunei Ignești, cu sediul în comuna Ignești, nr. 24, județul Arad, cod 317195, reprezentată de Urs Ioan Marinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ignești nr. 61 din 07.11.2019;

 • 38. Comuna Brazii, prin Consiliul Local al Comunei Brazii, cu sediul în comuna Brazii, nr. 26, județul Arad, cod 317060, reprezentată de Vesa Nicușor Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brazii nr. 82 din 15.11.2019;

 • 39. Comuna Buteni, prin Consiliul Local al Comunei Buteni, cu sediul în comuna Buteni, str. Principală, nr. 78, județul Arad, cod 317065, reprezentată de Braiți Mircea-Theodor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buteni nr. 94 din 18.11.2019;

 • 40. Comuna Apateu, prin Consiliul Local al Comunei Apateu, cu sediul în comuna Apateu, str. Principală, nr. 364, județul Arad, cod 317010, reprezentată de Bondor Aurel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apateu nr. 103 din 15.11.2019;

 • 41. Comuna Bata, prin Consiliul Local al Comunei Bata, cu sediul în comuna Bata, str. Principală, nr. 166, județul Arad, cod 317020, reprezentată de Micurescu Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bata nr. 49 din 14.11.2019;

 • 42. Comuna Olari, prin Consiliul Local al Comunei Olari, cu sediul în comuna Olari, str. Principală, nr. 315, județul Arad, cod 317225, reprezentată de Răuț Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Olari nr. 101 din 15.11.2019;

 • 43. Comuna Păuliș, prin Consiliul Local al Comunei Păuliș, cu sediul în comuna Păuliș, nr. 1 A, județul Arad, cod 317230, reprezentată de Turcin Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păuliș nr. 137 din 15.11.2019;

 • 44. Comuna Șagu, prin Consiliul Local al Comunei Șagu, cu sediul în comuna Șagu, nr. 219, județul Arad, cod 317310, reprezentată de Brăneț Emilia, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șagu nr. 80 din 14.11.2019;

 • 45. Comuna Secusigiu, prin Consiliul Local al Comunei Secusigiu, cu sediul în comuna Secusigiu, str. Principală, nr. 275, județul Arad, cod 317285, reprezentată de Cheșa Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Secusigiu nr. 79 din 15.11.2019;

 • 46. Comuna Macea, prin Consiliul Local al Comunei Macea, cu sediul în comuna Macea, str. Principală, nr. 262, județul Arad, cod 317210, reprezentată de Vesa Nicușor Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Macea nr. 102 din 18.11.2019;

 • 47. Comuna Felnac, prin Consiliul Local al Comunei Felnac, cu sediul în comuna Felnac, nr. 330, județul Arad, cod 317130, reprezentată de Malița Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Felnac nr. 115 din 18.11.2019;

 • 48. Comuna Craiva, prin Consiliul Local al Comunei Craiva, cu sediul în comuna Craiva, nr. 108, județul Arad, cod 317095, reprezentată de Bercea Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Craiva nr. 61 din 10.12.2019;

 • 49. Comuna Mișca, prin Consiliul Local al Comunei Mișca, cu sediul în comuna Mișca, str. Principală, nr. 116, județul Arad, cod 317215, reprezentată de Haasz Tiberiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mișca nr. 87 din 12.12.2019;

 • 50. Comuna Moneasa, prin Consiliul Local al Comunei Moneasa, cu sediul în comuna Moneasa, str. Principală, nr. 71, județul Arad, cod 317220, reprezentată de Herbei loan Nuțu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moneasa nr. 114 din 16.12.2019;

 • 51. Comuna Petriș, prin Consiliul Local al Comunei Petriș, cu sediul în comuna Petriș, str. Principală, nr. 253, județul Arad, cod 317245, reprezentată de Irina Lazăr-Onescu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Petriș nr. 60 din 11.12.2019;

 • 52. Comuna Șicula, prin Consiliul Local al Comunei Șicula, cu sediul în comuna Șicula, str. Principală, nr. 200, județul Arad, cod 317325, reprezentată de Căprar Duțu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șicula nr. 124 din 11.12.2019;

 • 53. Comuna Șofronea, prin Consiliul Local al Comunei Șofronea, cu sediul în comuna Șofronea, str. Principală, nr. 187, județul Arad, cod 317350, reprezentată de Babău loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șofronea nr. 106 din 16.12.2019;

 • 54. Comuna Târnova, prin Consiliul Local al Comunei Târnova, cu sediul în comuna Târnova, str. Principală, nr. 734, județul Arad, cod 317360, reprezentată de Farcașiu Florin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Târnova nr. 80 din 16.12.2019;

 • 55. Comuna Ususău, prin Consiliul Local al Comunei Ususău, cu sediul în comuna Ususău, str. Principală, nr. 87A, județul Arad, cod 317375, reprezentată de Țole Florin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ususău nr. 86 din 12.11.2019;

 • 56. Comuna Vladimirescu, prin Consiliul Local al Comunei Vladimirescu, cu sediul în comuna Vladimirescu, str. Revoluției, nr. 4, județul Arad, cod 317405, reprezentată de Crișan loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vladimirescu nr. 139 din 16.12.2019;

 • 57. Comuna Șiștarovăț, prin Consiliul Local al Comunei Șiștarovăț, cu sediul în comuna Șiștarovăț, str. Principală, nr. 116, județul Arad, cod 317345, reprezentată de Juijescu Dorel-Marinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șiștarovăț nr. 3 din 10.01.2020;

 • 58. Comuna Bocsig, prin Consiliul Local al Comunei Bocsig, cu sediul în comuna Bocsig, str. Principală, nr. 591, județul Arad, cod 317055, reprezentată de Abrudean Teodora Felicia, în calitate de primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bocsig nr. 4 din 07.01.2020,

au hotărât modificarea STATUTULUI Asociației după cum urmează:

I. Preambulul Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:

'Asociații:

 • 1.  Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, județul Arad, cod 310130, reprezentat de Iustin Marinel Cionca-Arghir, în calitate de președinte al

Consiliului Județean Arad, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean Aradnr. 137 din 23.04.2018;

 • 2.  Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, județul Arad, cod 310130, reprezentat de Bibarț Laurențiu-Călin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 357 din 28.06.2019;

 • 3.  Comuna Săvârșin, prin Consiliul Local al Comunei Săvârșin, cu sediul în comuna Săvârșin, Strada Principală nr. 37, județul Arad, cod 317270, reprezentată de Vodicean Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săvârșin nr.19 din 09.05.2018;

 • 4.  Comuna Ghioroc, prin Consiliul Local al Comunei Ghioroc, cu sediul în comuna Ghioroc, str. Principală, nr. 89, județul Arad, cod 317135, reprezentată de Popi-Morodan Corneliu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ghioroc nr. 49 din 18.04.2018;

 • 5.  Orașul Sântana, prin Consiliul Local al Orașului Sântana, cu sediul în Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, cod 31 7280, reprezentată de Tomuța Daniel Sorin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sântana nr.

179 din 15.11.2019;

 • 6.  Orașul Curtici, prin Consiliul Local al Orașului Curtici, cu sediul în Orașul Curtici, str. Primăriei, nr. 47, județul Arad, cod 315200, reprezentată de Ban Ioan Bogdan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Curtici nr. 216 din 15.11.2019;

 • 7.  Orașul Pecica, prin Consiliul Local al Orașului Pecica, cu sediul în Orașul Pecica, str. 2, nr. 150, județul Arad, cod 317235, reprezentată de Antal Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Pecica nr. 147 din 15.11.2019;

 • 8.  Orașul Ineu, prin Consiliul Local al Orașului Ineu, cu sediul în Orașul Ineu, str. Republicii, nr. 5, județul Arad, cod 315300, reprezentată de Abrudan Călin Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ineu nr. 152 din 14.11.2019;

 • 9.  Orașul Sebiș, prin Consiliul Local al Orașului Sebiș, cu sediul în Orașul Sebiș, str. Piața Tineretului, nr. 1, județul Arad, cod 315700, reprezentată de Demetrescu Radu, în calitate de

primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sebiș nr. 93 din 15.11.2019;

 • 10. Comuna Covăsânț, prin Consiliul Local al Comunei Covăsânț, cu sediul în comuna Covăsânț, str. C. Micloși, nr. 23, județul Arad, cod 317090, reprezentată de Oneț Marius Silviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Covăsânț nr. 90 din 14.11.2019;

 • 11. Comuna Hășmaș, prin Consiliul Local al Comunei Hășmaș, cu sediul în comuna Hășmaș, nr. 216, județul Arad, cod 317185, reprezentată de Popa Cornel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hășmaș nr. 70 din 15.11.2019;

 • 12. Comuna Zădăreni, prin Consiliul Local al Comunei Zădăreni, cu sediul în comuna Zădăreni, str. Principală, nr. 28, județul Arad, cod 317130, reprezentată de Petri Doina, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zădăreni nr. 98 din 15.11.2019;

 • 13. Comuna Șepreuș, prin Consiliul Local al Comunei Șepreuș, cu sediul în comuna Șepreuș, str. Piața Rebeliunii, nr. 1, județul Arad, cod 317320, reprezentată de Pintean Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șepreuș nr. 99 din 12.11.2019;

 • 14. Comuna Zăbrani, prin Consiliul Local al Comunei Zăbrani, cu sediul în comuna Zăbrani, str. Principală, nr. 95, județul Arad, cod 317410, reprezentată de Toader Marian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zăbrani nr.

123 din 14.11.2019;

 • 15. Comuna Sintea Mare, prin Consiliul Local al Comunei Sintea Mare, cu sediul în comuna Sintea Mare, nr. 228, județul Arad, cod 31 7300, reprezentată de Erdos Valentin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sintea Mare nr. 95 din 14.11.2019;

 • 16. Comuna Peregu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Peregu Mare, cu sediul în comuna Peregu Mare, nr. 137, județul Arad, cod 31 7240, reprezentată de Kovâcs Emeric, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Peregu Mare nr. 60 din 14.11.2019;

 • 17. Comuna Fântânele, prin Consiliul Local al Comunei Fântânele, cu sediul în comuna Fântânele, nr. 115, județul Arad, cod 317120, reprezentată de Otlăcan Emil Nicolae, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Fântânele nr.

108 din 15.11.2019;

 • 18. Comuna Frumușeni, prin Consiliul Local al Comunei Frumușeni, cu sediul în comuna Frumușeni, nr. 379, județul Arad, cod 317122, reprezentată de Andronic Aurelian Reginald, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Frumușeni nr. 164 din 14.11.2019;

 • 19. Comuna Șimand, prin Consiliul Local al Comunei Șimand, cu sediul în comuna Șimand, str. Principală, nr. 1119, județul Arad, cod 31 7335, reprezentată de Dema Florin-Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șimand nr. 86 din 18.11.2019;

 • 20. Comuna Zimandu Nou, prin Consiliul Local al Comunei Zimandu Nou, cu sediul în comuna Zimandu Nou, nr. 248, județul Arad, cod 317425, reprezentată de Vidran Dorel Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zimandu Nou nr. 135 din 13.11.2019;

 • 21. Comuna Cărand, prin Consiliul Local al Comunei Cărand, cu sediul în comuna Cărand, str. Principală, nr. 71/B, județul Arad, cod 317070, reprezentată de Costuț Gligor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cărand nr.

61 din 15.11.2019;

 • 22. Comuna Bârsa, prin Consiliul Local al Comunei Bârsa, cu sediul în comuna Bârsa, nr. 200, județul Arad, cod 317025, reprezentată de Ciev Avram, în calitate de primar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bârsa nr. 60 din 18.11.2019;

 • 23. Comuna Dieci, prin Consiliul Local al Comunei Dieci, cu sediul în comuna Dieci, str. Principală, nr. 139 A, județul Arad, cod 317115, reprezentată de Burtă Liviu Traian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dieci nr. 94 din 15.11.2019;

 • 24. Comuna Bârzava, prin Consiliul Local al Comunei Bârzava, cu sediul în comuna Bârzava, str. Principală, nr. 314, județul Arad, cod 317030, reprezentată de Faur Gabriel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bârzava nr.

106 din 15.11.2019;

 • 25. Comuna Hălmăgel, prin Consiliul Local al Comunei Hălmăgel, cu sediul în comuna Hălmăgel, nr. 1/A, județul Arad, cod 317180, reprezentată de Banci Mihaela, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hălmăgel nr. 71 din 18.11.2019;

 • 26. Comuna Archiș, prin Consiliul Local al Comunei Archiș, cu sediul în comuna Archiș, str. Principală, nr. 97, județul Arad, cod 317015, reprezentată de Horhat Pavel-Nelu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Archiș nr. 93 din 14.11.2019;

 • 27. Comuna Seleuș, prin Consiliul Local al Comunei Seleuș, cu sediul în comuna Seleuș, nr. 200, județul Arad, cod 317290, reprezentată de Branc Cristian, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Seleuș nr. 93 din 12.11.2019;

 • 28. Comuna Vinga, prin Consiliul Local al Comunei Vinga, cu sediul în comuna Vinga, str. Principală, nr. 27, județul Arad, cod 317400, reprezentată de Negrei loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vinga nr. 103 din 14.11.2019;

 • 29. Comuna Chisindia, prin Consiliul Local al Comunei Chisindia, cu sediul în comuna Chisindia, str. Principală, nr. 191/A, județul Arad, cod 317080, reprezentată de Pașca Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului L ocal al Comunei Chisindia nr. 57 din 13.11.2019;

 • 30. Comuna Pleșcuța, prin Consiliul Local al Comunei Pleșcuța, cu sediul în comuna Pleșcuța, str. Primăriei, nr. 49, județul Arad, cod 31 7260, reprezentată de Groza Viorel Marius, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pleșcuța nr. 61 din 15.11.2019;

 • 31. Comuna Almaș, prin Consiliul Local al Comunei Almaș, cu sediul în comuna Almaș, str. Principală, nr. 605, județul Arad, cod 317005, reprezentată de Costea Aurel Ginu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Almaș nr. 88 din 15.11.2019;

 • 32. Comuna Gurahonț, prin Consiliul Local al Comunei Gurahonț, cu sediul în comuna Gurahonț, str. Avram lancu, nr. 29, județul Arad, cod 317145, reprezentată de Moțica Ana Lenuța, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gurahonț nr. 82 din 15.11.2019;

 • 33. Comuna Birchiș, prin Consiliul Local al Comunei Birchiș, cu sediul în comuna Birchiș, nr. 162, județul Arad, cod 317050, reprezentată de Guțu Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Birchiș nr. 73 din 15.11.2019;

 • 34. Comuna Livada, prin Consiliul Local al Comunei Livada, cu sediul în comuna Livada, nr. 355, județul Arad, cod 31 7205, reprezentată de Bimbo losif, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Livada nr. 96 din 15.11.2019;

 • 35. Comuna Zărand, prin Consiliul Local al Comunei Zărand, cu sediul în comuna Zărand, str. Principală, nr. 512, județul Arad, cod 317415, reprezentată de Dudaș Gheorghe, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zărand nr. 82 din 18.11.2019;

 • 36. Comuna Beliu, prin Consiliul Local al Comunei Beliu, cu sediul în comuna Beliu, nr. 632, județul Arad, cod 317040, reprezentată de Horhat-Coraș Emanuel, în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Beliu nr. 63 din 14.11.2019;

 • 37. Comuna Ignești, prin Consiliul Local al Comunei Ignești, cu sediul în comuna Ignești, nr.

24, județul Arad, cod 317195, reprezentată de Urs loan Marinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ignești nr. 61 din 07.11.2019;

 • 38. Comuna Brazii, prin Consiliul Local al Comunei Brazii, cu sediul în comuna Brazii, nr. 26, județul Arad, cod 317060, reprezentată de Vesa Nicușor Vasile, în calitate de primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brazii nr. 82 din 15.11.2019;

 • 39. Comuna Buteni, prin Consiliul Local al Comunei Buteni, cu sediul în comuna Buteni, str. Principală, nr. 78, județul Arad, cod 317065, reprezentată de Braiți Mircea-Theodor, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buteni nr. 94 din 18.11.2019;

 • 40. Comuna Apateu, prin Consiliul Local al Comunei Apateu, cu sediul în comuna Apateu, str. Principală, nr. 364, județul Arad, cod 317010, reprezentată de Bondor Aurel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apateu nr. 103 din 15.11.2019;

 • 41. Comuna Bata, prin Consiliul Local al Comunei Bata, cu sediul în comuna Bata, str. Principală, nr. 166, județul Arad, cod 317020, reprezentată de Micurescu loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bata nr. 49 din 14.11.2019;

 • 42. Comuna Olari, prin Consiliul Local al Comunei Olari, cu sediul în comuna Olari, str. Principală, nr. 315, județul Arad, cod 317225, reprezentată de Răuț Petru, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Olari nr. 101 din 15.11.2019;

 • 43. Comuna Păuliș, prin Consiliul Local al Comunei Păuliș, cu sediul în comuna Păuliș, nr. 1 A, județul Arad, cod 31 7230, reprezentată de Turcin loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păuliș nr. 137 din 15.11.2019;

 • 44. Comuna Șagu, prin Consiliul Local al Comunei Șagu, cu sediul în comuna Șagu, nr. 219, județul Arad, cod 317310, reprezentată de Brăneț Emilia, în calitate de primar, legal împuternicit

în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șagu nr. 80 din 14.11.2019;

 • 45. Comuna Secusigiu, prin Consiliul Local al Comunei Secusigiu, cu sediul în comuna Secusigiu, str. Principală, nr. 275, județul Arad, cod 317285, reprezentată de Cheșa Ilie, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Secusigiu nr. 79 din 15.11.2019;

 • 46. Comuna Macea, prin Consiliul Local al Comunei Macea, cu sediul în comuna Macea, str. Principală, nr. 262, județul Arad, cod 317210, reprezentată de Vesa Nicușor Vasile, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Macea nr.

102 din 18.11.2019;

 • 47. Comuna Felnac, prin Consiliul Local al Comunei Felnac, cu sediul în comuna Felnac, nr. 330, județul Arad, cod 317130, reprezentată de Malița Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Felnac nr. 115 din 18.11.2019;

 • 48. Comuna Craiva, prin Consiliul Local al Comunei Craiva, cu sediul în comuna Craiva, nr. 108, județul Arad, cod 317095, reprezentată de Bercea loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Craiva nr. 61 din 10.12.2019;

 • 49. Comuna Mișca, prin Consiliul Local al Comunei Mișca, cu sediul în comuna Mișca, str. Principală, nr. 116, județul Arad, cod 317215, reprezentată de Haasz Tiberiu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mișca nr. 87 din 12.12.2019;

 • 50. Comuna Moneasa, prin Consiliul Local al Comunei Moneasa, cu sediul în comuna Moneasa, str. Principală, nr. 71, județul Arad, cod 317220, reprezentată de Herbei Ioan Nuțu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moneasa nr. 114 din 16.12.2019;

 • 51. Comuna Petriș, prin Consiliul Local al Comunei Petriș, cu sediul în comuna Petriș, str. Principală, nr. 253, județul Arad, cod 317245, reprezentată de Irina Lazăr-Onescu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Petriș nr. 60 din 11.12.2019;

 • 52. Comuna Șicula, prin Consiliul Local al Comunei Șicula, cu sediul în comuna Șicula, str. Principală, nr. 200, județul Arad, cod 31 7325, reprezentată de Căprar Duțu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șicula nr. 124 din 11.12.2019;

 • 53. Comuna Șofronea, prin Consiliul Local al Comunei Șofronea, cu sediul în comuna Șofronea, str. Principală, nr. 187, județul Arad, cod 31 7350, reprezentată de Babău loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șofronea nr. 106 din 16.12.2019;

 • 54. Comuna Târnova, prin Consiliul Local al Comunei Târnova, cu sediul în comuna Târnova, str. Principală, nr. 734, județul Arad, cod 31 7360, reprezentată de Farcașiu Florin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Târnova nr. 80 din 16.12.2019;

 • 55. Comuna Vladimirescu, prin Consiliul Local al Comunei Vladimirescu, cu sediul în comuna Vladimirescu, str. Revoluției, nr. 4, județul Arad, cod 317405, reprezentată de Crișan loan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vladimirescu nr. 139 din 16.12.2019;

 • 56. Comuna Șiștarovăț, prin Consiliul Local al Comunei Șiștarovăț, cu sediul în comuna Șiștarovăț, str. Principală, nr. 116, județul Arad, cod 317345, reprezentată de Jurjescu Dorel-Marinel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șiștarovăț nr. 3 din 10.01.2020;

 • 57. Comuna Bocsig, prin Consiliul Local al Comunei Bocsig, cu sediul în comuna Bocsig, str. Principală, nr. 591, județul Arad, cod 317055, reprezentată de Abrudean Teodora Felicia, în calitate de primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bocsig nr. 4 din 07.01.2020,

denumiți colectiv asociații și individual asociatul,

ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind codul Administrativ, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, (denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut!”

II. Alineatul (2) al Art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

””(2) Patrimoniul Asociației este de 11.400 lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură a asociaților, după cum urmează:

 • - Județul Arad         - 200 lei;

 • - Municipiul Arad     - 200 lei;

 • - Comuna Ghioroc     - 200 lei;

 • - Comuna Săvârșin     - 200 lei;

 • - Orașul Sântana      - 200 lei;

 • - Orașul Curtici        - 200 lei;

 • - Orașul Pecica        - 200 lei;

 • - Orașul Ineu           - 200 lei;

 • - Orașul Sebiș          - 200 lei;

 • - Comuna Covăsânț    - 200 lei;

 • - Comuna Hășmaș     - 200 lei;

 • - Comuna Zădăreni     - 200 lei;

 • - Comuna Șepreuș      - 200 lei;

 • - Comuna Zăbrani

 • - Comuna Sintea Mare

 • - Comuna Peregu Mare

 • - Comuna Fântânele

 • - Comuna Frumușeni

 • - Comuna Șimand

 • - Comuna Zimandu Nou

 • - Comuna Cărand

 • - Comuna Bârsa

 • - Comuna Dieci

 • - Comuna Bârzava

 • - Comuna Hălmăgel

 • - Comuna Archiș

 • - Comuna Seleuș

 • - Comuna Vinga

 • - Comuna Chisindia

 • - Comuna Pleșcuța

 • - Comuna Almaș

 • - Comuna Gurahonț

 • - Comuna Birchiș

 • - Comuna Livada

 • - Comuna Zărand

 • - Comuna Beliu

 • - Comuna Ignești

 • - Comuna Brazii

 • - Comuna Buteni

 • - Comuna Apateu

 • - Comuna Bata

 • - Comuna Olari

 • - Comuna Păuliș

 • - Comuna Șagu

 • - Comuna Secusigiu

 • - Comuna Macea

 • - Comuna Felnac

 • - Comuna Craiva

 • - Comuna Mișca

 • - Comuna Moneasa

 • - Comuna Petriș

 • - Comuna Șicula

 • - Comuna Șofronea

 • - Comuna Târnova

 • - Comuna Vladimirescu

 • - Comuna Șiștarovăț

 • - Comuna Bocsig

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei;

  • - 200 lei”.


 • III. Litera ”b” a Art. 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) să plătească cotizația anuală, în cuantumul ce a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaților prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli întocmit pentru exercițiul financiar al fiecărui an calendaristic, plata urmând să se facă în 4 (patru) rate egale/trimestriale, până în data de 15 a ultimei luni a fiecărui trimestru. Nivelul majorării de întârziere va fi de 1%/lună din cuantumul cotizațiilor neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.”

 • IV. Punctul 1 al punctului I al alineatului (2) al Art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

”1. Asociația va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora, precum și cu privire la adoptarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de Achiziții Publice întocmite pentru exercițiul financiar al fiecărui an calendaristic. Autoritățile deliberative ale asociaților care sunt în același timp și acționari/asociați ai operatorului vor respecta avizul Asociației.”

 • V. La articolul 23, alineat (3), după litera ”j” se introduce o nouă literă, litera ”k”, cu următorul cuprins:

k) Avizează proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli și al Planului de Achiziții Publice, întocmite pentru exercițiul financiar al fiecărui an calendaristic, al operatorului căruia i-a fost delegat serviciul de transport public de persoane prin atribuire directă.”

 • VI. Celelalte prevederi ale Statutului rămân neschimbate.

 • VII. Pentru desfășurarea procedurilor de înregistrare a modificărilor Statutului Asociației prin Actul Adițional nr. 8/2020, în Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad, se împuternicește Directorul executiv, dl. Ovidiu ILIE, cetățean roman, domiciliat în Arad, str. Popa Gh. de Teiuș, nr. 6A, bl. H6, sc. A, ap. 4, județul Arad, identificat cu C.I., seria AR, nr. 527700, eliberată de SPCLEP Arad la data de 26.07.2011.’

 • VIII. Prezentul act adițional a fost redactat în 6 (șase) exemplare originale, astăzi, data autentificării.

ASOCIAȚII:

 • 1. Județul Arad, Municipiul Arad, Comuna Săvârșin, Comuna Ghioroc, Orașul Sântana, Orașul Curtici, Orașul Pecica, Orașul Ineu, Orașul Sebiș, Comuna Covăsânț, Comuna Hășmaș, Comuna Zădăreni, Comuna Șepreuș, Comuna Zăbrani, Comuna Sintea Mare, Comuna Peregu Mare, Comuna Fântânele, Comuna Frumușeni, Comuna Șimand, Comuna Zimandu Nou, Comuna Cărand, Comuna Bârsa, Comuna Dieci, Comuna Bârzava, Comuna Hălmăgel, Comuna Archiș, Comuna Seleuș, Comuna Vinga, Comuna Chisindia, Comuna Pleșcuța, Comuna Almaș, Comuna Gurahonț, Comuna Birchiș, Comuna Livada, Comuna Zărand, Comuna Beliu, Comuna Ignești, Comuna Brazii, Comuna Buteni, Comuna Apateu, Comuna Bata, Comuna Olari, Comuna Păuliș, Comuna Șagu, Comuna Secusigiu, Comuna Macea, Comuna Felnac, Comuna Craiva, Comuna Mișca, Comuna Moneasa, Comuna Petriș, Comuna Șicula, Comuna Șofronea, Comuna Târnova, Comuna Ususău, Comuna Vladimirescu

prin Bibarț Laurențiu-Călin,

președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în baza Hotărârii AGA nr. /

Semnătura___________________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

PROIECT


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


MUNlClPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 77/20.02.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12764/19.02.2020,

Analizând raportul nr. 12768/19.02.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Văzând solicitarea nr. 1277/14.02.2019 primită din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 11311/ 14.02.2019,

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciul de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d) și lit.(e), alin. (7) lit.(n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. (f), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad prin Actul Adițional nr. 8/2020 la Actul Constitutiv al Asociației, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad prin Actul Adițional nr. 8/2020 la Statutul Asociației, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă retragerea comunei Ususău din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

Art. 4. Se aprobă diminuarea patrimoniului Asociației cu suma de 200 lei, reprezentând contribuția comunei Ususău, care se retrage din asociație, astfel încât patrimoniul asociației va fi în valoare de 11.400 lei.

Art. 5. Se aprobă modificarea componenței Adunării Generale a Asociaților prin radierea reprezentantului numit de Consiliul Local al Comunei Ususău, Țole Florin.

Art. 6. Se împuternicește domnul Bibarț Laurențiu - Călin, Primar al Municipiului Arad, cetățean român, născut la data de ..., la Ineu, domiciliat în .., Str. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ..., eliberat/ă de ..., la data de ..., în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad și membru al Adunării Generale a Asociaților să voteze în favoarea adoptării actelor adiționale la Statutul și Actul Constitutiv al Asociației, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Arad, Actul Adițional nr. 7/2020 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe seama Municipiului Arad atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare în cadrul Adunării Generale a Asociaților.

Art. 7. În absența persoanei împuternicite la art. 6, Municipiului Arad, va fi reprezentat de înlocuitor, persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului, pentru a vota în favoarea adoptării actelor adiționale la Statutul și Actul Constitutiv al Asociației și a semna în numele și pe seama Municipiului Arad, Actul Adițional nr. 8/2020 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe seama Municipiului Arad atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare în cadrul Adunării Generale a Asociaților.

Art. 8. Se împuternicește dl. Ovidiu ILIE, director executiv în cadrul Aparatului Tehnic al Asociației să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv și Statutului Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.

Art. 9. În situația în care persoana împuternicită la art. 8 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv și Statutului Asociației la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, împuternicit, în acest sens, de Președintele Asociației.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Arad și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

PREȘEDINTE


SECRETAR GENERAL

Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice Red./Dact. T.S.

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 12764 din 19.02.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 -privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad nr. 1277/ 14.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 11311/ 14.02.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad pentru a vota retragerea comunei Ususău din asociație, precum și diminuarea patrimoniului asociației și modificarea actului constitutiv și statutului Asociației;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. (8) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, în sensul că, statutul și actul constitutiv al Asociației pot fi semnate în numele și pe seama unității administrativ teritoriale, numai de către primar, care este reprezentantul unității administrativ teritoriale, în adunările generale ale Asociației;

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind codul Administrativ, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 92/2007 privind serviciul de transport public local, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice,

PROPUN

Aprobarea proiectului de hotărâre cu următorul obiect: „acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad”,

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice

Nr. 12768/19.02.2020

RAPORT

Referitor la : referatului de aprobare înregistrat cu nr. 12764/19.02.2020, a domnului Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune

Obiect: propunerea de acordare a unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad nr. 1277/ 14.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 11311/ 14.02.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad pentru a vota retragerea comunei Ususău din asociație, precum și diminuarea patrimoniului asociației și modificarea actului constitutiv și statutului Asociației;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. (8) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, în sensul că, statutul și actul constitutiv al Asociației pot fi semnate în numele și pe seama unității administrativ teritoriale, numai de către primar, care este reprezentantul unității administrativ teritoriale, în adunările generale ale Asociației;

Conform Legii nr. 92/2007 privind serviciul de transport public local, Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

 • 1.  Modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, conform prevederilor Actului Adițional nr. 8/2020.

 • 2.  Modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, conform prevederilor Actului Adițional nr. 8/2020.

 • 3.  Aprobarea retragerii comunei Ususău din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

 • 4.  Aprobarea diminuării patrimoniului Asociației cu suma de 200 lei, reprezentând contribuția comunei Ususău, care se retrage din asociație, astfel încât patrimoniul asociației va fi în valoare de 11.400 lei.

 • 5.  Aprobarea modificării componenței Adunări Generale  a Asociaților prin radierea

reprezentantului numit de Consiliul Local al Comunei Ususău, Țole Florin.

 • 6.  Acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiul Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, următoarele:

a. Aprobarea Actului Adițional nr. 8 la Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;

b. Aprobarea Actului Adițional nr. 8 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Teodor Sabău


Liliana Florea

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_______________________

Semnătura __________________________