Hotărârea nr. 94/2020

Hotarirea Nr.94 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Extinderea sistemului de supraveghere video si infrastructură retea de comunicatii date / voce / software / video cu sistem de dispecerizare inclus

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 94 din 28 februarie 2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF - Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date / voce / software / video cu sistem de dispecerizare inclus”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12258/18.02.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr. 12260/18.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizul nr. 3/13.02.2020  al Consiliului Tehnico-Economic al

Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru și 6 abțineri (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate „Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date / voce / software / video cu sistem de dispecerizare inclus”, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

STUDIU DE FEZABILITATE

EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI INFRASTRUCTURĂ REȚEA DE COMUNICAȚII DATE/VOCE/SOFTWARE/VIDEO CU SISTEM DE DISPECERIZARE INCLUS PENTRU MUNICIPIUL ARAD

ÎNTOCMIT:    ing. PĂDURARU DUMITRU

APROBAT:    ing. STELIAN ARION

SECANT SECURITY s.r.l. - Str. Poiana Florilor nr. 15, ap. 9, sector 4, București; tel.: 031.432.8215, fax: 031.432.8216 office@secant.ro; www.secant.ro; R.C. J40/10597/2009, C.U.I. 32763680, Cont: RO58BRDE445SV79362454450 - BRD Floreasca

1. BORDEROUL DOCUMENTAȚIEI

1. BORDEROUL DOCUMENTAȚIEI

 • 1  DATE GENERALE

 • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2   Ordonator de credite

 • 1.3   Beneficiarul investiției

 • 1.4   Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2  SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII..........................’

 • 2.1   Prezentarea contextului

 • 2.2   Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.3   Obiective ce se preconizează a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3  IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA A DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-

ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 'INVESTIȚII

 • 3.1   Particularități ale amplasamentului

 • 3.1   Descriere din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

 • 3.1.1    Superioritatea camerelor de rețea IP

 • 3.1.2   Camere Megapixel

 • 3.1.3   Determinarea rezoluției necesare

 • 3.1.4   Determinarea capacității de înregistrare

 • 3.1.5   Rețeaua de transmisie date

 • 3.1.6   Dispeceratul de supraveghere

 • 3.2   Studii de specialitate în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor

 • 3.3    Costurile estimative ale investiției

 • 3.4   Studii

 • 3.5   Grafice orientative de realizare a investiției

 • 3.5.1    Grafic orientativ de realizare integrală a obiectivului de investiții

 • 3.5.2    Grafic orientativ de realizare etapizată a obiectivului de investiții

 • 4  ANALIZĂ OPȚIUNI

 • 4.1   Opțiunea 1

 • 4.1.1    Caracterizare opțiune

 • 4.1.2   Analiză vulnerabilități

 • 4.1.3    Situația utilităților și analiza de consum

 • 4.1.4    Costurile estimate ale investiției

 • 4.1.5   Analiza de sustenabilitate

 • 4.1.6   Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.1.7   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea

actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.1.8   Analiza de riscuri

 • 4.2   Opțiunea 2

 • 4.2.1    Caracterizare opțiune

 • 4.2.2   Analiză vulnerabilități

 • 4.2.3    Situația utilităților și analiza de consum

 • 4.2.4    Costurile estimate ale investiției

 • 4.2.5   Analiza de sustenabilitate

 • 4.2.6   Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea

actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.2.7   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea

actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.2.8   Analiza de riscuri

 • 4 OPȚIUNEA RECOMANDATĂ

 • 5.1   Comparație opțiuni

 • 5.2   Descrierea opțiunii optime

 • 5.3   Descrierea scenariului

 • 5.3.1   Zona și ampl asamentul

 • 5.3.2   Situația ocupărilor definitive de teren

 • 5.3.3    Studii de teren

 • 5.3.4    Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • 5.3.5   Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 5.3.6   Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 5.4   Principalii indicatori tehnico economici

 • 5  URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE

 • 6  IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

 • 7.1   Entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2   Strategia de implementare

 • 7.3    Strategia de exploatare și întreținere

 • 7.4   Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 7  CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI...’..............................’

 • 8  DEVIZ GENERAL

 • 9  Anexa 1 - Amplasare camere supraveghere video

 • 10 Anexa 2 - Fise tehnice

PIESE DESENATE

 • 1 DATE GENERALE

  • 1.1  Denumirea obiectivului de investiții

Obiectul investiției este realizarea extinderii sistemului de supraveghere video și a infrastructura rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare inclus.

 • 1.2 Ordonator de credite

Ordonator de credite este Municipiul Arad.

 • 1.3 Beneficiarul investiției

Beneficiarul investiției este Municipiul Arad.

 • 1.4 Elaboratorul studiului de fezabilitate

Elaboratorul studiului de fezabilitate este S.C. Secant Security SRL, București.

 • 2 SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1 Prezentarea contextului

In conformitate cu Strategia Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030 care actualizează și completează viziunea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Arad 2007-2013/2014-2020 Municipiul Arad a stabili mai multe obiective strategice.

Ca viziune, în 2030 Aradul va fi:

 • •  un oraș inteligent și inovator, exemplu de management urban eficient.

 • •  un centru urban cu o bună conectivitate internă și externă și siguranță în trafic, unde peste 70% din totalul deplasărilor sunt realizate fără sau cu emisii foarte reduse de CO2. Tramvaiul (simbolul mobilității orașului), bicicleta și mersul pe jos sunt cele mai favorabile mijloace de deplasare. Autovehiculul privat este treptat substituit de mijloace alternative de deplasare, iar nevoia de parcare este asigurată de un sistem de parcaje rezidențiale multietajate și parcări de transfer amplasate la principalele porți de intrare în zona centrală.

 • •  nu în ultimul rând, un oraș inteligent, apreciat pentru calitatea vieții, condus printr-o guvernare locală responsabilă, deschisă și îndreptată către cetățeni, flexibil și proactiv în anticiparea nevoilor comunității.

Obiectivul strategic general al Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Arad 2007-2013/2014-2020 a fost dezvoltarea și consolidarea unui centru economic puternic, stabil și diversificat, capabil să asigure prosperitatea și creșterea calității vieții arădenilor. În vederea atingerii acestuia au fost definite mai multe axe strategice, cu obiective strategice aferente dintre care menționăm:

 • •  Protecția mediului - Gestionarea deșeurilor ;

 • •  Sistem rutier modern și funcțional, cu o rețea de circulație ce asigură o bună conectivitate la nivelul Municipiului;

 • •  Sistem de transport în comun eficient, atractiv și accesibil;

 • •  Infrastructură ce încurajează creșterea ponderii deplasărilor nemotorizate în preferințele arădenilor;

 • •  Sistem eficient de parcări, ce asigură deservirea tuturor cartierelor Municipiului;

 • •  Mobilitate îmbunătățită și fluxuri de persoane și marfă eficientizate către principalele zone de activități economice;

 • •  Management integrat, eficient și modern al mobilității;

 • •  Informatizarea și integrarea sistemelor de gestiune a serviciilor publice.

La aceste obiective se adaugă cele legate de reducerea infracționalității, creșterea siguranței și securității cetățenilor, protecția bunurilor publice și private, respectarea reglementărilor naționale și locale, asigurarea ordinii publice și a unui climat propice pentru viața economico-socială a orașului.

La momentul întocmirii studiului de fezabilitate, există un sistem de supraveghere video, realizat în două etape care asigură un minim de funcții de sprijin pentru Poliția Locală. În prezent în Dispeceratul Poliției Locale funcționează două sisteme de supraveghere video, primul implementat începând cu anul 2010, cel de al doilea preluat din cadrul Primăriei Municipiului Arad în anul 2015. În acest moment sunt gestionate un număr de 84 de camere dintre care sunt funcționale numai 59.

Prin sistemul menționat sunt acoperite numai unele dintre punctele de interes cultural, turistic, economic, social, pentru siguranța cetățeanului și siguranța în trafic. Dispeceratul Poliției Locale include un sistem de afișaj instalat în matrice și un centru de date compus din servere, unități de stocare date, unități de comunicații și alimentare neîntreruptibilă.

Camerele video utilizate sunt 40 camere mobile de tip 'Speed Dome' model CNB IS2765P cu rezoluție de 480TVL și zoom optic 27x, fără iluminator IR sau slot pentru card de memorie intern. Transmisia de imagini este bazată pe protocol IP, iar canalele de comunicație sunt asigurate ca prestare de servicii de un operator de telecom. Camera dispune de 256 preset-uri, detecție de mișcare.

Transmisia de imagini este bazată pe protocol IP (cu excepția a 4 camere analogice tip 'Speed Dome' conectate într-un DVR instalat la sediul Direcției Generale a Poliției Locale Arad, la care se transmite prin protocol IP doar semnalul de la DVR), iar canalele de comunicație sunt asigurate ca prestare de servicii de un operator de telecom. Camerele dispun de 127 preset-uri, detecție de mișcare, funcții de securitate precum mai multe niveluri de acces utilizatori sau filtrare IP.

Locațiile supravegheate sunt:

 • 1. Liceul German și Forestier;

 • 2. UCECOM - str. Gârleanu;

 • 3.  Colegiul tehnic și Protecția mediului - str. Fluieraș;

 • 4. Liceul Sportiv - str. Independenței;

 • 5. Liceul Iuliu Maniu - calea Rodnei;

 • 6. Liceu Sabin Drăgoi;

 • 7. Colegiu V Goldiș - calea Victoriei;

 • 8. Colegiul Pedagogic - str. Dragalina;

 • 9. Colegiul Elena Ghiba Birta;

 • 10. Liceul A Vlaicu - str. Decebal;

 • 11. Colegiul Economic;

 • 12. Liceul Csiky Gergely;

 • 13. Liceul Agricol - str. Sebeșului;

 • 14. Gen. 8 Corp B - str. I Felea;

 • 15. Gen. 8 corp A - intrare 1 str. I Felea;

 • 16. Gen. 8 corp A - intrare 2 str. I Felea;

 • 17. Școala Gimnazială Ștefan Cicio Pop (Gen. 2) - str. Ciocârliei;

 • 18. Școala Generală Ștefan Cicio Pop (Gen. 2) - str. Paul Chinezu;

 • 19. Grădinița PN3 - str. Flueraș;

 • 20. Piața Sânicolaul Mic;

 • 21. Piața Grădiște;

 • 22. Piața Agroalimentară Vlaicu - intrare 1;

 • 23. Piața Agroalimentară Vlaicu - intrare 2;

 • 24. Piața Miorița - intrare 1;

 • 25. Piața Miorița - intrare 2;

 • 26. Piața Miorița - intrare 3;

 • 27. Piața Obor - intrare 1;

 • 28. Piața Obor - intrare 2 str. Pădurii;

 • 29. Piața Fortuna - intrare 1;

 • 30. Piața Fortuna - intrare 2;

 • 31. Piața Fortuna - intrare 3;

 • 32. Piața Mihai Viteazu colț cu str. Cloșca;

 • 33. Piața Mihai Viteazu colț cu str. Ghiba Birta;

 • 34. Piața Mihai Viteazu colț cu str. I. Sava;

 • 35. Piața Mihai Viteazu colț cu spitalul;

 • 36. Piața Mihai Viteazu intrare din str. Stejarului;

 • 37. Piața Catedralei colț cu str. Vasile Goldiș;

 • 38. Piața Catedralei colț cu început str. Gojdu;

 • 39. Piața Catedralei colț cu sfârșit str. Gojdu;

 • 40. Piața Catedralei înainte de str. Ac. Tehnologica.

Sunt utilizate, de asemenea 30 camere mobile de tip 'Speed Dome' model CNB IS2965P cu rezoluție de 540TVL și zoom optic 36x, fără iluminator IR sau slot pentru card de memorie intern. Transmisia de imagini este bazată pe protocol IP, iar canalele de comunicație sunt asigurate ca prestare de servicii de un operator de telecom. Camerele dispun de 256 preset-uri, detecție de mișcare.

Locațiile supravegheate sunt:

 • 1. Piața Romană (2 camere);

 • 2. Colegiul Moise Nicoară;

 • 3. Teatrul, Catedrala Minorităților (2 camere - una defectă, una funcțională);

 • 4. Piața Avram Iancu;

 • 5. Str. Mețianu spre Piața Catedralei;

 • 6. Piața Primăriei (2 camere - una defectă, una funcțională);

 • 7. Piața Drapelului (3 camere - 2 defecte, una funcțională);

 • 8. Palatul Cultural și Piața G Enescu;

 • 9. Gara CFR;

 • 10. Piața UTA;

 • 11. Piața Fortuna;

 • 12. Pasaj Micalaca / Sala Polivalentă;

 • 13. Zona Industrială Vest;

 • 14. Piața Spitalului (2 camere - una defectă, una funcțională);

 • 15. Cetatea Aradului cu Podul Decebal;

 • 16. Micalaca - Aleea Borsec;

 • 17. Faleza Mureșului cu Parcul Copiilor;

 • 18. Ștrandul Neptun spre Ponton;

 • 19. Biserica Sârbească (str. Dornei cu Preparandiei);

 • 20. Parcul Reconcilierii;

 • 21. Turnul de apă;

 • 22. Podul Traian;

 • 23. Statuia Sfânta Treime (Aradul Nou);

 • 24. Intersecția Quark Motors.

Un alt segment de supraveghere video este asigurat cu 5 camere mobile de tip 'Speed Dome' model SD6A82C-HN cu rezoluție de 2Mpx și zoom optic 30x, 4 camere fixe de tip „Bullet” model KM-9200IP cu rezoluție de 2Mpx și IR 60m (obiectiv varifocal 2,8 -12mm) și o cameră fixă de tip „Bullet” cu rezoluție de 1,3Mpx și IR 20m (obiectiv focal fix 3,6mm).

Locațiile supravegheate sunt:

 • 1. Str. Mețianu colț cu P-ța Avram lancu;

 • 2. Str. Mețianu colț cu P-ța Catedralei;

 • 3. Str. Mețianu colț cu str. Barițiu (2 camere, una 'Speed Dome', una Bullet 2Mpx);

 • 4. Str. Mețianu colț cu str. Românului (2 camere, una 'Speed Dome', una Bullet 2Mpx);

 • 5. Str. Cernei (o cameră Bullet 2Mpx);

 • 6. Piața Avram Iancu (teatru);

 • 7. Str. Episcopiei colț cu str. Desseanu (o cameră Bullet 1,3Mpx);

 • 8. Stadionul Gloria (o cameră Bullet 2Mpx).

Dintre camerele enumerate mai sunt funcționale numai cele subliniate.

Transmisia de imagini este bazată pe protocol IP (cu excepția a 4 camere analogice tip 'Speed Dome' care sunt conectate într-un DVR instalat la sediul Direcției Generale a Poliției Locale Arad și de la care se transmite prin protocol IP doar semnalul de ieșire din DVR), iar canalele de comunicație sunt asigurate ca prestare de servicii de un operator de telecom.

Afișarea se face pe cele trei matrici de tip videowall prin intermediul unui software 'open source'. Imaginile sunt înregistrate pe înregistratoare tip NVR, respectiv echipamente stocare date, în funcție de sistemul de care aparțin.

 • 2.2 Analiza situației existente si identificarea deficientelor 3                                      3                                                                   3

La momentul întocmirii studiului de fezabilitate, în Arad există un Sistem de supraveghere video urbană, compus din 84 de camere video mobile și fixe (parțial funcțional), dar care nu acoperă decât o parte din teritoriul orașului și funcțiile (utilitățile) necesare pentru Municipiu și locuitorii săi. Astfel multe dintre riscurile la adresa cetățenilor, proprietății sau ordinii publice nu pot fi minimizate prin aportul acestui sistem tehnic.

Raportat la obiectivele strategice pe care Municipiul Arad le-a stabilit pentru perioada următoare, sistemul existent nu răspunde decât unor necesități de supraveghere a câtorva intersecții, piețe sau unități de învățământ. În plus sistemul este numai parțial funcțional. Din discuțiile cu utilizatorii sistemului a rezultat că în marea majoritate a timpului camerele Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag- 10 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

mobile sunt orientate pentru a vizualiza o singură scena relevantă pentru locația respectivă, funcțiile de orientare și zoom fiind utilizate limitat.

Astfel multe dintre zone de interes care se găsesc în preajma unităților de învățământ, a piețelor publice, parcurilor și locurilor de joacă și de recreere, parcări publice și alte aglomerări urbane, mijloace de transport în comun, zone cu bunuri publice, zone de trafic auto, sau zone de interes pentru paza și protecția bunurilor publice împotriva furturilor, distrugerilor sau actelor de vandalism, prevenirea și sancționarea unor fapte de natură contravențională sau infracțională în domeniile de ordine și liniște publică, circulație și siguranță rutieră, disciplina în construcții, protecția mediului, monitorizarea traficului greu și a activităților comerciale nu au acoperire în sistemul existent.

De asemenea, apreciem că tehnologia utilizată în sistemele existente este deja depășită, iar lipsa documentației și numărul mare de defecte sunt argumente majore pentru a nu reutiliza echipamentele din aceste sisteme în proiectul actual. Menționăm de asemenea faptul că reutilizarea unora dintre aceste echipamente pe lângă că afectează modernitatea soluției și protecția acesteia la uzura morală și fizică, ridică probleme de reparație în perioada de garanție, ce conduce la costuri mari prin care ofertanții să acopere aceste riscuri.

În cadrul activităților de elaborare a prezentului studiu de fezabilitate au fost identificate și analizate principalele riscuri și cerințe de securitate care nu au acoperire video în acest moment, acestea fiind:

 • •  supraveghere video a 71 unități de învățământ;

 • •  supravegherea video a 260 locații în care sunt amplasate platforme

gospodărești;

 • •  supravegherea accesului neautorizat pe pistele de biciclete în 21 puncte;

 • •  supravegherea a 26 parcuri, scuaruri și monumente de for public;

 • •  supravegherea a 11 piețe;

 • •  supravegherea unui număr de 129 stații de transport în comun;

 • •  monitorizarea accesului vehiculelor neautorizate (trafic greu) în zonele A și B ale orașului în 17 puncte;

 • •  supravegherea a 5 parcări din zona centrală;

 • •  supravegherea a 26 intersecții modernizate;

supravegherea a 8 zone în care se depun deșeuri fără autorizare.

Pentru fiecare dintre zonele menționate au fost stabilite zona supravegheată și locul și modalitatea de montaj a uneia sau mai multor camere, funcție de soluția tehnică agreată. Cele 578 de zone identificate și analizate, pentru care au fost prevăzute 1.562 camere video sunt prezentate în Anexa 1. AMPLASAMENT - SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

 • 2.3 Obiective ce se preconizează a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele investiției sunt următoarele:

 • •  Reducerea criminalității și a afectării ordinii publice în principalele zone ale Municipiului Arad, precum unitățile de învățământ, piețele publice, parcurile și locurile de recreere, parcările publice, platformele gospodărești, stațiile de transport în comun, pistele de biciclete intrările/ieșirile în/din oraș prin vizualizarea și înregistrarea imaginilor video din aceste zone în dispeceratul Poliției Locale;

 • •  Creșterea eficacității activităților de pază și protecție a bunurilor publice din zonele menționate;

 • •  Creșterea eficacității și eficienței acțiunilor de intervenție ale Poliției Locale prin sprijinul asigurat din Dispecerat pe baza vizualizării și/sau redării imaginilor înregistrate din zonele de intervenție;

 • •  Asigurarea unui suport probatoriu suplimentar pe baza imaginilor înregistrate din zonele menționate;

 • •  Creșterea gradului de siguranță al cetățeanului prin reducerea criminalității și creșterea încrederii în sprijinul asigurat de Administrația Locală în general și de Poliția Locală în special;

 • •  Posibilitatea de a valorifica investiția prin furnizarea de date/imagini către alte instituții din domeniul siguranței, sănătății publice și ordinii publice;

 • •  Supravegherea activității serviciilor de salubritate la platformele gospodărești;

 • •  Identificarea vehiculelor de trafic greu care accesează fără autorizație în zonele A și B ale orașului;

 • •  Semnalarea abaterilor de la regulile de circulație, configurabil pentru anumite puncte de supraveghere;

 • •  Verificarea plății taxelor de parcare;

 • •  Verificarea autorizațiilor emise de PMA;

 • •  Monitorizarea calității aerului;

 • •  Semnalarea tentativelor de vandalizare a statuilor și monumentelor, configurabil pentru anumite puncte de supraveghere;

 • •  Semnalarea accesului neautorizat al autovehiculelor pe pistele de biciclete, configurabil pentru anumite puncte de supraveghere.

Suplimentar față de obiectivele menționate mai sus, se dorește un sistem modern, care să asigure viabilitate și adecvare funcțională pe o perioadă lungă, precum și servicii asociate care să permită optimizarea exploatării sistemului și menținerea actualizării sale în timp.

 • 3 IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA A DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

În cadrul studiului de fezabilitate au fost evaluate două soluții tehnico-economice de realizare a obiectivului de investiții, fiecare dintre acestea având ca scop acoperirea zonelor menționate la cap. 2.2 și îndeplinirea obiectivelor menționate la cap. 2.3. Pe de altă parte, a fost avută în vedere încadrarea într-un buget competitiv, ținând cont de faptul că investiția va fi finanțată din bugetul local al municipalității și alte surse de finanțare.

Complexitatea soluției precum și nivelul tehnologic actual permit evaluarea unor alternative la nivelul mai multor caracteristici care sunt prezentate în continuare. Prin combinația principalelor alternative la fiecare dintre caracteristici au fost elaborate două variante de soluție de realizare a obiectivelor investiției.

Dintre acestea prima variantă se referă la utilizarea de camere mobile de tip ''Speed Dome'', similar cu soluția aplicată în cadrul sistemului existent și axarea pe funcțiuni de supraveghere video realizate prioritar prin operatori - acțiuni manuale.

Cel de al doilea se bazează pe utilizarea de camere fixe cu rezoluție ridicată, numite și megapixel și implementarea funcțiilor digitale avansate bazate pe inteligență artificială și operațiuni automatizate.

Având în vedere că ambele soluții pornesc de la obiectivele menționate la cap. 2.2. și 2.3, vom prezenta comparativ elementele care diferă între soluții, în vederea argumentării avantajelor variantei propuse.

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului

Pentru ambele variante amplasamentele sunt prezentate în Anexa 1, acestea fiind determinate de zonele care urmează să fie supravegheate, precum și de disponibilitatea unor stâlpi din cadrul sistemului de iluminat public, pe care să fie montate camerele. Pentru unele dintre amplasamente se prevede montarea unor stâlpi dedicați acestui sistem. Aceste amplasamente sunt precizate în Anexa 1.

 • 3.1  Descriere din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

 • 3.1.1 Superioritatea camerelor de rețea IP

Standardele NTSC și PAL limitează rezoluția analogică la un maxim de aproximativ 400.000 pixeli sau 0.4 megapixeli. Acest lucru este suficient pentru supravegherea generală în zonele în care aceste camere sunt solicitate, dar adesea nu este suficientă pentru dovezile criminalistice.

Dacă supraveghează o suprafață mai mare de 4m, rezoluția analogică nu este suficient de mare pentru a identifica fețele și pentru a citi plăcuțele de înmatriculare. Mai mult, datorită restrângerilor tehnice și de cost inerente camerei analogice și însuși transmisiei prin cablu coaxial sau codării/decodării video de la analogic la digital și înapoi la analog (în vederea înregistrării pe suport digital, respectiv pentru afișarea imaginilor pe monitoare), se vizualizează, în general, o rezoluție mult mai mică în semnalul care ajunge la monitor sau imprimantă.

Aceasta în situația în care vorbim despre cele mai bune camere analogice. Multe camere analogice utilizate pentru supraveghere astăzi se încadrează cu mult sub rezoluțiile maxime permise de standardele NTSC sau PAL.

Camerele de rețea IP, pe de altă parte, au un avantaj distinct deoarece înregistrează și transmit imagini digitale fără necesitatea unei conversii analog-digitale sau a unui codificator digital. În consecință, acestea nu suferă pierderi de calitate rezultate din aceste conversii. Astfel, cu camere de rețea IP se utilizează fiecare pixel. În loc de imagini blocate, Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

neclare, se obține o imagine clară, imagini clare ale fețelor, numere de plăcuțe de înmatriculare și detalii despre orice altceva apare în fața camerei.

În plus tehnologia IP permite transmiterea semnalului video pe distanțe mai mari și/sau prin rețele de comunicații comerciale, desigur cu unele precauții.

 • 3.1.2 Camere Megapixel

Imaginile cu rezoluția înaltă care se obțin cu camere Megapixel IP elimină multe din frustrările pe care organizațiile le au legat de utilizarea camerele video cu rezoluție mică. Camerele de rețea IP Megapixel permit să se acopere zone mai mari cu o singură cameră, realizează o calitate mai bună a imaginii și permit zoom digital pentru mai multe detalii. De fapt, unele camerele Megapixel pot acoperi o zonă de peste 20m oferind în același timp, detaliu criminalistic (cum ar fi abilitatea de a identifica fețe și/sau de a citi plăcuțe de înmatriculare).

Acoperirea este, de asemenea, un avantaj important. Prin acoperirea unei suprafețe mai mari, camerele de rețea IP Megapixel îmbunătățesc semnificativ vizionarea. În loc să trebuiască să se monitorizeze imaginile de la mai multe camere pentru a acoperi o zonă, se poate monitoriza imaginea de la o singură cameră.

Camerele Megapixel cu adevărat strălucesc în situațiile în care se dorește identificarea persoanelor, a obiectelor, numerelor de înmatriculare și multe altele. Ele asigură calitatea imaginii care a lipsit în supravegherea video pentru investigații criminalistice și aplicații cum ar fi monitorizarea punctelor de vânzare cu amănuntul, intrarea în clădiri, supravegherea metropolitană, locuri de parcare, aeroporturi, școli și cazinouri.

În figura 1 se poate vedea comparativ gradul de acoperire a câmpului de imagine folosind mai multe tipuri de camere.

Un avantaj al acțiunii PTZ (pan/tilt/zoom) la camerele Megapixel este că, în timp ce se vizionează o imagine live de ansamblu, zoom-ul digital permite înregistrarea imaginii din zona de detaliu dorită pe tot ecranul (operatorul examinează o fereastră video de detaliu selectată dintr-o anumită zonă a imaginii de ansamblu, în timp ce echipamentul de înregistrare înregistrează în continuare imaginea de ansamblu). Acest lucru este mult diferit de camerele analogice PTZ care pot înregistra doar ceea ce se vizualizează (mărit sau micșorat) la momentul respectiv. Cu o cameră PTZ analogică, în timp ce se supraveghează un suspect într-o parcare se poate pierde ceea ce face alt suspect dintr-o altă zonă din parcare. Acest lucru nu este valabil pentru PTZ-urile pe camerele Megapixel. În timp ce se mărește digital o zonă selectată, echipamentul de înregistrare continuă să înregistreze întreaga scenă. Nu se pierde nimic.

 • 3.1.3 Determinarea rezoluției necesare

În conformitate cu standardul SR EN 62676-4:2016 Sisteme de supraveghere video utilizate în aplicații de securitate. Partea 4: linii directoare, dimensiunea unui obiect (țintă) pe ecranul de afișare trebuie raportată la sarcina ce revine operatorului, de exemplu: identificare, recunoaștere, observare, detectare sau monitorizare. În sistemele digitale TVCI este importantă înțelegerea relației dintre rezoluția camerei și rezoluția afișării pe ecran. Dacă ținta este o persoană iar sistemul TVCI are instalată o rezoluție echivalentă PAL (576i) dimensiunile minime recomandate ale acestei ținte sunt (a se vedea fig. 2):

 • •  pentru a monitoriza sau pentru a controla mulțimea, dimensiunea țintei nu trebuie să fie mai mică de 5% din înălțimea imaginii (sau mai mult de 80 mm per pixel);

 • •   pentru a detecta ținta, dimensiunea acesteia nu trebuie să fie mai mică de 10% din înălțimea imaginii (sau mai mult de 40 mm per pixel);

 • •   pentru a observa ținta, dimensiunea acesteia nu trebuie să fie mai mică de 25% din înălțimea imaginii (sau mai mult de 16 mm per pixel);

 • •  pentru a recunoaște ținta, dimensiunea acesteia nu trebuie să fie mai mică de 50% din înălțimea imaginii (sau mai mult de 8 mm per pixel);

 • •   pentru a identifica ținta, dimensiunea acesteia nu trebuie să fie mai mică de 100% din înălțimea imaginii (sau mai mult de 4 mm per pixel);

 • •   pentru a inspecta ținta, dimensiunea acesteia nu trebuie să fie mai mică de 400% din înălțimea imaginii (sau mai mult de 1 mm per pixel).

După cum se observă, în paranteze, este trecut un parametru care trebuie utilizat în soluțiile cu camere Megapixel. Acesta reprezintă numărul echivalent de mm pentru fiecare pixel care trebuie asigurat pentru a permite îndeplinirea sarcinii operatorului (monitorizare, observare, recunoaștere, identificare sau inspectare). Dacă se asigură valoarea corectă parametrului menționat și în funcție de rezoluția efectivă, după aplicarea unui zoom digital se poate ajunge la raportul din imagine specificat pentru rezoluția PAL.

Pentru simplitate, putem restrângem la trei categorii:

i.   Supravegherea generală (observare)

Acestea sunt aplicații în care nu sunt necesare detalii pe imaginea live sau înregistrată. De exemplu, supravegherea unui drum și căutarea blocajelor de trafic, dar fără a trebui să fie citite plăcuțele de identificare. Este posibil să se caute să se afle de ce este aglomerație într-o zonă, dar fără a trebui să se recunoască chipuri. Sau, pur și simplu pentru a detecta când cineva se află într-o zonă restricționată, astfel încât să se poată răspunde imediat.

ii. Criminalistică (recunoaștere)

Acestea sunt aplicații în care trebuie să fie văzute, înregistrate și recunoscute imagini precum plăcuțele de înmatriculare și fețele, așa că se poate reveni "după fapt - analiza post-eveniment" și se poate determina exact ce s-a întâmplat și cine sunt autorii.

iii. Detalii înalte (identificare)

Acestea sunt aplicații în care sunt necesare o mulțime de detalii, cum ar fi nu doar citirea unei plăcuțe de înmatriculare, dar și modelul mașinii. Într-o activitate de retail sau în context bancar, poate fi necesar să se vadă în mod clar fața clientului și/sau angajatului, precum și să se identifice bancnota din mâna acestuia (cupiu, serie, elemente de securitate etc.).

În tabelul 1, în funcție de rezoluția camerei, pentru fiecare categorie este prezentată deschiderea câmpului de imagine asigurat. Au fost avute în vedere categoriile recunoaștere și identificare, deoarece categoria observare nu poate satisface obiectivele de performanță.

Tabelul 1 Acoperirea asigurată de diferite tipuri de camere pentru categoriile de operare video (m)

Tip camera

Rezoluție

Recunoaștere

Identificare

VGA

600x480

5

2,5

2MPx

1600x1200

14

7

3MPx

2048x1536

17

8

5MPx

2560x1920

20

10

 • 3.1.4 Determinarea capacității de înregistrare

Unul dintre neajunsurile majore ale sistemelor de supraveghere video îl constituie faptul că proprietarii și/sau instalatorii nu au o idee clară privind scopul fiecărei camere și nivelul de detaliere necesar pentru atingerea scopului respectiv. Camerele care încearcă să ofere prea multe funcții sau care nu au o destinație clară reprezintă o risipă de resurse, deoarece este improbabil ca ele să furnizeze imagini utilizabile, sau sistemul să necesite utilizarea tuturor resurselor disponibile. De aceea, este imperios necesar să existe o specificație operațională clară nu numai pentru obiectiv, în general, ci și pentru fiecare cameră în parte.

Se sugerează o abordare modulară, deoarece există tipuri de zone și riscuri comune pentru o gamă largă de medii. Tabelul 2 din standardul SR EN 627676-4: 2016 de mai jos conține exemple pentru aceste module, unde calitatea minimă a imaginii și numărul de cadre înregistrate pe secundă (fps) depind de nivelul de risc perceput. Pentru zonele marcate cu asterisc (*) este acceptabil faptul că frecvența implicită a cadrelor ar putea fi redusă dacă se instalează un mecanism de declanșare a alarmei care, la activare, ar determina creșterea frecvenței cadrelor. Se recomandă ca orice sistem, care se bazează pe creșterea frecvenței cadrelor după declanșarea alarmei, să pre-memoreze imaginile video, astfel încât să fie stocate mai multe secunde de imagini video la o frecvență înaltă a cadrelor, înainte de declanșarea alarmei.

Tabelul 2 - Module supraveghere video recomandate

Zonă

Activitate

Calitatea imaginii în funcție de nivelul de risc

Înaltă

Medie

Scăzută

ATM

Furt, atac, escrocherie

Identificare - 12,5fps

Identificare - 6fps

Identificare - 6fps

Zonă de bar

ASB, furt, atac

Observare - 12,5fps

Observare - 6fps

Observare - 6fps

Zone containere

Furt, vandalism

Recunoaștere - 6fps

Observare - 6fps

Observare - 6fps

Garaj -Acces autovehicule

VRN

VRN - 12,5fps

VRN - 12,5fps

VRN - 12,5fps

Garaj -Parcare

Furt, atac

Observare + PTZ -6fps

Detectare + PTZ -6fps

Observare - 6fps

Garaj - Acces pietoni

Oricare

Recunoaștere - 6fps

Observare - 6fps

Observare - 2fps

Numărătoare de bani

Furt, escrocherie

Identificare - 12.5fps

Identificare - 6fps

Identificare - 6fps

Sală aglomerată/ Stradă

Oricare

Observare + PTZ -12,5fps

Observare + PTZ -6fps

Observare 2fps

Rastele de biciclete

Furt, vandalism

Recunoaștere - 6fps

Observare - 6fps

Observare - 6fps

Ușă - acces

Oricare

Identificare - 12,5fps

Identificare - 6fps

Identificare - 6fps

Fațadă

Oricare

Observare + PTZ -12,5fps

Observare - 6fps

Observare - 2fps

Punct de ajutor

Activitate

Recunoaștere -12,5fps

Observare - 6fps

Observare - 6fps

Obiecte de mare valoare

Furt

Recunoaștere -12,5fps

Recunoaștere -6fps

Observare - 6fps

Rampă de încărcare

Furt, vandalism, sănătate & siguranță

Recunoaștere - 6fps

Observare - 6fps

Observare - 2fps

Perimetru

Activitate

Detectare - 2fps

Detectare - 2fps

* Detectare - 6fps

Cabină telefonică

Oricare

Observare - 6fps

Observare - 6fps

Observare - 2fps

Zonă sterilă

Activitate

Detectare - 2fps

Detectare - 2fps

* Detectare - 6fps

Zonă

Activitate

Calitatea imaginii în funcție de nivelul de risc

Înaltă

Zonă

Activitate

Stație de taxi/ Zone de coborâre din mașină

Oricare

Observare + PTZ -6fps

Observare + PTZ -6fps

Observare - 6fps

Dincolo de specificațiile acestui standard, tehnologiile de analiză moderne, care utilizează inteligența artificială pot solicita frecvențe de înregistrare mai mari, parametru care este deja disponibil la camerele Megapixel, de exemplu camerele de 5Mpx care au frecvență de înregistrare de 30fps.

Pornind de la cerințe acoperitoare în raport cu recomandările standardului, respectiv calitatea înaltă a imaginii, o frecvență de cadre de 15fps, și o dimensiune medie a fișierului de date aferent unei camere de 5Mpx și unui algoritm de compresie H.264, precum și asigurării de date înregistrate pentru 30 de zile, 24 ore pe zi, conform cerințelor HG 301/2012, se obține o capacitate de stocare de cca. 3TB per cameră.

În consecință, pentru a asigura stocarea 24h/24h, pentru 30 de zile, a imaginilor furnizate de cele 1.562 camere ale sistemului la o rezoluție de 5Mpixel și o frecvență de cadre de 15fps este necesară o capacitate de stocare reală de cca. 4.300TB.

 • 3.1.5 Rețeaua de transmisie date

Transmiterea imaginilor în cadrul unui sistem de supraveghere video al unei localități, reprezintă o componentă cheie, cu implicații majore asupra performanței sistemului și costuri pe măsură. În același timp soluția de implementare a rețelei de transmisie date este strâns legată de soluția alimentării cu energie electrică a camerelor din Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag. 21 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

teren. Am prezentat în cap. 3.2.1 superioritatea camerelor de rețea IP, deci vom analiza mai multe variante de realizare a unei rețele IP.

O rețea IP poate utiliza ca suport de comunicații la primul nivelul OSI, cabluri de cupru, fibră optică sau comunicații fără fir. Dacă comunicațiile fără fir pot fi considerate mai expuse interferențelor, factorilor de climă sau interceptării neautorizate, fibra optică este cea care prezintă cele mai importante avantaje, în legătură cu lungimea mare a segmentului, imunitatea la perturbații sau lărgimea de bandă.

Sunt posibile diferite configurații de rețea:

 • •  configurația stea în care fiecare cameră video este conectată printr-o fibră optică cu dispeceratul de supraveghere;

 • •  configurație ierarhizată în care intervine unul sau mai multe niveluri intermediare ca în figura 3;

 • •  configurație ierarhizată redundantă în care în cazul unui defect pe o cale de transmisie există o altă cale de transmisie disponibilă ca în figura 4.

Alegerea unei soluții pentru rețeaua de comunicație date trebuie făcută în corelație cu varianta de asigurare a alimentării cu energie electrică.

O primă variantă o reprezintă implementarea unei rețele Ethernet în care se instalează un număr suficiente de noduri, fiecare dintre acestea echipate cu switch-uri de tip industrial care asigură alimentarea camerelor prin porturile de intrare. Nodul poate fi montat la unități aparținând de municipalitate și alimentat cu energie electrică de la respectiva unitate. Fiecare nod poate alimenta electric și prelua imagini de la 4-16 camere, asigurând în același timp redundanța comunicațiilor ca în fig. 4. Această soluție prezintă însă o limitare importantă prin faptul că lungime traseului de la cameră la switch nu poate fi mai mare de 250m.

Analiza amplasării nodurilor necesare a indicat un număr prea mare de noduri care trebuie instalate, cu costuri pe măsură. În plus unitățile aparținând de municipalitate și care ar putea găzdui aceste noduri sunt răspândite mai puțin în zonele cu densitate mare de puncte de supraveghere (camere), deci apreciem că soluția poate întâmpina dificultăți în implementare, pornind de la incertitudinea identificării unor trasee disponibile în rețeaua de Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag- 23 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

tubulatura realizată în parteneriat cu RCS-RDS, până la timpul necesar pentru realizare unor trasee de cabluri îngropate în zonele centrale în care nu se permite cablare aeriană, activitate care trebuie coordonată cu alte lucrări de modernizare a drumurilor și sau trotuarelor.

O a doua variantă se referă la utilizarea unor servicii de comunicații de date existente în localitate, furnizate de un operator de telecomunicații. Această variantă are avantajul că poate prelua integral comunicația de fluxuri video de la locațiile în care sunt instalate camerele până în dispeceratul central în baza unui abonament care să includă toate nivelurile de servicii necesare pentru un astfel de sistem. Un alt avantaj se referă la capacitatea operatorului de a administra această rețea de comunicații fluxuri video, asigurând inclusiv servicii de securitate cibernetică care se dovedesc tot mai necesare pentru acest tip de aplicații.

Se poate recurge la o variantă mixtă în care operatorul telecom va prelua fluxurile de date consolidate dintr-un număr limitat de locații - puncte de conexiune. Conexiunile dintre aceste locații și camere se va realiza printr-o rețea de date realizată fizic fie îngropat, acolo unde există tubulatura disponibilă, fie aerian în zonele în care se permite această abordare. Această variantă are avantajul că se poate folosi infrastructura existentă a operatorului de telecomunicații, asigurându-se un cost optim al abonamentului, fără a se pierde din nivelurile de serviciu asigurate.

Suplimentar, prin natura serviciilor furnizate, operatorul asigură redundanța comunicației între punctele de conectare și dispecerat, funcție care ar implica costuri suplimentare în cazul soluției cu rețea proprie.

Pentru informare, descriem succint structura unei rețele de comunicații de tip Net City. O astfel de rețea este organizată în modul următor:

 • -  Noduri de branșament;

 • -   Noduri de distribuție;

 • -   Noduri centrale - concentratoare pe magistralele de comunicație - nu se aplică în cazul acesta;

 • -   Rețeaua propriu zisă este compusă dintr-un număr de bucle funcționale (tronsoane de tubulatură de tip „tubetă” de tip TRANSPORT sau RACORD și

 • -   Arii FTTB (Fiber To The Building) definite în interiorul buclelor.

Pentru a asigura redundanța comunicațiilor, fiecare nod de branșament este conectat în două puncte la magistrala de comunicație care are doar rolul de backbone - coloană vertebrală a rețelei (nivelul 1 - Layer 1). Din magistrală spre nodurile de branșament se folosește rețeaua de distribuție (nivel 2 - Layer 2), iar distribuția la consumatori (noduri de distribuție de tip scară de bloc, grup de case, imobil de birouri, instituții, companii etc.) se realizează prin rețeaua de branșament (nivel 3 - Layer 3).

Tipul de rețea propus prin SF este compus din noduri (similar cu nodurile de branșament), puncte de conexiune (similar cu nodurile de distribuție) interconectate printr-o rețea similară cu rețeaua de branșament (comunicație Layer3), iar comunicația dintre punctele de conexiune și dispecerat se realizează printr-o rețea similară cu rețeaua de distribuție (comunicație Layer 2).

 • 3.1.6 Dispeceratul de supraveghere

Realizarea obiectivelor investiției în cazul unui sistem de supraveghere video a localității este legată în principal de funcțiile disponibile la nivelul dispeceratului. Trebuie menționat că dincolo de facilitățile oferite de sistem este esențial ca acestea să fie adaptate și disponibile personalului de operare, în corelație cu numărul operatorilor și sarcinile de serviciu curente, inclusiv în situație de urgență (eveniment).

Principalele funcții se referă la:

 • •  supravegherea în timp real a imaginilor; afișarea multi-imagine și schimbarea configurației afișate în funcție de zonele și perioadele de interes, evenimente în desfășurare, sprijin necesar pentru acțiuni desfășurate în teren;

 • •  sprijin pentru gestionarea situațiilor deosebite (infracțiuni, aglomerații, blocaje, evenimente etc.), inclusiv pentru gestionarea unor situații de criză. Fără ca gestionarea situațiilor de criză să fie un obiectiv direct al proiectului, sistemul de supraveghere video reprezintă un instrument deosebit de eficace pentru acest tip de activitate;

 • •  înregistrarea cvasi-totală a imaginilor în corelație cu utilizarea optimă a capacității de transmisie și stocare, fără a se pierde detalii care pot fi utile în evaluarea post eveniment și sprijin pentru derularea unor investigații; se acceptă ca perioada de timp asigurată să fie de 20 de zile în conformitate cu prevederile HG nr. 301/2012 (30 zile conform cerințe caiet de sarcini);

 • •  utilizarea algoritmilor moderni de analiză a conținutului imaginii pentru detectare și alertare în legătură cu obiectivele și sarcinile personalului operator;

 • •  configurarea și administrarea optimă a sistemului.

Un sistem modern de supraveghere video poate asigura toate funcțiile menționate mai sus, principalele prescripții tehnice fiind următoarele:

 • •  Formate video: H.265+/H.265/H.264+/H264/MPEG4;

 • •  Fiecare canal suportă flux dublu;

 • •  Configurare independentă pe fiecare canal, inclusiv rezoluție, frecvența de cadre, viteza de transmisie, calitatea imaginii;

 • •  Afișare multi-imagine în diferite variante 1/2/4/8/16/32 și/sau afișare în secvență, configurabile; comutare grup de imagini manual sau automat, configurabil;

 • •  Zoom digital 1-16x , inclusiv centrarea imaginii pe zona mărită;

 • •  Regimuri de înregistrare - manual, continuu, la alarmă, la detecție de mișcare, la alertă rezultată din analiza imaginii; intervale de timp în care regimul de înregistrare poate fi configurat diferit;

 • •   Pre/Post înregistrare la eveniment sau comandă manuală de înregistrare;

 • •  Analiză de imagine, inclusiv detecție fețe (pentru o căutare ulterioară), plăcuțe de înmatriculare, pătrundere în zonă interzisă (inclusiv cu discriminare de sens), detecție obiect apărut/dispărut din zona de interes și înregistrare clip asociat;

Notă: În raport cu analiza de imagine și sunet, apreciem că următoarele funcții pot fi utile pentru obiectivul investiției:

Detecție față - detectează fața(ele) care apar(e) în scena supravegheată;

Detecție vehicul - detectează trecerea unui vehicul și capturează imaginea plăcuței de înmatriculare;

Detecție intruziune - detectează persoane, vehicule sau alte obiecte care pătrund și staționează/se mișcă într-o zonă predefinită;

Detectare bagaje nesupravegheate;

Îndepărtare obiecte din zona supravegheată;

Detectare eveniment audio - detectare sunet anormal - (creștere descreștere bruscă a intensității sunetului).

 • •  Căutare imagini înregistrate după eveniment, număr canal, tipul înregistrării, momentul de pornire/oprire, alte caracteristici ale obiectelor;

 • •  Captură imagine manual, continuu, redare imagini capturate;

 • •  Blocare, deblocare fișiere înregistrate;

 • •  Redare sincronă a până la 16 canale, inclusiv redare inversă;

 • •  Zoom pe imagine redată din înregistrări;

 • •  Export video clip în timpul redării;

 • •  Alarmare la pierdere semnal video, acoperire (mascare) cameră, detecție de mișcare, deconectare de la rețea, conflict IP, eroare Hard Disk, Hard Disk plin; interval de timp configurabil pentru activare/dezactivare alarmă;

 • •   Alarma poate lansa afișare imagine pe întregul ecran, alertă audio, notificare centru de supraveghere, trimitere e-mail etc.;

 • •  Mai multe niveluri de utilizatori;

 • •  Jurnal de evenimente - operare, alarme, alte evenimente; lansare și ștergere manuală a alarmelor;

 • •  WEB server.

 • 3.1.6.1 Arhitectura sistemului

Arhitectura sistemului este strict legată de cerințele operaționale, nivelul cerut de securitate și fiabilitate, considerente de cost, atât costul de investiție cât și costul de operare.

Sistemul de supraveghere video al Municipiului Arad este un sistem centralizat, reunind 1.562 de semnale video preluate de la camere amplasate pe întreg teritoriul orașului. Cele 1.562 de semnale video sunt preluate din rețeaua de comunicații de date despre care am discutat la cap. 3.2.4 și procesate pentru a asigura afișare flexibilă pe un număr rezonabil de monitoare, înregistrarea cvasi-permanentă, flexibilă, funcții de sprijin pentru sarcinile operatorilor.

Soluțiile moderne de sistem TVCI centralizat au două variante de implementare:

 • •  bazate pe echipamente dedicate de tip NVR (network video recorder);

 • •  bazate pe tehnologia informației.

Soluțiile bazate pe utilizarea NVR, până recent specifice unor sisteme mai mici, devin tot mai scalabile, în baza unor aplicații software de integrare, cele mai multe fiind furnizate gratuit de producător. Practic fiecare NVR gestionează 16, 32, 64, 128 de imagini asigurând pentru fiecare afișare flexibilă pe una sau două ieșiri video (monitoare), înregistrarea flexibilă, inclusiv managementul a 4-16 hard diskuri, funcții de analiză pe imagine, alarmă, supraveghere tehnică etc. Mai multe NVR-uri se conectează în rețea și pot fi gestionate unitar prin rețeaua locală sau chiar prin Internet.

Avantajele acestei variante sunt:

 • •  modularizare;

 • •  scalabilitate modulară;

 • •  fiabilitatea mare;

 • •  disponibilitate mare (se obține de ex. prin prevederea unui NVR de rezervă sau alocarea pe fiecare NVR a unui număr de canale video sub capacitatea maximă. În această situație, în cazul defectării unui NVR, canalele alocate acestuia se pot distribui provizoriu pe NVR-urile rămase în funcțiune - realocarea se face manual);

 • •  posibilitate de actualizare a software-ului de funcționare;

Dezavantajele sunt următoarele:

 • •  pentru aplicații mari implică costuri semnificative cu administrarea;

 • •  eficiența utilizării capacității de înregistrare a HDD este de cca. 55-60% (sistem Raid);

 • •  nu este deschis dezvoltării unor aplicații automate și schimbării acestora;

 • •  generează un consum ridicat de energie și necesar de răcire în dispecerat.

Tendințele cele mai moderne sunt ca pentru sisteme de supraveghere video foarte mari să fie utilizate structuri IT optimizate bazate pe clustere de servere care rulează o aplicație VMS. Serverele specializate gestionează capacități mari de stocare și asigură realocarea dinamică a sarcinilor în cazul unui deranjament.

Există, de asemenea, soluții care permit decuplarea software-ului de infrastructură. Sunt utilizate protocoale de aplicație mai puternice precum Server Message Block (SMB), Network File System (NFS) sau HTTP care pot susține sute de camere pe fiecare conexiune. Aceste protocoale permit funcționarea independent de infrastructura fizică. Astfel soluția optimă de stocare este bazată pe tehnologia Network-Attached Storage (NAS) extinsă, care nu necesită volume, asigurând scalabilitate uriașă (până la 20PBytes), fiabilitate și redundanță, viteză mare și lărgime de bandă foarte mare.

Avantajele acestor variante sunt:

 • •  flexibilitate mare;

 • •  posibilitatea de a adăuga funcții pe măsură ce ele devin disponibile la furnizor;

 • •  posibilitatea de dezvoltare funcții proprii clientului (necesită echipă de informaticieni cu competențe adecvate);

 • •  scalabilitate mare;

 • •  viteză mare de răspuns;

 • •  grad de integrare maxim;

 • •  redundanță (inclusiv posibilitatea de reconfigurare automată în cazul apariției unor defecte);

 • •  alocare dinamică a sarcinilor;

 • •  cheltuieli reduse cu administrarea sistemului.

 • 3.1.6.2 Aplicațiile de analiză a imaginii

Administrația locală cuprinde o multitudine de activități unele dintre acestea putând beneficia de aportul unui sistem de supraveghere video. Dintre acestea menționăm:

 • •  identificarea și sancționare accesului neautorizat în zonele centrale ale orașului de către autovehicule cu greutate mai mare de 3,5 tone;

 • •  identificarea și sancționarea autovehiculelor care nu plătesc parcarea în parcările publice;

 • •  identificarea și sancționarea autovehiculelor care trec pe culoarea roșie a semaforului, circulă pe contrasens sau staționează neautorizat în anumite zone;

 • •  alertă privind traversarea ilegală, traversarea pe culoarea roșie de semaforului de către pietoni, accesul neautorizat pe spații verzi;

 • •  alertă privind accesul autovehiculelor pe piste rezervate bicicliștilor;

 • •  alertă privind depozitare neautorizată a deșeurilor;

 • •  alertă privind vandalizare statui și alte monumente de interes public.

Tehnologiile convenționale de supraveghere video asigură preluarea și afișarea imaginilor din diferitele locații ale orașului permițând operatorilor să identifice abaterile de la regulile prezentate mai sus, să identifice autovehiculul sau persoana și să transmită mesaje către alte compartimente ale primăriei pentru sancționare (de ex. a autovehicule care au ieșit din parcarea publică într-un anumit interval orar). Pentru buna reușită a acțiunii este nevoie de echipamente de calitate (camere video și întreg lanțul de transmitere a datelor), amplasate corect, cu rezoluție mare (astfel încât să se poată citi numărul de înmatriculare). Dezavantajul cel mai mare al acestei variante de soluție este legat de resursele și costurile de operare. Normativele menționează că un operator poate gestiona un număr de maxim 515 camere pentru care trebuie să proceseze informațiile.

Având în vedere numărul mare de camere implicate în aceste aplicații în acest proiect rezultă un număr estimat de cca. 30 de operatori și abordarea prin eșantioane a activităților, ceea ce conduce la un impact redus asupra reducerii ratelor de abatere de la reglementările menționate.

O variantă alternativă se referă la utilizarea analizei video. Analiza video ușurează mult sarcina operatorilor din centrele de supraveghere automatizând parțial supravegherea sau analiza imaginilor înregistrate. În fapt tehnologia actuală poate conduce analiza la profunzimi considerate imposibile cu câțiva ani în urma. Cea mai folosită paradigmă 'deep learning' se referă la obținerea unor capabilități sporite imitând inteligența umană. Numele vine de la miile sau milioanele de noduri de procesare, numite rețele neuronale, care sunt modelate după creierul uman. Sistemele ''deep learning'' se pot calibra continuu evaluând diferitele intrări pentru a înțelege mai bine mediul. În timp ce sistemele clasice utilizează ca date de intrare valorile pixelilor, sistemele ''deep learning'' pot gestiona limite, forme vectoriale și o multitudine de alte elemente vizuale pentru a recunoaște obiecte. Înlocuirea unităților CPU cu unități GPU (graphic processing units) care pot procesa mii de procese simultan, a reprezentant o schimbare majoră în tehnologie. Nu numai că GPU poate procesa imagini dar ele realizează transcodare, recunoașterea patern-urilor, analiza și recunoașterea imaginii, procesarea de semnal etc.

Algoritmii ''deep learning'' pot gestiona seturi de date mai mari, inclusiv date neetichetate, în timp mai scurt, reducând sarcinile infrastructurii centrului de date. Inovațiile actuale creează alte posibilități precum găsirea persoanelor dispărute/căutate, alertarea autorităților cu privire la mișcările unor suspecți de terorism și generarea unor informații care aduc beneficii operaționale pe lângă cele de securitate. Identificarea numerelor de înmatriculare, a tipului Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag- 30 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

mașinii, măsurarea vitezei, detecția circulației de sens interzis etc. sunt alte funcții de analiză video disponibile comercial.

Această variantă aduce avantajul funcțiilor automate și elimină necesitatea de a urmări permanent imaginile. Prin eliminarea necesității de urmări permanent imaginile video și prin funcția de detectare automată se permite operatorilor să se concentreze pe ceea ce este mai important: verificarea și acțiunea în caz de eveniment. Nu numai că sprijină investigația criminalistică, dar permite un răspuns în timp real. În această variantă dispeceratul poate funcționa cu un număr limitat de operatori, menținând cheltuielile de exploatare la un nivel rezonabil.

 • 3.1.6.3 Aplicații software

Activitățile Primăriei Municipiului Arad pot fi sprijinite de aplicații informatice care, în corelație cu informații preluate prin sistemul de supraveghere video, să automatizeze aceste activități, reducând costurile și mărind eficacitatea. Se evidențiază necesitatea a trei astfel de aplicații.

 • 3.1.6.3.1 Soluție mobilă pentru verificarea în teren a autorizațiilor emise de Primărie

Există nevoia verificării facile în teren a autorizațiilor emise de Primărie. S-au identificat următoarele tipuri de autorizații:

 • -  Autorizații de construcție;

 • -  Autorizații de publicitate stradală;

 • -  Autorizații de comerț stradal;

 • -  Autorizații de mediu;

 • -  Autorizații de funcționare a magazinelor.

Soluția va avea doua componente: aplicație mobilă pentru inspectorii de teren și aplicație de administrare a bazei de date.

Aplicația mobilă va afișa o hartă centrată pe poziția curentă a inspectorului și va prezenta pe hartă prin indicatori geografici toate punctele/adresele pentru care există autorizații emise valabile. Aplicația va oferi și opțiunea de a afișa autorizațiile expirate în ultimele 6 luni. Selectând o autorizație din aplicație se vor afișa date despre acea autorizație (solicitant, dată autorizare, dată expirare etc.) și va fi posibilă descărcarea

pentru vizualizare a documentelor scanate ale autorizației, dacă acestea sunt disponibile în baza de date. De asemenea, aplicația mobilă va permite căutare după denumire, stradă, dată de autorizare și dată de expirare.

Aplicația de administrare a bazei de date va avea următoarele funcționalități :

 • •  Integrare cu sistemul informatic existent în Primărie de unde se vor prelua autorizațiile emise împreună cu date despre aceste autorizații (va exista posibilitatea de sincronizare automată și/sau manuală);

 • •  Interfață de introducere manuală a autorizațiilor care nu se regăsesc în sistem;

 • •  Posibilitatea de a adăuga informații indexabile pentru fiecare autorizație, informații care pot fi folosite pentru căutări;

 • •  Posibilitatea de a atașa documente scanate;

 • •  Înregistrarea sau ștergerea informațiilor din baza de date geografică (pentru a fi afișate sau nu în aplicația mobilă);

 • •  Administrare utilizatori.

 • 3.1.6.3.2 Soluție mobilă pentru autorizații de tranzit pentru traficul greu

Necesitatea soluției provine din dorința de a facilita emiterea, gestionarea și identificarea în teren a autorizațiilor de tranzit pentru traficul greu.

Soluția va avea mai multe componente:

 • 1. Aplicație mobilă pentru solicitanți

Aplicația mobilă trebuie să poată fi folosita în 2 moduri: utilizator înregistrat, respectiv utilizator neînregistrat.

În cazul utilizatorilor înregistrați toate documentele se depun și sunt verificate la primărie, iar sistemul va putea emite automat autorizațiile de tranzit.

Pentru utilizatorii neînregistrați va trebui făcută o verificare manuală a documentelor depuse și a solicitării de tranzit.

Utilizatorii înregistrați vor depune documentele scanate la înregistrare, operatorii care verifică documentele definind termenul lor de valabilitate. Înainte ca termenul de valabilitate să expire sistemul va trimite notificări pe aplicația mobilă pentru reînnoirea documentelor.

Utilizatorii vor solicita tranzitul indicând adresa de destinație, sau o listă de adrese. După aprobarea solicitării aplicația mobilă va propune o rută, în funcție de tipul vehiculului, destinația dorită și categoria străzilor. Aplicația va alerta utilizatorul dacă acesta se abate de la rută.

Se va afișa un istoric al autorizațiilor și rutelor propuse. Aplicația mobilă va comunica cu componentă de integrare.

 • 2. Aplicație mobilă pentru verificare

Aplicația mobilă pentru verificare va fi folosită de poliția locală și de inspectori de specialitate și asigură interogarea bazei de date a autorizațiilor valide, pe baza numărului de înmatriculare. Se vor afișa toate informațiile prezente în autorizație - categoria de tonaj, regimul de autorizare și ruta autorizată - astfel încât vehiculul să poată fi ușor identificat în trafic. Aplicația mobilă va comunica cu componenta de integrare.

 • 3. Componenta de integrare

Aceasta componentă asigură integrarea cu sistemul informatic existent în Primărie. Integrările se vor face bidirecțional:

 • -  Solicitările utilizatorilor neînregistrați, împreună cu toate documentele vor ajunge în sistemul informatic existent, componenta de integrare preluând în cazul aprobării solicitării toate informațiile conținute de autorizație și transmițându-le aplicației mobile pentru solicitanți;

 • -  Solicitările utilizatorilor înregistrați vor fi aprobate automat, componenta de integrare trimițând informația atât către aplicația mobilă pentru solicitanți, cât și către sistemul informatic existent;

 • -  Pentru afișarea și consultarea istoricului, componenta de integrare va interoga de fiecare dată sistemul informatic existent, fără a stoca informațiile

 • -  Aplicația mobilă de verificare va interoga prin intermediul componentei de integrare sistemul informatic existent și va returna informațiile solicitate.

Această componentă va asigura administrarea utilizatorilor  solicitanți  și a

administratorilor.

 • 3.1.6.3.3 Componenta de verificare automată

Soluția se va integra cu sistemul de camere LPR care vor fi instalate pe arterele de intrare/ieșire din oraș. Informațiile detectate de camere vor fi transmise în mod automat componentei de verificare automată, care le va compara cu solicitările și autorizațiile emise.

 • 3.1.6.3.4 Soluție pentru verificarea plăților în parcările deschise

Pentru parcările deschise

 • •  Parcare Ștrand NEPTUN,

 • •  Parcare Patinoar Municipal ARAD,

 • •  Parcare Casa Sindicatelor,

 • •  Parcarea Nord de pe Bd. Revoluției (între liniile de tramvai),

 • •  Parcarea Sud de pe Bd. Revoluției (între liniile de tramvai),

se vor instala camere speciale de identificare a numerelor de înmatriculare a vehiculelor, atât la intrările în parcare cât și la ieșirile din parcare. Folosind informația furnizată de aceste camere se vor identifica autovehiculele care au utilizat parcarea, precum și timpul de staționare în parcare.

Aplicația va verifica aceste intrări și ieșiri în raport cu plățile efectuate, iar în cazul în care se constată că nu există plată efectuată se va introduce numărul de înmatriculare, ora de intrare și ora de ieșire într-un tabel pentru pregătirea amenzilor. Tabelele vor fi trimise zilnic prin e-mail la o adresă configurabilă.

Metodele de plată existente sunt:

 • -  prin automat de plată avansat, care permite introducerea manuală a numărului de înmatriculare;

 • -  prin SMS;

 • -  prin abonament;

 • -  prin document de scutire de plată (autospeciale, mașini ale primăriei etc.). Baza de date de abonamente și scutiri se va întreține în aplicație.

 • 3.1.6.4 Monitorizarea calității aerului

În scopul conștientizări asupra multiplelor căi prin care poluarea aerului amenință sănătatea oamenilor și, în egală măsură, mediul înconjurător, s-au studiat și produs sisteme care să asigure monitorizarea inteligentă a calității aerului atât la nivel local cât și la nivel global folosind posibilitatea de a obține date prin intermediul platformelor cu surse deschise.

Astfel, pentru monitorizarea calității aerului în municipiul Arad propunem instalarea unor stații automate capabile să controleze și să măsoare până la 11 parametri. Aceste stații se vor instala în punctele de conexiune ale rețelei de comunicații aferente sistemului de supraveghere video, utilizând canalul de comunicație creat în aceste puncte.

Stațiile de monitorizare vor putea comunica cu dispozitive portabile (wereables) sau de tip IoT folosind canale de comunicație de tip Bluetooth, WiFi, 3G sau LORAWAN. Pentru accesul la datele furnizate de stațiile de monitorizare vor fi necesare aplicații mobile dedicate, precum și aplicații de tip Web sau Cloud.

Accesul la resursele sistemului va fi obținut prin intermediul unor conturi dedicate (eventual pe bază de abonament) sau folosind conturi sociale (Facebook, Google etc.), funcție de dispozitivul și aplicația utilizate.

 • 3.1.6.5 Accesul securizat la internet si metode digitalizate de informare a cetatenilor

Propunem instalarea de retele WI-FI securizate in zonele de „viata sociala” precum : centrul orasului, parcuri, biblioteci, statii de cale ferata sau orice alt spatiu public. Implementarea unei retele WI-FI la nivel de oras, este un prim pas in transformarea unei localitati intr-un oras inteligent, iar avantajele unui astfel de concept pot fi resimtite atat la nivelul locuitorilor comunitatii, turistilor, al mediului de afaceri cat si al autoritatilor si mediului de invatatmant. Oportunitatile oferite de accesul la internet sunt asociate si cu riscuri de atacuri cibernetice, virusi, precum si cu expunerea la site-uri cu continut licentios, iar municipalitatea trebuie sa isi asume responsabilitatea oferirii unor servicii care sa protejeze utilizatorii de posibilele atacuri. Retelele nesecurizate sunt arme redutabile folosite pentru comiterea de ilegalitati online si pot duce chiar la riscuri legale de cei care le pun la dispozitie. Pentru a reduce riscurile amintite mai sus se va acorda o importanta deosebita securitatii cibernetice, a securitatii informatiei si a protectiei informatiilor cu caracter privat. Totodata, prin intermediul hotspot-urilor publice se vor obtine informatii care sa permita analiza datelor in timp real a flux-urilor de aglomeratii urbane pe intervale orare in functie de anumite evenimente publice, informatii cu privire la numarul si Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag- 35 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

comportamentul turiștilor. Soluția va permite interacțiunea cu cetatenii prin sondaje de opinie, informari de interes public prin intermediul portalului captiv asociat. Locatiile care vor beneficia de hotspot-utr piblice sunt: Platoul din fata Primariei Arad, Parcul Eminescu, Parcul Padurice, Parcul Reconcilierii, Parcul 23 August, Parcul Europa, Parcul Copiilor, Piata Avram lancu.

 • 3.2 Studii de specialitate în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor

Având în vedere că sistemul de monitorizare video se montează pe stâlpi existenți și pe 394 stâlpi nou montați, fără a necesita alte construcții iar echipamentele centrale se instalează într-o încăpere existentă într-o clădire a Companiei de Transport Public Arad, a fost eleborat un studiu geotehnic, prezentat in Anexa 3.

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției

Pentru realizarea obiectivului de investiții este necesar un sistem de mare întindere atât sub raport geografic cât și sub aspectul complexității, al varietății tehnologiilor disponibile, al gradului de automatizare sau al gradului de protecție la uzură morală și / sau fizică. Deși în România au mai fost realizate obiective de investiții din aceeași categorie de proiecte, acestea sunt eterogen implementate, acoperă numai parțial tematica prezentului studiu, nu există o statistică oficială a rezultatelor acestora și al comportării lor în timp. Nu există standarde de cost corelate cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici acestor investiții.

În plus costurile de operare pot fi mult diferite, în legătură cu gradul de automatizare a funcțiilor obiectivelor de investiții. Aceste diferențe sunt explicate și de progresele tehnologice accelerate din ultimul timp care au făcut ca mare parte dintre funcții să poată fi automatizate.

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că estimarea unui cost al investiției nu este relevantă, mai relevant fiind un cost al investiției pe durata de viață, care să includă atât costurile de realizare cât și cele de operare pe toată durata de viață a obiectivului.

În acest sens cele două variante de realizare analizate diferă prin gradul de automatizare și, în consecință, prin ponderi diferite între costul de realizare și costul de operare.

 • 3.4 Studii

Având în vedere că sistemul de monitorizare video se montează pe stâlpi existenți și pe 394 stâlpi nou montați, a fost elaborat un studiu geotehnic pentru stabilirea condițiilor geotehnice de fundare ale amplasamentelor. Studiul este prezentat in anexa 3.

 • 3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

Realizarea investiției se poate face în mai multe moduri, respectiv integral sau etapizat, într-o perioadă de timp mai scurtă sau mai lungă, în legătură cu duratele de timp necesare pentru avize, autorizații și alte activități pregătitoare, cu disponibilitatea resurselor financiare, coordonarea cu alte activități ale administrației locale etc. Apreciem că o durată de 24 de luni este suficientă pentru realizarea obiectivului de investiții și prezentăm mai jos graficele orientative de realizare pentru cele două variante de abordare.

3.5.1 Grafic orientativ de realizare integrală a obiectivului de investiții

Nr. crt.

Activitate

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 3

Trim. 4

Trim. 5

Trim. 6

Trim. 7

Trim. 8

1

Proiectare

x

2

Avize, autorizații

x

3

Realizare trasee

x

x

x

x

x

4

Instalare camere

x

x

x

x

5

Instalare dispecerat

x

x

x

6

Configurare și punere în funcțiune

x

x

7

Predare către beneficiar

x

 • 3.5.2 Grafic orientativ de realizare etapizată a obiectivului de investiții

  Nr. crt.

  Activitate

  Trim. 1

  Trim. 2

  Trim. 3

  Trim. 4

  Trim. 5

  Trim. 6

  Trim. 7

  Trim. 8

  1

  Proiectare

  x

  2

  Avize, autorizații

  x

  3

  Realizare trasee zona 1

  x

  4

  Instalare camere zona 1

  x

  5

  Realizare trasee zona 2

  x

  6

  Instalare camere zona 2

  x

  7

  Realizare trasee zona 3

  x

  8

  Instalare camere zona 3

  x

  9

  Realizare trasee zona 4

  x

  10

  Instalare camere zona 4

  x

  11

  Instalare, configurare dispecerat

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  12

  Configurare și punere în funcțiune

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  13

  Predare către beneficiar

  x

 • 4   ANALIZĂ OPȚIUNI

  • 4.1 Opțiunea 1

   • 4.1.1 Caracterizare opțiune

Prima opțiune utilizează camere mobile de tip Speed Dome IP amplasate pe pozițiile din Anexa 1, principalele caracteristici fiind:

 • •  port Ethernet;

 • •   rezoluție: 2 MPx;

 • •   zoom optic: 30x;

 • •  iluminare IR: 200m;

 • •  alimentare: 24Vcc, 71W;

 • •   greutate: 7kg;

 • •   temperatura funcționare: -300 ... +500, IP66.

Camerele sunt echipate cu funcții de analiză imagine comune la momentul elaborării studiului de fezabilitate, limitate la definire zone în care se detectează mișcarea, procent mare de alarme false și care se bazează pe utilizarea capabilităților de orientare a camerei și teleobiectiv. Prin intermediul acestor funcții un operator antrenat poate supraveghea, identifica și procesa incidente de tipul:

 • •  trecere autovehicule pe culoarea roșie a semaforului;

 • •  circulație pe contrasens;

 • •  oprire în zonă unde oprirea este interzisă;

 • •  trecere pietoni pe culoarea roșie a semaforului;

 • •   incidente în intersecții;

 • •  intrarea în zonele A sau B a autovehiculelor cu greutate mai mare de 3,5T fără autorizație;

 • •  incidente în preajma unităților de învățământ;

 • •  incidente în piețe;

 • •  incidente în parcuri, vandalizarea bunurilor publice;

 • •  incidente în stațiile mijloacelor de transport în comun;

 • •  pătrunderea neautorizată a autovehiculelor pe pista destinată circulației bicicliștilor;

 • •  depozitarea neautorizată a deșeurilor în zonele desemnate;

 • •  supravegherea activității companiei de salubritate la platformele gospodărești;

supravegherea parcărilor.

Pentru verificarea plății parcării se utilizează o soluție dedicată bazată pe camere ''all-in-one'' de exterior, cu caracteristicile:

 • •  IR 50m;

 • •  1/2.8" CMOS, 3MP, 30fps;

 • •  lentilă motorizată f=9~22mm;

 • WDR 120db;

 • •  IK10, -30°C ... +55°C, 12VDC/PoE, 13W

Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor care intră sau ies din parcare sunt transmise aplicației software care rulează în dispecerat. În aplicație se verifică perioada de timp în care autovehiculul a stat în parcare și se compară cu lista plăților făcute. Pentru autovehiculele care nu au plătit se emite o alertă. Operatorii pot vizualiza imagini de la camerele LPR și de la camerele mobile montate în zona parcării.

Având în vedere posibilitatea de orientare și teleobiectiv a camerelor mobile, una, două sau trei scene de supraveghere definite în zonele menționate pot fi monitorizate cu o cameră mobilă. Analiza unghiurilor de vizibilitate precum și necesitatea de acoperire a tuturor locațiilor și a tuturor funcțiilor solicitate prin tema a condus la un număr de 1.034 camere mobile.

Cele 1.034 camere mobile sunt centralizate în dispecerat prin conexiuni punct la punct, realizate pe fibră optică de un operator de telecomunicații. După situația din teren una până la 8 camere sunt conectate la un Nod de Comunicație și alimentare cu energie electrică. Conexiunea camerelor se face prin cablu cat 5e care asigură atât transmisia bidirecțională de date cât și alimentarea cu energie electrică (PoE). Mai multe noduri se conectează la un Punct de Conexiune capabil să asigure:

 • •  conectarea a max. 20 camere video mobile;

 • •  lărgime de bandă garantată de 200Mbps;

 • •  putere instalată de cca. 3KW.

Fiecare nod este echipat cu o cutie ermetică, termostatată în care sunt montate switch-uri, organizatoare de cablu de Cu și FO, siguranțe electrice, cleme pentru conexiuni electrice. Numărul de noduri este de 210, iar numărul punctelor de conexiune este 70.

La nivelul dispeceratului, se vor asigura minim patru cai de comunicații, din motive de redundanta, prin care se vor prelua stream-urile video de la camere. Preluarea fluxurilor de comunicatii la nivelul dispeceratului se va face prin echipamente de tip switch layer 2. Semnalele de la camere sunt preluate în servere de procesare video cu capacitate de înregistrare adecvată cu următoarele caracteristici tehnice:

 • •  minim 32 canale;

 • •  capacitate de stocare: 80TB;

 • •  rackabil max. 2U.

Cele 36 de echipamente la care se adaugă unul de rezervă se montează în 3 rack-uri și se conectează în rețeaua de date a dispeceratului.

Capacitatea de stocare totală este de cca. 2.500TB.

Modul operațional presupune definirea și implementarea unor tururi de verificare care să asigure vizualizarea și înregistrarea imaginilor relevante asociate cu anumite intervale de timp și/sau evenimente. Suplimentar se pot urmări detalii fie pentru clarificarea unor situații, fie ca sprijin pentru intervenție.

Pentru asigurarea funcțiilor menționate mai sus este necesară alocarea unui număr mare de operatori, activitățile implicând operațiuni de supraveghere și identificare incident potențial, orientare cameră și reglare teleobiectiv, recunoaștere situație, înregistrare detalii necesare (număr de înmatriculare tip autovehicul etc.), introducere date într-o fișă de gestionare a incidentului. Activitatea poate include comunicare cu agenți ai Poliției locale aflați în teren sau escaladarea raportării la niveluri superioare. Acest mod de operare este similar cu cel practicat în cadrul sistemelor existente.

Complexitatea sistemului, numărul mare de camere, multitudinea și complexitatea funcțiilor cerute prin temă, precum și limitele de operare a operatorilor umani (după cum sunt definite în standarde de profil) fac necesar un număr mare de operatori. Astfel pornind de la prescripția că un operator poate gestiona eficient un număr de 5-15 camere mobile și admițând un coeficient de simultaneitate de 25% se ajunge la un număr mediu de 25 de operatori. Cu toate acestea pe anumite perioade coeficientul de simultaneitate poate crește la 50% numărul de operatori necesari fiind dublu. Pentru o utilizare echilibrată a sistemului Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag- 41 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

se propune un număr de 35 de operatori. Pentru un număr atât de mare de operatori sunt necesari minim doi supervizori.

Fiecare operator și fiecare supervizor trebuie dotat cu o stație de lucru dotată cu trei monitoare, unul pentru vizualizarea camerelor alocate, altul pentru detalierea unei imagini la care se poate lucra la un moment dat, sau pentru rularea unor înregistrări, cel de al treilea pentru raportări în sistem. Întreg sistemul este gestionat de un software specializat de tip VMS (Video Management System) capabil să gestioneze cele 1.034 camere mobile și cele 37 de stații de lucru.

Dispeceratul va fi compus din următoarele încăperi:

 • •  Centru de date pentru un număr de minim 4 rack-uri, UPS, suprafață estimată 40mp;

 • •  Cameră operatori, suprafață estimată 300mp;

 • •  Cameră criză, suprafață estimată 40mp.

 • •  Grup sanitar;

 • •  Cameră de relaxare.

Soluția asigură dezvoltarea a trei aplicații software privind:

 • •  Soluție mobilă pentru verificarea în teren a autorizațiilor emise de Primărie;

 • •  Soluție mobilă pentru autorizații de tranzit pentru traficul greu;

 • •  Soluție pentru verificarea plăților în parcările deschise.

Aceste aplicații vor rula pe două servere dotate cu licențe MS Windows Server și MS SQL Standard. Aplicațiile vor permite accesul operatorilor pentru verificări în raport cu sarcinile de monitorizare a plății perioadelor petrecute în parcare sau cu sarcinile privind accesul autovehiculelor de trafic greu în zonele A sau B fără autorizație.

 • 4.1.2 Analiză vulnerabilități

Această soluție prezintă mai multe vulnerabilități, precum:

imposibilitatea de a asigura permanent acoperirea integrală a scenei prevăzute (proiectată), datorită fie unghiului mai mic asigurat de camera mobilă, care utilizează tururi de patrulare preprogramate pentru a acoperi întreaga scenă, fie orientării și focalizării camerei pe anumite detalii în timpul unor acțiuni de informare și/sau intervenție;

 • •  lipsa informațiilor înregistrate pe perioadele în care camerele nu vizează anumite segmente ale scenei de supraveghere;

 • •  apariția unor vibrații la mișcarea camerelor care pot afecta calitatea imaginilor;

 • •  timpul mare necesar pentru identificarea, tratarea și raportarea incidentelor;

 • •  procentul mic de acoperire al tuturor abaterilor de la regulile și reglementările locale și naționale;

 • •  costuri operaționale mari;

 • •  costuri mari de administrare a sistemului.

 • 4.1.3 Situația utilităților și analiza de consum

Soluția propusă implică alimentarea cu energie electrică în 70 de puncte de concentrare, fiecare punct de concentrare necesitând o putere instalată de 1 KW, precum și contorizarea consumului în vederea facturării. La acest consum se adauga consumul estimat al Dispeceratului de cca. 90 KW.

Consumul de energie estimat este de cca. 160KW, ceea duce la un consum estimat de 3.840 KWh zilnic, respectiv 1.401,6 MWh anual și un cost estimat de 630.720 lei.

Serviciile de telecomunicații reprezintă un cost estimat de cca. 3.950.000 lei anual.

Costul cu angajații are în vedere 35 de operatori, 2 supervizori, un șef dispecerat, doi administratori sistem TVCI și Centru de date, doi administratori aplicații software. Rezulta un număr de angajați de 140 angajați. Costul estimativ cu angajații este de cca. 6.706.000 lei anual.

 • 4.1.4 Costurile estimate ale investiției

Costurile estimate ale investiției sunt prezentate în tabelul 3.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

4,580

870

5,450

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

4,580

870

5,450

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - alimentare cu energie electrica

253,750

48,213

301,963

2.2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - servicii comunicatii date pe perioada de garantie de 5 ani

19,750,000

3,752,500

23,502,500

TOTAL CAPITOL 2

20,003,750

3,800,713

23,804,463

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

3.3

Expertizare tehnica

0

0

0

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

304,700

57,893

362,593

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

0

0

0

3.5.4

Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

84,700

16,093

100,793

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

24,500

4,655

29,155

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

195,500

37,145

232,645

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

69,000

13,110

82,110

3.7

Consultanță

452,500

85,975

538,475

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

440,000

83,600

523,600

3.7.2

Auditul financiar

12,500

2,375

14,875

3.8

Asistență tehnică

174,575

33,169

207,744

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

110,075

0

3

3.8.1.1

pe perioada de executie a lucrarilor

19,425

0

3

3.8.1.2

pentru participare la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC

0

0

0

3.8.2

Dirigentie de santier

64,500

1

5

TOTAL CAPITOL 3

931,775

177,037

1,108,812

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8,293,100

1,575,689

9,868,789

4.1.1

Lucrari instalatii electrice

2,242,200

426,018

2,668,218

4.1.2

Lucrari instalatii comunicatii

980,000

186,200

1,166,200

4.1.3

Lucrari instalatii securitate

4,950,000

940,500

5,890,500

4.1.4

Lucrari amenjare dispecerat

120,900

22,971

143,871

4.2

Montaj utilaje tehnologice

1,329,232

252,554

1,581,786

4.2.1

Montaj camere mobile

920,260

174,849

1,095,109

4.2.2

Montaj echipamente comunicatii in teren (switch)

257,700

48,963

306,663

4.2.3

Montaj echipament monitorizare calitate aer

56,700

10,773

67,473

4.2.4

Montaj rack 47U complet

2,790

530

3,320

4.2.5

Montaj servere in centru date

27,000

5,130

32,130

4.2.6

Montaj statie lucru operatori

11,840

2,250

14,090

4.2.7

Montaj videowall

9,600

1,824

11,424

4.2.8

Montaj servere aplicatii

5,000

950

5,950

4.2.9

Montaj statii lucru aplicatii

640

122

762

4.2.10

Montaj UPS in centru date

13,950

2,651

16,601

4.2.11

Montaj Grup electrogen

6,975

1,325

8,300

4.2.12

Montaj echipament comunicatii centru date

4,500

855

5,355

4.2.13

Montaj echipament climatizare centru date

6,975

1,325

8,300

4.2.14

Montaj echipament climatizare sala operatori, sala criza

2,950

561

3,511

4.2.15

Montaj tablouri electrice

2,352

447

2,799

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

15,750,341

2,992,565

18,742,906

4.3.1

Camera video mobila

10,962,468

2,082,869

13,045,337

4.3.2

Switch 4 porturi PoE

267,840

50,890

318,730

4.3.3

Switch 8 porturi PoE

316,107

60,060

376,167

4.3.4

Extender PoE

73,656

13,995

87,651

4.3.5

Echipament monitorizare calitate aer

837,000

159,030

996,030

4.3.6

Server procesare video

1,533,384

291,343

1,824,727

4.3.7

Statie lucru operator

492,923

93,655

586,578

Extinderea sistemului de supraveghere vid și infrastructură rețea de comunicații

eo    MUNICI

PIUL ARAD

SCN-PRO-178-SF

Pag. 45 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

4.3.8

Rack

59,985

11,397

71,382

4.3.9

Videowall

462,923

87,955

550,878

4.3.10

Sever aplicații

26,970

5,124

32,094

4.3.11

Statie de lucru aplicații

13,950

2,651

16,601

4.3.12

UPS

172,710

32,815

205,525

4.3.13

Grup generator

90,000

17,100

107,100

4.3.14

Echipament climatizare CD

392,530

74,581

467,111

4.3.15

Echipament climatizare CO, CC

15,345

2,916

18,261

4.3.16

Tablou electric

32,550

6,185

38,735

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

124,500

23,655

148,155

4.5.1

Mobilier dispecerat

124,500

23,655

148,155

4.6

Active necorporale

4,937,032

938,036

5,875,068

4.6.1

Licente sfw server procesare video, VMS

1,112,032

211,286

1,323,318

4.6.2

Licente sfw server aplicatii

30,000

5,700

35,700

4.6.3

Actualizare licente VMS pe perioada de gar. 5 ani incl. mentenanta

2,400,000

456,000

2,856,000

4.6.4

Licenta aplicatii

1,395,000

265,050

1,660,050

TOTAL CAPITOL 4

30,434,205

5,782,499

36,216,704

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

91,000

17,290

108,290

5.1.1

Lucrări de construcții aferente organizării de santier

68,250

12,968

81,218

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

22,750

4,323

27,073

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

109,438

20,793

130,231

5.2.1

Comsioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

49,745

9,451

59,196

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

9,949

1,890

11,839

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

49,745

9,451

59,196

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

152,171

28,912

181,084

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

352,609

66,996

419,605

CAPITOLUL 6 Cheltuieli cu probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

25,000

4,750

29,750

6.2   Probe tehnologice și teste

15,000

2,850

17,850

TOTAL CAPITOLUL 6

40,000

7,600

47,600

TOTAL GENERAL

51,766,919

9,835,715

61,602,634

Din care C + M

9,948,912

1,890,293

11,839,205

 • 4.1.5 Analiza de sustenabilitate

Deși până recent sistemele de supraveghere video a localității nu erau destinate obținerii de venituri ci mai degrabă obținerii unor avantaje calitative în asigurarea securității cetățenilor și patrimoniului, în paralel cu reducerea unor costuri operaționale, aplicațiile moderne au ca obiectiv creșterea ratei de colectare a taxelor, în paralel cu sancționarea celor care nu respectă reglementările. Astfel dincolo de creșterea disciplinei în trafic și a gradului de respectare a regulilor, sistemul poate aduce o creștere semnificativă a veniturilor municipalității.

Referitor la această variantă, sustenabilitatea este legată de modularitatea și flexibilitatea sistemului, acesta putând fi mărit sau redus fără afectarea funcționalității componentelor nemodificate. De asemenea, sistemul permite modernizarea ulterioară a unor echipamente fără afectarea funcționării celorlalte. Trebuie menționat că pe baza tendinței de creștere a producției de camere megapixel și creșterea rezoluției simultan cu reducerea costului, se prevede o reducere a producției de camere tip Speed Dome, ceea ce face ca această soluție să fie mai puțin sustenabilă.

 • 4.1.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza cost-beneficiu compară varianta zero (varianta fără investiție) cu varianta maximă. Varianta maximă va include parametrii scenariului tehnico-economic recomandat în cadrul studiului de fezabilitate:

 • • Varianta zero (varianta fără investiție);

 • • Varianta maximă (varianta cu investiție).

Analizând variantele descrise, obiectivele proiectului pot fi atinse doar prin implementarea scenariului maxim, obținându-se astfel beneficii maxime la nivelul cetățenilor, mediului de afaceri, altor instituții și administrației publice.

Analiza financiară are rolul de a furniza informații cu privire la fluxurile de intrări și ieșiri, structura veniturilor (daca este cazul) și a cheltuielilor necesare implementării proiectului dar și de-a lungul perioadei previzionate în vederea determinării durabilității financiare și calculului principalilor indicatori de performanță financiară.

Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata de funcționare, ajustată cu un factor de actualizare.

În vederea întocmirii analizei financiare, s-au avut în vedere următoarele elemente:

 • - Orizontul de timp;

 • - Determinarea costurilor totale;

 • - Veniturile generate de proiect;

 • - Valoarea reziduală a investiției;

 • - Corecția pentru inflație;

 • - Determinarea ratei actualizării;

 • - Determinarea indicatorilor de performanță.

Perioada de referință

 • - Timp de implementare proiect: 24 de luni;

 • - Perioada de referință luată în calcul pentru analiza financiară: 15 ani (inclusiv perioada implementării).

Rata financiară de actualizare

- Rata de actualizare luată în calcul pentru analiza financiară: 5%

Intrări de numerar

Având în vedere că proiectul este de utilitate publică, acesta nu este generator de venituri financiare. Astfel, veniturile provenite din vânzări sunt 0.

Întrucât după 15 ani, toate utilajele și echipamentele tehnologice de specialitate achiziționate sunt amortizate, valoarea reziduală a acestora este evaluată prin revalorificarea acestora drept 10% din valoarea inițiala (utilaje și echipamentele tehnologice de specialitate).

Valoarea reziduală obținuta este de 1.575.034 Lei.

Intrări de numerar

Cheltuielile cu investiția

Cheltuielile cu investiția cuprind costurile de realizare ale investiției detaliate in Devizul Estimativ General (Anexa 1) : 51.766.919 lei, fără TVA.

Cheltuielile de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt împărțite în: costuri operaționale (forța de muncă angajată și serviciile de mentenanță a sistemului) și costuri de exploatare curente (piese de schimb și înlocuire echipamente defecte în afara garanției, consumabile, utilități) - și sunt detaliate mai jos.

Costurile operaționale și de exploatare din primii 7 ani sunt aferente forței de muncă și utilităților (alimentare cu energie electrică). În primii doi ani am considerat costuri pe un interval de 6 luni (restul de 18 luni fiind alocate realizării investiției).

După primii 7 ani, am prevăzut anual sume pentru consumabilele aferente echipamentelor (exemple: baterii UPS-uri, filtre ale sistemului de climatizare, gaz pentru sistemul de stingere automată a incendiului etc.).

Începând cu anul 8 până în anul 11 am luat în calcul posibile costuri cu piese de schimb aferente echipamentelor instalate, ieșite din garanția oferită de producător, iar pentru ultimii 4 ani de exploatare din perioada de referință am luat în calcul posibile costuri cu înlocuirea Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag- 49 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

echipamentelor ce nu mai pot fi reparate la un cost rezonabil care să justifice reparație versus înlocuire. La baza calculelor au stat ratele de defectare anunțate de producători, cuprinse între 0.5% și 2%.

Costurile operaționale se evaluează pe baza structurilor de cost ale forței de muncă angajate și a costurilor de mentenanță ale sistemului.

Indicatori ai investiției (anual)

Cheltuieli implementare

Cheltuieli exploatare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

Venituri din surse bugetare alocate

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri directe

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduala

-

-

-

-

-

-

Total venituri/intrari

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale de exploatare

0

3668760

7,337,520

7,337,520

7,337,520

7,337,520

7,337,520

10,350,720

Costuri totale ale investitiei

21513240

32269859

-

-

-

-

-

-

21513240

35938619

7337520

7337520

7337520

7337520

7337520

10350720

Flux de numerar net

-21513240

-35938619

-7337520

-7337520

-7337520

-7337520

-7337520

-10350720

rata de actualizare

1

0.9524

0.907

0.8634

0.8228

0.7836

0.7463

0.7107

Flux numerar actualizat

-21513240

-34227941

-6655131

-6335215

-6037312

-5749681

-5475992

-7356257

Valoarea actualizata neta (VAN)

-135122718

Cheltuieli de exploatare

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Venituri din surse bugetare alocate

0

0

0

0

0

0

0

Venituri directe

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduala

-

-

-

-

-

-

1575034

Total venituri/intrari

0

0

0

0

0

0

1575034

Costuri totale de exploatare

10,350,720

10,350,720

10,350,720

10,350,720

10,350,720

10,350,720

10,350,720

Costuri totale ale investitiei

-

-

-

-

-

-

-

10350720

10350720

10350720

10350720

10350720

10350720

10350720

Flux de numerar net

-10350720

-10350720

-10350720

-10350720

-10350720

-10350720

-8775686

rata de actualizare

0.677

0.6447

0.614

0.5848

0.557

0.53

0.505

Flux numerar actualizat

-7007438

-6673110

-6355343

-6053102

-5765352

-5485882

-4431722

Valoarea actualizata neta (VAN)

Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag. 51 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

În urma analizei financiare se pot trage următoarele concluzii:

 • - Valoarea actualizată netă = -135.122.718 < 0 este justificată de faptul că proiectul nu este generator de venituri; implicit valoarea ratei interne de rentabilitate financiară a investiției este negativă;

 • - Raportul beneficii/cost nu poate fi calculat deoarece proiectul nu este generator de venituri;

 • - Durata de recuperare a investiției și durata de recuperare a valorii reale a investiției inițiale nu sunt relevante întrucât proiectul nu este generator de venituri.

 • 4.1.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Printre beneficiile și economiile aduse de obiectivul de investiții, care vor genera atât reduceri de costuri în bugetul administrației locale cât și venituri, enumerăm:

 • •  reducerea timpului de reacție a politiei și salvgardarea proprietății publice și private;

 • •  reducerea consumului de combustibil utilizat pentru patrularea mașinilor politiei locale;

 • •  creșterea productivității muncii (prin numărul de locuri monitorizate concomitent in timp real și permanenta monitorizării);

 • •  reducerea abaterilor de la legislația de mediu;

 • •  identificarea și sancționarea faptelor antisociale și împotriva protecției mediului (venituri din amenzi aplicate, deși nu acesta este obiectivul investiției; obiectivul este de analiza de comportament si prevenire (factor psihologic), dar acolo unde se impune, combaterea poate fi eficientizată prin amenzi și popularizarea aplicării acestora);

 • •  creșterea gradului de încasare a taxelor pentru parcare, autorizații de acces în zonele A și B;

 • •  reducerea numărului de accese neautorizate in zonele A și B, în parcările cu plata;

 • •  reducerea numărului de infracțiuni la nivelul unităților de învățământ, parcuri, piețe, stații transport public, pistelor de biciclete;

 • •  reducerea numărului de activități realizate fără autorizație;

 • •  asigurarea unor dovezi clare în cazul inițierii acțiunilor in justiție;

 • •  creează un sentiment de securitate cetățenilor din municipiu;

 • •  descurajarea criminalității prin simpla lor prezență și funcționalitate (factor psihologic).

Mentionam ca maximizarea beneficiilor si economiilor implica o selectei riguroasa a personalului, exigenta si motivare a acestora, astfel incat utilitatile sistemului sa fie valorificate cat mai bine.

 • 4.1.8 Analiza de riscuri

Principalele riscuri legate de implementarea și funcționarea sistemului de supraveghere video a municipiului Arad, precum și recomandările de tratarea a acestora sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4 - Analiza riscuri soluție versiunea 1

Nr. crt.

Risc

Nivel risc

Recomandare

Nivel risc rezidual

1

Dificultăți în amplasarea camerelor și cutiilor de comunicații pe stâlpii existenți

mediu

Coordonarea cu societățile care au instalat cabluri pe stâlpi

redus

2

Întârzieri în desfășurarea lucrărilor

mediu

Sprijin din partea poliției și primăriei pentru asigurarea condițiilor de lucru

Redus

3

Întârzieri în finalizarea lucrărilor în dispecerat

mediu

Asigurarea disponibilității sediului dispeceratului și a eventualelor lucrări complementare (desființare pereți, zidărie etc.)

redus

4

Lipsa informații utile în înregistrări

mare

Păstrarea camerelor mobile în poziția inițială în care vizează întreaga scenă; revenire automată în această poziție

mediu

5

Afectare calității imaginii de vibrațiile produse la mișcarea camerelor mobile

redus

Utilizarea unor viteze de deplasare mai mici

redus

6

Afectarea rețelei de comunicație date

redus

Asigurarea mentenanței pe bază de contract, astfel încât reparația să intervină până la apariția unui nou defect

redus

7

Afectarea sistemului de căderea rețelei de alimentare electrică

redus

O bună relație cu furnizorul de energie pentru eliminarea deranjamentului

redus

 • 4.2 Opțiunea 2

  • 4.2.1 Caracterizare opțiune

Cea de a doua opțiune utilizează camere fixe IP de tip megapixel amplasate pe pozițiile din Anexa 1, principalele caracteristici fiind:

 • •  rezoluție 5MPx;

 • •  port Ethernet 100Mbps;

 • •  frecvență maximă cadre: 30fps;

 • •  algoritmi compresie: familiile H.264, MPEG;

 • •  gama dinamică: min. 83dB;

 • •  posibilitatea de stocare on-board: SD;

 • •  grad protecție carcasă: IP66;

 • •  funcții VCA avansate (analiză a conținutului imaginii);

 • •  alimentare 12Vcc/PoE, max. 15W.

Principala caracteristică a acestei soluții este că se recurge la funcții avansate de analiză a imaginii, bazate pe inteligență artificială, care permit ca cea mai mare parte dintre funcții să se realizeze în mod automat. În acest mod numărul de operatori necesari se reduce semnificativ. Pe de altă parte viteza mare de reacție a sistemului conduce la o rată mult mai mare de identificare și procesare a incidentelor simultan cu creșterea veniturilor legate de colectarea taxelor și sancționarea abaterilor.

Soluția include, de asemenea, funcții software de securitate precum detectarea obiectelor apărute, dispărute sau modificate în câmpul de imagine, detectarea comportamentelor neobișnuite sau recunoașterea numărului de înmatriculare și a tipului autovehiculului.

Pentru câteva dintre scenele supravegheate sunt prevăzute camere mobile care permit operatorilor să urmărească detalii legate de desfășurarea unor evenimente ocazionale. Acestea sunt prevăzute în zone largi precum piețe sau parcuri.

Sunt prevăzute 1.562 de camere video IP dintre care:

 • •  1.340 camere IP fixe cu rezoluție de 5MPx;

 • •  195 camere fixe LPR;

 • •  27 camere mobile cu rezoluție de 2MPx.

Cele 1.562 de camere sunt centralizate în dispecerat prin conexiuni punct la punct, realizate pe fibră optică de un operator de telecomunicații. După situația din teren una până la 8 camere sunt conectate la un Nod de Comunicație și alimentare cu energie electrică. Conexiunea camerelor se face prin cablu cat. 5E care asigură atât transmisia bidirecțională de date cât și alimentarea cu energie electrică (PoE).

Din considerente de reducere a costurilor operaționale și optimizare a raportului performanță/preț al serviciilor de telecomunicații soluția prevede conectarea mai multor noduri de semnal la un Punct de Conexiune capabil să asigure:

 • •  conectarea a max. 20 camere video;

 • •  lărgime de bandă garantată de 250Mbps;

 • •  putere instalată de cca. 1 KW.

Fiecare nod este echipat cu o cutie ermetică, termostatată în care sunt montate switch-uri, organizatoare de cablu de Cu și FO, siguranțe electrice, cleme pentru conexiuni electrice. Numărul de noduri este de 326, iar numărul de puncte de conexiune este de 90.

La nivelul dispeceratului, semnalele de comunicație cu camerele sunt preluate de la operatorul de telecomunicații prin intermediul echipamentelor de tip switch layer 2 cu management. Se asigură minim patru căi de acces în dispecerat din motive de redundanță. Semnalele de la camere sunt preluate în servere de procesare video cu capacitate de procesare adecvată cu următoarele caracteristici tehnice:

 • •  pana la 100 canale;

 • •  700MBps rată de transfer;

 • •  capacitate de stocare 150TB;

 • •  unitate de disk separată sistem de operare;

 • •  capabilitate hot-swappable pentru unități defecte;

 • •  posibilitate de montare în rack 19”;

 • •  max. 2U.

Stocarea se face pe un cluster în tehnologie NAS cu posibilitatea de redistribuire a canalelor alocate unei unități defecte la restul unităților din cluster.

Cele 21 de echipamente de stocare la care se adaugă unul de rezervă se montează în 2 rack-uri și se conectează în rețeaua de date a dispeceratului.

Capacitatea de stocare totală este de cca. 4.300TB.

Modul operațional presupune supravegherea camerelor fixe care asigură acoperirea integrală a zonelor vizate, în funcție de gradul de interes/prioritate pe intervale de timp sau în funcție de anumite evenimente planificate.

Simultan funcțiile automate semnalează suspiciuni de incidente, pe baza funcțiilor analitice definite sau chiar asigură funcții complet automate precum cele de mai jos:

 • •  trecere autovehicule pe culoarea roșie a semaforului;

 • •  circulație pe contrasens;

 • •  oprire în zonă unde oprirea este interzisă;

 • •  trecere pietoni pe culoarea roșie a semaforului;

 • •   incidente în intersecții;

 • •  intrarea în zonele A sau B a autovehiculelor cu greutate mai mare de 3,5T fără autorizație;

 • •  incidente în preajma unităților de învățământ;

 • •  incidente în piețe;

 • •  incidente în parcuri, vandalizarea bunurilor publice;

 • •  incidente în stațiile mijloacelor de transport în comun;

 • •  pătrunderea neautorizată a autovehiculelor pe pista destinată circulației bicicliștilor;

 • •  depozitarea neautorizată a deșeurilor în zonele desemnate;

 • •  supravegherea activității companiei de salubritate la platformele gospodărești;

 • •  supravegherea parcărilor.

 • •  verificarea autovehiculelor de trafic greu care pătrund în zonele A sau B în raport cu autorizația corespunzătoare;

 • •  verificarea și înregistrarea numerelor de înmatriculare pentru toate autoturismele care intră sau ies în/din municipiu;

 • •  verificarea plății parcării în zonele desemnate;

 • •  verificarea trecerii pe roșu a autovehiculelor sau persoanelor etc.

Pentru asigurarea funcțiilor menționate mai sus nu este necesară alocare unui număr mare de operatori. Activitatea poate include comunicare cu agenți ai Poliției locale aflați în teren sau escaladarea raportării la niveluri superioare.

Complexitatea sistemului, numărul mare de camere, dar și multitudinea și complexitatea funcțiilor automate și limitele de operare a operatorilor umani (după cum sunt definite în standarde de profil) fac necesar un număr rezonabil de operatori. Astfel pornind de la prescripția că un operator poate gestiona eficient un număr de până la 50 camere fixe dacă acestea sunt dotate cu funcții automate și admițând un coeficient de simultaneitate de 25% se ajunge la un număr mediu de 8 de operatori. Pentru o utilizare echilibrată a sistemului se propune un număr de 8 de operatori, dintre care un supervizor.

Fiecare operator și fiecare supervizor trebuie dotat cu o stație de lucru cu două monitoare, unul pentru vizualizarea camerelor alocate, altul pentru primirea alertelor și/sau pentru rularea unor înregistrări. Întreg sistemul este gestionat de un software specializat de tip VMS (Video Management System) capabil să gestioneze cele 1.562 camere fixe și mobile și cele 8 stații de lucru. Dispeceratul include o camera de gestionare a crizelor, care include o masa de lucru, un videowall și o stație de lucru, la care după necesități, beneficiarul poate completa cu echipament de comunicații, receptoare TV etc.

Dispeceratul va fi compus din următoarele încăperi:

 • •  Centru de date pentru un număr de 3 rack-uri, suprafață estimată min. 15mp;

 • •  Cameră UPS, suprafață estimată min. 15mp;

 • •  Cameră operatori, suprafață estimată min. 125mp;

 • •  Cameră criză, suprafață estimată min. 40mp;

 • •  Grup sanitar;

 • •  Cameră de relaxare;

 • •  Vestiar.

Soluția asigură dezvoltarea a trei aplicații software privind:

 • •  Soluție mobilă pentru verificarea în teren a autorizațiilor emise de Primărie

 • •  Soluție mobilă pentru autorizații de tranzit pentru traficul greu

 • •  Soluție pentru verificarea plăților în parcările deschise

Aceste aplicații vor rula pe două servere dotate cu licențe MS Windows Serve și MS SQL Standard. Aplicațiile vor permite accesul funcțiilor automate pentru verificări în raport cu sarcinile de monitorizare a plății perioadelor petrecute în parcare sau cu sarcinile privind accesul autovehiculelor de trafic greu în zonele A sau B fără autorizație.

 • 4.2.2 Analiză vulnerabilități

Această soluție elimină vulnerabilitățile menționate la opțiunea 1, în contextul asigurării atingerii obiectivelor investiției cu costuri optime.

 • 4.2.3 Situația utilităților și analiza de consum

Soluția propusă implică alimentarea cu energie electrică în 90 de puncte de concentrare, fiecare punct de concentrare necesitând o putere instalată de 1 KW, precum și contorizarea consumului în vederea facturării. La acest consum se adaugă consumul estimat al Dispeceratului de cca. 70 KW.

Consumul de energie estimat este de cca. 160KW, ceea duce la un consum estimat de 3.840 KWh zilnic, respectiv 1.401,6 MWh anual și un cost estimat de 630.720 lei.

Serviciile de telecomunicații reprezintă un cost estimat de cca. 4.350.000 lei anual.

Costul cu angajații are în vedere 8 posturi de de operator, un șef dispecerat, doi administratori sistem TVCI și Centru de date, doi administratori aplicații software. Considerând ca cei 8 operatori lucrează patru schimburi rezulta un număr de angajați de 44 angajați. Costul estimativ cu angajații este de cca. 2.098.000 lei anual.

 • 4.2.4 Costurile estimate ale investiției

Costurile estimate ale investiției sunt prezentate în capitolul 9.

 • 4.2.5 Analiza de sustenabilitate

Această soluție este sustenabilă prin modernitatea ei, alinierea cu tendințele de evoluție tehnologică din domeniul supravegherii video, posibilitatea de extindere și modernizare flexibilă și modulară.

 • 4.2.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Analiza cost-beneficiu compară varianta zero (varianta fără investiție) cu varianta maximă. Varianta maximă va include parametrii scenariului tehnico-economic recomandat în cadrul studiului de fezabilitate:

 • • Varianta zero (varianta fără investiție);

 • • Varianta maximă (varianta cu investiție).

Analizând variantele descrise, obiectivele proiectului pot fi atinse doar prin implementarea scenariului maxim, obținându-se astfel beneficii maxime la nivelul cetățenilor, mediului de afaceri, altor instituții și administrației publice.

Analiza financiară are rolul de a furniza informații cu privire la fluxurile de intrări și ieșiri, structura veniturilor (dacă este cazul) și a cheltuielilor necesare implementării proiectului dar și de-a lungul perioadei previzionate în vederea determinării durabilității financiare și calculului principalilor indicatori de performanță financiară.

Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata de funcționare, ajustată cu un factor de actualizare.

În vederea întocmirii analizei financiare, s-au avut în vedere următoarele elemente:

 • - Orizontul de timp;

 • - Determinarea costurilor totale;

 • - Veniturile generate de proiect;

 • - Valoarea reziduală a investiției;

 • - Corecția pentru inflație;

 • - Determinarea ratei actualizării;

 • - Determinarea indicatorilor de performanță.

Perioada de referință

 • - Timp de implementare proiect: 24 de luni;

 • - Perioada de referință luată în calcul pentru analiza financiară: 15 ani (inclusiv perioada implementării).

Rata financiară de actualizare

- Rata de actualizare luată în calcul pentru analiza financiara: 5%

Intrări de numerar

Având în vedere că proiectul este de utilitate publică, acesta nu este generator de venituri financiare. Astfel, veniturile provenite din vânzări sunt 0.

Întrucât după 15 ani, toate utilajele și echipamentele tehnologice de specialitate achiziționate sunt amortizate, valoarea reziduală a acestora este evaluată prin revalorificarea acestora drept 10% din valoarea inițială (utilaje și echipamentele tehnologice de specialitate).

Valoarea reziduală obținută este de 1.893.450 Lei.

Intrări de numerar

Cheltuielile cu investiția

Cheltuielile cu investiția cuprind costurile de realizare ale investiției detaliate în Devizul Estimativ General (Anexa 1): 62.983.472 lei, fără TVA.

Cheltuielile de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt împărțite în: costuri operaționale (forța de muncă angajată și serviciile de mentenanță a sistemului) și costuri de exploatare curente (piese de schimb și înlocuire echipamente defecte în afara garanției, consumabile, utilități) - și sunt detaliate mai jos.

Costurile operaționale și de exploatare din primii 7 ani sunt aferente forței de muncă și utilităților (alimentare cu energie electrică). În primii doi an am considerat costuri pe un interval de 6 luni (restul de 18 luni fiind alocate realizării investiției).

După primii 7 ani, am prevăzut anual sume pentru consumabilele aferente echipamentelor (exemple: baterii UPS-uri, filtre ale sistemului de climatizare, gaz pentru sistemul de stingere automată a incendiului etc.).

Începând cu anul 8 până în anul 11 am luat în calcul posibile costuri cu piese de schimb aferente echipamentelor instalate, ieșite din garanția oferită de producător, iar pentru ultimii 4 ani de exploatare din perioada de referință am luat în calcul posibile costuri cu înlocuirea Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag- 62 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

echipamentelor ce nu mai pot fi reparate la un cost rezonabil care să justifice reparație versus înlocuire. La baza calculelor au stat ratele de defectare anunțate de producători, cuprinse intre 0.5% si 2%.

Costurile operaționale se evaluează pe baza structurilor de cost ale forței de muncă angajate și a costurilor de mentenanță ale sistemului.

Indicatori ai investiției (anual)

Cheltuieli implementare

Cheltuieli exploatare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

Venituri din surse bugetare alocate

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri directe

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduala

-

-

-

-

-

-

Total venituri/intrari

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale de exploatare

0

1364760

2,729,520

2,729,520

2,729,520

2,729,520

2,729,520

5,742,720

Costuri totale ale investitiei

25199860

37799792

-

-

-

-

-

-

Total costuri/iesiri

25199860

39164552

2729520

2729520

2729520

2729520

2729520

5742720

Flux de numerar net

-25199860

-

39164552

-2729520

-2729520

-2729520

-2729520

-2729520

-5742720

rata de actualizare

1

0.9524

0.907

0.8634

0.8228

0.7836

0.7463

0.7107

Flux numerar actualizat

-25199860

-

37300320

-2475675

-2356668

-2245850

-2138852

-2037041

-4081352

Valoarea actualizata neta (VAN)

-

100496366

Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag. 64 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

Indicatori ai investiției (anual)

Cheltuieli exploatare

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

Venituri din surse bugetare alocate

0

0

0

0

0

0

0

Venituri directe

-

-

-

-

-

-

-

Valoarea reziduala

-

-

-

-

-

-

1893450

Total venituri/intrari

0

0

0

0

0

0

1893450

Costuri totale de exploatare

5,742,720

5,742,720

5,742,720

5,742,720

5,742,720

5,742,720

5,742,720

Costuri totale ale investitiei

-

-

-

-

-

-

-

Total costuri/iesiri

5742720

5742720

5742720

5742720

5742720

5742720

5742720

Flux de numerar net

-5742720

-5742720

-5742720

-5742720

-5742720

-5742720

-3849270

rata de actualizare

0.677

0.6447

0.614

0.5848

0.557

0.53

0.505

Flux numerar actualizat

-3887822

-3702332

-3526031

-3358343

-3198696

-3043642

-1943882

Valoarea actualizata neta (VAN)

Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD    SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                          Pag. 65 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

În urma analizei financiare se pot trage următoarele concluzii:

 • - Valoarea actualizată netă = -100.496.336 < 0 este justificată de faptul că proiectul nu este generator de venituri; implicit valoarea ratei interne de rentabilitate financiară a investiției este negativă;

 • - Raport beneficii/cost nu poate fi calculat deoarece proiectul nu este generator de venituri;

 • - Durata de recuperare a investiției și durata de recuperare a valorii reale a investiției inițiale nu sunt relevante întrucât proiectul nu este generator de venituri.

 • 4.2.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Printre beneficiile și economiile aduse de obiectivul de investiții, care vor genera atât reduceri de costuri în bugetul administrației locale cât și venituri, enumerăm:

 • •  reducerea timpului de reacție a politiei și salvgardarea proprietății publice și private;

 • •  reducerea consumului de combustibil utilizat pentru patrularea mașinilor politiei locale;

 • •  reducerea costurilor cu angajarea de personal nou pentru siguranța cetățeanului și protecția proprietății publice (politie locala, paza spații verzi etc.);

 • •  creșterea productivității muncii (prin numărul de locuri monitorizate concomitent in timp real și permanenta monitorizării);

 • •  reducerea abaterilor de la legislația de mediu;

 • •  identificarea și sancționarea faptelor antisociale și împotriva protecției mediului (venituri din amenzi aplicate, deși nu acesta este obiectivul investiției; obiectivul este de analiza de comportament si prevenire (factor psihologic), dar acolo unde se impune, combaterea poate fi eficientizată prin amenzi și popularizarea aplicării acestora);

 • •  creșterea gradului de încasare a taxelor pentru parcare, autorizații de acces în zonele A și B;

 • •  reducerea numărului de accese neautorizate in zonele A și B, în parcările cu plata;

 • •  reducerea numărului de infracțiuni la nivelul unităților de învățământ, parcuri, piețe, stații transport public, pistelor de biciclete;

 • •  reducerea numărului de activități realizate fără autorizație;

 • •  asigurarea unor dovezi clare în cazul inițierii acțiunilor in justiție;

 • •  creează un sentiment de securitate cetățenilor din municipiu;

 • •  descurajarea criminalității prin simpla lor prezență și funcționalitate (factor psihologic).

Mentionam ca gradul ridcat de automatizare reprezinta o premisa majora pentru maximizarea beneficiilor si efectelor economice, acesta fiind mai putin dependent de eforturile personalului si avand avantajul otimizarii in timp a sistemului, inclusiv prin efectele inteligentei artificiale.

 • 4.2.8 Analiza de riscuri

Principalele riscuri legate de implementarea și funcționarea sistemului de supraveghere video a municipiului Arad, precum și recomandările de tratare a acestora sunt prezentate în tabelul 6.

Tabelul 6 - Analiza riscuri soluție versiunea 2

Nr. crt.

Risc

Nivel risc

Recomandare

Nivel risc rezidual

1

Dificultăți în amplasarea camerelor și cutiilor de comunicații pe stâlpii existenți

mediu

Coordonarea cu societățile care au instalat cabluri pe stâlpi

redus

2

Întârzieri în desfășurarea lucrărilor

mediu

Sprijin din partea poliției și primăriei pentru asigurarea condițiilor de lucru

redus

3

Întârzieri în finalizarea lucrărilor în dispecerat

mediu

Asigurarea disponibilității sediului dispeceratului și a eventualelor lucrări complementare (desființare pereți, zidărie etc.)

redus

4

Afectarea rețelei de comunicație date

redus

Contract cu nivel de calitate al serviciilor ridicat

redus

5

Afectarea sistemului de căderea rețelei de alimentare electrică

redus

O bună relație cu furnizorul de energie pentru eliminarea deranjamentului

redus

 • 5 OPȚIUNEA RECOMANDATĂ

Recomandăm implementarea versiunii 2 a soluției, care asigură realizarea la nivel optim a obiectivelor investiției:

 • •  asigurarea furnizării imaginilor culese din zonele stabilite (a se vedea Anexa 1) 24 ore/365 zile/an;

o în preajma unităților de învățământ, a piețelor publice, parcuri și locuri de joacă și recreere;

o stații ale mijloacelor de transport în comun;

o platforme gospodărești;

o parcări publice;

o intersecții.

 • •  asigurarea unei rezoluții ridicate pentru a obține identificare și recunoaștere în zonele stabilite;

 • •  înregistrarea imaginilor la nivelul detaliilor captate, din întreaga zonă stabilită, pe o durată de 30 de zile (conform cerințelor dn tema de proiect), în condiții recomandate de calitate a imaginii și frecvență de cadre;

 • •  minimizarea numărului de operatori prin utilizarea de funcții automate bazate pe analiza de imagine și inteligență artificială, precum:

o detectarea oamenilor pe spațiile verzi;

o detectarea automată a autovehiculelor care trec pe culoarea roșie a semaforului;

o detectarea circulației pe sens interzis; detectarea mașinilor oprite în zone în care oprirea este interzisă;

o detectarea traversării ilegale;

o  detectarea vandalizării statuilor sau monumentelor de for public;

o  detectarea autovehiculelor de trafic greu care pătrund în zonele protejate fără a

avea autorizație;

o detectarea autovehiculelor care au staționat în parcări publice fără să fi efectuat plata.

 • •  asigurarea unei comunicații de date redundante și reziliente prin asigurare de servicii de telecomunicații, cu nivel de calitate a serviciilor ridicat, care include administrare și securitate cibernetică;

 • •  tehnologie modernă, echipamente cu fiabilitate ridicată, care asigură protejarea investiției la uzura morală și fizică; scalabilitate a sistemului care să permită dezvoltări și completări ulterioare fără teama de a exista limite tehnologice - conform temei se asigură o actualizare a software-ului pentru o perioada de 5 ani;

 • •  asigurare servicii complete pe o perioadă de 5 ani, perioadă în care sistemul se va maturiza din punctul de vedere al utilizării optimale, asigurându-se în același timp actualitatea acestuia, iar in vederea asigurării unei fiabilități ridicate, a unei responsabilități unice și a unui management unitar al întregii soluții, se recomanda ca implementarea si mentenanta solutiei sa fie asigurata de catre un integrator unic, evitandu-se astfel eventualele incompatibilitati ale componentelor solutiei integrate.

 • 5.1 Comparație opțiuni

Menționăm că realizarea unui sistem de supraveghere video pentru o localitate implică cooperarea mai multor subsisteme tehnice, a căror tehnologie și arhitectură contribuie la realizarea obiectivelor investiției. În principal, acestea sunt:

 • •  modalitatea și echipamentele de preluare a imaginilor;

 • •  modalitatea și tehnologia comunicației de date dintre camere și dispecerat;

 • •  modalitatea de procesare și înregistrare a imaginilor;

 • •  arhitectura și funcțiile operaționale asigurate de sistem, corelat cu numărul de operatori necesari pentru atingerea obiectivelor.

Menționăm, de asemenea, că tehnologiile implicate sunt evolutive, parte dintre acestea fiind rezultatul unor evoluții tehnologice mai largi precum comunicațiile de date și procesarea datelor, prelucrarea imaginilor etc. În sensul celor menționate mai sus, în cap.

 • 3.2.1 până la 3.2.6 am prezentat considerații asupra metodelor și tehnologiilor utilizate azi, având în vedere atât eficacitatea acestora cât și modernitatea lor și protejarea investiției la uzura morală, în contextul păstrării prețului la un nivel optim. De aceea comparația a fost făcută între două versiuni care diferă fundamental prin modul de preluare a imaginilor și prin modul și funcțiile de operare, dar care includ componente moderne și eficiente pentru celelalte aspecte.

Recomandăm aplicarea opțiunii 2 prezentată în cap. 4.2. Această opțiune este o aplicare a tehnologiilor moderne actuale și beneficiază de avantajele comunicațiilor de date

IP, a captării imaginilor la rezoluție Megapixel, de comunicație redundantă, de echipamente de procesare și înregistrare imagini de ultimă generație, aplicații de analiză de imagine și inteligență artificială de ultimă oră.

 • 5.2 Descrierea opțiunii optime

Sistemul include un număr de 1.562 camere amplasate conform listelor din Anexai, pe categorii de destinații. Sunt prevăzute mai multe tipuri de camere astfel:

 • •  camere fixe IP tip Dome sau tip Bullet cu rezoluție de 5MPx;

 • •  camere fixe IP tip Bullet, cu rezoluție de 3Mpx pentru aplicație LPR;

 • •  camere mobile tip Speed Dome, cu rezoluție de 2Mpx, zoom optic 30X și iluminare IR autofocalizată cu rază de 250m.

Remarcăm tendințele recente de a utiliza canalele audio complementar pentru funcții de securitate și comunicare. Astfel sunt în curs de dezvoltare algoritmi de analiză a sunetului prin care să fie detectate împușcături, vociferări care preced incidente etc. În acest sens recomandăm ca fiecare dintre camerele instalate să dispună de intrare-ieșire audio la care se pot conecta microfoane sau difuzoare după caz. De asemenea există difuzoare care se pot conecta pe canale de date PoE.

În Anexa 2 sunt prezentate fișele tehnice ale echipamentelor.

Schema bloc a sistemului este prezentată în figura 1.

Pentru fiecare grup de camere care se încadrează într-o rază de 100-250m față de punctul de reper (NOD) este prevăzută o cutie de conexiune și alimentare cu energie electrică IP 67 în construcție anti-vandal IK10 (NOD) care include:

 • •  switch industrial cu caracteristicile:

o 4 - Sporturi PoE;

o minim două porturi 100/1000Base-X SFP;

o sursă alimentare redundantă 48Vcc, 150 ... 300W;

o temperatura de funcționare: -40°C ... +60°C;

o protecție descărcare: cf. EN61000-4-5 - 6KV per port PoE, 40KV pe alimentare;

o temperatura de operare: -30°C ... +60°C.

 • •  organizator cabluri Cu;

 • •  organizator cabluri FO;

șir cleme conexiune alimentare electrică; siguranță automată.


Figura 1. Schema bloc a sistemului


Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

MUNICIPIUL ARAD


SCN-PRO-178-SF

Pag. 73 / 240


Fiecare grup de 1 - 10 NOD-uri se conectează la un Punct de Conexiune (PC) unde se asigură alimentarea cu energie electrică și conectarea la operatorul de telecomunicații. În punctul de conexiune se montează o cutie de conexiune IP 65 în construcție anti-vandal IK10 (PC) care include:

 • •  organizator cabluri FO;

 • •  șir cleme conexiune alimentare electrică;

 • •  siguranță automată pe alimentare.

Fiecare cutie va fi conectată la un branșament standard asigurat de furnizorul de energie electrică.

Pentru monitorizarea calității aerului în municipiul Arad se instalează 90 stații automate capabile să controleze și să măsoare până la 11 parametri. Aceste stații se vor instala în punctele de conexiune ale rețelei de comunicații aferente sistemului de supraveghere video, utilizând canalul de comunicație creat în aceste puncte. Stațiile de monitorizare vor putea comunica cu dispozitive portabile (wereables) sau de tip IoT folosind canale de comunicație de tip Bluetooth, WiFi, 3G sau LORAWAN.

Suportul fizic al rețelei de comunicații de date și alimentare dintre NOD și camere se va realiza cu cablu Cat5e, pozat aerian sau prin tubulatura existentă local, cablul va fi cu manta HDPE, protecție UV, auto-portant, cu distanța dintre stâlpi 3O-80m. Pe fiecare stâlp se vor monta, după caz inele de prindere, întinzătoare sau console (bărcuțe) de susținere. Lungimea maximă a cablului dintre NOD și oricare dintre camere va fi de 250m, utilizându-se extendere PoE la fiecare sută de metri (sau altă soluție tehnică disponibilă - PoE+ sau similar).

Suportul fizic al rețelei dintre NOD-uri și PC se va realiza cu FO și cablu 3x2,5mmp pozate aerian sau prin tubulatura existentă local, cablurile vor fi cu manta HDPE, protecție UV, auto-portant, cu distanța dintre stâlpi 30-80m.

Sistemul include 1.562 camere video pentru exterior care vor fi montate pe amplasamente distincte (dintre care 394 stâlpi metalici noi, special instalați) după cum se precizează în Anexa 1. „AMPLASAMENT - SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO”. Pentru realizarea traselor aeriene se folosesc, de regulă, stâlpii existenți. Instalarea stâlpilor metalici se face prin îngroparea acestora în fundație de beton sau prin montarea pe talpă metalică, Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD      SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                            Pag. 74 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

cu sistem de prezoane fixate în fundație de beton.

Echipamentul din dispecerat va include:

 • •  21 servere cu storage integrat în structură cluster cu capacitate de stocare netă de 4,3PB;

 • •  Soluția de stocare permite repartizarea automată a fluxurilor alocate unui echipament defect către celelalte echipamante rămase în stare de funcționare;

 • •  8 stații de lucru;

 • •  2 videowall cu structură de 3x3 realizate cu monitoare cu diagonala 55';

 • •  2 servere de aplicații;

 • •  2 stații de lucru pentru aplicații;

 • •  sisteme aferente dispeceratului și centrului de date (alimentarea cu energie electrică, cablare structurată, climatizare, prize și iluminat, securitate la incendiu, inundație, efracție).

Dispeceratul central este organizat după cum urmează:

 • •  centru de date;

 • •  cameră UPS;

 • •  cameră operatori;

 • •  cameră de criza;

 • •  grup sanitar;

 • •  grup electrogenerator;

 • •  cameră relaxare;

 • •  vestiar.

În figura 2 este prezentată structura dispeceratului.

Clusterul de servere rulează un software dedicat de tip VMS care trebuie să asigure:

 • •  controlul afișării imaginilor;

 • •  controlul camerelor mobile; setare utilizare joystic;

 • •  controlul lărgimii de bandă pentru comunicația cu camerele video;

 • •  controlul ratelor și algoritmilor de compresie;

 • •  algoritmi video analitics;

 • •  algoritimi LPR;

 • •  administrare zone de intimitate;

 • •  detectarea comportamentelor neobișnuite;

 • •  setare parametri canale audio;

 • •  bază de date imagini cu metadate;

 • •  căutare inteligentă în baza de date;

 • •  escaladarea alertelor;

 • •  administrare, monitorizare și raportare privind starea și securitatea sistemului;

 • •  marcare și export imagini video;

 • •  suport pentru utilizare dispozițive mobile.

Stațiile de lucru cu calculator, pentru cei 8 operatori dintre care un supervizor, respectiv pentru camera de criză sunt dotate fiecare cu câte două monitoare de 24'' și asigură:

 • •  vizualizare imagini ''live'' sau înregistrate;

 • •  afișare, alertare și sprijin tratare alarme;

 • •  interfață operațională multi-nivel;

 • •  sinoptic grafic;

 • •  accesul la funcțiile sistemului;

 • •  marcare, protecție, export, arhivare înregistrări.

Fără ca gestionarea situațiilor de criză să fie un obiectiv direct al proiectului, sistemul de supraveghere video reprezintă un instrument deosebit de eficace pentru acest tip de activitate. În acest sens în structura dispeceratului a fost prevăzută o cameră de criză. Această încăpere este dotată cu un videowall precum și cu o stație de lucru a sistemului prin intermediul căreia pot fi aduse pe ecran oricare dintre camerele sistemului. În plus în camera de criză se vor prevedea sisteme de comunicații și CATV prin grija beneficiarului.


Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

Figura 2. Alocare spații în dispeceratul sistemului

MUNICIPIUL ARAD      SCN-PRO-178-SF

Pag. 77 / 240

 • 5.3 Descrierea scenariului

 • 5.3.1 Zona și amplasamentul

Sistemul care reprezintă obiectul investiției va fi dispus astfel:

 • •  Dispeceratul - în încăperi special destinate acestui scop din sediul Companiei de Transport Public Arad, care aparține titularului investiției.

 • •  Camere video - pe suprafața geografica a Municipiului Arad, reprezentând:

 • •  supraveghere video a 71 unități de învățământ;

 • •  supravegherea video a 260 locații în care sunt amplasate platforme gospodărești;

 • •  supravegherea accesului neautorizat pe pistele de biciclete în 21 puncte;

 • •  supravegherea a 26 parcuri, scuaruri și monumente de for public;

 • •  supravegherea a 11 piețe;

 • •  supravegherea unui număr de 129 stații de transport în comun;

 • •  monitorizarea accesului vehiculelor neautorizate (trafic greu) în zonele A și B ale orașului în 17 puncte;

 • •  supravegherea a 5 parcări din zona centrală;

 • •  supravegherea a 26 intersecții modernizate;

 • •  supravegherea a 8 zone în care se depun deșeuri fără autorizare.

Detaliile amplasamentelor le regăsim în Anexa 1 și în Planșele atașate prezentului studiu.

Amplasarea camerelor video se va face pe clădiri care aparțin unor proprietari privați sau publici (asociații de locatari, instituții publice sau private) sau pe stâlpi, care sunt în proprietatea Primăriei sau a unor companii de utilități. Pentru instalarea lor este necesar acordul proprietarului.

 • 5.3.2 Situația ocupărilor definitive de teren

Echipamentele din teren necesare realizării obiectivului de investiții au dimensiuni reduse, pot fi instalate pe stâlpi sau pe clădiri și nu necesita mijloace speciale de susținere sau fixare, astfel:

 • •  cutie metalică pentru alimentare și comunicații locale camere video

 • •  cutie metalica cu accesoriile necesare pentru asigurarea utilităților (electroalimentare echipamente și conexiune la operator telecomunicații): dimensiuni estimate 600 x 400 x 300 mm;

greutate : max. 15 kg;

suprafața ocupată : nu mai mult de 0,2 mp.

•     echipamentele de supraveghere video (camere video):

 • •  dimensiuni reduse;

 • •  greutate: max. 5 kg

 • •  suprafața ocupată: nu mai mult de 0,1 mp.

 • 5.3.3 Studii de teren

Pentru identificarea numărului optim, tipului și amplasamentului eficient al fiecărui element din sistemul de supraveghere aferent obiectului investiției, a fost efectuat un audit complet al fiecărei locații, prin deplasări pe teren și verificare la fața locului. Concluziile se regăsesc în Anexa 1 și planșele desenate atașate prezentului document. Prin specificul implementării sale, proiectul nu necesita studii topografice, geotehnice sau alte studii de specialitate.

Componentele investiției care vor fi instalate în locații nu necesita elemente de construcții.

 • 5.3.4 Situația existentă a utilităților și analiza de consum

Costurile de exploatare sunt costuri generate în cursul activității curente. Categoriile de cheltuieli de operare (nu sunt cuprinse în devizul general pentru investiția de baza) sunt următoarele:

Costuri cu energia electrică

Consum total estimat

Preț unitar estimat (lei/KWh)

Consum lunar (MWh)

Consum anual (MWh)

Preț total anual (lei)

160KW

0,45

115.2

1.401,6

630.720

Tariful estimativ 0.45 lei /KWh

Notă: Nu include contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.

Costuri cu telecomunicațiile

Consum total estimat

SLA

Preț lunar (lei)

Preț total anual (lei)

Servcii de comunicatii securizate

 • - disponibilitate;

 • - administrare;

 • - securitate cibernetica

362.500

4.350.000

Caracteristici Servicii de comunicații VPN MPLS Layer 2:

 • •  conexiuni de nivel OSI 2, interfața de conectare va respecta standardul 802.3 (Fast Ethernet și/sau Gigabit Ethernet);

 • •  Comunicațiile de date între toate locațiile vor fi de tip full-duplex, cu capacitate simetrică și garantată, pe întregul sistem;

 • •  Disponibilitate lunară garantată prin Service Level Agreement;

 • •  Doar planuri de adresare private fără a folosi translatarea de adrese/porturi, ofertantul urmând să folosească doar propria infrastructură IP MPLS;

 • •  Arhitectura rețelei VPN va fi de tip star avand ca punct central in dispeceratul;

 • •  Serviciul de transmisii de date de tip VPN MPLS oferit va include trafic nelimitat pe

toată durata contractului;

 • •  Soluția trebuie să fie scalabilă, în sensul adăugării de locații noi și upgrade bandă;

 • •  Asigurare securitate și confidențialitate a datelor ce tranzitează infrastructura sa de

comunicații;

 • •  Dual-stack IPv4/IPv6 nativ pe rețeaua de VPN MPLS;

 • •  Comunicațiile de date de tip IP nu vor fi furnizate prin intermediul rețelei Internet;

 • •  Infrastructura trebuie să fie construită pe un backbone de capacitate mare, cu posibilități de rutare automată a traficului, în caz de defecțiune pe un anumit tronson, împreună cu facilități de monitorizare a traficului.

 • 5.3.5 Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Soluția propusă pentru realizarea investiției are un impact pozitiv asupra mediului, atât prin susținerea acțiunilor de combatere a încălcării normelor de salubritate pe domeniul public (identificarea comportamentelor de depozitare abuziva a deșeurilor) cât și a celor de prevenție (imaginile surprinse vor dezvălui informații despre stilul de viață al cetățenilor legat de depozitarea deșeurilor, respectarea zonelor verzi etc.).

Lista aspectelor cu impact de mediu identificate pe perioada lucrărilor de realizare a investiției (etapa de implementare):

Aspect de mediu

Cauza care ar putea genera impact negativ

Impactul de mediu

Soluție

Responsabil

Deșeuri din lucrări

Generare deșeuri industriale

Acumulare nejustificată deșeuri

Colectare separată și depozitare

Executant

Deșeuri din lucrări de dezafectare instalații electrice și de curenți slabi

Generare deșeuri industriale, capete de cabluri și conductori Cu izolați

Acumulare nejustificată deșeuri nevalorificate Poluare sol

Colectare separată, depozitare, preluare și tratare de către firme de specialitate

Executant

Deșeuri din lucrări de instalații electrice și de curenți slabi

Generare capete de cabluri și conductori Cu izolați

Acumulare nejustificată deșeuri nevalorificate Poluare sol

Colectare separată, depozitare, preluare și tratare de către firme de specialitate

Executant

Sol

Nu este cazul

Apa

Nu este cazul

Aer

Nu este cazul

 • 5.3.6 Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

numărul de locuri de munca create și menținute în faza de execuție: în faza de execuție estimăm un număr de 20 noi locuri de muncă pentru execuția de teren a investiției.

•   numărul de locuri de muncă create în faza de operare: în faza de operare

sunt necesare 8 posturi de dispeceri și 5 posturi tehnice și administrative (44 locuri noi de munca prin organizarea pe patru schimburi a posturilor de operator).

5.4 Principalii indicatori tehnico economici

 • •  indicatori maximali:

 • •     valoarea totală: 74.950.332 lei cu TVA, din care: constructii-monaj (C+M): 13.665.947 lei cu TVA.

 • •  indicatori minimali:

 • •      capacități (in unități fizice și valorice):

•    număr de locații supravegheate 582 locații:

 • supraveghere video a 71 unități de învățământ;

 • supravegherea video a 268 platforme gospodărești;

 • supravegherea accesului neautorizat pe pistele de biciclete în 21 puncte;

 • supravegherea a 26 parcuri și scuaruri;

 • supravegherea a 11 piețe;

 • supravegherea unui număr de 129 stații de transport în comun;

 • monitorizarea accesului vehiculelor neautorizate (trafic greu) în zonele A și B ale orașului în 17 puncte;

 • supravegherea a 5 parcări;

 • supravegherea a 26 intersecții;

 • supravegherea a 8 zone în care se depun deșeuri fără autorizare.

 • •  număr de camere video: 1.562 buc;

 • •  capacitatea de stocare HDD-uri: 4.300 TB;

 • •  timpul de stocare a imaginilor video: 30 zile - pentru înregistrare continuă 24h/24h;

 • •  indicatori de calitate - conform fiselor tehnice din Anexa 2;

 • •  durata totala a exploatării: 15 ani.

 • •  indicatori financiari, socioeconomici, de impact

 • •     numărul de locuri de munca create și menținute în faza de execuție: 20;

 • •      numărul de locuri de munca create în faza de operare: 44.

 • •  durata estimată de execuție a investiției: 48 luni implementare de la data predării amplasamentelor.

 • •  conformitate

Soluția recomandată se încadrează în prevederile următoarelor acte normative:

 • •  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu completările și modificările ulterioare;

 • •  HG nr. 301/2012 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 • •  surse de finanțare.

Sursele de finanțare a investiției sunt constituite din bugetul local.

 • 6 URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE

Sunt necesare următoarele avize și acorduri:

Certificatul de urbanism si avizele mentionate de acesta.

 • 7 IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1 Entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este Municipiul Arad.

 • 7.2 Strategia de implementare

Investiția poate fi implementată atât integral, cât și în etape, în funcție de disponibilitatea surselor de finanțare. În cazul în care se recurge la implementare în etape, recomandăm ca într-o primă etapă să fie realizat dispeceratul și supravegherea din zonele cu cele mai multe incidente sau abateri de la respectarea reglementărilor.

Având în vedere că soluțiile de analiză video bazate pe inteligența artificială sunt foarte recente, iar unele dintre ele nu sunt suficient de mature (testate exhaustiv, cu rata de erori mică și acuratețe ridicată etc.) recomandăm ca în procedura de achiziție a execuției proiectului să fie inclusă o etapă de demonstrație practică pe baza unei teme elaborate pentru această demonstrație și a unei scheme de punctare și acceptare a soluției propuse. Soluțiile care nu îndeplinesc criteriul de acceptare vor fi respinse.

 • 7.3 Strategia de exploatare și întreținere

Perioada estimata de execuție și punere în funcțiune a obiectului investiției: 48 luni din momentul predării amplasamentelor de către Beneficiar către executant.

Perioada de exploatare minima 15 ani va fi etapizata astfel:

 • •  Primii 5 ani fără costuri cu materiale necesare funcționării, altele decât costurile normale cu energia electrică și personalul; în această perioadă sistemul se va maturiza din punctul de vedere al utilizării optimale, asigurându-se în același timp actualitatea acestuia.

 • •  Între anul 5 și anul 10 - costuri reduse de exploatare, altele decât cele normale aferente serviciilor de întreținere și utilități necesare funcționarii investiției;

 • •  Intre anul 10 și anul 15 - costurile de exploatare pot crește (altele decât cele normale aferente serviciilor de întreținere și utilități necesare funcționării investiției) ce vor fi influențate de fenomenul de uzură morala (evoluția tehnologiilor în acest segment nu poate fi previzionata prim metode concrete) și uzură fizica a elementelor investiției, în special al celor aflate în aer liber.

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Municipiul Arad va asigura operaționalizarea unui compartiment organizatoric de exploatare a investiției în colaborare cu Poliția Locală.

 • 8 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Soluția recomandată îndeplinește obiectivele investiției, prin intermediul unei concepții tehnice moderne, sustenabile și cu un raport cost/performanță optim. Soluția permite o abordare etapizată (două sau trei etape) în funcție de asigurarea surselor financiare.

În vederea asigurării unei fiabilități ridicate, a unei responsabilități unice și a unui management unitar al întregii soluții, se recomanda ca implementarea si mentenanta solutiei sa fie asigurata de catre un integrator unic, evitandu-se astfel eventualele incompatibilități ale componentelor solutiei integrate.

9 DEVIZ GENERAL

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

4,580

870

5,450

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

4,580

870

5,450

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - alimentare cu energie electrica

253,750

48,213

301,963

2.2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - servicii comunicatii date pe perioada de garantie de 5 ani

21,750,000

4,132,500

25,882,500

TOTAL CAPITOL 2

22,003,750

4,180,713

26,184,463

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

3.3

Expertizare tehnica

0

0

0

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

304,700

57,893

362,593

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

0

0

0

3.5.4

Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

84,700

16,093

100,793

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

24,500

4,655

29,155

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

195,500

37,145

232,645

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

69,000

13,110

82,110

3.7

Consultanță

452,500

85,975

538,475

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

440,000

83,600

523,600

3.7.2

Auditul financiar

12,500

2,375

14,875

3.8

Asistență tehnică

194,000

36,860

230,860

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

129,500

0

3

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

110,075

0

3

3.8.1.2

pentru participare la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de execuție, avizat de ISC

19,425

3,691

23,116

3.8.2

Dirigentie de santier

64,500

1

5

TOTAL CAPITOL 3

951,200

180,728

1,131,928

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

9,233,642

1,754,392

10,988,034

4.1.1

Lucrari instalatii electrice

2,680,760

509,344

3,190,104

Lucrari instalatii comunicatii

1,096,775

208,387

1,305,162

Lucrari instalatii securitate

5,398,084

1,025,636

6,423,720

Lucrari amenjare dispecerat

58,023

11,024

69,047

4.2

Montaj utilaje tehnologice

1,923,767

365,516

2,289,283

4.2.1

Montaj camere fixe tip Dome, bullet 4.3-8mm

1,021,140

194,017

1,215,157

4.2.2

Montaj camere fixe tip Bullet 9-22mm

204,960

38,942

243,902

4.2.3

Montaj camere LPR

178,425

33,901

212,326

4.2.4

Montaj camere mobile

32,940

6,259

39,199

4.2.5

Montaj echipamente comunicatii in teren (switch)

295,110

56,071

351,181

4.2.6

Montaj echipament monitorizare calitate aer

56,700

10,773

67,473

4.2.7

Montaj rack 47U complet

1,800

342

2,142

4.2.8

Montaj servere video in centru date

52,500

9,975

62,475

4.2.9

Montaj storage in centru date

6,975

1,325

8,300

4.2.10

Montaj statie lucru operatori

11,250

2,138

13,388

4.2.11

Montaj videowall

9,600

1,824

11,424

4.2.12

Montaj servere aplicatii

2,500

475

2,975

4.2.13

Montaj statii lucru aplicatii

640

122

762

4.2.14

Montaj UPS in centru date

13,950

2,651

16,601

4.2.15

Montaj Grup electrogen

6,975

1,325

8,300

4.2.16

Montaj echipament comunicatii centru date

4,500

855

5,355

4.2.17

Montaj echipament climatizare centru date

13,950

2,651

16,601

4.2.18

Montaj echipament climatizare sala operatori, sala criza

7,500

1,425

8,925

4.2.19

Montaj tablouri electrice

2,352

447

2,799

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

18934495

3597554

22532049

4.3.1

Camera video fixa Dome, bullet 4.3-8mm

6451462

1225778

7677240

4.3.2

Camera fixa Bullet 9-22mm

1359079

258225

1617304

4.3.3

Camera video LPR

1081570

205498

1287068

4.3.4

Camera video mobila

464735

88300

553035

4.3.5

Switch 4 porturi PoE

472470

89769

562239

4.3.6

Switch 8 porturi PoE

367450

69816

437266

4.3.7

Extender PoE

62184

11815

73999

4.3.8

Echipament monitorizare calitate aer

837000

159030

996030

4.3.9

Server procesare video

3246375

616811

3863186

4.3.10

Storage

2673750

508013

3181763

4.3.11

Switch-uri dispecerat

418500

79515

498015

4.3.12

Statie lucru operator

208087

39537

247624

4.3.13

Rack

39990

7598

47588

4.3.14

Videowall

497494

94524

592018

4.3.15

Sever aplicatii

26970

5124

32094

4.3.16

Statie de lucru aplicatii

13950

2651

16601

4.3.17

UPS

207252

39378

246630

4.3.18

Grup generator

71145

13518

84663

4.3.19

Echipament climatizare CD

392532

74581

467113

4.3.20

Echipament climatizare CO, CC

9950

1891

11841

4.3.21

Tablou electric

32,550

6,185

38,735

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

37,665

7,156

44,821

4.5.1

Mobilier dispecerat

37,665

7,156

44,821

4.6

Active necorporale

9,433,136

1,792,296

11,225,432

4.6.1

Licente sfw server procesare video, VMS

1,720,175

326,833

2,047,008

4.6.2

Licente LPR

3,815,092

724,867

4,539,959

4.6.3

Licente redundanta

15,530

2,951

18,481

4.6.4

Licente sfw server aplicatii

30,000

5,700

35,700

4.6.5

Actualizare licente VMS pe perioada de gar. 5 ani incl mententata

2,457,339

466,894

2,924,233

4.6.6

Licenta aplicatii

1,395,000

265,050

1,660,050

TOTAL CAPITOL 4

39,562,705

7,516,914

47,079,619

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

91,000

17,290

108,290

5.1.1

Lucrări de construcții aferente organizării de santier

68,250

12,968

81,218

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

22,750

4,323

27,073

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

126,324

24,002

150,325

5.2.1

Comsioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

57,420

10,910

68,330

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

11,484

2,182

13,666

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

57,420

10,910

68,330

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

197,814

37,585

235,398

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOL 5

415,137

78,876

494,014

CAPITOLUL 6 Cheltuieli cu probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

34,475

6,550

41,025

6.2

Probe tehnologice și teste

11,625

2,209

13,834

TOTAL CAPITOLUL 6

46,100

8,759

54,859

TOTAL GENERAL

62,983,472

11,966,860

74,950,332

Din care C + M

11,483,989

2,181,958

13,665,947

10 Anexa 1 - Amplasare camere supraveghere video

a) Unități de învățământ

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona su pravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

1

1

Colegiul Național „Moise Nicoară”

În lungul străzii

SM-I

P-ța Margareta Bibici nr. 1

2

Intrarea secundară - în diagonală

3

Intrarea principală

SM-proiector; SM-I cu SD-W montat în parc

4

2

Colegiul Național „Elena

Ghiba Birta”

Intrarea din Str. Decembrie 1918, trecere pietoni pe Decembrie 1918, paralel cu parcul

SM-I, colț cu str. Decembrie 1918

Bd. Grl. Dragalina nr.6

5

Intrarea principală din Bd.

Gen. Dragalina

SM-I cu SD la cca 33m de stâlpul de mai sus și cca. 27m de următorul stâlp

6

Spre statuie, Parcul Copiilor

Idem

7

3

Colegiul Național „Vasile Goldiș”

Intrarea secundară - în diagonală

SB-I cu SD

Calea Victoriei nr. 1-3

8

3a

Colegiul Național „Vasile Goldiș”

Intrarea principală (inclusiv Grădinița PN nr. 1 - poz. 4)

SB-I camera pe consolă

Str. Șt. Augustin Doinaș nr. 33-37

9

Curte, spre dreapta

SB-I camera pe consolă

10

Curte, spre stânga

SB-I camera pe consolă

4

Grădinița PN Nr. 1

Clădire comună, aceeași intrare cu Colegiul Național „V. Goldiș” de la poz. 3a

Str. Șt. Augustin Doinaș nr. 33-35

11

5

Colegiul Economic

Intrare în Colegiul

Economic din Bd. Decebal

SV decorativ, cu SD folosit în comun și pentru monitorizarea Pieții George Coșbuc (Piețe poz. 26 - suplimentară)

P-ța George Enescu nr. 2

12

6

Colegiul tehnic „Aurel Vlaicu”

Intrarea în gangul spre curtea interioară - poartă metalică dublă cu poartă pietonală inclusă; trecere peste pod Decebal

SN amplasat pe zona de parcare (în linie cu arborii de pe aliniament, în apropierea trecerii peste B-dul Decebal;

B-dul Decebal nr. 31A

13

7

Colegiul tehnic de constr. și protecția mediului Arad

Str. loan Fluieraș nr. 10C

Intrare pietoni + auto, trecere pietoni pe str. Fluieraș

SB-I cu SD și cutie FO

14

Intrare autocare, mașini gunoi (alee)

SB-I la intrarea pe aleea spre poartă, cutie FO RCS

15

7a

Colegiul tehnic de constr. și protecția mediului Arad -Școala Gimnazială nr. 6

Str. Hațeg nr. 3

Intrarea principală, punctul termic din curte

SN amplasat vis a vis de poarta de intrare, pe spațiul dintre două locuri de parcare

16

Idem

Str. Hațeg nr. 3 colț cu str.

Slatina

Poarta de acces la platforma FN din curte (în stânga porții) și curtea colegiului

SB-I (C) cu 1 braț, amplasat pe zona de parcare în dreapta porții de acces la platforma din curte (aproape de intersecția str. Hațeg - str. Slatina)

17

Idem

Str. Constantin Brâncuși

Curtea interioară dintre corpurile de clădire ale colegiului

SB-I (C) cu două brațe amplasat peste stradă, în dreptul locului de joacă, pe str. C. Brâncuși

18

8

Colegiul „Csiky Gergely”

Str. Vârful cu Dor nr. 22

Spre curte

SM-I cu 1 braț, în stânga porților pietoni + auto. Vis a vis SB-E cu SD.

19

8a

Colegiul „Csiky Gergely”

Str. Transilvaniei nr. 5

Intrarea secundară, spre curte, perpendicular pe stradă

SL pe trotuar, în dreapta intrării din spate, cu cutie FO

20

Idem

În lungul străzii, trecere pietoni pe str. Transilvaniei

Idem

21

9

Grădinița PP „Kincskereso”

Str. Andrei Șaguna nr. 86

Intrare în clădire

SB-I vis a vis

22

Trecere pietoni spre intersecția cu str. Octavian Goga

Idem

23

10

Colegiul Național „Preparandia-Dimitrie Țichindeal”

B-dul Gen. Ion Drăgălina nr. 5-7

Intrarea principală - poartă metalică dublă

SM-I (C) 1 braț cu SD, amplasat pe spațiul de parcare, în dreapta trecerii de pietoni din dreptul intrării, peste Bd. Gen. I. Drăgălina

24

Idem

Idem

Spre curte / teren sport, sala de sport și intrarea (blocată?) - poartă metalică simplă

SM-I (C) 1 braț, amplasat pe spațiul de parcare

25

Idem

Spre poartă dublă, metalică de acces în curte dinspre str. W.A. Mozart, lângă platformă de gunoi (FN)

SB-I (C) 1 braț, amplasat în curba făcută de str. W.A. Mozart, chiar în dreptul porții

Str. Wolfgang Amadeus Mozart

26

10a

Colegiul Național „Preparandia-Dimitrie

Țichindeal”

Pe zidul clădirii, în stânga porții duble de acces

Fără stâlpi. Iluminat cu corpuri suspendate pe centrul străzii; cablare pe clădiri

Str. Lucian Blaga nr. 9

27

Idem

Pe zidul clădirii, în dreapta porții duble de acces

Idem

28

11

Colegiul tehnologic de industrie alimentară

Intrare principală în clădire

Idem; Dome (al colegiului) pe clădire

Str. Lucian Blaga nr. 15

29

Idem

Intrare laterală din str. I.

Georgescu

Idem

Str. Dr. Ion Georgescu nr. 2

30

12

Colegiul de arte „Sabin Drăgoi”

Intrare în clădire, vis a vis de Catedrala Sf. Treime

SB-I cu SD

B-dul Revoluției nr. 20

31

Idem

Intrare blocată în curte, platformă gunoi interioară

SB-I

32

Idem

Intrare laterală în clădire, platformă gunoi bloc vecin

SN pe spațiu verde

B-dul Revoluției nr. 12-18

33

Idem

Intrare în clădire, vis a vis de Catedrala Sf. Treime

SB-Tramvai, lângă clădire Liceu CFR (închis?)

34

13

Liceul Național de Informatică

Intrarea principală în Corp A (din Bd. Iuliu Maniu)

SB-I cu SD

B-dul Iuliu Maniu nr. 39-41 (Corp A)

35

Liceul Național de Informatică (Corp A)

În lungul Bd. Iuliu Maniu, trecere pietoni

SB-I

B-dul Iuliu Maniu nr. 39-41 (Corp A)

36

Liceul Național de Informatică (Corp A)

Trecere pietoni, peste Bd. Iuliu Maniu

Idem

B-dul Iuliu Maniu nr. 39-41 (Corp A)

37

Liceul Național de Informatică (Corp A)

Trecere pietoni, peste Bd. Iuliu Maniu (vis a vis de liceu)

SB-I, vis a vis de liceu

B-dul Iuliu Maniu nr. 39-41 (Corp A)

38

Liceul Național de Informatică (Corp A)

Intrarea secundară și trecere pietoni peste str. Ioan Alexandru

SL vis a vis, în dreapta intrării laterale

B-dul luliu Maniu nr. 39-41 (Corp A)

39

Liceul Național de Informatică (Corp A)

Intrarea din spate în Corp A (din Str. Udrea 5)

SB-I, curte spate

Str. Udrea nr. 5

40

13a

Liceul Național de Informatică (Corp B)

Intrarea principală în Corp B (din str. Udrea 22)

SN - spațiu verde

Str. Udrea nr. 22 (Corp B)

41

Liceul Național de Informatică (Corp B)

Spre platformă gunoi pe str. Udrea

Idem

Str. Udrea nr. 22 (Corp B)

42

Liceul Național de Informatică (Corp B)

Intrarea secundară și trecere pietoni

SL, cutie TK

Str. Udrea nr. 22 (Corp B)

43

14

Liceul teoretic „Adam

Muller Guttenbrunn”

Intrarea în curte și spre platforma din fundul curții

SB-E (Q), pe str. Posada nr. 28;

Str. Posada nr. 19

44

14a

Liceul teoretic „Adam

Muller Guttenbrunn”

Intrarea în liceu

SB-I (Q) mic, cu SD, manșoane FO, situat în dreapta intrării

Calea Timișorii nr. 29-31 (colț cu Popa Șapcă)

45

Idem

În lungul clădirii, spre str. Popa Șapcă

Idem

71

Idem

La cca. 100m de intrarea în liceu, monument biserica catolică

SB-I (C) cu SD, pe calea Timișorii nr. 33

Idem

46

14b

Liceul teoretic „Adam Muller Guttenbrrunn”

Intrarea în gang spre curtea interioară (clădire?)

SB-I (C), cutie FO RCS pe trotuar, la cca. 20m în dreapta intrării în gang (clădire?)

Calea Timișorii nr. 67

47

15

Grădinița PN nr. 15

Spre intrare, în lungul str. Popa Șapcă, orientat spre Calea Timișorii

SB-I (Q), cu 2 brațe, cutie FO RCS, amplasat pe colț P. Șapcă cu Castanilor; conexiune către rețeaua aferentă listei b / Aradul Nou / 1

Str. Popa Șapcă nr. 5

48

16

Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici”

Intrarea în curte din str. I.

Suciu

SM-I, vis a vis

Str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19

49

Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici”

Str. Dimitrie Bolintineanu

Curte, teren sport, intrarea a doua

SB-I, vis a vis de alee - necesită toaletare arbore vecin

50

16a

Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici”

Str. Dorobanților nr. 23-25

Intrarea situată paralel cu intrarea în curtea biseririi (în stânga); trecere pietoni pe Dorobanți

SB-I pe Dorobanți, la colțul gardului bisericii

51

17

Grădinița PN nr. 27

Calea Iuliu Maniu nr. 20

Intrare pe trepte, cu copertină, în spatele blocului de la Iuliu Maniu; accesul din str. Gen Traian Moșoiu + I. Maniu 12-18

SN amplasat pe colț spațiu verde (în locul unui SM neutilizat)

52

18

Liceul Teologic Penticostal Arad

Str. Petru Rareș nr. 7

Spre poarta de intrare, curte

SN pe spațiul verde între șina de tramvai și trotuar, în stânga porții de acces auto și pietonal; aerian la SB-I

53

19

Liceul (Seminarul) Teologic Ortodox

Str. Academia Teologică nr. 11-13

Intrarea în curte din str. Academia Teologică

SN pe teren neamenajat, în curtea din spate; conexiune comună cu aceea din tabel a / Școli / 25 - Grădinița PP nr. 2

54

Intrare, platformă FN cu acces din strada Sava tekelja, perpendiculară pe Academia Teologică

Idem

55

Curtea din spatele liceului, părculeț de acces la biserica din interiorul curții

Idem

56

20

Liceul cu program sportiv

Str. Independenței nr. 3

Intrare pietonală + auto; platformă FN în curte, între intrare și teren gazonat (în stânga intrării)

SB-I (C ), cutie FO RCS, colț str. Independenței cu str. Sportului

57

Intrare pietonală din str.

Gloriei

SB-I (Q) cu SD, cutii FO RCS și TK; amplasat pe colț Gloriei cu Sportului

58

20a

Liceul cu program sportiv

Str. Grădinarilor nr. 1-15 (intrare pe str. Codrului)

Intrarea din str. Codrului

SB-I plasat pe spațiul verde, în dreapta intrării

59

Idem

Intrarea de pe str.

Grădinarilor - în lungul străzii

SB-I plasat pe spațiul verde, în stânga intrării

60

Idem

Pe str. Codrului, în lungul străzii (vis a vis parcare lângă Biserica Sf. Ghizela)

Idem

61

21

Grădinița nr. 4

Intrarea pietoni pe str.

Suceava

SB-I plasat pe spațiul verde, între intrarea pietonală și aceea auto, cutie

Str. Independenței nr. 5

FO TK; traseu aerian peste str.

Independenței, cca. 50m

62

Intrare auto pe str.

Suceava, trecere pietoni pe str. Suceava

Idem

419

22

Grădinița nr. 7

Str. Grădinarilor nr. 1-15

Intrarea în curte din str. Grădinarilor și platforma din curte

SB-I (Q) 1 braț amplasat pe trotuar în dreapta intrării în curte

420

În lungul str. Grădinarilor

63

23

Grădinița PP nr. 8

Str. Anton Pann nr. 32-34 intersecție cu str. Faurilor

Spre intrarea în curte (spre str. Faurilor)

SB-I (Q) plasat vis a vis de poarta metalică de acces la platformă, pe spațiu verde, str. A. Pann;

64

Spre intrarea în curte la platforma de gunoi

Idem

65

24

Liceul tehnologic de electronică și automatizări „Caius Iacob”

P-ța Caius Iacob nr. 1

Bullet pe SN sau cameră tip Dome montată deasupra intrării (pe latura de est)

SN plasat pe spațiul verde, pe DN7E (latura de est - spre Liceul CFR);

66

Intrarea din DN7E (latura de nord) - poartă metalică două canaturi

SB-I 1 braț plasat pe spațiul verde, pe DN7E (latura de nord);

67

Intrarea de pe latura de sud (Catedrala Sf. Treime)

SN plasat pe spațiul verde, pe latura de sud (între liceu și Catedrală);

68

25

Liceul tehnologic „Francisc Neuman”

Intrarea din str. Paul Chinezul

SB-I, cutie FO

Str. Sava Tekelija nr. 1

69

Trecere pietoni peste str. Preparandiei

Idem

70

25a

Liceul tehnologic „Francisc Neuman”

Intrarea 2 în liceu

SB-I pe str. Labirint, cutie FO

Str. Ciocârliei nr. 27

Intrare nefolosită

26

Liceul tehnologic „Iuliu Moldovan”

Calea Timișorii nr. 29-31

72

27

Liceul tehnologic de transp. auto „Henri Coandă”

Intrare comună: arcadă zid cu poartă pietonală inclusă în poarta auto

Camera montată pe zid, deasupra porții metalice

Str. Mărășești nr. 34

73

28

Școala postliceală sanitară

Intrarea secundară -aprovizionare, auto

SN pe spațiul verde, traseu aerian

Calea Victoriei nr. 1-3

74

29

Școala gimnazială „Adam Nicolae”

Intrarea pe aleea principală (la cca. 20m)

SB-I (C ), cutie FO antenă!, pe spațiul verde în fața intrării (ușor în dreapta acesteia)

Str. Steagului nr. 27A

75

idem

SB-I (Q) mare amplasat la cca. 40m de stâlpul de mai sus

76

30

Grădinița PN nr. 21

Intrarea în curte, treceri pietonale pe str. Frumoasă și str. Pescăruș

SB-I (Q) mare, amplasat pe spațiul verde, în dreapta intrării (pietonală și auto)

Str. Frumoasă nr. 21 la intersecția cu str. Pescăruș nr. 51

77

31

Grădinița PN nr. 22

Intrările pentru pietoni și mașini (porți metalice)

SB-I (C ), amplasat pe str. Pescăruș vis a vis de grădiniță, pe spațiul verde dintre trotuar și stradă, puțin în stânga față de intrare

Str. Pescăruș nr. 22

78

32

Grădinița PP „Mămăruța”

Intrările pentru pietoni și mașini (porți metalice)

SB-I (C ) lângă SB dublu cu post trafo, vis a vis de grădiniță;

Str. Frunzei nr. 2-4

79

33

Școala Gimnazială „Aron Cotruș”

Spre intrarea pietonală

SB-I amplasat pe trotuar, lângă intrarea în curtea școlii

Str. Petru Rareș nr. 20

80

idem

Spre platforma gunoi nr. 213

Idem

81

idem

Spre intrarea auto

SB-E amplasat la colț magazin PROFI pe aleea de lângă garaje

82

idem

Spre intrarea auto spre sala de sport din curtea școlii

SB-E amplasat lângă punctul termic și blocul F, în parcare

83

33a

Școala Gimnazială „Aron Cotruș”

Spre intrarea pietonală și trecerea de pietoni

SB-I (Q) vis a vis de intrarea în școală, lângă trecerea de pietoni; necesită toaletare arbori

Str. Ardealului nr. 8

84

idem

Spre intrarea auto

SB-I (Q) cu cutie FO amplasat lângă intrarea auto din str. Milcov

Str. Milcov

85

33b

Școala Gimnazială „Aron Cotruș”

Spre curtea școlii

SB-I amplasat lângă intrarea pietonală în curte și trecerea de pietoni

Str. Petru Rareș nr. 21

86

idem

Spre trecerea de pietoni

Idem

87

idem

Str. Porumbiței

Spre intrarea din str. Porumbiței

SB-I (Q) amplasat pe str. Porumbiței

88

34

Școala Gimnazială nr. 21

„Aurel Vlaicu”

Str. Fulgerului nr. 2-4

Spre intrarea auto

SN amplasat la margine parcării, pe colț, lângă intrarea auto din spatele blocului

89

idem

Spre intrare pietonală

SB-I amplasat la colțul blocului (lângă grădină - spațiu verde)

90

35

Școala Gimnazială „Avram

Iancu”

Str. Vasile Conta nr. 2B

Spre poartă dublă metalică (evacuare gunoi), cu poartă pietonală inserată; trecere pietoni pe V. Conta

SB-I+E (Q), amplasat pe str. V. Conta vis a vis de intrare, în stânga trecerii de pietoni

91

idem

Spre poartă auto dublă (cadre) din alee desprinsă din V. Conta

SN amplasat pe trotuarul aleii în stânga itrării pe aceasta

92

36

Școala Gimnazială „Caius

Iacob~

Str. Nucet nr. 3

Spre intrarea pietonală din str. Sighișoara

SN amplasat pe spațiul verde dintre trotuar și gard la intrarea din str. Sighișoara

93

idem

Spre intrarea pietonală din str. Nucet

SB-I amplasat lângă platforma nr. 126, anexa b/Micălaca500/22

94

idem

Spre intrarea auto din str. Nucet

SB-I amplasat la colțul blocului 543

95

37

Școala Gimnazială „Ilarion Felea~

Str. Ilarion Felea nr. 7-13 intersecție cu str. C. Brâncoveanu

Intrare auto și pietonală

SB-I cu SD, cutie FO RCS

96

38

Grădinița PP nr. 3

Str. Ilarion Felea nr. 7-9

Intrare pietoni și auto; containere în dreapta porții auto

SB-I cu SD, cutie FO RCS

97

Intrare pietoni

SB-I cu SD lângă gard biserică, vis a vis

98

39

Școala Gimnazială „Iosif Moldovan”

Str. Oituz nr. 108-114

Intrare pietoni, trecere pietoni pe str. Oituz

SB-I, cutie FO RCS între cele două intrări

99

Intrare auto, acces la platformă gunoi

Idem

100

39a

Școala Gimnazială „Iosif Moldovan”

Intrare auto și pietonală din str. Ciorogariu

SB-I, cutie FO RCS vis a vis pe Ciorogariu 195

Str. Condurașilor nr. 48-50

101

39b

Școala Gimnazială „Iosif Moldovan”

Poartă pietoni 1 + poartă auto (spre dreapta)

SN plasat pe spațiu verde între str. Ciorogariu și gard școală

Str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 18-22

102

idem

Poartă pietoni 2 (spre stânga - str. L. Rebreanu)

Idem

103

40

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Cameră montată pe clădire în dreapta intrării

Cutie FO pe clădirea vecină, la cca. 20m

Str. Episcopiei nr. 40-42

104

Cameră montată pe clădire în stânga intrării

Idem

105

41

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

Spre intrarea pietonală și auto

SN amplasat pe colțul str. Poetului, pe spațiu verde, în dreapta intrării

Str. Poetului nr. 89A

106

idem

Spre trecere pietoni pe str. Poetului

Idem

107

42

Școala Gimnazială „Regina Maria”

Spre intrare pietonală -profesori

Stâlp nou amplasat lângă intrarea pietonală pentru profesori din str. Milova

Str. Mioriței nr. 9A + str. Milova

108

idem

Spre intrare pietonală în curte (elevi)

Stâlp nou amplasat la colțul blocului 230

109

Idem

Spre anexa b/Micălaca 100/61 și platforma nr. 197 b/Micălaca 500/17

Idem

110

43

Grădinița PP nr. 1

Spre intrarea în curte

SB-I - necesită toaletare arbori

Str, Tudor Vlamirescu nr. 20-22

111

44

Grădinița PP nr. 15

Spre poartă pietonală și auto, amplasată la colțul perimetrului

SB-I pe str. Avrig

Str. Avrig nr. 21-23

112

45

Grădinița PP nr. 22

Spre intrarea în curte

Suport (estacadă) țevi termoficare, lângă gardul spre triaj), sau pe clădirea Casei de Pensii

Str. Voluntarilor nr. 2

113

46

Grădinița PP nr. 11

Spre intrarea în grădiniță

SB-I (Q) amplasat pe trotuar lângă intrarea în grădiniță

Str. Crasna nr. 44

114

47

Grădinița PN nr. 10 „Mugurel”

Spre intrarea dinspre bloc

SN amplasat în colțul curții grădiniței, lângă bloc

Str. Petru Rareș nr. 20

115

idem

Spre intrarea dinspre alee (părculeț)

Idem

116

idem

Spre părculețul (loc de joacă) de lângă grădiniță

SB-I cu SD amplasat în colțul curții spre biserică, la intersecția str. P. Rareș cu Aleea Romanța

117

48

Grădinița PP nr. 12

Către curte

SB-I (Q) amplasat pe trotuar, lângă gard grădiniță

Str. Ardealului nr. 9-11

118

idem

Către intrarea în curte (loc de joacă, platformă interioară) din str. Dimitrie Cantemir la intersecția cu str. Toporași

SB-I (Q) amplasat la intersecția str.D.

Cantemir cu str. Toporași

119

49

Grădinița PP nr. 14

Intrare principală din alee spate Bl. E2, Sc.C (în spatele blocului)

SM-I pe spațiu verde lângă bloc

Str. Patria nr. 2-4

120

idem

Intrarea secundară (auto), cu spațiu depozitare cartoane și materiale reciclabile

SB-E în curte, lângă poarta auto

121

50

Grădinița PN nr. 6

Spre intrarea din str.

Molidului - poartă pietonală, cu poartă auto în stânga

SN pe str. Molidului vis a vis de grădiniță, între cele două porți;

Str. Ogorului nr. 14

122

51

Grădinița PN nr. 26

Intrarea în clădire (la cca. 5m)

SB-I (C) cu cutie FO RCS, aplasat pe trotuar, în dreapta intrării în clădire

Str. Memorandului nr. 2

123

52

Grădinița PP nr. 3

Intrarea în gang spre curtea interioară (clădire?)

SB-I cu 2 brațe cu cutie FO RCS, aplasat pe trotuar, în stânga intrării

Calea Timișorii nr. 94

124

53

Grădinița PP nr. 9 „Elefănțelul Alfa”

Intrarea în curte, auto și pietonal din Str. Condurașilor

SB-I (C) cu 1 braț și cutie FO amplasat pe trotuar pe str. Condurașilor înainte de intersecția cu str. Gh. Doja, vis a vis de grădiniță

Str. Condurașilor nr. 13

125

idem

Treceri peste Condurașilor (spre str. Gh. Doja)

Idem

126

idem

Intrarea în clădire din str.

Gheorghe Doja

SB-I (C) cu 1 braț și cutie FO amplasat pe trotuar pe str. Gh. Doja, vis a vis de intrarea în clădirea grădiniței

127

idem

Trecere pietoni peste Gh. Doja (spre str. Condurașilor)

128

54

Grădinița PN nr. 2

În lungul str. Preparandia

SB-I cu cutie FO RCS la intrarea în curte

Str. Grigore Alexandrescu nr. 14

129

În lungul str. Preparandia -în sens invers

130

55

Grădinița PP nr. 2

Curte, platformă bloc 25, fără nr.

Pe clădire grădiniță, lângă poartă

Str. Academia Teologică nr. 8-10

Fără stâlpi. Iluminat cu corpuri suspendate pe centrul străzii

131

Trecere pietoni

132

În lungul str. Academia Teologică

133

56

Grădinița PP „Piticot”

Intrarea pietonală + auto în curte

SB-I cu cutie FO RCS, amplasat vis a vis pe str. Griviței

Str. Griviței nr. 17

134

57

Grădinița PN nr. 12

Intrarea în clădire

SB-I (C ) cu cutie FO TK amplasat vis a vis, pe Rodnei nr. 2 - scara B

Str. Rodnei nr. 3-5 Bl. 5

135

58

Grădinița PN nr. 24

Intrarea în gang acces (cca. 25m) și trecerea de pietoni pe str. L. Rebreanu

SB-E (Q) amplasat vis a vis;

Str. Liviu Rebreanu nr. 1214

136

59

Grădinița PN nr. 29

Intrarea în curte și clădire -în diagonală

SN în colț curte, în diagonală față de intrarea în clădire;

Calea Bodrogului nr. 32

137

60

Grădinița PP nr. 10 „Furnicuța”

Intrare pietoni, spațiu joacă

SM-I (octo) amplasat pe spațiu verde lângă Bl. X6 pe Aleea Tomis

Str. Constantin Brâncuși nr.

60A

138

Intrare auto la platforma de gunoi

Alt stâlp similar, la coordonatele date

139

61

Grădinița PP „Curcubeul copiilor”

Intrare auto prin spatele blocului de pe str. S. Balint

SN la intrarea în curte

Str. Simion Balint nr. 7-9

140

Intrare persoane în clădire

SN pe spațiu verde

141

62

Grădinița PP nr. 13 „Curcubeul Copiilor”

Intrare în clădire

Cablare pe clădiri

Str. Dr. Ion Georgescu nr. 7

Fără stâlpi. Iluminat cu corpuri suspendate pe centrul străzii

142

63

Grădinița PP 16 „Grădinița prieteniei”

Intrarea 1 și loc de joacă în față

SB-I (C ) amplasat vis a vis, între intrări

Str. Predeal nr. 3+

143

idem

Intrarea 2 și loc de joacă în spate

Idem

144

64

Grădinița PP „Palatul fermecat”

Intrarea în curte, loc de joacă

SM-I (oct) cu 2 brațe amplasat în bucla str. Saturn

Str. Poetului nr. 89B

145

idem

Intrare auto (în spatele clădirii), trecere de pietoni pe str. Saturn, tomberoane

Idem

146

65

Grădinița PN nr. 8

Spre intrare, trecere pietoni pe str. Poetului

SN amplasat pe spațiu verde pe str. Jiului, în dreapta intrării;

Str. Poetului nr. 72

147

66

Grădinița PP nr. 9 „Palatul Fermecat”

Spre intrarea în grădiniță

SB-I cu cutie FO amplasat pe trotuar, lângă grădiniță

Calea 6 vânători nr. 34

148

67

Grădinița PS nr. 2

Spre intrarea în grădiniță

SN amplasat în grădina blocului U3 (în fața intrării în grădiniță)

Str. Izoi nr. 1

149

68

Grădinița PP nr. 18 „Căsuța piticilor”

Intrarea în clădire dinspre Calea Radnei

SB-I (Q) cu 1 braț, amplasat pe spațiul verde pe str. Radnei colț cu str. Renașterii; manșon FO

Calea Radnei nr. 248

150

idem

Intrarea în clădire dinspre str. Renașterii, intrarea în curte (înainte de Biserica Creștină Penticostală Micălaca)

SB-I-T (C) cu 1 braț amplasat pe trotuarul de pe str. Renașterii, chiar în fața intrării dinspre Renașterii

Str. Renașterii, lângă Biserica Creștină Penticostală Micălaca

151

69

Grădinița PN nr. 11

Intrarea în clădire dinspre str. Renașterii

SB-I (C) cu 1 braț amplasat pe trotuar în dreapta intrării (spre Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe);

Str. Renașterii nr. 9

152

70

Grădinița PP nr. 7

Intrarea în curte și clădire dinspre Calea Radnei

SB-I (C) cu 1 braț amplasat pe spațiul verde între gard și stradă, în dreapta porții;

Calea Radnei nr. 143 (intersecția cu str. Zefir)

153

idem

Curte și intrare în curte la platformă gospodărească situată în dreapta porții duble, metalice

SB-I-E (Q) cu 1 braț amplasat pe spațiul verde dintre gard și str. Zefir, în dreapta porții duble, metalice;

idem

154

71

Grădinița PP „Prichindel” (fostă PN nr. 18?)

Spre intrarea în clădire (orientată spre Calea Radnei)

SB-I (Q) cu 1 braț, cutie FO și antenă, amplasat la limita trotuar/stradă, între cele două intrări;

Corp „A” - str. Fabius nr. 8

155

idem

Spre intrarea în curte (opus C. Radnei)

Idem

156

71a

Idem

Spre intrarea în curte (trepte care coboară de la trotuar) - spre Hotel Maxim

SN amplasat pe spațiul verde din dreapta intrării, în fața clădirii grădiniței;

Corp „B” - Calea Radnei nr.

120

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

158

26

0

b) Locații platforme gospodărești în cartierul ALFA

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona supravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

157

1

Str. Tunarilor Bl. 11, 10

Spre platforma 044 și platforma 045

SB-I amplasat pe spațiul verde, în spatele Bl. 11, la 10m de platformă

(Str. Cărămidarilor)

158

2

Str. Zorilor Bl. 1-2

Spre platformă

SB-I cu 2 brațe, amplasat pe spațiul verde al Bl. 21;

Intrarea pe o alee din Faleza Sud intersecție cu Zorilor

3

Str. Tunarilor Bl. 15, 16, 14

Spre platforma 044 și platforma 045

Comun cu poz. 1 din tabel

159

4

Str. Halmagean, A. Suciu Bl. 17

Spre stânga, platformă, extindere parcare

SB-I amplasat în spatele Bl. 17

160

5

Str. Halmagean, A. Suciu Bl. 18

Parcare în amenajare

Comun cu poz. 4 din tabel

161

6

Str. Tunarilor Bl. 25-30

Spre platformă

SN în parcare, lângă trotuarul din spatele Bl. 30

162

7

Str. Barbu Lăutaru Bl. 29, 31, 26, 27, 28

Spre platformă

SN amplasat la colțul Bl. 27;

163

8

Str. Barbu Lăutaru Bl. 32

Spre platformă

SM-I (oct);

164

Idem

Spre intrarea în

Idem

Carefour Expres -tabel e/Piețe/9

165

9

Str. Barbu Lăutaru Bl. 33, 34

Spre platformă

SN amplasat lângă gardul din plasă bordurată care împrejmuiește tarabele Pieței Alfa

166

Idem

Spre tarabe amplasate în aer liber, lângă Carefour Expres -Piața Alfa (tabel e/Piețe/9)

Idem

167

10

Str. Halmagean, A. Suciu Bl. 3-4, 1920, 5

Spre platformă

SN amplasat pe spațiul verde în spatele Bl. 4 pe care este montat manșon FO

168

11

Str. Barbu Lăutaru Bl. 39

Spre platformă, peste parcare

SN amplasat pe spațiul verde lângă Bl. 39 (între Bl. 39 și Bl. 40);

169

12

Str. Zorilor Bl. 42

Spre platformă, paralel cu Bl. 42

SN în dreapta platformei, după trotuar;

170

13

Str. Barbu Lăutaru Bl. 43-57

Spre platformă

SN pe spațiul verde al Bl. 57 (aleea de acces la platformă din str. Zorilor); Comun, stâlp și cameră cu poz. 16

171

14

Str. Barbu Lăutaru Bl. 44-45

Spre platformă

SN amplasat la colțul parcării, la colțul Bl. 45;

172

15

Str. Pădurii Bl. 48-49-50-51,

52,53,54,55,46,47

Spre platforma care se va construi, probabil, în varianta îngropată (foto plan amenajare)

SM-I cu 2 brațe - conform schiței de amenajare (în centrul parcării centrale)

Spațiul dintre blocuri în curs de amenajare

16

Str. Pionerilor Bl. 55-56

Spre platformă -Nr. 051

Comun, stâlp și cameră cu poz. 13

Platformă comună cu poz. 13

173

17

Str. Pădurii Bl. 58-59-60

Spre platformă

SN ampasat pe stațiul verde între Bl.

60 și Bl. 60A, în stânga față de platformă;

174

18

Str. Faleza Sud Bl. 63

Spre platformă

SB-I (C ) amplasat în dreapta platformei

175

19

Str. Faleza Sud Bl. 65

Spre platformă

SB-I (C ) amplasat în unghiul Bl. 65 (necesită toaletare și consolă);

În formă de „L”

176

20

Str. Faleza Sud Bl. 67

Spre platformă, alee cu parcare și garaje

SN amplasat pe spațiul verde în stânga platformei;

În formă de „L”

177

21

Str. Faleza Sud Bl. 68

Spre platformă

SN amplasat pe spațiul verde în unghiul Bl. 68 (în spatele acestuia);

178

22

Str. Faleza Sud Bl. 71

Spre platformă

Folosește același stâlp ca poz. 21

179

23

Str. Zorilor Bl. 73-74

Spre platformă

SB-I cu 2 brațe, cutie FO RCS radio? Traseu aerian spre SB-I amplasat pe

180

24

Str. Condurașilor Bl. 76

Spre platformă

SB-I (Q) cu 2 brațe;

181

25

Str. Faleza Sud Bl. 77

Spre platformă

SB-I (Q) la 30m de SB-I (C ) peste str.

A. Suciu

195

26

Str. Faleza Sud Bl. 82

Spre platformă

SN lângă un SM-I mic, amplasat în stânga platformei;

183

27

Str. Faleza Sud Bl. 84, 85, 86

Spre platforma Nr. 055

SB-I (Q) cu 2 brațe amplasat între garaje, cu cutie FO (dezafectată?);

184

28

Str. Faleza Sud Bl. 87

Spre platforma Nr. 056

Folosește același stâlp ca poz. 27

185

29

Cartier Alfa Carrefour Express Bl. 24

Spre platformă

SM-I (oct) amplasat între platformă și biserică;

186

Idem

Spre Piața Alfa -intrarea din spate

Idem

187

30

Str. Streiului Bl. 12, 13, 20

Spre platformă

SB-I cu cutie FO dezafectată;

188

31

Trei insule (Zori de Zi) - 2 platforme

Spre platformele

210 și 211

Platformele sunt situate la cca. 200m de cabană și de podul pietonal spre Insula 3 în zona „Zori de Zi”

La intrarea în parcarea cabanei Lear

189

Idem

Monitorizare parcare, spre pod

190

32

Str. Pădurii - Azilul de Bătrâni

Spre poarta de acces, auto și pietonal, în curtea azilului

SM-I (oct) cu 1 braț amplasat în stânga porții de acces auto și pietonal

Intersecția Str. Bodrogului cu str. Pădurii (prima pe Bodrogului)

191

Spre stația de autobuz marcată în fața porții, spre aeroport

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

35

12

0

b) Locații platforme gospodărești în cartierul VLAICU STÂNGA

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona supravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

192

1

Str. Școalei Bl. X25

Spre platforma nr. 178

SB-I (oct) 1 braț amplasat la colțul spațiului verde al Bl. X30

193

2

Str. Brâncuși nr. 95

Spre platforma nr. 020

SB-I (Q) 1 braț amplasat la colț alee

La intersecția cu str. Hațeg, după Kaufland, pe stânga

194

3

Aleea Tomis nr. 4 Bl. X3, X5

Spre platforma

SN pe spațiul dintre 2 parcări,

F.N.

195

4

Aleea Tomis Bl. X1

Spre platforma Nr. 165

SN pe spațiul dintre 2 parcări,

La capătul Bl. X6 - vis a vis de Aleea Tomis

196

5

Str. C. Brâncuși Bl. X33, X30

Spre platforma Nr. 177

SM-I (oct) 1 braț amplasat la colțul Bl. 30 în spatele platformei

197

6

Str. Oborului nr. 1-3 (intersecția cu Aleea Tomis)

Spre platforma Nr. 166

SB-I (Q) 1 braț amplasat pe spațiul verde

198

7

Aleea Neptun Bl. Y7

Spre platforma Nr. 230 (la cca. 20m)

SB-I (C) 2 brațe amplasat pe Aleea Neptun

8

Școala Gimnazială nr. 6

Comun cu lista a/Școli/7a (Școala Gimnazială nr. 6 - Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad)

Str. Hațeg nr. 3

199

9

Aleea Dezna Bl. X14

Spre platforma Nr. 171

SM-I (oct) 1 (2) brațe - în curs de montare, în fața Sc. B a Bl. X14

În fața scării B a Bl. X14

200

10

Aleea Dezna Bl. X12

Spre platforma Nr. 170

SM-I (oct) 1 (2) brațe - în curs de montare, la colț Bl. X12

Între Bl. x11 și X12, în față

201

11

Str. C. Brâncuși Bl. X21

Spre platforma Nr. 168

SM-I mic situat la stânga față de platformă;

202

12

Aleea Ulise Bl. Y14

Spre platforma Nr. 179

SN amplasat pe spațiul verde la colț Bl. Y14, pe Aleea Ulise

La colțul Bl. Y14 cu Aleea Ulise (cca. 30m)

13

Str. Independenței - Școala Gimnazială nr. 9

În curte, în stânga intrării, fără număr.

Comun cu a/Școli/20 (Liceu cu program sportiv)

14

Școala Gimnazială nr. 18 „Avram Iancu”

Comun cu a/Școli/35 Școala

Gimnazială nr. 18

Str. Vasile Conta

203

15

Str. Fluturilor Bl. 9 (2 platforme)

Spre platforma Nr. 175

SM-I (oct) 1 braț amplasat pe spațiul verde al Bl. 7, Sc. B

204

Idem

Spre platforma Nr. 176

SB-I (C) 1 braț în dreapta platformei;

205

16

Aleea Dezna Bl. X10, X11

Spre platforma Nr. 169

SB-I (C) 2 brațe;

(lângă loc de joacă)

206

17

Str. Hațeg Bl. 16

Spre platforma Nr. 109

Intersecția str. Hațeg cu str. C. Brâncuși

18

Str. Hațeg Bl. 17

Folosește platforma Nr. 020 de pe str. C. Brâncuși

207

19

Str. Predeal Bl. 7

Spre platforma Nr. 173

SM-I (oct) 2 brațe amplasat la colțul blocului în dreapta platformei

În fața Bl. 7

20

Str. C. Brâncuși nr. 95

Repetă poz. 2

21

Colegiu de Construcții (7 ??) (2 platforme)

Comun cu lista a/Școli/7 - Col. Th. De Constr. Și Prot. Mediu

(Col. Th. de Constr. și Prot. Mediu) -str. I. Fluieraș 10A

22

Aleea Tomis - Grădinița PP nr. 10 (afară)

Comun cu lista a/Școli/60 -Grădinița PP nr. 10 „Furnicuța”

Platforma din stradă desființată -acum este poartă de acces pietonal

A fost o platformă în stradă, la colțul curții

208

23

Aleea Azuga Bl. F

Spre platforma Nr. 094

SN pe colțul spațiului verde lângă un grup de 4 garaje

209

24

Str. Fluturilor Bl. 10-11 (2 platforme)

Spre platforma Nr. 174

SM-I (oct) 2 brațe spațiul verde al Bl. 9A;

Între Bl. 9A și Bl. 10

25

Grădinița PP 10 „Furnicuța”

Repetă poz. 22; Comun cu lista a/Școli/60 -Grădinița PP nr. 10 „Furnicuța”

Str. Constantin Brâncuși nr. 60A

26

Grădinița PP 16 „Grădinița prieteniei”

Comun cu lista a/Școli/63 -Grădinița PP nr. 16 „Grădinița prieteniei”

Str. Predeal nr. 3

27

Str. Școalei Bl. X25 (repetă poziția 1 din tabel)

Repetă poz. 1

28

Str. Vasile Conta Bl. I4-1 (2 platforme)

Tomberoane plasate la stradă pe Calea A. Vlaicu la intersecția cu V. Conta

29

Str. Școalei Bl. X34 (2 platforme)

Tomberoane în parcarea din spatele Bl. X34 - fără platformă amenajată

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

18

5

0

b) Locații platforme gospodărești în cartierul VLAICU DREAPTA

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona supravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

210

1

Str. Făt Frumos Bl. A6

Spre platforma Nr. 203

SB (C ) amplasat pe stațiu verde lângă garaje

Vis a vis de bl. A6, pe str. Făt Frumos

211

2

Str. I. Creangă - Mânăstire

Pe alee spre str.

I. Creangă

SB-I (Q) amplasat la 20m de un SB cu post trafo;

Nu am putut identifica locul de depozitare a tomberoanelor

212

Idem

Spre parcarea din fața mănăstirii

Idem

213

Idem

Spre intrarea în curtea mănăstirii

Idem

214

3

Calea A. Vlaicu Bl. A1

Spre platforma Nr. 161

SB-I cu 3 brațe amplasat în rond;

2 platforme

215

Idem

Spre platforma Nr. 160

Idem

216

4

Calea A. Vlaicu Bl. A7

Spre platforma Nr. 163, intersecție alei

SB-I amplasat pe trotuar bl. A10/1A

5

Calea A. Vlaicu Bl. A9

Comun cu poziția 6

217

6

Piața Fortuna

Spre platforma Nr. 237 amplasată lăngă un loc de joacă

SB-I cu 3 brațe amplasat în parcare între punctul termic și platformă; situat lateral față de clădirea pieței, la 50m de SB-I cu SD existent la intrarea în piață

Aleea Saturn 9

218

Idem

Spre platforma Nr. 236 amplasată pe str. Călărașilor

SN lăngă hotel-cămin? Piață, traseu aerian 30m la SB

Idem

219

7

Piața Aurel Vlaicu (Agroalimentară)

Spre platforma Nr. 147 situată în spatele ansamblului de clădiri, la capătul unei rampe descendente

SN la capăt rampă; traseu aerian la alt SN - 46,19687, 21,30049 - amplasat la începutul rampei (sus, pe aleea de acces)

Intrare pe str. Călărașilor din Calea A. Vlaicu

220

8

Str. Fulgerului Bl. Z15

Spre platforma Nr. 145

SM-I (Q) la colțul blocului Z3, scara A

221

9

Str. Dorului nr. 24, Bl. B5

Spre platforma Nr. 151

SM-I (Q) lăngă platformă

222

10

Str. Foișor Bl. B16

Spre platforma Nr. 015

SB-I (Q); SB-I (Q) cu cutie FO la cca. 50m

223

11

Aleea Hercule nr. 2, Bl. 18

Spre platforma Nr. 018

SN amplasat în spatele platformei

224

12

Calea A. Vlaicu nr. 1-2

Spre platforma FN1

SB-I (C) cu un braț, amplasat lăngă platformă

Aleea Frații Neumann (în spatele blocului, II cu A. Vlaicu)

225

Idem

Spre platforma FN2

SB-I (C) cu un braț, amplasat lăngă platformă

226

13

Str. Poetului Bl. A34

Spre platforma Nr. 153

SB-I amplasat în parcare (teren viran), în spatele Bl. A34; necesită toaletare

arbori lângă platformă

14

Școala Gimnazială nr. 21 „Aurel Vlaicu”

Comun cu lista b/Vlaicu dreapta/14 -Școală gimnazială nr. 21 „A. Vlaicu”

227

15

Aleea Hipocrat Bl. B2

Spre platforma Nr. 146

SB-I amplasat lângă platformă, în parcarea dintre blocuri

228

16

Str. Poetului Bl. A26

Spre platforma Nr. 013

SN amplasat lângă platformă, alături de PT

229

17

Str. Poetului Bl. A28

Spre platforma Nr. 014

230

17a

Bloc A17

Spre platforma Nr. 158

SB-I cu 2 brațe (C ) amplasat pe spațiu verde vis a vis de alee

Pe Aleea Saturn 8

231

18

Aleea Dej Bl. B14

Spre platforma Nr. 016, Bl. 14

SB-I cu 2 brațe, cutie FO dezafectată;

Între Bl. 13 și Bl. 14

232

19

Str. Ursului Bl. 5

Spre platforma Nr. 149

SN amplasat lângă PT

233

19a

Bloc A19

Spre platforma din dreapta, 156

SM-I cu 2 brațe (oct)

234

20

Str. Stupilor Bl. A50

Spre platforma Nr. 238

SN amplasat lângă platformă

235

20a

Bloc A18

Spre platforma 157, de lângă punctul termic

SB-I cu 2 brațe amplasat pe spațiu verde vis a vis de alee lângă Bl. 18

236

21

Aleea Dej Bl. B12

Spre platforma 017, parcare locatari

SB-I cu 3 brațe, cutie FO?

237

22

Str. Făt Frumos Bl. A3

Spre platforma 204

SM-I (oct), amplasat chiar lângă platformă

238

22a

Bloc A11 la intersecția cu str. A. Vlaicu

Spre platforma 205, peste str. Făt Frumos

SM-I (oct), pe colț la intrarea în parcare locatari;

După cap linie tramvai Făt Frumos

239

23

Str. Poetului nr. 61, Bl. Z6

Spre platforma Nr. 148

SN amplasat lângă platformă pe spațiu verde, lângă str. Poetului

240

24

Str. Poetului Bl. Z7

Spre platforma Nr. 144

SM-I (Q) în grădina Bl. Z7

241

25

Str. Stupilor nr. 14, Bl. A47

Spre platforma Nr. 154

SB-I (Q) lângă grădina Bl. A47

242

26

Str. Călărași Bl.4

Spre platforma Nr. 150

SB-I lângă platformă (și curte casă); 6 stâlpi de la NOD 27

243

27

Str. Călărași Bl.1 - Facultate Stomatologie

Spre platforma Nr. 152

SB-I (Q) lângă Facultatea de Stomatologie

244

28

Calea 6 Vânători Bl. V3

Spre platformă

SN lângă platformă (Bl. V3); 2 stâlpi de la a/67

245

29

Calea 6 Vânători Bl. V4

Spre platformă

Stâlp nou metalic 4-5m amplasat la

colțul blocului CPL, pe trotuar, lângă intrarea în scară

246

30

Calea 6 Vânători Bl. V7, V8

Spre platforma

Nr. 68

Stâlp nou metalic 4-5m amplasat în spatele platformei Nr. 068, lângă PT și Bl. 100

272

Idem

Spre platforma

Nr. 69

SM-E amplasat în grădina Bl. V6

31

Str. Grădinarilor nr. 1-5 - Grădinița

PP nr. 7

Comun cu obiectivul din lista a/Școli/22

32

Str. Anton Pann nr. 30-32 - Grădinița

PP nr. 8

Comun cu obiectivul din lista a/Școli/23

Tomberoane amplasate în curtea grădiniței, acces pe poartă metalică

247

33

Aleea Amara Bl, X36

Spre platforma Nr. 167

SB-I (Q) amplasat pe str.

Brâncoveanu, pe spațiul verde, la intersecția cu str. Amara;

34

Școala Gimnazială nr. 21 „Aurel Vlaicu” - lângă școală

Comun cu obiectivul din lista a/Școli/34

Str. Fulgerului nr. 2-4

248

35

Str. Luchian Bl. B18

Spre platformă

SM-I cu 2 brațe (oct) la intersecția str.

Luchian cu str. Saturn

36

Str. Roșiori

Tomberoane pe stradă - fără platformă amenajată

37

Aleea Dezna Bl. X13

Tomberoane între locurile de parcare din fața Bl. X13

Obiectiv situat de fapt în Vlaicu Stânga

38

Str. Poetului Bl. Z5

Nu a fost identificată platforma - doar câteva tomberoane

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

40

11

0

b) Locații platforme gospodărești în cartierul MICĂLACA 100 - 300

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona supravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

249

1

Str. Caius Lepa, Bl. 102

Spre platforma 220 din mijlocul terenului viran (lângă pod)

SM-I în fața bloc 102 sc. C;

250

2

Str. Caius Lepa, Bl. 106

Spre platforma 218

SM-I - în fața bl. 106

251

3

Str. Prieteniei, Bl. 133

Spre platforma

SM-I în gradina bl. 133 (pe colt);

241

252

4

Str. Simfoniei, Bl. 343 243

Spre platforma 135

SN la colț bl. 242 pe str. Simfoniei

253

5

Str. Simfoniei, Bl. 196 -195

Spre platforma 133

SB-I lângă platforma (bloc 195)

254

6

Str. Simion Popa, Bl. 147

Spre platforma 231

SN lângă platforma în fața bl. 150 pe Simion

255

7

Str. Nicolae Brânzeu, Bl. 305

Spre platforma 078

SN lângă parcare bl. 305 (colt)

256

8

Str. Abrud, Bl. 158

Spre platforma 228

SN comun în mijlocul parcării între bl. 159, 230, 251A     *stâlp comun cu

poziția 46

* vezi și poziția 46

257

9

Splaiul Gen. Gh. Magheru, Bl. 304

Spre platforma 080

SB-I pe faleza în fața bl. 304 E

258

10

Piața Miorița

Spre platforma 199

SB-I (Q) lângă cabinet medical bl. 129 (spate);

Bl. 128, 129, 248

11

Splaiul Gen. Gh. Magheru, Bl. 304 (repetă poz. 9)

259

12

Bd. N. Titulescu, Bl. 302

Spre platforma 072

SB-I în gradina din spatele bl. 302

260

13

Bd. N. Titulescu, Bl. 303

SM-I (Q) lângă platforma în parcare bl. 303

327

14

Str. Simion Popa, Bl. 108, scara E

Spre platforma 224

SB-I la intersecția Imașului cu Simion Popa NOD pe stâlp *stâlp comun cu poz. 62

*stâlp comun cu poz. 62

262

15

Str. Simion Popa, Bl. 108, scara C

Spre platforma 230

SM-I (Q) în fața bl. 110 sc. A    NOD

pe stâlp

263

16

Bd. N. Titulescu, Bl. 301

Spre platforma 073

SN în mijlocul parcării între bl. 301302

264

Idem

Spre platforma 074

idem

265

17

Str. Elena Drăgoi, Bl. 310

Spre platforma 086

SN în spate bl. 311 și 312

*stâlp comun cu poz. 24

266

18

Splaiul Gen. Gh. Magheru, Bl. 330

Spre platforma 081

SM-E în parcare (teren viran) la 13m de platforma

267

19

Str. Al. Stamatiad, Bl. 360

Spre platforma 026

SM-I (Q) lângă platforma 026

268

20

Str. Al. Stamatiad, Bl. 361

Spre platforma 027

SM-I (Q) între bl. 362 și 361;

NOD pe stâlp

* stâlp comun cu poz. 52

Spre platforma 028

269

21

Str. Miorița, Bl. 187

DESFIINȚATĂ

DOAR TOMBEROANE fără

PLATFORMĂ

270

22

Str. Byron, Bl. 102

Spre platforma 221

SB-I (Q) pe str. Byron (spate bloc 102)

271

23

Splaiul Gen. Gh. Magheru, Bl. 354 + 353+ 355

Spre platforma 090

SN lângă platforma, colț bl. 355

IDEM POZ. 25

*platforma comuna cu bl. 353, 355

IDEM POZ. 25

22a

Bd. Popescu Negură, Bl. 317

DOAR TOMBEROANE !

23a

Bd. Popescu Negură, Bl. 315

Platforme desființate - se reamenajează parcarea dintre blocuri!

273

24

Bd. N. Titulescu, Bl. 313

Spre platforma 085

SN în spate bl. 311 și 312

* stâlp comun poziția 17

274

25

Str. R. Ladea, Bl. 353 + 354 + 355

Spre platforma 090

SN lângă platforma, colț bl. 355;

Idem poziția 23

*platforma comuna cu bl. 354, 355;

275

26

Str. Simion Popa, Bl. 147

Spre platforma 198

SN lângă platformă; NOD pe stâlp;

* localizata în spatele bl. 150

276

27

Str. Gen. Gh. Magheru, Bl. 303/2

Spre platforma 077

SB-I pe faleză

277

28

Splaiul Gen. Gh. Magheru, Bl. 331330

Spre platforma 082

SN lângă platforma 082

278

Idem

Spre platforma 083

Spre SN lângă platforma 083;

279

29

Splaiul Gen. Gh. Magheru, Bl. 335 ( *Str. Titulescu !)

Spre platforma 089

SB-I lângă platforma 089 în spatele bl. 335-336;

280

30

Str. Miorița, Bl. 181

Spre platforma 140

SN în gradina dintre bl. 181-195

281

31

Str. Săvârșin, Bl. 172

Spre platforma 195

SN în gradină, lângă parcare între bl.

172 și 173

282

32

Str. Imașului, Bl. 109

Spre platforma 225

SN lângă platforma 225

283

33

Str. Imașului, Bl. 120

Spre platforma 227

SN între ghene și parcare

284

Spre platforma

226

285

34

Str. Săvârșin, Bl. 214

Spre platforma 191

SB-I (Q) lângă platforma (lângă garaj);

286

35

Str. Săvârșin, Bl. 210

Spre platforma 190

SN lângă platforma și garaje

287

36

Str. Cenad, Bl. 226

Spre platformă

SN în gradina lângă ieșirea din spatele bl. 226

288

37

Str. Mioriței, Bl. 178

Spre platformele 193 și 194

SB-I la colț bl. 178 lângă P.T.

289

38

Str. Abrud, Bl. 127

Spre platforma 232

SN la colț bl. 164 sc.A

290

39

Str. Mioriței, Bl. 202-203

Spre platforma 136

SN lângă platforma 136 și garaje;

291

40

Str. Mioriței, Bl. 240

Spre platforma 137

SN lângă platforma și garaje la 30m de bl. 240 (lângă cimitir)

41

Str. Mioriței, Bl. 202 (repetă poz. 39)

292

42

Str. Mioriței, Bl. 179

Spre platforma 141

SN între bl. 179 și 165 lângă alee pietonala

293

43

Str. Mioriței, Bl. 174

Spre platforma 192

SB-I în parcare lângă bl. 173 C

294

44

Str. Imașului, Bl. 4A

Spre platforma 222

SB-I lângă bl. 7 la intersecția Imașului cu Abrud

295

45

Str. Abrudului, Bl. 124

DOAR TOMBEROANE - fără PLATFORMA

296

46

Str. Abrudului, Bl. 159

Spre platforma 229

SN comun în mijlocul parcării între bl.

159, 230, 251A

*stâlp comun cu poziția 8

*stâlp comun cu poziția 8

297

47

Str. Mioriței, Bl. 140

Spre platforma 200

SN în spatele platformei

298

48

Str. Simfoniei, Bl. 199

Spre platforma 134

SB-I lângă parcare și părculeț (bl. 199)

299

49

Piața Solară Micălaca

Spre platforma 132

SM-I la colțul pieței în spațiul verde părculeț (Biblioteca Județeană)

50

Calea Radnei nr. 248 - Grădinița PP nr. 18

Vezi lista a/68

51

Calea Radnei nr. 143 - Grădinița PP nr. 7

Vezi lista a/70

300

52

Str. Al. Stamatiad, Bl. 362

Spre platforma 029

SM-I (Q) între bl. 362 și 361;

NOD pe stâlp

*stâlp comun cu poziția 20

53

ANL Euromedica

* incadrat la ANL1 (poziția 55)

54

Platforma pentru deșeuri electrocasnice Pod Micălaca

NU exista nici o platforma amenajata pentru deșeuri electrocasnice lângă Pasajul Micălaca sau Podul Subcetate.

* vezi poziția 1

301

55

ANL 1: grup blocuri ANL 1-3

Spre platforma 088

SB-I lângă bl. ANL1_1;

Str. Nicolae Titulescu

302

56

ANL 2: grup blocuri ANL 1-6

Spre platforma 025

SN lângă bl. C2(5) str. Ciuhandru

Str. Ciuhandru intersecție cu Ladea și Stamatiad

NOD pe SB-I pe str. Stamatiad

303

Idem

Spre platforma 024

SN între bl. 4 și 5

304

Idem

Spre platforma 022

SB-I în gradina lângă trotuar bl. 1

305

57

Str. Gh. Ciuhandru nr. 1

Spre platforma 023

SN lângă trotuar la colț bl. 359C la 8m de platforma 023

58

Str. Radnei nr. 248, Grădinița PP nr.

18 (repetă poz. 50)

* vezi a/68

306

59

ANL Str. Voinicilor

Spre platforma 243

SM-I (Q) lângă părculeț (bl. 1B)

NR. 243, 242, 244, 245

307

Idem

Spre platforma 242

SM-I (Q) pe trotuar lângă bl. 3AB

308

Idem

Spre platforma 244

SM-I (Q) în parcare lângă platforma 244

309

Idem

Spre platforma 245

SM-I (Q) la colț parcare bl. C5;

310

60

Splaiul Gen. Gh. Magheru, Bl. 356

Spre platforma 091

SM-I (Q) pe trotuar între bl. 356-358;

NOD pe stâlp

311

61

Școala Gimnazială nr. 12

Spre platforma 197

SN colț bl. 230

Str. Miorița intersecție cu Milova

* vezi A/42

Spre intrare elevi în curte (vezi A/42)

*stâlp comun cu poziția A /42 și B

Micalaca 500-700 17

312

62

Str. Imașului, Bl. 1

Spre platforma 223

NOD pe SB-I la intersecția Imașului cu Simion Popa;

*stâlp comun cu poziția 14 (str.

Simion Popa bl. 108)

313

63

Piața Miorița (lângă piață)

Spre platformele

201 și 202

SM-E cu SPD la intrarea pietonala în Piață

Bl. 130-133

314

Spre intrarea pietonală în

piață

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

65

48

0

b) Locații platforme gospodărești în cartierul MICĂLACA 500 - 700

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona supravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

315

1

Str. Beiuș, Bl. 607

Spre platforma Nr. 130

SN lângă platformă 130

316

2

Str. Batiștei, Bl. 569

Spre platforma Nr. 114

SN în gradina bl. 569 lângă ieșirea din spate; NOD pe SB-I colț bl. 568 ( coord. 46,16836 21,34953)

317

3

Str. Zalău, Bl. 525-527

Spre platforma Nr. 105

SB-I lângă platformă

318

4

Str. Batiștei, Bl. 564

Spre platforma Nr. 117

SB-I la colț bl. 548 lângă gradina

319

5

Str. Felix, Bl. 702

Spre platformele Nr. 124 și 125

SM-I în gradina din spatele bl. 702

320

6

Str. Felix, Bl. 704

Spre platformele Nr. 122 și 123

SN la colț bl. 704 în gradina lângă parcare

321

7

Str. Frăției, Bl. 731

Spre platforma Nr. 118

SN lângă platformă 118

322

8

Str. Vaslui, Bl. 719

Spre platforma Nr. 121

SB-I lipit de platformă 121

323

9

Str. Ciobanului, Bl. 616

Spre platforma Nr. 128

SM-I (Q) lângă platformă, în spatele bl. 616

10

Str. Zalău, Bl. 533

Platforme desființate - doar TOMBEROANE! Se reamenajează parcarea! Platforma nr. 108 în spatele bl. 503

Str. Alba Iulia

11

Str. Zalău, Bl. 528

Platforme desființate - doar TOMBEROANE!

324

12

Str. Tușnad, Bl. 519

Spre platforma Nr. 106

SB-I în gradina bl. 525, lângă parcare

325

13

Str. Tușnad, Bl. 520-521-522

Spre platforma Nr. 107

SB-I în gradina bl. 522, lângă parcare

326

14

Str. Batiștei, Bl. 555

Spre platforma Nr. 116

SB-I în spatele bl. 555 la colt, lângă parcare

327

15

Str. Beiuș, Bl. 606

Spre platforma Nr. 129

SB-I lângă platformă

16

Str. Batiștei, Bl. 559

NU s-a gasit platformă !

17

Str. Mioriței, Bl. 250

* platformă comuna cu poziția B

Vezi lista b/Micălaca 100-300 61 și lista a/42

Micalaca 100-300 61

328

18

Str. Vaslui, Bl. 728

Spre platforma Nr. 119

SB-I la colț bl. 726, în spatiul verde

329

19

Str. Batiștei, Bl. 585

Spre platforma Nr. 113

SB-I lângă platformă

Str. Alba Iulia

330

20

Str. Batiștei, Bl. 581

Spre platforma Nr. 112

SB-I în parcare (teren viran); NOD pe stâlp

Str. Alba Iulia

331

21

Str. Alba iulia nr 8, Bl. 574

Spre platforma Nr. 111

SB-I la colț bl.574

332

22

Str. Beiuș, Bl. 613

Spre platforma Nr. 131

SM-I (Q) la colț bl. 613

23

Str. Zalău, Bl. 527 (repetă poz. 3)

* vezi poziția 3

24

Str. Voinicilor, Bl. 527 - același bloc ca mai sus!?

* vezi poziția 3

333

25

Școala Gimnazială nr. 22 (Caius Iacob)

Spre platforma Nr. 239

SN pe teren viran lângă bl. 547 și P.T. (Post Trafo)

Str. Sighișoara

334

22a

Strada Nucet, Bl. 566

Spre platforma Nr. 126

SB-I pe str. Nucet lângă platformă (pe partea cu școală); NOD;

* stâlp comun cu poziția A/36 b și c

Vezi și lista a/36

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

20

6

0

b) Locații platforme gospodărești în cartierul CONFECȚII, UTA, CADAȘ

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona supravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

335

1

Str. N. Oncu, Bl. 24-25-26

Spre platforma nr. 066

SN amplasat vis a vis de platformă la Sc. A Bl. 24 (lângă 2 garaje);

Str. Liviu Rebreanu, Bl. 24

336

2

Str. Streiului, Bl. 14-29

Spre platforma nr. 065

SN pe spațiul verde în stânga intrării scara B a Bl. 14;

Amplasată în fața scării B a Bl. 14

337

3

Str. Baladei, Bl. 4, 6

Spre platforma nr. 061

SB-I;

338

4

Str. Târgului, Bl. 21-22, 23

Spre viitoarea poziție a platformei îngropate, conform planului de reamenajare a parcării

SN pe colț spațiu verde în fața poziției estimate a platformei îngropate (la colțul Bl. 22).

În poziționare am folosit planul de amenajare expus la fața locului.

Platformă desființată - parcare în amenajare

339

5

Str. L. Rebreanu, Bl. P5

Spre platforma

SB-I amplasat vis a vis, pe str. L.

nr. 058, peste str. L. Rebreanu

Rebreanu, în fața blocului 98A

340

6

Str. Streiului, Bl. 15

Spre platforma nr. 012

SN în colț parcare locatari - în curs de amenajare - s-ar putea să fie acolo un S-I;

341

7

Str. Abatorului, Bl. 98

Spre platforma nr. 011, intrarea în curtea blocului 98/B

SN pe pământ cu pietriș, în stânga platformei (între platformă și locul de joacă);

342

8

Str. L. Rebreanu, Bl. P4

Spre platforma nr. 057, în lungul str. L. Rebreanu, trecere pietoni

SB cu manșon FO amplasat la 15m, în stânga, în fața intrării la Facultatea de Medicină, Departamentul de Biologie

343

9

Str. Baladei nr. 2, Bl. 6, O1

Spre platforma nr. 059

SN amplasat chiar la colțul Bl. O1;

344

10

Str. Streiului, Bl. 7-8

Spre platformă

SB-I cu cutie FO dezafectată; manșon FO pe colțul blocului 8, la cca. 25m

În spatele blocului 11

345

11

Str. Baladei, Bl. 102, 40, OX

Spre platforma nr. 062

SN amplasat pe spațiul verde la cca. 10m de platformă și la 40m de SB-I

346

12

Str. Baladei, Bl. 3, 1, 2

Spre platforma nr. 063

SN amplasat pe spațiul verde în colțul de lângă parcare;

În fața Bl. 3

347

13

Str. Cocorilor - Depou CTP

Spre platforma nr. 181

SB-Tr cu cabluri FO, amplasat în stânga platformei

Pe str. Cocorilor intersecție cu intrarea în depou

348

14

Str. Artileriei nr. 3-5

Spre platforma nr. 183 de pe str. M. Rișcuția -fostă Artileriei

SN pe spațiul verde din dreapta intrării în Bl. 3 Rișcuția nr. 6;

Str. Moise Rișcuția - Artileriei este vechea denumire

349

15

Str. Henri Coandă

Spre platforma nr. 247, intersecția str. H. Coandă cu str. Aprodul Purice

SB-I; folosit în comun cu obiectivul din lista h/Mediu/6

350

16

Piața Obor

Spre platforma nr. 246

SB-I în zona tarabelor, la intrarea în secțiunea bazar

Lângă gardul spre piața de lemne

351

Piața Obor

Spre platforma nr. 250

SN în dreptul locului de parcare nr. 2, pe postamentul gardului spre piața de lemne

Secțiunea bazar

352

17

Piața UTA, Bl. U5

Spre platforma nr. 185, ieșire alee spre str. Cocorilor

SB-I lângă Bl. U5, în stânga, vis a vis de platformă - cablaj pe bloc (pat cablu / tub PVC)

353

18

Colonia UTA (fost CONAR)

Spre tomberoane

SB-I, cu cutie FO amplasat vis a vis

Str. Bucegi 5A

354

19

Str. Inului nr. 16-18

Spre platforma

SN lângă garaje și platformă; traseu

În spatele blocului de pe str. Inului 16-18

nr. 195

aerian 50m la SB-I, peste garaje

355

20

Str. Cocorilor nr. 57, Bl. 3

Spre platforma nr. 180

SM-I (oct) amplasat la colț alee în stânga față de platforma nr. 180

356

21

Str. Cocorilor, Bl. Park Adora

Spre platforma nr. 184 de pe str.

M. Rișcuția

SB-I (C ) cu 1 braț la intersecția Str. Pelinului cu str. M. Rișcuția;

Intersecția str. Pelinului cu str. Moise Rișcuția

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

22

14

0

b) Locații platforme gospodărești în cartierul CENTRU

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona supravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

357

1

Bloc 4

Spre platforma Nr. 098

Str. N.A. Dragomir nr. 6 - 8

358

2

Bloc 8

Spre platforma Nr. 097

Str. N.A. Dragomir

3

Bd. Revoluției nr. 12-18

Comun cu lista a/Școli/12

SN - la a/Școli/12

359

4

Bloc A2

Spre platforma Nr. ?

SM-I mic

Str. Gen. T. Mișoiu

360

5

Bloc C1

Spre platforma Nr. 216 (între Bl. A pe str. Bihorului nr. 3-5 și Bl. A pe str. C. Iacob nr.4)

SB-I+E 1 braț + 1 bec cu „pălărie”

Str. Bihorului

361

6

Bloc 4

Spre platforma Nr. 217

SM-I (oct) 2 brațe, amplasat în dreapta platformei alături de un grup de 6 garaje;

Str. Bihorului

362

7

Bloc H5, H7, H1-4

Spre platforma Nr. 235

SN în fața Bl. H3, Sc. D

Aleea Albac (3 platforme)

363

Idem

Spre platforma Nr. 234

SN amplasat la colț grădină Bl. H4, Sc. G

364

Idem

Spre platforma Nr. 233

SN amplasat la colț grădină Bl. H8, în spatele garajelor, spre alee

365

8

Piața Mihai Viteazul

Spre platforma Nr. 249

SM-E, are deja montate două camere ale administrației pieței

366

9

Str. Avrig nr. 15

Spre platforma Nr. 099

SM-I înalt, pe spațiul verde

367

10

Bloc 1A, Sc. A

Spre platforma Nr. 096

SM-I înalt, pe spațiul verde, la colțul dintre Bl. A1 și Bl. 13

Str. Avrig - Piața Gării

371

Bloc 1A, Sc. E

Spre platforma Nr. 095

SM-I înalt (oct), 2 brațe, aproape lipit de platformă, în dreapta acesteia

Idem

Str. Vasile Roaită

368

12

Bloc F - Scara A-E

Spre platforma Nr. 101

SM-I (C ) 1 braț amplasat la 1m în spatele platformei;

Bd. Iuliu Maniu nr. 3-11

369

13

Ștrand Neptun

2 platforme

370

14

Colegiul Sabin Drăgoi

Comun cu lista a/Școli/12

15

Colegiul D. Țichindeal

Comun cu lista a/Școli/10b

372

16

Spitalul Județean Arad

Spre platforme existente în curte

SN lângă platforme (lângă gard) la intrarea în Campusul Universității Facultatea de Medicină „V. Goldiș”

Str. Henry Coandă            2

platforme

373

17

Spitalul Municipal Arad

Spre intrarea în curtea spitalului la intersecția str.

M. Viteazul cu str. E. G. Birta

SB-I (C ) cu 1 braț și SD la intersecția str. M. Viteazul cu str. Elenea Ghiba Birta (în colț lângă piață)

Str. Elena Ghiba Birta

374

Idem

Spre poarta metalică dublă de pe str. Aviator Ioan Sandu

SB-I (C ) cu 1 braț și SD la intersecția str. M. Viteazul cu str. Cloșca

375

18

Spitalul Matern Arad - Obstetrică și Ginecologie

Spre intrarea în curtea spitalului (platforma este în spatele curții)

SN pe trotuar lângă intrarea în spital; alternativ, cameră montată pe consolă, pe fațada clădirii

Str. Episcopiei

376

19

Bloc 39

Spre platforma Nr. 093 (între Bl.

38 și Bl. 39)

SM-I (oct) 2 brațe amplasat la 0,5m, în spatele blocului; TEG încastrat în zidărie în spatele platformei

Splaiul Gen. Praporgescu nr. 30

377

20

Sala Polivalentă - parcare

Spre platforma Nr. 104 și parcare (intrarea din str. Piața Sporturilor)

SM (oct) mic, folosit doar pentru trecere cabluri, amplasat în stânga platformei nr. 104

Splaiul Gen. Praporgescu + cu str. Piața Sporturilor

378

Idem

Spre parcare (orientată spre fântână și camera SD existentă)

Idem

379

21

Bloc 21A

Spre platforma Nr. 104, adiacent stației de transformare

SM-I (?) - în curs de instalare, amplasat la colț spațiu verde în fața Bl. 21A;

Aleea Răsărit nr.5

22

Bloc L7

Nu există platformă - tomberoane în aer liber

Str. Tudor Vladimirescu nr. ?

22a

Școala Generală Csiki Gergely

Comun cu lista a/Școli/8

SN la intrarea în curtea grădiniței -prins stâlp + cameră la poz. a/Școli/8

Str. Vârful cu Dor nr. 22

380

23

Piața Catedralei

SM existent, cu 4 camere aparținând pieței

Str. P-ța Catedralei, Em. Gojdu, Acad.

Teologică

381

23a

Grădinița PP nr. 20 „Curcubeul Copiilor”

Intrare auto prin spatele blocului de pe str. S. Balint

SN la intrarea în curtea grădiniței -prins stâlp + cameră la poz.

a/Școli/61

Str. Simion Balint nr. 7-9

24

Școala Gimnazială nr. 4

Comun cu lista a/Școli/3a

Str.

25

Grădinița PP nr. 2

Comun cu lista a/Școli/55

SN la intrarea în curtea grădiniței -prins stâlp + cameră la poz. a/Școli/55; Fără stâlpi.

Str. Academia Teologică nr. 8-10

26

Școala Gimnazială nr. 3

Comun cu lista a/Școli/39

Str. Iosif Moldovan

27

Școala Gimnazială nr. 2

Comun cu lista a/Școli/25

Str. Ciocârliei nr. 27

28

Liceul „Vasile Goldiș”

Comun cu lista a/Școli/3

Calea Victoriei 1-3?

382

29

Bloc D

Spre platforma Nr. 187

SM - nefolosit (oct) amplasat vis a vis; necesită toaletare vegetație; Platformele 186 și 187 sunt amplasate spate în spate

Aleea Făget

383

Bloc G

Spre platforma Nr. 186

Aleea Făget

30

Bloc D

Repetă poz. 9

Aleea Azuga

385

31

ZonaTEBA

Spre platforma Nr. 007 (situată în dreapta porții metalice duble de acces în uzinei dezafectate)

SB-I (Q) 1 braț, mic, amplasat în stânga porții uzinei; traseu aerian pe SB-I (Q) spre grădinița de pe str. Patriei (Grădinița PP nr. 14)

Str. Patriei (Str. Moților nr. 10, Bl. Via România)

32

Grădinița PP nr. 14

Comun cu lista a/Școli/49

Str. Patriei nr. 2-4 - intrarea din spate

33

2 platforme! - conform TP

În spatele blocurilor

Bd. Revoluției nr. 26-38

În realitate, 4 tomberoane în aer liber

386

34

Bloc 3-7

Spre platforma

SN amplasat în curtea interioară între

Str. Andrei Mureșanu + Bd. Revoluției

situată în curtea interioară

bloc și garaje

387

35

Bloc 24-25

Nu există platformă

SM-I (C ) 1 braț amplasat în colț lângă tomberoane; tomberoane la capătul Bl. 24-25; parcare în curs de reasfaltare

Str. Aleea Răsăritului nr. ?

36

Bloc 2 - 2

Comun cu poziția

31 - Zona TEBA

Str. Moților nr. ?

388

37

Bloc 17 - 18

Nu există platformă -

SM-I (în curs de instalare) amplasat la colțul Bl. 17, în spate; tomberoane amplasate între două grupuri de garaje, în spatele Bl. 16, 17 și 18

Splaiul Gen. Praporgescu nr. 17 - 19

38

Bloc 24-26

Repetă poziția 35 (Bl. 22-24 pe str. Răsăritului)

Str. Dr. Ioan Suciu

39

Nu există platformă -tomberoane la margine străzii

Str. Coriolan Petreanu nr. ?

389

40

Ansamblu blocuri P+2E

Nu există platformă -tomberoane la margine străzii Blanduziei

SB-I 1 braț amplasat vis a vis pe str. Blanduziei;

Str. Hunedoarei nr. 60

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

32

15

0

b) Locații platforme gospodărești în cartierele GRĂDIȘTE, SÎNNICOLAU MIC, ARADUL NOU

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona supravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

GRĂDIȘTE

390

1

Str. Crasna nr. 23, Bl. F

Spre platforma Nr. 215

SN amplasat în grădina dintre Bl. F și E

391

2

Str. Romaniței nr. 23, Bl. P

Spre platforma Nr. 214 situată în capul Bl. S, Sc. A (Romaniței 4)

SB-E amplasat la colțul Bl. P, pe aleea Romaniței sau SB (C ) nefolosit, amplasat în capul Bl. S

3

Str. Ardealului nr. 8 - Școala Generală Aron Cotruș

Comun cu a/Școli/33a

Comun cu a/Școli/33a

4

Str. Petru Rareș nr. 20 - Școala Generală Aron Cotruș

Comun cu a/Școli/33

Comun cu a/Școli/33

5

Str. Ardealului nr. 9 - Grădinița PP nr. 12

Comun cu a/Școli/48

Comun cu a/Școli/48

6

Str. Petru Rareș nr. 21 - Școala Generală Aron Cotruș

Comun cu a/Școli/33b

Comun cu a/Școli/33b

SÂNNICOLAU MIC

1

Str. Frunzei nr. 2-4 - Grădinița PP nr.

23 „Mămăruța”

Comun cu 32

392

2

Str. Frunzei, Bl. 2

Spre platforma 002

SN pe teren viran dintre Bl. Frunzei 2, loc joacă și platformă

393

Idem

Spre părculeț cu locuri de joacă

Idem

394

3

Str. Steagului intersecție cu str.

Flacăra

Spre platforma 001 (cca. 30m)

SB-I (C ) pe str. Flacăra nr. 16, vis a vis de platformă

Lîngă Centrul Agricol AGRIGROS

395

4

Str. Tarafului - locuințe sociale (2 platforme)

Spre platformele 207 și 208 - cca. 30m

SB-I (C ) la intrarea pe aleea de lângă Bl. 3 și șantierul cu blocurile ridicate pe locul pieței! la intersecția cu str. Tarafului

Bloc 3 (în capătul dinspre Flacăra al grupului de blocuri)

ARADUL NOU

396

1

Grup Școlar Tehnologic (Forestier) „Iuliu Moldovan”

Spre intrarea de pe str. Popa Șapcă, poartă de acces auto

SB-I (C ) chiar în stânga porții;

Calea Timișorii nr. 29-31 intersecție cu str. Popa Șapcă

2

Cantina Liceului Textil „Francisc Neumann”

Comun cu a/Școli/25

Str. Sava Tekelia nr. 1 (comun cu a/Școli/25)

397

3

Calea Romanilor + Labirint

Spre platforma 206

SB-I pe str. Triumfului

398

4

Calea Romanilor + 9 Mai

Spre platforma 239

S.N. pe str. Eroul Necunoscut

De fapt, colț cu Eroul Necunoscut

399

Calea Romanilor + Bistrița

Tomberoane pe margine străzii Bistrița colț cu Calea Romanilor

SB-I pe trotuar pe Calea Romanilor

Tomberoane fără împrejmuire

400

5

Str. Ștefan cel Mare, Bl. 4-19

Spre platforma 005 amplasată între Bl. 12 și Bl. 13

SM-I (oct);

(2 platforme)

401

Idem

Spre platforma

SB-I (Q) cu 2 brațe;

Aproape de gara Aradul Nou

003 amplasată în spatele Bl. 5, 6 și 13

402

6

Str. Caransebeș / str. Ogorului

Spre platforma 004

SB (C)

Bl. 3, 9, 10 (11, 12)

403

7

Str. Bicaz - o fundătură de 50m, fără blocuri

Spre platforma 006

SM-I (oct) la colț Bl. 2A;

Bl. 2, 2A, A

8

Str. Labirint - Liceul Teoretic „Fr. Neumann”

Comun cu a/Școli/25a (str. Ciocârliei)

9

Str. Steagului nr. 27 - Școala

Gimnazială nr. 7

Comun cu a/Școli/29

10

Str. Posada nr. 19 - Liceul Teoretic „A.

M. Guttenbrunn”

Platforma în fundul curții, în dreptul porții

Comun cu a/Școli/14

405

11

Str. Ștefan cel Mare, Bl. CFR 92 (intersecția cu Zimbrului)

4 tomberoane pe marginea str. Ștefan cel Mare

SB-I (Q) pe spațiul verde, lângă trotuar, între Bl. 92 și str. Ștefan cel Mare;

Bloc Zimbrului 92!

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

15

4

0

e) Locații propuse pentru târguri, o

boare și piețe

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona supravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

1

Piața Catedralei (Str. Piața Catedralei)

Str. Em. Gojdu, Acad. Teologică

13

Speed Dome monitorizare platforma pieței

Înlocuiește camera SD veche

406

Intrarea din Str.

Piața Catedralei

SM-I cu 4 brațe, cu SD în curte (platformă pepeni)

407

Intrarea din Str.

Piața Catedralei

idem

408

Spre piață, str.

Mețianu

idem

409

Spre clădire piață agroalimentară

idem

410

Spre str. Piața Catedralei

SM, are deja 4 camere ale administrației pieții

2

Piața Fortuna (lângă MIC.RO 548, Peny Market)

Calea A. Vlaicu - Aleea Saturn 9, lângă Peny Market

411

Spre Peny Market, paralel cu clădirea pieței, latura spre A. Vlaicu

SB-I cu 3 brațe, cu SD

412

Spre Calea Aurel Vlaicu

idem

413

Spre Peny Market, paralel cu clădirea pieței, latura opusă

SB-I cu 3 brațe, cu SD

3

Piața Aurel Vlaicu (Agroalimentară)

În fața pieței există un post trafo zidit, cu un SD montat pe el

Str. Piața Agricolă, din Calea A. Vlaicu

Cartier Vlaicu Dreapta

414

Spre intrarea din dreapta - lângă Bl. Z4, Sc. A

SM-I (oct) 2 brațe cu SD, amplasat pe spațiul verde lângă P.T.

415

Spre intrarea din stânga - în fața Bl. Z7-A, str.

Poetului nr. 61C

idem

416

Spre intrarea la raionul de lactate

SM-I (oct) 1 braț amplasat la colțul Bl.

Z9

417

Spre intrare blocată, lângă panou cu reamenajare cartier

SM-I (oct) 1 braț cu SD, amplasat vis a vis; Alt SD montat pe colțul clădirii în fața Bl. Z9d, Sc. A

418

Spre platforma nr. 145 și locul de joacă, paralel cu piața

SM-I (oct) 1 braț amplasat între Bl. Z3, Sc. C și Bl. Z5 (Z15)

4

Piața Miorița (Str. Mioriței)

Calea Radnei, Simion Pop cu str.

Mioriței

421

Spre intrarea în piață dinspre Bl. 142

SM-I (Q) amplasat în grădina Bl. 142

422

Spre intrarea auto în piață

SB-I cu SD, amplasat în grădina Bl. 247

423

Spre intrarea în piață dinspre Bl. 129 - 130

SB-I cu SD, amplasat în grădina Bl. 129 lângă trotuar - NOD pe stâlp

5

Piața Mihai Viteazul

(Str. P-ța M. Viteazu)

Str. P-ța M. Viteazu, Av. loan Sava, Crișan - El. Ghiba Birta

14

Str. Crișan + Teiuș

Speed Dome nou supraveghere ambele intrări, circulația stradală

Pe colț clădire str. Crișan intersecție cu str. Teiuș

424

Barieră auto -ieșire din piață

SN, pe trotuar la ieșirea din piață

425

Barieră auto -intrare în piață

SN, pe trotuar la intrarea în piață

426

Barieră auto -intrare în piață, de pe str. Teiuș

SM (cu SD montat deja) pe str. Teiuș

427

Intrare pietoni, acces auto cu marfă la tarabe

SM (cu SD montat deja) pe str. Piața M. Viteazu

6

Piața Bazar - Obor

SN în stânga intrării în Piața Obor;

Intrare din str. Pădurii - alee nemodernizată

428

Intrarea în Piața

Obor - zona legume

429

Depozit lemne vis a vis de Piața Obor

Depozit de lemn (vis a vis de intrarea în Piața Obor

430

Depozit de lemn în lungul aleii spre str. Pădurii

431

Intrare din str. Pădurii - buclă linie tramvai - la colțul gardului

Spre intrarea în bazar, pe lângă gherete producători mobilă

SN în stânga intrării, la cca. 10m de intrare;

7

Piața Sânnicolau

Zonă două blocuri sociale pe spațiul pieței

Intersecție str. Tarafului cu str.

Nicolaus Lenau

384

Spre blocurile sociale - stânga

Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD      SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                            Pag. 124 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

644

Spre blocurile sociale - dreapta

8

Piața Grădiște

Pe Aleea Romaniței de la platformă la str. Petru Rareș

432

Spre piață, Bl. P

SB (C ) amplasat între copaci;

433

Spre piață, Bl. S

Idem

434

Spre Aleea Romaniței, grădinița PN nr. 10

SB-I (Q) 2 brațe cu SD, amplasat la intersecția Al. Romaniței cu str. P. Rareș, lângă biserică, vis a vis de grădinița PN nr. 10

435

Spre str. Petru Rareș, orientată spre Nord

Idem

436

Spre str. Petru Rareș, orientată spre Sud

Idem

9

Piața Alfa = Carefour Expres

Comun cu obiectivele b/Alfa/8 și 9

Str. Barbu Lăutaru Bl. 32, 33, 34

10

Piața Solară (Soarelui)

Str. Pășunii (din str. Voinicilor)

437

În lungul aleii ce străbate piața

SB-I amplasat pe str. Pășunii la intersecția cu alee ce străbate piața

438

În lungul str. Pășunii spre str. Vrancei

Idem

439

În lungul str. Pășunii spre str. Voinicilor

11

Piața de lemne - Poetului

Dimensionare conform planului de amenajare pus la dispoziție de beneficiar

Locație în lucru, la intersecția str.

Poetului cu str. Negoi

440

Spre intrarea auto în piață din str. Poetului

SB-I (C ) 1 braț amplasat pe spațiul verde vis a vis de intrare, chiar înainte de linia de înaltă tensiune; la intrarea în curte sediu de firmă

441

În lungul str. Poetului spre stânga

442

În lungul str. Poetului spre dreapta

443

Spre intrarea auto în piață din str. Negoi

444

În lungul str.

Negoi spre stânga (str.

Poetului)

SB-I (Q) 1 braț, cutie FO, amplasat pe marginea str. Negoi vis a vis de intrare; traseu aerian pe 3xSB până la str. Poetului

445

În lungul str. Negoi spre dreapta

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

40

5

2

f_1) Locații propuse pentru stații de tramvai

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona supravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

446

Centura intersecție cu Zona Ind. Vest (după + cu A. Vlaicu)

447

2

Piața Auto - o singură șină

Zona de separare a liniei dus/întors (nu este peron, propriu zis)

SB-I cu 1 braț (T) (C) amplasat la 5m de bifurcare (cu tăblița de stație) -imediat după intrarea în piața auto

Între stațiile de la pozițiile 1 și 3 (Piața de mașini Hipodrom)

448

3

U.M. - Uzinele Mecanice

Peronul stației spre stația RAR

SM-I-T (oct.) cu 1 braț, amplasat între șina de tramvai și Calea A. Vlaicu;

Înainte de intersecția Calea A. Vlaicu cu Str. Nouă (o singură șină)

449

Idem

Peronul stației spre stația Piața Auto

SB-I-T (C) cu 1 braț, amplasat dincolo de șina de tramvai;

Idem

450

4

RAR - Registrul Auto Român

Peronul stației spre stația Băile

Termale

SB-I-T (C) cu 1 braț, amplasat Lângă șina de tramvai;

Calea A. Vlaicu + str. Faurilor (o singură șină)

451

Idem

Peronul stației spre stația RAR

SB-T (C) amplasat dincolo de șină;

Este tot o singură linie, dar cu bifurcare și peroane distincte în stație

452

5

Băile Termale

Peronul stației spre stațiile Făt Frumos (1B) și Galleria (6)

SB-I-T (C) cu 2 brațe, la capul peronului stației dinspre stația RAR;

Calea A. Vlaicu + str. Dunării

453

Idem

Peronul stației spre stațiile RAR (1B) și Școala (6)

SB-T (C), la capul peronului stației spre RAR și Școală, vis a vis de cel anterior

Vin 2 linii, dar după Meșterul Manole pleacă una singură

454

6

Piața Gai

Stație sosire Linia 6

SB-I, traseu aerian - comun cu stâlpul de la g/Zona A, B/15

Str. Dunării + Ataman Arbore

455

Idem

Stație plecare

Linia 6

Idem

Idem

456

7

Bogdan Voievod

Stație fără peron - o singură line, o singură cameră vizualizează ambele sensuri de circulație

SB-T (Q) amplasat pe spațiul verde între imobilul de pe Dunării nr. 47 și linia de tramvai;

Str. Dunării + Bogdan Voievod

457

8

Școala

O singură linie, peroane separate; o singură cameră între cap peroane și intersecție

SB-T (Q) amplasat între linie și trotuar pe Dunării 19;

Str. Dunării intersecție cu str.

Grădinari

458

9

Făt Frumos (cap linie)

Spre peron stație, sosire

SB-I pe trotuar în stație, cu consolă

Făt Frumos aproape de + cu Poetului (Bl. A4)

459

Idem

Spre peron stație, plecare

Idem

Idem

10

Galleria spre Făt Frumos

Peron stație

SB-tramvai, pe A. Vlaicu

460

Calea A. Vlaicu între + cu Făt Frumos și Făt. Frumos

Trecere pietoni peste A. Vlaicu

Idem

461

Galleria spre Fortuna

Peron stație

SB-tramvai, pe Meșterul Manole

462

Trecere pietoni peste Meșterul Manole

Idem

463

464

11

Fortuna spre Galleria

Spre peron stație, peste Calea A. Vlaicu

SB-I cu 1 braț amplasat pe trotuar la intrarea pe Aleea Saturn;

Calea A. Vlaicu + Aleea Saturn

465

Fortuna spre Electrometal

Spre peron stație, peste Calea A. Vlaicu

SB-I cu 1 braț amplasat pe trotuar vis a vis de capătul peronului;

După + Calea A. Vlaicu / str.

Dâmbovița

466

12

Electrometal spre Fortuna

Stație cu două peroane, situate alăturat după intersecția cu Str. Făgetului

SB-I-T (C) cu 2 brațe amplasat între linii, după capătul peroanelor;

Calea A. Vlaicu + str. Făgetului

404

Electrometal spre Piața UTA

Idem

Calea A. Vlaicu + str. Făgetului

467

13

Piața UTA (sens giratoriu aproape de depoul UTA)

Peron stație linia 18B spre stația

SN pe spațiul verde între parapetul peronului și stradă;

Calea A. Vlaicu + str. Cocorilor și Bumbacului (sens giratoriu)

Aris (pe Calea A. Vlaicu, înainte de intrarea în sensul giratoriu)

468

Idem

Peron stație linia 18B dinspre stația Aris spre Electrometal

SN pe spațiul verde înainte de capătul peronului, între linie și stradă;

Idem

469

Idem

Peron stație linii tramvai dinspre stația Atrium spre Electrometal

SB-I-T (C) cu 2 brațe amplasat între linii, dincolo de capătul peronului;

Idem

470

Idem

Peron stație linii tramvai dinspre Electrometal spre stația Atrium

SB-I-T (C) cu 1 braț amplasat între linii, dincolo de capătul peronului;

Idem

471

Idem

Peron stație linii tramvai dinspre stația Atrium spre Electrometal

SB-I-T (C) cu 1 braț amplasat între linii, dincolo de capătul peronului;

Idem

472

14

Atrium Center

Peron stație dinspre Piața UTA spre Gara CFR

SB-I-T (C) cu 2 brațe, amplasat între linii, după peron;

Calea A. Vlaicu + Calea 6 Vânători

473

Idem

Peron stație dinspre Gara CFR spre Piața UTA

SB-I-T (C) cu 1 braț, amplasat între linii, după peron;

Idem

474

15

Gara CFR

Peron stație dinspre Piața UTA spre Caius Iacob

SM-I (C) cu 2 brațe amplasat la trecerea de pietoni pe sensul de circulație al tramvaiului

Calea A. Vlaicu + str. Piața Gării și Miron Costin

475

Idem

Peron stație dinspre Caius Iacob spre Piața UTA

SM-I (C) cu 2 brațe amplasat la trecerea de pietoni pe sensul de circulație al tramvaiului

Idem

476

16

Caius lacob

Peron stație dinspre Piața UTA spre Centru

SB-I (C) cu 1 braț, amplasat pe trotuar lângă trecerea de pietoni;

Calea A. Vlaicu + str. N.A. Dragomir și Onisifor Ghibu

477

Idem

Peron stație dinspre Centru spre Piața UTA

SB-I-T (C) cu 2 brațe amplasat pe spațiu verde - scuar dincolo de linie;

Bd. Revoluției + str. N.A. Dragomir și Onisifor Ghibu

478

17

Podgoria - spre Centru

Sensul giratoriu Podgoria

SN pe spațiul verde la cap de peron, cu consolă, spre catedrală

Calea A. Vlaicu + I. Maniu și C.

Coposu - lângă Catedrala Sf. Treime

479

Idem

Spre peron stație

SM; necesită toaletare, consolă 2m

Idem

Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD      SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                            Pag. 128 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

480

17a

Podgoria - spre gară

Spre peron stație

SM-I-T, folosit și pentru susținerea liniei de tramvai

Calea A. Vlaicu + I. Maniu și C.

Coposu - lângă Catedrala Sf. Treime

481

Idem

Trecere pietoni spre lac, pe Revoluției

Idem

Idem

482

18

Crișan - spre Primărie

Peron stație dinspre Podgoria spre Primărie

SN pe spațiu verde la cap de peron;

Calea A. Vlaicu + str. Crișan, str.

Nicolae Grigorescu

483

Crișan - spre Podgoria,

Peron stație dinspre Primărie spre Podgoria

SN pe spațiu verde la cap de peron;

Calea A. Vlaicu + str. Crișan, str. Nicolae Grigorescu

484

19

Primărie - Teatru

Peron stație dinspre Primărie spre Teatru

SM-I-T (C) cu 2 brațe, pe trotuar în cap peron stație;

Calea A. Vlaicu + str. Xenopol, Horia

485

Primărie - Crișan (Podgoria)

Peron stație dinspre Teatru spre Primărie

SM-I-T (C) cu 1 braț pe spațiul verde lângă parapet refugiu;

Calea A. Vlaicu + str. Romul Veliciu

486

20

Teatru - Piața Romană

Peron stație dinspre Piața Romană spre Teatru

SM-I (C) cu 3 brațe pe spațiul verde la capăt peron;

Calea A. Vlaicu + str. L. Blaga și M. Eminescu

487

Teatru - Primărie

Peron stație dinspre Piața Romană spre Primărie

SM-I (C) cu 3 brațe pe spațiul verde la capăt peron;

Idem

488

21

Piața Romană - sens giratoriu (întorc toate, fără 3 și 18B)

Peron stație dinspre Piața Romană / Sens giratoriu spre Primărie, pe str. Tribunul Dobra

SM-I-T (C) cu 1 braț pe trotuar, la cap de stație

Calea A. Vlaicu + Bd. Decebal și str.

Piața Romană (sens)

489

Piața Romană - Primărie

Peron stație spre Piața Romană / Sens giratoriu dinspre Primărie, pe str. Tribunul Dobra

SN pe trotuar cu pavele, la cap de stație;

Calea A. Vlaicu + Bd. Decebal și str.

Piața Romană (sens)

490

Piața Romană - Piața Sârbească (18B)

Trotuar str.

Preparandia -stație fără refugiu

SM-I-T (C) pe trotuar - cu tăblița de stație pe el

Str. Preparandiei nr. 2

491

22

Romanilor - Traian

Peron stație spre Traian

SM-I-T (C) cu 2 brațe, amplasat pe trotuar, la capăt peron stație, imediat după intersecția cu str. Bistriței;

Calea Romanilor + Str. Bistriței (pe

Calea Romanilor)

492

Romanilor - Piața Romană

Peron stație spre Piața Romană

Idem;

Idem

493

23

Traian - Ana Ipătescu, Podul Traian

Peron stație spre Ana Ipătescu (Podul Traian)

SM-I-T (C) cu 2 brațe, amplasat pe trotuar, la capăt peron stație, imediat înainte de intersecția cu str.

Zrenjanin;

Calea Romanilor + Str. Zrenjanin (pe

Calea Romanilor)

494

Traian - Traian, Piața Romană

Peron stație spre Traian (Piața Romană)

SM-I-T (C) cu 2 brațe, amplasat pe trotuar, la capăt peron stație, imediat după intersecția cu str. Zrenjanin;

Idem

495

24

Ana Ipătescu - Caraiman (Gara Aradul Nou)

Peron stație spre Caraiman (după intersecția cu str. Posada); situat pe Calea Timișorii

SM-I (C) cu 2 brațe, amplasat pe trotuarul din dreptul stației - după intersecția Calea Timișorii cu str. Posada

Calea Timișorii + Str. Ana Ipătescu (Posada)

496

Ana Ipătescu - Podul Traian (Piața Romană)

Peron stație spre Piața Romană (Podul Traian); situat pe calea Timișorii

SM-I (C) cu 2 brațe, cu cutie FO RCS amplasat pe trotuar la intersecția Calea Timișorii cu str. Ana Ipătescu

Idem

497

25

Caraiman - Autoservire (Gara Aradul Nou)

Peron stație spre Autoservire (Gara Aradul Nou); situat pe Calea Timișorii

SM-I (C) cu 2 brațe amplasat pe trotuar la intersecția cu str. Lugojului;

Calea Timișorii + Str. Lugojului

498

Caraiman - Ana Ipătescu (Piața Romană)

Peron stație spre Ana Ipătescu (Piața Romană); pe C. Timișorii

SM-I (C) cu 2 brațe amplasat pe trotuar la intersecția cu str. Lugojului;

Idem

499

26

Autoservice - Stan Dragu (Gara Aradul Nou)

Peron stație spre Stan Dragu (Gara Aradul Nou); situat pe Ștefan cel Mare

SN pe trotuar, la capătul dinspre Stan Dragul al peronului stației;

După intersecția str. Ștefan cel Mare cu Calea Timișorii

500

Autoservice - Caraiman (Piața Romană)

Peron stație spre Caraiman (Piața Romană); situat pe Ștefan cel Mare

SN pe spațiul verde de la capătul peronului spre Stan Dragul;

Idem

501

27

Stan Dragu spre Gara Aradul Nou

Fără peron stație spre Gara Aradul Nou; situat pe Ștefan cel Mare

SB-E (C) amplasat pe spațiul verde dintre trotuar și linie, la capătul stației spre Stan Dragu (fără peron);

Str. Ștefan cel Mare + str. Stan Dragu

502

Stan Dragu spre Autoservice (Piața Romană)

Peron stație spre Autoservice (Piața Romană); situat pe Ștefan cel Mare, adiacent cu stația de autobuz

SN la capătul peronului spre str. Stan Dragu, dincolo de balustrada dintre peron stație și stația de autobuz și str.

Ștefan cel Mare

Idem

503

28

Gara Aradul Nou

Spre stația Stan Dragu

SB-I (Tramvai) (C ) amplasat pe peronul stației;

Tramvai 3 (cap linie)

504

Idem

Dinspre stația

Stan Dragu

SB-I, cu paratrăznet (tramvai) la 20m de stâlpul de la poziția anterioară

Idem

505

29

Aris - Orologerie

Spre Piața UTA (fără peron)

SB-I (C) cu 1 braț amplasat pe trotuar la trecerea peste Cocorilor, înainte de + cu Moise Rișcuția; Poate prelua și obiectivele de la b/Confecții, UTA, Cadaș/19-21

Pe str. Cocorilor, înainte de + cu str.

Moise Rișcuția

506

Aris - Piața UTA

Spre Orologerie -Cpt. Ignat (fără peron)

SB-I (C) cu 1 braț amplasat pe trotuar la trecerea peste Cocorilor, înainte de + cu Fluieraș;

Pe str. Cocorilor, înainte de + cu str.

Mușețel

507

30

Orologerie - Confecții

Spre Confecții -Cpt. Ignat (fără peron)

SB (C) pe trotuar înainte de trecerea peste Cocorilor și + cu Aprodul Purice;

Pe str. Cocorilor, înainte de + cu str.

Aprodul Purice

508

Orologerie - Confecții

Spre Piața UTA (fără peron)

SB-I-T (C) cu 1 braț înainte de trecerea peste Cocorilor și + cu Aprodul Purice;

Idem

509

31

Confecții - Cpt Ignat (cap linie provizoriu)

Spre Cpt. Ignat cu refugiu acoperit între linie și gardul Campusului Universității Vasile Goldiș

SN pe trotuar lângă gardul Campusului, înainte de refugiul din stație;

Pe str. Pădurii, înainte de + cu str.

Liviu Rebreanu

510

Confecții - Piața UTA

Spre Piața UTA (peron la marginea str. Pădurii cu balustradă spre stradă)

SN amplasat între trecerea peste Pădurii și peron stație;

Idem

511

32

Căpitan Ignat - spre Billa

Spre peron stație (momentan nu se circulă)

SB (Q)

Pe str. Pădurii

512

Căpitan Ignat - spre Pomenirea

Spre peron stație (momentan nu se circulă) spre UTA, Billa

SN între str. Pădurii și linia de tramvai;

Idem

513

32a

Obor (nu este pe harta RTP)

Spre Pomenire (centură)

SM-I cu 2 brațe amplasat pe spațiu verde, lângă peron

Pe str. Pădurii

514

Idem

Spre Cpt. Ignat (centru)

SB-I cu cutie FO, SD (amplasat pe str. Pădurii nr. 139); folosit și de obiectivul e/Piețe/6 - Piața Obor

Idem

515

33

Pomenirea

Peron stație -spre ALFA și trecere pietoni pe str. Pădurii

SM-I (octo) cu 2 brațe amplasat pe spațiu verde, lângă colțul curții Azilului de Bătrâni

Pe str. Pădurii + Calea Bodrogullui

516

Idem

Trecere pietoni peste Calea Bodrogului, pistă biciclete

SB amplasat la 40m de SB (C ) -intermediar, traversare peste str. Pădurii

Idem

34

Alfa - Clujului (Billa)

Peron stație spre

SB-I-T (C) cu 1 braț amplasat pe

Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD      SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                            Pag. 131 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

517

Pe str. Condurașilor + str. Grivița

Billa (pe str.

Condurașilor)

trotuar la trecerea pe Condurașilor din dreptul stației;

518

Alfa - Pomenirea (Cpt. Ignat)

Peron stație spre Pomenirea (pe str. Pădurii)

SB-I-T (C) cu 1 braț pe trotuar la trecerea pe Pădurii din dreptul stației;

Pe str. Pădurii, după + cu Str.

Condurașilor

519

35

Clujului/Oituz - Alfa

Spre peron stație, trecere pe str. Condurașilor

SB-I cu manșoane FO amplasat pe colț trotuar pe str. Condurașilor (în diagonală cu următorul)

Pe str. Clujului + str. Condurașilor

520

Clujului - Biserica Sârbească

Spre peron stație, trecere pe str. Condurașilor

SB-I cu cutie FO RCS amplasat pe colțul intersecției str. Clujului cu str. Condurașilor (în diagonală cu anteriorul)

Pe str. Clujului + str. Condurașilor

521

36

Andrei Șaguna - Biserica Sârbească

Spre peron stație amplasată pe str. Condurașilor, înainte de intersecția cu str. A.Șaguna

SB-I (C) cu 1 braț, amplasat pe trotuar pe str. Condurașilor nr. 8, cu cutie FO

Pe str. Condurașilor

522

Andrei Șaguna - Clujului

Spre peron stație amplasată pe str. M. Kogălniceanu, după intersecția cu str. A. Șaguna

SB-I (C) cu 1 braț, amplasat pe str. M. Kogălniceanu nr. 61;

Pe str. M. Kogălniceanu

523

37

Hodoș - Biserica Sârbească

Spre peron stație amplasată pe str. Mihail Kogălniceanu, înainte de intersecția cu str. C. Hodoș

SB-I (C) cu 1 braț, amplasat pe trotuar pe M. Kogălniceanu nr. 39; traseu aerian peste str. M. Kogălniceanu la SB-I (C) cu cutie FO

Pe M. Kogălniceanu + str. Constanța Hodoș

524

Hodoș - Andrei Șaguna

Spre peron stație amplasată pe str. Mihail Kogălniceanu, după de intersecția cu str. C. Hodoș

SB-I (C) cu 1 braț cu cutie FO, amplasat pe trotuar pe M. Kogălniceanu nr. 24

Idem

525

38

Biserica Sârbească - spre Hodoș

Peron stație

SN pe pavele, traseu aerian la SB-I (C) amplasat în colțul str. Mihai Kogălniceanu și aleea paralelă cu str. Piața Sârbească (folosit și de camera din stația de întoarcere)

Piața Sârbească pe M. Kogălniceanu între E. Gojdu și Acad. Teologică

526

Idem

Părculeț - scuar

Idem

527

Idem

Trecere pietoni peste str. M. Kogălniceanu

Idem

528

Piața Sârbească - spre Piața Romană

Peron stație

SB-I (C) cu 1 braț, în colțul spațiului cu pavele dintre str. Hunedoarei și str.

529

Str. Hunedoarei + str. Piața Sârbească, N. Alexici și Dornei

Piața Sârbească;

530

39

Uzina Electrică - Depou Micalaca, Maximilian (Piața Sporturilotr)

Peron stație spre Depou Micalaca, trecere pe Iuliu Maniu

SB-I (C) cu 1 braț amplasat pe spațiul verde îngust dintre trotuar și stradă, pe I. Maniu nr. 86;

Str. Iuliu Maniu înainte de + cu Aleea Călimănești

531

Uzina Electrică - Piața Podgoria

Peron stație spre Podgoria, trecere pe Iuliu Maniu

SB-I (C) cu 1 braț amplasat pe trotuar pe I. Maniu nr. 79;

Str. Iuliu Maniu după + cu Aleea Călimănești

532

40

Maximilian - Miorița

Peron stație spre Uzina Electrică, trecere pe Radnei

SB-I-E (C) cu 1 braț amplasat pe parcare cu pavele, Radnei 130, după intersecția cu Bârzava;

Calea Radnei + str. Bârzava

533

Maximilian - Uzina Electrică (Parcul Sporturilor)

Peron stație spre Miorița, trecere pe Radnei

SB-I-E (C) cu 1 braț amplasat pe trotuar (chiar la trecerea de pietoni), Radnei 103, după intersecția cu Maximilian;

Calea Radnei + str. Maximilian

534

41

Miorița - Pășunii

Peron stație spre intersecția Calea Radnei cu str.

Mioriței și Lalelelor, trecere pe Radnei

SB-I (C) cu 1 braț amplasat pe parcare cu pavele, în fața Bl. 255A;

Calea Radnei + str. Mioriței și str. Lalelelor

535

Miorița - Maximilian

Peron stație spre Pășunii

SB-I-E (C) cu 1 braț amplasat pe spațiul verde dintre trotuar și Calea Radnei 123;

Idem

536

42

Pășunii - Renașterii

Peron stație spre Renașterii, trecere pietoni pe Calea Radnei

SB-I (Q) cu 1 braț, amplasat pe parcare cu pavele înainte de trecerea peste Radnei 224;

Calea Radnei + str. Pășunii și Argeș (după intersecție)

537

Pășunii - Miorița

Peron stație spre Renașterii, trecere pietoni pe Calea Radnei

SB-I (C) cu 1 braț, amplasat pe spațiul verde între trotuar și Calea Radnei 155A;

Calea Radnei + str. Pășunii și Argeș (după intersecție)

538

43

Renașterii - Vama Micălaca

Peron stație spre Pășunii

SB-I (Q) cu 1 braț, amplasat pe spațiul verde Radnei colț cu Renașterii;

Calea Radnei înainte de + str. Renașterii

539

Renașterii - Pășunii

Peron stație spre Vama Micălaca și trecerea peste C. Radnei după + cu str. Renașterii și Prutului

SB-T (C) amplasat pe trotuar Radnei colț cu Prutului;

Idem

540

43a

Renașterii - Grădinița

Peron stație spre Grădinița și trecerea peste str. Renașterii

SB (C) amplasat pe trotuar;

Pe str. Renașterii, înainte de + cu str.

Abrud

541

Renașterii - Pășunii

Peron stație spre Grădinița și trecerea peste str. Renașterii

SB-I (C) cu 1 braț amplasat pe trotuar;

Pe str. Renașterii, după + cu str.

Abrud

542

44

Vama Micălaca - Renașterii

Peron stație, trecere peste

Calea Radnei, orientată spre Renașterii

SM (C) amplasat pe trotuar C. Radnei + str. Constanța;

Pe Calea Radnei + str. Constanța - str.

Digului

543

Vama Micălaca - Vladimirescu I

Peron stație, orientată spre

Renașterii

SB-I (C) cu 1 braț, amplasat pe trotuar C. Radnei + str. Digului;

Idem

544

45

Maranata - Depou Micălaca

Spre peron stație, orientată spre U. A. Vlaicu, trecere pietoni pe N. Titulescu

SB-I (C) cu 1 braț, amplasat pe spațiul verde după trecerea de pietoni, în dreptul str. M. Olinescu;

Pe Bd. N. Titulescu + cu str. Dr.

Marcel Olinescu

545

Maranata - U. A. Vlaicu

Spre peron stație, orientată spre Depou Micălaca, trecere pietoni pe N. Titulescu, + cu M. Olinescu

SB-I (C) 1 braț amplasat pe spațiul verde dintre trotuar și Bd. N. Titulescu

Idem

546

46

Universitatea A. Vlaicu - Maranta

Peron stație, orientat spre Euromedica, trecere pietoni

SB-I (C) cu 2 brațe amplasat imediat după pasajul de traversare pe sub țevi termoficare spre str. Abrud;

Pe Bd. N. Titulescu + cu str. Elena Drăgoi

547

Universitatea A. Vlaicu - Euromedica

Peron stație, orientat spre Maranata, trecere peste Bd. N. Titulescu

SB-I (C) cu 1 braț chiar în + N.

Titulescu E. Drăgoi

Idem

548

47

Euromedic - U. A. Vlaicu

(Universitatea A. Vlaicu)

Peron stație, trecere spre Bl. 332 N. Titulescu, orientată spre sensul giratoriu Billa

SN pe spațiul verde după trecerea de pietoni spre Bl. 332 N. Titulescu;

Pe Bd. N. Titulescu + cu str. Dr.

Cornel Radu

549

Euromedic - Billa

Peron stație, trecere peste N.

Titulescu, orientată spre sensul giratoriu Billa

Idem

Idem

550

48

Billa - Euromedic

Spre peron stație, refugiu acoperit, sens giratoriu Billa

SN amplasat pe spațiu verde înainte de refugiul acoperit;

Pe Bd. Nicolae Titulescu, după + cu str. Voinicilor

551

Billa - Voinicilor

Spre peron stație, sens giratoriu Billa

SB-I (C) cu 1 braț, amplasat la marginea spațiului verde spre Bd. N. Titulescu

Idem

552

49

Voinicilor - Billa

Spre peron stație și intrarea în pasajul subteran spre sensul giratoriu Billa

SB-I (C) cu 1 braț amplasat pe spațiul verde înainte de intrarea în pasajul subteran spre sensul giratoriu Billa

Pe str. Voinicilor

553

Voinicilor - Grădinița

Spre peron și trecerea de pietoni peste str. Voinicilor

SN pe insula montată înainte de peronul stației;

Idem

554

50

Grădinița - Voinicilor

Peron stație spre Voinicilor;

trecere peste str.

Renașterii

SB-I (C) cu 2 brațe, pe str. Renașterii colț cu str. Voinicilor;

Pe str. Renașterii înainte de + cu str. Voinicilor

555

Grădinița - Renașterii

Peron stație spre Voinicilor;

trecere peste str.

Renașterii

SB-I (C) cu 2 brațe, pe str. Renașterii colț cu str. Voinicilor;

Idem

556

51

Astra Sector II - Gorunului

Peron stație, orientată spre Piața Podgoria

SN amplasat pe prelungirea refugiului stației de tramvai;

Str. Petru Rareș + str. Războieni, Șoimului

557

Astra Sector II - Piața Podgoria

Peron stație, trecere peste P. Rareș, orientată spre Gorunului

SB-I (C) 1 braț amplasat pe refugiul stației de autobuz 31, lângă aleea de acces la Lidl Grădiște;

Idem

558

52

Gorunului - Astra Sector II

Spre peronul comun dintre cele două linii, spre V. Grădiște

ST (C) amplasat între liniile de tramvai, la capul peronului comun;

Str. Petru Rareș + str. Gorunului

559

53

Vama Grădiște - Sere

Spre peron, orientată spre Sere

SB-E (C) amplasat pe spațiul verde dintre linie (trotuar) și gard;

Str. Petru Rareș nr. 123 după + cu str.

Costache Negri

560

Vama Grădiște - Gorunului

Spre peron, orientată spre Sere

SN amplasat pe spațiul verde dintre linie și șosea, la capătul dinspre Vama Grădiște a peronului;

Idem

561

54

Sere - Grădinița Sere

Spre peron, orientată spre Grădinița Sere

SB-E (Q) amplasat pe spațiul verde între linie și gard, la 10m de cap peron spre Vama Grădiște;

Calea Zimandului + str. Stephan Ludwigh Roth

562

Sere - Vama Grădiște

Spre peron, orientată spre Grădinița Sere (peroane separate pentru fiecare sens)

SB-T (C) amplasat pe spațiul verde între linie și șosea, dincolo de peron (5m), lângă trecere peste Zimandului;

Idem

563

55

Grădinița Sere - Avicola

Spre peron, orientată spre

Avicola

SB-E (Q) amplasat imediat după aleea de acces în sediul DB Schenker;

Calea Zimandului - în față la sediul firmei DB Schenker

564

Grădinița Sere - Sere

Spre peron, orientată spre

Avicola

SB-T (C) amplasat pe spațiul verde la cap de peron (spre Sere)

Idem

565

56

Avicola - CET

Spre peron, orientată spre sensul giratoriu (benzinărie)

SB-T (C) chiar la capul de peron dinspre Grădinița Sere;

Pe str. Petru Rareș, înainte de sensul giratoriu + cu Centura

566

Avicola - Grădinița Sere

Spre peron, orientată spre sensul giratoriu (benzinărie)

SB-T (C) dincolo de capul de peron dinspre Grădinița Sere;

Idem

567

57

CET - cap linie

Spre peron stație sosire; orientată spre sensul giratoriu (Avicola)

SB-T (C) la capătul peronului dinspre buclă, pe spațiul verde;

Pe str. Ovidiu (Centura), înainte de bucla de întoarcere

568

CET - Avicola

Spre peron stație plecare; orientată spre sensul giratoriu (Avicola)

SB-I (C) cu 1 braț amplasat pe spațiul verde, între linie și șosea, la capătul dinspre buclă al peronului;

Idem

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

124

19

0

g) Locații propuse pentru monitorizare acces în zonele cu acces restricționat Zona A și Zona B

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona su pravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

1

Sens giratoriu Calea Timișorii + Șt. Cel Mare

569

LPR Zona B, o linie

SM-I

570

Șt. Cel Mare spre centru Arad

SB-I

571

Spre șoseaua de centură (Calea Timișorii)

SB-I, cu consolă

572

Spre autostrada

A1

SM-I

573

Spre Arad

SM-1

574

Spre intersecție cu Șt. Cel Mare

2

Intersecție Șt. Cel Mare+Nicolaus Lenau+Pompei, Troiei (centură)

575

LPR Zona B, o linie

SM-I

576

Spre Nicolaus Lenau

SM-I

577

Spre Pompei, Troiei

Idem

578

Spre autostrada

Idem

A1

579

Spre drum neamenajat (căruțe cu gunoaie) - opus Lenau

Idem

3

Intersecție Cetății+Eugen Popa+Radu de la Afumați

580

LPR Zona A pe Eugen Popa, spre Cazino, o linie

SB-I; post trafo la 2 stâlpi (cca. 70m); iarbă - traseu îngropat

581

Spre intersecție

582

Spre centru Arad pe Radu de la Afumați

SB-I

583

Spre intersecție

Idem

4

Intersecție Șt. Cel Mare+A. M.

Guttenbrunn

584

LPR Zona B pe Guttenbrunn, spre cartier Subcetate, o linie

SB pe platformă asfaltată (al 2-lea pe Guttenbrunn); trafo vis-a vis la colț intersecție

585

Pe Guttenbrunn spre cartier Subcetate

SB-linii tramvai; are și trasee aeriene pe el

586

În lungul Șt. Cel Mare

SB alături, la cca. 4m de stâlpul de mai sus

587

Spre cartier Aradul Nou

5

Intersecție A. M.

Guttenbrunn+Cetății+Ana Ipătescu

588

LPR Zona B pe Cetății, o linie

SB-I, trasee aeriene

589

Spre intersecție

Idem

590

Spre str. Cetății

Idem

591

LPR Zona B pe Ana Ipătescu, o linie

SB-I

592

Spre str. Ana Ipătescu

Idem

6

Pod Traian - spre centru

Str. Banatului

593

LPR Zona B pe Banatului, o linie

SB; cutie FO la cap de pod

594

Spre str. Banatului (benzinărie)

SB - tramvai la intrarea în benzinărie

595

Spre pod Traian

7

Intersecție Voinicilor+str. Digului

596

LPR Zona B pe Voinicilor spre cartier Micălaca, o linie

SB-I trasee aeriene

597

Spre cart. Micălaca, Timișoara pe Voinicilor

Idem

598

Spre Deva pe Voinicilor (în sens invers)

Idem

8

Intersecție Calea

Radnei+Șiriei+Digului

599

LPR Zona B pe Calea Radnei, o linie

SB-I, traseu aerian

600

Spre intersecție

Idem

601

LPR Zona B pe Digului, o linie

SN pe spațiu verde, traseu aerian la 21m de SB-E, cutie FO

602

Spre intersecție

Idem

9

Intersecție Calea

Radnei+Renașteri+Prutului

603

LPR Zona B pe Calea Radnei, o linie

SN, traseu aerian

604

LPR Zona B pe Calea Radnei, o linie

605

Spre intersecția cu str. Prutului

10

Intersecție Petru Rareș + Ioan Budai Deleanu

606

LPR vinietă zona industrială pe I. B. Deleanu, o linie

SN - vis a vis există SB-I cu cutie FO

607

LPR Zona B pe Petru Rareș, 2 linii

SN lângă gard refugiu stație tramvai cu consolă până la centrul străzii, sau estacadă de cca. 25m între 2xSB, peste un fir linie tramvai (un SB în stație)

608

LPR Zona B pe Petru Rareș, 2 linii

11

Calea 6 Vânători 51, Bloc V8 sc. B

609

LPR Zona B pe Calea 6 Vânători, 2 linii

SB-I - stație autobuz, traseu aerian, cca. 25m din stâlp în stâlp

610

LPR Zona B pe Calea 6 Vânători, 2 linii

Idem

12

Intersecție George

Coșbuc+Poetului+Câmpul Liniștii

611

LPR Zona B pe Poetului, o linie

SB-I

612

LPR Zona B pe George Coșbuc, o linie

SB-I, cutie FO, alimentare șantier

613

LPR Zona B pe Poetului, intersecție cu Frații Neumann, o linie

SB-I, cutie FO

13

Intersecție Poetului +Câmpurilor+ Tribunul Corches+ Ovidiu (centură)

614

LPR Zona B pe Câmpurilor, o linie

SB-I, traseu aerian

615

Spre cartier Gai pe Câmpurilor

SB-E în intersecție Poetului / Ovidiu

616

Spre Deva pe Ovidiu

617

Spre Nădlac pe Tribului Corches

618

Spre Arad pe Poetului

14

Str. Meșterul Manole 22

Aproape de intersecția cu Tribunul Corches

619

LPR Zona B pe Meșterul Manole, o linie

SN, traseu aerian; legătură spre SB vis a vis

15

Intersecție Dunării + Ștefan Tenețchi (centura Arad) - lângă parc Gai

620

LPR Zona B pe Dunării, o linie

SB-I, cu cutie FO, traseu aerian -comun cu stația tramvai f_1/6

16

Intersecție Calea Aurel Vlaicu + Meșterul Manole

621

LPR Zona B pe A. Vlaicu, o linie

SB - cca 40m până la stâlpul anterior/următor

622

LPR Zona B pe M. Manole, o linie

SN, traseu aerian, vis a vis este un SB la cca. 10m

17

Sens giratoriu Str. Bodrogului cu autostrada A1

Ieșire spre Aeroportul Arad

623

LPR Zona B pe Calea Bodrogului, două linii

SB-I, consolă (început de traseu!)

624

LPR Zona B pe Calea Bodrogului, două linii

Idem

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

56

6

0

h) Locații propuse pentru monitorizare acces în zonele cu implicații de mediu

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona su pravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

1

Str. Frumoasă

După str. Tarafului

Descărcare gunoi, moloz pe câmp

627

LPR o linie zonă depozitare moloz, spre dreapta

SB-I - traseu aerian, din stâlp în stâlp

628

Spre dig Mureș

629

Spre stânga

2

Intersecție Renașterii+Marginei

Teren viran, accesibil după traversarea liniei de cale ferată (de manevră, se pare), printr-un pasaj acoperit (gen tunel, f. scurt). Destinația probabilă - balastieră, dar cu posibilitatea de depunere deșeuri pe o mare suprafață.

Lângă calea ferată

630

Acces balastieră

LPR o linie zonă depozitare moloz, spre Renașterii

SB-I, cutie FO chiar în intersecție

631

Spre calea ferată

Idem

3

Intrarea în Parcul Natural Lunca Mureșului

Posibilitatea de acces cu autoturisme pe pista asfaltată, la intersecția de acces în parc

Un singur stâlp pentru cele 3 camere

Intrare din Str. Bodrogului, la cca. 500m după A1

632

Spre A1, în lungul pistei de biciclete

SN la intersecția piste / alee de acces în parc.

633

În sens invers, în lungul pistei de biciclete

634

Spre aleea de acces în Parcul Natural Lunca Mureșului

4

Str. Mărului intersecție cu str.

Sabinelor

În zonă există o grupare de locuințe modeste, trafic de mașini de la autoturisme la basculante de mare tonaj. Vis a vis de locuințe este un depozit de fier vechi deservit de utilaje grele de manevrare și debitare; pista este acoperită pe cca 100m cu pământ și pietriș

Pistă de biciclete care vine de pe dig și trece prin Colonia Sabinelor

635

Spre termocentrală pe str. Mărului

636

Spre intersecția str. Mărului cu str.

Sabinelor

5

Calea Bodrogului (înainte de A1, pe dreapta)

637

Spre Arad, în lungul Căii Bodrogului

Un singur stâlp pentru cele 3 camere.

638

Spre aeroport, în lungul Căii Bodrogului

Idem

639

Spre locul viran semnalat de cei de la mediu din primărie

Idem

6

Str. Aprodul Purice intersecție cu str. Henry Coandă

Aproape de platforma nr. 247 -b/Confecții/15

640

Spre locul viran de după intersecție, pe Str. Aprodul Purice, pe stânga, plecând din intersecție

SB-I (Q) pe str. H. Coandă nr. 24; Apoi traseu comun cu platforma nr.

247 (b/Conf./15)

7

Str. Sibiului intersecție cu str. Minervei

Teren viran cu suprafața de cca.

9.500mp, neîngrădit (au rămas doar stâlpii din beton)

La sud de str. Barbu Lăutaru, în cartier Alfa

641

Spre str. Minervei (asfaltat); detecție de mișcare inteligentă

SB-I cu 2 brațe; traseu aerian spre următorul SB-I cu 1 braț amplasat pe str. Minervei (cca. 40m)

642

Spre str. B. Lăutaru (neasfaltat); detecție de mișcare inteligentă

Idem

643

Spre str. Remus (neasfaltat); detecție de mișcare inteligentă

Idem

15

Speed Dome nou pentru documentare, detalii

Idem

8

Str. Grădina Poștei

Zona este îngrădită provizoriu și nu am identificat deșeuri sau gunoaie depozitate. Acces din cartierul Grădiștea pe str. Petru Rareș (zona industrială de nord/est)

În apropiere de intersecția cu str. Pescarilor

645

Idem

Spre str. Grădina Poștei

SN pe spațiul verde dintre str. Poștei și Pescarilor;

646

Idem

Spre str. Pescarilor (pe lângă depozit PECO)

647

Idem

Spre str. Pescarilor

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

20

6

1

f_2) Locații propuse pentru stații de autobuz, microbuz

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona su pravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

648

1

Piața UTA - Cap linie

Spre stație, în lungul străzii

Autobuz 19. Linia 20 folosește primele 8 stații de pe traseul liniei 19, fără a avea alte stații în afara celor de pe linia 19

Calea A. Vlaicu + str. Cocorilor

649

Spre stație, în lungul străzii

SB-I

650

2

Simion Bărnuțiu - Piața Spitalului (Piața T. Arghezi)

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Victoriei + str. Meseriei

651

Spre stație, în lungul străzii

Idem

652

3

Piața Spitalului - Banu Mărăcine

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Banu Mărăcine + Aleea Făget

653

Spre stație, în lungul străzii

Idem

654

4

Banu Mărăcine - Piața Podgoria

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Banu Mărăcine + str. Voluntarilor

655

Spre stație, în lungul străzii

Idem

656

5

Piața Podgoria - Maranata

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Bd. Iuliu Maniu + Bd. Revoluției

657

Piața Podgoria - Banu Mărăcine

Spre stație, în lungul străzii

Se va regăsi și la alte linii de autobuz; Autobuz 20, 21, 31, 39B,54

Str. Podgoria (la est de Catedrala Sf.

Treime) ... P. Rareș

658

6

Maranata - Euromedic

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Bd. Nicolae Titulescu + str. Marcel Olinescu

659

Spre stație, în lungul străzii

Idem

660

7

Euromedic - Billa

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Bd. Nicolae Titulescu + str. Dr. Cornel Radu

661

Spre stație, în lungul străzii

Idem

662

8

Billa - Infanteriei

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Bd. Nicolae Titulescu - în dreptul Billa

663

Spre stație, în lungul străzii

Idem

664

9

Infanteriei - Caraimanului

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Cetății + str. Cezar

665

Spre stație, în lungul străzii

Idem

666

10

Caraimanului - Gara Aradul Nou

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Calea Timișorii + str. Cibinului

667

Spre stație, în lungul străzii

668

11

Gara Aradul Nou - Clopotului

Spre/dinspre

Zimbrului; O

Stâlp comun cu f_1/28

Calea Ștefan Cel Mare + str. Nicolae Gogol

singură cameră pentru ambele sensuri

669

Spre stație, în lungul străzii

SB-I

670

12

Clopotului - Flacăra

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Nicolaus Lenau + str. Clopotului sau + Săcățeanu

671

Spre stație, în lungul străzii

Idem

672

13

Flacăra - Ștefan Zarie

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Flacăra + str. Pescăruș

673

Spre stație, în lungul străzii

Idem

674

14

Ștefan Zarie - Vântului

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Steagului + str. Ștefan Zarie

675

Spre stație, în lungul străzii

Idem

676

15

Vântului - Sânnicolaul Mic

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Vântului + Cpt Ioan Fătu sau + str. Pașcani

677

Spre stație, în lungul străzii

Idem

678

16

Sânnicolau Mic - Cap linie (nu apare în lista de stații)

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Steagului + str. Vântului

679

Spre stație, în lungul străzii

Idem

680

17

Faleza Sud - cap linie

Spre stație, în lungul străzii

Autobuz 21

Str. Condurașilor + str. Ep. Roman Ciorogariu

681

Spre stație, în lungul străzii

SB-I

682

18

Pomenirea - Cpt. Ignat

Trecere pe Bodrog, Pădurii -spre cimitir

SB-I; este ( folosit și de f_1/Tramvai)

Pădurii + Calea Bodrogului

683

Pomenirea - Faleza Sud

Spre peron stație, spre Cpt. Ignat

SN amplasat între stație și parcare; (folosit și de f_1/Tramvai/33)

Idem

684

19

Cpt. Ignat - Confecții

Spre stație, în lungul străzii

SM-I

Str. Pădurii + str. Cpt. Ignat

685

Spre stație, în lungul străzii

Idem

686

20

Confecții - L. Rebreanu

Spre stație, în

SB-I

Str. Liviu Rebreanu + str. Griviței

lungul străzii

687

Spre stație, în lungul străzii

Idem

688

21

Liviu Rebreanu - Bela Bartok

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Liviu Rebreanu + str. Oituz

689

Spre stație, în lungul străzii

Idem

690

22

Bela Bartok - Piața Spitalului (Piața Tudor Arghezi)

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Liviu Rebreanu + str. Andrei Șaguna

691

Spre stație, în lungul străzii

Idem

692

23

Piața Spitalului - Banu Mărăcine

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Banu Mărăcine + Aleea Făget

693

Piața Spitalului - Bela Bartok

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Andrei Șaguna + str. Andrenyi Karoly

694

24

Banu Mărăcine - Piața Podgoria

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Banu Mărăcine ... str. Corneliu Coposu

695

Spre stație, în lungul străzii

Idem

25

Piața Podgoria - cap linie

Poziție tratată și rezolvată la poz. 5

Str. Podgoria (la est de Catedrala Sf.

Treime) ... P. Rareș

696

Spre stație, în lungul străzii

697

26

Gara C.F.R. - Banu Mărăcine (doar pe retur)

Spre stație, în lungul străzii

SM-I

Calea Aurel Vlaicu, înainte de + str. Bihorului

27

Piața Podgoria - cap linie

Poziție tratată și

Autobuz 20, 21, 31, 39B, 54

Str. Podgoria (la est de Catedrala Sf.

Treime) ... P. Rareș

rezolvată la poz. 5

698

Spre stație, în lungul străzii

699

28

Astra Sector II - Gorunului

Spre peron stație, orientată oblic spre Podgoria

SB-I (C) 2 brațe amplasat în părculețul din dreptul stației; aerian la stâlpul de la f_1/Tramvaie/60

Str. Petru Rareș + Aleea Romaniței

700

Astra Sector II - Piața Podgoria

Spre peron stație, orientată spre Podgoria

Idem

Idem

701

29

Gorunului - Rândunicii

Peron spre

Rândunicii

SB-I (C) 2 brațe, manșon FO și antenă, amplasat pe P. Rareș după + cu Gorunului, pe spațiu verde

Str. Petru Rareș + str. Ioan Budai Deleanu

702

Gorunului - Vezuviului

Peron spre Astra Sector II (opus cu camera pentru stația de tramvai)

Idem

Idem

703

30

Rândunicii - Vezuviului

Spre stație, în lungul străzii

SM-i

Str. Gorunului + str. Rândunicii

704

Spre stație, în lungul străzii

Idem

705

31

Vezuviului - Râșnov

Spre stație, în lungul străzii

SB-i

Str. Vezuviului

706

Spre stație, în lungul străzii

Idem

707

32

Râșnov - Viitorului

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Trenului + str. Râșnov

708

Spre stație, în lungul străzii

Idem

709

33

Viitorului - Trenului

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Trenului + str. Viitorului

710

Spre stație, în lungul străzii

Idem

711

34

Trenului - Cap de linie

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Trenului + str. Someșului

712

Spre stație, în lungul străzii

Idem

713

35

Arțarului - Cap de linie

Spre stație, în lungul străzii

Autobuz 39B

Calea 6 Vânători + str. Arțarului

714

Spre stație, în lungul străzii

Idem

715

36

Cedrului - Feroneria

Spre stație, în lungul străzii

SM-I

Calea 6 Vânători + str. Cedrului

716

Spre stație, în lungul străzii

Idem

717

37

Feroneria - Atrium II

Spre stație, în lungul Căii 6 Vânători, paralel cu blocul

SB-I (Q) amplasat pe trotuar, al doilea de la colțul primului bloc dinspre Centură (cu tăblița de stație);

Calea 6 Vânători + str. Curtici (la nord de Curtici)

718

Spre stație, în lungul străzii

Idem

719

38

Atrium II - Piața Podgoria

Spre stație, în lungul străzii

SM-I

Calea 6 Vânători + Calea Aurel Vlaicu

720

Atrium I - Feroneria

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Gara C.F.R. - Atrium I (doar pe retur)

Poziție tratată și rezolvată la poz. 26

Calea Aurel Vlaicu, înainte de + str. Bihorului

721

39

Piața Podgoria - cap linie

Poziție tratată și rezolvată la poz. 5

Str. Podgoria (la est de Catedrala Sf. Treime) pe str. Petru Rareș

722

Spre stație, în lungul străzii

723

40

Bujac - cap linie

Spre stație, în lungul străzii

Autobuz 41

Str. Petru Maior + str. Trotușului

724

Spre stație, în lungul străzii

SM-I

725

41

Trotușului - Piața Bujac

Spre stație, în lungul străzii

SB-I

Str. Trotușului + str. Emilian

726

Spre stație, în lungul străzii

Idem

727

42

Piața Bujac - Independenței

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Independenței + Leului, Năsăud

728

Spre stație, în lungul străzii

Idem

729

43

Independenței - Brâncuși

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str Independenței + str. București

Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

MUNICIPIUL ARAD      SCN-PRO-178-SF

Pag. 147 / 240

730

Spre stație, în lungul străzii

Idem

731

44

Baba Novac - C. Brâncoveanu

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Baba Novac + C. Brâncoveanu

732

Spre stație, în lungul străzii

Idem

733

45

Constantin Brâncoveanu - Abatorului

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. C. Brâncuși + C. Brâncoveanu

734

Spre stație, în lungul străzii

Idem

735

46

Abatorului - Ion Rațiu

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Abatorului + Pădurii

736

Spre stație, în lungul străzii

Idem

737

47

Ion Rațiu - Bela Bartok

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. I. Rațiu + str. Andrei Șaguna

738

Spre stație, în lungul străzii

Idem

739

48

Bela Bartok - Mihai Eminescu

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. A. Șaguna + Str. Liviu Rebreanu

740

Spre stație, în lungul străzii

Idem

741

49

Mihai Eminescu - Piața Sârbească

Spre stație, în lungul străzii

SM-I

Str. A. Șaguna + Str. Cpt. Ignat

742

Spre stație, în lungul străzii

Idem

743

50

Piața Sârbească - Piața Romană

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Piața Sîrbească (M.

Kogălniceaanu, Hunedoarei)

744

Spre stație, în lungul străzii

Idem

745

51

Piața Romană - cap linie

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Mucius Scaevola

746

Piața Romană - cap linie (retur)

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Piața Romană ... Tribunul Dobra

747

52

A.N.L. - Selgros

Spre stație, în

Autobuz 48

Cartier blocuri A.N.L. - Micălaca (Voinicilor + A. Crișan)

lungul străzii

748

Spre stație, în lungul străzii

749

53

Selgros - Real

Spre stație, în lungul străzii

SB-i

Alee paralelă cu Cal. Radnei

750

Spre stație, în lungul străzii

Idem

751

54

Real - Cap de linie

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Alee perpendiculară pe Cal. Radnei

752

Spre stație, în lungul străzii

Idem

753

55

Billa - A.N.L.

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Billa - Bd. Nicolae Titulescu

754

Spre stație, în lungul străzii

Idem

755

56

Felix - Frăției

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Felix + str. Nucet

756

Spre stație, în lungul străzii

Idem

757

57

Frăției - Renașterii

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Frăției + str. Vaslui

758

Spre stație, în lungul străzii

Idem

759

58

Renașterii - A.N.L.

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Voinicilor nr. 17

760

Voinicilor - Billa

Spre stație, în lungul străzii

Idem

Str. Voinicilor nr. 18 (vis a vis cu Renașterii)

59

A.N.L. - Cap de linie

Poziție tratată și rezolvată la poz. 5

Cartier blocuri A.N.L. - Micălaca

761

60

Mihai Eminescu - Pomenirea

Spre stație, în lungul străzii

Autobuz 54

Str. Andrei Șaguna + Cpt. Ignat

762

Spre stație, în lungul străzii

SB-I

763

61

Pomenirea - I.A.S. Mureșul

Spre A1, în lungul Bodrogului

SN amplasat pe spațiul verde după stație, pe calea Bodrogului (între drum și gardul Azilului de Bătrâni); Traseu folosit în comun cu obiectivul f_1/Tramvai/33

Calea Bodrogului + str. Pădurii (în fața azilului)

764

Spre A1, în lungul

Idem

Bodrogului

765

62

IAS Mureșul - cap de linie

Spre A1, în lungul Bodrogului

SB-I cu post trafo

Calea Bodrogului, apoi pe drum semiasfaltat

766

Spre A1, în lungul Bodrogului

Idem

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

119

12

0

k) Intersecții propuse pentru monitorizare trafic rutier

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona su pravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

1

Stația Făt Frumos

Calea Aurel Vlaicu + str. Făt Frumos

Se vor folosi stâlpii existenți

767

LPR două linii

768

LPR o linie

769

LPR două linii

770

LPR două linii

771

LPR o linie

772

Trecere pietoni

773

Trecere pietoni

774

Trecere pietoni

775

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

776

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

777

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

2

Stația Fortuna

Calea Aurel Vlaicu + str. Ștefan Luchian, Dâmboviței

Un stâlp nou; în rest, se folosesc stâlpii existenți

778

LPR două linii

779

LPR o linie

780

LPR două linii

781

LPR două linii

782

LPR două linii

783

Trecere pietoni

784

Trecere pietoni

785

Trecere pietoni

786

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

787

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

788

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

3

Stația Electrometal

Calea Aurel Vlaicu + str. Fulgerului, Subcetate

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

789

LPR două linii

790

LPR două linii

791

LPR două linii

792

LPR două linii

793

LPR două linii

794

Trecere pietoni

795

Trecere pietoni

796

Trecere pietoni

797

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

798

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

799

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

800

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

4

Stația Piața UTA

Calea Aurel Vlaicu + str. Cocorilor, Bumbacului

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

801

LPR două linii

802

LPR o linie

803

LPR o linie

804

LPR două linii

805

LPR o linie

806

Trecere pietoni

807

Trecere pietoni

808

Trecere pietoni

809

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

810

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

811

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

5

Stația Piața UTA

Calea Aurel Vlaicu + str. Cocorilor, Bumbacului

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

1

Speed Dome nou monitorizare -detalii

812

LPR două linii

813

LPR două linii

814

LPR două linii

815

LPR două linii

816

LPR două linii

817

LPR două linii

818

LPR două linii

819

LPR o linie

820

Trecere pietoni

821

Trecere pietoni

822

Trecere pietoni

823

Trecere pietoni

824

Trecere pietoni

825

Trecere pietoni

826

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

827

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

828

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

829

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

830

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

6

Intersecția Calea Aurel Vlaicu - Calea Victoriei

Calea Aurel Vlaicu + Calea Victoriei, Frații Neumann

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

2

Speed Dome nou monitorizare -detalii

831

LPR două linii

832

LPR o linie

833

LPR două linii

834

LPR două linii

835

LPR două linii

836

LPR două linii

837

LPR două linii

838

Trecere pietoni

839

Trecere pietoni

840

Trecere pietoni

841

Trecere pietoni

842

Trecere pietoni

843

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

844

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

845

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

846

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

7

Intersecția Calea Aurel Vlaicu - Calea Ferată

Între Piața UTA și Atrium Mall

Aurel Vlaicu + Cale ferată industrială, str. Roșiorilor

Se folosesc stâlpii existenți

847

LPR două linii

848

LPR o linie

849

LPR două linii

850

LPR o linie

851

Trecere pietoni

852

Trecere pietoni

853

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

854

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

8

Stația Autogara

Lângă Atrium Mall

Calea Aurel Vlaicu + Calea 6 Vânători

Un stâlp nou; în rest, se folosesc stâlpii existenți

855

LPR două linii

856

LPR două linii

857

LPR două linii

858

LPR două linii

859

LPR o linie

860

Trecere pietoni

861

Trecere pietoni

862

Trecere pietoni

863

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

864

Trafic (trecere pe roșu, sens invers

Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD      SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                            Pag. 153 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

etc.)

865

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

9

Stația Gara ARAD - Piața Gării (planșa 9)

Calea Aurel Vlaicu + str. Miron Costin, Bihorului

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

866

LPR două linii

867

LPR două linii

868

LPR o linie

869

Trecere pietoni

870

Trecere pietoni

871

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

872

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

873

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

10

Stația Gara ARAD (planșa 10)

Calea Aurel Vlaicu + str. Făt Frumos

Se folosesc stâlpii existenți

3

Speed Dome nou monitorizare -detalii

874

LPR două linii

875

LPR o linie

876

LPR două linii

877

LPR o linie

878

LPR două linii

879

LPR două linii

880

LPR o linie

881

Trecere pietoni

882

Trecere pietoni

883

Trecere pietoni

884

Trecere pietoni

885

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

886

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

887

Trafic (trecere pe roșu, sens invers

Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD      SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                            Pag. 154 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

etc.)

888

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

889

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

890

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

11

Stația Gara ARAD - Trecere pietoni PTTR (planșa 11)

Calea Aurel Vlaicu + str. Făt Frumos

Se folosesc stâlpii existenți

891

LPR două linii

892

LPR o linie

893

LPR două linii

894

LPR o linie

895

Trecere pietoni

896

Trecere pietoni

897

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

898

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

12

Piața Caius Iacob - Trecere pietoni (planșa 12)

Bd. Revoluției + str. N. Aristide Dragomir

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

899

LPR două linii

900

LPR o linie

901

LPR o linie

902

LPR două linii

903

LPR o linie

904

LPR două linii

905

Trecere pietoni

906

Trecere pietoni

907

Trecere pietoni

908

Trecere pietoni

909

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

910

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

911

Trafic (trecere pe roșu, sens invers

Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD      SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                            Pag. 155 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

etc.)

13

Piața Caius lacob - Trecere pietoni pod (planșa 13)

Bd. Revoluției + E671 (str. Petru Rareș)

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

4

Speed Dome nou monitorizare -detalii

912

LPR două linii

913

LPR o linie

914

LPR două linii

915

LPR o linie

916

LPR două linii

917

LPR două linii

918

Trecere pietoni

919

Trecere pietoni

920

Trecere pietoni

921

Trecere pietoni

922

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

923

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

924

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

925

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

14

Piața Podgoria (planșa 14)

Bd. Revoluției + str. Corneliu Coposu, Calea luliu Maniu

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

5

Speed Dome nou monitorizare -detalii

6

Speed Dome nou monitorizare -detalii

926

LPR două linii

927

LPR două linii

928

LPR două linii

929

LPR două linii

930

LPR o linie

931

LPR două linii

932

LPR o linie

933

LPR două linii

934

LPR două linii

935

Trecere pietoni

936

Trecere pietoni

937

Trecere pietoni

938

Trecere pietoni

939

Trecere pietoni

940

Trecere pietoni

941

Trecere pietoni

942

Trecere pietoni

943

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

944

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

945

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

946

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

947

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

948

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

949

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

15

Bd. Revoluției - Andrei Mureșan

Bd. Revoluției + Andrei Mureșan, I.C. Brătianu

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

950

LPR două linii

951

LPR două linii

952

LPR o linie

953

LPR două linii

954

LPR două linii

955

Trecere pietoni

956

Trecere pietoni

957

Trecere pietoni

958

Trecere pietoni

959

Trecere pietoni

960

Trecere pietoni

961

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

962

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

963

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

964

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

965

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

966

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

16

Stația Nicolae Grigorescu

Bd. Revoluției + str. N. Grigorescu, Crișan

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

967

LPR două linii

968

LPR o linie

969

LPR două linii

970

LPR două linii

971

LPR o linie

972

Trecere pietoni

973

Trecere pietoni

974

Trecere pietoni

975

Trecere pietoni

976

Trecere pietoni

977

Trecere pietoni

978

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

979

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

980

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

981

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

17

Stația Primăria

Bd. Revoluției + str. Roman Veliciu, Horia, Xenopol

Doi stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

7

Speed Dome nou monitorizare -detalii

8

Speed Dome nou monitorizare -detalii

982

LPR două linii

983

LPR două linii

984

LPR două linii

985

LPR o linie

986

LPR două linii

987

LPR o linie

988

Trecere pietoni

989

Trecere pietoni

990

Trecere pietoni

991

Trecere pietoni

992

Trecere pietoni

993

Trecere pietoni

994

Trecere pietoni

995

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

996

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

997

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

998

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

999

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

18

Trecerea de pietoni str. 1 Decembrie 1918

Bd. Revoluției + str. 1 Decembrie

1918, V. Alecsandri

Un stâlp nou; în rest, se folosesc stâlpii existenți

1000

LPR două linii

1001

LPR o linie

1002

LPR două linii

1003

Trecere pietoni

1004

Trecere pietoni

1005

Trecere pietoni

1006

Trecere pietoni

1007

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1008

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1009

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

19

Stația Teatru (planșa 19)

Bd. Revoluției + str. Lucian Blaga

Un stâlp nou; în rest, se folosesc stâlpii existenți

9

Speed Dome nou monitorizare -detalii

1010

LPR două linii

1011

LPR două linii

1012

Trecere pietoni

1013

Trecere pietoni

1014

Trecere pietoni

1015

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1016

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

20

Trecere pietoni str. Unirii (planșa 20)

Bd. Revoluției + str. Unirii, Lucian Blaga, M. Eminescu

Se folosesc stâlpii existenți

1017

LPR o linie

1018

LPR două linii

1019

LPR două linii

1020

Trecere pietoni

1021

Trecere pietoni

1022

Trecere pietoni

1023

Trecere pietoni

1024

Trecere pietoni

1025

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1026

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1027

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1028

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1029

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

21

Trecere pietoni aleea Teatrului (planșa 21)

Bd. Revoluției + str. Piața A. Iancu, Nicolae Bălcescu

Se folosesc stâlpii existenți

10

Speed Dome nou monitorizare -

detalii

1030

LPR o linie

1031

LPR două linii

1032

LPR două linii

1033

Trecere pietoni

1034

Trecere pietoni

1035

Trecere pietoni

1036

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1037

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1038

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

22

Trecere pietoni str. Gh. Lazăr (planșa 22)

Bd. Revoluției + str. Gh. Lazăr, str.

Piața A. Iancu

Se folosesc stâlpii existenți

1039

LPR două linii

1040

Trecere pietoni

1041

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1042

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

23

Intersecția str. Tribunul Dobre - str. Soarelui

Str. Tribunul Dobra + str. Cozia, Sinagogei

Se folosesc stâlpii existenți

1043

LPR o linie

1044

LPR două linii

1045

LPR două linii

1046

Trecere pietoni

1047

Trecere pietoni

1048

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1049

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

24

Piața Romană (planșa 24)

Bd. Decebal, T. Dobra, Preparandiei, Gen. Dragalina

Se folosesc stâlpii existenți

11

Speed Dome nou monitorizare -detalii

1050

LPR două linii

1051

LPR o linie

1052

LPR două linii

1053

LPR două linii

1054

LPR o linie

1055

LPR două linii

1056

Trecere pietoni

1057

Trecere pietoni

1058

Trecere pietoni

1059

Trecere pietoni

1060

Trecere pietoni

1061

Trecere pietoni

1062

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1063

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1064

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1065

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1066

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1067

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1068

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1069

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

25

Zona industrială VEST

Str. Ștefan Tenețchi + Str. II Zona Industrială ARAD Vest

Trei stâlpi noi; în rest, se folosesc stâlpii existenți

12

Speed Dome nou monitorizare -detalii

1070

LPR două linii

1071

LPR o linie

1072

LPR două linii

1073

LPR o linie

1074

LPR două linii

Extinderea sistemului de supraveghere video    MUNICIPIUL ARAD      SCN-PRO-178-SF

și infrastructură rețea de comunicații                                            Pag. 162 / 240

date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare integrat

1075

LPR o linie

1076

LPR două linii

1077

Trecere pietoni

1078

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1079

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1080

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

1081

Trafic (trecere pe roșu, sens invers etc.)

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

315

29

12

m) Parcări propuse pentru monitorizare acces

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona su pravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

1

Parcare Ștrand NEPTUN

Parcarea este delimitată doar cu borduri de înălțime normală; nu există bariere la intrare / ieșire

Alee desprinsă din sensul giratoriu de pe str. Eugen Popa

1082

LPR 2 linii

Spre banda de intrare

SM-I (C ) cu 2 brațe, amplasat în centrul sensului giratoriu de la intrarea în parcare

1083

LPR 2 linii

Spre banda de ieșire

Idem

1084

Trafic - monitorizare respectare borduri de delimitare parcare

Spre sensul giratoriu de pe str. Eugen. Popa

Idem

2

Parcare Patinoar Municipal ARAD

Parcarea are o bandă de intrare și una de ieșire amplasate la extremitățile parcării; accesul este controlat cu bariere și automate de plată

Str. Eugen Popa, vis a vis de patinoar

1085

LPR 1 linie

Spre banda de intrare

SB-I (C ) cu 1 braț la intrarea în parcare, amplasat în dreapta barierei de intrare

1086

Trafic - monitorizare de la intrare spre str. E. Popa

Spre str. Eugen Popa

Idem

1087

LPR 1 linie

Spre banda de ieșire

SN la ieșirea din parcare, amplasat pe spațiul verde în dreapta barierei de ieșire

1088

Trafic - monitorizare de la ieșire spre str. E. Popa

Spre str. Eugen Popa

Idem

3

Parcare Casa Sindicatelor

Intrarea se poate face pe o alee imediat după parc, sau pe o alee cu două sensuri, separate de o insulă cu pavele și cu bariere la intrare și ieșire

Str. C. Coposu, între parcul Pădurice și Consiliul Județean

1087

LPR 1 linie

Spre alee adiacentă Parc Pădurice

SN pe spațiul verde din stânga aleii de intrare de lângă Parc Pădurice

1088

LPR 1 linie

Spre banda de intrare din C. Coposu

SN pe spațiul verde din dreapta barierei de intrare

1089

LPR 1 linie

Spre banda de ieșire spre C. Coposu

SN pe insula cu pavele dintre sensurile de acces

4

Parcarea Nord de pe Bd. Revoluției (între liniile de tramvai)

Între str. Andrei Șaguna și str. Nicolae Grigorescu

1090

LPR1N - 1 linie

Intrarea dinspre vest (dinspre Unicredit Bank)

SN în stânga benzii de acces la intrarea dinspre vest în parcarea de nord

1091

LPR2N - 1 linie

Intrarea dinspre est (dinspre Carrefour Market)

SN în dreapta benzii de acces la intrarea dinspre est în parcarea de nord

1092

LPR3N - 1 linie

Ieșirea spre vest (spre Comisariatul

Protecția

Consumatorului)

SN în dreapta benzii de ieșire spre vest din parcarea de nord

1093

LPR4N - 1 linie

Ieșirea spre est (spre Clinica Denta Max)

SN în stânga benzii de ieșire spre est din parcarea de nord

1094

TVE1N

Spre nord - str.

Andrei Mureșan, în lungul parcării

SN pe spațiul din centrul parcării de nord

1095

TVE2N

Spre sud - str. N.

Grigorescu, în

lungul parcării

Idem

5

Parcarea Sud de pe Bd. Revoluției (între liniile de tramvai)

Între str. Nicolae Grigorescu și str. Romul Veliciu (Primărie)

1096

LPR1S - 1 linie

Intrarea dinspre vest (dinspre Direcția ptr. Agricultură)

SN în stânga benzii de acces la intrarea dinspre vest în parcarea de sud

1097

LPR2S - 1 linie

Intrarea dinspre est (dinspre Palatul Copiilor și Elevilor)

SN în dreapta benzii de acces la intrarea dinspre est în parcarea de sud

1098

LPR3S - 1 linie

Ieșirea spre vest (spre Stația Petrom)

SN în dreapta benzii de ieșire spre vest din parcarea de sud

1099

LPR4S - 1 linie

Ieșirea spre est (spre Biserica Roșie)

SN în stânga benzii de ieșire spre est din parcarea de sud

1100

TVE1S

Spre nord - str. N.

Grigorescu, în lungul parcării

SN pe spațiul din centrul parcării de sud

1101

TVE2S

Spre sud - str.

Romul Veliciu, în lungul parcării

Idem

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

22

14

0

n) Artere rutiere propuse pentru monitorizare trafic rutier

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona su pravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

1

Calea Timișorii intersecție cu str. Stan Dragu

Cartier Aradul Nou

1102

LPR - 2 linii

Sensul de ieșire din Arad pe Calea Timișorii (înainte de calea ferată)

SN pe spațiul verde, în dreapta față de sensul de ieșire din Arad spre Timișoara

1103

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1104

LPR - 2 linii

Sensul de intrare în Arad pe Calea Timișorii (după calea ferată)

SN pe spațiul verde, în stânga față de sensul de ieșire din Arad spre Timișoara

1105

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

2

Str. Steagului intersecție cu str. Vântului

Cartier Sânnicolau Mic

1106

LPR - 1 linie

Sensul de ieșire din Arad pe str. Steagului (spre Fântânele)

SN amplasat pe spațiul verde pe drepata șoselei (pe direcția de ieșire din Arad)

1107

TVE

Idem -

monitorizare trafic

1108

LPR - 1 linie

Sensul de intrare în Arad pe str. Steagului (dinspre Fântânele)

1109

TVE

Idem -monitorizare trafic

3

Calea Bodrogului - sens giratoriu Aeroport / A1

Rezolvată la g) Locații propuse pentru monitorizare acces în zonele cu acces restricționat Zona A și Zona

B/17

Cartier Confecții/Pârneava

4

Calea Aurel Vlaicu - sens giratoriu BRICODEPOT

Zona Industrială Vest

1110

LPR - 2 linii

Sensul de ieșire din Arad pe Calea A. Vlaicu (după sensul giratoriu)

1111

TVE

Idem -monitorizare trafic

1112

LPR - 2 linii

Sensul de intrare în Arad pe Calea A. Vlaicu (înainte de sensul giratoriu)

1113

TVE

Idem -monitorizare trafic

5

Str. Câmpurilor intersecție cu str.

Ovidiu / Tribunul Corcheș intersecție cu str. Poetului

Cartier GAI

1114

LPR - 1 linie

Sensul de ieșire din Gai pe str. Ovidiu (spre 6 Vânători)

SN amplasat pe spațiul verde, pe dreapta pe sensul spre Gai

1115

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1116

LPR - 1 linie

Sensul de intrare în Gai pe str.

Ovidiu (dinspre 6 Vânători)

SN amplasat pe spațiul verde, de dreapta pe sensul spre 6 Vânători

1117

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

6

DJ709B (spre Curtici) intersecție cu str. Ovidiu și Calea 6 Vânători

Cartier 6 Vânători

1118

LPR - 1 linie

Pe DJ709B (spre Curtici - după intersecția cu str. Ovidiu)

SB-I amplasat la marginea str.

Ovidiu

1119

TVE

Idem -

Idem

monitorizare trafic

1120

LPR - 1 linie

Pe DJ709B (dinspre Curtici -spre intersecția cu str. Ovidiu)

SB-I amplasat la marginea DJ709B

1121

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1122

LPR - 1 linie

Pe str. Ovidiu (spre intersecția cu Calea Zimandului)

SB-I amplasat la marginea Căii Zimandului

1123

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1124

LPR - 1 linie

Pe str. Ovidiu (spre intersecția cu Calea 6 Vânători și DJ709B)

SB-I amplasat la marginea str.

Ovidiu

1125

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

7

E671 (spre Oradea) - sens giratoriu Str. Ovidiu, Calea Zimandului

Cartier Grădiște

1126

LPR - 2 linii

Pe Calea

Zimandului (Petru Rareș), spre intersecție

SM-I (oct) 1 braț între șosea și linia de tramvai; alături stația de tramvai

1127

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1128

LPR - 2 linii

Pe Calea Zimandului (Petru Rareș), spre Arad

SM-I (oct) 1 braț pe șosea vis a vis de linia și stația de tramvai

1129

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1130

LPR - 2 linii

Pe E671, dinspre

Oradea

SN amplasat pe spațiul verde pe dreapta drumului european E671 spre intersecție

1131

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1132

LPR - 2 linii

Pe E671, spre

Oradea

SN amplasat pe spațiul verde pe dreapta drumului european E671 spre Oradea

1133

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

8

Calea Radnei - sens giratoriu SELGROS

Cartier Micălaca

1134

LPR - 1 linie

Pe Calea Radnei, spre Cartier Micălaca

SN amplasat pe dreapta străzii Calea Radnei spre sensul giratoriu

1135

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1136

LPR - 1 linie

Pe Calea Radnei, dinspre Cartier Micălaca

Idem

1137

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1138

LPR - 1 linie

Pe str. Radu Pancu dinspre sensul giratoriu

SN amplasat pe dreapta străzii Radu Pancu, spre sensul giratoriu

1139

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1140

LPR - 1 linie

Pe str. Radu Pancu spre sensul giratoriu

Idem

1141

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1142

LPR - 1 linie

Pe Calea Radnei , spre Vladimirescu

SN amplasat pe dreapta străzii Calea Radnei, spre sensul giratoriu

1143

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

1144

LPR - 1 linie

Pe Calea Radnei , dinspre Vladimirescu

Idem

1145

TVE

Idem -monitorizare trafic

Idem

Camere

Stâlpi noi

Speed Dome noi

44

10

0

d) Locații propuse pentru parcurile, scuarurile și locuri e de joacă și recreere

Nr. cam.

Nr. loc.

Locația obiectivului Adresa

Zona su pravegheată (propunere)

Observații (stâlp nou/existent, proprietăți private, monumente)

1

Parcul Copiilor

(Bd. V. Milea)

Între dig și Bd. Grl. Dragalina, delimitat de Hotel Parc și Palatul Cultural (George Enescu)

1146

Loc de joacă cu „arbore” din cabluri

SN pe spațiu verde, lângă trepte coborâre de pe dig

1147

Spre alee paralelă cu digul - spre aval Mureș

Idem, cu consolă

1148

Spre alee paralelă cu digul - spre amonte Mureș

Idem

1149

Spre alee, paralelă cu locul de joacă

Idem

1150

Spre locul de joacă

SN, în spatele locului de joacă

1151

Spre intrare (Filarmonică)

Idem

1152

De la „Labirint”, alei spre Grl. Dragalina

Idem

1153

De la „Labirint”, ansamblu parc

Idem

16

Speed Dome nou monitorizare zona „Labirint”

1154

Arcada de intrare din Grl. Dragalina

SN, pe colț trotuar (intersecție alei)

1155

Spre parc, în aval Mureș

Idem

1156

Spre parc, în amonte Mureș

Idem

1157

Spre leagăne, lângă dig

Idem

1158

Spre aleea de lângă tobogane, spre amonte

SN pe spațiul verde de dincolo de alee

1159

Spre aleea de lângă tobogane, spre aval

Idem

1160

Spre alee perpendiculară pe dig, la toboganele mici

Idem

2

Parcul Reconcilierii

(Str. Ec. Teodoroiu)

Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Vârful cu Dor

1161

Spre monument

SM cu SD, aproape de colț parc

1162

Paralel cu strada

1163

Spre monument

SN pe spațiu verde

1164

Ansamblul statuar

1165

Spre monument

SN pe spațiu verde, lângă ansamblul statuar

1166

Ansamblul statuar

3

Parcul Pădurice

(Str. C. Coposu - Revoluției)

Str. Miron Costin, Lac, Corneliu Coposu

1167

Intrarea în Parc

Pădurice - parcare biciclete

Stâlpul este prins la stația de autobuz „Lacului”, poziția f_2/36

1168

Intrare în parc spre parcare biciclete

SN, pe spațiu verde; alei cu dale de cca. 3m lățime

1169

Intrare - în sens opus

Idem

1170

Spre lac, intersecție alei

Idem

1171

În lung alee, spre spate parc

SN, pe spațiu verde; alei cu dale de cca. 3m lățime (sediu CNS Alfa?)

1172

În lung alee spre intrare

Idem

1173

În lung alee spre sediu CNS Alfa

Idem

1174

Spre intersecția Podgoria

SN, pe spațiu verde; alei cu dale de cca. 3m lățime

1175

Spre intrarea 3

Idem

1176

În lung alee, spre lac

SN, pământ parțial bătătorit în interiorul locului de joacă

1177

În lung ale spre loc joacă

Idem

1178

Loc joacă, alee la ieșire în stradă

Idem

4

Piața Sporturilor

(Bd. luliu Maniu)

Sala Polivalentă

17

Speed Dome nou care înlocuiește vechiul Speed Dome

1179

Spre fântână (orientată în față)

SM-I decorativ cu SD

1180

Spre Sala Polivalentă (orientată 45° spre dreapta)

1181

Spre parcare, platforma 104 și trecere pietoni (spre dreapta)

1195

Trecere pietoni peste G. Magheru

SN, pe spațiu verde în coltul parcării de la Polivalenta (G. Magheru)

1183

Trecere pietoni spre bloc 43

1184

Trecere pietoni paralel cu Bd-ul Iuliu Maniu

SB-I în spațiul verde lângă trotuar pe bd-ul Iuliu Maniu

1185

Intrare alee Piata Sporturilor

1186

Intrare bazin de inot

SB-I în spațiul verde lângă trotuar pe aleea din fata intrării

1187

Intrare sala polivalenta

SB-I în spațiul verde lângă trotuar pe aleea din fata intrării

5

Parc Europa

(Splai Gen. Praporgescu)

Str. I.C. Brătianu Aleea Răsăritului

18

Speed Dome nou monitorizare zona parcului

Folosește unul dintre stâlpii nou instalați

19

Speed Dome nou monitorizare zona parcului

Folosește unul dintre stâlpii nou instalați

1188

Spre parc

Pe un SN de pe faleză împreună cu cele 2 camere de la „Faleză”

1189

Spre parc

Pe un SN de pe faleză împreună cu cele 2 camere de la „Faleză”

1190

Spre parc

Pe un SN de pe faleză împreună cu cele 2 camere de la „Faleză”

1191

Spre parc

Pe un SN de pe faleză împreună cu cele 2 camere de la „Faleză”

1192

Spre parc

Pe un SN de pe faleză împreună cu cele 2 camere de la „Faleză”

1193

Spre parc

Pe un SN de pe faleză împreună cu cele 2 camere de la „Faleză”

1194

Spre parc

Pe un SN de pe faleză împreună cu cele 2 camere de la „Faleză”

1195

Spre parc

SN pe spațiul verde lângă trotuarul aleii de lângă râu

1196

Spre parc

idem

1197

Spre parc

idem

1198

Spre parc

SN pe spațiul verde lângă trotuarul aleii de lângă râu

1199

Spre parc

idem

1200

Spre parc

idem

1201

Spre parc

SN pe spațiul verde lângă trotuarul aleii de lângă râu

1202

Spre parc

idem

1203

Spre parc

idem

1204

Spre parc

SN pe spațiul verde lângă aleea de lângă râu

1205

Spre parc

idem

1206

Spre parc

idem

1207

Spre parc

SN pe spațiul verde lângă trotuarul aleii de lângă râu

1208

Spre parc

idem

1209

Spre parc

idem

6

Parc Sfânta Maria - 23 August

(Ciobanului-Sighișoara)

Perimetru de cca. 700m, aproximativ pătrat cu o alee dispuse radial, pe centru

Str. Felix, Str. Dreptății, Str. Beiuș

1210

Spre loc de joacă, alee cu stâlp FO la colț str. Felix + Dreptății

SN1 la intersecție alei de pe partea dreaptă cu str. Felix, între loc joacă și fântână

1211

Spre colț parc, căsuțe

SB-I la intersecția str. Felix cu Dreptății, plus 2xSN în lungul aleii

1212

Alei în centrul parcului

Idem

1213

Intrarea în parc (restaurant Orizont)

SN2 la intersecția de alei din centrul parcului

1214

Alee spre str.

Sighișoara

1215

Spre fântâna arteziană

1216

Spre str.

Sighișoara

SN3 la intersecție alei în fața crucii (trepte)

1217

Spre str.

Sighișoara + str.

Felix

Traseu din SN2, plus un SN intermediar

1218

Spre colț parc -Str. Beiuș + str. Dreptății

SN4 lângă fântână la intersecția Beiuș cu Dreptății

1219

Spre alee intrare în parc di str. Beiuș

Traseu de la SN2, plus un stâlp nou intermediar (cca. 60m)

1220

Spre alee interioară (căsuțe) între parc și str. Dreptății

1221

Spre fântână (orientată în față)

7

Scuar Stamatiad

(Bd. N. Titulescu)

Locația obiectivului a fost stabilită de comun acord cu beneficiarul

Str. Stamatiad, Lukoil

1222

Spre intrare în parc (pod Micălaca -Subcetate)

SM-I (Q) la colțul str. Magheru, în părculeț, lângă bloc

1223

Spre părculeș, la intersecția Pod cu

Idem

Dig

1224

Spre părculeț paralel cu str. Magheru și Dig

Idem

1225

Intrarea în părculeț

SB-I pe str. Titulescu + str. Magheru

8

Parc Eminescu

(Str. Str. M. Eminescu)

Între dig și Bd. Vasile Milea, Palatul Cultural și Palatul Justiție

20

Speed Dome nou monitorizare zona din drept acces din V. Milea

Folosește unul dintre stâlpii existenți sau nou instalați

21

Speed Dome nou monitorizare zona statuilor

Folosește unul dintre stâlpii existenți sau nou instalați

1226

Spre cruce

SM ornamental, 3 lămpi

1227

Spre dig

Idem

1228

Spre cruce

SM ornamental, 3 lămpi

1229

Spre dig

Idem

1230

LPR acces în parc (permis doar mașinilor de la salubritate) - o linie

SN, pe spațiu verde, adiacent alee circulație

1231

Idem

1232

Spre podul pietonal către ștrandul Neptun

SN pe spațiul verde apoi traseu îngropat spre V. Romul

1233

Paralel cu digul, în lungul acestuia (aleea exterioară)

Idem

1234

Spre intrarea din str. Romul Veliciu

Idem

1235

Spre platforma cu mese de șah

Idem

1236

Intrarea dinspre Romul Veliciu

Spre intrarea din str. R. Veliciu, trecerea peste V. Milea

SN pe spațiul verde apoi traseu îngropat spre V. Milea

1237

Spre dig, în lungul aleii transversale

Idem

1238

În paralel cu V. Milea (în stânga intrării)

Idem

1239

În paralel cu V. Milea (în dreapta intrării)

Idem

1240

Statuia șezând (cu donița) - din spate

Spre intrarea din V. Milea nr. 7 -casă avocați

SN pe spațiul verde, traseu îngropat, apoi pe dig sau pe V. Milea

1241

Spre intrarea dinspre Palatul de Justiție, statuie (din spate)

Idem

1242

În parale cu V.

Milea - spre înapoi

Idem

1243

Spre centrul părculețului -aleea circulară

Idem

1244

Statuia lui Avram lancu (în stânga Palatului de Justiție)

Spre V. Milea nr.

13, pe rampă

SN pe spațiul verde, la colț alee

1245

Spre dig, pe rampă

Idem

1246

Spre Parc Europa

Idem

1247

Spre statuia lui Avram Iancu

Idem

1248

Statuia șezând (cu donița) - din față

Spre statuie (din față)

SN pe spațiul verde, la colț alee, în stânga față de statuie

1249

Spe aleea de coborâre de pe dig, pista de biciclete

Idem

1250

Paralel cu digul

Idem

1251

Spre centrul părculețului

Idem

1252

Parc - statui piatra (sub pod)

Spre pista bicicleta în aval

SN pe spațiul verde, la limita trotuarului

1253

Spre pista bicicleta în aval, statui dreapta

idem

1254

Spre statui centru și stânga

idem

1255

Spre statui aval

SN pe spațiul verde, în dreptul

1256

Spre statui - râu

idem

1257

Pod Pietonal Parc Europa spre Strand

Spre pod

SN (H>6m) pe spațiul verde dincolo de balustradă, la capul podului

1258

Spre dig în aval

idem

1259

Spre dig în amonte

idem

9

Scuar Ștrand Vechi

1260

Spre Mureș -sediul Poliției Locale

SN la bifurcație alee de circulație

1327

Spre zona verde

Idem

1262

Spre nord, în lungul aleii paralele cu Mureșul

SN pe aleea dintre ștrand și Mureș

1263

Spre sud, în lungul aleii paralele cu Mureșul

10

Scuar Școala Sportivă

Între str. Gloriei, Năsăud, Independenței și Leului

1264

Spre parc, direcția nord/vest

SN pe spațiul verde pe str. Năsăud

1265

Spre parc, direcția sud/vest

Idem

1266

Spre parc, direcția vest, sud/vest

SN pe Str. Independenței

1267

Spre parc, direcția est, sud/est

Idem

1268

Spre parc, direcția vest, nord/vest

SN pe Str. Gloriei

1269

Spre parc, direcția est, nord/est

Idem

11

Ștrandul Neptun

Sunt prinse deja 2 camere la parcarea ștrandului;

Vis a vis Parc Europa - peste pod pietonal

1270

Spre nord/est în lungul aleii

SN pe alee, la intrarea în ștrand

1271

Spre sud/vest în lungul aleii

Idem

1272

Spre vest, spre podul pietonal

SN la capătul podului pietonal

1273

Spre sud/vest, în lungul aleii paralele cu Mureșul

Idem

12

Scuar Acad. Caius lacob

(Str. N. Aristide Dragomir)

Bd. Revoluției, Str. Petru Rareș

1274

Trecere pietoni pe Caius Iacob

SN, colț trotuar, pe spațiul verde, cu consolă

1275

Spre pasaj, str. Onisifor Ghibu și Nelu Aristide Dragomir

Idem

1276

Spre trotuar, paralel cu loc de joacă

Idem

1277

Spre locul de joacă

Idem

1278

Spre locul de joacă

SN, între locul de joacă și terenul de minibaschet

1279

Spre tortuar, paralel cu terenul de minibaschet

Idem

13

Scuar Podgoria - sens giratoriu Catedrala Sf. Treime

Bd. Revoluției, Str. Petru Rareș, C.

Coposu, I. Maniu

1280

Trecere pietoni prin spatele catedralei

SM-I, pe trotuar coltul Liceului

Caius Iacob

1281

Trecere pietoni

Idem

1282

Trecere pietoni

SM-I, pe trotuar

1283

Stație Tramvai Revoluției

SN pe spațiu verde

1284

Intrarea pe pasaj din Bihorului

SN pe spațiu verde intre sensuri

14

Scuar Avram lancu

(Piața Avram lancu)

Intersecția Str. Șt. A. Doinaș cu Str.

Andrei Mureșanu

22

Speed Dome nou monitorizare -detalii

Pe clădirea teatrului (în locul vechiului Speed Dome)

1285

Alee paralelă cu latura lungă

SN pe spațiul verde, la intersecție alei

1286

Alee paralelă cu latura scurtă

Idem

1287

Spre monument

Idem

1288

Alee paralelă cu latura lungă

SN pe spațiul verde, la intersecție alei

1289

Alee paralelă cu latura scurtă

Idem

1290

Spre monument

Idem

1291

Alee paralelă cu latura scurtă lângă stradă

SN pe spațiul verde, la intersecție alei

1292

Alee paralelă cu latura scurtă lângă stradă

SN pe spațiul verde, la intersecție alei

15

ScuarTudor Arghezi

Intersecția Calea Victoriei cu str. Mărășești, str. G. Coșbuc, str. E. Gh. Birta, str. Banu Mărăcine

Piața Spitalului

23

Pe Calea Victoriei, între sensuri

Speed Dome nou monitorizare -detalii

1293

LPR - 2 linii

1294

LPR - 2 linii

1295

LPR - 2 linii

SN pe trotuar

1296

LPR - 2 linii

1297

LPR - 2 linii

1298

LPR - 2 linii

SN pe trotuar

1299

LPR - 2 linii

1300

LPR - 2 linii

1301