Hotărârea nr. 96/2020

Hotarirea Nr.96 din 28-02-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 96 din 28 februarie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13.246/21.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 13.247/Z2/21.02.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 90/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind asocierea Municipiului Arad în scopul realizării proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad” și constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. d), alin. (3), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. e), art. 8 alin. (3), lit. c), art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Statutului și Actului Constitutiv al „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”,

Analizând adresa nr. 138/16.01.2020 a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 2730/16.01.2020, cu privire la propunerea cuantumului cotizațiilor membrilor „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad” pentru anul 2020 și propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, anexa 1 și 2,

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 3230/04.12.2019, privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației pentru anul 2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 12730 /19.02.2020,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), (2) lit. d), art. (7) lit. n), s), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. - Se aprobă plata cotizației Municipiului Arad pe anul 2020, la bugetul “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”.

Art. 2.  (1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu-Călin

BIBARȚ, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară -“Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor” Județul Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, cuantumul anual al cotizației municipiului Arad în sumă de 353.692 lei și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) În absența domnului Laurențiu-Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, sau în cazul în care acesta este în imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat, atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară --“Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor” Județul Arad, atribuțiile vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului.

 • (3) Primarul Municipiului Arad poate delega atribuțiile sale prin dispoziție, în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


iliemarienutiu@Yahoo.com <iliemarienutiu@yahoo.com>, primariasiria@yahoo.com <primariasiria@Yahoo.com>, primăria sofronea@yahoo.com <primaria sofronea@yahoo.com>, costea miha@yahoo.com ccostea miha@yahoo.com>, primar@primaria-vinga.ro <primar@primaria-vinga.ro>, secretar@primaria-vinga.ro <secretar@primaria-vinga.ro>, contact@primariavladimirescu.ro <contact@primariavladimirescu.ro>, tanasaovi@yahoo.com <tanasaovi@yahoo.com>, primariazadareni@yahoo.com <primariazadareni@yahoo.com>, primariazimandunou@yahoo.ro

<primariazimandunou@yahoo.ro>, covasant@ar.e-adm.ro <covasant@ar.e-adm.ro>

Bună ziua,

atașat aveți adresa numărul 138/16.01.2020. Vă rugăm confirmați primirea acesteia și comunicați-ne numărul de înregistrare.

( Vă mulțumim! O zi bună!

Cu stimă,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

Arad, B-dul Revoluției, nr. 81, jud. Arad, cod poștal 310130

E-mail: adisigdarad@yahoo.com Tel./ Fax: +40 257 230 188

C.U.I.: 24975720

Cont IBAN: R0520TPV0000000001817908

OTP BANK ROMÂNIA SA

Protejează mediul înconjurător prin reducerea cantității de hârtie utilizată! Printează acest e-mail doar dacă este necesar!

—Atașamente:

1 Adresa.pdf

377 KB

2 Propunere cuantum.pdf

1.4 MB

3 propunere proiect buget.pdf

697 KB

4 proiect hot. consiliul.doc

33.0 KB

5 h AGA 169.pdf

335 KB

6 h aga 170.pdf

362 KB

7 Adresa statistica.pdf

1.0 MB

Subiect: Fwd: HCL Aprobare cotizație.

de la: pma <pma@primariarad.ro>

Dată: 1/16/2020, 11:01 AM

Către: "cmacra@primariaarad.ro" <cmacra@primariaarad.ro>, "registratura@primariaarad.ro" <registratura@primariaarad.ro>

--------Mesajul original--------

Subiect:HCL Aprobare cotizație.

Dată:Thu, 16 Jan 2020 08:49:08 +0000 (UTC) de la:A.D.I. S.I.G.D. Arad <adisigdarad@yahoo.com> Către:gfalca@ primariaarad.ro <gfalca@primariaarad.ro>, lstepanescu@primariaarad.ro <lstepanescu@primariaarad.ro>, pma@primariaarad.ro <pma@primariaarad.ro>, logistica@primariaarad.ro <logistica@primariaarad.ro>, sapl@primariaarad.ro <sapl@primariaarad.ro>, bogdan.ban@primariacurtici.ro <bogdan.ban@primariacurtici.ro>, dandoba@primariacurtici.ro <dandoba@primariacurtici.ro>, dandoba2004@Yahoo.co.uk <dandoba2004@yahoo.co.uk>, nagyioan68@yahoo.com <nagyioan68@yahoo.com>, marginean.ioan@primaria-nadlac.ro <marginean.ioan@primaria-nadlac.ro>, office@primaria-nadlac.ro <office@primaria-nadlac.ro>, gros.alex@primaria-nadlac.ro <gros.alex@primaria-nadlac.ro>, antal.pecica@yahoo.com <antal.pecica@yahoo.com>, secretar@pecica.ro <secretar@pecica.ro>, adela mot@yahoo.com <adela mot@yahoo.com>, dpocris@yahoo.com <dpocris@yahoo.com>, primariapancota@artelecom.net <primariapancota@artelecom.net>, daniel.tomuta@primariasantana.ro <daniel.tomuta@primariasantana.ro>, viorica.sas@primariasantana.ro <viorica.sas@primariasantana.ro>, primaria.dorobanti@gmail.com <primaria.dorobanti@gmail.com>, primaria.fantanele@yahoo.com <primaria.fantanele@yahoo.com>, primariafelnac@yahoo.com <primariafelnac@yahoo.com>, contact@frumuseni.ro <contact@frumuseni.ro>, primăria iratosu@yahoo.com <primaria iratosu@yahoo.com>, cameliaviditchi@primariairatosu.ro <cameliaviditchi@primariairatosu.ro>, primariacomuneilivada@yahoo.com <primariacomuneilivada@yahoo.com>, otlacan ciprian@yahoo.com <otlacan ciprian@yahoo.com>, pintea.claudiu@gmail.com <pintea.claudiu@gmail.com>, primariaperegulmare@yahoo.com <primariaperegulmare@yahoo.com>, szaukaangela@yahoo.com <szaukaangela@yahoo.com>, chesailie@yahoo.com <chesailie@yahoo.com>, violetamorcan2000@yahoo.com <violetamorcan2000@yahoo.com>, primaria@semlac.ro <primaria@semlac.ro>, micleacalin 81@yahoo.com <micleacalin 81@yahoo.com>, primariasagu@inext.ro <primariasagu@inext.ro>, primaria.seitin@yahoo.com <primaria.seitin@yahoo.com>, mircea totorean@yahoo.com <mircea totorean@yahoo.com>,


Asociația De Dezvoltare Intercomunitară

Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

Arad, B-dul Revoluției, nr. 81, jud. Arad, cod poștal 310130

E-mail: adisigdarad@yahoo.com Tel/Fax: +40 257 230 188

Nr.


iiG.d. tcloAvând în vedere:

 • - O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art. 16 alin. 2, lit. c și k din Statutul Asociației,

 • - propunerea cuantumului cotizației fiecărui membru al Asociației aferent anului 2020,

  - propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației aferent anului 2020


prin prezenta vă transmitem, propunerea cuantumului cotizației fiecărui membru al Asociației, propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației aferente anului 2020 și proiectul de hotărâre.

Vă rugăm să introduceți, documentele mai sus menționate, pe ordinea de zi a ședinței


Consiliului Local, în vederea aprobării acestora, urmând ca ulterior să fie'supuse aprobării Adunării— Generale a Asociației.


Hotărârea Consiliului Local, ne va fi comunicată pe fax. 0257230188 sau la adresa de e-mail: adisigdarad@vahoo.com și un exemplar original prin poștă sau personal la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, b-dul. Revoluției nr. 81, etaj 1, loc Arad.

Anexăm:

 • - Lista cuprinzând cuantumul cotizațiilor membrilor Asociației;

 • - Bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației;

 • - Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Dv., mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Dv. în ședința AGA cuantumul cotizației și Bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020,

 • - Hotărârile AGA nr. 169/04.12.2019 și nr. 170/04.12.2019,

 • - Comunicarea nr. 2600/27.09.2019 transmisă de către Institutul Național de Statistică.

  Cu respect,


  întocmit Gabriela BARBUAsociația de Dezvoltare Intercomunitară

Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

Arad, B-dul Revoluției, nr. 81, jud. Arad, cod poștal 310130

E-mail: adisigdarad@yahoo.com Tel/Fax: +40 257 230188

PROPUNEREA CUANTUMULUI COTIZAȚIILOR MEMBRILOR A.D.I. S.I.G.D. ARAD

PENTRU ANUL 2020                         Anexa nr. 1

Nr.

Crt.

Denumire CJ/ CI membre A.D.I. S.I.G.D. Arad/ Nume Prenume persoană mandatată să voteze in A.G.A. A.D.I. S.I.G.D. Arad

Număr locuitori/ CL

Propunere Cotizație 2020

Obligația de plată pe Trim. 1 la 31.03.2020

Obligația de plată pe Trim. II la 30.06.2020

Obligația de plată pe Trim. III la 31.09.2020

Obligația de plată pe Trim. IV la 31.12.2020

CJ. ARAD

420,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

1

MUN. ARAD

176,846.00

353,692.00

88,423.00

88,423.00

88,423.00

88,423.00

2

CHIȘINEU CRIȘ

8,284.00

16,568.00

4,142.00

4,142.00

4,142.00

4,142.00

3

CURTICI

8,760.00

17,520.00

4,380.00

4,380.00

4,380.00

4,380.00

4

INEU

9,577.00

19,154.00

4,788.50

4,788.50

4,788.50

4,788.50

5

LIPOVA

11,215.00

22,430.00

5,607.50

5,607.50

5,607.50

5,607.50

6

NĂDLAC

7,909.00

15,818.00

3,954.50

3,954.50

3,954.50

3,954.50

7

PÎNCOTA

8,166.00

16,332.00

4,083.00

4,083.00

4,083.00

4,083.00

8

PECICA

14,072.00

28,144.00

7,036.00

7,036.00

7,036.00

7,036.00

9

SÎNTANA

15,661.00

31,322.00

7,830.50

7,830.50

7,830.50

7,830.50

10

SEBIȘ

6,342.00

12,684.00

3,171.00

3,171.00

3,171.00

3,171.00

11

ALMAȘ

2,545.00

5,090.00

1,272.50

1,272.50

1,272.50

1,272.50

12

APATEU

3,385.00

6,770.00

1,692.50

1,692.50

1,692.50

1,692.50

13

ARCHIȘ

1,508.00

3,016.00

754.00

754.00

754.00

754.00

14

BATA

1,061.00

2,122.00

530.50

530.50

530.50

530.50

15

BELIU

2,981.00

5,962.00

1,490.50

1,490.50

1,490.50

1,490.50

16

BIRCHIȘ

1,815.00

3,630.00

907.50

907.50

907.50

907.50

17

BÎRSA

1,825.00

3,650.00

912.50

912.50

912.50

912.50

18

BÎRZAVA

2,468.00

4,936.00

1,234.00

1,234.00

1,234.00

1,234.00

19

BOCSIG

3,423.00

6,846.00

1,711.50

1,711.50

1,711.50

1,711.50

20

BRAZII

1,217.00

2,434.00

608.50

608.50

608.50

608.50

21

BUTENI

3,355.00

6,710.00

1,677.50

1,677.50

1,677.50

1,677.50

22

CĂRÂND

1,099.00

2,198.00

549.50

549.50

549.50

549.50

23

CERMEI

2,685.00

5,370.00

1,342.50

1,342.50

1,342.50

1,342.50

24

CHISINDIA

1,267.00

2,534.00

633.50

633.50

633.50

633.50

25

CONOP

2,223.00

4,446.00

1,111.50

1,111.50

1,111.50

1,111.50

26

COVĂSÎNȚ

2,708.00

5,416.00

1,354.00

1,354.00

1,354.00

1,354.00

27

CRAIVA

2,888.00

5,776.00

1,444.00

1,444.00

1,444.00

1,444.00

28

DEZNA

1,126.00

2,252.00

563.00

563.00

563.00

563.00

29

DIECI

1,463.00

2,926.00

731.50

731.50

731.50

731.50

30

DOROBANȚI

1,589.00

3,178.00

794.50

794.50

794.50

794.50

31

FÎNTÎNELE

3,647.00

7,294.00

1,823.50

1,823.50

1,823.50

1,823.50

32

FELNAC

3,121.00

6,242.00

1,560.50

1,560.50

1,560.50

1,560.50

33

FRUMUȘENI

2,764.00

5,528.00

1,382.00

1,382.00

1,382.00

1,382.00

34

GHIOROC

4,037.00

8,074.00

2,018.50

2,018.50

2,018.50

2,018.50

35

GRĂNICERI

2,500.00

5,000.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

36

GURAHONT

3,788.00

7,576.00

1,894.00

1,894.00

1,894.00

1,894.00

37

HĂLMAGIU

2,556.00

5,112.00

1,278.00

1,278.00

1,278.00

1,278.00

38

HĂLMĂGEL

1,116.00

2,232.00

558.00

558.00

558.00

558.00

39

HĂȘMAȘ

1,221.00

2,442.00

610.50

610.50

610.50

610.50

40

IGNEȘTI

674.00

1,348.00

337.00

337.00

337.00

337.00

41

IRATOȘU

2,513.00

5,026.00

1,256.50

1,256.50

1,256.50

1,256.50

42

LIVADA

3,752.00

7,504.00

1,876.00

1,876.00

1,876.00

1,876.00

43

MACEA

7,234.00

14,468.00

3,617.00

3,617.00

3,617.00

3,617.00

44

MIȘCA

3,820.00

7,640.00

1,910.00

1,910.00

1,910.00

1,910.00

45

MONEASA

855.00

1,710.00

427.50

427.50

427.50

427.50

46

OLARI

1,983.00

3,966.00

991.50

991.50

991.50

991.50

47

PĂULIȘ

4,308.00

8,616.00

2,154.00

2,154.00

2,154.00

2,154.00

48

PEREGU MARE

1,792.00

3,584.00

896.00

896.00

896.00

896.00

49

PETRIȘ

1,325.00

2,650.00

662.50

662.50

662.50

662.50

50

PILU

2,186.00

4,372.00

1,093.00

1,093.00

1,093.00

1,093.00

51

PLEȘCUȚA

1,098.00

2,196.00

549.00

549.00

549.00

549.00

52

SĂVÎRȘIN

2,885.00

5,770.00

1,442.50

1,442.50

1,442.50

1,442.50

53

SECUSIGIU

6,218.00

12,436.00

3,109.00

3,109.00

3,109.00

3,109.00

54

SELEUȘ

2,962.00

5,924.00

1,481.00

1,481.00

1,481.00

1,481.00

55

SEMLAC

4,246.00

8,492.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

2,123.00

56

SINTEA MARE

3,854.00

7,708.00

1,927.00

1,927.00

1,927.00

1,927.00

57

SOCODOR

2,255.00

4,510.00

1,127.50

1,127.50

1,127.50

1,127.50

58

ȘAGU

4,231.00

8,462.00

2,115.50

2,115.50

2,115.50

2,115.50

59

ȘEITIN

3,100.00

6,200.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

60

ȘEPREUȘ

2,854.00

5,708.00

1,427.00

1,427.00

1,427.00

1,427.00

61

ȘICULA

4,239.00

8,478.00

2,119.50

2,119.50

2,119.50

2,119.50

62

ȘILINDIA

877.00

1,754.00

438.50

438.50

438.50

438.50

63

ȘIMAND

4,408.00

8,816.00

2,204.00

2,204.00

2,204.00

2,204.00

64

ȘIRIA

8,992.00

17,984.00

4,496.00

4,496.00

4,496.00

4,496.00

65

ȘIȘTAROVĂȚ

328.00

656.00

164.00

164.00

164.00

164.00

66

ȘOFRONEA

2,845.00

5,690.00

1,422.50

1,422.50

1,422.50

1,422.50

67

TAUȚ

1,546.00

3,092.00

773.00

773.00

773.00

773.00

68

TÎRNOVA

6,158.00

12,316.00

3,079.00

3,079.00

3,079.00

3,079.00

69

USUSÂU

1,407.00

2,814.00

703.50

703.50

703.50

703.50

70

VĂRĂDIA

1,633.00

3,266.00

816.50

816.50

816.50

816.50

71

VINGA

7,023.00

14,046.00

3,511.50

3,511.50

3,511.50

3,511.50

72

VÎRFURILE

2,529.00

5,058.00

1,264.50

1,264.50

1,264.50

1,264.50

73

VLADIMIRESCU ,

13,841.00

27,682.00

6,920.50

6,920.50

6,920.50

6,920.50

74

ZÂBRANI

4,522.00

9,044.00

2,261.00

2,261.00

2,261.00

2,261.00

75

ZĂDĂRENI

2,898.00

5,796.00

1,449.00

1,449.00

1,449.00

1,449.00

76

ZĂRAND

2,828.00

5,656.00

1,414.00

1,414.00

1,414.00

1,414.00

77

ZERIND

1,441.00

2,882.00

720.50

720.50

720.50

720.50

78

ZIMANDUL NOU

4,973.00

9,946.00

2,486.50

2,486.50

2,486.50

2,486.50

TOTAL:

470,846.00

1,361,692.00

340423

340423

340423

340423

Total 1,361,692.00

Notă: Modul de calcul pentru stabilirea cotizațiilor aferente anului 2020 este de 2.00 lei/ persoană înmulțit cu numărul populației din fiecare localitateNumărul populației fiecărei localități ne-a fost comunicat de

Consiliul Director

Președinte:

Cadar Razvan Olimpiu

Membrii:

Antal Petru Falca GheorgheFlorin


cția Județeană de Statistică

Director Ad

Stan Simo


întocmit

Morar Cristina

Albota Oana

Petrila CosminAsocia/ia de Dezvoltare Intercoinunitarâ

Sistem Integrat de Gestionare u Deșeurilor

Arad. B-dul Revoluției, nr. Kl.jud. Arad, cod poștal 310130

E-rnait: adisigdaradfgyahoo.com Tel/Eax: +40 257 230 188

PROPUNER BUGET VENITl Rl .Șl ( HEI.I l IU I PENI Rl AM I 2020 Anexa Pr0Punere ___________________________________________ Buget 2020/

Buget aprobat 2019

Buget realizat ia

31.10.2019

Buget propus pt 2020

1.

VENITURI DIN COTIZAȚII

1.458.650.73

972.182.09

1.849,865.37

1.1

Venituri din cotizații restante :

100.396.23

- venituri din cotizații 2017. 2018.2019

1.358.254.50

972,182.09

488,173.37

1.2

Venituri din cotizații 2020

-

-

1.361,692.00

II

Venituri din dobânzi >i alte venituri

14.175.00

13.745.61

III

Venituri neincasatc

488.173.37

IV

Disponibil an precedent

V

Disponibil la 31.10.2019

255.154.64

407.898 20

407,898.20

VI

Angajamente legale înregistrate si ncachitatc la 31.12.2018

94.502.86

297,429.62

TOTAL VENITURI

1,633.472.51

1,474,101.07

1,960,333.95

I

Total cheltuieli salarialc

1,128,952.03

664,260.00

1,261,226.00

Cheltuieli cu salariile personalului

1.113.715.03

649.643.00

- salarii nete

674.007.03

378,867.00

717.327.00

- contribuții salarialc

432,277.00

270.776.00

508,878.00

• c.a.m

15.237.00

14,617.00

27.590.00

- cenzori

7.431.00

7.431.00

II

Cheltuieli curente

504.520.48

189,838.89

597,107.95

1.

6022-Combustibil

60,000.00

38,904.43

70,000.00

2.

6024-Cheltuieli privind piesele de schimb auto

8.000.(8)

3.429,30

10,000.00

3.

6028-Cheltuicli privind materialele consumabile Birotica

7.000.00

2,673.79

15,000.00

4.

603-Chclt. privind obiectele de inventar

13.500.00

10.646.60

20,000.00

5.

604-Chcll. privind materialele nestocate

14.500.00

7.633 II

10,000.00

6.

605-Chcltuieli privind energic, apa, încălzire

15.000.00

5,603.46

15,000.00

7.

611-Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

500.00

25,000.00

613-Cheltuieli cu primele de asigurare

14.000.00

2.350.42

10,000.00

8

615.-‘ Cheltuieli cu pregătirea personalului”

-

-

20,000.00

9

622-Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

10,000.00

4,000.00

10,000.00

11

623-Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate

3,000.00

1.816.44

4,000.00

12

625-Chcltuielilc cu deplasările

15.000.00

7.378.48

15,000.00

13

626-Chcltuieli poștale și taxe de telecomunicații

18,500.00

12,517.32

20,000.00

14

627-Comisioanc bancare

1.500.00

938.90

1,500.00

15

Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți

292.993.71

64,944.23

326,607.95

16

635-AItc impozite,taxc.sconturi acordate

2.000.00

1.732.32

5.000.00

17

658-Alte cheltuieli de exploatare

29.026.77

25.270.09

20.000.00

III

Cheltuieli de capital

-

-

102,000.00

TOTAL CHELTUIELI


1,633,472.51


854,098.89


1,960,333.95


Din care:

Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți

Buget aprobat 2019

Buget realizat pt 2019

Buget aprobat pt 2020

292,993.71

64,944.23

326.607.95

Program Contabilitate

400.00

-

400.00

Program Lcgis

1,700.00

1,119.93

2.000.00

Semnătura Digitala

1.000.00

-

1.000.00

Cheltuieli delegare servicii salubritate

60.00000

90704

1.500.00

Cheltuieli de modificare Statul si Act Constitutiv

15.000.00

-

10.000.00

Cheltuieli pregătire profesionala

10,500.00

4,816.00

-

Proiecția muncii

1.500.00

285.60

2,400.00

PSI

1,500.00

-

2,400.00

Medicina muncii

1,500.00

-

2,400.00

Service Auto,ITP,Revizie tehnica

7.500.00

2,562.11

10,000.00

Audil Financiar

7.000.00

6,000.00

10.000.00

Abonament parcare

-

-

-

Mcntenanta PC multifuncționala

8.000.00

3.553.55

8,000.00

Servicii Curățenie

14,000.00

10,000.00

14,000.00

Servicii consultanță achiziții și implementare Oug.74

142,800.00

35,700.00

238,457.00

Alte servicii executate de terti

20,593.71

24,050.95


Consiliul Directorul Asociației Președinte:

D-nul Razvan Olimpiu Cadar


Membri:         A /Ă

D-nul Petru Antal /p / / D-nul Falca Gheorghelirector Executiv Director adjunct,

n Simona Lucia Stanîntocmit:

Morar Cristina Albota Oana J. Petrila Cosmin,Asociația De Dezvoltare Intercomunitară

Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

Arad, B-dul Revoluției, nr 81, jud Arad, cod poștal 310130

E-mail: adisigdarad@yahoo.com Tel/Fax: +40 257 230 188

HOTĂRÂREA NR. 169

din 04.12.2019

Adunarea Generală a Asociaților

Având în vedere:

 • -  Prevederile art. 19 pct. 5 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor;

 • -  Propunerea cuantumului cotizației fiecărui membru al Asociației aferent anului 2020;

 • -  Dispozițiile art. 16 alin. 2, lit. k din Statutul Asociației prin care se stabilește ca atribuțiune a Adunării Generale a Asociaților aprobarea cotizației anuale;

 • -  Referatul nr. 35/04.12.2019, emis de către Consiliul Director al Asociației, prin care se propune aprobarea modului de calcul și cuantumul propus pentru cotizația fiecărui membru al Asociației, aferent anului 2019;

 • -  Analiza și dezbaterile din ședința Adunării Generale a Asociaților din 04.12.2019 consemnate în Procesul verbal al ședinței nr. 71/04.12.2019;

 • -  în temeiul prerogativelor din Actul Constitutiv și al Statutului Asociației

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se numește dl. Duțu CĂPRAR secretar al Adunării Generale al Asociaților.

Art. 2 Se aprobă propunerea cuantumului cotizației fiecărui membru al Asociației aferent anului 2020, conform anexei.

Art. 3 La calculul cuantumului fiecărui membru se ține cont de numărul populației fiecărei localități la data de referință 01.01.2019, transmis de către Direcția Județeană de Statistică conform anexei.

Art. 4 Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociației.

PREȘEDINTE,


Răzvan Olimpi.H CADAR


Asociația De Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

Arad. B-dul Revoluției, nr 81, jud Arad, cod poștal 310130 E-mail: adisigdarad@yahoo.com Tel/Fax: +40 257 230 188

HOTĂRÂREA NR. 170 din 04.12.2019

Adunarea Generală a Asociaților

Având în vedere:

 • - Prevederile art. 19 pct. 5 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor;

 • - Propunerea bugetului de venituri și cheltuielile a Asociației întocmit pentru exercițiu financiar, anul 2020;

 • - Dispozițiile art. 16 alin. 2, lit. c din Statutul Asociației prin care se stabilește ca atribuțiune a Adunării Generale a Asociaților aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației întocmit pentru exercițiu financiar, anul 2020;

 • - Referatul nr. 36/04.12.2019, emis de către Consiliul Director al Asociației, prin care se solicită aprobarea Propunerii bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației aferent anului 2020;

 • - Analiza și dezbaterile din ședința Adunării Generale a Asociaților din 04.12.2019 consemnate în Procesul verbal al ședinței nr. 71/04.12.2019;

în temeiul prerogativelor din Actul Constitutiv și al Statutului Asociației

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se numește dl. Duțu CĂPRAR secretar al Adunării Generale al Asociaților.

Art. 2 Se aprobă Propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației aferent anului 2020, conform Anexei.


Yahoo Ma:l - Re: Adresă statistică.


https://mai I .yahoo.eom/d/folders/1 /messages/29615?.intl=ro& .lan.


Re: Adresă statistică.

De la: Tele Arad (tele@arad.insse.ro)


Către: adisigdarad@yahoo.com


Dată: vineri, 27 septembrie 2019, 13:14 EEST


Buna ziua,j ASOCIAM ut VEZ.'i ■ -«RE IMTcRCOMUtii ,„114 ■ Sis!;p hter* d«          g (tajasnljr Jwfejul Arad

infrart/ieșire Nr.

< Ziua


Auri


Alăturat va transmitem POPULAȚIA DUPĂ DOMICIULIU la 1 ianuarie 2019, conform solicitării dumneavostra .

Cu respect,

Director executiv

Grec Florica

From: A.D.I. S.I.G.D. Arad <adisigdarad@yahoo.com>

Sent: Tuesday, September 24, 2019 1:36 PM

To: Tele Arad

Subject: Adresă statistică.

Bună ziua,

vă rugăm să ne transmiteți o situație a populației conform solicitării din atașament.

Vă mulțumim! O zi bună!

Cu stimă.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

Arad, B-dul Revoluției, nr. 81, jud. Arad, cod poștal 3IOI3O

E-mail: adisigdarad@yahoo.com Tel./ Fax: +40 257 230 188

C.U.I.: 24975720

Cont 1BAN: RO52GTPV0000000001817908

OTP BANK ROMÂNIA SA

Protejează mediul înconjurător prin reducerea cantității de hârtie utilizată! Printeuză acest e-mail doar dacă este necesar!

0pop_lian_2O19.pdf

2.4MB

Vârste sl grupe d« vârste

Sexe

Județe

Localitati

Ani Anul 2019 UM: Număr persoane Număr persoane

Total

Total

Arad

TOTAL

470846

9262 MUNICIPIUL ARAD

176846

9459 ORAȘ CHISINEU-CRIS

8284

9495 ORAȘ CURTICI

8760

9538 ORAȘ INEU

9577

9574 ORAȘ LIPOVA

11215

9627 ORAȘ NADLAC

7909

11584 ORAȘ PECICA

14072

9654 ORAȘ PINCOTA

8166

12091 ORAȘ SANTANA

15661

9690 ORAȘ SEBIS

6342

9743 ALMAS

2545

9798 APATEU

3385

9832 ARCHIS

1508

9887 BATA

1061

9930 BELIU

2981

10006 BIRCHIS

1815

10051 BIRSA

1825

10104 BIRZAVA

2468

10195 BOCSIG

3423

10239 BRAZII

1217

10293 BUTENI

3355

10346 CARAND

1099

10373 CERMEI

2685

10417 CHISINDIA

1267

10453 CONOP

2223

10514 COVASINT

2708

10532 CRAIVA

2888

10649 DEZNA

1126

10701 DIECI

1463

12912 DOROBANȚI

1589

9280 FANTINELE

3647

10827 FELNAC

3121

12920 FRUMUSENI

2764

10872 GHIOROC

4037

10916 GRĂNICERI

2500

10943 GURAHONT

3788

11174 HALMAGEL

1116

11058 HALMAGIU

2556

11236 HASMAS

1221

11307 IGNESTI

674

11352 IRATOSU

2513

9333 LIVADA

3752

11398 MACEA

7234

11423 MIȘCA

3820

11478 MONEASA

855

11502 OLARI

_____           1983

11639 PAULIS

ZToMA/V/X     4308

11637 PEREGU MARE

___1792

11664 PETRIS

o\    1325

11735 PILU

Ia 1' mr

£ ZlSSl

Vârâte al grupe do vârâte

Sexe

Județe

Localttati

Ani

Anul 2019

UM: Număr persoane

Număr persoane

11762PLESCUTA

1Q98

12144 SAGU

4231

11842 SAVIRSIN

2885

11940 SECUSIGIU

6218

12206 SEITIN

3100

11995 SELEUS

2962

12037 SEMLAC

£246

12224 SEPREUS

2854

12242 SICULA

4239

12288 SILINDIA

877

12340 SIMAND

4408

12055 SINTEA MARE

3854

12368 SIRIA

8992

12402 SISTAROVAT

328

12126 SOCODOR

2255

9360 SOFRONEA

2845

12457 TAUT

1546

12509 TIRNOVA

6158

10765 USUSAU

1407

12572 VARADIA DE MUREȘ

1633

12643 VINGA

7023

12689 VIRFURILE

2529

9397 VLADIMIRESCU

1384Î

12778 ZABRANI

4522

12938 ZADARENI

2898

12812 ZARAND

2828

12849 ZERIND

1441

12876 ZIMANDUNOU

4973

" - date lipsa. 'c‘ • date confidențiale; 9999,00 - normal - date definitive, 9999,00 - îngroșat subliniat -

Legenda

date semidefmitive. 9999,00 - ingrosat ■ date revizuite, 9999.00 - sublimat - date provizorii

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA


Asociația De Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor


Arad. B-dul Revoluției, nr. 81, jud. Arad, cod poștal 310130 E-mail: adisigdarad@yahoo.com Tel/Fax: +40 257 230 188


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

S-1 0 3 OCT. 2019

Ldcrta...................

...Indicativ................


Nkrw

AnexaIn atentia d-lui Primar


Va aduce la cunoștința faptul ca in perioada următoare se va intocmi proiectul de venituri si cheltuieli aferent anului 2020, in baza caruia se Stabilește cotizația fiecărei primarii membre .


In acest scop.am solicitat de la Direcția Județeană de Statistica date referitoare


la numărul populației.Atașam prezentei adrese răspunsul primit din partea Direcției Județene de Statistica.


Solicitam prin prezenta verificarea datelor furnizate - daca numărul de persoane nu este același cu cel din evidentele dumneavoastră, va rugam sa luati legătură cu Direcția Județeană de Statistica Arad si sa remediati situația .
POPULAȚIA PUPA DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe de varsta si vârste, sexe, județe si localitati_______

Vârste si grup* de varsta

Sexe

Județe

Localitati

" 'î

Ani Anul 2019 UM: Număr persoane Număr persoane

11762 PLESCUTA

1098

12144 SAGU

4231

11842 SAVIRSIN

2885

11940 SECUSIGIU

6218

12206 SEITIN

3100

11995SELEUS

2962

12037 SEMLAC

4246

12224 SEPREUS

2854

12242 SICULA

4239

12288 SILINDIA

877

12340 SIMAND

4408

12055 SINTEA MARE

3854

12368 SIRIA

8992

12402 SISTAROVAT

328

12126 SOCODOR

2255

9360 SOFRONEA

2845

12457 TAUT

1546

12509 TIRNOVA

6158

10765 USUSAU

1407

12572 VARADIA DE MUREȘ

1633

12643 VINGA

Z§?3

12689 VIRFURILE

2529

9397 VLADIMIRESCU

13841

12778 ZABRANI

4522

12938 ZADARENI

12812 ZARAND

2828

12849 ZERIND

1441

12876 ZIMANDU NOU

4973

Legenda:- date lipsa, ‘c’ • date confidențiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - îngroșat subliniat -date semidefinitive; 9999,00 - îngroșat - date revizuite; 9999 00 - subliniat - date provizorii

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA


Nr.^W^


Asociația De Dezvoltare Intercomunitară

Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

Arad, B-dul Revoluției, nr. 81, jud Arad, cod poștal 310130 E-mail: adisigdarad@yahoo.com Tel/Fax: +40 257_2.3D_18.8.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD' ’

19FFR W?f

Ne..............data......................

'‘viexa.........Indicativ........

NOTĂ DE FUNDAMENTARE      ---------

PRIVIND PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI A ASOCIALȚIEI PENTRU ANUL 2020

 • l.VENITURI:

în conformitate cu art. 7 din Statutul Asociației, sursele de venit ale Asociației sunt:

 • -   Contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale UAT-urilor membre;

 • -  Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • -   Donații, sponsorizări, penalități de întârziere la plata cotizațiilor.

în conformitate cu art. 24 alin 4 din Statutul Asociației A.D.LS.I.G.D. Arad, la calculul cuantumului propus al cotizații anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Aparatului Tehnic al Asociației:

în conformitate cu art. 11 din Statutul Asociației, cotizația anuală va fi plătită de către membrii Asociației în patru rate egale trimestriale, la începutul fiecărui trimestru. Neachitarea la termen a cotizațiilor stabilite atrage după sine plata penalităților de întârziere.

Modul de calcul la stabilirea cotizațiilor pentru anul 2020 este după cum urmează: respectiv Consiliile Locale 2,00 lei/persoană și pentru Consiliul Județean Arad 420.000,00 lei, aceste cotizații fiind fixate în conformitate cu numărul de locuitori al fiecărei localități membre a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor - Județul Arad. Situația privind numărul populației fiecărei localități ne-a fost comunicată de către Direcția Județeană de Statistică, prin email la data de 27.09.2019, înregistrată la A.D.LS.I.G.D. Arad cu nr. 2600/27.09.2019.

Propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 supusă aprobării, a fost intocmnită cu scopul de a asigura utilizarea resureselor financiare in concorcodanță cu obiectivele si angajamentele financiare ale Asociației.

II.CHELTUIELI

 • 1. Cheltuieli de personal:

Nivelului previzional a cheltuielilor cu salariile s-a determinat, plecând de la structura personalului și a organigramei aflata in vigoare.

Salarii nete 17 angajați : lei

59.777 lei / luna X 12 luni = 717.324 lei - salarii /an

Contribuții angajați : 508.872 lei

( 42.406 lei x 12 luni )

Contribuția asiguratorie de muncă: 27.588 lei

(2.299 lei x 12 luni)

Cenzori ( 3 persoane) = 7.431 lei

( 2.477 lei X 3 pers. / an)

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL = 1.261.215 lei

 • 2. Cheltuielile curente (bunuri si servicii)

 • a) . Cheltuieli privind combustibilul - 70.000 lei

La calculul acestor cheltuieli s-a ținut cont de următoarele:

 • - innoirea parcului auto cu inca un autoturism si contractul cu Rompetrol aflat in desfășurare -necesitatea întâlnirilor permanente dintre Aparatul Tehnic al Asociației și UAT-urile membre A.D.I. S.I.G.D. Arad în vederea monitorizării proiectului, aprobarea cotizațiilor, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, modificări de Statut / Act Constitutiv, Acte Adiționale la Acord, Aprobare? Indicatorilor tehnico -economici (susținere proiect în ședințele de consilii locale/Județean);

 • - deplasări în teritoriu pentru rezolvarea problemelor specifice fiecărei UAT, membră A.D.I. S.I.G.D. - Arad, apărute la implementarea / monitorizarea proiectului SMIDS 16826.

 • - nivelul cheltuielilor cu combustibilul suferă o creștere de 29.520,00 lei față de bugetul aprobat la nivelul anului 2019, datorat achiziției unui cârd supliementar de motorina folosit doar pentru deplasările externe la diverse seminarii, cursuri când deplasarea personalului se face cu autoturismul. La majorarea cheltuielilor s-a tinut cont si de propunerea de achiziționare a unui nou autoturism necesar Asociației in vederea unei bune desfășurări a activitatii.

Fiecare mașina va deține un cârd cu limita de 200 litri combustibil/luna.iar cârdul folosit pt deplasări va avea limita de 150 litri/luna

 • b) . Cheltuieli privind piesele de schimb auto                        = 10.000,00 lei

La calculul acestor cheltuieli s-a ținut cont de următoarele:

- numărul mare al membrilor Asociației (79 );

 • -  distanța mare dintre Municipiul Arad și aceste localități;

 • -  2 autoturismele au fost achiziționate în anul 2017 iar celelalte 2 sunt mult mai vechi achiziția fiind făcută în 2010 (Duster) și anul 2011 (Dacia Sandero) iar perioada de garanție a expirat, s-au prevăzut sume în buget pentru piesele de schimb pentru eventuale defecțiuni.

 • -  Numărul de autoturisme pe care le deține Asociația (4 autoturisme)

 • -  Creșterea cheltuielilor cu piesele de schimb avand în vedere necesitatea întreținerii în mod conținu în stare bună de funcționare a autoturismelor.

In anul 2019 nu au avut loc reparații majore urmând ca piesele de schimb uzate sa fie înlocuite pe parcursul anului viitor.

 • c). Cheltuieli privind materialele consumabile                     = 15.000,00 lei

Papetărie, hârtie xerox, rechizite                                    = 10.000,00 lei

Alte cheltuieli privind materialele consumabile                       = 5.000,00 lei

în 2019 s-au făcut rectificări privind alocarea fondurilor pe această clasă de cheltuieli ultima sumă aprobată fiind de 7.000,OOIei. Drept urmare am considerat necesară majorarea acesteia pana la nivelul aprobat inițial pentru 2019 .

 • d). Cheltuieli privind obiecte de inventar                         = 20.000,00 lei

Echipamente de protecție                                        = 4.000,00 lei

Scaune sala ședințe                                             = 4.000,00 lei

Mobilier arhiva                                                       = 6.000,00 lei

Alte obiecte de inventar                                            = 6.000,00 lei

Cheltuielile privind obiectele de inventar în bugetul propus pentru anul 2020 au fost majorate datorita necesității achiziționării mobilierului pentru arhiva care urmeaza sa fie amenajata. De asemenea, se impune înlocuirea scaunelor pentru sala de ședințe.

In categoria alte obiecte de inventar au fost incluse eventualele cheltuieli neprevăzute necesare reamenajarii spațiului in care Asociația isi desfasoara activitatea.

 • e). Cheltuieli privind materialele nestocate

  = 10.000,00 lei

  = 6.000,00 lei

  = 1.500,00 lei

  = 2.500,00 lei


Cartușe toner / an

Unitate imagine

Alte cheltuieli privind materialele nestocate

La estimarea acestei cheltuieli am ținut cont de oferta de preț primită de la furnizor 6.000,00 lei pentru cele 2 imprimante ce au nevoie atât de cartușe toner color cât și alb negru.

 • f). Cheltuieli privind apa, energia, încălzirea

  = 15.000,00 lei


In anul 2019 totalul cheltuielilor cu utilitățile au fost aproximativ 5.603,00 lei. Am majorat această cheltuială pornind de la ideea ca o dată cu modificarea mp ai spațiului folosit vom avea de aface cu majorare de cheltuieli.

 • g) . Cheltuieli privind reparațiile și întreținerea                          = 25.000,00 lei

Creșterea cheltuielilor se datoreaza amenajării unei săli de ședințe si a unui spațiu alocat arhivei precum si lucrări de întreținere necesare.

 • h) . Cheltuieli privind comisioanele și onorariile                        = 10.000,00 lei

Păstrăm nivelul bugetului alocat pentru acoperirea cheltuielilor estimate inca din anul 2019.

 • i) . Cheltuieli cu primele de asigurare                                  = 10.000,00 lei

RCA Auto 12 luni + CASCO

Reprezintă asigurarea obligatorie pentru autoturisme din dotarea Asociației.

 • j) . Cheltuieli pentru pregătirea profesionala                           = 20.000,00 lei

La cheltuielile cu pregătirea profesională s-a estimat suma de 20.000,00 lei pentru eventuală participare a angajaților la diverse cursuri de specialitate pe domenii specifice salubrizării, .economice și juridice.

 • k) . Cheltuieli privind protocol, reclama, publicitate                   = 4.000,00 lei

Am inclus in aceasta categorie cheltuielile generate de publicarea in mass media a diverselor anunțuri precum si cele ocazionate de diversele intalniri si ședințe cu partenerii si colaboratorii.

 • I). Cheltuieli cu deplasările interne                                     = 15.000,00 lei

Transport                                                          =   1.000,00

Cazare                                                         =  10.000,00

Diurnă                                                             =   1.000,00

Alte cheltuieli neprevăzute                                           =   3.000,00

S-au luat in calcul deplasările în țară ale colectivului A.D.I în vederea schimbului de experiență cu colegii din alte județe. Necesitatea participării la intălnirile cu A.M P.O.S Mediu, Minister sau oricare altă instituție.

m) . Cheltuieli poștale și taxe telecomunicații, internet          = 20.000,00 lei

Telefonie mobile                                           =  15.500,00 lei

Telefonie fixa                                                 =   3.000,00 lei

Taxe poștale                                               =   1.500,00 lei

Sumele s-au majorat cu 1.500 lei fata de nivelul anului 2019 in vederea acoperirii cheltuielilor cu telefonia mobila.

n) . Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                 = 1,500.00 lei

Sumele rămân neschimbate față de anul precedent.

o). Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți

Abonament Conta. 400,00 lei /1 an

Abonament Legis

Semnătura digitală, Comp. Juridic și Comp. Economic

Cheltuieli privind colectarea deșeurilor

Cheltuieli modificare Statut și Act Constitutiv A.D.I. S.LG.D Arad

Protecția muncii 200,00 lei X 12 luni

Medicina muncii 200,00 lei X 12 luni

P.S.I               200,00 lei X 12 luni

Service auto JTP auto, Revizie tehnică

Audit financiar

Mentenanță PC-uri multifuncționala

Servicii curățenie

Servicii de consultanta, achiziții si implementare OUG 74

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

= 326.618,95 lei

=     400,00

=    2.000,00

=   1.000,00

=   1.500,00

= 10.000,00 lei

= 2.400,00 lei

= 2.400,00 lei

= 2.400,00 lei

= 10.000,00 lei

= 10.000,00 lei

= 8.000,00 lei

= 14.000,00 lei

= 238.457,00 lei

=   24.061,95


Pentru desfășurarea activității, în conformitate cu prevederile legale, Asociația are achiziționate următoarele servicii: abonament program contabilitate, Legis, semnătură digitală, Protecția Muncii, Medicina Muncii, PSI.

Totodată, în conformitate cu Ordinul 1969/2007, Asociația are obligația de a achiziționa servicii de audit financiar care sunt efectuate de către auditori financiari, persoane fizice/juridice autorizate.

La estimarea serviciilor mai sus menționate s-a ținut cont de contractele aflate în derulare, cheltuielile din anii precedenții și testarea pieței libere.

Pentru cele patru mașini din dotarea Asociației se impun periodic revizii tehnice și ITP-uri.

Având în vedere că, Consiliul Județean Arad nu mai asigură servicii de curățenie pentru spațiu în care ne desfășurăm activitatea ,este necesar să achiziționăm direct acest serviciu, drept urmare am estimat o suma de 14.000,00 lei .Cheltuiala acestui serviciu ramane la nivelul celei din 2019.

Mentenanța Pc-uri și rețea de calculatoare am estimat 8.000,00 lei pe an .

p). Cheltuieli privind impozitele si taxele

Impozit auto 250,00 lei / an *5 mașini Alte impozite și taxe

q). Alte cheltuieli de exploatare

=   5. 000,00 lei


=   1.250,00 lei

=   3.750,00 lei


= 20.000,00 lei


2.TOTAL CHELTUIELI CURENTE = 597.118,95 lei

3.Cheltuieli de capital

Pentru a putea îndeplini funcția de monitorizare si control pe parcursul anului 2020 propunem achiziționarea unui autovehicul a cărui cost l-am estimat astfel:

1 autoturisme *18000 eur*5 lei = 90.000 lei

Deoarece in mare parte calculatoarelor aflate in folosința ADISIGD au fost achiziționate in anul 2010 se impute o înlocuire a acestora .deaorece înregistrează o uzura morala

3 PC cu licența *4000 lei = 12.000 lei

Sumele propuse pentru anul 2020 prezentate mai sus au la bază calcule estimative in baza cheltuielilor înregistrate în anii precedenți.

3.TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL = 102.000 iei

O           CHELTUIELI TOTALE 1 + 2 +3 = 1.960.333,95 lei

Consililul Director:

Aparatul Tehnic ADI:


întocmit:


Compartimentul eAn Ec. Morar Cristina ' Ec. Albota Oana Ec.Petrila Cosmin


ROMÂNIA

PROIECT Nr. 81/21.02.2020


Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad

în Adunarea Generală a Asociaților la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13.246/21.02.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 13.247/Z2/21.02.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 90/2008 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind asocierea Municipiului Arad în scopul realizării proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad” și constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. d), alin. (3), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. e), art. 8 alin. (3), lit. c), art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Statutului și Actului Constitutiv al „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”,

Analizând adresa nr. 138/16.01.2020 a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad” înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 2730/16.01.2020,

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 3230/04.12.2019, privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației pentru anul 2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 12730 /19.02.2020

Având în vedere propunerea cuantumului cotizațiilor membrilor „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad” pentru anul 2020 și propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 138/16.01.2020, anexa 1 și 2,

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), (2) lit. d), art. (7) lit. n), s), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. - Se aprobă plata cotizației Municipiului Arad pe anul 2020, la bugetul “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”.

Art. 2. (1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu-Călin BIBARȚ, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară -“Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor” Județul Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, cuantumul anual al cotizației municipiului Arad în sumă de 353.692 lei și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) În absența domnului Laurențiu-Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, sau în cazul în care acesta este în imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat, atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară --“Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor” Județul Arad, atribuțiile vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului.

 • (3) Primarul Municipiului Arad poate delega atribuțiile sale prin dispoziție, în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,


Cod:PMA-S4-01


Red./Dact.

Gheorghe Laza/ Gheorghe Laza

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 13.246 din 21.02.2020

Primarul Municipiului Arad,

având în vedere:

 • - hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 90/08.05.2008 privind asocierea Municipiului Arad în scopul realizării proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad” și constituirea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad” ;

 • - prevederile art.16, alin. (2) lit. k) coroborat cu art. 19 alin.(1) din Statutul Asociației;

In temeiul prevederilor art. 136, alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”, în susținerea căruia formulez următoarea:

REFERAT de APROBARE

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 90/08.05.2008 a fost aprobată asocierea municipiului Arad în scopul realizării proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad” și constituirea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”.

Conform prevederilor Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, cotizația anuală este propusă de către Consiliul Director și se include în proiectul de buget de venituri și cheltuieli al Asociației care se supune spre aprobare adunării generale.

Hotărârile adunării generale referitoare la aprobarea cotizației anuale nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

Cuantumul cotizației propus pentru municipiului Arad în anul 2020 este de 353.692 lei .

Față de cele de mai sus,

PROPUN

Acordarea unui mandat special, reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară -Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”, să voteze cuantumul anual al cotizației municipiului Arad în sumă de 353.692 lei și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației pentru anul 2020.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. 13.247/Z2/21.02.2020

RAPORT

al compartimentului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13.246 din 21.02.2020 a domnului Călin BIBARȚ, primarul municipiului Arad;

Obiect: propunerea de acordare a unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 90/08.05.2008 a fost aprobată asocierea municipiului Arad în scopul realizării proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad” și constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”.

În Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad se prevăd la art.7 sursele de venit ale Asociației, și anume:

 • - contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ -teritoriale membre;

 • - dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • - donații, sponsorizări sau legate;

 • - orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statut.

În temeiul art. 23, alin. (2), lit. b). Consiliul Director propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației ce urmează a fi supus spre aprobare adunării generale.

Prin adresa nr. 138/16.01.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a cuantumului cotizației Municipiului Arad aferent anului 2020, având la bază Nota de Fundamentare nr. 3230/04.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 12730 /19.02.2020.

Cuantumul cotizației și bugetul privind veniturile și cheltuielile Asociației pentru anul 2020 sunt prezentate în anexa 1 și 2 din adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.2730/16.01.2020.

Modul de calcul pentru stabilirea cotizațiilor membrilor Asociației, aferente anului 2020, este de 2 lei/persoană înmulțit cu numărul populației din fiecare localitate. Numărul populației după domiciliu, a fiecărei localități a fost comunicat de Direcția Județeană de Statistică la data de 27 septembrie 2019. La 1 ianuarie 2019, Municipiul Arad avea un număr de 176.846 locuitori.

Cotizația propusă, aferentă anului 2020, pentru municipiului Arad este de 353.692 lei. Cotizația anuală se plătește în 4 (patru) rate egale trimestriale, la începutul fiecărui trimestru dar nu mai târziu de prima lună a fiecărui trimestru.

Conform propunerii de proiect de buget privind veniturile și cheltuielile Asociației pentru anul 2020, nivelul veniturilor din cotizații este de 1.361.692 lei, conform Anexei 2.

Hotărârile adunării generale referitoare la aprobarea cotizației anuale nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM


Acordarea unui mandat special, reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad”, să voteze cuantumul anual al cotizației municipiului Arad în sumă de 353.692 lei și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației pentru anul 2020.


DIRECTOR EXECUTIV       ȘEF SERVICIU


Liliana Florea


Gabriel Moldovan


CONSILIER

Gheorghe Laza


Vizat Juridic:

Nume Prenume___________________

Semnătura