Hotărârea nr. 93/2020

Hotarirea Nr.93 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. Ocsko Terezia

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 93 din 28 februarie 2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. Ocsko Terezia

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12274/18.02.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr. 12276/18.02.20220,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere avizul nr. 4/13.02.2020 al Consiliului Tehnico - Economic al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a obiectivului de investiție „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. Ocsko Terezia, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020


Cod PMA -S4-02


310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel / fax (+40J-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud. Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

DALI

MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE : PT 5 GRĂDIȘTE, PT 2 LAC,PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6 V, PT OCSKO TEREZIA

PUNCT TERMIC : P.T. OCSKO TEREZIA

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ARAD

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bLM10,ap 8, tel / fax (+40J-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE PROIECT

O

DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE : PT 5 GRĂDIȘTE,PT 2 LAC,PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6 V, PT OCSKO TEREZIA

FAZA

D.A.L.I. - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD

B-DUL REVOLUȚIEI ,NR.75

NUMĂR PROIECT   03 / 2019


PROIECTANT GENERAL

S.C. ISOTHERM

CONȚINUT VOLUM

 • D.A.L.L - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII AFERENTE

PUNCT TERMIC : P.T. OCSKO TEREZIA

FISA DE RESPONSABILITĂȚI

PROIECTANT GENERAL

SEF PROIECT


S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.


ING. TIBERIU FAZAKASPROIECTANT INSTALAȚII TERMICE SI SANITARE

ING. TIBERIU FAZAKASPROIECTANT INSTALAȚII ELECTRICE

ING. FLORIN SANDRU

PROIECTANT ARHITECTURA


ARH. MIRCEA SOIMA

ANALIZA COST - EFICACITATE

ÎNTOCMIRE DEVIZEING. DORINA PUȘCAȘ

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (+40)-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

BORDEROUL VOLUMULUI

 • A. PIESE SCRISE
 • • Foaie de capat

 • •  Fisa de responsabilități

 • • Borderoul volumului

 • • DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 1 - INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 2 - SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE

INVESTIȚII

 • 3 - DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 4 - CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

 • 5 « IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI

ANALIZA

DETALIATA A ACESTORA

 • 6 - SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA

RECOMANDATA

DEVIZE

 • •  Tabel comparativ valori devize Varianta 1. - Varianta 2.

 • • Deviz general - Varianta 1

 • •  Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Varianta 1

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.01- PUNCT TERMIC EXISTENT - Varianta 1

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.02_ REȚELE SECUNDAR - Varianta 1

 • •  Costul estimativ pe obiecte de investiție a lucrărilor de Constructii-Montaj -Varianta 1

 • • Deviz general - Varianta 2

 • •  Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.Ol- PUNCT TERMIC EXISTENT - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.02_ REȚELE SECUNDAR - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.03_ REȚELE PRIMAR - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.04_ MODULE NOI - Varianta 2

 • •  Costul estimativ pe obiecte de investiție a lucrărilor de Construcții-Montaj -Varianta 2

EXPERTIZA TEHNICA
 • • Expertiza tehnica - instalații termice Obiect PT OCSKO TEREZIA- 5 / 2019 - PFA PODRUMAR DUMITRU-GHEORGHE

STUDIU GEOTEHNIC
 • 7 - URBANISM, AVIZE SI ACORDURI

 • • Certificat de Urbanism nr.2152, din 09.10.2018

 • • Anexa la Certificat de Urbanism nr.506, din 09.10.2018

 • • Extras de carte Funciara

 • B. PIESE DESENATE
 • 1. TABEL ANEXA NR. 1

 • 2. TABEL ANEXA NR.2

 • 3. TABEL ANEXA NR.3

 • 4. TABEL ANEXA NR.4

SITUAȚIA EXISTENTA
 • 5.  Plan de încadrare in zona - Zona PT O.TEREZIA.......................... RT_01 / PT_OT

 • 6.  Plan retele termice - Situația existenta............................................RT 021 PT_ OT

 • 7.  Punct termic - Schema de principiu - Situația existenta.....................T_01 / PT_ OT 310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (+40)-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02I830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

SITUAȚIA PROIECTATA
INSTALAȚII TERMICE
 • 8.  Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta I.........................RT_03 / PT OT

 • 9.  Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 2.........................RT_04 / PT OT

 • 10. Punct termic - Schema de principiu - Situația propusa.......................T_02 / PT_ OT

 • 11. Punct termic - Plan instalații termomecanice - Situația propusa.........T_03 / PT_ OT

 • 12. Modul termic compact MTI si MT2 - Schema de principiu

Situația propusa — varianta 2..............................................................T_04 / PT_ OT

 • 13. Modul termic - Plan instalații termomecanice MT 1-

Situatia propusa-Varianta 2....................................................................T_05 / PT_ OT

 • 14. Modul termic - Plan instalații termomecanice MT 2-

Situatia propusa-Varianta 2.............................................  ..T_06 / PT_ OT

INSTALAȚII ELECTRICE
 • 15. Punct termic - Plan instalații electrice - Situația propusa...................E_01 / PT OT

 • 16. Modul termic - Plan instalații electrice MTI

Situația propusa-var.2...................................................    E_02 / PT_ OT

 • 17. Modul termic - Plan instalații electrice MT2

Situația propusa-var.2........................................................................E_03 / PT_ OT

ARHITECTURA
 • 18. Punct termic - Existent Plan Parter, Plan Invelitoare..........................A_02 / PT_

 • 19. Punct termic - Existent secțiune A-A,fațade.......................................A_03 / PT_

 • 20. Punct termic - Intervenții Plan parter.................................................A_04 / PT_

 • 21. Punct termic - Propus Plan parter.......................................................A_05 / PT_

 • 22. Punct termic - Propus secțiune A-A,fațade.........................................A_06 / PT_

  • 23. Modul termic - Plan parter,secțiune,fațade MTI - sit proîectata_var.2 A_07 / PT_ OT

  • 24. Modul termic - Plan parter,secțiune,fațade MT2- sit proiectata_var.2 A_08 / PT_ OT


întocmit:

ing. FAZAKAS TIBERJ^ț^Tco^s;

<*C I F RO1558fi67B'

«1SOTHERM

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud,Arad sub nr.J,02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PUNCT TERMIC P.T. OCSKO TEREZIA

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITA

DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE PT 5 GRĂDIȘTE,PT 2 LAC, PT 4 MACUL ROSU,PT PASAJ,PT 6 V,PT OCSKO TEREZIA

 • 1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD / MUNICIPIUL ARAD B-DUL REVOLUȚIEI, NR.75

 • 1.3. ORDONATORUL DE CREDITE

MUNICIPIUL ARAD B-DUL REVOLUȚIEI, NR.75

 • 1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

MUNICIPIUL ARAD

B-DUL REVOLUȚIEI, NR.75

 • 1.5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE
A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

S.C. ISOTHERM KLIMA S.R.L. ARAD

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI

Instalațiile din punctul termic PT OCSKO TEREZIA sunt vechi,uzate. Soluțiile tehnice sunt învechite,acționările si reglările în punctul termic se fac manual,cu o mare doză de aproximare iar rețelele secundare aferente,au fiabilitate

scăzută,un grad avansat de uzură,durate de serviciu depășite,reparații curente si capitale frecvente,costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic si de căldură.

Rețelele de distribuție aferente punctului termic PT OCSKO TEREZIA sunt vechi,prezintă depuneri pe interiorul conductelor si coroziune accentuată pe exteriorul conductelor. Izolația termică este in mare măsură compromisă,neasigurînd funcționarea rețelelor in condiții de eficiență energetică corespunzătoare.

Rețeaua termica este amplasata cu preponderenta pe domeniul public -stradal,o parte a rețelei de distribuție este amplasată in subsolul blocurilor pe care le alimentează,respectiv pe terenuri aparținând domeniului privat.

Ca urmare a fost întocmită de către beneficiar si următoarea tema de proiectare :

TEMA DE PROIECTARE
 • 1.    Informații generale

Denumirea obiectivului de investiții: „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

 • 1.1   Ordonator principal de credite / investitor: - Primarul Municipiului Arad/ Municipiul Arad

 • 1.2   Ordonator de credite (secundar/terțiar):

 • 1.3   Beneficiarul investiției: - Municipiul Arad

 • 1.4   Elaboratorul temei de proiectare: - Serviciul Investiții

 • 2.    Date de identificare a obiectivului de investiții

  • 2.1 Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală: - Teren intravilan, domeniul public al Municipiului Arad.

Particularități ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

 • a.    Descrierea succintă a amplasamentului propus - localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan: - Amplasamentul propus se referă la zone din cele 4 cartiere ale Municipiului Arad, și anume Grădiște, Centru (Lacului, Macul Roșu, Pasaj), Vlaicu și Confecții, iar rețeaua de termoficare secundară este situată între case și blocurile de locuință. Alimentarea se face din punctele termice, care preiau agentul termic din rețeaua primară și le distribuie spre rețelele secundare, respectiv consumatori. Suprafața ocupată a terenului este de aproximativ 6,000 m, calculat în funcție de o lățime a traseului de 1 m, respectiv lungimea de cca 6.000 m.

 • b.    Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: Terenul studiat reprezintă intravilan între zonele de locuințe (în special blocuri

și case). Accesele în zona dintre blocuri se suprapun adesea cu traseul rețelei termice secundare.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nrJ.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • c.    Surse de poluare existente în zonă: - Poluare din trafic și din lipsa îmbrăcăminților rutiere în zona de intervenție.

 • d.    Particularități de relief: - Zonă de șes.

 • e.    Nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților: - Zonele sunt echipate din punct de vedere al tuturor utilităților.

 • f.    Existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: - Rețelele termice secundare care sunt propuse spre înlocuire, rețelele de gaz, rețelele de apă menajeră și pluvială, rețele electrice pentru consumatori casnici, rețelele electrice pentru iluminat public.

 • g.    Posibile obligații de servitute: - Nu este cazul. Rețelele termice existente pe amplasamente proprietăți private se vor reloca pe domeniul public, dacă este cazul.

 • h.    Condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz:

punctul termic existent care deservește zona se va propune spre reabilitare, atât din punct de vedere al construcției, cât și al dotării tehnice;

dotarea cu echipamente noi privind echiparea punctului termic;

înlocuirea conductelor cu țeavă preizolată;

amplasarea sau nu în canalele termice existente, în funcție de propunerea proiectantului;

enumerăm câteva dinfre problemele constatate de reprezentanții CET Hidrocarburi SA pe fiecare punct termic:

Punct Termic

Probleme Constatate

PT 5 Grădiște

pompă de încălzire, pompă recirculare acc, regulator acc, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT 2' Lacului

stație hidrofor, pompă recirculare acc, regulatoare încălzire și acc, dispozitiv de dedurizare a apei reci, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT 4 Macul Roșu

pompa încălzire, pompă recirculare acc, pompă ridicătoare de presiune acc, pompa epuisment, schimbător de căldura acc, regulator acc, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT Pasaj

pompă recirculare acc P+4, pompă recirculare acc P+10, pompă ridicătoare de presiune acc P+4, pompă ridicătoare de presiune acc P+IO, regulator acc P+4, regulator acc P+IO, stație hidrofor, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jucLArad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003

Codul fiscal nr.RO!5588678

PT 6V C.tel

VI ai cu

schimbător de căldură acc P+4, schimbător de căldură P+10, regulator acc P+4, regulator acc P+10, stație hidrofor, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT O.Terezia

dispozitiv dedurizare a apei reci, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

 • i.    Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent: - PUG Municipiul Arad și Regulamentul Local de Urbanism.

 • j.     Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: - Două dintre punctele termice sunt amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice, respectiv PT 4 Macul Roșu și PT 2 Lac.

 • 2.2 Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

 • a.    destinație și funcțiuni: - Prin proiect este vizată modernizarea rețelelor termice secundare aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT Ocsko Terezia.

 • b.    caracteristici, parametrii și date tehnice specifice, preconizate:

Prin prezenta temă de proiectare se solicită:

Punctele termice existente care deservesc zonele se vor propune spre reabilitare, atât din punct de vedere al construcției, cât și al dotării tehnice cuprinzând: dotarea cu echipamente noi a punctelor termice, înlocuirea conductelor cu țeavă preizolată, amplasarea sau nu în canale termice existente,în funcție de propunerea proiectantului;

Rețeaua pentru agent termic secundar, se va înlocui cu țeavă preizolată spre toți consumatorii, urmând un traseu strict pe domeniul public;

Se vor reamplasa pe domeniul public acele rețele aflate pe zone proprietate publică;

Dacă este cazul, se va reface și rețeaua de agent primar pentru fiecare punct termic;

Realizarea racordurilor și rebranșării tuturor consumatorilor aferenți punctelor termice studiate;

Refacerea spațiilor afectate de săpături la forma inițială (carosabil, trotuare, zone verzi), se vor cuprinde inclusiv împrejmuirile, gazon, gard viu, etc.

Observație:

Proiectantul, după analiza la fața locului a condițiilor de amplasament, va putea face și alte propuneri de realizare a obiectivului de investiție, care vor putea deveni definitive doar în condițiile în care sunt acceptate de beneficiar.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • c.    nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare: - Se vor respecta condițiile impuse de avizatorii documentației

 • d.    număr estimat de utilizatori: -11.497 consumatori racordați la rețelele termice în studiu

 • e.    durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: - 24 — 36 ani (conform „Catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe")

 • f.     nevoi/solicitări funcționale specifice: -

 • g.    corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului: - Se vor respecta cerințele Certificatului de Urbanism și a avizelor solicitate prin acesta.

 • h.    stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului: h.l. DALI — ul va trata fiecare punct termic în parte;

h.2. Devizul general se va structura conform HG 907/2016 și va cuprinde detaliat și separat pentru fiecare punct termic, costurile estimate cu evidențierea caracteristicilor fiecărui utilaj / echipament sau dotare.

 • 2.3 Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia: HGR 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul—cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Certificatul de Urbanism

Normativul de proiectare și execuție rețele preizolate — N.P. 29/2005.

 • 2,2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR SI A DEFICIENTELOR

Necesitatea acestor lucrări a aparut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum si rețelele secundare aferente,au fiabilitate scăzută,un grad avansat de uzură,durate de serviciu depășite,reparații curente si capitale frecvente,costuri de exploatare ridicate si importante pierderi de agent termic si de căldură.

De asemenea s-a constatat ca o ramura a rețelei,care alimentează un grup de blocuri,se afla situata pe un teren privat,facand imposibila intervenția in caz de avarii.

Prin aceasta investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare si realizarea monitorizării,in vederea preluării in dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic,a controlului si efectuării comenzilor de reglare din dispecerat, precum si reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Acest punct termic,este un punct termic relativ mare,situat in zona cu densitate mare a populației.Prin modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzirea lor si echilibrarea hidraulică la nivel de ramura sau branșament, după caz,se vor putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta,precum si acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea in condiții de eficiența energetică optimă a punctului termic si a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Se are in vedere modernizarea instalațiilor din punctul termic precum si monitorizarea acestora prin integrarea lor intr-un dispecerat tip SCADA,a controlului si a efectuării comenzilor de reglare din dispecerat,precum si reabilitarea rețelelor secundare aferente.Se va asigura echilibrarea hidraulica a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament, după caz.

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE
  • 3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

In prezent ansamblul de clădiri cuprins intre străzile Liviu Rebreanu, Baladei,Prof. Nicolae Onciu si Târgului dispune de un punct termic de zona - PT OCSKO TEREZIA.

De la acest punct termic sunt alimentate cu energie termica pentru incalzire imobilele de pe străzile :

 • -  Str. Liviu Rebreanu

 • -  Str. Baladei

 • -  Str.Rodnei

 • -  Str. Prof. Nicolae Onciu

 • -  Str. Târgului

 • -  Str. Abatorului (parțial)

Reprezentarea grafica a zonei deservite de acest punct termic este redata in planșa Plan de încadrare in zona - Zona PT OCSKO TEREZIA - RT_01/PT_OT.

Datele tehnice aferente imobilelor arondate la punctul termic existent: suprafețe de incalzire domeniu particular,domeniu comercial,necesar de căldură pentru incalzire,număr de persoane,echivalenții obiectelor sanitare,debitele aferente de a.c,c. sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.1.

Diametrele tronsoanelor de incalzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum (acolo unde exista),existente,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.2.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Rețelele de agent termic secundar aferente punctului termic PT OCSKO TEREZIA sunt amplasate in spațiul dintre străzile: Liviu Rebreanu, Baladei,Prof. Nicolae Onciu si Targului.Lungimea totala a acestora este de cca. 2200 m.

Alimentarea cu agent termic primar a punctului termic se face din magistrala I, de pe strada Pădurii.

Imobilul destinat modernizării - clădirea punctului termic PT OCSKO TEREZIA este situat in mun. Arad, str. Rodnei, cartier Confecții, jud. Arad, pe terenul identificat prin CF nr. 347791 Arad.

Suprafața terenului pe care este amplasat imobilul studiat este de 2 576mp., conform CF nr. 347791 Arad.

Categoria de folosința a terenului este intravilan, curți construcții.

Vecinătăți:

 • - nord - bloc 100 sc. B

 • - sud - teren proprietate privata- clădire alipita;

 • - est - teren proprietate privata

 • - vest- bloc 100, sc. A

Din punct de vedere funcțional, clădirea este compartimentata asftel:

 • - punct termic -129,07mp, pard. beton cu acces din exterior.

 • - punct termic 1 - 41,63mp, pard. beton cu acces din punct termic.

 • - grup sanitar- 6,79mp, pard. gresie cu acces din punct termic.

TOTAL SUPRAFAȚA UTILA: 177,49 mp.

Accesul în clădire se realizează din fațada principala (latura estica), prin intermediul unei uși duble cu dimensiuni de l,97x2,66m.

Reprezentarea grafica a clădirii existente,aferente punctului termic PT OCSKO TEREZIA redata in planșele nr.A_02, A_03.

Conform codului de proiectare seismica PI00-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Arad sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc -0.7 sec, a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului 00=3.00, a spectrului normalizat de răspuns elastic pentru zona Banat fig.

 • 3.4. (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0.16g.

Factorii genetici ai climei (variația solară, bilanțul radiativ, poziția geografică, altitudinea, circulația maselor de aer, caracterul suprafeței active) determină existența pe teritoriului județului Arad a unui climat temperat continental moderat cu influențe oceanice. Regimul temperaturii aerului înregistrează valori medii anuale în jurul a 10,8 °C, cu abateri maxime de 2 °C în plus sau în minus de la un an la altul.

Din punct de vedere al precipitațiilor, indicele valorii medii anuale oscilează în jurul valorii de 577 mm în zona.

Furtuni puternice, căderi de grindină, ploi deosebit de abundente (45 1/mp) sunt sporadice și la intervale mari, neexistând o statistică în acest sens.

Umezeala medie a aerului este în ianuarie de 88 %, iar în iulie sub 64 %.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8. tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

înghețul timpuriu se produce la finele lunii octombrie; intervalul zilelor fără îngheț însumează 180 zile.

Studii de teren

Studiul topografic a fost pus la dispoziție de autoritatea contractanta,prin anexa la Certificatul de urbanism.

Terenul studiat este sistematizat pe verticala, și nu prezintă diferente majore de teren.

Din punct de vedere peisagistic, terenul este situat intr-o zona de câmpie fara diferente semnificative de nivel.

Studiul geotehnic

Geologia și geomorfologia zonei

Amplasamentul este situat în Municipiul Arad Județul Arad.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Câmpia Aradului este situată intre Munții Zarandului si albiile Ierului si Mureșului Mort ,în continuarea Câmpiei Crișurilorja sud de linia localităților Pâncota,Caporal Alexa, Olari,Simand si Sânmartin până în valea Mureșului între Pauliș și Pecica.Spre rama muntoasă are altitudini de aproape 120 m,iar în vest puțin peste 100 m.La poalele munților Zarandului se distinge o fâșie de câmpie piemontană care nu ajunge până la Mureș și care trece treptat într-o fâșie ceva mai joasă (puțin peste 100 m),cu caractere de câmpie de divagare vizibilă la Cutici.Ca urmare a extinderii conului de dejecție al Mureșului,Câmpia Aradului este formată din pietrișuri,nisipuri si argile.

La est de Arad apar loessuri si depozite loessoide,iar in împrejurimile localității Curtici,nisipuri eoliene cu relief de dune fixate.

Depozitele cuatemare,cele care constituie terenurile de fundare,sunt reprezentate în general,prin 3 tipuri genetice de formațiuni:

•aluvionare-aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;

•gravitaționale-reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă,ce se dezvoltă în zona de “ramă” a depresiunii;

•cu geneză mixtă (eoliană,deluvial-proluvială)-reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

Rețeaua hidrografică

Mureșul este un râu,care curge în România si Ungaria,în lungime de 789 km și se varsă în Tisa. Mureșul izvorăște din Munții Hășmașu Mare,străbate Depresiunea Giurgeu și Defileul Deda-Toplița,traversează Transilvania separând Podișul Tâmavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-Iulia-Turda,în Carpații Occidentali separă Munții Apuseni de Munții Poiana Ruscă,străbate

310012 Arad, B-dut St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Dealurile de Vest,Câmpia de Vest trecând prin Municipiul Arad spre Ungaria,unde se varsă în râul Tisa.Pentru 22,3 km marchează frontier româno-ungară.

Dîn punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:

-apă freatică cantonată și cu circulația în aluviunile recente din lunca pârâielor din zonă,la adâncimi relativ reduse,de 1,00...2,00 m și care este în strânsă legătură cu volumul precipitaților;

-apă subterană freatică cantonată și cu circulația în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,00...15,00m;

-apă subterană de adâncime medie și mare.

In lucrare sunt propuse lucrări de înlocuire instalații existente in interiorul clădirii,respectiv cele exterioare,cu preponderenta pe trasee existente si la adâncimi de pozare de cca,1.0 m.Acestea nu necesita studiu geotehnic.

Au fost executate foraje pentru studiul terenului de fundare,in vederea amplasării celor doua clădiri aferente modulelor termice de zona.Aceste date sunt valabile pentru „Varianta 2” si cuprinse in studiul geotehnic anexat.

 • e) Utilitari tehnico - edilitare existente in zona

In zona exista următoarele tipuri de utilitari tehnico - edilitare,care in prezent sunt funcționale si asigura desfasurarea activitatilor din zona:

Rețele alimentare cu apa rece de consum (potabila)

In zona exista rețele publice pentru alimentarea cu apa rece (potabila) pentru consum uzual menajer si irigații spatii verzi.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu apa rece de consum, aferente zonei deservite de punctul termic PT 0CSK.0 TEREZIA redata in planșele anexe Avizului CAA.

Rețele alimentare cu apa stingere incendii

In zona exista rețele publice pentru alimentarea cu apa de stingere incendii.Acestea deservesc instalațiile de stingere incendii (hidranti) interioare si exterioare din incinta operatorilor economici cat si a celor de pe domeniul public.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu apa stingere incendii, aferente zonei deservite de punctul termic PT 0CSK.0 TEREZIA redata in planșele anexe Avizului CAA.

Rețele canalizare menajera

In zona exista rețele de canalizare menajera in regim de curgere gravitaționala,realizate din tuburi din diverse materiale (PVC,beton,etc). Deversarea se face in cămine din beton ,de unde se realizează colectarea spre statia de epurare.

Reprezentarea grafica a rețelelor de canalizare menajera, aferente zonei deservite de punctul termic PT OCSKO TEREZIA redata in planșele anexe Avizului CAA.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

Rețele canalizare pluviala

In zona exista rețele de canalizare pluviala in regim de scurgere gravitaționala,realizate din diverse materiale (PVC,beton,etc).

Reprezentarea grafica a rețelelor de canalizare pluviala, aferente zonei deservite de punctul termic PT OCSKO TEREZIA redata in planșele anexe Avizului

CAA.

Rețele alimentare cu gaze naturale

In zona exista rețele de distribuție a gazelor naturale presiune medie si presiune redusa, in sistem subteran si suprateran,prin conducte PE-HD si otel.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu gaze naturale, aferente zonei deservite de punctul termic PT OCSKO TEREZIA redata in planșele anexe Avizului Delgaz Grid.

Rețele alimentare cu energie electrica

In zona exista rețele de distribuție energie electrica medie tensiune 20 kV si joasa tensiune 0.4 kV,in sistem aerian si subteran..De asemenea exista rețele electrice de iluminat stradal 0.4 kV.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu energie electrica, aferente zonei deservite de punctul termic PT OCSKO TEREZIA redata in planșele anexe Avizului Enel.

Rețele telefonie

In zona exista rețele de telefonie,in sistem de canalizatie subterana.

Reprezentarea grafica a rețelelor de telefonie, aferente zonei deservite de punctul termic PT OCSKO TEREZIA redata in planșele anexe Avizului Telekom.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc

Nu este cazul.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura

Prin certificatul de urbanism nu au fost solicitate avize in acest sens.

Aceasta zona este de construcție relativ recenta,prin urmare nu exista monumente istorice sau de arhitectura, cu care sa interfereze lucrările de modernizare rețele si clădire punct termic.

32 REGIMUL JURIDIC

 • a) Rețelele termice se afla in proprietatea Municipiului Arad.

Imobilul destinat modernizării - clădirea punctului termic PT OCSKO

TEREZIA este situat in mim. Arad, str. Rodnei, cartier Confecții, jud. Arad, pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Arad, identificat prin CF nr, 347791 Arad.

Clădirea PT rezulta in patrimoniul privat al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD.In acest sens se va constitui dreptul de uz in favoarea Municipiului Arad.

Destinația si folosința actuala : sistem de termoficare urbana,producere si distribuție agent termic secundar pentru încălzire si apa calda de consum.

 • b) Nu este cazul

 • c) Nu este cazul.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8. tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

 • 3.3 CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

 • a) Categoria si clasa de importanta

Din punct de vedere al categoriei de importanta - conform HG 766/1997 construcțiile existente se incadreaza in categoria „ D ” fiind de importanta redusa.

Din punct de vedere al clasei de importanta clădirile se incadreaza in „ Clasa 3 ” caracterizate de un pericol redus de pierderi de vieți omenești in caz de avariere Ia cutremur.

 • b) Cod in lista monumentelor istorice

Nu este cazul.

 • c) Ani / perioade de construire

 • - Clădirea punctului termic,in funcțiune,construita in anii 1983

 • - Rețelele de agent secundar sunt in funcțiune din 1974

 • d) Suprafața construita

Suprafața totala a construcției este de 201,78 mp, iar suprafața aferenta punctului termic este de 201,78 mp.

Suprafața totala utila a construcției este de 177,49 mp.

 • e) Suprafața construita desfasurata

Suprafața totala a construcției este de 201,78 mp.

e) Valoarea de inventar

Valoarea de inventar a rețelelor termice agent secundar termic este de 79.218,25 lei. (conform Lista de inventariere CET Arad)

Valoarea de inventar a construcției este de 94.242,74 lei. (conform Lista de inventariere CET Arad)

Valoarea de inventar a instalațiilor si echipamentelor in punctul termic este de 136.550,40 lei. (conform Lista de inventariere CET Arad)

e) Alti parametri

Punctul termic se compune din:

-clădirea punctului termic

-instalații termomecanice pentru agentul primar

-instalații de preparare si pompare agent termic secundar

-instalații electrice de iluminat si forța

-instalații de urmărire a parametrilor funcționali ai agentilor termici

-alte funcțiuni conexe,grup sanitar,spațiu personal deservire,etc

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Sistem constructiv existent (pentru clădire punct termic):
 • - fundații beton armat

 • - structura mixta, pereți portanti din zidărie, stâlpi, grinzi B.A., acoperiș chesoane prefabricate din beton.

 • - pereți de compartimentare din zidărie cărămidă

 • - pardoseli din beton.

 • - invlitoare din membrana bituminoasa, accesorii tabla (jcheaburi, burlane, tabla calcane)

 • - ferestre tamplarie metalica, geam sticla simpla, uși tamplarie metalica și lemn

Sistem constructiv existent (pentru instalații si echipamente termice in punctul termic):

Punctul termic PT OCSK.O TEREZIA funcționează cu schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic de incalzire,respectiv schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic apa calda de consum.

Pompele de circulație pentru agentul de incalzire sunt,de tip pompe centrifugale,acționate electric,cu turatie constanta,care nu permit variația debitului de la același utilaj.Exista o singura unitate (fara a avea rezerva) care este actionata electric si care permite prin convertizorul de frecventa,montat ulterior, si care asigura debit variabil.

Pompe centrifugale de recirculare pentru apa calda de consum.

Sistemul de menținere al presiunii din rețeaua de agent secundar,cu alimentare din rețeaua de agent primar este o adaptare rudimentara a unui regulator de presiune.

Elementele de inchidere de pe conducte,sunt vane de diferite tipuri:cu sfera,cu sertar.

Aparatele de măsură si control sunt termometre cu imersie,respectiv manometre cu cadran.

Izolațiile termice sunt cu preponderenta din saltele din vata minerala,caserata pe folie din aluminiu.

Sistem constructiv existent (pentru instalații si echipamente electrice in punctul termic):

Pentru obiectivul studiat consumatorii de energie electrică sunt constituiți din corpuri de iluminat interior, prize monofazate și trifazate pentru utilizare generală (lucrări de intervenție/întreținere etc) și pompele de circulație a agentului termic. Circuitele electrice pentru alimentarea acestora sunt executate în general cu cabluri pozate aparent pe elementele de construcție. Iluminatul spațiilor interioare se face cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorecente montate aparent sau suspendat.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Sistem constructiv existent (pentru rețele termice):

Rețelele de agent termic secundar sunt realizate in sistem de doua țevi pentru încălzire (tur + retur),doua țevi pentru apa calda de consum (alimentare +recirculare).

Izolația termica este din vata minerala,protejata cu carton bitumat.

Amplasarea rețelelor este subterana,in canale termice din beton,respectiv in subsolul blocurilor de locuințe.

Lungimea totala a rețelelor existente este de cca. 2200 m.

 • 3.4 ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE

Din expertiza tehnica, rezulta următoarele probleme legate de starea si funcționalitatea instalațiilor aferente punctului termic PT OCSKO TEREZIA:

 • -  Modificare număr consumatori prin debransari

Din suprafața radianta inițiala,furnizata de către PT OCSKO TEREZIA, de 13.114 mp ,in prezent valoarea este diminuata prin debransari la 8.253 mp,adica o micșorare cu 37 % a consumului termic.Aceasta diminuare se regăsește si in valoarea consumului de apa calda menajera,care in prezent,tot din datele furnizate de CET,s-a ajuns la o valoare maxima de consum de 8,5 mc/h.

 • -  Racordul de agent termic primar

Din informațiile de la CET,in ceea ce privește racordul de agent termic primar al punctului termic,s-au semnalat nu s-au semnalat avarii la conductele stradale, in perioada ultimilor ani.

 • -  Rețele agent termic secundar

In prezent rețelele de agent termic secundar care deservesc zona sunt compuse din 4 conducte: încălzire tur - retur,apa calda menajera si circulație apa calda menajera.Acestea sunt izolate termic cu vata minerala,protecție din carton bitumat si amplasate parțial in canale termice din beton,acoperite cu capace carosabile din beton,parțial aparent in subsolurile clădirilor.

Vechimea acestor rețele este de cca. 40 ani,ele fiind depășite atat fizic cat si moral,generând disfunctionalitati in regimul de lucru si pierderi nejustificate de cald ura,care ajung pana la nivel lunar de 47,90% (conform tabel comunicat de CET Arad) ,precum si pierderi masice de agent apa calda de consum pe traseu,care ajung pana la nivel lunar de 29.84% (conform tabel comunicat de CET Arad).

De asemenea,datorita vechimii conductelor,se produc avarii frecvente pierderi masice de agent pe traseu,care ajung pana la nivel de cca 400 mc/luna (conform tabel comunicat de CET Arad).

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Sinteza pierderilor de energie termica pentru sezonul Oct. 2017 - sept.2018 este

Total energie termica intrata in PT...........................6.699,73 Gcal

Total energie termica facturata la consumator...........4.834,72 Gcal

Total pierderi energie termica....................................1.865,00 Gcal

Pierdere procentuala medie pentru sezon.....................33.06 %

Sinteza pierderilor volumetrice de agent termic secundar pentru încălzire pentru sezonul Oct. 2017- sept.2018 este

Total volum agent termic pirdut..................................1.913,00 mc

Sinteza pierderilor volumetrice de agent termic secundar apa calda de consum pentru sezonul Oct. 2017- sept.2018 este

Total volum acc plecat din PT....................................24.738,00 mc

Total volum acc facturata Ia consumator.....................20.878,89 mc

Total volum acc pierdut...............................................3.859,12 mc

Pierdere procentuala medie pentru sezon.....................15,49 %

S-a mai observat si inexistenta sau dimensionarea necorespunzatoare a conductelor de recirculare apa calda de consum,fapt care duce si el la pierderi de căldură pe traseu si disconfort sesizat la nivel de consumator.

Datele tehnice aferente tronsoanelor existente de rețea agent secundar : lungimi,diametre conducte de încălzire, apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.2.

Reprezentarea grafica a traseelor conductelor de agent termic secundar este redata in planșa Plan rețele termice - Situația existenta RT 02 / PT_OT.

- Instalații termomccanice punct termic

Punctul termic PT OCSKO TEREZIA,a fost dat in folosința in anul 1983 si funcționează cu schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic de incalzire,respectiv schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic apa calda de consum.Acestea au fost puse in funcțiune in anul 2010.

Pompele de circulație pentru agentul de incalzire sunt,de tip pompe centrifugale,acționate electric,cu turatie constanta,care nu permit variația debitului de la același utilaj.Exista o singura unitate (fara a avea rezerva) care este actionata electric si care permite prin convertizorul de frecventa,montat ulterior, sa asigure debit variabil,in funcție de variația consumului din sistem.

Gradul de uzura fizica si morala a statiei de pompare este mare datorita duratei de exploatare a pompelor de peste 15-20 ani.

Sistemul de menținere al presiunii din rețeaua de agent secundar nu utilizează vase de expansiune si supape de siguranța ci se realizează printr-un racord direct,tip bypass dintre rețeaua primara si secundara si un regulator de presiune.Acest sistemeste un procedeu nesigur de funcționare a instalației circuitului secundar.

310012 Arad, B-dul St August in Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Elementele de Închidere de pe rețele ,sunt vane de diferite tipuri:cu sfera,cu sertar.Modul de imbinare este cu flanse la cele de dimensiuni mari,respectiv cu filet la cele de dimensiuni reduse:pentru conducte secundare.goliri,aerisiri,etc

Din cauza vechimii lor,unele vane de inchidere nu pot fi închise etanș ,iar altele prezintă urme de scurgeri si rugina.

Izolațiile termice sunt cu preponderenta din saltele din vata minerala,caserata pe folie din aluminiu.Ele prezintă in multe locuri deteriorari,neetanseitati si improvizații.

S-a constatat de asemenea tronsoane de țeava extrase din instalat ie,care au fost puternic corodate si care au fost înlocuite.

- Instalații electrice punct termic

Pentru obiectivul studiat consumatorii de energie electrică sunt constituiți din corpuri de iluminat interior, prize monofazate și trifazate pentru utilizare generală (lucrări de intervenție/întreținere etc) și pompele de circulație a agentului termic. Circuitele electrice pentru alimentarea acestora sunt executate în general cu cabluri pozate aparent pe elementele de construcție. Iluminatul spațiilor interioare se face cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorecente montate aparent sau suspendat.

Instalațiile electrice existente au o durată de viață îndelungată fiind parțial degradate, nu prezintă siguranță în exploatare în ansamblul lor și nu corespund din toate punctele de vedere actualelor norme și reglementări. Există aparataj (întrerupătoare, prize) care este deteriorat în parte, prize care nu sunt prevăzute cu contacte de protecție legate la priza de pământ, unele corpuri de iluminat sunt parțial degradate, iar iluminatul interior nu asigură nivelele de iluminare corespunzătoare în toate spațiile. în tabloul electric nu sunt prevăzute protecții diferențiale pentru circuitele de prize.

In afara expertizei tehnice de instalații, au mat rezultat următoarele lucrări de modernizare necesare,care constau în refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), înlocuirea tâmplarii lor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

 • 3.5 STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL APLICĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE

In prezent,starea instalațiilor si a construcțiilor aferente nu permit respectarea celor 7 cerințe care se refera la calitate:

A rezistenta mecanica si stabilitate;

B securitate la incendiu;

C igiena,sanatate si mediu înconjurător

D siguranța si accesibilitate in exploatare;

E protecția împotriva zgomotului;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș. NR 12.bl.M10.ap 8. tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

F economie de energie si izolare termica G utilizare sustenabila a resurselor naturale

 • 3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI VARIANTE SOLUȚII INTERVENȚIE

Față de cele constate pe teren, a datelor primite de la CET Arad,a documentelor de evidenta a consumatorilor,cat si din discuțiile purtate cu personalul de exploatare,rezulta următoarele:

In punctul termic,utilaj ele,armaturile si conductele de legătură sunt intr-o stare de uzura tehnica si morala,dar sunt funcționale,fapt care asigura o funcționare a punctului termic si a consumatorilor racordați.

Utilajele,schimbătoarele de căldură,pompele de circulație,cat si echipamentele de reglaj si siguranța, nu mai prezintă performante funcționale care sa duca la o funcționare sigura si eficienta a agentului termic către consumatorii racordați.Prin calitatea performata a noilor echipamente termice,se vor putea realiza importante economii termice.

Fata de cele constatate rezulta necesitatea prevederii in punctul termic a utilajelor performante,care sa fie cu control automat asupra eficientei funcționale si care sa permită o siguranța in exploatare si o funcționare cat mai sigura a agentilor termici racordați.

Calitatea rețelelor termice, vechimea acestora si a izolațiile termice neperformante,produc pierderi termice Însemnate,pe rețelele secundare,care duc la o mărire a costurilor furnizării energiei termice si a apei calde menajere. Totodată menționam faptul ca desele avarii duc la oprirea instalat iilor,cu implicații directe asupra confortului termic din locuințe,marindu-se totodată costurile de exploatare in detrimentul avantajelor sistemului termic si apa calda menajera. Rețelele exterioare vor putea fi inlocuite,pastrandu-se traseele existente,prin conducte preizolate,care au si sistem electric de urmărire localizare defecțiuni in conducte.Se realizează astfel o siguranța sporita a sistemului,prin depistarea exacta a locului de defecțiune,iar pierderile termice prin izolații sunt considerabil reduse.

Pe baza acestor concluzii,propunem realizarea unui punct termic modem,complet automatizat si dispecerizat.Se va asigura posibilitatea de a primi informații, in timp real,despre parametrii măsurati in punctul termic și de a transmite la distanță instrucțiuni dispeceratului central de tip SCADA.Rețeaua secundară aferenta punctului termic se va reabilita si se va asigura echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament,respectiv utilizator (punct de măsură).

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Prin aceasta investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare si realizarea monitorizării,in vederea preluării in dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic,a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat.

DALI este structurat pe lucrări,după cum urmează:

 • - Modernizarea instalațiilor interioare din punctul termic;

 • - Monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic;

 • - Reabilitarea și modernizarea clădirii punctului termic.

 • - Desființarea traseelor de rețea de pe domeniul privat

 • - Modernizarea rețelei termice de distribuție agent termic secundar,inclusiv echilibrarea hidraulică;

 • - Realizarea de module termice pentru deservirea unor zone poziționate separate de majoritatea consumatorilor

Pentru realizarea obiectului de investiții au fost identificate două variante tehnico-economice:

Varianta 1.

Proiectul in varianta 1 va analiza:

 • l.l.Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic,cu scoatere traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile blocurilor de locuințe pe care le alimenteaza.Exista un tronson de rețea care este amplasat pe un teren privat.Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

Rețelele secundare sunt constituite din conducte de încălzire tur-retur conducta de alimentare cu apă caldă de consum si conducte de recirculare apă caldă.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire,se vor utiliza conducte din oțel negru,preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare,vor fi prevăzute conducte din PEX,în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur-retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

-temperatura apă caldă de consum: 55°C

S.C.ISOTKERM KLIMA S.R.L.___________________________________________________

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

-presiunea maximă operare: 10 bar

Pe rețea sunt prevăzute vane de secționare în câteva noduri importante, pe principalele ramificații ale rețelei,astfel incât să se poată izola diferite ramuri în mod independent.

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de branșament.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circulară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de cp 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.Bașele vor fi protejate cu grilaje metalice.

Toate armăturile de golire ce se vor monta în căminele racord,respectiv în căminele de goliri,vor fi prevăte cu mufe rapide pentru montarea racordului de golire la instalația aferentă.

Vor fi prevăzute și noduri de secționare cu vane de inchidere, aerisire si golire,montate in căminele de rețea.

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,performante,cu obturator sferic, PN 16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu flanșe,în cămine.

Recircularea va fi condusă doar la capetele fiecărei ramuri.

Circuitul secundar se va echilibra hidraulic,prin montarea de regulatoare de presiune diferențiala si vane partener de echilibrare hidraulică, la limita fiecărui branșament,în căminul de contorizare sau în camera tehnică a mijloacelor de măsură,în amonte de contorul de decontare,după caz.

 • 1.2.Modernizarea și reabilitarea instalațiilor din punctul termic

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire: 10/5 5 °C

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum(acc).

Se vor prevedea un număr de cate 2 schimbătoare de căldură pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire montate în paralel între ele.

Echipamentele vor fi preasamblate uzinal in subunități de tip module : de încălzire,de preparare acc,de pompare,de expansiune/adaos si degazare.

Cerințe minime îndeplinite de punctul termic:

-Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic (controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele două rețele- primară și secundară;

-Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 x presiunea nominală (PN),conform PED;

-Aparatele de măsură-manometre și termometre-digitale vor fi prevăzute cu posibiltatea de transmitere a informației la dispecerat;

-Toate aparatele și instalațiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva creșterii presiunii ș temepraturii peste limitele admise,aplicându-se după caz,prevederile STAS 7132 și prescripțiile tehnice C4. Supapele de siguranță pentru circuitul secundar de încălzire și pentru circuitul de prepararea apei calde de consum,vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalației;

-Punctele termice vor fi în concordanță cu Normele Europene în vigoare în ceea ce privește echipamentel sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

-Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic pentru circuitul primar și tipul constructiv cu obturator sferic sau cu sertar,pentru cele montate în circuitul secundar (nu se acceptă vane fluture);

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate împotriva coroziunii în medii umede,prin aplicarea unei grunduiri performante

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și mecanic cu vată bazaltică caserata pe folie din aluminiu;

-Sunt asigurate pe toate tronsoanele,elementele de legătură care să permit demontarea ușoara în caz de avarie sau lucrări de întreținere (flanșe sau racorduri olandeze);

-Toate supapele de siguranță,respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi prevăzute cu țevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei, pentru protecția elementelor sub tensiune și pentru respecatrea normelor de protecția muncii;

-Toate intrările și ieșirile schimbătoarelor de cădură vor fi prevăzute cu robineți de separare care să permit izolarea schimbătoarelor de cădură de restul instalației.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de cădură vor fi prevăzute cu robineți pentru purjarede minim DN 25.

Monitorizarea se va face în vederea preluării,arhivării,controlului și analizei datelor de funcționare ale punctului termic,precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat și asigurarea posibilități realizării reglării automate a parametrilor de funcționare ai punctului termic.

în studiul de fezabilitate sunt prezentate soluții pentru asigurarea condițiilor tehnice pentru realizarea monitorizării în dispeceratul central ale tuturor datelor de funcționare ale punctului termic în dispeceratul central SCADA.

Echipamentele și traductoarele montate vor permite monitorizarea instalației și efectuarea de intervenții / acțiuni asupra acesteia,prin intermediul controlerului bidirecțal.Totodată sistemul va dispune de posibilități care să permit implementarea aplicațiilor,astfel ca:

-să poată fi executate pe sisteme/echipamente provenind de la mai mulți furnizori;

- să poată conlucra cu alte aplicații realizate pe sisteme deschise (inclusiv la distanță);

-să prezinte un stil consistent de interacțiune cu utilizatorul;

-să permit arhivarea,analiza și transmiterea automata,în timp real,a tuturor comenzilor.

Se vor prevedea inclusiv traductoarele de semnale (presiune, temperatură....), interfețele dintre echipamentele de măsură și control,respectiv elementele comandate (servovane, vane,pompe...) și regulatorul de comandă din punctul termic,precum și convertizoarele de frecvență și cablajele aferente,inclusiv lucrările de montaj ale acestora.

De asemenea va fi prevăzut echipamentul de transmitere la distanță prin cablul de fibră optică.

 • 1.3.Reabilitarea clădirii punctului termic

Prin prezentul proiect se propune modernizarea clădirii cu funcțiunea punct termic, amplasata în mun. Arad, str. Fulgerului, nr. 15/D, ap.l , jud. Arad.

Lucrările de modernizare constau în refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), înlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

Se vor avea in vedere următoarele lucrări de intervenții asupra clădirii:

 • - se va demola parapetul din BCA aferent ferestrelor amplasate in peretele din A, zona cuprinsa intre axele 3-5, respectiv fereastra amplasata in peretele din axul 5.

 • - se vor îndepărtă tencuielile de la pereți și tavane, acolo unde este necesar;

310012 Arad, B-dul St Auguslin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • - se va îndepărtă invelitoare din membrana bituminoasa și umplurile aferente, Pana la chesoanele din beton, în vederea refacerii acesteia cu strat

termoizolație, bariera împotriva vaporilor și invelitoare membrana bituminoasa;

 • - se vor înlocui toate jgheaburile și burlanele și vor fi refăcute calcanele;

 • - se vor înlocui toate ferestrele existente cu tâmplarii din aluminiu, geam termopan

 • - se vor înlocui ușile exterioare ;

 • - se vor închide golurile de geam cu zidărie cărămidă - conform plan intervenții.

 • - la interior se vor reface tencuieli le interioare (pereți și tavane) acolo unde necesar,după care se va aplica glet sau tinci pe pereți și tavane, după care se va aplica finisajul - vopsea lavabila.

 • - în zona grupurilor sanitare și birou se vor realiza pardoseli din gresie, placari cu faianța la pereți și se vor monta uși din PVC.

 • - se vor repara tencuielile exterioare acolo unde este necesar, după care se vor aplica zugrăveli lavabile de exterior.

 • - se vor realiza pardoseli interioare din beton în spatiile aferente punctului termic.

Varianta 2.

Proiectul in varianta 2 va analiza:

 • 2.1. Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic,cu anularea traseelor de pe domeniul privat, și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile blocurilor de locuințe pe care le alimenteaza.Exista un tronson de rețea care este amplasat pe un teren privaLPrin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

Rețelele secundare sunt constituite din conducte de încălzire tur-retur conducta de alimentare cu apă caldă de consum si conducte de recirculare apă caldă.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire,se vor utiliza conducte din oțel negru,preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare,vor fi prevăzute conducte din PEX,în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur-retur:65°C/50clC

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 (24.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

-presiunea maximă operare:6 bar

-temperatura apă caldă de consum: 55°C

-presiunea maximă operare: 10 bar

Pe rețea sunt prevăzute vane de secționare în câteva noduri importante, pe principalele ramificații ale rețelei,astfel incât să se poată izola diferite ramuri în mod independent.

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de branșament.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circulară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de <p 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.

Toate armăturile de golire ce se vor monta în căminele racord,respectiv în căminele de goliri,vor fi prevăte cu mufe rapide pentru montarea racordului de golire la instalația aferentă.

Vor fi prevăzute și noduri de secționare cu vane de închidere,aerisire si golire,montate in căminele de rețea.

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,performante,cu obturator sferic, PN 16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu flanșe,în cămine.

Recircularea va fi condusă doar la capetele fiecărei ramuri.

Circuitul secundar se va echilibra hidraulic,prin montarea de regulatoare de presiune diferențiala si vane partener de echilibrare hidraulică, la limita fiecărui branșament,în căminul de contorizare sau în camera tehnică a mijloacelor de măsură,în amonte de contorul de decontare,după caz.

 • 2.2.Modernizarea și reabilitarea instalațiilor din punctul termic

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare:16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724,07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire: 10/5 5 °C -presiunea maxima rețea apă rece: 10 bar

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum(acc).

Se vor prevedea un număr de cate 2 schimbătoare de căldură pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire montate în paralel între ele.

Echipamentele vor fi preasamblate uzinal in subunități de tip module: de încălzire,de preparare acc,de pompare,de expansiune/adaos si degazare.

Cerințe minime îndeplinite de punctul termic:

-Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic (controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele două rețele- primară și secundară;

-Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 x presiunea nominală (PN),conform PED;

-Aparatele de măsură-manometre și termometre-digitale vor fi prevăzute cu posibiltatea de transmitere a informației la dispecerat;

-Toate aparatele și instalațiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva creșterii presiunii ș temepraturîi peste limitele admise,aplicându-se după caz,prevederile STAS 7132 și prescripțiile tehnice C4. Supapele de siguranță pentru circuitul secundar de încălzire și pentru circuitul de prepararea apei calde de consum,vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalației;

-Punctele termice vor fi în concordanță cu Normele Europene în vigoare în ceea ce privește echipamentel sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

-Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic pentru circuitul primar și tipul constructiv cu obturator sferic sau cu sertar,pentru cele montate în circuitul secundar (nu se acceptă vane fluture);

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate împotriva coroziunii în medii umede,prin aplicarea unei grunduiri performante

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și mecanic cu vată bazaltică caserata pe folie din aluminiu;

-Sunt asigurate pe toate tronsoane le,elemente le de legătură care să permit demontarea ușoara în caz de avarie sau lucrări de intreținere (flanșe sau racorduri olandeze);

-Toate supapele de siguranță,respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi prevăzute cu țevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei, pentru protecția elementelor sub tensiune și pentru respecatrea normelor de protecția muncii;

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Toate intrările și ieșirile schimbătoarelor de cădură vor fi prevăzute cu robineți de separare care să permit izolarea schimbătoarelor de cădură de restul instalației.

-Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de cădură vor fi prevăzute cu robineți pentru purjarede minim DN 25.

Monitorizarea se va face în vederea preluării,arhivării,controlului și analizei datelor de funcționare ale punctului termic,precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat și asigurarea posibilități realizării reglării automate a parametrilor de funcționare ai punctului termic.

Echipamentele și traductoarele montate vor permite monitorizarea instalației și efectuarea de intervenții / acțiuni asupra acesteia,prin intermediul controlerului bidirecțal.Totodată sistemul va dispune de posibilități care să permit implementarea aplicațiilor,astfel ca:

-să poată fi executate pe sisteme/echipamente provenind de la mai mulți furnizori;

- să poată conlucra cu alte aplicații realizate pe sisteme deschise (inclusiv la distanță);

-să prezinte un stil consistent de interacțiune cu utilizatorul;

-să permit arhivarea,analiza și transmiterea automata,în timp real,a tuturor comenzilor.

Se vor prevedea inclusiv traductoarele de semnale (presiune, temperatură....), interfețele dintre echipamentele de măsură și control,respectiv elementele comandate (servovane,vane,pompe...) și regulatorul de comandă din punctul termic,precum și convertizoarele de frecvență și cablajele aferente,inclusiv lucrările de montaj ale acestora.

De asemenea va fi prevăzut echipamentul de transmitere la distanță prin cablul de fibră optică.

 • 2.3.Reabilitarea clădirii punctului termic

Prin prezentul proiect se propune modernizarea clădirii cu funcțiunea punct termic, amplasata în mun. Arad, str. Fulgerului, nr. 15/D, ap.l , jud. Arad.

Lucrările de modernizare constau în refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), Înlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

Se vor avea in vedere următoarele lucrări de intervenții asupra clădirii:

 • - se va demola parapetul din BCA aferent ferestrelor amplasate in peretele din A, zona cuprinsa intre axele 3-5, respectiv fereastra amplasata in peretele din axul 5.

 • - se vor indeparta tencuielile de la pereți și tavane, acolo unde este necesar;

 • - se va indeparta invelitoare din membrana bituminoasa și umplurile aferente, 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003

Codul fiscal nr.ROI5588678

Pana la chesoanele din beton, în vederea refacerii acesteia cu strat termoizolatie, bariera împotriva vaporilor și invelitoare membrana bituminoasa;

 • - se vor înlocui toate jgheaburile și burlanele și vor fi refăcute calcanele ;

 • - se vor înlocui toate ferestrele existente cu tâmplarii din aluminiu, geam termopan

 • - se vor înlocui ușile exterioare ;

 • - se vor închide golurile de geam cu zidărie cărămidă - conform plan intervenții.

 • - la interior se vor reface tencuielile interioare (pereți și tavane) acolo unde necesar,după care se va aplica glet sau tincî pe pereți și tavane, după care se va aplica finisajul - vopsea lavabila.

 • - în zona grupurilor sanitare și birou se vor realiza pardoseli din gresie, placari cu faianța la pereți și se vor monta uși din PVC.

 • - se vor repara tencuielile exterioare acolo unde este necesar, după care se vor aplica zugrăveli lavabile de exterior.

 • - se vor realiza pardoseli interioare din beton în spatiile aferente punctului termic.

 • 2.4 Realizarea a doua module termice de zona,cu racordurile de agent termic primar aferente.

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C

-presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire:! 0/5 5°C

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

Pentru a avea controlul asupra temperaturii si calitatii agentului termic, pentru a evita dezechilibrele si disfunctiunile in cadrul instalațiilor de utilizare din cadrul blocurilor de locuințe , se impune realizarea unor module termice cu capacitati individuale mai reduse, dotate cu schimbătoare de căldură in placi,

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

automatizate,alimentate de la rețeaua de agent termic primar existenta, prin branșamente individuale.

Modulele termice vor fi în concordanță cu Normele Europene în vigoare în ceea ce privește echipamentel sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum(acc).

Se vor prevedea un număr de cate 1 schimbător de căldură pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire montate în paralel între ele.

Echipamentele vor fi preasamblate uzinal in subunități.

Preluarea dilatatiilor agentului termic secundar pentru incalzire se va face prin cate un vas de expansiune închis cu membrana elastica, cu contrapresiune.

De asemenea se vor prevedea armaturi pentru umplere, golire, aerisire, respectiv elemente de măsură si control (termometre,manometre).

Circulația agentului de incalzire prin instalația interioara, se realizează cu ajutorul a unei pompe de circulație dublu corp ,cu turatie variabila.

Pe conductele de retur, înainte de intrarea in modulul termic, se va prevedea un separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica al cărui principiu de funcționare se bazeaza pe trecerea fluidului printr-un mediu filtrant elicoidal cu capacitatea de a retine particulele de nămol si a microbulelor cu o pierdere de presiune foarte mica.

Apa calda de consum se va prepara in mod instant,fara a se realiza stocarea ei.

Pe conducta de alimentare cu apa rece potabila,necesara preparării apei calde de consum, se va prevedea cate un dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar si rugina, al cărui principiu de funcționare este de a împiedica calcarul dizolvat in apa rece sa cristalizeze sub forma aciculara, puternic aderenta, determinând transformarea lui intr-o structura lamelara care nu mai permite aglomerarea particulelor de săruri de calcar si in consecința aderarea lor la pereții conductelor.

Pe conducta de alimentare cu apa calda de consum se va prevedea cate o pompa ridicătoare de presiune,cu rol de a contrabalansa pierderile de presiune suplimentare prin schimbătorul de căldură si rețelele de alimentare si a asigura echilibrul hidraulic dintre apa calda si apa rece la punctele de consum.

Recircularea apei calde menajere se face de la nivelul căminelor de branșament ale instalațiilor interioare,printr-o pompa de circulație înglobata in modulul termic.

Pentru a se asigura buna funcționare a punctului termic, se va prevedea elemente de automatizare, siguranța si control, cuprinse intr-un tablou corespunzător pentru aceste funcții.

Amplasarea modulelor termice se va face in spatii corespunzătoare pentru acest scop. Ele se vor construi cu structura metalica si închideri exterioare din panouri tip sandwich cu izolație termica din vata minerala si tamplarie PVC cu 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nrJ.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

geamuri termopan. Accesul se va face printr-o usa realizata din elemente similare cu restul construcției.Descrierea constructiva se gaseste la secțiunea de arhitectura.

Modulele termice MT1, MT2,sunt construcții tehnologice parter,realizate cu sisteme constructive si materiale după cum urmeaza:

 • -  Infrastructura:

o fundații izolate si grinzi de fundare, din beton armat,

o placa din beton armat cu fata superioara la cota -0.02,

 • -  Suprastructura

o stâlpi din profile de otel protejate anticoroziv si vopsite.

o grinzi din profile de otel, protejate anticoroziv si vopsite

 • -  închideri pereți exteriori:

o pereți exteriori din panouri termoizolante, etanșe si izolante la foc EI 180 min, cu vata minerala, 12-12,5 cm grosime, cu imbinare ascunsa, cu fetele din tabla de otel zincata, fete vopsite cu Poliester

o vitrine cu tamplaria din profile PVC termoizolate si panouri de geam termopan, in vitrine cu ochiuri fixe, mobile, si usa exterioara, cu un coeficient de transfer termic maxim pe tamplarie in ansamblu k=l,45 W/m2°K.

o usa exterioara-din profile PVC termoizolate, 2 canate cu deschidere exterioara,

o invelitoare din panouri termoizolate, etanșe si izolante la foc EI 120 min, cu nucleu din vata minerala, 12 cm grosime, fete vopsite cu Poliester,versant cu panta 10%

o accesorii si tinichigerie din tabla otel zincata, vopsita

o jgeab 0 120 mm, o burlane 0 90 mm,

 • -  Pardoseli:

o pardoseli reci din gresie porțelanată mata+ adeziv o placa beton armat, conf. proiect rezistenta

o folie PE

o strat de balast

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24,07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

- Amenajări externe:

o trotuare de garda de 50 cm lățime, din beton monolit, pe conturul exterior al construcției.

o trotuare de acces, din beton monolit.

 • 2.5 Realizarea racordurilor de agent termic primar aferente modulelor termice de zona

In prezent rețelele de agent termic primar din zona studiata sunt:

Pe strada Pădurii, exista o rețea de agent termic primar CET - Magistrala I, cu diametrul de 2 x DN 300 mm.

Pe strada Abatorului, exista o rețea de agent termic primar CET - Racord punct termic PT OCSKO TEREZIA, cu diametrul de 2 x DN 200 mm.

Aceste rețele termice sunt subterane si parțial supraterane, conductele fiind amplasate in canale termice prefabricate din beton armat. Acoperirea canalelor este realizata cu capace prefabricate din beton armat.

Conductele sunt țevi din otel negru, prevăzute cu izolație din vata minerala, protejate cu carton bitumat.

De-a lungul rețelei exista cămine de vizitare, dar in poziții defarorabile pentru realizarea noilor racorduri.

De asemenea exista puncte fixe,pentru limitarea dilatărilor.

Alimentarea cu energie termica a noilor module se va realiza in modul următor:

 • - De la Racord punct termic PT OCSKO TEREZIA, cu diametrul de 2 x DN

200 mm se va face alimentarea modulelor termice MT1 si MT2

 • - Punctele de racordare ale noilor module termice se vor amplasa cat mai

aproape de punctele fixe ale rețelei existente.

-In vederea racordărilor proiectate se vor prevedea cămine echipate cu vane de închidere, respectiv de golire a tronsoanelor noi.

-Pe rețelele existente se vor realiza cămine după cum urmeza :

-cămin „PI” pentru alimentare modul termic MT 1, cu racord 2 x DN 125 mm

 • - cămin „P3” pentru alimentare modul termic MT 2, cu racord 2 x DN 125 mm Traseele racordurilor de agent termic primar se vor amplasa strict pe domeniul

public si vor avea o lungime totala cumulata de cca. 190 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de inalta densitate si se vor monta ingropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea înglobate in termoizolație cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Pe perioada lucrărilor, zonele afectate de intervenții vor fi marcate, semnalizate si protejate corespunzător,după caz.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40)721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Zonele afectate de lucrări se vor aduce la starea inițiala in funcție de destinația lor: acces carosabil, pietonal, spatii verzi, etc.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIELOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

  • 5.1 SOLUȚIA TEHNICA

La elaborarea documentatei de proiectare s-a ținut seama de următoarele:

-asigurarea parametrilor tehnici de funcționare;

-asigurarea siguranței în funcționare;

-costuri de investiție cât mai reduse,în condițiile de la punctul anterior; -întreruperea furnizării energiei termice către clienți pe o durată cât mai mică pe perioada realizării lucrărilor și a punerii în funcțiune.

DALI este structurata pe obiecte,după cum urmează:

-Obiectul 1. Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor interioare,inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic;

-Obiectul 2. Modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic secundar,inclusiv echilibrarea hidraulică la nivel de branșament;

-Obiectul 3. Realizarea de racorduri de agent termic primar

-Obiectul 4. Realizarea de module termice de zona

Pentru realizarea obiectivului de investiții au fost identificate două variante tehnico-economice:

VARIANTA 1 - Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare. Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic, (lungime totala L -2315 m) ,cu scoatere traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament

OBIECTUL 1 - Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare.

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60uC

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 120°C -presiune maxima de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 1,0 bar 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 Z24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/5O°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire:10/55°C

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

Schemele de principiu,se regăsesc in planșa : Plan rețele termice -Situația propusa - Varianta 1- RT_03 / PT_OT.

Lucrările de intervenție la instalații si echipamente termomecanice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Toate instalat iile,utilajele si echipamentele termomecanice din punctul termic se vor demonta / dezasambla si se vor preda către Municipiul Arad.

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de 2300 Kw pentru încălzire montate în paralel între ele.

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de 600 Kw pentru preparea acc. montate în paralel între ele.

Pentru distribuție încălzire și apă caldă menajeră sunt prevăzute plecări pe trei ramuri.

Proiectarea acc.va fi in regim instantaneu,fara acumulare.

Echipamentele cu care va fi dotat punctul termic

DALI prevede dotarea punctului termic cu utilaje si echipamente preasamblate uzinal sub forma de module interconectabile:

-Schimbătoarele de caldura,in varianta demontabilă,vor fi cu plăci din oțel inox AISI 316(1.4401) si vor avea grosimea minimă de 0,5mm;

-Modul de umplere si menținere a presiunii în circuitul secundar deîncalzire echipat cu vase de expansiune închise si stație de pompare de umplere/adaos,precum și vas de expansiune cu membrane pentru preluarea șocurilor de pomire/oprire ale pompei de adaos;

-Regulator de presiune diferențială;

-Robinet de echilibrare hidraulică/limitare de debit;

-Pompe pentru circulația agentului termic de încălzire,in linie,de înalta eficieța energetică,cu convertizoare de frecvența,cu montajul convertizorului de frecvența in/lânga tabloul electric funcție de IP;

-Pompe ridicătoare de presiune pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,dacă este cazul;

-Filtre de impurități tip”Y”,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar si pe racordul de apă rece;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Separatoare de microbule si particule de nămol,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar sip e racordul de apa rece,montate în aval de filtrele de impurități tip”Y”;

-Dedurizator electronic la intrarea apei reci în punctul termic;

-Vane de reglare cu servomotor,special pentru aplicațiile de termoficare, echilibrate in presiune,cu rol de regulator de temperatură,montate pe fiecare schimbător in parte,pentru încălzire,respectiv pentru apa caldă de consum,prevăzute si cu posibilitatea de acționare directă,local sau din dispecerat;

-Regulator electronic,cu funcții de:

-Reglare si comandă automată, in timp real,atât pentru circuitul de încălzire cât si pentru circuitul de preparare apa caldă de consum;

-Restricționate opționala a temperaturii agentului termic primar retumat la max.60°C iama respectiv max.45°C vara.

-Comunicarea bidirecțională,in timp real,a tuturor datelor de monitorizare ale punctului termic spre dispeceratul central integrat intr-un sistem SCADA,

-Execuție în timp real,a diagramelor de reglaj în funcție de comenzile de reglare transmise de dispecerat/sistern SCADA.

-Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termică din PT (temperaturi,deb ite,energi i,puteri,avarii,etc.)

-Aparate de măsură manometre și termometre-analogice și digitale,montate în zonele caracteristice ale punctului termic;

-By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur (tur) primar prin traductorul de debit al conductei tur primar.

Cerințele îndeplinite de punctul termic:

-Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic (controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele doua rețele-primară si secundară;

-Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 presiunea nominală (PN),conform PED;

-Aparatele de masura-manometre și termometre-digitale vor fi prevăzute cu posibilitatea de transmitere a informației la dispecerat;

-Toate aparatele și instalațiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva creșterii presiunii și temperaturii peste limitele admise,aplicându-se după caz, prevederile STAS 7132 si prescripțiile tehnice C4. Supapele de siguranța pentru circuitul secundar de încălzire și pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalației;

-Punctul termic va fi in concordanța cu Normele Europene în vigoareîn ceea ce privește echipamentele sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 558B678

-Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic pentru circuitul primar și tipul constructiv cu obturator sferic sau cu sertar,pentru cele montate în circuitul secundar (nu se acceptă vane tip fluture);

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate împotriva coroziunii în medii umede,prin aplicarea unei grunduiri performante;

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și mecanic cu vată bazaltică caserata pe olie aluminiu;

-Sunt asigurate pe toate tronsoanele,elementele de legătură care să permită demontarea ușoara în caz de avarie sau lucrări de întreținere (flanșe sau racorduri olandeze);

-Toate supapele de siguranță,respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi prevăzute cu țevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei, pentru protecția elementelor sub tensiune și pentru respectarea normelor de protecția muncii;

-Toate intrările și ieșirile schimbătoarelor de cădură vor fi prevăzute cu robineți de separare care să permită izolarea schimbătoarelor de cădură de restul instalației.

-Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de cădură vor fi prevăzute cu robineți pentru purjarede minim DN 25.

Masurarea parametrilor in punctul termic

Punctul termic este prevăzut cu următoarele mijloace de măsura,omologate și cu certificate de calitate și declarații de conformitate și vor avea minimum clasa metrologică de exactitate 2.

Contoarele vor îndeplini cerințele HG 264/2006-privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața si de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

Gradul de protecție climatică (conform IEC61010-1):

-Pentru traductoarele de debit cu ultrasunete -gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru senzorii de temperatură-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru calculator-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 54;

Subansamblurile contorului de energie termica vor avea posibilitatea de sigilare, astfel incât sa fie eliminată posibilitatea demontării,înlocuirii sau defectării voite a contorului fără a deteriora sigiliul.

Contoarele de energie termica proiectate,vor fi contoare compuse cu componente interschimbabile și vor fi echipate atât cu interfața de transmitere a datelor prin cablu cât și cu sistem de transmitere a datelor la distanța,obligatoriu compatibile si integrabile in system existent.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Lista contoarelor ce trebuie montate:

-Contor de energie termică.ultrasonic,pentru măsurarea agentului termic primar la intrarea în puntul termic,prevăzut cu cu debitmetru retur, PN16, T=130°C, ( cu posibilitatea atingerii temperaturii de 140°C pentru perioade scurte de timp);

-Contoare de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea agentului termic pentru încălzire,montat pe circuitul secundar,în aval de modulul termic cu debitmetru tur,PN16, T=90°C;

-Contoare de energie termica,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum, montat pe circuitul secundar,în aval de punctul termic,cu debitmetre montate pe circuitul de apă caldă, PN16, T=90°C,având și un traductor de temperatură montat pe racordul de apă rece la intrarea în bateria de schimbătoare pentru prepararea apei calde de consum;

-Contor de energie termica,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum recirculate,montat pe circuitul secundar,în aval de punctul termic cu un debitmetru montat pe circuitul de apă caldă recirculată,în amonte de modulul termic, PN16, T=90°C,având și un traductor de temperature montat pe circuitul de apă caldă la intrarea în distribuitorul de apă caldă de consum;

-Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul, montat pe branșamentul de apă rece;

-Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul,montat pe branșamentul de apă rece ,prevăzut pentru consumul intern al punctului termic;

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum, montat pe branșamentul prevăzut pentru consumul intern al punctului termic;

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea apei de adaos,cu un traductor montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur primar.Un traductor de temperatură va fi montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur primar,iar celălat pe racordul de apă rece.

Toate mijloacele de măsură vor fi prevăzute cu modalitate de transmitere la distanță a datelor înregistrate.

Izolarea elementelor de conducte din punctele termice

Conductele clasice se vor izola cu cochilii din vata bazaltica,caserata pe folie aluminiu.

Materialele din care se executa izolația termică vor îndeplini următoarele condiții:

-coeficientul de conductibilitate termică redus,maximum 0,040W/mK ;

-să aiba rezistența mecanică,pentru a nu se deteriora la montaj și în timpul funcționării;

-să nu rețină umiditatea,pentru a proteja conductele;

-să fie din material necombustibil,pentru a fi ferita de aprindere la temperatura de funcționare;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/830 /24.07.2003

Codul fiscal nr.ROI55BB67B

-după ce conductele se curată cu peria de sârma până la luciul metalic,după ce s-a aplicat stratul anticoroziv și s-au efectuat probele și eventualele remedieri necesare ca urmare a probelor,se trece la izolarea termică si hidrofugă a conductelor.

Lucrările de intervenție la construcții referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Lucrări de refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), Înlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

Din punct de vedere funcțional, clădirea este compartimentata astfel:

 • - punct termic - 129,07mp, pard. beton cu acces din exterior,

 • - punct termic 1 - 41,63mp, pard. beton cu acces din punct termic.

 • - grup sanitar- 6,79mp, pard. gresie cu acces din punct termic.

Se vor avea in vedere următoarele lucrări de intervenții asupra clădirii:
 • - se vor demola soclurile din beton armat existente intre axele A-B;

 • - se vor indeparta tencuielile de la pereți și tavane, acolo unde este necesar;

 • - se va indeparta invelitoare din membrana bituminoasa și umplurile aferente, pana la chesoanele din beton, în vederea refacerii acesteia cu strat termoizolatie, bariera împotriva vaporilor, beton de panta și invelitoare membrana bituminoasa;

 • - se vor înlocui toate jgheaburile și burlanele și vor fi refăcute calcanele;

 • - se vor înlocui toate ferestrele existente cu tâmplarii din aluminiu, geam termopan

 • - se vor inlocui ușile exterioare ;

 • - se vor închide golurile de geam cu zidărie cărămidă - conform plan intervenții.

 • - la interior se vor reface tencuielile interioare (pereți și tavane) acolo unde necesar, după care se va aplica glet sau tinci pe pereți și tavane, după care se va aplica finisajul - vopsea lavabila,

 • - în zona grupurilor sanitare se vor realiza pardoseli din gresie, placari cu faianța la pereți și se vor monta uși din PVC.

 • - se vor repara tencuielile exterioare acolo unde este necesar, după care se vor aplica zugrăveli lavabile de exterior.

 • - se vor realiza pardoseli interioare din beton în spatiile aferente punctului termic.

Reprezentarea grafica a lucrărilor de intervenție la acest punct termic este redata in planșa de arhitectura Intervenții Plan Parter-A_04/PTOT.

Reprezentarea grafica a soluției propuse la acest punct termic este redata in planșele de arhitectura:

Propus Plan Parter -A_05/PT_OT,

Propus Secțiune A-A,Fatade-A_06/PT_OT,

310012 Arad, B-dul St. Augustîn Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr,J,02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Lucrările de intervenție la instalații electrice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Ca urmare a reabilitării și reconfigurăriî instalațiilor termo-hidraulice -înlocuirea acestora cu module termice prefabricate instalațiile electrice existente se vor dezafecta în totalitate și se vor executa instalații electrice noi. în cadrul documentației tehnice de execuție se vor prevedea următoarele instalații electrice:

 • 1. Tablouri electrice de distribuție

 • 2. Instalații electrice pentru iluminat

 • 3. Instalații electrice pentru prize și forță

 • 4. Instalații de protecție

 • 5. Instalații de curenți slabi

Stabilirea soluțiilor pentru instalațiile electrice se va face cu respectarea prevederilor normativelor 17/2011, NTE/007/08/00 și a tuturor celorlate norme și reglementări în vigoare, privind alegerea materialelor și aparatajului, amplasarea și cablarea acestora. Toate componentele instalațiilor electrice (conductori, cabluri, jgheaburi de cabluri, tuburi de protecție, corpuri de iluminat, aparataj și echipamente electrice etc.) vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO. Cablurile și conductorii utilizați vor fi cu conductoare de cupru, cu izolație și manta din pvc. Prin proiectul tehnic de execuție ce se va elabora se vor respecta cerințele principale de calitate conform legii nr. 10/1995 (cu modificările și completările ulterioare) pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente: rezistență mecanică ți stabilitate; securitate la incendiu; igienă, sănătate și mediu înconjurător; siguranță și accesibilitate în exploatare; protecția împotriva zgomotului; economie de energie și izolare termică; utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Lucrările de instalații electrice se vor executa doar de către sau firme și personal special atestate pentru astfel de lucrări.

Utilități — Se va verifica acoperirea noului necesar de putere electrică de către branșamentul existent, în caz contrar se va solicita spor de putere electrică de la furnizor. In acest caz soluția de alimentare cu energie electrică se va stabili de către furnizor prin fișa/studiul de soluție, elaborate în cadrul avizului tehnic de racordare, care se va întocmi la solicitarea beneficiarului. Lucrările de alimentare cu energie electrică se vor executa de către furnizor sau firme atestate pentru astfel de lucrări, în baza unei documentații tehnice distincte.

Instalații- Circuitele electrice interioare se vor executa cu cabluri cu conductoare de cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, montate suspendat, respectiv în tuburi de protecție din pvc pozate aparent pe elementele de construcție. Corpurile de 310012 Arad, B-dul St Auguslin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8. tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

iluminat se vor monta aparent pe plafoane sau suspendate, iar aparatajul de comandă și prizele vor fi cu montaj aparent.

 • 1. Tablouri electrice de distribuție - Branșamentul de energie electrică va alimenta noul tablou electric de distribuție al punctului etrmic (TPT). De la acesta se vor alimenta circuitele de iluminat și prize ale punctului termic și tablourile electrice ale modulelor termice (livrate împreună cu utilajele): TI-modul încălzire, T2-modul a.c.c., T3-modul expansiune. Pentru ciruitele de iluminat și prize din spațiile anexe ale Companiei de apă se prevede un tablou electric distinct (Te) care se va alimenta deasemenea de la tabloul principal TPT.

Coloanele de alimentare a tablourilor electrice se vor executa cabluri cu conductoare izolate din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, montate suspendat.

Tablourile electrice se vor prevedea fiecare cu întreruptor general și spațiu de rezervă și se vor executa în dulapuri metalice cu grad mărit de protecție (IP54). Tablourile electrice se vor echipa cu întreruptoare magnetotermice cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și fiabilitate, cu protecție la curenți diferențiali reziduali (max.30mA) pentru circuitele de prize și circuitele care alimentează corpuri de iluminat instalate în încăperi cu cadă de duș. Pentru compensarea factorului de putere se va prevedea o baterie de condensatori cu reglaj automat în trepte.

Rețeaua interioară de distribuție va fi în conexiune de tip TN-S și se va conecta la priza de împământare a clădirii (vezi cap. Instalații de protecție),

 • 2. Instalații electrice pentru iluminat - Circuitele de iluminat interior se vor executa cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv în tuburi de protecție din pvc montate aparent. Iluminatul interior se va face cu corpuri de iluminat etanșe (tip FIPAD, sau similare), cu lămpi led, cu montaj aparent pe plafoane, sau suspendate. Comanda iluminatului se va face de la întrerupătoare etanșe cu montaj aparent.

Se vor instala corpuri pentru iluminat de securitate pentru intervenții, echipate cu aparaataj pentru iluminat de siguranță cu acumulatori.

Se va prevedea un corp pentru iluminat exterior, etanș, montat aparent pe peretele exterior deasupra accesului principal în punctul termic, cu funcționare automată prin intermediul unui senzor crepuscular montat în tabloul electric, și corpuri pentru iluminat exterior, cu grad mărit de protecție, montate aparent pe pereții exteriori în zonele acceselor secundare spre interior.

Protecția circuitelor de iluminat se va realiza cu întreruptoare magnetotermice modulare montate în tablourile electrice de alimentare, cu 310012 Arad, B-dul St. Augustîn Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

protecție la curenți diferențiali reziduali (max.30mA) pentru circuitele care alimentează corpuri de iluminat instalate în încăperi cu cadă de duș.

 • 3. Instalații electrice pentru prize și forță - Circuitele de prize și forță se vor executa cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv în tuburi de protecție din pvc montate aparent. Se vor prevedea prize monofazate 16A/230V și o priză trifazată 16A/400V pentru utilizare generală (lucrări de întreținere/intervenție). Se vor folosi prize cu grad mărit de protecție, cu montaj aparent. Prizele vor fi prevăzute cu obturatori și contacte de protecție legate la priza de pământ a clădirii.

Alimentarea și comanda utilajelor din cadrul modulelor termice se va face de la tablourile de alimentare și comandă livrate cu acestea, fiind necesară instalarea pe poziție a acestor tablouri și alimentarea lor de la tabloul electric principal al punctului termic.

Protecția circuitelor de prize și forță se va realiza cu întreruptoare magnetotermice montate în tablourile electrice de distribuție, cu protecție diferențială (max.30mA) pentru circuitele de prize.

 • 4. Instalații de protecție - Instalațiile de protecție constau în legarea la pământ a instalațiilor, tablourilor și utilajelor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S. Clădirea se va prevedea cu priză de pământ și rețea interioară de echipotențializare legată la pământ.

Se va executa o priză de pământ formată din electrozi orizontali și verticali din oțel zincat, montați subteran, amplasați pe contur închis sau deschis (conf. 17/2011). în interiorul punctului termic se va prevedea o rețea de echipotențializare cu platbandă din oțel zincat pozată aparent pe perete și legată la priza de pământ. Se va prevedea conectarea tuturor elementelor metalice/conductoare la rețeaua de echipotențializare și la priza de pământ: elemente metalice ale structurilor, conducte/țevi metalice, rame metalice ale tablourilor electrice, utilajele electrice, contactele de protecție ale prizelor -prin conductorul de nul de protecție din cupru, diferențiat de nulul de lucru.

 • 5. Instalații de curenți slabi - în tabloul punctului termic (TPT) se va prevedea un circuit separat pentru alimentarea instalației de automatizare.

Realizarea monitorizării și integrarea datelor în dispeceratul central SCADA

Monitorizarea se va face în vederea preluării,arhivării,controlului și analizei datelor de funcționare ale punctului termic,precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat și asigurarea posibilități realizării reglării automate a parametrilor de funcționare ai punctului termic,precum și reabilitarea rețelelor secundare aferente și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J,02/ 830 /24,07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Se vor prelua/transmite in dispecerat ca să se poată arhiva,următorii parametrii:

-Presiuni;

-Temperaturi;

-Debite;

-Energie termica;

-Poziția si comandarea vanelor motorizate;

Sunt prevazuți inclusiv traductoarele de semnale (presiune,temperatură....) interfețele dintre echipamentele de măsură și control,respectiv elementele comandate (servovane,vane,pompe...) și regulatorul de comandă din punctul termic,precum și convertizoarele de frecvență si cablajele aferente,inclusiv lucrările de montaj ale acestora.

De asemenea este prevăzut echipamentul de transmitere la distanță.

Transmiterea datelor se va face pe cablu de fibră optica dedicat,aflat in exploatarea operatorului sistemului de termoficare.

In urma lucrărilor de intervenție asupra instalațiilor electrice va rezulta situația redata in planșa Plan instalații electrice - Situația propusa -E01/PTOT.

OBIECTUL 2 - Reabilitarea intregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic,cu scoatere traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzi re,Ia nivel de ramura sau branșament,după caz.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile blocurilor de locuințe pe care le alimenteaza.Exista un tronson de rețea care este amplasat pe un teren privat.Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

Diametrele tronsoanelor de încălzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum .propuse in varianta l,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.3.

Traseele conductelor de încălzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,propuse in varianta 1 ,se regăsesc in planșa: Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 1- RT_03 / PT OT.

Rețelei secundare sunt constituite din conducte de încăzire tur-retur,conducta de alimentare cu apă caldă de consum și conducte de recirculare apă caldă.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiu! Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

-temperatura apa caldă de consum: 55°C

-presiunea maximă operare: 10 bar

Caracteristicile rețelelor secundare:
Conducte din otel

Conductele vor fi din țeavă fără sudură, pentru temperatura si presiune ridicata

Calitatea oțelului: P 235 GH cf. SR EN 10216-2:2003

Condiții tehnice: cf. SR EN 10220:2003 cu lungimi de producție

Proba de presiune la producătorul de țevi min. 50 bar.

Capetele țevilor vor fi sanfrenate si pregătite pentru sudura. Țevile vor fi marcate si protejate anticoroziv.

Coturile din otel conform DIN 2605 ± 2* varianta constructiva 3; coturile preizolate vor fi forjate (nu se utilizează coturi din segmenti sudați pe circumferința) si respecta cerințele EN 448, STAS 8804/3 respectiv STAS 8804/1. Extremitățile coturilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Ramificațiile din otel, vor fi forjate sau formate la cald și ranforsate conform cerințelor EN 448, STAS 8804/1 respectiv STAS 8804/5,6-92. Extremitățile ramificațiilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Conducte din PE-Xa

Conducte preizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) pentru tronsoanele îngropate ale sistemului. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Conducte neizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) montate in subsoluri de bloc. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Teuri, ramificații

Mufe

Reducții

Piese de îmbinare (cuple) PE-Xa - PE-Xa si PE-Xa - OTEL. Toate piesele de îmbinare vor fi de tip “cu inel glisant (inel alunecător) aplicat prin presare” -cerința obligatorie

Coturi

Perne de dilatare

La fiecare punct de dilatare (lire, elemente L, Z) trebuie montate perne de dilatare. Pernele de dilatare se aseaza în exteriorul curbelor (in cazul in care 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (->-40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nrJ.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

sunt mai multe coturi montate in paralel, atunci si intre ele) in asa fel incat pernele sa acopere toata suprafața țevii de protecție pe porțiunile drepte a cotului pe o lungime de cate 1 m si pe toata curbura exterioara.

Banda semnalizare / avertizare

Este obligatoriu in cazul rețelelor preizolate subterane așezarea unei benzi de plastic avertizoare intre stratul de nisip fin si stratul de pamant cu care s-a acoperit rețeaua, in următorul mod:

 • - in cazul rețelelor cu 2 conducte.....1 banda

 • - peste 3 conducte.........cate o banda la fiecare pereche de țevi

Inele de etansare

Se vor folosi pentru etansarea dintre țeava preizolata si zidul de beton al construcției la intrarea in cămine de vizitare, canale de expansiune, respectiv cladiri.Este confecționat dintr-un cauciuc cu profil special.

Căciuli de capat

Se vor folosi pentru protejarea pârtii frontale a izolației, împotriva inundării capetelor de țeava la intrarea in clădiri, cămine de vizitare sau in locul unde se imbina conducta preizolata cu conducta clasica.

Montarea acestora se va face de către executant înainte de sudarea conductelor, iar fixarea definitiva va fi realizata de personalul furnizorului de materiale, împreuna cu realizarea mansonarilor.

Armăturile de închidere

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,cu obturator sferic,PN

16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu flanșe,în cămine de racordare sau cu vane preizolate îngropate.

Cerințele minime pe care le vor îndeplini armăturile de închidere montate pe rețeaua de distribuție sunt:

-fluid de lucru-apa caldă, 16 bar,90°C

-vane cu obturator sferic,realizate în varianta constructive fără mentenanță;

-tipul de montaj :cu flanșe,pentru montaj în cămin;

-carcasă din oțel sau fontă,PN 16 bar;

-funcționalitate până la o presiune diferențiala de 10 bar;

-deschidere cilindrică completă cu diametrul interior liber corespunzăor cu diametrul nominal al conductei de serviciu.

Vane de echilibrare

Echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament se va face cu regulatoare de presiune 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

diferențială si vane partener, instalate la fiecare consumator pe conducta tur încălzire, cu preluare valori de presiune de pe tur și retur încălzire.

Izolarea locala (mansonarea) a conductelor

Conductele preizolate se vor izola si mansona de către reprezentanții furnizorului,in baza unor procese verbale de preluare a amplasamentului.

înainte de izolare se vor efectua probele de presiune si de verificare a continuității firului de semnalizare avarii.

Lucrări de săpătură / umplutura

-Se desface imbracamintea trotuarului sau a strazii pe lățimi minime prin spargere cu mijloace mecanice, procedandu-se la recuperarea asfaltului si evacuarea materialelor nereciclabile rezultate.

-Latimea șanțurilor se vor stabili in funcție de distantele minime dintre conducte indicate de furnizorul acestora respectiv indicativul NP 059-02 si NP 029-02.

-In zonele cu ramificații ale rețelelor săpăturile sunt mai largi cu 0,4 m pe ambele parti, pe o lungime de 2 m.

-Pamantul rezultat din săpătură se depozitează pe o singura parte a sântului. -Pe traseul cu canale termice existente se decoperteaza canalul respectiv se ridica plăcile de acoperire, din care cele întregi se recuperează si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar cele deteriorate vor fi transportate la groapa de gunoi a municipiului.

-Țevile de încălzire din canalul termic decopertat se demontează si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar țevile de apa calda menajera se demontează din canalul termic după realizarea rețelei de acc. provizorie pentru a asigura furnizarea fara întreruperi pe termen lung sau repetat a apei calde menajere.

-Daca latimea canalului termic nu este suficient pentru amplasarea conductelor preizolate, se sparge un perete al canalului de beton si se lateste la cota necesara.

-Se aseaza suporți transversali din poliuretan sau saci de nisip amplasați la intervale de minim 2-3 m. in conformitate cu tehnologia furnizorului de material preizolat.

-Se efectuează pozarea conductelor si se așterne un strat de nisip intre si peste conducte care va depăși partea superioara a protecției termoizolatiei cu min.10 cm.

-Nisipul nu va conține corpuri străine (pietre, cărămizi etc.) care pot sa distrugă țeava de protecție a conductei, restul umpluturii va fi executat cu pamantul rezultat din excavatie.

310012 Arad, B-diil St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Umplutura se executa in straturi succesive care se uda, se compactează si se nivelează, după caz, conform indicațiilor din proiect

-Surplusul de pamant ramas după efectuarea umpluturii se va transporta in locuri de depozitare stabilite in prealabil.

-Se refac pavajele si celelalte suprafețe afectate de execuția rețelei termice, refacerea se va executa în aceeași structura si forma ca si cea inițiala

Cămine

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de branșament. Acestea vor fi din beton armat,cu placi acoperire beton armat,carosabil.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circulară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de cp 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.

Inelele de etanșare cu presetupă

Sunt destinate să asigure protecția contra infiltrațiilor de gaze și apă la trecerea conductelor preizolate prin pereții căminelor și fundația imobilelor.

Materialul de etanșare va fi din cauciuc, iar inelele de strângere vor fi din metal. Inelele de etanșare vor fi prevăzute în varianta constructivă PN5/PN6 bar.

VARIANTA 2 - Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare. Reabilitarea întregului sistem (lungime totala L = 2241 m) de rețele secundare aferente punctului termic ,cu anularea traseelor de pe domeniul privat, și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.Realizarea de module termice de zona si racorduri agent primar aferente.

OBIECTUL 1 - Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare.

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iarna:85°C/60°C

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Jud.Arad sub nr. J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 120°C

-presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 1,0 bar

Circuit secundar de încălzire;

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare: 6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire: 10/5 5 °C

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

Lucrările de intervenție la instalații si echipamente termomecanice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Toate instalațiile,utilajele si echipamentele termomecanice din punctul termic se vor demonta / dezasambla si se vor preda către Municipiul Arad.

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de 1700 Kw pentru încălzire montate în paralel între ele.

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de 600 Kw pentru preparea acc. montate în paralel între ele.

Pentru distribuție încălzire și apă caldă menajeră sunt prevăzute plecări pe doua ramuri.

Proiectarea acc.va fi in regim instantaneu,fara acumulare.

Echipamentele cu care va fi dotat punctul termic

DALI prevede dotarea punctului termic cu utilaje si echipamente preasamblate uzinal sub forma de module interconectabile:

-Schimbătoarele de căldură,in varianta demontabilă,vor fi cu plăci din oțel inox AISI 316(1.4401) si vor avea grosimea minimă de 0,5mm;

-Modul de umplere si menținere a presiunii în circuitul secundar deîncalzire echipat cu vase de expansiune închise si stație de pompare de umplere/adaos,precum și vas de expansiune cu membrane pentru preluarea șocurilor de pomire/oprire ale pompei de adaos;

-Regulator de presiune diferențială;

-Robinet de echilibrare hidraulică/limitare de debit;

-Pompe pentru circulația agentului termic de încălzire,in linie,dc înalta eficieța energetică,cu convertizoare de frecvența,cu montajul convertizorului de frecvența in/lânga tabloul electric funcție de IP;

-Pompe ridicătoare de presiune pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,dacă este cazul;

-Filtre de impurități tip”Y”,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar si pe racordul de apă rece;

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Separatoare de microbule si particule de nămol,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar sip e racordul de apa rece,montate in aval de filtrele de impurități tip”Y”;

-Dedurizator electronic la intrarea apei reci în punctul termic;

-Vane de reglare cu servomotor,special pentru aplicațiile de termoficare, echilibrate in presiune,cu rol de regulator de temperatură,montate pe fiecare schimbător in parte,pentru încălzire,respectiv pentru apa caldă de consum,prevăzute si cu posibilitatea de acționare directă,local sau din dispecerat;

-Regulator electronic,cu funcții de:

-Reglare si comandă automată,in timp real,atât pentru circuitul de încălzire cât si pentru circuitul de preparare apa caldă de consum;

-Restricționare opționala a temperaturii agentului termic primar retumat la max.60QC iama respectiv max.45°C vara.

-Comunicarea bidirecțională, in timp real,a tuturor datelor de monitorizare ale punctului termic spre dispeceratul central integrat intr-un sistem SCADA.

-Execuție în timp real,a diagramelor de reglaj în funcție de comenzile de reglare transmise de dispecerat/sistem SCADA.

-Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termică din PT (temperaturi,debite,energii,puteri,avarii,etc.)

-Aparate de măsură manometre și termometre-analogice și digitale,montate în zonele caracteristice ale punctului termic;

-By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur (tur) primar prin traductorul de debit al conductei tur primar.

Cerințele îndeplinite de punctul termic:

-Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic (controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele doua rețele-primară si secundară;

-Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 presiunea nominală (PN),conform PED;

-Aparatele de masura-manometre și termometre-digitale vor fi prevăzute cu posibilitatea de transmitere a informației la dispecerat;

-Toate aparatele și instalațiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva creșterii presiunii și temperaturii peste limitele admise,aplicându-se după caz, prevederile STAS 7132 si prescripțiile tehnice C4. Supapele de siguranța pentru circuitul secundar de încălzire și pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalației;

-Punctul termic va fi in concordanța cu Normele Europene în vigoareîn ceea ce privește echipamentele sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr. J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic pentru circuitul primar și tipul constructiv cu obturator sferic sau cu sertar,pentru cele montate în circuitul secundar (nu se acceptă vane tip fluture);

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate împotriva coroziunii în medii umede,prin aplicarea unei grunduiri performante;

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și mecanic cu vată bazaltică caserata pe olie aluminiu;

-Sunt asigurate pe toate tronsoanele,elementele de legătură care să permită demontarea ușoara în caz de avarie sau lucrări de întreținere (flanșe sau racorduri olandeze);

-Toate supapele de siguranță,respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi prevăzute cu țevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei, pentru protecția elementelor sub tensiune și pentru respectarea normelor de protecția muncii;

-Toate intrările și ieșirile schimbătoarelor de cădură vor fi prevăzute cu robineți de separare care să permită izolarea schimbătoarelor de cădură de restul instalației.

-Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de cădură vor fi prevăzute cu robineți pentru purjarede minim DN 25.

Masurarea parametrilor in punctul termic

Punctul termic este prevăzut cu următoarele mijloace de măsura,omologate și cu certificate de calitate și declarații de conformitate și vor avea minimum clasa metrologică de exactitate 2.

Contoarele vor îndeplini cerințele HG 264/2006-privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață si de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

Gradul de protecție climatică (conform IEC61010-1):

-Pentru traductoarele de debit cu ultrasunete -gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru senzorii de temperatură-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru calculator-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 54;

Subansamblurile contorului de energie termica vor avea posibilitatea de sigilare, astfel incât sa fie eliminată posibilitatea demontării,înlocuirii sau defectării voite a contorului fără a deteriora sigiliul.

Contoarele de energie termica proiectate,vor fi contoare compuse cu componente interschimbabile și vor fi echipate atât cu interfața de transmitere a datelor prin cablu cât și cu sistem de transmitere a datelor la distanța,obligatoriu compatibile si integrabile in system existent.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Lista contoarelor ce trebuie montate:

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea agentului termic primar la intrarea în puntul termic,prevăzut cu cu debitmetru retur, PN16, T=130°C, ( cu posibilitatea atingerii temperaturii de 140°C pentru perioade scurte de timp);

-Contoare de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea agentului termic pentru încălzire,montat pe circuitul secundar,în aval de modulul termic cu debitmetru tur,PN16, T=90°C;

-Contoare de energie termica,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum, montat pe circuitul secundar,în aval de punctul termic,cu debitmetre montate pe circuitul de apă caldă, PN16, T=90°C,având și un traductor de temperatură montat pe racordul de apă rece la intrarea în bateria de schimbătoare pentru prepararea apei calde de consum;

-Contor de energie termica,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum recirculate,montat pe circuitul secundar,în aval de punctul termic cu un debitmetru montat pe circuitul de apă caldă recirculată,în amonte de modulul termic, PN16, T=90°C,având și un traductor de temperature montat pe circuitul de apă caldă la intrarea în distribuitorul de apă caldă de consum;

-Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul,montat pe branșamentul de apă rece;

-Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul,montat pe branșamentul de apă rece ,prevăzut pentru consumul intern al punctului termic;

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum, montat pe branșamentul prevăzut pentru consumul intern al punctului termic;

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea apei de adaos,cu un traductor montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur primar.Un traductor de temperatură va fi montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur primar,iar celălat pe racordul de apă rece.

Toate mijloacele de măsură vor fi prevăzute cu modalitate de transmitere la distanță a datelor înregistrate.

Izolarea elementelor de conducte din punctele termice

Conductele clasice se vor izola cu cochilii din vata bazaltica,caserata pe folie aluminiu.

Materialele din care se executa izolația termică vor îndeplini următoarele condiții:

-coeficientul de conductibilitate termică redus,maximum 0,040W/mK;

-să aiba rezistența mecanică,pentru a nu se deteriora la montaj și în timpul funcționării;

-să nu rețină umiditatea,pentru a proteja conductele;

-să fie din material necombustibil,pentru a fi ferita de aprindere la temperatura de funcționare;

310012 Arad, B-dul St. Augustln Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr J.02/ 830 /24.07.2003

Codul fiscal nr.ROI5588678

-după ce conductele se curăță cu peria de sârma până la luciul metalic,după ce s-a aplicat stratul anticoroziv și s-au efectuat probele și eventualele remedieri necesare ca urmare a probelor,se trece la izolarea termică si hidrofugă a conductelor.

Lucrările de intervenție Ia construcții referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Lucrări de refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), inlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

Din punct de vedere funcțional, clădirea este compartimentata asftel:

 • - punct termic - 129,07mp, pard. beton cu acces din exterior.

 • - punct termic 1 - 41,63mp, pard. beton cu acces din punct termic.

 • - grup sanitar- 6,79mp, pard. gresie cu acces din punct termic.

Se vor avea in vedere următoarele lucrări de intervenții asupra clădirii:
 • - se vor demola soclurile din beton armat existente intre axele A-B;

 • - se vor îndepărtă tencuielile de la pereți și tavane, acolo unde este necesar;

 • - se va îndepărtă invelitoare din membrana bituminoasa și umplurile aferente, pana la chesoanele din beton, în vederea refacerii acesteia cu strat termoizolatie, bariera împotriva vaporilor, beton de panta și invelitoare membrana bituminoasa;

 • - se vor înlocui toate jgheaburile și burlanele și vor fi refăcute calcanele ;

 • - se vor înlocui toate ferestrele existente cu tâmplarii din aluminiu, geam termopan

 • - se vor înlocui ușile exterioare ;

 • - se vor închide golurile de geam cu zidărie cărămidă - conform plan intervenții.

 • - la interior se vor reface tencuielile interioare (pereți și tavane) acolo unde necesar, după care se va aplica glet sau tinci pe pereți și tavane, după care se va aplica finisajul - vopsea lavabila.

 • - în zona grupurilor sanitare se vor realiza pardoseli din gresie, placari cu faianța la pereți și se vor monta uși din PVC.

 • - se vor repara tencuielile exterioare acolo unde este necesar, după care se vor aplica zugrăveli lavabile de exterior.

 • - se vor realiza pardoseli interioare din beton în spatiile aferente punctului termic.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Lucrările de intervenție la instalații electrice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Ca urmare a reabilitării și reconfigurării instalațiilor termo-hidraulice -înlocuirea acestora cu module termice prefabricate - instalațiile electrice existente se vor dezafecta în totalitate și se vor executa instalații electrice noi. în cadrul documentației tehnice de execuție se vor prevedea următoarele instalații electrice:

 • 1. Tablouri electrice de distribuție

 • 2. Instalații electrice pentru iluminat

 • 3. Instalații electrice pentru prize și forță

 • 4. Instalații de protecție

 • 5. Instalații de curenți slabi

Stabilirea soluțiilor pentru instalațiile electrice se va face cu respectarea prevederilor normativelor 17/2011, NTE/007/08/00 și a tuturor celorlate norme și reglementări în vigoare, privind alegerea materialelor și aparatajului, amplasarea și cablarea acestora. Toate componentele instalațiilor electrice (conductori, cabluri, jgheaburi de cabluri, tuburi de protecție, corpuri de iluminat, aparataj și echipamente electrice etc.) vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO. Cablurile și conductorii utilizați vor fi cu conductoare de cupru, cu izolație și manta din pvc. Prin proiectul tehnic de execuție ce se va elabora se vor respecta cerințele principale de calitate conform legii nr. 10/1995 (cu modificările și completările ulterioare) pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente: rezistență mecanică ți stabilitate; securitate la incendiu; igienă, sănătate și mediu înconjurător; siguranță și accesibilitate în exploatare; protecția împotriva zgomotului; economie de energie și izolare termică; utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Lucrările de instalații electrice se vor executa doar de către sau firme și personal special atestate pentru astfel de lucrări.

Utilități - Se va verifica acoperirea noului necesar de putere electrică de către branșamentul existent, în caz contrar se va solicita spor de putere electrică de Ia fiimizor. în acest caz soluția de alimentare cu energie electrică se va stabili de către furnizor prin fișa/studiul de soluție, elaborate în cadrul avizului tehnic de racordare, care se va întocmi la solicitarea beneficiarului. Lucrările de alimentare cu energie electrică se vor executa de către furnizor sau firme atestate pentru astfel de lucrări, în baza unei documentații tehnice distincte.

Instalații- Circuitele electrice interioare se vor executa cu cabluri cu conductoare de cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, montate suspendat, respectiv în tuburi de protecție din pvc pozate aparent pe elementele de construcție. Corpurile de 310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud,Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

iluminat se vor monta aparent pe plafoane sau suspendate, iar aparatajul de comandă și prizele vor fi cu montaj aparent.

 • 1. Tablouri electrice de distribuție - Branșamentul de energie electrică va alimenta noul tablou electric de distribuție al punctului etrmic (TPT). De la acesta se vor alimenta circuitele de iluminat și prize ale punctului termic și tablourile electrice ale modulelor termice (livrate împreună cu utilajele): TI-modul încălzire, T2-modul a.c.c., T3-modul expansiune. Pentru ciruitele de iluminat și prize din spațiile anexe ale Companiei de apă se prevede un tablou electric distinct (Te) care se va alimenta deasemenea de la tabloul principal TPT.

Coloanele de alimentare a tablourilor electrice se vor executa cabluri cu conductoare izolate din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, montate suspendat.

Tablourile electrice se vor prevedea fiecare cu întreruptor general și spațiu de rezervă și se vor executa în dulapuri metalice cu grad mărit de protecție (IP54). Tablourile electrice se vor echipa cu întreruptoare magnetotermice cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și fiabilitate, cu protecție la curenți diferențiali reziduali (max.30mA) pentru circuitele de prize și circuitele care alimentează corpuri de iluminat instalate în încăperi cu cadă de duș. Pentru compensarea factorului de putere se va prevedea o baterie de condensatori cu reglaj automat în trepte.

Rețeaua interioară de distribuție va fi în conexiune de tip TN-S și se va conecta la priza de împământare a clădirii (vezi cap. Instalații de protecție).

 • 2. Instalații electrice pentru iluminat - Circuitele de iluminat interior se vor executa cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv în tuburi de protecție din pvc montate aparent. Iluminatul interior se va face cu corpuri de iluminat etanșe (tip FIPAD, sau similare), cu lămpi led, cu montaj aparent pe plafoane, sau suspendate. Comanda iluminatului se va face de la întrerupătoare etanșe cu montaj aparent.

Se vor instala corpuri pentru iluminat de securitate pentru intervenții, echipate cu aparaataj pentru iluminat de siguranță cu acumulatori.

Se va prevedea un corp pentru iluminat exterior, etanș, montat aparent pe peretele exterior deasupra accesului principal în punctul termic, cu funcționare automată prin intermediul unui senzor crepuscular montat în tabloul electric, și corpuri pentru iluminat exterior, cu grad mărit de protecție, montate aparent pe pereții exteriori în zonele acceselor secundare spre interior.

Protecția circuitelor de iluminat se va realiza cu întreruptoare magnetotermice modulare montate în tablourile electrice de alimentare, cu 310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud,Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

protecție la curenți diferențiali reziduali (max.30mA) pentru circuitele care alimentează corpuri de iluminat instalate în încăperi cu cadă de duș.

 • 3. Instalații electrice pentru prize și forță - Circuitele de prize și forță se vor executa cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv în tuburi de protecție din pvc montate aparent. Se vor prevedea prize monofazate 16A/230V și o priză trifazată 16A/400V pentru utilizare generală (lucrări de întreținere/intervenție). Se vor folosi prize cu grad mărit de protecție, cu montaj aparent. Prizele vor fi prevăzute cu obturatori și contacte de protecție legate la priza de pământ a clădirii.

Alimentarea și comanda utilajelor din cadrul modulelor termice se va face de la tablourile de alimentare și comandă livrate cu acestea, fiind necesară instalarea pe poziție a acestor tablouri și alimentarea lor de la tabloul electric principal al punctului termic.

Protecția circuitelor de prize și forță se va realiza cu întreruptoare magnetotermice montate în tablourile electrice de distribuție, cu protecție diferențială (max.30mA) pentru circuitele de prize.

 • 4. Instalații de protecție - Instalațiile de protecție constau în legarea la pământ a instalațiilor, tablourilor și utilajelor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S. Clădirea se va prevedea cu priză de pământ și rețea interioară de echipotențializare legată la pământ.

Se va executa o priză de pământ formată din electrozi orizontali și verticali din oțel zincat, montați subteran, amplasați pe contur închis sau deschis (conf. 17/2011). în interiorul punctului termic se va prevedea o rețea de echipotențializare cu platbandă din oțel zincat pozată aparent pe perete și legată la priza de pământ. Se va prevedea conectarea tuturor elementelor metalice/conductoare la rețeaua de echipotențializare și la priza de pământ: elemente metalice ale structurilor, conducte/țevi metalice, rame metalice ale tablourilor electrice, utilajele electrice, contactele de protecție ale prizelor -prin conductorul de nul de protecție din cupru, diferențiat de nulul de lucru.

 • 5. Instalații de curenți slabi - în tabloul punctului termic (TPT) se va prevedea un circuit separat pentru alimentarea instalației de automatizare.

Realizarea monitorizării și integrarea datelor în dispeceratul central SCADA

Monitorizarea se va face în vederea preluării,arhivării,controlului și analizei datelor de funcționare ale punctului termic,precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat și asigurarea posibilități realizării reglării automate a parametrilor de funcționare ai punctului termic,precum și reabilitarea rețelelor secundare aferente și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Se vor prelua/transmite in dispecerat ca să se poată arhiva,următorii parametrii;

-Presiuni;

-Temperaturi;

-Debite;

-Energie termica;

-Poziția si comandarea vanelor motorizate;

Sunt prevazuți inclusiv traductoarele de semnale (presiune,temperatură....) interfețele dintre echipamentele de măsură și control,respectiv    elementele comandate (servovane,vane,pompe...) și

regulatorul de comandă din punctul termic,precum și convertizoarele de frecvență si cablajele aferente,inclusiv lucrările de montaj ale acestora.

De asemenea este prevăzut echipamentul de transmitere la distanță.

Transmiterea datelor se va face pe cablu de fibră optica dedicat,aflat in exploatarea operatorului sistemului de termoficare.

In urma lucrărilor de intervenție asupra instalațiilor electrice va rezulta situația redata in planșa Plan instalații electrice - Situația propusa — E_01 / PT.OT.

OBIECTUL 2 - Modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic secundar,inclusiv echilibrarea hidraulică Ia nivel de branșament

Diametrele tronsoanelor de încălzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum ,propuse in varianta 2,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.4.

Traseele conductelor de încălzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,propuse in varianta 2,se regăsesc in planșa : Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 2...RT_04 / PT O1.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si în mica parte prin subsolurile blocurilor de locuințe.Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,cu racorduri la fiecare consumator.

Rețelei secundare sunt constituite din conducte de încăzire tur-retur,conducta de alimentare cu apă caldă de consum și conducte de recirculare apă caldă.

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

-temperatura apa caldă de consum:55°C

-presiunea maximă operare: 10 bar

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl. M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Caracteristicile rețelelor secundare:
Conducte din otel

Conductele vor fi din țeavă fără sudură, pentru temperatura si presiune ridicata

Calitatea oțelului: P 235 GH cf. SR EN 10216-2:2003

Condiții tehnice: cf. SR EN 10220:2003 cu lungimi de producție

Proba de presiune la producătorul de țevi mîn. 50 bar.

Capetele țevilor vor fi sanfrenate si pregătite pentru sudura. Țevile vor fi marcate si protejate anticoroziv.

Cețurile din otel conform DIN 2605 ±2* varianta constructiva 3; coturile preizolate vor fi forjate (nu se utilizează coturi din segmenti sudați pe circumferința) si respecta cerințele EN 448, STAS 8804/3 respectiv STAS 8804/1. Extremitățile coturilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Ramificațiile din otel, vor fi forjate sau formate la cald și ranforsate conform cerințelor EN 448, STAS 8804/1 respectiv STAS 8804/5,6-92. Extremitățile ramificațiilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Conducte din PE-Xa

Conducte preizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) pentru tronsoanele îngropate ale sistemului. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Conducte neizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) montate in subsoluri de bloc. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Teuri, ramificații

Mufe

Reducții

Piese de imbinare (cuple) PE-Xa - PE-Xa si PE-Xa - OTEL. Toate piesele de imbinare vor fi de tip “cu inel glisant (inel alunecător) aplicat prin presare” -cerința obligatorie

Coturi

Perne de dilatare

La fiecare punct de dilatare (lire, elemente L, Z) trebuie montate perne de dilatare. Pernele de dilatare se aseaza în exteriorul curbelor (in cazul in care sunt mai multe coturi montate in paralel, atunci si intre ele) in asa fel incat pernele sa acopere toata suprafața țevii de protecție pe porțiunile drepte a cotului pe o lungime de cate 1 m si pe toata curbura exterioara.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Banda semnalizare / avertizare

Este obligatoriu in cazul rețelelor preizolate subterane așezarea unei benzi de plastic avertizoare între stratul de nisip fin si stratul de pamant cu care s-a acoperit rețeaua, in următorul mod:

 • - in cazul rețelelor cu 2 conducte.....1 banda

 • - peste 3 conducte.........cate o banda la fiecare pereche de țevi

Inele de etansare

Se vor folosi pentru etansarea dintre țeava preizolata si zidul de beton al construcției la intrarea in cămine de vizitare, canale de expansiune, respectiv clădiri.Este confecționat dintr-un cauciuc cu profil special.

Căciuli de capat

Se vor folosi pentru protejarea pârtii frontale a izolației, împotriva inundării capetelor de țeava la intrarea in clădiri, cămine de vizitare sau in locul unde se îmbina conducta preizolata cu conducta clasica.

Montarea acestora se va face de către executant înainte de sudarea conductelor, iar fixarea definitiva va fi realizata de personalul furnizorului de materiale, împreuna cu realizarea mansonarilor.

Armăturile de închidere

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,cu obturator sferic,PN 16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu flanșe,în cămine de racordare sau cu vane preizolate îngropate.

Cerințele minime pe care le vor îndeplini armăturile de închidere montate pe rețeaua de distribuție sunt:

-fluid de lucru-apa caldă, 16 bar,90°C

-vane cu obturator sferic,realizate în varianta constructive fără mentenanță;

-tipul de montaj :cu flanșe,pentru montaj în cămin;

-carcasă din oțel sau fonta,PN 16 bar;

-funcționalitate până la o presiune diferențiala de 10 bar;

-deschidere cilindrică completă cu diametrul interior liber corespunzăor cu diametrul nominal al conductei de serviciu.

Vane de echilibrare

Echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament se va face cu regulatoare de presiune diferențială si vane partener,instalate la fiecare consumator pe conducta tur încălzire,cu preluare valori de presiune de pe tur și retur încălzire.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J,02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Izolarea locala (mansonarea) a conductelor

Conductele preizolate se vor izola si mansona de către reprezentanții furnizorului,in baza unor procese verbale de preluare a amplasamentului.

înainte de izolare se vor efectua probele de presiune si de verificare a continuității firului de semnalizare avarii.

Lucrări de săpătură / umplutura

-Se desface imbracamintea trotuarului sau a străzii pe lățimi minime prin spargere cu mijloace mecanice, procedandu-se la recuperarea asfaltului si evacuarea materialelor nereciclabile rezultate.

-Latimea șanțurilor se vor stabili in funcție de distantele minime dintre conducte indicate de furnizorul acestora respectiv indicativul NP 059-02 si NP 029-02.

-In zonele cu ramificații ale rețelelor săpăturile sunt mai largi cu 0,4 m pe ambele parti, pe o lungime de 2 m.

-Pamantul rezultat din săpătură se depozitează pe o singura parte a sântului. -Pe traseul cu canale termice existente se decoperteaza canalul respectiv se ridica plăcile de acoperire, din care cele intregi se recuperează si se transporta la sediul autori tatii contractante, iar cele deteriorate vor fi transportate la groapa de gunoi a municipiului.

-Țevile de incalzire din canalul termic decopertat se demontează si se transporta Ia sediul autoritatii contractante, iar țevile de apa calda menajera se demontează din canalul termic după realizarea rețelei de acc. provizorie pentru a asigura furnizarea fara întreruperi pe termen lung sau repetat a apei calde menajere.

-Daca latimea canalului termic nu este suficient pentru amplasarea conductelor preizolate, se sparge un perete al canalului de beton si se lateste la cota necesara.

-Se aseaza suporți transversali din poliuretan sau saci de nisip amplasați la intervale de minim 2-3 m. in conformitate cu tehnologia furnizorului de material preizolat.

-Se efectuează pozarea conductelor si se așterne un strat de nisip intre si peste conducte care va depăși partea superioara a protecției termoizolatiei cu min.10 cm.

-Nisipul nu va conține corpuri străine (pietre, cărămizi etc.) care pot sa distrugă țeava de protecție a conductei, restul umpluturii va fi executat cu pamantul rezultat din excavatie.

-Umplutura se executa in straturi succesive care se uda, se compactează si se nivelează, după caz, conform indicațiilor din proiect.

-Surplusul de pamant ramas după efectuarea umpluturii se va transporta in locuri de depozitare stabilite in prealabil.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Se refac pavajele si celelalte suprafețe afectate de execuția rețelei termice, refacerea se va executa in aceeași structura si forma ca si cea inițiala

Cămine

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de branșament.Acestea vor fi din beton armat,cu placi acoperire beton armat,carosabil.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circu!ară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de <p 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.

Inelele de etanșare cu presetupă

Sunt destinate să asigure protecția contra infiltrațiilor de gaze și apă la trecerea conductelor preizolate prin pereții căminelor și fundația imobilelor.

Materialul de etanșare va fi din cauciuc,iar inelele de strângere vor fi din metal. Inelele de etanșare vor fi prevăzute în varianta constructivă PN5/PN6 bar.

OBIECTUL 3 - Realizarea racordurilor de agent termic primar aferente modulelor termice de zona

In prezent rețelele de agent termic primar din zona studiata sunt:

Pe strada Pădurii, exista o rețea de agent termic primar CET - Magistrala I, cu diametrul de 2 x DN 300 mm.

Pe strada Abatorului, exista o rețea de agent termic primar CET - Racord punct termic PT 0CSK.0 TEREZIA, cu diametrul de 2 x DN 200 mm.

Aceste rețele termice sunt subterane si parțial supraterane, conductele fiind amplasate in canale termice prefabricate din beton armat. Acoperirea canalelor este realizata cu capace prefabricate din beton armat.

Conductele sunt țevi din otel negru, prevăzute cu izolație din vata minerala, protejate cu carton bitumat.

De-a lungul rețelei exista cămine de vizitare, dar in poziții defarorabile pentru realizarea noilor racorduri.

De asemenea exista puncte fixe,pentru limitarea dilatărilor.

Alimentarea cu energie termica a noilor module se va realiza in modul următor:

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Ofidul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

 • - De la Racord punct termic PT OCSKO TEREZIA, cu diametrul de 2 x DN

200 mm se va face alimentarea modulelor termice MT1 si MT2

 • - Punctele de racordare ale noilor module termice se vor amplasa cat mai

aproape de punctele fixe ale rețelei existente.

 • - In vederea racordărilor proiectate se vor prevedea cămine echipate cu vane de

inchidere, respectiv de golire a tronsoanelor noi.

 • - Pe rețelele existente se vor realiza cămine după cum urmeza :

 • - cămin „PI” pentru alimentare modul termic MT l, cu racord 2 x DN 125 mm

 • - cămin „P3” pentru alimentare modul termic MT 2, cu racord 2 x DN 125 mm Traseele racordurilor de agent termic primar se vor amplasa strict pe domeniul

public si vor avea o lungime totala cumulata de cca. 190 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preîzolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de înalta densitate si se vor monta ingropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea înglobate in termoizolatie cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Pe perioada lucrărilor, zonele afectate de intervenții vor fi marcate, semnalizate si protejate corespunzător,după caz.

Zonele afectate de lucrări se vor aduce la starea inițiala in funcție de destinația lor: acces carosabil, pietonal, spatii verzi, etc.

OBIECTUL 4 - Realizarea a doua module termice de zona,cu racordurile de agent termic primar aferente.

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consuni: -temperatura intrare/ieșire: 10/55°C -presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș. NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

Pentru a avea controlul asupra temperaturii si calitatii agentului termic, pentru a evita dezechilibrele si disfunctiunile in cadrul instalațiilor de utilizare din cadrul blocurilor de locuințe , se impune realizarea unor module termice cu capacitati individuale mai reduse, dotate cu schimbătoare de căldură in placi, automatizate,alimentate de la rețeaua de agent termic primar existenta, prin branșamente individuale.

Modulele termice vor fi în concordanță cu Normele Europene în vigoare în ceea ce privește echipamentel sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum(acc).

Se vor prevedea un număr de cate 1 schimbător de căldură pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire.

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Schimbătorul de căldură va avea puterea de 600 Kw pentru încălzire si de 600 Kw pentru preparea acc.

Echipamentele vor fi preasamblate uzinal in subunități.

Preluarea dilatatiilor agentului termic secundar pentru incalzire se va face prin cate un vas de expansiune închis cu membrana elastica, cu contrapresiune.

De asemenea se vor prevedea armaturi pentru umplere, golire, aerisire, respectiv elemente de măsură si control (termometre,manometre).

Circulația agentului de incalzire prin instalația interioara, se realizează cu ajutorul a unei pompe de circulație dublu corp ,cu turatie variabila.

Pe conductele de retur, înainte de intrarea in modulul termic, se va prevedea un separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica al cărui principiu de funcționare se bazeaza pe trecerea fluidului printr-un mediu filtrant elicoidal cu capacitatea de a retine particulele de nămol si a micro bule lor cu o pierdere de presiune foarte mica.

Apa calda de consum se va prepara in mod instant,fara a se realiza stocarea ei.

Pe conducta de alimentare cu apa rece potabila,necesara preparării apei calde de consum, se va prevedea cate un dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar si rugina, al cărui principiu de funcționare este de a împiedica calcarul dizolvat in apa rece sa cristalizeze sub forma aciculara, puternic aderenta, determinând transformarea lui intr-o structura lamelara care nu mai permite aglomerarea particulelor de săruri de calcar si in consecința aderarea lor la pereții conductelor.

Pe conducta de alimentare cu apa calda de consum se va prevedea cate o pompa ridicătoare de presiune,cu rol de a contrabalansa pierderile de presiune suplimentare prin schimbătorul de căldură si rețelele de alimentare si a asigura echilibrul hidraulic dintre apa calda si apa rece la punctele de consum.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Recircularea apei calde menajere se face de la nivelul căminelor de branșament ale instalațiilor interioare,printr-o pompa de circulație înglobata in modulul termic.

Pentru a se asigura buna funcționare a punctului termic, se va prevedea elemente de automatizare, siguranța si control, cuprinse intr-un tablou corespunzător pentru aceste funcții.

Amplasarea modulelor termice se va face in spatii corespunzătoare pentru acest scop. Ele se vor construi cu structura metalica si închideri exterioare din panouri tip sandwich cu izolație termica din vata minerala si tamplarie PVC cu geamuri termopan. Accesul se va face printr-o usa realizata din elemente similare cu restul constructieî.Descrierea constructiva se gaseste la secțiunea de arhitectura.

Modulele termice MT1, MT2,sunt construcții tehnologice parter,realizate cu sisteme constructive si materiale după cum urmeaza:

 • -  Infrastructura:

o fundații izolate si grinzi de fundare, din beton armat,

o placa din beton armat cu fata superioara la cota -0.02,

 • -  Suprastructura

o stâlpi din profile de otel protejate anticoroziv si vopsite.

o grinzi din profile de otel, protejate anticoroziv si vopsite

 • -  închideri pereți exteriori:

o pereți exteriori din panouri termoizolante, etanșe si izolante la foc El 180 min, cu vata minerala, 12-12,5 cm grosime, cu imbinare ascunsa, cu fetele din tabla de otel zincata, fete vopsite cu Poliester

o vitrine cu tamplaria din profile PVC termoizolate si panouri de geam termopan, in vitrine cu ochiuri fixe, mobile, si usa exterioara, cu un coeficient de transfer termic maxim pe tamplarie in ansamblu k=l,45 W/m2°K.

o usa exterioara-din profile PVC termoizolate, 2 canate cu deschidere exterioara,

o invelitoare din panouri termoizolate, etanșe si izolante la foc EI 120 min, cu nucleu din vata minerala, 12 cm grosime, fete vopsite cu Poliester,versant cu panta 10%

o accesorii si tinichigerie din tabla otel zincata, vopsita

o jgeab 0 120 mm, o burlane 0 90 mm,

 • -  Pardoseli:

o pardoseli reci din gresie porțelanată mata+ adeziv o placa beton armat, conf. proiect rezistenta o folie PE

o strat de balast

 • -  Amenajări externe:

o trotuare de garda de 50 cm lățime, din beton monolit, pe conturul exterior al construcției.

o trotuare de acces, din beton monolit.

 • 5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE SI ESTIMĂRI CONSUMURI

Necesarul de utilitari pentru consumul intern al punctului termic este minimal si se rezuma la apa rece si calda de consum pentru funcționarea grupului sanitar,care deservește personalul de supraveghere,intretinere.Pentru acestea au fost prevăzute contoare separate de cele tehnologice.

 • 5.3 DURATA DE REALIZARE PE ETAPE PRINCIPALE

GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Nr. crt.

Operațiunea

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Organizare licitație si contract proiectare

X

X

2

Elaborare P.T./D.E, D.T.A.C., obținere A.C.

X

X

X

X

3

Organizare licitație si contract execuție

X

X

X

4

Amenajare teren, demolări, împrejmuiri

X

5

Organizare de șantier

X

6

Utilități

X

7 _

Construcții și instalații din care:

X

X

X

7.1

Construcții și arhitectură

X

X

X

X

X

X

310012 Arad, 0-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl. M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

7.2

Instalații termice

X

X

X

X

X

X

7.3

Instalații electrice

X

X

X

X

7.5

Utilaje cu montaj

X

X

Recepție la terminarea lucrărilor

X

5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare;

 • - costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției.

Devizul general estimativ si devizele pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiții, a fost intocmit conform HGR 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării investiției.

La baza estimării cheltuielilor prevăzute au stat devizele pe obiect, evaluările cantitatilor de lucrări si a preturilor unitare, precum si estimările pe baza de costuri pe obiecte de investiție a lucrărilor de construcții - montaj aferente implementării proiectului.

Acest capitol include:

 • - devizul general conform HGR 907/2016;

 • - devizul pe obiect conform HGR 907/2016.

Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriilor de lucrări din cadrul obiectivului de investiție.

Devizul pe obiect este sintetic, iar valorile lui s-au obtinut prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantitatilor de lucrări si a prețului acestora in lei, exclusiv TVA. La valoarea totala s-a aplicat TVA 19 %, obtinandu-se astfel Total deviz pe obiect.

Devizul general este structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in mii lei fara TVA, valoarea TVA separat si inclusiv TVA. La TOTAL GENERAL din devizul general este precizata partea din cheltuieli care reprezintă constructii-montaj (C+M).

Devizul general si Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție se actual izeaza după incheierea contractelor de achiziție de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate pana la acea data si a valorilor rezultate in urma aplicării procedurilor de achiziție de lucrări si servicii, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

I .costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare;

Tabelele 1,2 și 3 prezintă structura costurilor de realizarea ale proiectului, pe principalele capitole de deviz,regasite in varianta 2 si modul de finanțare a

operațiunii.

1. Valoarea totala a investiției. Inclusiv TVA

Total

TOTAL

An 1

valoare fara TVA

TVA

Valoare totala

1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

3

Proiectare si asistenta tehnica

383851

72932

456783

4

Investita de baza

7803663

1482696

9286359

5

Alte cheltuieli

177489

33723

211211

6

Cheltuieli diverse si neprevăzute

994211

188900

1183111

7

Cheltuieli pentru probe tehnologice

8400

2016

10416

Costul total investiției (A)

9367613

1780267

11147880

2. fi

tructura cheltuielilor eligibile

Total

Ani

An2

valoare fara TVA

TVA

Valoare totala

1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

3

Proiectare si asistenta tehnica

383851

72932

456783

4

Investita de baza

7803663

1482696

9286359

5

Alte cheltuieli

177489

33723

211211

6

Cheltuieli diverse si neprevăzute

994211

188900

1183111

7

Cheltuieli pentru probe tehnologice

8400

2016

10416

3.Sursele de finanțare pentru valoarea totala inclusiv TVA

Total

% din total costuri

1

Valoare Eligibila

9367613

84,03

2

TVA

1780267

15,97

3

Total resurse financiare

11147880

100,00

4

Fonduri externe

0

5

Finatare Consiliul Local

11147880

100,00

| Total cheltuieli eligibile


| 9367613 | 1780267 |


11147880


 • I. costurile estimative de operare

Estimarea cheltuielilor financiare ale proiectului investițional, după implementare

Cheltuielile de exploatare se împart în următoarele categorii:

 • ■  Cheltuieli cu utilitățile și întreținerea;

 • ■  Cheltuieli cu remunerarea personalului;

 • ■  Alte cheltuieli de exploatare

Analiza are la bazaTabelul 4 -Estimarea veniturilor si a cheltuielilor din exploatare

Analiza s-a efectuat pentru varianta de investiție recomandată respectiv varianta 2

Orizontul de timp estimat este la 15 de ani, durata de amortizare a investiției fiind intre 24-36 ani, estimarea ei de utilizare fiind de 25 ani, rezultând astfel o valoare reziduala favorabila după 15 ani de utilizare.Pentru estimarea cheltuielilor, pe durata orizontului de timp, s-a apreciat o rata anuală a inflației in lei de 5 %.

Cheltuielile cu personalul : se presupune ca 5 persoane, cu norma intreaga,pentru asigurarea schimburilor permanente, deservesc toate cele 6 puncte termice care se reabilitează, costul personalului fiind repartizat pe cele 6 obiective. Indicele de creștere al cheltuielilor luat in calcul este de 1,05.

Pentru cheltuielile cu utilitățile s-au estimat cheltuielite avand la baza cheltuielile curente.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Venituri si cheltuieli de exploatare in lei

Anul

1

2

3

4

5

6

7

Total venituri

0

0

0

0

0

0

0

Costuri cu utilitățile

3000

3150

3308

3473

3647

3829

Cheltuieli intretinere

600

630

662

695

729

766

Costuri personal intretinere

30000

31500

33075

34729

36465

38288

Revizie

0

0

0

2000

0

0

Total costuri de exploatare

0,0

33600

35280

37044

40896

40841

42883

Venituri si cheltuieli de exploatare in lei

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

Total venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri cu utilitatîle

4020

4221

4432

4654

4887

5131

5388

5657

Cheltuieli intretinere

804

844

886

931

977

1026

1078

1131

Costuri personal intretinere

40203

42213

44324

46540

48867

51310

53876

56569

Revizie

0

0

2000

0

0

0

0

2000

Total costuri de exploatare

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

Prin natura proiectului, acesta nu va genera venituri financiare in scopul profitului. Primăria Municipiului Arad se va angaja in plata tuturor sumelor ce survin ca si cheltuieli pentru buna funcționare, respectiv cheltuielile pentru intretinere, cu utilitățile, cu personalul, precum si alte cheltuieli ce survin ca si administrator. Proiectul este generator indirect numai de efecte pozitive la nivelul socio-economic al municipiului Arad

 • 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Implementarea proiectului va aduce beneficii tuturor investitorilor si locuitorilor din zona, în egală măsură.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Faza de realizare:

 • 1. Personalul încadrat la compartimentul intem specializat în domeniul achizițiilor publice al Primăriei Municipiului Arad va avea următoarele atribuții privind achiziția:

 • - elaborarea specificațiilor tehnice

 • - elaborarea docuementației de atribuire și a documentelor suport.

 • - completarea și actualizarea permanentă a formularului de integritate, conform Legii 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese înprocedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

 • - îndeplinirea formalităților aferente organizării procedurii de atribuire a contractului

 • - încheierea contractului de achiziție publică.

 • 2. personalul nominalizat în comisia de evaluare a ofertelor.

 • 3. Personalul societății cu rol de antreprenor, care vor avea o activitate de câteva luni, în funcție de sarcinile asumate.

Faza de operare

- Personalul însărcinat cu întreținerea obiectivului 5 persoane pentru asiguarrea continuității pe trei schimburi si asigurarea perioadelor de concedii si ture libere.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

 • 1. Protecția calității apelor

In faza de execuție, se va acorda atenție deosebită exploatării utilajelor și mijloacelor de transport, astfel încât să nu se producă pierderi de combustibil sau lubrifiant.

în faza de exploatare, apele uzate și menajere vor fi dirijate în sistemul de canalizare menajera al zonei,

 • 2. Protecția aerului

In faza de execuție, sursa de poluare a aerului o va constitui emisia gazelor de eșpament și creșterea nivelului de suspensii mecanice în aer datorită utilajelor și mijloacelor de transport. Circulația naturală a aerului va asigura o dispersie rapidă a noxelor. Folosirea de utilaje și mijloace de transport care utilizează tehnologii actuale vor asigura emisii reduse de poluanți în atmosferă.

în faza de exploatare, funcțiunea obiectivului nu presupune desfășurarea de activitățo ce ar produce pulberi sau alți poluanți în aer.

S.C.ISOTKERM KLIMA S.R.L.____________________________________________________

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr,J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

 • 3. Protecția împortiva zgomotului și a vibrațiilor

Pe durata lucrărilor de execuție, antreprenorul și beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort. Distanța față de zona de locuințe permite desfășurarea de activități zgomotoase. Pentru faza de exploatare se estimează ca prin natura funcțiunii nu poate deveni sursă de zgomot. Amplasamentul este ferit de poluanți fonici.

 • 4. Protecția împotriva radiațiilor

Nu se vor folosi utilaje și mijloace de transport — în faza de execuție -respectiv substanțe în faza de exploatare, care generează radiații peste limita admisă de normele în vgoare. Amplasamentul nu se găsește într-o zonă cu radioactivitate ridicată.

 • 5. Protecția soiului

în faza de execuție, cantitatea de material evacuat va fi transportat în locurile indicate de primăria respectând regulile:

 • - verificarea integrității mijloacelor de transport

 • - respectarea traseului stabilit

 • - interzicerea descărcărilor în alte locuri decât cele prevăzute.

în faza de exploatare, obiectivul nu generează deșeuri care at putea contamina solul.

Măsuri de prevenire a poluării solului.

 • - respectarea strictă a instrucțiunilor de lucru la fiecare loc de muncă;

 • - respectarea strictă a programului de revizii și întreținere a instalațiilor și dotărilor;

 • - respectarea modului de gestionare a deșeurilor;

 • 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Întrucît lucrările se extind peo suprafață relativ mică, obiectivul nu afectează semnificativ flora și fauna locale.

 • 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Atât în faza de execuție, cât și în faza de exploatare, obiectivul nu pune în pericol siguranța comunității locale, încadrîndu-se în specificul zonei și respectînd distanțele de siguranță normate.

 • 8. Gospodărirea deșeurilor pe amplasament

8.1, Deșeuri generate, mod de colectare

în faza de execuție, cantitatea de material evacuat va fi transportat în locurile indicate de primărie.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

în faza de exploatare, din activitatea desfășurată nu rezultă deșeuri periculoare. Deșeurile menajere vor fi colectate în tomberoane și evacuate de operatorul local care deservește zona.

 • 8.2.  Deșeuri refolosite

Nu sunt generate deșeuri care pot fi refolosite în activitate.

 • 8.3.  Deșeuri comercializate

Nu sunt generate deșeuri care pot fi comercializate.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Obiectivul propus nu are impact negativ în areal.

 • 5.6 ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Importanta obiectivului de investiții deriva din necesitatea punerii la dispoziție a resurselor materiale necesare pentru asigurarea de dotări si a spatiilor adecvate deservirii populației, in concordanta cu cerințele impuse de legislație, impunandu-se astfel investiții pentru reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea infrastructurii.

Perioada de referința.

Perioada de analiza sau orizontul de analiza, reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza cost-eficacitate. Previziunile proiectelor ar trebui sa includă o perioada apropiata de durata de viata economica a acestora, si destul de îndelungata pentru a cuprinde impactul pe termen lung. Durata de viata variaza in funcție de natura investiției.

In tabelul de mai jos este indicata perioada maxima de referința pe sectoare

Perioada de referința pe sector

sector

Perioada de referința (ani)

Energie

15-25

Apa si mediu

30

Cai ferate

30

Porturi st aeroporturi

30

Drumuri

25-30

Industrie

10

Alte servicii

15

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12, bl. M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

In aceste condiții, orizontul de timp luat in considerare pentru acest proiect este de 15 ani,

Scenariul de referința.

Scenariul de referința consta in reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare. Reabilitarea întregului sistem (lungime totala L = 2241 m) de rețele secundare aferente punctului termic ,cu anularea traseelor de pe domeniul privat, și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.Realizarea de module termice de zona si racorduri agent primar aferente.

Variante de scenarii de intervenție.
Conform celor doua scenarii avute in vedere rezulta valorile de investiție:

VARIANTA 1 - în acest caz, valoarea investiției va fi de :

10.587.849,65 lei inclusiv TVA.

VARIANTA 2 - în acest caz, valoarea investiției va fi de :

11.147.880,44 lei inclusiv TVA.

Scenariul recomandat de elaborator. Avantajele scenariului recomandat.

Scenariul recomandat este varianta 2

Avantajele variantei 2:

Avantajele variantei 1 constau in faptul ca reabilitarea întregului sistem de rețele secundare (lungime totala L = 2241 m - mai scurta decât la varianta 1) aferente punctului termic se face prin scoaterea pe domeniu public a celei mai mari parti a instalației de distribuție și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz. Se anuleaza traseele de pe domeniul privat.Se realizează doua module termice,alimentate direct de la rețeaua de primar, pentru zonele mai îndepărtate de punctul termic existent,oferind o posibilitate mai buna de gestionare a agentului termic.

In acest caz, valoarea investiției va fi de 11.147.880,44 lei inclusiv TVA.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Reabilitarea obiectivului de investiții cuprinde modernizarea punctului termic,atat din punctul de vedere al construcțiilor,cat si al echipamentelor si instalați ilor.reabilitarea rețelelor de agent termic secundar aferente.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud. Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Prin reabilitarea obiectivului se urmărește in principal scăderea pierderilor de energie respectiv eliminarea pierderilor volumice de agenti termici.

Pe termen mediu si lung se dorește să se ofere inbunatatirea calitatii serviciilor prestate si ușurarea intervențiilor in sistem, printr-un mod de operare la nivel European, integrarea facandu-se intr-un system de tip SCADA,care va fi generalizat la intreg sistemul gestionat de către CET Arad.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Deoarece se presupune că toate costurile de exploatare, se vor susține de către Solicitant / Beneficiar sustenabilitatea financiara a proiectului va fi asigurata pe toata durata sa de viata. Pe cale de consecința totalul intrărilor, suportate de la bugetul local, va fi egal cu totalul costurilor de exploatare astfel incat fluxul de numerar pe perioada de exploatare va fi zero.

Anii

1

2

3

4

5

6

7

1

Finanțare externa

0

0

Finanțare Consiliul

Local

11147880

2

Costuri de exploatare suportate din bugetul local

33600

35280

37044

40896

40841

42883

3

Total intrări

11147880

33600

35280

37044

40896

40841

42883

4

Total investiții

9367614

5

TVA

1780266

0

9

Total ieșiri

11147880

0

0

0

0

0

0

10

Total flux de numerar

0

33600

35280

37044

40896

40841

42883

11

Flux de numerar total cumulat

0

0

0

0

0

0

anii

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Finanțare externa

Finanțare Consiliul Local

2

Costuri de exploatare suportate din bugetul local

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

3

Total intrări

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

310012 Arad, B-dul St. Augusttn Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr. J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

4

Total investită

5

TVA

9

Total ieșiri

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Total flux de numerar

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

11

Flux de numerar total cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

d)analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Principali indicatori utilizați pentru analiza cost-eficacitate a proiectului investitional au fost:

 • - Sustenabilitatea financiara;

 • - Calcului Ratei Interne de rentabilitate financiare a investiției RIR;

 • - Calculul valorii actualizate nete VAN;

 • - Indicatorii economici, estimarea beneficiilor și a costurilor economice.

Valoarea actualizata netă financiară (VANF)

Valoarea actualizata netă financiară (VANF) se determină ca diferență între fluxurile de numerar viitoare actualizate și capitalul investit.

Indicatorul, prin conținutul sau, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin compararea fluxului de numerar total actualizat degajat de acesta pe durata de viața economică cu efortul investițional total, generat de acest proiect, actualizat.

Relația de calcul a VANF este:

I Ă FN VANF =--_

(l + e)° £(l+e)‘ (1+€)m

unde: VANF - valoarea actualizata netă financiară;

I — efortul investițional;

FN - fluxul net de numerar degajat de investiție pe parcursul perioadei de exploatare previzionala de 15 ani, care include toate incasarile și toate plățile operaționale;

S.C.ISQTHERM KLIMA S.R.L________________________________________________

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

e - rata de actualizare; în cazul investiției analizate, rata de actualizare

selectata pentru calculul VANF este de 5 %.

t - numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionale, luati în

considerare pentru calculul VANF la valori de la 1 la 15 ani;

Vrez - valoarea reziduala, reprezentând valoarea investiției la sfârșitul perioadei de estimare (anul 15); a fost considerata ca fiind egala cu valoarea neamortizata a investiției la sfârșitul anului 15.

Rata interna de rentabilitate financiara.

Rata interna de rentabilitate financiara este acea rata de actualizare la care valoarea fluxului net de numerar actualizat este zero, respectiv incasarile actualizate sunt egalate de plățile actualizate.

Aceasta rata exprima capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luata in considerare ca fiind perioada de viata a investiției.

RIRF = e

daca:

i 20 rn v VANF---_2^+-!j£-= 0,

(l+e)° £(l+e)' (l + e)M

Pentru calculul operativ al RIRF se apeleaza la metoda interpolării, formula de

FN

calcul fiind următoarea: RIRF = e- + (em„ -e ■ )x-------r5----f

""          FN^+lFN^I

Cinin - rata mica de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de zero;

emax - rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de zero;

FNemin ; FNe^ - fluxul de numerar actualizat cu rata mica, respectiv rata mare de actualizare.

Veniturile si cheltuielile pentru analiza financiara, includ:

 • a) baza este investiția inițiala, data de valoarea totala a bugetului învestitional;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bLM10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • b)  valoarea reziduala este valoarea finala (actualizata) a investiției la sfârșitul perioadei de prognoze;

 • c)  fluxul de numerar:

 • -  anual, reprezintă diferența intre intrările (incasari) si ieșirile anuale de numerar;

 • - inițial, este reprezentat de investiția inițiala făcută, considerata ca o ieșire de numerar ce are loc la nivelul anului 1;

 • - final, este reprezentat de valoarea finala (sau reziduala - după perioada de previzionare) a investiției, valoarea actualizata a acestuia mărind suma fluxurilor de numerar actualizate;

 • d)  rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final si anuale) viitoare la valorile momentului de baza al investiției, anul 0;

 • e)  fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de baza al investiției.

VANF (FNPV) este calculată prin metoda fluxurilor de numerar actualizate, cu aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de actualizare și a numărului de ani din perioada de referință, după formula generală de actualizare a fluxurilor de numerar in directa aplicare a principiului valorii in timp a banilor;

VAN = £ [(Bt - Ct) / (1 + r)At], unde Bt - beneficiile financiare din anul t, Ct = costurile financiare din anul t, r = rata de actualizare financiară, t = numărul de ani (in intervalul perioadei de referință stabilite pentru proiecte din domeniul analizat).

Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara a investiției este realizata pe baza datelor din tabelul de mai jos:

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

1

2

3 :

4

5

6

7

8

1

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2

Alte venituri alocari din bugetul local

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

3

Total venituri

0,00

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

4

Total costuri de operare

0,00

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

5

Total costuri de investiții

11147879,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6

Total cheltuieli

11147879,92

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

7

Fluxul net de numerar)

11147879,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

■5*

10

11

■13

T3r

14

15

1

Valoarea reziduala a investiției

0,00

4459152,00

2

Alte venituri alocari din bugetul local

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

65357,81

3

Total venituri

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

4524509,81

4

Total costuri de operare

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

65357,81

5

Total costuri de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Total cheltuieli

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

65357,81

7

Fluxul net de numerar)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4459152,00

310012 Arad, B-dul St, Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

Rata de actualizare

0,05

Financial internai rate of return (FRR/C)

-0,06

Valoarea financiara neta actualizata a investiției (FNPV/C)

-8472100,14

Total costuri actualizate

11047452,07

Total intrări actalizate

2575351,93

Raport beneficii/costuri

0,23

Valoarea FRR/C (Financial internai rate of retum) rezultata din calcule este de - 0,06 %, reflectând o situație necorespunzatoare din prisma fezabilității financiare.

Nivelul de rentabilitate este inferior ratei de actualizare ca rata minima de rentabilitate ceruta, Obținerea unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare conduce la obținerea unei valori actualizate nete negative , respectiv valoarea financiara neta actualizata a investiției (FNPV/C) este de negativa, respectiv -8.472.100,42

Obiectivul obținerii unei rentabilitati financiare cat mai mari, peste rata de actualizare nu constituie o prioritate pentru un proiect de investiții de natura cheltuielilor publice, fara un scop al profitului, VANF(C) (FNPV(C)) măsoară performanța financiară a investiției independent de sursa sau metoda de finanțare a proiectului;

Raportul costuri / beneficii

întrucât proiectul nu este generator de venituri financiare (nu se percep taxe de la beneficiarii), consiliul local acopera din fonduri de la bugetul local nivelul cheltuielilor de exploatare, valoarea raportului B /C este pozitiv fiind de 0.23, valoare ce evidențiază faptul ca activitatea operaționala este sustenabila din punct de vedere financiar.

Raportul cost-beneficiu se determina ca raport intre costurile economice și veniturile economice generate de implementarea proiectului investițional propus, după relația:

310012 Arad, B-dulSt. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Raportul B / C =Unde:

Ck - costul economic aferent anului k Vk - venitul economic aferent anului k

Scopul proiectului investițional este de a genera beneficii nemonetare la nivelul comunității, fapt pentru care aceste beneficii nu pot fi incluse în calculul indicatorilor economico - financiari.

 • e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Asemenea oricărui proiect si proiectul investitional analizat este supus amenințării unor riscuri de natura tehnica, financiara, instituționala si legala, Descrierea acestor riscuri, consecințele si modalitățile de eliminare a acestora, precum si alocarea responsabilităților in gestionarea acestora sunt prezentate in tabelul următor:

Matricea riscurilor ce afecteaza proiectul investitional

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

Riscuri tehnice

Construcție

Riscul de apariție a unui eveniment pe durata realizării investiției, eveniment care conduce        la

imposibilitatea finalizării acesteia in timp si la costul estimat

întârzierea     in

implementare si majorarea costurilor     de

execuție       a

lucrărilor      de

reabilitare

Investitorul, in general, va intra intr-un contract cu durata si valoare      fixe,

Constructorul trebuie sa aiba resursele        si

capacitatea tehnica de a se incadra        in

condițiile      de

execuție

Investitorul

Recepție investiție

Riscul este atat fizic      cat si

operațional si se

Consecințe pentru   ambele

parti.      Pentru

Consiliul Local nu va efectua plata întregii

Investitorul

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 Z24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

refera la întârzierea efectuării recepției investiției

executant ii lucrării venituri intarziate       si

profituri pierdute, Pentru beneficiari, întârzierea începerii utilizării    scolii

,cu          toate

consecințele ce decurg      din

aceasta

contravalori a lucrării pana la recepția investiției

Resurse       la

intrare

Riscul ca resursele necesare reabilitării parcului si a zonelor agrement sa coste mai mult decât s-a anticipat, sa nu aiba o calitate corespunzătoare sau      sa      fie

indisponibile in cantitatile necesare

Creșteri de cost si in unele cazuri efecte negative asupra calitatîi lucrărilor

Executantul poate gestiona riscul         prin

contracte de aprovizionare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calitatii materialelor, In parte     aceasta

poate fi rezolvata si din faza de proiectare

Executantul

întreținere si reparare

Calitatea proiectării si/sau a lucrărilor sa                fie

necorespunzatoare avand ca rezultat creșterea     peste

anticipări         a

costurilor       de

întreținere        si

reparații

Efecte negative asupra utilizării si         esteticii

imobilului

Investitorul poate gestiona riscul prin       clauze

contractuale de garanție        a

lucrărilor efectuate      de

executant

Investitorul

Capacitate tehnica

Executantul nu are capacitatea tehnica necesara pentru executarea lucrărilor        de

realizare          a

investiției

Imposibilitatea investitorului de a        efectua

reabilitarea

Investitorul examinează in detaliu capacitatea tehnica         si

financiara      a

executantului

Executantul

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

Soluții tehnice vechi sau inadecvate

Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic sau este imposibila aplicarea lor din motive obiective

Toate beneficiile estimate sunt mult diminuate

Investitorul poate gestiona riscul prin       clauze

contractuale referitoare      la

calitatea lucrării

Investitorul

1

Riscuri financiare

Finanțare indisponibila

Riscul          ca

finanțatorul sa nu poata      asigura

resursele financiare atunci când trebuie si in cuantumuri suficiente

Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției

Investitorul va analiza cu mare atent ie angajamentele financiare     ale

sale              si

concordanta cu programarea investiției

Investitorul

Evaluare incorecta a valorii investiției si a costurilor de operare

Valoarea investiției si costurile de operare       sunt

subevaluate

Investitorul nu poate asigura finanțarea investiției si a lucrărilor de întreținere periodica

Investitorul poate sa isi utilizeze propriile resurse financiare (daca aceste       sunt

disponibile) pentru a acoperi costurile suplimentare, De asemenea, investitorul poate cauta si alte surse de finanțare,

Investitorul

Inflația

Valoarea reala a plăților, in timp, este diminuata de inflație

Diminuarea in termeni reali a veniturilor realizate      de

executant

Executantul va cauta         un

mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, Investitorul    va

accepta clauze de indexare       in

contract,

Investitorul

Executantul

Riscuri instituționale

Modificarea cuantumului

Riscul ca pe parcursul

Impact negativ asupra

Veniturile investitorului

Investitorul

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 Z24.07.2003 Codul fiscal nr.RO! 5588678

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

impozitelor si taxelor

proiectului regimul de      impozitare

general sa se schimbe        in

defavoarea investitorului

veniturilor financiare ale investitorului

trebuie        sa

permită acoperirea diferentelor nefavorabile, pana la un cuantum stabilit intre parti prin contract,

Riscuri legale

Schimbări legislative/de politica

Riscul schimbărilor legislative si al politicii autoritatilor guvernamentale care nu pot fi anticipate        la

semnarea contractului si care sunt       adresate

direct, specific si exclusiv proiectului ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea investitorului

O       creștere

semnificativa in costurile operaționale ale investitorului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli      de

capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Lobby politic pe langa autoritatile publice de la nivelurile superioare cu scopul ca actele normative cu impact asupra proiectului sa ramana neschimbate, contractarea surselor externe de finanțare

Investitorul

 • 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

6.1 COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE

DALI este structurat pe obiecte,după cum urmează:
 • -  OBIECTUL 1 - Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor interioare, inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic

 • -  OBIECTUL 2 - Modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic secundar,inclusiv echilibrarea hidraulică la nivel de ramura sau branșament, după caz.

310012 Arad, B-dul St, Augustîn Doinaș, NR 12,bl,M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

OBIECTUL 3 - Realizarea racordurilor de agent termic primar aferente modulelor termice de zona

OBIECTUL 4 - Realizarea a doua module termice de zona,cu racordurile

de agent termic primar aferente

Obiectul 1 se va realiza in 2 variante:

Lucrările de intervenție la instalații si echipamente termomecanice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Toate instalațiile,utilajele si echipamentele termomecanice din punctul termic se vor demonta / dezasambla si se vor preda către Municipiul Arad.

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Producerea acc.va fi in regim instantaneu,fara acumulare.

Echipamentele cu care va fi dotat punctul termic

DALI prevede dotarea punctului termic cu utilaje si echipamente preasamblate uzinal sub forma de module interconectabile:

-Schimbătoarele de căldura,in varianta demontabilă,vor fi cu plăci din oțel inox AISI 316(1.4401) si vor avea grosimea minimă de 0,5mm;

-Modul de umplere si menținere a presiunii în circuitul secundar deîncalzire echipat cu vase de expansiune închise si stație de pompare de umplere/adaos,precum și vas de expansiune cu membrane pentru preluarea șocurilor de pomire/oprire ale pompei de adaos;

-Regulator de presiune diferențială;

-Robinet de echilibrare hidraulică/!imitare de debit;

-Pompe pentru circulația agentului termic de încălzire,in linie,de înalta eficieța energetică,cu convertizoare de frecvența,cu montajul convertizorului de frecvența in/lânga tabloul electric funcție de IP;

-Pompe ridicătoare de presiune pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,dacă este cazul;

-Filtre de impurități tip” Y”, la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar si pe racordul de apă rece;

-Separatoare de microbule si particule de nămol,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar sip e racordul de apa rece,montate in aval de filtrele de impurități tip”Y”;

-Dedurizator electronic la intrarea apei reci în punctul termic;

-Vane de reglare cu servomotor,special pentru aplicațiile de termoficare, echilibrate in presiune,cu rol de regulator de temperatură,montate pe fiecare schimbător in parte,pentru încălzire,respectiv pentru apa caldă de consum,prevăzute si cu posibilitatea de acționare directă,local sau din dispecerat;

-Regulator electronic,cu funcții de:

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,blM10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

-Reglare si comandă automată,in timp real,atât pentru circuitul de încălzire cât si pentru circuitul de preparare apa caldă de consum;

-Restricționare opționala a temperaturii agentului termic primar retumat la max.60°C iama respectiv max.45°C vara.

-Comunicarea bidirecțională, in timp real,a tuturor datelor de monitorizare ale punctului termic spre dispeceratul central integrat intr-un sistem SCAD A.

-Execuție în timp real,a diagramelor de reglaj în funcție de comenzile de reglare transmise de dispecerat/sistem SCADA.

-Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termică din PT (temperaturi,debite,energii,puteri,avarii,etc.)

-Aparate de măsură manometre și termometre-analogice și digitale,montate în zonele caracteristice ale punctului termic;

-By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur (tur) primar prin traductorul de debit al conductei tur primar.

De asemenea se vor executa lucrări de instalații termomecanice,de izolare termica,de instalații electrice aferente echipamentelor,

Lucrările de intervenție la construcții referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Lucrări de refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), inlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

VARIANTA 1 - Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de cate 2300 Kw fiecare pentru încălzire montate în paralel între ele.

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de cate 600 Kw fiecare pentru preparea acc. montate în paralel între ele.

Pentru distribuție încălzire și apă caldă menajeră sunt prevăzute plecări pe trei ramuri.

VARIANTA 2 - Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de 1700 Kw pentru încălzire montate în paralel între ele.

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de 600 Kw pentru preparea acc. montate în paralel între ele.

Pentru distribuție încălzire și apă caldă menajeră sunt prevăzute plecări pe doua ramuri.

Avantajele realizării investiției in ambele variante pentru Obiect 1 -reabilitarea punctului termic asigură producerea agentului termic pentru încălzire si apa caldă menajeră la parametrii necesari consumatorilor -pierderile de energie termică in punctul termic sunt minime

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 630 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

-funcționarea instalațiilor în punctul termic este automatizată,creîndu-se condiții de exploatare fără supraveghere permanentă din partea operatorului,in condiții de siguranță

-toate fluxurile de agent termic in punctul termic sunt contorizate -reabilitarea punctului termic pentru monitorizarea parametrilor de funcționare si transmiterea datelor la dispeceratul central

Dezvantajele realizării investiției in ambele variante pentru Obiect 1

-costul investiției este ridicat si necesită atragerea de surse de finanțare

-pentru exploatarea și întreținerea instalațiilor,chiar dacă se face fără supraveghere permanentă,este necesar personal calificat

-instalarea unor echipamente performante impune exploatarea instalațiilor la parametrii proiectați,cu respectarea cerințelor de calitate ai agentului termic

-echipamentele instalate necesită activități de mentenanța conform cerințelor furnizorilor

Dezvantajele realizării investiției in variantal pentru Obiect 1

- costurile pentru realizarea investiției sunt mai ridicate

Obiectul 2 se va putea realiza in doua variante :

VARIANTA 1 - Reabilitarea intregului sistem de rețele secundare (lungime totala L = 2315 m) aferente punctului termic,prin scoaterea pe domeniu public a celei mai mari parti a instalației de distribuție și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament, după caz.

VARIANTA 2 - Reabilitarea intregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totala L = 2241 m) ,prin scoaterea pe domeniu public a celei mai mari parti a instalației de distribuție,realizarea a doua zone aferente modulelor termice și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament, după caz.

Avantajele realizării investiției in ambele variante pentru Obiect 2

-reabilitarea rețelelor secundare asigură distribuția agentului termic de încălzire și de apă caldă menajeră in condiții de siguranța si cu pierderi minime de căldură

-rețeaua proiectată asigură necesarul de căldură pentru consumatorii deserviți

-rețeaua proiectată asigură necesarul de apă caldă menajeră pentru consumatorii deserviți.Prin includerea în rețeaua de distribuție a circuitului de recirculare apă caldă, se asigură parametrii de calitate ai apei calde la consumatori

Dezavantajele variantei 1:
 • - traseul conductelor reabilitate este mai lung

 • - costurile pentru realizarea investiției sunt mai ridicate

Avantajele variantei 2:

 • - traseul conductelor reabilitate este mai scurt

 • - diametrele conductelor sunt mai reduse

 • - costurile pentru realizarea investiției sunt mai scăzute

Obiectul 3 se va realiza doar pentru Varianta 2:

Obiectul 3 se impune ca si necesitate absoluta pentru funcționarea modulelor termice care fac Obiectului 4

Obiectul 4 se va realiza doar pentru Varianta 2:

Pentru a avea controlul asupra temperaturii si calitatii agentului termic, pentru a evita dezechilibrele si disfunctiunile in cadrul instalațiilor de utilizare din cadrul blocurilor de locuințe indepartate de punctul termic , se impune realizarea unor module termice cu capacitati individuale mai reduse, dotate cu schimbătoare de căldură in placi, automatizate,alimentate de la rețeaua de agent termic primar existenta, prin branșamente individuale.

Avantajele realizării investiției in Varianta 1 pentru Obiect 4:

 • -  Se creaza doua zone reduse ca si capacitate,care asigura reglajul mai performant al producerii si distribuirii agentilor termici in aceste zone,mai ales datorita debransarilor

Dezavantajele realizării investiției in Varianta 1 pentru Obiect 4:

-pentru exploatarea și întreținerea instalațiilor,chiar dacă se face fără supraveghere permanentă,este necesar personal calificat

-instalarea unor echipamente performante impune exploatarea instalațiilor la parametrii proiectați,cu respectarea cerințelor de calitate ai agentului termic

-echipamentele instalate necesită activități de mentenanța conform cerințelor fiimizorilor

 • - costurile pentru realizarea investiției sunt mai ridicate

Situația cu proiect - varianta maximă este reprezentată de situația în care are loc realizarea investiției si prin proiectul propus, la valoarea de 11.147.880,44 lei (valoare cu TVA), diferența de cost fata de varianta medie constând in prevederea de module termice de zona.

Situația cu proiect - varianta medie este reprezentată de situația în care are loc realizarea investiției cu costuri mai reduse față de varianta precedentă, dar cu menținerea instalațiilor de distribuție intr-o stare predispuse spre dezechilibru hidraulic datorita debransarilor.în acest caz, valoarea investiției va fi de 10.587.849,65 lei (valoare cu TVA).

310012 Arad, B-dul St. Augustîn Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII TEHNICO -ECONOMICE OPTIME, RECOMANDATE

Scenariul recomandat de elaborator

Scenariul recomandat de elaborator este varianta 2 cu reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor interioare,inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic si reabilitarea întregului sistem de rețele secundare (lungime totala L = 2241 m) aferente punctului termic,prin scoaterea pe domeniu public a celei mai mari parti a instalației de distribuție și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz,cu reabilitarea.Realizarea de module termice de zona si racorduri agent primar aferente. Avantajele scenariului recomandat

După analizarea celor 2 variante, din punct de vedere tehnic și economic, s-a optat pentru alegerea situației cu proiect - varianta maxima, datorita faptului ca:

-reabilitarea punctului termic asigură producerea agentului termic pentru încălzire si apa caldă menajeră la parametrii necesari consumatorilor

-pierderile de energie termică in punctul termic sunt minime

-funcționarea instalațiilor în punctul termic este automatizată,creîndu-se condiții de exploatare fără supraveghere permanentă din partea operatorului, in condiții de siguranță

-toate fluxurile de agent termic in punctul termic sunt contorizate

-reabilitarea punctului termic pentru monitorizarea parametrilor de funcționare si transmiterea datelor la dispeceratul central

-transmiterea datelor la dispecer pe cablu de fibra optica dedicată,aflat in exploatarea operatorului sistemului de termoficare,asigură condiții de disponibilitate a rețelei de transmitere date.Utilizarea acestei căi de comunicație nu necesită costuri suplimentare de operare

-reabilitarea rețelelor secundare asigură distribuția agentului termic de încălzire și de apă caldă menajeră in condiții de siguranța si cu pierderi minime de căldură

-rețeaua proiectată asigură necesarul de căldură pentru consumatorii deserviți

-rețeaua proiectată asigură necesarul de apă caldă menajeră pentru consumatorii deserviți.Prin includerea în rețeaua de distribuție a circuitului de recirculare apă caldă, se asigură parametrii de calitate ai apei calde la consumatori

-prin prevederea de elemente de echilibrare hidraulică la nivel de branșament asigură disponibiltatea agentului termic în toate regimurile de funcționare

-pentru circuitele de distribuție încălzire s-a optat pentru soluția cu conducte de oțel preizolate pentru toate diametrele utilizate.Această soluție asigură uniformitatea materialelor utilizate pentru conducte,atât țeava cât și elementele de conductă de tip racord,reducții,coturi.

-utilizarea exclusivă a conductelor de oțel lărgește posibilitatea de achiziționare de materiale de la furnizori de conducte preizolate

310012 Arad, B-dul St. Auguslin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8. tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

 • - rețelele de agent termic secundar se afla aproape integral pe domeniul public,permițând astfel orice fel de intervenții fara a necesita accesul in clădiri.

 • - in ciuda faptului ca parametrii de funcționare pentru racordul de agent termic primar pot fi atinși cu costuri ceva mai ridicatele asigura o siguranța si o ușurința a exploatării mai ridicate si o estetica a zonei mai buna.

-Prin realizarea a doua module termice ,se creaza doua zone reduse ca si capacitate,care asigura reglajul mai performant al producerii si distribuirii agentilor termici

-se evita predispoziția rețelei la dezechilibre datorita poziției celor doua zone care vor fi deservite de module

 • 6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara, ca fluxul cumulat, valoare actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu a fost realizata ținând cont de elementele principale:

 • - valoarea totala a investiției este de 11.147.880,44 lei (valoare cu TVA)

 • - constructii-montaj (C+M) este de 7.887.404,62 lei (valoare cu TVA

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Nota:Valorîle anuale pentru situația actuala sunt pentru sezonul de referința

Oct 2017 - sept.2018

Total energie termica intrata in PT - actual.............................6.699,73 Gcal/an

Total energie termica facturata la consumator - actual...........4.834,72 Gcal/an

Total pierderi energie termica - actual.....................................1.865,00 Gcal/an

Pierdere procentuala medie pentru sezon - actual..............................33.06 %

Total pierderi energie termica - preconizat.................................360,70 Gcal/an

Pierdere procentuala medie pentru sezon - preconizat............................5,38 %

Economie energie termica - preconizat....................................1.504,30 Gcal/an

Tarif energie termica (tarif de referința pt.populatie TVA inclus)...391,74 Lei Economie financiara - preconizata (TVA inclus)..................589.294,48 Lei/an


DIAMETRUD2A3:D30

LUNGIME

PIERDERE SPECIFICA (55 + 40J/2-6

dT-

PIERDERE TOTALA

DN (mm)

L(m)

W/m

W

350

0

17.55

0.00

300

0

17.97

0.00

250

0

15.64

0.00

200

384

16.07

6170.11

150

284

14.77

4194.11

125

672

12.53

8418.82

100

570

10.88

6201.03

80

670

10.27

6877.55

65

890

9.95

8859.06

50

475

8.49

4031.80

40

103

7.62

784.55

32

192

6.65

1275.84

25

6.65

0.00

20

0

5.35

0.00

PIERDERE TOTALA

4240

W

45812.87

■:.i          1

EZyîwSȘrh'tL

Acc+Racc PEX

DN (mm)

L(m)

W/m

W

125

0

16.95

0.00

110

146

13.04

1903.99

90

109

11.32

1234.10

75

338

10.55

3564.55

63

268

9.61

2574.68

50

143

8.47

1210.78

40

343

8.23

2823.58

32

277

7.91

2191.62

25

558

6.23

3475.22

20

1116

5.26

5870.16

PIERDERE TOTALA

3298

W

24848.67

ENERGIE kWh/AN

27 74.38

ENERGIE MWh/AN

217^67

ENERGIE Gcal/AN

186.98

Seal/AN

TOTAL PIERDERI ENERGIE INCALZIRB^ACC+RAGC          PRECONIZAT                    360.70

TOTAL P1ERDERIENHRGIE INGAUZIRB+ACCTRACC          Geal/AN ACTUAL               1865,00

TOTAL ECONOMIE ENERGIE ÎNCĂLZIRE ^ACC+RACC       Gcal/AN                      1S04.30

TOTAL ECONOMIEENERGIE INCALZIRE+ACGH-RACC       TEP/AN

150.43

350.88


' TOTAL-ECONOMIEENERGIEINGAIEIRE4ACC+RACC       toneCO2/AN

NOTAxonfcrm laborator CET Arad pentru 1 Gcal produsa rezulta 0.23325 tone CO

Pierderi volumetrice de agent termic secundar pentru încălzire pentru sezonul de referința Oct. 2017 - sept.2018 este

Total volum agent termic pierdut................................................1.913,00 mc/an

Tarif apa rece completare (TVA inclus)...........................................3,91 Lei/mc

Economie financiara - preconizata (TVA inclus)......................7.479,83 Lei/an

Pierderi volumetrice de agent termic secundar apa calda de consum pentru sezonul de referința Oct. 2017 - sept.2018 este

Total volum acc plecat din PT - actual....................................24.738,00 mc/an

Total volum acc facturata la consumator - actual.....................20.878,89 mc/an

Total volum acc pierdut - actual.................................................3859,12 mc/an

Pierdere procentuala medie pentru sezon - actual...........................15,49 %

Pierdere procentuala medie pentru sezon - preconizat............................1 %

Economie apa calda consum - preconizat..................................3.611,74 mc/an

Tarif a.c.c.(tarif de referința pt.populatie TVA inclus)...................22,88 Lei

Economie financiara - preconizata (TVA inclus)....................82.636,61 Lei/an

Consum de energie electrica in punctul termic pentru sezonul de referința Oct. 2017 -sept.2018 este

Total consum energie electrica - actual....................................64,12 MWh/an

Tarif mediu consum energie electrica - actual(TVA inclus)...547,97 Lei/MWh Total consum energie electrica - actual (TVA inclus)........35.135,83 Lei/an

Economie procentuala medie pentru sezon - preconizat................25 %

Economie financiara - preconizata (TVA inclus).................8.783,96 Lei/an

TOTAL ECONOMIE PRECONIZATA = 688.194,88 Lei/an

 • c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Ca urmare a necesității realizării obiectivului si ținând cont de factorii eficienta - eficacitate - economicitate, s-a propus adoptarea soluției in care costul estimativ pentru realizarea obiectivului este de 11.147.880,44 lei (valoare cu TVA) deoarece la aceasta valoare, raportul cost/beneficiu este unul pozitiv

 • d) Durata de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este estimata la 6 luni.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M 1O,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • 6.4. ASIGURAREA CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE

întreaga lucrare de instalații de încălzire centrala s-a proiectat in conformitate cu prevederile Legea nr. 10/1995, Normativului 19-2015, Normativului 113-2015, Normativului NP-058-02, Normativului NP-059-02, STAS 12400/1,2-86, si ISO 7162/77 inlocuit cu STAS 1730/89.

Prezentul proiect respecta cerințele principiului de calitate conform Legii 10/1995, privind calitatea in construcții si Normativului C56-02 pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor.

Conform acestor reglementari in proiectare si execuție este necesar sa fie respectate un număr de 7 cerințe care se refera la calitate.

A rezistenta mecanica si stabilitate;

B securitate la incendiu;

C igiena,sanatate si mediu Înconjurător

D siguranța si accesibilitate in exploatare;

E protecția împotriva zgomotului;

F economie de energie si izolare termica

G utilizare sustenabila a resurselor naturale

Astfel a rezultat un set de categorii de exigente stabilite pe baza prevederilor romanești si străine,din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt următoarele:

 • A.REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE

Pentru asigurarea alimentării cu căldură și prepararea apei calde menajere se va prevedea un punct termic care se va amplasa într-o incapere de la parter clădire Atelier școala,prevăzută in acest scop.

Punctul termic va fi echipat cu următoarele utilaje:

 • - schimbătoare de căldură in placi, care vor asigura necesarul de căldură pentru încălzire și necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum;

 • - pompe montate pe conducta pentru circulația agentului de încălzire secundar, apă calda 80Q /65°C;

 • - vas de expansiune închis;

 • - pompă de circulație la preparare a.c.m.;

Probarea instalației, proba „la rece” se execută înainte de finisarea elementelor instalației.

Se închid complet toate armăturile de închidere și reglaj, se reglează supapele de siguranță de pe partea agentului secundar ,în concordanță cu presiunea de probă.

Proba de etanșeitate începe, în mod efectiv, după 3 ore de la punerea instalației sub presiune, conform normativelor și STAS-urilor: STAS 2250,125,1 12, H.G. 273/14.06.94 șiC56.

 • B. SECURITATE LA INCENDIU

Punctul termic se încadrează în categoria E de pericol de incendiu.

Se vor respecta normativele: 113, C 300, P 118, Ordinul 381/1219/M.C.

Executarea lucrărilor de sudură cu flacără deschisă în încăperi, se va realiza numai după evacuarea materialelor combustibile din zona de lucru.

între conductele de tur neizolate și materialele combustibile învecinate, se va asigura o distanță minimă de 5 cm.

La trecerea conductelor prin pereți și planșee combustibile, se va prevedea izolarea acestora cu materiale specifice,agrementate.

 • C. IGIENA,SANATATEA SI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Se va avea in vedere luarea de masuri pentru evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre de către instalațiile din punctul termic. De asemenea se vor asigura posibilități de cuartire si intretinere a instalațiilor,care sa împiedice apariția si dezvoltarea substanțelor nocive sau insalubre in încăperi.

Masuri care sa permită curățirea si întreținerea încăperilor:

- Dotarea cu mijloace de curățire a încăperilor Asigurarea accesibilității

Masuri care sa prevină apariția si dezvoltarea unor bacterii infectioase:

Regim termic adecvat

Control periodic si dezinfectie

Sistem de supraveghere

întreaga lucrare de instalații a modulelor termice se va executa în conformitate cu următoarele prescripții în vigoare: 113,136, C 4, C 15, STAS 2764, C 30.

 • D. SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Punctul termic va funcționa cu agent termic primar,apa fierbinte CET și se vor prevedea dispozitive automate de reglare, semnalizare etc.

Pentru asigurarea protecției instalațiilor și utilajelor din punctul termic și funcționarea lor în condiții de eficiență maximă în limitele parametrilor necesari, se va prevedea aparatură de măsură, control și automatizarea instalațiilor în conformitate cu normele CI și 136.

S-a mai avut în vedere:

 • - corelarea diametrelor cu puterea termică a schimbătoarelor de căldură;

 • - lipsa organelor de închidere pe conducta de siguranță racordată la vasul de expansiune;

 • - supapa de siguranță la modulul termic-agent secundar

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

 • - având în vedere importanța obiectivului s-a prevăzut o pompă de circulație pentru încălzire dublucorp;

 • - suprafețele elementelor de instalație accesibile vor fi fără muchii și colțuri tăioase, iar cele cu temperaturi mai ridicate se vor termoizola;

 • - se va împiedica accesul la părțile în mișcare ale utilajelor;

 • - se interzice accesul persoanelor neautorizate și neinstruite în punctul termic;

 • - măsurarea temperaturilor aerului exterior, ale agentului termic pe conductele de ducere și întoarcere, verificându-se corelarea acestora cu parametrii conform graficului de reglaj calitativ.

Se vor respecta următoarele STAS-uri și normative: STAS 7132, STAS 6793, STAS 2550, C 37, C 31, C 4, PE 216,1 12, C 56.

 • E. PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Desfășurarea activității se face prin asigurarea condițiilor de protecție la zgomot exterior.

Nivelul de zgomot echivalent interior datorat surselor de zgomot exterior de la instalațiile și utilajele din punctul termic proprie trebuie să nu depășească mai mult cu 5 dB(A) nivelul care se obține când nu funcționează utilajele.

Limitele admisibile ale nivelului de zgomot echivalent interior va fi de 75 dB(A).

Se va limita zgomotul produs de funcționarea instalației prin:

 • - limitarea vitezei apei în instalație sub 2 m/sec;

 • - limitarea nivelului de zgomot specific al robinetelor sub 35 dB(A);

 • - suporturi amortizoare pentru utilaje;

-limitarea vibrațiilor la nivel de vibrații admis.

La proiectarea lucrării s-au respectat normele și normativele de protecție la zgomot STAS 10968/1, STAS 10009, STAS 6156, P 121, P 122.

 • F. ECONOMIA DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

In punctul termic s-au prevăzut schimbătoare de căldură in placi,care asigura randamente de transfer termic foarte ridicat si pierderi minime spre exterior.

Pompele au un randament minim de 70% sau consumuri minime de energie înglobată în elementele instalației.

Utilajele de vor proteja anticoroziv și izola termic.

„Randamentul” minim al termoizolației la conducte și aparate va fi de 75%, asigurându-se o pierdere minimă de căldură.

Reglarea srcinii termice se face in mod electronic,prin intermediul senzorilor de temperatura si a programatorului orar si saptamanal.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M1O.ap 8. tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003

Codul fiscal nr.RO15588678

Contorizarea consumului de energie termica se face la nivel de agent termic primar,printr-un contor cu ultrasunete.

La întocmirea documentației s-au respectat prevederile normativelor 113,NP-058-02, C 142, DE 924, P 68, NP 200.

La execuție si exploatare se va respecta: normativul 113/1, NP-059-02, C 107, STAS 5838/1-6,136, în vederea unei bune funcționări a punctului termic.

 • G. UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Asigurarea utilizării sustenabile a resurselor naturale s-a realizat prin folosirea sistemului de incalzire de tip centralizat,pe baza de agent termic primar CET.

 • 6.5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

Finanțarea investiției se va realiza integral din surse ale bugetului local.

Eventual pot fi luate in calcul surse atrase de tip nerambursabil -guvernamentale.

EXPERTIZA TEHNICA

INSTALAȚII TERMICE


Denumire lucrare: EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA „DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE PT 5 GRĂDIȘTE, PT 2 LAC, PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6V, PT OCSKO TEREZIA”

Denumire obiect:

Beneficiar:

Expert tehnic:


INSTALAȚII TERMICE AFERENTE

PUNCTULUI TERMIC PT OCSKO TEREZIA

MUNICIPIUL ARAD     /'1


PODRUMAR DUMITRU-GH'feORGHE Expert tehnic - It,Is,Ig

MLPATnr. 1629/ 1997

FOAIE DE CAPAT

Nr. documentație:

5/2019

Faza:

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Denumirea proiect:

EXPERTIZA TEHNICA AFERENTA

„DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE PT 5 GRĂDIȘTE, PT 2 LAC, PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6V, PT OCSKO TEREZIA”

Amplasament:

ARAD, CARTIER CONFECȚII, JUDEȚUL ARAD

Beneficiar:

MUNICIPIUL ARAD        ,     '

Proiectant:

/ v •' •

EXPERT TEHNIC INSTALAȚII It,IsȚg, |

MLP AT nr. 1629/1997            U*

Prof.dr.ing. PODRUMAR DUMITRU-C^EORGHE

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

 • A. Evaluarea si expertizarea:

- Expert tehnic instalații termice,sanitare,gaze - It,Is,Ig :

prof. dr. ing. Dumitru Podrumar expert tehnic instalații nr. 1629 / 1997

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1.

Foaia de capăt

pag. 1

2.

Lista de responsabilități

pag- 1

3.

Borderou

pag. 2

4.

Raport de expertiză tehnică

Pag- 3

Date generale

pag- 3

Informații generale

pag-3

Situația existenta

pag. 4

Concluzii si propuneri

pag. 11

5.

Planul de incadrare in zona RT

01-PT OT

anexa

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

CAP. 1 - DATE GENERALE

Denumire lucrare:

„DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

Obiect:

PT OCSKO TEREZIA

Amplasament:

Arad, cartier Confecții,Județul Arad,CF 347791

Beneficiar:

Municipiul Arad

Proiectant:

PFA Podrumar Dumitru Gheorghe

Temeiul legal:

Legea 10/1995 actualizată, Legea 50/1991, HGR766/1997, Legea 453/2001, HG 925/1995 (actualizata 2006), HG 777/2003 (actualizata 2009)

Obiectivul expertizei: Stabilirea condițiilor tehnice pentru modernizarea punctului termic si a rețelelor de termoficare aferente

CAP. 2 - INFORMAȚII GENERALE

Clădirea punctului termic PT O.TEREZIA este amplasata in intravilanul municipiului Arad, domeniul public al Municipiului Arad ,in cartierul Confecții,zona străzilor Rodnei si Abatorului.Vezi planșa RT_01- PTOT.

Punctul termic este destinat producerii pe baza agentului termic primar CET,a agentului termic secundar :apa calda pentru încălzire si apa calda de consum.

Alimentarea cu agent termic primar a punctului termic se face din magistrala I, aflata pe strada Pădurii.

Rețelele de agent termic secundar aferente punctului termic PT O. TEREZIA sunt amplasate in spațiul dintre străzile: Liviu Rebreanu,Baladei,Prof. Nicolae Onciu si Târgului.

Punctul termic se compune din:

-clădirea punctului termic,in funcțiune,construita in anii 1983;

-instalații termomecanice de producere agent termic

-instalații pompare agent termic secundar

-instalații electrice de iluminat si forța

-instalații de urmărire a parametrilor funcționali ai agentilor termici

-alte funcțiuni conexe,siguranța

Raportul de Expertiză tehnică s-a întocmit la solicitarea proiectantului ca urmare a temei de proiectare primite de la beneficiar - Municipiul Arad (extras):

„ Alte cerințe - expertiza tehnica ”

S-a efectuat deplasarea pe teren pentru identificarea instalației termomecanice și s-au făcut fotografii, consemnându-se starea și detaliile funcționale ale acesteia.

Totodată s-a consultat registrul punctului termic,in care se consemnează toate elementele funcționale ale instalațiilor (temperaturi,presiuni,pierderile de agenti termici si avariile produse la data respectiva)

Din informațiile maistrului de zona,care a participat la fata locului la identificarea instalațiilor si a rețelelor aferente,s-a putut face o evaluare calitativa a echipamentelor termice si a rețelelor acestui punxct termic.

Prin consultarea biroului tehnic CET Arad,a datelor obținute de la aceștia si a documentelor puse la dispoziție,au rezultat elemente despre starea tehnica si funcționala a punctului termic si a instalațiilor eferente.

Din datele furnizate de serviciul CET Abonați,rezulta ca din suprafața radianta inițiala,furnizata de către PT Ocsko Terezia,de 13.114 mp ,in prezent valoarea este diminuata prin debransari la 8.253 mp,adica o micșorare cu 37 % a consumului termic.Aceasta diminuare se regăsește si in valoarea consumului de apa calda menajera,care in prezent,tot din datele furnizate de CET,s-a ajuns la o valoare maxima de consum de 8,5 mc/h.

CAP. 3 - SITUAȚIA EXISTENTĂ

A. PUNCTUL TERMIC

Punctul termic PT OCSKO TEREZIA a fost dat in folosința in anul 1983 si funcționează cu schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic de încălzire,respectiv schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic apa calda de consum.Acestea au fost puse in funcțiune in anul 2010.

Rețelele de agent secundar sunt in funcțiune din 1974.

Din cele constatate pe teren si din discuțiile purtate cu personalul de exploatare,a rezultat o stare funcționala a echipamentului,atat in ceea ce privește utilajele,dar la valoarea de performanta a anilor in care au fost puse in funcțiune.

Armaturile si izolația termica a conductelor din punctul termic necesita o revizuire parțiala.

In foto 1 sunt prezentate schimbătoarele de căldură existente din circuitele de încălzire si preparare acc.

Foto 1 - Schimbătoarelor de căldură cu placi

Pompele de circulație pentru agentul de incalzire sunt,de tip pompe centrifugale,acționate electric,cu turatie constanta,care nu permit variația debitului de la același utilaj.Exista o singura unitate (fara a avea rezerva) care este actionata electric si care permite prin convertizorul de frecventa,montat ulterior, si care asigura debit variabil,in funcție de variația consumului din sistem.

Gradul de uzura fizica si morala a statiei de pompare este mare datorita duratei de exploatare a pompelor de peste 15 ani.

Elementele de închidere,sunt vane de diferite tipuri:cu sfera,cu sertar.Modul de îmbinare este cu flanse la cele de dimensiuni mari,respectiv cu filet la cele de dimensiuni reduseipentru conducte secundare,goliri,aerisiri,etc

Din cauza vechimii lor,unele vane de închidere nu se pot fi inchise etanș jar altele prezintă urme de scurgeri si rugina.Vezi foto 3.


Aparatele de măsură si control sunt termometre cu imersie,respectiv manometre cu cadran.Vezi foto 4.Foto 4 - Armaturi de măsură


Am constatat lipsa vasului de expansiune si a supapelor de siguranța,care sa mențină o presiune sigura pentru corpurile de încălzire din fonta.

Sistemul de menținere al presiunii din rețeaua de agent secundar,cu alimentare din rețeaua de agent primar este o adaptare rudimentara a unui regulator de presiune,reprezentat in foto mai jos.Vezi foto 5.

Izolațiile termice sunt cu preponderenta din saltele din vata minerala,caserata pe folie din aluminiu.Ele prezintă in multe locuri deteriorări,neetanseitati si improvizații.Vezi foto 6.

Foto 6 - Izolații termiceS-a constatat de asemenea tronsoane de țeava extrase din instalație,care au fost puternic corodate si care au fost înlocuite,asa cum se prezintă in fotografiile 7,8:Instalația electrica de forța si automatizare va fi modificata in conformitate cu noile echipamente electrice aferente utilajelor din instalația termica. Vezi foto 9.Foto 9 - Tablouri electrice


 • B. REȚELE TERMICE AGENT PRIMAR

Din informațiile de la CET,in ceea ce privește rețeaua primara,nu s-au semnalat avarii la conductele stradale,in perioada ultimilor ani,ci doar avarii accidentalele au putut fi remediate.

Semnalam faptul ca aceste rețele primare sunt conducte izolate in canale termice,care prezintă pierderi de căldură.

 • C. REȚELE TERMICE AGENT SECUNDAR

Din informațiile de la CET,in ceea ce privește rețelele secundare,acestea sunt executate in canale termice,unde desele defecțiuni tehnice au produs Întreruperea funcționarii sistemelor de încălzire,cu pierderi importante de agenti termici si care au putut fi sesizate de sistemele de urmărire din punctul termic si care au necesitat intervenții rapide si umplerea instalațiilor cu agent termic apa dedurizata din rețeaua primara.

In fotografiile 10,11 sunt prezentate astfel de situații consemnate in timp si din care rezulta starea precara a acestor rețele.

CAP. 4 - CONCLUZII SI PROPUNERI

Față de cele constate pe teren, a datelor primite de la CET Arad,a documentelor de evidenta a consumatori lor,cat si din discuțiile purtate cu personalul de exploatare,rezulta următoarele:

In punctul termic,utilajele,armaturile si conductele de legătură sunt intr-o stare de uzura tehnica si morala,dar sunt funcționale,fapt care asigura o funcționare a punctului termic si a consumatorilor racordați.

Utilajele,schimbătoarele de căldură,pompele de circulație,cat si echipamentele de reglaj si siguranța, nu mai prezintă performante funcționale care sa duca la o funcționare sigura si eficienta a agentului termic către consumatorii racordați.Prin calitatea performata a noilor echipamente termice,se vor putea realiza importante economii termice.

Fata de cele constatate rezulta necesitatea prevederii in punctul termic a utilajelor performante,care sa fie cu control automat asupra eficientei funcționale si care sa permită o siguranța in exploatare si o funcționare cat mai sigura a agentilor termici racordați.

Calitatea rețelelor termice , vechimea acestora si a izolațiile termice neperformante,produc pierderi termice insemnate,pe rețelele secundare,care duc la o mărire a costurilor furnizării energiei termice si a apei calde menajere.

Totodată menționam faptul ca desele avarii duc la oprirea instalațiilor,cu implicații directe asupra confortului termic din locuințe,marindu-se totodată costurile de exploatare in detrimentul avantajelor sistemului termic si apa calda menajera.

Rețelele exterioare vor putea fi înlocuite,pastrandu-se traseele existente,prin conducte preizolate,care au si sistem electric de urmărire localizare defecțiuni in conducte.Se realizează astfel o siguranța sporita a sistemului,prin depistarea exacta a locului de defecțiune,iar pierderile termice prin izolații sunt considerabil reduse.                                          1

....../-A întocmit, 4. „/j, r-    jf .

prof. drîirig?DumiU'uPpdrum^r Expert teHfiiS - IțJs^tej MLPAT nr^2^/4^97


B & B GEOTEH CONSULTING SRL O.R.C. J35/1627/2004


C.U.I. RO- 16473129

Cont: RO81 RNCB 0255 1485 5905 0001

BCR. Sucursala TIMIȘOARA

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

„DALI-Modernizare rețea termică aferentă punctelor termice PT Ocsko Terezia”

Municipiul Arad, Zona Ocsko Terezia, jud. Arad
CONTRACT 290 / 201 / 2018

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ARAD

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. B & B GEOTEH CONSULTING S.R.L.

B-dul. Gen. I. Dragalina nr. 24

300162 Timișoara

Iunie

2019

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

„DALI-Modernizare rețea termică aferentă

punctelor termice PT Ocsko Terezia”

Municipiul Arad, Zona Ocsko Terezia, jud. Arad
CONTRACT 290 / 201 / 2018

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ARAD

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. B & B GEOTEH CONSULTING S.R.L.

B-dul. Gen. I. Dragalina nr. 24

300162 Timișoara

COLECTIV DE ELABORARE

ADMINISTRATOR:(B GEOTEHV

^SUlTING ii

SRL A/

LUCRĂRI DE TEREN:


S.C. Xperience 3d Office S.R.L

B-dul. Revoluție, Nr 93 ,Ap 2, Jud Arad 0747 / 467 049

ÎNCERCĂRI ȘI ANALIZE DE LABORATOR:

S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.

PRELUCRAREA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR, TEHNOREDACTARE:

Ing. BOGDAN Georgeta


BORDEROU

A. PIESE SCRISE
 • 1. Foaie de capăt

 • 2. Colectiv de elaborare

 • 3. Borderou

 • 4. Studiu Geotehnic pentru „DALI-Modernizare rețea termică aferentă punctelor termice PT Ocsko Terezia”, Municipiul Arad, Zona Ocsko Terezia, jud. Arad.

 • 5. REFERAT privind verificarea de calitate la cerința Af a proiectului, certificat de atestare tehnico-profesională pentru verificator proiecte Af.

  B. PIESE ANEXE

  • 1. ANEXA 1

  • 2. ANEXA 2


Plan de situație cu amplasarea lucrărilor geotehnice efectuate, fișa forajului geotehnic.

Buletine de analiză privind

caracteristicile fizice și mecanice.

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

„DALI-Modernizare rețea termică aferentă

punctelor termice PT Ocsko Terezia”


Municipiul Arad, Zona Ocsko Terezia, jud. $

NR. 07222


 • 1. INTRODUCERE

Prezentul Studiu Geotehnic a fost întocmit la s< baza Contractului nr. 290 / 201 / 2018, pentru întocmirea proiectului „DALI-

Modernizare rețea termică aferentă punctelor termice PT Ocsko Terezia”.

Amplasamentul este situat în Municipiul Arad, Zona Ocsko Terezia, jud. Arad.

 • 2. PREVEDERI TEHNICE ȘI CATEGORIA GEOTEHNICĂ A LUCRĂRII

Studiul geotehnic a fost întocmit conform următoarelor prevederi tehnice:

 • > Normativul NP 074/2014 - Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții;

 • > SR EN ISO 14688/1 - 2004 și SR EN ISO 14688/2-2005 -Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere; Partea 2: Principii pentru o clasificare;

 • > STAS 3300/1-85 și STAS 3300/2-85 - Teren de fundare. Principii generale de calcul. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe;

Normativul NP 112-2014 — normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață;

 • > P 100/1-2013 - Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri;

 • > NORMATIV NP 126/2010 - Fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari;

 • > NE 0001-96: Cod de proiectare și execuție pentru construcții fundate pe pământuri cu umflări și contracții mari;

 • > CP 012/1 -2007 - Cod de practică pentru producerea betonului;

 • > LEGE nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural”;

Conform Normativului NP 074 / 2014 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE Șl METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”, se stabilește nivelul de risc geotehnic, pentru infrastructura construcțiilor, conform Tabelului 1:

Tabelul 1

Factori de influență

Caracteristici ale amplasamentului

Punctaj

Condiții de teren

Terenuri medii

3

Apa subterană

Fără epuizmente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanță

Normală

3

Vecinătăți

Fără riscuri

1

TOTAL PUNCTAJ

8

La punctajul stabilit pe baza celor 4 (patru) factori se adaugă două puncte corespunzătoare zonei seismice de calcul a amplasamentului, deoarece pentru Arad accelerația terenului pentru proiectare este (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) ag = 0,20 g.

Rezultă un total de 10 (zece) puncte, ceea ce încadrează lucrarea din punct de vedere al riscului geotehnic în tipul „MODERAT”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2”.

 • 3. DATE GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL

3.1. Geologia și geomorfologia zonei

Amplasamentul este situat în Municipiul Arad, Zona Ocsko Terezia, jud. Arad.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fîzico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Câmpia Aradului este situată între Munții Zarandului și albiile Ierului și Mureșului Mort, în continuarea Câmpiei Coșurilor la sud de linia localităților Pâncota, Caporal Alexa, Olari, Șimand și Sânmartin până în valea Mureșului între Păuliș și Pecica. Spre rama muntoasă are altitudini de aproape 120 m, iar în vest puțin peste 100 m. La poalele munților Zarandului se distinge o fâșie de câmpie piemontană care nu ajunge pană la Mureș și care trece treptat într-o fâșie ceva mai joasă (puțin peste 100 m) cu caractere de câmpie de divagare vizibilă la Curtici. Ca urmare a extinderii conului de dejecție al Mureșului, Câmpia Aradului este formată din pietrișuri, nisipuri și argile.

La est de Arad apar loessuri și depozite loessoide, iar în împrejurimile localității Curtici, nisipuri eoliene cu relief de dune fixate.

Depozitele cuaternare, cele care constituie terenurile de fundare, sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formațiuni:

 • •  aluvionare - aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;

 • •  gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de "ramă" a depresiunii;

• cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) - reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

 • 3.2. Rețeaua hidrografică

Mureșul este un râu, care curge în România și Ungaria, în lungime de 789 km și se varsă în Tisa. Mureșul izvorăște din Munții Hășmașu Mare, străbate Depresiunea Giurgeu și Defileul Deda - Toplița, traversează Transilvania separând Podișul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-lulia - Turda, în Carpații Occidentali separă Munții Apuseni de Munții Poiana Rusca, străbate Dealurile de Vest, Câmpia de Vest trecând prin municipiul Arad spre Ungaria, unde se varsă în râul Tisa. Pentru 22,3 km râul marchează frontiera româno-ungară.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:

 • - apă freatică cantonată și cu circulația în aluviunile recente din lunca pârâielor din zonă, la adâncimi relativ reduse, de 1,00...2,00 m și care este în strânsă legătură cu volumul precipitațiilor;

 • - apă subterană freatică cantonată și cu circulația în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,00...15,00 m;

 • - apă subterană de adâncime medie și mare.

 • 3.3. Adâncimea de îngheț

Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 70 cm ... 80 cm, conform STAS 6054-77.

 • 3.4 Clima și regimul pluviometric

Factorii climatici determină existența unui climat temperat continental moderat, cu influențe mediteraneene și oceanice, specific zonelor de câmpie.

Condițiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii parametrii:

 • > Temperatura aerului:

o Media lunară minimă: -1,2°C - Ianuarie;

o Media lunară maximă: +21,5 °C-Iulie, August;

o Temperatura minimă absolută:      -35,53°C;

o Temperatura maximă absolută:     +42,5°C;

o Temperatura medie anuală:         + 10,7°C;

 • > Precipitații:

o Media anuală:               600...700 mm.

 • 3.5 Regimul eolian

Principalele vânturi care bat în județ sunt: Vântul de Vest și Austral. Vântul de vest este determinat de anticiclonul Azorelor; vara bate de la nord-vest, iar iarna, de la sud-vest. Este un vânt călduț și umed care provoacă precipitații abundente în lunile mai și iunie. Austrul bate de la sud-vest, dinspre Marea Adriatică și se simte în toate anotimpurile. Vara este cald și uscat “Sărăcilă”, în vreme ce iarna aduce umezeală și moderează temperatura.

 • 3.6 Seismicitatea zonei zonei

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) este ag = 0,20 g, iar perioada de colț este Tc = 0,70 sec, conform figurilor de mai sus.

 • 4. CERCETĂRI GEOTEHNICE ȘI STRATIFICAȚIA TERENULUI

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-a efectuat 1 (un) foraj geotehnic F 1 cu diametrul de 5”, până la adâncimea de -4,00 m de la suprafața terenului. Pe parcursul executării forajului s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice a acestuia.

în ANEXA 1, pe planul de situație, sunt prezentate pozițiile în amplasament ale lucrărilor geotehnice efectuate pe teren.

Programul de investigații geotehnice a urmărit stabilirea următoarelor elemente semnificative din punct de vedere geotehnic ale amplasamentului:

 • > Identificarea succesiunii stratigrafice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament;

 • > Determinarea poziției nivelului hidrostatic al apelor subterane;

 • > Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament, prin analize și încercări de laborator;

 • > Concluzii și recomandări privind condițiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul cercetat.

Pentru atingerea acestor obiective au fost recoltate din foraj un număr de 2 (două) probe de pământ tulburate.

Asupra probelor de pământ recoltate din forajul geotehnic efectuat s-au efectuat următoarele analize și determinări de laborator:

 • > Analiza granulometrică a pământurilor;

 • > Determinarea umidităților naturale (w) și a umidităților limită de plasticitate (wi„ wp);

 • > Stabilirea consistenței pământurilor prin determinarea indicilor de consistență și de plasticitate (Ic, Ip);

Rezultatele tuturor determinărilor și analizelor efectuate în laborator sunt prezentate în Fișa de foraj F 1 și în buletinele de analiză prezentate în ANEXA 2.

Clasificarea tipurilor de pământ din amplasamentul investigat s-a efectuat conform normativului SR EN ISO 14688/1 și SR EN ISO 14688/2 intitulat CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI GEOTEHNICE - IDENTIFICAREA ȘI CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR și a standardelor geotehnice în vigoare.

Valorile parametrilor fizico-mecanici prezentați în fișA forajului pe un fond verde, sunt valori preluate din STAS 3300/1 -85, Anexa C.

Stratificația terenului de fundare din amplasament este următoarea:

FORAJUL F 1

±0,00 m.. .-0,30 m - Sol vegetal;

 • - 0,30 m.. .-0,70 m - Umplutură;

 • - 0,70 m.. .-2,20 m - Argilă, neagră, vârtoasă;

 • - 2,20 m.. .-4,00 m - Argilă prăfoasă, maronie;

 • - 4,00 m.. .în jos - Stratul continuă.

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pachete de pământuri coezive.

Pământurile coezive din amplasament sunt formate din argile și argile prăfoase, aflate în stare de consistență vârtoasă cu plasticitate mare și foarte mare.

Cota de fundare minimă recomandată este Df = -0,90 m de la suprafața actuală a terenului sistematizat.

Terenul de fundare format din pământuri coezive se caracterizează prin următorii parametrii geotehnici medii determinați pe baza încercărilor efectuate și conform STAS 3300/1-85 - ANEXA C, tabelele 8 și 9:

>

Greutate volumică

y= 18,8kN/m3

>

Indicele porilor

e = 0,74

>

Porozitatea

n = 43,0 %

>

Umiditatea naturală

w = 23,7 %

>

Indice de plasticitate

Ip = 35,0 %

>

Indice de consistență

Ic = 0,93

 • > Modul de deformație edometric M2-3 = 9.500 kN/m2

 • > Unghi de frecare interioară       d> = 15 0

 • > Coeziune specifică              c = 35 kN/m2.

 • 5. APA SUBTERANĂ

Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajului efectuat. Sunt posibile și acumulări de apă meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor. Acest nivel de apă din suprafața terenului prezintă caracter temporar.

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observații asupra fluctuațiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitații, etc).

Luând în considerare prescripțiile CP 012/1-2007, referitoare la clasa de expunere a construcțiilor în condițiile de mediu se consideră că betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură se încadrează în clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), conform Tabelul 1 din CP 012/1-2007 intitulat COD DE PRACTICĂ PENTRU PRODUCEREA BETONULUI pentru fundațiile situate în interiorul construcțiilor.

Pentru fundațiile perimetrale conform Tabelului la din CP 012/1-2007, betoanele din elevații sunt supuse înghețului și contactului cu ploaia, iar din aceste condiții clasa de expunere este XC4 + XF1. Acest neajuns de clasă superioară de beton poate fi înlăturat prin lucrări suplimentare de hidroizolații și termoizolații.

Prin adoptarea lucrărilor suplimentare de termoizolații și hidroizolații la fundațiile perimetrale, pentru realizarea elementelor de infrastructură, recomandăm o clasă minimă de beton C 16/20, corespunzătoare clasei de expunere XC 2, conform Tabelului F.l.l, din Normativul CP 012/1-2007.

 • 6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
  • 6.1 Totalul de 10 (zece) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2013 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”, pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrării încadrează terenul de fundare din amplasamentul cercetat în tipul de risc „MODERAT”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2”.

  • 6.2 Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-a efectuat un foraj geotehnic F 1 cu diametrul de 5”, până la adâncimea de -4,00 m de la suprafața terenului. Pe parcursul executării forajului s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice a acestuia.

  • 6.3 Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pachete de pământuri coezive.

Pământurile coezive din amplasament sunt formate din argile și argile prăfoase, aflate în stare de consistență vârtoasă cu plasticitate mare și foarte mare.

Cota de fundare minimă recomandată este Df = -0,90 m de la suprafața actuală a terenului sistematizat.
 • 6.4 Terenul de fundare format din pământuri coezive se caracterizează prin următorii parametrii geotehnici medii determinați pe baza încercărilor efectuate și conform STAS 3.300/1-85 - ANEXA C, tabelele 8 și 9:

  > Greutate volumică

  y= 18,8 kN/m3

  > Indicele porilor

  e = 0,74

  > Porozitatea

  n = 43,0 %

  > Umiditatea naturală

  w = 23,7 %

  • > Indice de plasticitate

  • > Indice de consistență

  Ii> = 35,0 %

  Ic = 0,93

  • > Modul de deformație edometric

  • > Unghi de frecare interioară

  M2-3= 9.500 kN/m2

  <D= 15°

  > Coeziune specifică


  c = 35 kN/m2.


 • 6.5 Capacitatea portantă a terenului de fundare determinată conform NP 112-2014, pentru o fundație cu lațimea B=l,00 m și o cotă de fundare Df=-2,00 m este:

pconv =  290,00 kPa;

Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundațiilor, precum și în cazul unor încărcări aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacităților portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3.3.1 și 4.2.1 din STAS 3300/2-85, respectiv ANEXA D din normativul NP 112-2014.

 • 6.6 Umpluturile de sub pardoseli, trotuare și platforme betonate se vor executa fie din pământuri lipsite de potențial de contracție-umflare, fie din PUCM stabilizate, sau dintr-un amestec de pământ local cu materiale granulare în proporție de 50 % ... 50 %.

 • 6.7 Luând în considerare prescripțiile CP 012/1-2007, referitoare la clasa de expunere a construcțiilor în condițiile de mediu se consideră că betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură se încadrează în clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), conform Tabelul 1 din CP 012/1-2007 intitulat COD DE PRACTICĂ PENTRU PRODUCEREA BETONULUI pentru fundațiile situate în interiorul construcțiilor.

Pentru fundațiile perimetrale conform Tabelului la din CP 012/1-2007, betoanele din elevații sunt supuse înghețului și contactului cu ploaia, iar din aceste condiții clasa de expunere este XC4 + XF1. Acest neajuns de clasă superioară de beton poate fi înlăturat prin lucrări suplimentare de hidroizolații și termoizolații.

Prin adoptarea lucrărilor suplimentare de termoizolații și hidroizolații la fundațiile perimetrale, pentru realizarea elementelor de infrastructură,

 • 6.8 Eventualele lucrări de săpături, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa cu respectarea normativului C 169 - 88 intitulat „NORMATIV PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE PENTRU REALIZAREA FUNDAȚIILOR CONSTRUCȚIILOR CIVILE ȘI INDUSTRIALE”.

Din punctul de vedere al rezistenței la săpare, (Indicator de norme de Deviz TS/1981) pământurile se pot încadra astfel:

 • > Săpătură manuală       - teren tare

 • > Săpătură mecanică       - teren categoria II.

Se recomandă sistematizarea atentă a zonei din punct de vedere a colectării apelor meteorice, pentru ca infiltrația apelor meteorice în terenul de fundare să nu afecteze în timp caracteristicile fizico-mecanice ale acestuia.

 • 6.9 Dacă Ia efectuarea săpăturilor se vor constata nepotriviri față de cele menționate în prezentul referat, acestea vor fi aduse în timp util la cunoștință proiectantului cât și elaboratorului studiului geotehnic.

 • 6.10 Pe timpul executării săpăturilor și turnării betonului în fundații, se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea stabilității pereților săpăturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate, dacă este cazul.


  Dr. i


ÎNTOCMIT

Ing. BOGDAN Georgeta

Verificator Af: Dr. Ing. BOGDAN Ion Alex.

B-dul. Gen. I. Dragalina, nr. 24 - Timișoara

Mobil: 0766-318 344REFERAT


Privind verificarea de calitate la cerința Af a pr


STUDIU GEOTEHNIC pentru

„DALI-Modernizare rețea termică aferentă punctelor tern Municipiul Arad, Zona Ocsko Terezia, ju< Faza D.A.L.I. și face obiectul Contractului nr. 29( • 1. Date de identificare
 • • Proiectant de specialitate: S.C. B & B GEOTEH CONSULTING S.R.L.

 • • Beneficiar: Municipiul Arad

 • • Amplasament: Municipiul Arad, Zona Ocsko Terezia, jud. Arad

 • • Data prezentării proiectului pentru verificare: 2G.06.2019

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului

STUDIUL GEOTEHNIC CUPRINDE:

 • • STUDIU GEOTEHNIC cu datele generale referitoare la amplasament, lucrările de investigare geotehnică efectuate, BULETINE DE ANALIZĂ și interpretarea rezultatelor încercărilor de investigare geotehnică, concluzii și recomandări privind terenul de fundare;

 • • Anexe grafice și tabelare: Plan de situație cu amplasarea lucrărilor geotehnice efectuate, fișa forajului geotehnic, buletine de analiză privind caracteristicile fizice și mecanice.

 • 3. Documente prezentate la verificare:
 • • Memoriu tehnic în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate:

STUDIU GEOTEHNIC - Contract cadru nr. 290 / 201 / 2018
 • • Caietele de sarcini:

 • • Breviar de calcul:

 • • Planșele cu soluția proiectată:

 • • Alte documente: Plan de situație cu amplasarea lucrărilor geotehnice efectuate, fișa forajului geotehnic, buletine de analiză privind caracteristicile fizice și mecanice.

 • 4. Observații și recomandări

STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde din punct de vedere al exigențelor impuse de legislația de specialitate în vigoare și îndeplinește condițiile tehnice și de calitate necesare.

 • 5. Concluzii finale

STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde scopului solicitat furnizând elementele geotehnice necesare întocmirii documentației tehnice pentru: „DALI-Modernî '   '    '                   lor termice

PT Ocsko Terezia”, Municipiul Arad, Zona Ocsko Tere

Am primit, INVESTITORMINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Dmm / Domnul^KaMf./.

Cod numeric personal:      / / / O 7 3 5


ATESTAT

......

Comisia de examinare Nr.         _ g           Directod,

JEUXA-/MCA Mii7V

Data eliberării:

Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare tehi Legii nr. 10/Î995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulteri<

Seria B Nr.

tis în baza


Prezenta legitimație va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberăriiLEGITIMAȚIE

Seria B. Nr. 0 / 222

ANEXA 1


FIȘA FORAJULUI F 1


B & B GEOTEH CONSULTING SRL B-dul. Gen. I. Dragalina, nr. 24itocmit


FOR-01


Pag. 1/1


ANEXA 2Sediu socîcfc Stc Sîmion Bdmuțiu nr. 9. Corei - Jud. Satu Mere Punct de lucru: Str. Mire ea Cei Bâtrân, Nr.l 19D, Timișoara e-maH: cenconstructgychoo.com - Tel: *40 745.026.663

VARIAȚIA UMIDITĂȚII Șl A LIMITELOR DE PLASTICITATE CU ADÂNCIMEA / MOISTURE CONTENT AND CONSISTENCY LIMITS VARIATION WITH DEPTH Conform/According to STAS 1913/1 - 82 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Gradul II - Aut. nr./Aut. No.3413/30.10.2018 BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.067 / 25.06.2019

Obiect: Loc. Arad, Zona Ocsko Terezia, jud. Arad

Foraj:       F1


Adâncime / Depth

mi fsl

m2 tel

m3 tel

Umiditatea / Moisture content w [%]

1,20 m

140,8

124,8

57,4

23,7

3,00 m

205,1

177,7

60,0

23,2


Lucrat: ing. Alina LUPUȘef laborator: ing. Lucian FECHETE


BUL - UMD - 01

ruct

f IC nr


Sediu social: Str. Simlon B-5mutiu nr. 9. Cărei - Jud. Sotu //are Punct de lucru: Str. R-Vrcea Cel Bâirân, Nr.l 193, Timișoara e-moll: cenconst ructg/ahoo.com ■ Tei: +40 745.C26.663


TUV

AUSTRIA


CER Ti FILO tNOOWCt C«rMu**teo.


DETERMINAREA GRANULOZITĂȚII PĂMÂNTURILOR PRIN METODA SEDIMENTĂRII / PARTICLE SIZE ANALYSIS FOR SOILS BY SEDIMENTATION Conform/According to SR EN ISO 14688-2 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Gradul II - Aut. nr./Aut. No.3413/30.10.2018 BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.068 / 25.06.2019


Obiect: Loc. Arad, Zona Ocsko Terezia, jud. Arad


Foraj: F 1


Adâncime: -1,20 m


Diagrama distribuției granulometrice / Granulometric curveArgilă /Clay

d < 0,002

CI [%]

37

Praf fin / Fine Silt

0,002 < d < 0,0063

FSi [%]

15

Praf mijlociu / Medium Silt

0,0063 < d < 0,02

MSi [%]

17

Praf mare / Coarse Silt

0,02 < d < 0,063

CSi [%]

17

Nisip mic / Fine Sand

0,063 < d < 0,2

FSa [%]

14

Nisip mijlociu / Medium Sand

0,2 < d < 0,63

MSa [%]

0

Nisip mare / Coarse Sand

0,63 <d <2

CSa [%]

0

Pietriș mic / Fine Gravei

2<d<6,3

FGr [%]

0

Pietriș mijlociu / Medium Gravei

6,3 < d < 20

MGr [%]

0

Pietriș mare / Coarse Gravei

20 < d < 63

CGr [%]

0


Argilă / Clay

d < 0,002

CI [%]

37

Praf / Silt

0,002 < d < 0,063

Si [%]

49

Nisip / Sand

0,063 < d < 2

Sa[%]

14

Pietriș / Gravei

2 <   63

Gr [%]

0


BL-SED-01


DENUMIRE PAMANT/ SOIL TYPE

ARGILĂ / CLAY - CI


Lucrat: ing, Alina LUPU

Șef laborator: ing. Lucian FECHETE

S.C.

CENCONSTRUCT)

.             S.R.L.            /

»r: 3413/30.'°:^/Pag. 1/1Sediu social: Slr. Simian Bfimuliu nr. 9, Cărei ■ Jud. Satu Mare Punct de lucru: Str. Mîrcea Cel Bâtrân, Nr.l I9D, Timișoara e-moil: cenconstructgyahoo.com- Tel: *40 745.C26.663

TUY'

AUSTRIA


CERPREO


DETERMINAREA GRANULOZITĂȚII PĂMÂNTURILOR PRIN METODA SEDIMENTĂRII / PARTICLE SIZE ANALYSIS FOR SOILS BY SEDIMENTATION Conform/According to SR EN ISO 14688-2 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Gradul II - Aut. nr./Aut. No.3413/30.10.2018 BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.069 / 25.06.2019

Obiect: Loc. Arad, Zona Ocsko Terezia, jud. Arad


Foraj: F 1


Adâncime: -3,00 m


Diagrama distribuției granulometrice / Granulometric curveArgilă / Clay

d < 0,002

CI [%]

36

Praf fin / Fine Silt

0,002 < d < 0,0063

FSi [%]

18

Praf mijlociu / Medium Silt

0,0063 < d < 0,02

MSi [%]

20

Praf mare / Coarse Silt

0,02 < d < 0,063

CSi [%]

21

Nisip mic / Fine Sand

0,063 < d < 0,2

FSa [%]

5

Nisip mijlociu / Medium Sand

0,2 < d < 0,63

MSa [%]

0

Nisip mare / Coarse Sand

0,63 < d < 2

CSa [%]

0

Pietriș mic / Fine Gravei

2<d<6,3

FGr [%]

0

Pietriș mijlociu / Medium Gravei

6,3 < d < 20

MGr [%]

0

Pietriș mare / Coarse Gravei

20 < d < 63

CGr [%]

0


Argilă / Clay

d < 0,002

CI [%]

36

Praf / Silt

0,002 < d < 0,063

Si [%]

59

Nisip / Sand

0,063 < d < 2

Sa[%]

5

Pietriș / Gravei

2 <   63

Gr [%]

0


DENUMIRE PAMANT / SOIL TYPE ARGILĂ PRĂFOASĂ / SILTY CLAY - siCI


Lucrat: ing. Alina LUPU

Șef laborator: ing. Lucian FECHElj|


BL-SED-01

Pag. 1/1Sediu soclci: $1r. Simlon BGmuîiu nc. 9, Corei - Jud. Scrtu Moțe Punct de lucru: Str. Mircea Cel Bâtrân. Nr.l I9D, îimijocra e-mafl: cencon$truct©ychoo.com - Tel: *40 745.G26.663


I AUSTRIA


CERTFfED 0>B0»X1 ifcCCICCOOMil


DETERMINAREA LIMITELOR DE PLASTICITATE / CONSISTENCY LIMITS TESTS

Conform/According to STAS 1913/4 - 86 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Gradul II - Aut. nr./Aut. No.3413/30.10.2018 BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.070 / 25.06.2019


Obiect: Loc. Arad,


Foraj: F1 Adâncime: -1,20 m


U.M.

1

2

3

m 1

g

23,0

24,5

23,2

m2

g

18,0

18,6

17,6

m 3

g

8,9

8,1

7,8

wL

%

54,8

56,0

57,2

Nr de lovituri/No. of blows

-

48

28

17


U.M.

1

m 1

g

32,2

m2

g

29,1

m 3

g

14,8

wP

%

21,4U.M.

1

m 1

g

140,8

m2

g

124,8

m 3

g

57,4

w

%

23,7Umiditatea naturală / Moisture content:

Limita superioară de plasticitate / Liquid limit: Limita inferioară de plasticitate / Plastic limit: Indicele de plasticitate / Plasticity index: Indicele de consistență / Consistency index:

Indicele de lichiditate / Liquidity index:


wL =

Wp =


23,7

56,4

21,4

35,0


0,93

0,07


BL-LIM-01%

%

%

%


Pag. 1/1


S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L._______________________________________

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

TABEL COMPARATIV VALORI DEVIZE

DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE PT 5 GRĂDIȘTE,

PT 2 LAC, PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6 V, PT OCSKO TEREZIA

PUNCT TERMIC : P.T. OCSKO TEREZIA

VARIANTA 1.

VARIANTA 2 - RECOMANDATA

DEVIZ

Varianta 1 Valoare Lei exclusiv TVA

Varianta 1 Valoare Lei inclusiv TVA

Varianta 2 Valoare Lei exclusiv TVA

Varianta 2 Valoare Lei inclusiv TVA

Deviz general - Total

8,846,480.66

10,527311.99

9367,966.76

11,147,880.44

Din care C + M

6352,739.70

7,559,760.24

6,628,071.11

7,887,404.62

Devizul pe obiect nr.OB.l

1,296,379.96

1,542,692.15

1,107,355.96

1,317,753.59

Devizul pe obiect nr.OB.l

6,053,150.49

7,203,249.08

5,706,856.08

6,791,158.73

Devizul pe obiect nr.OBJ

403,077.98

479,662.80

Devizul pe obiect nr.OB.4

-

-

586,372.90

697,783.75

întocmit:

ing. FAZAKAS TIBERIU

proiect nr.:

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP

8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr. J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal

nr.ROI 5588678


3/2019

Beneficiar:.......

Municipiul Arad

faza: D.A.L.1.

denumire „DALI — Modernizare rețele proiect termice aferente punctelor

termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia"

PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției conform HG 907/2016 - M. Of nr. 1061/29.12.2016

VARIANTA 1

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări ptr protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Construcții si instalații

Total 2.1. Construcții si instalații

0,00

0,00

0,00

2.2.

Montaj utilaj tehnologic

2.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Total 2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

2.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

2.5.

Dotări

Total 2.5. Dotări

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.prolectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

3,1.1. - Studii de teren (topo + geo)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.1.2. - Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. - Alte studii specifice

3.2.

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, aconturi si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertiza tehnica

11.520,00

2.188,80

13.708,80

Nr.crt

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

lei |

1

2

8

10

11

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare si engineering

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

33.167,00

6.301,73

39.468,73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.600,00

1.824,00

11.424,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

260.519,47

49.498,70

310.018,16

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de invesl

rtii

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistenta tehnica

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

37.217,07

7.071,24

44.288,31

TOTAL CAPITOL 3

365.523,53

69.449,47

434.973,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptrJnvestitia de baza

4.1.

Construcții si instalații

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

261.024,78

49.594,71

310.619,48

D.O.02-REȚELE SECUNDAR

5.866.000,89

1.114.540,17

6.980.541,06

Total 4.1. Construcții si instalații

6.127.025,66

1.164.134,88

7.291.160,54

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

131.831,18

25.047,92

156.879,11

Total 4.2. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

131.831,18

25.047,92

156.879,11

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

901.824,00

171.346,56

1.073.170,56

D.O.02-REȚELE SECUNDAR

187.149,60

35.558,42

222.708,02

Total 4.3. -Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.088.973,60

206.904,98

1.295.878,58

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1.700,00

323,00

2.023,00

Total 4.5 - Dotar

1.700,00

323,00

2.023,00

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

7.349.530,45

1.396.410,78

8.745.941,23

Nr.crt

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier -1,5 % din C+M

93.882,85

17.837,74

111.720,59

5.1.2 Cheltuieli conexe organizații de șantier

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1% din (1.2,1.3,2,4.1,4.2 și 5.1.1.}

6.352,74

1.207,02

7.559,76

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,5% +6,1% din (1.2,1.3,2,4.1, 4.2 și 5.1.1.)

38.116,44

7.242,12

45.358,56

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC -0,5% din (1.2,1.3,2,4.1,4.2 și 5.1.1.)

31.763,70

6.035,10

37.798,80

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 15 % (C+M+OS)

952.910,95

181.053,08

1.133.964,04

5.4.

Cheluieli pentru Informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

1.123.026,68

213.375,07

1.336.401,75

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2.100,00

399,00

2499,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.300,00

1.197,00

7,497,00

TOTAL CAPITOL 6

8.400,00

1.596,00

9.996,00

TOTAL

8.846.480,66

1.680.831,33

10.527.311,99

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

6.352.739,70

1.207.020,54

7.559.760,24

Data:

întocmit,

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS


Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ

Beneficiar/lnvestitor, Municipiul Arad


proiect nr.: 3/2019

faza: DALI. PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

beneficiar Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macu[ Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia"

FORMULARUL F2

VÂRI


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Auguslin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40}-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA}

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

1.

Lucrari de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

156.765,07

29.785,36

186,550,43

4.1.4.

nstalatii

4.1.4.

.ucrari de instalații sanitare

27.500,00

5.225,00

32.725,00

4.1.4.

.ucrari de instalații electrice

76.759,71

14.584,34

91.344,05

Total I subcap. 4.1:

261.024,78

49.594,71

310.619,48

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrari instalații termomecanice

131.831,18

25.047,92

156.879,11

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

131.831,18

25.047,92

156.879,11

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

1

VAR1

PUNCT TERMIC PT.O.TEREZIA pentru preparare în sistem paralel

agent secundar încălzire Q = 3400 kW si apa calda de consum Q = 1200 kW,

conform schema de principiu, planșa nr. T_01 -PT_OT,

avand ca elemente principale, preasamblate sub forma de module :

901.824,00

171.346,56

1.073.170,56

total III-subcap4.3

901.824,00

171.346,56

1.073.170,56

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dolari

Dotări PSI

1.700,00

323,00

2.023,00

4.6

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

903.524,00

171.669,56

1.075.193,56

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III}

1.296.379,96

246.312,19

1.542.692,15

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZA) Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ

Precizare: Proiectantul completează si ra&ufide pentru datele si informațiile înscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertanti in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica proiect nr: 3/2019

faza: DALL PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

beneficiar Municipiul Arad

denumire „DALl — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

FORMULARUL F2


Proiectant, SC Isolheim Klima SRI

Arad, tulul Ștefan Augustin Doinaș. NR 12,bl.M10.AP 8, tel / fax (+40J-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.02-REȚELE SECUNDAR

Nr. cri.

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

Cămine rețea

86.263,98

16.390,16

102.654,14

Cămine racord bloc

263.114,12

49.991,68

313.105,80

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Rețele termice

5.516.622,79

1.048.158,33

6.564.781,12

4.1.4.

Totali subcap. 4.1:

5.866.000,89

1.114.540,17

6.9B0.541.06

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

0,00

0,00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Utilaje - Rețele Punct Termic

187.149,60

35.558,42

222.708,02

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

187.149,60

35.558,42

222.708,02

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

6.053.150,49

1.150.098,59

7.203.249,08

Sef proiect: Ing, Tiberiu FAZAKAS *"5^/

Devize:Ing.DorinaPUȘCAȘ./ j, /

zi %

Precizare: Proiectantul completează si ta^pundl pentru datele si informațiile înscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertant! in'cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR12.M.M10,AP 8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud Arad sub nr.J.02 / 830/24 07.2003 Codul fiscal nr RO15588678

proiect nr faza: beneficiar denumire proiect

3/2019

DALI

MUNICIPIUL ARAD

„DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT BV, PT Ocsko Terezia"

PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

VARIANTA 1

COSTUL ESTIMATIV

PE OBIECTE DE INVESTIȚIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTI1-MONTAJ

Nr.crt

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U M [LEI]

Valoarea tara TVA [LEI]

0                                  1                                     2           3          4,00          5,00

OB.1 ■ PUNCT TERMIC EXISTENT

4,1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0.00

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

156.765,07

156.765,07

4.1.4.

Instalații

Lucrări de instalații sanitare

1

ans

27 500,00

27500,00

Lucrau de instalații electrice

1

ans

76.759,71

76759.71

Total Isubcap. 4.1:

261.024.78

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrări instalații termomecanice

1

ans

131.031,18

131 031,18

Total II subcap 42:

131.831.18

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

PUNCT TERMIC PT.OCSKO TEREZIA pentru preparare m sistem paralel

agent secundar încălzire □ = 4600 kW si apa calda de consum Q = 1200 kW,

conform schema de principiu, planșa nr. T_01-PT_OT, AVAND CA ELEMENTE PRINCIPALE,PREASAM0LATE SUB FORMA DE MODULE :

1

buc

871.200,00

871.200,00

1

Schimbător de căldura in placi pentru preparare agent secundar încălzire Q - 2300 kW

Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldura:

- agent primar CET apa fierbinte 85100 "C

Pmax = 16 bar

agent secundar apa calda pentru încălzire 65 / 50 ’C

Pmax = 6 bar

2

buc

Nr.crt,

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M

PreVU.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0

1

2

3

4,00

5.00

2

Schimbător de căldura in placi pentm preparare agent secundar apa calda de consum Q - 600 kW Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură: • agent primar CET apa fierbinte

lama 85/60 "C

Vara 60/45'C

Pmax -16 bar

- agent secundar apa calda de consum Pmax & 6 bar

3

buc

3

Pompa circulație agent termic încălzire, cu convertizor de frecventa, D=135 mc/h, H - 21,0 mCA preș, di spâni bila extern punct termic (2 buc in fundiune+1buc rezerva)

1

buc

4

Pompa circuit redrculare acc.

D=6 mc/h, H -15.0 mCA pres.dispenibila extern punct termic

1

buc

5

Pompa ridicare presiune acc, cu convertizor de frecventa, D=12 mc/h/H= 20 mCA, preș.disponibila extern punct termic bypassata cu robinet si clapeta sens

1

buc

6

Modul de umplere,expansiune,adaos si degazare agent secundar, cu racord la circuit agent termic primar si apa rece

1

buc

7

Contorizare energie agent termic primar

1

buc

__8

Contorizare energie agent termic secundar incalzire

1

buc

9

Contorizare energie agent secundar ața calda de consum livrat către abonați

1

buc

10

Contorizare energie agent secundar apa calda de consum intern punct termic

1

buc

11

Contorizare energie redrculare agent secundar apa calda de consum

1

buc

12

Contorizare energie agent primar pentru umplere instalație agent secundar incalzire

1

buc

13

Contorizare debit apa rece pentru umplere instalație

1

buc

14

Contorizare debit apa rece de consum Intern punct termic

1

buc

15

Dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar si rugina,montare pe conducta de apa rece

1

buc

16

Separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica,circuit agent termic primar

1

buc

17

Separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica, circuit agent termic secundar incalzire

1

buc

18

Separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica, circuit apa rece de alimentare

1

set

19

Regulator de presiune diferențiala agent termic primar si vana limitare debit

Bucla de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioara ECL Comfort 310

Bucla de reglare - temperatura constanta apa calda de consum Interfața de comunicare cu sistem monitorizare CET

Elemente de: inchidere.reglaj.

aerisire, golire, siguranța,filtre, senzori,tablou etectric de alimentare/comanda.conducte de legatara,etc conform schema de principiu atașata

1

set

____20

Distribuitor/collector incalzire DN 400 mm, L - 1200 mm,staturi 3 x 200 mm, 1 x 150 mm. 2 x 25 mm,staturi si armaturi măsura capace de capat bombate

2

buc

8976,00

17.952,00

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare              |

Cantitate

U.M

Pret/U M [LEI]

Valoarea tara TVA [LEI]

0

1

2

3

4,00

5,00

21

Distribuitor acc DN 200 mm, L = 1200 mm.stuturi 2 x 100 mm, 1 x 65 mm, 2 x 25 mm.stuturi si armaturi măsură,capace de capat bombate

1

buc

6.336,00

6.336,00

22

Distribuitor acc DN 100 mm , L = 1000 mm.stuturi 1 x 50 mm,2 x 40 mm, 2 x 20 mm.stuturi si armaturi măsură,capace de capat bombate

1

buc

6.336,00

6.336,00

Total II subcap 4.3:

901.824,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice st funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1

ans

1.700,00

1.700,00

4.6.

Active necorporale

Total III * subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

903.524.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.1 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1.296379,96

2

0B2 • REȚELE SECUNDAR

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0.00

0,00

Cămine rețea

1

ans

86.263,98

86.263.98

Cămine racord bloc

1

ans

263.114,12

263.114,12

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

4.1.4.

Instalații

Rețele termice

1

ans

5516.622,79

5.516.622,79

Totali subcap. 4.1:

5366.000.89

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Regulator de presiune diferențiala Dn 25. Pn 16, Kvs 4,0 mc/h inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa, +

Vana de echilibrare, Dn 25. Pn 16, Kvs 4,0 mc/h, cu niplun de măsură

2

set

844,80

1.689,60

2

Regulator de presiune diferențiata Dn 32. Pn 16, Kvs 6,3 mc/h inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa +

Vana de echilibrare, Dn 32. Pn 16, Kvs 6.3 mc/h cu niplun de măsura

2

set

1.320,00

2.640,00

3

Regulator de presiune diferențiala. Dn 40, Pn 16, Kvs 10,0 mc/h. inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa +

Vana de echilibrare, Dn 40, Pn 16. Kvs 10.0 mc/h. cu niplun de măsură.

1

set

1.504,80

1.504,80

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

PretAJ M [LEI]

Valoarea tara TVAjLEfj

0

1

2

3

4,00

5,00

4

Regulator de presiune diferențiala Dn 50, Pn 16, Kvs 20,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa + Vana de echilibrare, Dn 50, Pn 16, Kvs 16,0 mc/h, cu nipluri de măsură

8

set

2 270,40

18163.20

5

Regulator de presiune tfiferen Hala Dn 65, Pn 16, Kvs 30,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, cu flanse, domeniu de setare 0,35*0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 65, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 93,4

12

set

6.864,00

82368,00

6

Regulator de presiune diferențiala Dn 80, Pn 16, Kvs 48,0 mc/h, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 80. cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 122,3

6

set

7.920,00

47.520,00

7

Regulator de presiune diferențiala Dn 100, Pn 16, Kvs 76.0 mc/h„cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar

+

Vana de echilibrare, Dn 100, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 200,0

3

set

11.088,00

33.264,00

Totat 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

187.149,60

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dolari

4.6.

Active necorporale

Total III • subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

187.149.60

Total deviz pe obiect (Total 14 Total II + Total III) 08.2 - REȚELE SECUNDAR

6.053.150,49

TOTAL GENERAL FARA TVA [LEI ]:

7.349.530,45


6.127.025,66

131.831,18

1.090.673,60


din care:

 • - Total I subcap. 4.1 - Lucrări de construcții si instalații

 • - Totat II subcap 4 2 - Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

 • - Total III - subcap 4 3+4 4 +45 +4.6 - Utilaje, echipamente

proiect nr.:

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP

8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr. J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal

nr.ROI 5588678


3/2019

Beneficiar Munjcip]u| Arad

faza: D.A.L.I,

denumire „DAU — Modernizare rețele proiect: termice aferente punctelor termice

PT 5 Grădiște, PT2Lac, PT4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia"

PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției conform HG 907/2016 - M. Ol nr. 1061/29.12.2016

VARIANTA 2

Nr.crt

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv

TVA)

Lei

Lei

Lși

1

2

8

10

11

CAPITOLUL 1 Cheltuieli plr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pir proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru rdocarea/protecUa utilitatfior

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.aslgurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Construcții si instalații

Total 2.1. Construcții sl instalații

0.00

0.00

0.00

2.2.

Montaj utilaj tehnologic

2.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Total 2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

2.4.

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

2.5.

Dolari

Total 2.5. Dotări

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CApiiolul 3 Cheltuieli ptr.prolectaresi asistenta tehnica

3.1.

Studi

3.1.1. - Studii de teren (topo ♦ geo)

1,500.00

285.00

1,785.00

3.1.2. - Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. - Alte studii specifice

3.2.

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizată

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3.

Expertiza tehnica

11,520.00

2,188.80

13,708.80

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare si engineering

Nr.crt

Denumire capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

La'

Lei

1

2

8

10

11

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate l documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

33,167.00

6,301.73

39,468.73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9,600.00

1,824.00

11,424.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

276,556.51

52,545.74

329,102.25

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de invest

tii

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistenta tehnica

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului ta fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.2. Dirigenlie de șantier

39,508.07

7,506.53

47,014.61

TOTAL CAPITOL 3

383,851.59

72,931.80

456,783.39

CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr,investiția de baza

4.1.

Construcții sl instalații

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

261,024.78

49,594.71

310,619.48

D.O.02-REȚELE SECUNDAR

5,519,706.48

1,048,744.23

6,568,450.71

D.O 03- REȚELE PRIMAR

403,07798

76,584.82

479,662.80

D.O.04- PUNCT TERMIC NOU

214,478.90

40,750.99

255,229.89

Total 4.1. Construcții sl instalații

6,398,288.14

1,215,674.75

7,613,962.88

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

D.O.OI - PUNCT TERMIC EXISTENT

131,831.18

25,047.92

156,879.11

Total 4.2. • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

131,831.18

25,047.92

156,879.11

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.01 • PUNCT TERMIC EXISTENT

712,800.00

135,432.00

848,232.00

D.O.02-REȚELE SECUNDAR

187,149.60

35,558.42

222,708.02

D.O.04- PUNCT TERMIC NOU

370,194.00

70,336.86

440,530.86

Total 4.3. •Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

1,270,143.60

241327.28

1,511,470.88

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesite montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1,700.00

323.00

2,023.00

D.O.04-PUNCT TERMIC NOU

1,700.00

323.00

2,023.00

Total 4.5-Dotări

3,400.00

646.00

4,046.00

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

7,803,662.92

1,482,695.95

9,286,358.88

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier -1,5 % din C+M

97,951.79

18,610.84

116,562.63

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2.

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții-0,1% din (1.2,1.3, 2,4.1,4.2 și 5.1.14

6,628.07

1,259.33

7,887.40

5.2.3. Cola aferenta isc pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,5% +0,1% dn (1.2,1.3,2,4.1, 4.2 și 5.1.1.)

39,768.43

7,556.00

47,324.43

6.2.4. Cola aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC -0,5% din (1.2,1.3,2,4.1,4.2 și 5.1.1.)

33,140.36

6,296.67

39,437.02

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 15 % (C+M+OS)

994,210.67

188,900.03

1,183,110.69

5.4.

Chetuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

1,171,699.31

222,622.87

1,394,322.18

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2,452.94

466,06

2,919.00

6.2.

Probe tehnologice si tesle

6,300.00

1,197.00

7,497,00

TOTAL CAPITOL 6

8,752.94

1,663.06

10,416.00

TOTAL

9,367,966.76

1,779,913.68

11,147,880.44

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1442+5.1.1)

6,628,071.11

1,259,333.51

7,887,404.62

Data:

întocmit,

Sef proiect: Ing. Tiberiu FA


Benefidar/lnvestitor,

Municipiul Arad


KL1MA s n L.

« -


proieclnr:3/2019

to: DAU.

. .. Municipiul Arad beneficiar r

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.                     310012 „DALI — Modernizare rețele termice

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR12,bl.M10,AP 8, tel (+40) a^eren*e punctelor termice PT 5 Grădiște, 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului                   PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT

jud.Arad sub nr.J.02 / 830/24,07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678 fiVOcsko Terezia

PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

VARIANTA 2

Nr. cap./ subca

P. (iftVÎ7

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care C+M

Let

Lei

1

2

3

5

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pt. protecția mediului sl aducera la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectla utilităților

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

3.3

Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizează in sistem "desișn&build")

4

Investiția de baza

4.1.

Construcții sl instalațiile aferente acestora

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

261,024,78

261,024.78

D.O.02-REȚELE SECUNDAR

5,519,706,48

5,519,706.48

D.O.03-REȚELE PRIMAR

403,077.98

403,077.98

D.O.04 - PUNCT TERMIC NOU

214,478.90

214,478.90

4.2.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Id.O.OI - PUNCT TERMIC EXISTENT

131,831.18

131,831.18

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.D1 - PUNCT TERMIC EXISTENT

712,800.00

0.00

D.O.D2 - REȚELE SECUNDAR

1B7,149.60

0.00

D.O.04 - PUNCT TERMIC NOU

370,194.00

0.00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu

4.5.

Dolari

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1,700.00

0.00

D.0.04 - PUNCT TERMIC NOU

1,700.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

97,951.79

97,951.79

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.2.

Probe tehnologice sl teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2,452.94

0.00

T57

Probe tehnologice si teste

6,300.00

0.00

Total valoare (exclusiv TVA}

7,910,357.65

6,628,071.11

Taxa pe valoarea adaugata * 19%

1,502,969.85

1,259,333.51

Total valoare (Inclusiv TVA)

9,413,337.50

7,887,404.62

FAZAKA^o^

proiect nr.: 3/2019

faza: DALL PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect 4 Hacu| RoșUj PT pasaj, PT 6V( pȚ Ocsko Terezia"

FORMULARUL F2

VAR 2


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-diri Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel I fax (+40J-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.01 • PUNCT TERMIC EXISTENT

Nr. crt.

Nr. Cap J subcap deviz oa

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

1.

Lucrări de construcții si Instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala sl amenajați exterioare

0.00

0.00

0.00

4.11.

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectura

156,765.07

29,785.36

186,550.43

4.14.

Instalații

4.1.4.

Lucrări de Instalații sanitare

27,500.00

5,225.00

32,725.00

4.1.4.

Lucrări de instalații electrice

76,759.71

14,584.34

91,344.05

Total 1 subcap. 4.1:

261,024.78

49,594.71

310,61948

4.1

11

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrări instalații termomecanice

131,831.18

25,047.92

156,879.11

0.00

0.00

0.00

Total II subcap 42:

131,831.18

25,04712

156,879.11

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita monta;

1

VAR 2

PUNCT TERMIC PT_O.TEREZIA pentru preparare in sistem paralel

agent secundar încălzire Q = 3400 kW si apa ca’da de consum Q = 1200 kW,

conform schema de principiu, planșa nr. T.01-

PT_OT,

avand ca elemente principate,preasamblate sub faima de module :

711800.00

135,432,00

848,232.00

total III - subcap 4.3

712,800.00

135,43100

848,232.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1,700.00

323.00

2,023.00

4.6.

Active necorporafa           . - —

Totaf iH - subcap 4.3 + 4.4. + 4r£+\4.6.:

714,500.00

135,755.00

850,255.00

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total 11 + Total III)

1,107,355.96

210,397.83

1,317,753.59

Sef proiect Ing. Tiberiu FAZAKAS                    J|

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ                    A ,y

Precizare: Proiectantul completează si raspurfadpentru datefe klinfarpraliiie înscrise în coloanele 1 a 2

Coloana 3 se completează de către ofertantifji cadrul derulării j^onditiBe legă, a unei proceduri de achiziție publica

proiect nr.: 3/2019

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

beneficiar Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect 4 Macul R0ȘUt PT PT 6V1 ocsko Terezia"

FORMULARULF2


Proiectant, SC Isotfierm Klima SRI Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel I fax (+40)257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.02-REȚELE SECUNDAR

Nr. cri.

Nr. Cap./ subcap deviz ne

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

I.

Lucrări de construcții sl Instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajați exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

Cămine rețea

86,263.98

16,390.16

102,654.14

Cămine racord bloc

263,114.12

49,991.68

313,105.80

4.1.3.

Arhitectura

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Rețele termice

5,170.328.38

982,362.39

6,152,690.78

4.1.4.

Total I subcap. 4.1:

5,519,706.48

1,048,744.23

6,568,450.71

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total II subcap 4.2:

0.00

0,00

0.00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Utilaje - Rețele Punct Termic

187,149.60

35,558,42

222,708.02

2

0.00

0.00

3

0.00

0.00

4

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4;3‘t"4:4, + 4.5. + 4.6.:

187,149.60

35,558.42

222,708,02

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Totâl lH)

5,706,856.08

1,084,302.65

6,791,158.73

Sel proiect: Ing, Tiberiu FAZAKAS^^^^l-^

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ              j/ji

\ / S.R.L. r

Precizare: Proiectantul completează si raspdnde pentru datele si inlormatnle înscrise in coloanele 1 st 2

Coloana 3 se completează de către ofertant! in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica proiect nr.: 3/2019

faza; D.A.LI. PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DAU — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia"

FORMULARUL F2                                                               Proiectant,

SC Isotherm Klima SR1 Arad, b-dul Ștefan Auguslin Doinaș, NR 12.bLM10.AP 8, lei / fax (+40) 257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.03 ■ REȚELE PRIMAR

Nr. crt.

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistenta - Cămine racord primar

43,132.16

8,195.11

51,327.26

4.1.3.

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Rețele termice - primar

359,945.83

68,389.71

428,335.54

4.1.4.

0.00

0.00

0.00

Total I subcap. 4.1:

403,077.98

76,584.82

479,662.80

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total II subcap 4.2;

0.00

0.00

0.00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0.00

0.00

0.00

2

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III • subcap 4.3 * 4.4. + 4.5. + 4.5.:

0.0D

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Tbtâl lETTctal III)

403,077.98

76,584.82

479,662.80

Sefproiect: Ing. Tiberiu

Devize: Ing. Dorina PUSC^S*                  ]

U /KL1M/Z j

Precizare: Proiectantul completează si ra^pQjide (feitru țistfife si informațiile înscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de cairo ofertaMiS^St^ftirari, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

proiector: 3/2019

faza; DA.L.I. PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macu| Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia"

FORMULARUL F2


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI Arad, b-dul Ștefan Auguslin Doinaș, NR12,bl.M10,AP B, tel I fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul D.O.04-MODULE NOI

Nr.crt

Nr. Cap./ subcap deviz ne

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

1.

Lucrări de construcții sl Instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistenta

39,008.56

7,411.63

46,420.19

4.1.3.

Arhitectura

80,689.90

15,331.10

96,0'21.08

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Instalai» electrice interioare

13,462.35

2,557.85

16,020.20

4.1.4.

Branșament electric

6,833.23

1,298.31

8,131.55

4.1.4,

Branșament apa

25,582.25

4,860.63

30,442.88

4.1.4.

Racord canalizare

14,615,56

2,776.96

17,392.51

4.1.4.

Instalate termice interioare

34,286.97

6,514.52

40,801.49

Total l subcap. 4.1:

214,478.90

40,750.99

255,229.89

4.2.

11

Montare Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0.00

0.00

0.00

Total II subcap 4.2:

0.00

0.00

0.00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita monta]

1

Utilaje Instalații electrice

11,594.00

2,202.86

13,796.86

2

Utilaje instalații sanitare

4,840.00

919.60

5,759.60

3

MODUL TERMIC MT_1 ,MT_2 - ZONA 1O.TEREZIA

353,760.00

67,214.40

420,974.40

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSl

1,700.00

323.00

2,023.00

4.6.

Active necorocrale

Total III                 4.4, + 4.5. + 4.6.:

371,894.00

70,659.86

442,553.86

Total deviz pe obiect (TotaTMTotal II * TbțaUH}

586,372.90

111,410.85

697,783.75

Set proiect; Ing. Tlberiu FAâOS'-THEB Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ

Precizare: Proiectantul completează si raspOpfe-pMrii'datele si «formațiile «scrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertant) in cadrul derulării, in condițiile legă, a unei proceduri de achiziție publica

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

310012 Arad, b-duJ Ștefan Auguslin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (-40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr. J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

proiect nr.: faza: beneficiar: denumire proiect:


3/2019

DAL.I

MUNICIPIUL ARAD

„DAU — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Gridlțte, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia"


PUNCT TERMIC - PT Ocsko Terezia

VARIANTA 2

COSTUL ESTIMATIV

PE OBIECTE DE INVESTIȚIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ

Nr.crl.

Denumire obiect sl categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

PraVU.M [LEI]

Valoarea fara TVA[LEI]

0                                 1                                    2           3          4 00         5.00

OB.1 - PUNCT TERMIC EXISTENT

41.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente. sistematizare pe verticala si amenajați exterioare

1

ans

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0.00

0.00

4.1,3.

Arhitectura

1

ans

156,765.07

156,765.07

4.1.4.

Instalații

Lucrări de instalații sanitare

1

ans

27,500.00

27,500.00

Lucrări de Instalații electrice

1

ans

76,769.71

76,759.71

Total Isubcap. 4.1:

251.024.78

4,2

Montare Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

Lucrări instalații termomecanice

1

ans

131,831.18

131,831.18

Total II subcap 4J:

131.831.18

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montai

1

VAR 2

PUNCT TERMIC PT_O.TEREZIA pentru preparare In sistem parale! agent secundar încălzire Q = 3400 kW sl apa calda de consum Q a 1200 kW,

conform schema de principiu, planșa nr. T_01*PT_OT, avand ca elemente principale,preasamblate sub forma de module :

1

ans

686,400.00

686,400.00

2

Schimbător de căldura in placi pentru preparare agent secundar incalzire Q = 1700 kW

Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apa fierbinte 85 / 60 *C

Pmax = 16bar

 • - agent secundar apa calda pentru incalzire 65 / 50 °C Pmax = 6bar

2

buc

3

Schimbător de căldură in placi penlru preparare agent secundar apa calda de consum Q = 600 kW Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apa fierbinte

lama 85/60’C

Vara 60/45 "C

Pmax = 16 bar

 • - agent secundar apa calda de consum

Pmax = 6bar

2

buc

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fora TVA [LEI]

0

1

2

3

4.00

5.00

4

Pompa circulație agent termic încălzire, cu convertizor de frecventa, 0=98 mc/h, H = 18.0 mCA pres.disponibila extern punct termic (2 buc in funcliune+1 buc rezerva)

3

buc

5

Pompa circuit redrculare acc,

D=6 mc/h, H = 15.0 mCA pres.dispon&ita extern punct Iernile

1

buc

6

Pompa ridicare presiune acc, cu convertizor da frecventa, D=12 mc/h/H= 15 mCA, pres.dlsponibila extern punct termic bypassata cu robinet si clapeta sens

1

buc

7

Modul de umplere,expansiune adaos si degazare agent secundar, cu racord la circuit aoent termic primar sl aoa rece

1

buc

8

Contorfzare energie aoent termic primar

1

buc

9

Conlorizare energie agent termic secundar încălzire

1

buc

10

Conlorizare energie agent secundar apa calda de consum livrat către abonați

1

buc

11

Contorfzare energie agent secundar apa calda de consum Intern punct termic

1

buc

12

Contorizare energie redrculare agent secundar apa calda da consum

1

buc

13

Contorizare energie agent primar pentru umplere Instalate agent secundar încălzire

1

buc

14

Contorizare debit apa rece pentru umplere instalate

1

buc

15

Contorizare debit apa rece de consum intern punct termic

1

buc

16

Dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar sl rugina, montare oe conducta de aoa rece

1

buc

17

Separator de microbule sl particule de nămol cu opțiune ppagnetea,circuit Meni termic primar

1

buc

1B

Separator de microbule sl particule de nămol cu opțiune magnetica, circuit aoent termic secundar încălzire

1

buc

19

Separator de microbule sî particule de nămol cu opțiune magnetica, circuit aoa rece de alimentar?

1

buc

20

Regulator de presiune diferențiala agent termic primar si vana imitare debit

Bucla de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioara ECL Comfort 310

Bucla de reglare - temperatura constanta apa calda de consum

Interfața de comunicare cu sistem monitorizare CET

Elemente de: închidere,reglaj,

aerisire,golire,siguranța,filtre,senzori,tablou electric de alimentare/comanda,conducte de legătura,etexonform schema de principiu atașata

1

set

24

Distribuilor/collector încălzire DN 400 mm, L = 1200 mm,stuturi 3 x 200 mm, 2 x 25 mm.shduri si armaturi măsura,capace de capal bombate

2

buc

7,920.00

15.840.00

25

Distribuitor acc DN 200 mm, L = 1200 mm,sluturi 1 x 80 mm, 2 x 25 mm.stuturi si armaturi masura.caoace de caoat bombate

1

buc

6,336.00

6.336 00

Distribuitor acc DN 100 mm, L= 1000 mm.stuturi 1 x 50 mm,2 X 40 mm, 2 x 20 mm,stuluri si armaturi măsura,capace de capat bombate

1

buc

4,224.00

4.224.00

Total II subcao 4.3:

712,800.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1

ans

1,700.00

1,700.00

4.5.

Active necorporale

Total III * sub cap 4.3 + 4.4. + 4.5. * 4.5.:

714,50000

Nr.crt.

Denumire obiect sl categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0                                 1                                    2           3          4,00          5,00

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total El + Total IU) OB.1 • PUNCT TERMIC EXISTENT

1,107,355.96

2

OBJ ■ REȚELE SECUNDAR

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4,1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenarari extericare

1

ans

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0.00

0.00

Cămine rețea

1

ans

86,263.98

86,263.98

Cămine racord bloc

1

ans

263,114.12

263,114.12

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0.00

4.1.4.

Instalații

Rețele termice

1

ans

5,170,328.38

5,170,326.38

Totali subcap. 4.1:

5,519.706.48

4.2.

Montare Utilele, echipamente tehnologice si funcționale

Total llsubcep 4.2:

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

1

Regulator oe presiune arerenuata un za, Hn ib, kvs 4,u meni, inclusiv tub de Impuls, domeniu de selare 20-60 Kpa,

Vana de echilibrare, Dn 25, Pn 16, Kvs 4,0 mc/h, cu nipluri de măsură

2

Cfii om

844.80

1,689.60

2

Ră^blâtdr dă presiune drierentala Un 32, Pn 16, Kvă 6,3 md/h, inclusiv tub de impuls, domeniu da selare 20-60 Kpa +

Vana ds echilforare. Dn 32. Pn 16. Kvs 6.3 mc/h, cu nipluri de măsură

2

set

1,320.00

2,640.00

3

Keguiaior ue presiune ausrentiaia, Dn w, Hi 1b, Kvs 10,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa, +

Vana de echilibrare, Dn 40, Pn 16, Kvs 10,0 mc/h, cu nipluri de măsură,

1

set

1,504.80

1,504.80

4

Regulator ce presiune ouerentiaia un bt), Pn 16, Kvs zu,u mern, inclusiv tub de Impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa,+ Vana de echilibrare, Dn 50, Pn 16, Kvs 16,0 mc/h, cu nipluri de măsura

8

set

2J70.40

18,163.20

5

Regulator de presiune diferențiala Dn 65, Pn 16, Kvs 30,0 mc/h, Inclusiv tub de impuls, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 65, cu naturi de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 93,4

12

set

6,864.00

82,368.00

6

Regulator oe presiune onerentiala Un HO, Pn 16, Kvs 48,0 mc/h, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar

+

Vana de echilibrare, Dn 60. cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 122,3

6

set

7,920.00

47.520.00

NrCft.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantate

U.M.

PreVU.M [LEI]

Valoarea tara TVA [LEI]

0                                 1                                    2           3          4.00          5.00

7

rreguiaror ce presiune onerenuaia un mu, rn io, iws /u.u mcm„ cu fianse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar

+

Vana de ectiflfrare. Dn 100, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu fianse,

Kh 200,0

3

set

11,085.00

33,264 00

Total 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

187,149.60

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III ■ subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

117-149.60

Total deviz pe obiect (Totd 1 + Total 11 + Total III) OBJ ■ REȚELE SECUNDAR

5,706,856.08

3

OBJ-REȚELE PRIMAR

4.1.

Lucrări de construcții sl Instalat!!

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0.00

0.00

4.11.

Rezistenta

1

ans

0.00

0.00

Cămine racord primar

1

ans

43,132.16

43.132.16

4.1.3.

Arhitectura

1

sns

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

Rețele termice - primar

1

ans

359.945.83

359.94583

000

Total 1 subcap. 4.1:

403.077.98

4J.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

000

Total II subcap 4.2:

w

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita monta]

1

0.00

2

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III) OBJ - REȚELE PRIMAR

403,077.98

4

OB.4 ■ MODULE NOI

4.1.

Lucrări de construcții sl instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0.00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

39.008.56

39,008.56

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

80,689.98

80,689.98

4.1.4.

Instalații

înstelați! electrice interioare

1

ans

13.462.35

13,46235

Branșament electric

1

ans

6,833.23

6,833 23

Branșament apa

1

ans

25,582.25

25,58225

Mat.

Denumire obiect si categorie de tarare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0

1

2

3

4.00

5.00

Racord canafizare

1

ans

14,615.56

14.615.56

instalați termice Interioare

1

ans

34,266 97

34,266.97

Total 1 subcap. 4.1:

214.478.90

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

1

buc

0.00

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montai

Instalații electrice

1

2, montaj aparent, echipat cu;

 • - Intreruptor magnetotermic 4P, 32A, 400Vca (1 buc)

• intreruptor magnetotermic 4P, 2 SA. 400Vca (1 buc)

 • - intreruptor magnetotermic cu protecție diferențială 4P, 16A, 400Vca

(1 buc)

 • - Intreruptor magnetotermic cu proiecție diferențială 1P+N, 16A, 230Vca(1 buc)

 • - Intreruptor magnetotermic 1P+N, 10A, 23OVca, 4.5KA, modular (1 buc)

Lampă de semnalizare prezență tensiune pe faze, montaj pe ușă (3 buc)

2

buc

1,595 00

3,190.00

2

kouterdual 10/100 Mbps Fast Ethernet WAN, 4x10/100 porturi RJ45, DHCP, static IP, PPPoE, PPTP, Dynamic DNS, VPN, sursa alim. 12V/1A ele. (ref. Cisco Dual WAN VPN. sau similar)

2

buc

1,540.00

3,080.00

3

Contor electric trifazat de energie activă 40A/400V

2

buc

2.662.00

5.324.00

Instalat!) sanitare

Contor apa rece cu elice, flanse ,Dn 100 mm

2

buc

2,420.00

4.840.00

MODUL TERMIC MT_1 ,MT_2 - ZONA O.TEREZIA

pentru preparare in sistem paralel agent secundar încălzire Q = 600 kW si apa calda menajera Q- 650 kW

Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apa fierbinte

lama 85 / 60 °C

Vara 60/45 °C

Pmax = 16 bar

■ agenti secundari

Pentru incalzire 65/50 °C

Apa calda de consuni 55 'C

Pmax - 6 bar,

inclusiv:

-Pompa circulație dublu corp, cu convertizor de frecventa, D=34.5mc/h, Hexlem = 12.0 mCA

 • - Pompa circulație acc,D=3.0 mc/h/H= 3.5 mCA

 • - Pompa ridicare presiune accc.D-12.5 mc/h/H= 20 mCA, bypassata cu robinet si clapeta sens

 • - Vas de expansiune agent secundar,cu membrana elastica, cu contrapresiune.V = 6001

 • - Contorizare uttrascnica agent primar

 • • Regulator de presiune diferențiala si fimitator de debit

 • - Bucla de reglare a temperaturi agentului termic funcție de temperatura exterioara ECL310 sau similar

 • • Suda de reglare - temperatura constanta apa calda de consum

2

buc

176,880.00

353.760 00

1

buc

0.00

Nrcrt.

Denumire obiect sl categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0                                 1                                    2           3          4.00          5 00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1

ans

1.700.00

1.700.00

4.6.

Active necorporale

Total III * subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. ♦ 4.6.:

371,894.00

Total deviz pe obiect (Total 1 ♦ Total 11 + Total III) OB.4 - MODULE NOI

586,372.90

TOTAL GENERAL FARA TVA (LEI ];

7,803,662.92

6,398,288.14


131,831.18

1,273,543.60


din care:

- Total I subcap. 4.1 - Lucrări de construcții si instalații

- Total II subcap 4.2 - Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

• Total III - subcap 4,3+4.4. + 4.5. +4.6. • Utilaje, echipamente tehnologica sl funcționale cu montaj

ZONA P t 4

ZONA P * 10

NR.TRONSON

ÎNCĂLZIRE

A.C.C.

R.A.C.C.

A.C.C.

R.A.C.C.

LUNGIME

mm

•nch

inch

Inch

Inch

m

10)1

350

4

4.0

1.1 - 12

80

2 1/2

37.0

. 12 >?.

65

I 1/4

15.5

11 14

65

3

39.0

„ * 1 15   1 125

1 5 1.6        125

3 3

17.0

98.0

1 6-1.7

125

4

58.0

1718

190

4

39.5

18 19

150

4

43.0

1 1.9 1.10

125

3

...

35 5

110 1.11

125

3

39 0 1

1.11 1 12

80

2

22.0 i

1.5-1.13

300

5

22.0

L 13 1.14

125

2 1/7

1370

1 14 1.15

100

2 1/2

31.0

1.15 1.16

65

2 1/2

41.5

1.16-1.17

65

2

28 0

113 i.ia

200

4

...

23.0

1.18 1.19

200

4

53 0

1 19 1.20

100

3

16. S

1 20- 1 21

100

2 1/2

3/4

...

75.5

l 21 - 1 22

65

2

27.0

l 19 1.23

200

4

34 5

1.23 1 24

100

3

16.0

1 24 - 1 25

50

1 1/4

19.0

1.23 1.26

100

3

P-5 '

1.26- 1 27

50

1 1/4

390

1.23- 1.28

200

4

360

1 .'8 1 29

200

2 1/2

59.5

1_29 1 30

150

2 1/2

13.5

1 30 131

125

2 1/2

500

1.31 -1.32

125

2 1/2

25.0

1 32 1.33

80

2 1/2

26.5

1.33 1.34

50

2 1/2

1™

1.29-1.35

80

2 1/2

3/4

31.0

1 35 1 36

100

2 1/2

3/4

20.0

1.36 1.37

80

1

3/4

37 5

1.13-1.38

250

4

3/4

54.5

1.38- 1.39

150

4

16.0

1 39 1.40

80

2

46.0

1 40- 141

80

1 1/4

18.0

1.39 1 42

ISO

4

60.5 |

1 42-1.43

200

5

215

1.43 1.44

150

k 21.5

1 44 1.45

100

2 1/2

28.5

1.45 ■ 1 46

65

2 1/2

31.0

1 46- 1 4/

50

2

27.5

1.44 1 48

ISO

4

27.5

1 48 1 49

150

4

39.5

1 49 • 1 50

100

3

18.0

1.50 1.51

100

2 1/2

84.5

1.51 1 52

80

2

19.0

1 43 1.53

80

> 1/2

39.5

1.53 1 54

65

2

35.0

1.38 1.55

150

2 1Z-’

3/4

22.0

1 55 1.56

100

2 1/2

11.0

1 55 1 57

150

2 1/2

...

65 0

1 57-1.58

65

3/4

27 5

1 57 • 1.59

150

2 1/2

3/4

210

1 59 1.60

100

2 1/2

3/4

27.0

160 1.61

65

j

3/4

30 0

1 18 1.62.

80

2

3/4

44.0 j

1.62- 1.63

50

1 1/4

3/4

24 i.l

TABEL ANEXA NR.2

P.T. OCSKO TEREZIA

/fa          C'X

__Z/Pc I FROIFZ - .

TRONSOANE REȚELE EXISTENTE

IANUARIE 2019

A4: 210X297mm


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 93/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. OCSKO TEREZIA

Faza: DALI

TITULAR:           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR:        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Varianta propusă 2

 • A. Valoare totala investiție inclusiv TVA: 11.147.880,44 lei

DIN CARE C+M:                  7.887.404,62 lei

 • B. Date tehnice:

Punct termic PT O. TEREZIA pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 3400 kW și apă caldă de consum Q = 600 kW, având ca elemente principale, preasamblate sub formă de module:

 • 1.  Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar încălzire Q = 1700 kW - 2 buc;

 • 2.  Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar apă caldă de consum Q = 600kW - 2 buc;

 • 3.  Pompă circulație agent termic încălzire, cu convertizor de frecvență - 2 buc în funcțiune + 1 rezervă;

 • 4.  Pompă circuit recirculare acc - 1 buc;

 • 5. Pompă ridicare presiune acc, cu convertizor de frecvență bypassată cu robinet și clapetă sens - 1 buc;

 • 6. Modul de umplere, expansiune adaos și degazare și adaos agent secundar, cu racord la circuit agent termic primar și apă rece - 1 buc;

 • 7.  Contorizare energie agent termic primar, secundar și acc - 8 buc;

 • 8.  Dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar și rugină - 1 buc;

 • 9.  Separatoare de microbule și particule de nămol agent termic primar, secundar si acc - 3 buc;

 • 10. Regulator de presiune diferențială și vană de reglare - 1 set;

 • 11. Distribuitoare/colector încălzire, distribuitoare acc - 4 buc.

Rețele secundare

Lungime traseu rețele secundare propus = 1780 m.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire, se vor utiliza conducte din oțel negru, preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare, vor fi prevăzute conducte din PEX, în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj:

- Regulatoare de presiune diferențială și vane de echilibrare - 34 set.

Rețele primar

Lungime totală traseu racord agent termic primar = cca 190 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeavă fără sudură, oțel negru pentru temperatură și presiune ridicată, preizolate cu spumă dură din poliuretan, cu țeavă protecție dură din polietilenă de înaltă densitate și se vor monta îngropate direct în pământ, în pat de nisip.

Modul termic MT1, MT 2:

 • -  Pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 600 kW (1 buc) și apă caldă menajeră Q = 650 kW (1 buc);

 • -  Pompă circulație dublu corp, cu convertizor de frecvență;

 • -  Pompă circulație acc;

 • -  Pompă ridicare presiune acc bypassată cu robinet și clapetă sens;

 • -  Vas de expansiune agent secundar;

 • -   Contorizare ultrasonică agent primar;

 • -   Regulator de presiune diferențială și limitator de debit;

 • -  Buclă de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioară;

 • -  Buclă de reglare - temperatură constantă apă caldă de consum;

 • -   Elemente de închidere, reglaj, aerisire, golire, siguranță.

 • C. Durata de realizare a investiției: 6 luni
 • D. Eșalonarea investiției: Anul I, luna 1-6
 • E. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


PROIECT

Nr. 75/20.02.2020

HOTĂRÂREA nr.

din           2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

- Punct Termic P.T. Ocsko Terezia

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12274/18.02.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr. 12276/18.02.20220,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere avizul nr. 4/13.02.2020 al Consiliului Tehnico - Economic al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a obiectivului de investiție „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. Ocsko Terezia, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


GL/PS

PMA-S4-01


Serviciul Investiții

Anexa nr. 1 Hotărârea nr.din 2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. OCSKO TEREZIA

Faza: DALI

TITULAR:           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR:        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Varianta propusă 2

 • A. Valoare totala investiție inclusiv TVA: 11.147.880,44 lei

DIN CARE C+M:                  7.887.404,62 lei

 • B. Date tehnice:

Punct termic PT O. TEREZIA pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 3400 kW și apă caldă de consum Q = 600 kW, având ca elemente principale, preasamblate sub formă de module:

 • 12. Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar încălzire Q = 1700 kW - 2 buc;

 • 13. Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar apă caldă de consum Q = 600kW - 2 buc;

 • 14. Pompă circulație agent termic încălzire, cu convertizor de frecvență - 2 buc în funcțiune + 1 rezervă;

 • 15. Pompă circuit recirculare acc - 1 buc;

 • 16. Pompă ridicare presiune acc, cu convertizor de frecvență bypassată cu robinet și clapetă sens - 1 buc;

 • 17. Modul de umplere, expansiune adaos și degazare și adaos agent secundar, cu racord la circuit agent termic primar și apă rece - 1 buc;

 • 18. Contorizare energie agent termic primar, secundar și acc - 8 buc;

 • 19. Dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar și rugină - 1 buc;

 • 20. Separatoare de microbule și particule de nămol agent termic primar, secundar si acc - 3 buc;

 • 21. Regulator de presiune diferențială și vană de reglare - 1 set;

 • 22. Distribuitoare/colector încălzire, distribuitoare acc - 4 buc.

Rețele secundare

Lungime traseu rețele secundare propus = 1780 m.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire, se vor utiliza conducte din oțel negru, preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare, vor fi prevăzute conducte din PEX, în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj:

- Regulatoare de presiune diferențială și vane de echilibrare - 34 set.

Rețele primar

Lungime totală traseu racord agent termic primar = cca 190 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeavă fără sudură, oțel negru pentru temperatură și presiune ridicată, preizolate cu spumă dură din poliuretan, cu țeavă protecție dură din polietilenă de înaltă densitate și se vor monta îngropate direct în pământ, în pat de nisip.

Modul termic MT1, MT 2:

 • -  Pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 600 kW (1 buc) și apă caldă menajeră Q = 650 kW (1 buc);

 • -  Pompă circulație dublu corp, cu convertizor de frecvență;

 • -  Pompă circulație acc;

 • -  Pompă ridicare presiune acc bypassată cu robinet și clapetă sens;

 • -  Vas de expansiune agent secundar;

 • -   Contorizare ultrasonică agent primar;

 • -   Regulator de presiune diferențială și limitator de debit;

 • -  Buclă de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioară;

 • -  Buclă de reglare - temperatură constantă apă caldă de consum;

 • -   Elemente de închidere, reglaj, aerisire, golire, siguranță.

 • C. Durata de realizare a investiției: 6 luni
 • D. Eșalonarea investiției: Anul I, luna 1-6
 • E. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 12274/18.02.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 -privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. OCSKO TEREZIA”, în susținerea căruia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

Principalul obiectiv al investiției îl constituie modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Necesitatea acestor lucrări a apărut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum și rețelele secundare aferente, au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durate de serviciu depășite, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic și de căldură.

De asemenea s-a constatat că o ramură a rețelei, care alimentează un grup de blocuri, se află situată pe un teren privat, făcând imposibila intervenția în caz de avarii.

Prin această investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare și realizarea monitorizării, în vederea preluării în dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic, a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat, precum și reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.

Având în vedere necesitatea intervențiilor, propun:

Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. OCSKO TEREZIA

PRIMAR,

Bibarț Călin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Investiții

Nr. 12276/18.02.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12274/18.02.2020 a domnului Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect:  aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai

obiectivului de investiție "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul RoȘu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. OCSKO TEREZIA

Principalul obiectiv al investiției îl constituie modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Necesitatea acestor lucrări a apărut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum și rețelele secundare aferente, au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durate de serviciu depășite, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic și de căldură.

De asemenea s-a constatat că o ramură a rețelei, care alimentează un grup de blocuri, se află situată pe un teren privat, făcând imposibila intervenția în caz de avarii.

Prin această investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare și realizarea monitorizării, în vederea preluării în dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic, a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat, precum și reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost întocmită conform HG 907/2016 de către S.C. ISOtHeRM KLIMA S.R.L.

Descrierea investiției:

Pentru realizarea obiectivului de investiții au fost identificate două variante tehnico-economice:

Varianta 1: Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic, cu scoatere traseelor de pe domeniul privat, amplasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramura sau branșament, după caz, respectiv modernizarea și reabilitarea instalațiilor din punctul termic inclusiv reabilitarea clădirii punctului termic.

Varianta 2: Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic, cu anularea traseelor de pe domeniul privat, și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramură sau branșament, după caz, respectiv modernizarea și reabilitarea instalațiilor și a clădirii punctului termic și realizarea a doua module termice de zonă, cu racordurile de agent termic primar aferente.

Scenariul recomandat de elaborator este varianta 2 cu reabilitarea și modernizarea clădirii punctului termic și al instalațiilor interioare, inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic și reabilitarea întregului sistem de rețele secundare (lungime totala L = 2241 m) aferente punctului termic, prin scoaterea pe domeniul public a celei mai mari părți a instalației de distribuție și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramură sau branșament, după caz, respectiv realizarea a două module termice de zonă și racordurile agent primar aferente.

DALI este structurat pe obiecte, fiecare obiect fiind tratat în 2 variante, iar pentru varianta propusă, soluția este descrisă după cum urmează:

Obiectul 1: Reabilitarea și modernizarea clădirii punctului termic și al instalațiilor interioare, inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic (Varianta 2 propusă ).

Lucrările de intervenție la instalații și echipamente termomecanice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Producerea acc.va fi în regim instantaneu, fără acumulare.

Echipamentele cu care va fi dotat punctul termic

DALI prevede dotarea punctului termic cu utilaje și echipamente preasamblate uzinal sub forma de module interconectabile:

-Schimbătoarele de căldură, în varianta demontabilă, vor fi cu plăci din oțel inox AISI 316(1.4401) și vor avea grosimea minimă de 0,5mm;

-Modul de umplere și menținere a presiunii în circuitul secundar de încălzire echipat cu vase de expansiune închise și stație de pompare de umplere/adaos, precum și vas de expansiune cu membrane pentru preluarea șocurilor de pornire/oprire ale pompei de adaos;

-Regulator de presiune diferențială;

-Robinet de echilibrare hidraulică/limitare de debit;

-Pompe pentru circulația agentului termic de încălzire, în linie, de înaltă eficiență energetică, cu convertizoare de frecvență, cu montajul convertizorului de frecvență în/lângă tabloul electric funcție de IP;

-Pompe ridicătoare de presiune pentru circuitul de preparare a apei calde de consum, dacă este cazul;

-Filtre de impurități tip ”Y”, la toate intrările în punctul termic, pe circuitul primar, circuitul secundar și pe racordul de apă rece;

-Separatoare de microbule și particule de nămol, la toate intrările în punctul termic, pe circuitul primar, circuitul secundar și pe racordul de apă rece, montate în aval de filtrele de impurități tip ”Y”;

-Dedurizator electronic la intrarea apei reci în punctul termic;

-Vane de reglare cu servomotor, special pentru aplicațiile de termoficare, echilibrate în presiune, cu rol de regulator de temperatură, montate pe fiecare schimbător în parte, pentru încălzire, respectiv pentru apa caldă de consum, prevăzute și cu posibilitatea de acționare directă, local sau din dispecerat;

-Regulator electronic, cu funcții de:

-Reglare și comandă automată, în timp real, atât pentru circuitul de încălzire cât și pentru circuitul de preparare apă caldă de consum;

-Restricționare opțională a temperaturii agentului termic primar returnat la max.60°C iarna respectiv max.45°C vara.

-Comunicarea bidirecțională, în timp real, a tuturor datelor de monitorizare ale punctului termic spre dispeceratul central integrat într-un sistem SCADA.

-Execuție în timp real a diagramelor de reglaj în funcție de comenzile de reglare transmise de dispecerat/sistem SCADA.

-Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termică din PT (temperaturi, debite, energii, puteri, avarii, etc.)

-Aparate de măsură manometre și termometre-analogice și digitale, montate în zonele caracteristice ale punctului termic;

-By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur (tur) primar prin traductorul de debit al conductei tur primar.

De asemenea se vor executa lucrări de instalații termomecanice, de izolare termică, de instalații electrice aferente echipamentelor.

Lucrările de intervenție la construcții referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Lucrări de refacerea învelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), înlocuirea tâmplăriilor (atât interioare cât și exterioare), refacerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de 1700 KW pentru încălzire montate în paralel între ele.

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de 600 KW pentru prepararea acc. montate în paralel între ele.

Pentru distribuție încălzire și apă caldă menajeră sunt prevăzute plecări pe doua ramuri.

Obiectul 2: Modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic secundar, inclusiv echilibrarea hidraulică la nivel ramură sau branșament, după caz (Varianta 2 propusă):

Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totală L = 2241m), prin scoaterea pe domeniu public a celei mai mari părți a instalației de distribuție, realizarea a doua zone aferente modulelor termice și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramură sau branșament, după caz.

Obiectul 3:    Realizarea racordurilor de agent termic primar aferente

modulelor termice de zonă (Varianta 2 propusă)

Obiectul 3 se impune ca si necesitate absoluta pentru funcționarea modulelor termice care fac Obiectului 4.

Obiectul 4: Realizarea a doua module termice de zonă, cu racordurile de agent termic primar aferente (Varianta 2 propusă)

Pentru a avea controlul asupra temperaturii și calității agentului termic, pentru a evita dezechilibrele și disfuncțiunile în cadrul instalațiilor de utilizare din cadrul blocurilor de locuințe îndepărtate de punctul termic, se impune realizarea unor module termice cu capacități individuale mai reduse, dotate cu schimbătoare de căldură în plăci, automatizate, alimentate de la rețeaua de agent termic primar existentă, prin branșamente individuale.

 • -  Principalele caracteristici tehnice ale investiției

Punct termic PT O. TEREZIA pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 3400 kW și apă caldă de consum Q = 600 kW, având ca elemente principale, preasamblate sub formă de module:

 • 1. Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar încălzire Q = 1700 kW. Parametrii tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apă fierbinte 85/60°C; Pmax = 16 bar;

 • - agent secundar apă caldă pentru încălzire 65/50°C; Pmax = 6 bar;

 • 2.  Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar apă caldă de consum Q = 600kW. Parametrii tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apă caldă fierbinte; Iarna 85/60 °C, Vara 60/45 °C, Pmax = 16 bar;

 • - agent secundar apă caldă de consum: Pmax = 6 bar;

 • 3. Pompă circulație agent termic încălzire, cu convertizor de frecvență, D = 98 mc/h, H = 18,0 mCA

( pres. disponibilă extern punct termic) (2 buc în funcțiune + 1 rezervă);

 • 4. Pompă circuit recirculare acc, D = 6 mc/h, H = 15,0 mCA (pres. disponibilă extern punct termic);

 • 5. Pompă ridicare presiune acc, cu convertizor de frecvență, D =12 mc/h, H = 15.0mCA (pres. disponibilă extern punct termic) bypassată cu robinet și clapetă sens;

 • 6. Modul de umplere, expansiune adaos și degazare și adaos agent secundar, cu racord la circuit agent termic primar și apă rece, contorizare, dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar și rugină, separatoare de microbule și particule de nămol, regulatoare de presiune diferențială și vane de reglare, reductoare, distribuitor/colector încălzire, distribuitoare acc.

Rețele secundare

Lungime traseu rețele secundare propus = 1780 m.

Rețelele secundare sunt constituite din conducte de încălzire tur-retur, conducta de alimentare cu apă caldă de consum și conducte de recirculare apă caldă.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire, se vor utiliza conducte din oțel negru, preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare, vor fi prevăzute conducte din PEX, în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj:

 • -  Regulatoare de presiune diferențială și vane de echilibrare - 34 set.

Rețele primar

Lungime totală traseu racord agent termic primar = cca 190 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeavă fără sudură, oțel negru pentru temperatură și presiune ridicată, preizolate cu spumă dură din poliuretan, cu țeavă protecție dură din polietilenă de înaltă densitate și se vor monta îngropate direct în pământ, în pat de nisip.

Modul termic MT1, MT 2:

 • -  Pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 600 kW și apă caldă menajeră Q = 650 kW

 • -  Parametrii tehnici pentru schimbătoarele de căldură: - agent primar CET apă fierbinte: Iarna 85/60 °C, Vara 60/45 °C, Pmax = 16 bar

- agenți secundari: pentru încălzire

65/50 °C, apă caldă de consum 55 °C, Pmax = 6 bar

 • -    Pompă circulație dublu corp, cu convertizor de frecvență D = 34.5 mc/h, Hextern = 12.0mCA

 • -  Pompă circulație acc D = 3,0 mc/h, H = 3.5 mCA

 • -  Pompă ridicare presiune acc D = 12.5 mc/h, H = 20 mCA, bypassată cu robinet și clapetă sens

 • -  Vas de expansiune agent secundar, cu membrană elastică, cu contrapresiune V = 600 l

 • -   Contorizare ultrasonică agent primar

 • -   Regulator de presiune diferențială și limitator de debit

 • -   Buclă de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioară ECL 310 sau similar

 • -  Buclă de reglare - temperatură constantă apă caldă de consum

 • -   Elemente de închidere, reglaj, aerisire, golire, siguranță.

Valoare totala investitie inclusiv TVA: 11.147.880,44 lei

DIN CARE C+M:                  7.887.404,62 lei

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Propunerea de aprobare a documentației tehnice a obiectivului de investiție "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. OCSKO TEREZIA, se face în conformitate cu:

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 44, alin. (1), conform căruia ”documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și cele din împrumuturi interne și externe, contractate direct de autoritățile publice locale, se aprobă de către autorități deliberative.”

Față de cele de mai sus,

PROPUNEM,

Adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu,’ PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. OCSKO TEREZIA.

DIRECTOR EXECUTIV,


ȘEF SERVICIU,


Ing. Portaru Elena


Ing. Giurgiu Lucia


ÎNTOCMIT, Ing. Simona Pintilie


VIZAT JURIDIC,