Hotărârea nr. 92/2020

Hotarirea Nr.92 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 5 Grădiste

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 92 din 28 februarie 2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

- Punct Termic P.T. 5 Grădiște

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12272/18.02.2020,

Analizând  raportul  Direcției  Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr.

12273/18.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizul nr.  6/13.02.2020  al Consiliului Tehnico-Economic al

Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a obiectivului de investiție „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


310012 Arad, B-dul St. Augustîn Doinaș, NR 12.b1.M10,ap 8, tel / fax (+40)-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

DALI

MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE: PT 5 GRĂDIȘTE, PT 2 LAC,PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6 V, PT OCSKO TEREZIA

PUNCT TERMIC : P.T. 5 GRĂDIȘTE

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ARAD

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel / fax (+40J-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE PROIECT

DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE : PT 5 GRĂDIȘTE,PT 2 LAC,PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6 V, PT OCSKO TEREZIA

FAZA

 • D.A.L.L - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD B-DUL REVOLUȚIEI ,NR.75

NUMĂR PROIECT 03 / 2019

PROIECTANT GENERAL

S.C. ISOTHERM KLIMA S.R.L. c if\ jjfO R015588676 7 HHsuthERM*

KLIMA

CONȚINUT VOLUM              / W,R0X

D.A.L.L - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII AFERENTE

PUNCT TERMIC : P.T. 5 GRĂDIȘTE

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel / fax (+40)-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO! 5588678

FISA DE RESPONSABILITĂȚI

PROIECTANT GENERAL

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

SEF PROIECT

ING. TIBERIU FAZAKASPROIECTANT INSTALAȚII TERMICE SI SANITARE 310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (+40)-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

ING. TIBERIU FAZAKASPROIECTANT INSTALAȚII ELECTRICE

ING. FLORIN SANDRU

PROIECTANT ARHITECTURA

ARH. MIRCEA SOIMAANALIZA COST - EFICACITATEBORDEROUL VOLUMULUI

 • A. PIESE SCRISE
 • • Foaie de capat

 • •  Fisa de responsabilități

 • • Borderoul volumului

 • • DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 1 - INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 2 - SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE

INVESTIȚII

 • 3 - DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 4 - CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

 • 5 - IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI ANALIZA

DETALIATA A ACESTORA

 • 6 - SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

DEVIZE
 • •  Tabel comparativ valori devize Varianta 1. - Varianta 2.

 • • Deviz general - Varianta 1

 • •  Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Varianta 1

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.01- PUNCT TERMIC EXISTENT - Varianta 1

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.02_ REȚELE SECUNDAR - Varianta 1

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.03 REȚELE PRIMAR - Varianta 1

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustln Doinaș, NR 12.bl.M10,AP 8, tel (+40J-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

 • •  Costul estimativ pe obiecte de investiție a lucrărilor de Constructii-Montaj -Varianta 1

 • • Deviz general - Varianta 2

 • •  Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.01_ PUNCT TERMIC EXISTENT - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.02_ REȚELE SECUNDAR - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.03_ REȚELE PRIMAR - Varianta 2

 • •  Costul estimativ pe obiecte de investiție a lucrărilor de Constructii-Montaj -Varianta 2

EXPERTIZA TEHNICA
 • • Expertiza tehnica - instalații termice Obiect PT 5 GRĂDIȘTE- 1/2019-PFA PODRUMAR DUMITRU-GHEORGHE

 • 7 - URBANISM, AVIZE SI ACORDURI

 • •  Certificat de Urbanism nr.506, din 10.04.2017,prelungit in 10.04.2019

 • • Anexa la Certificat de Urbanism nr.506, din 10.04.2017

 • • Extras de carte Funciara

 • B. PIESE DESENATE
 • 1. TABEL ANEXA NR.l

 • 2. TABEL ANEXA NR.2

 • 3. TABEL ANEXA NR.3

 • 4. TABEL ANEXA NR.4

SITUAȚIA EXISTENTA
 • 5. Plan de încadrare in zona - Zona PT 5 GRĂDIȘTE  RT_01 / PT GR

 • 6. Plan rețele termice - Situația existenta.........................RT_02 / PT_ GR

 • 7. Punct termic - Schema de principiu - Situația existenta.. T OI / PT_ GR

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (+40J-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

SITUAȚIA PROIECTATA
INSTALAȚII TERMICE
 • 8. Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 1......RT_03 / PT_ GR

 • 9. Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 2......RT_04 / PT_ GR

 • 10. Punct termic - Schema de principiu - Situația propusa ...T_02 / PT_ GR

 • 11. Punct termic - Plan instalații termomecanice - Situația propusaT_03 / PT_ GR

INSTALAȚII ELECTRICE
 • 12. Punct termic - Plan instalații electrice - Situația propusa E_01 / PT_ GR

ARHITECTURA
 • 13. Punct termic - Existent Plan Parter, Plan Invelitoare......A_02 / PT_ GR

 • 14. Punct termic - Existent secțiune A-A,fațade....................A_03 / PT GR

 • 15. Punct termic - Intervenții Plan parter, Propus Plan parterA_04 / PT_ GR

 • 16. Punct termic - Propus secțiune A-A,fatade.....................A_05 / PT GR

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE PT 5 GRADISTE.PT 2 LAC, PT 4 MACUL ROSU,PT PASAJ,PT 6 V,PT OCSKO TEREZIA

 • 1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD / MUNICIPIUL ARAD B-DUL REVOLUȚIEI, NR.75

 • 1.3. ORDONATORUL DE CREDITE

MUNICIPIUL ARAD

B-DUL REVOLUȚIEI, NR.75

 • 1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

MUNICIPIUL ARAD

B-DUL REVOLUȚIEI, NR.75

 • 1.5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

S.C. ISOTHERM KLIMA S.R.L. ARAD

 • 2. SITUAT IA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI

Instalațiile din punctul termic PT 5 GRĂDIȘTE sunt vechi,uzate. Soluțiile tehnice sunt învechite,acționările si reglările în punctul termic se fac manual,cu o mare doză de aproximare iar rețelele secundare aferente,au fiabilitate scăzută,un

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8 tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nrJ.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO1558BB78

grad avansat de uzură,durate de serviciu depășite,reparații curente si capitale frecvente,costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic si de căldură.

Rețelele de distribuție aferente punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE sunt vechi,prezintă depuneri pe interiorul conductelor si coroziune accentuată pe exteriorul conductelor.Izolația termică este in mare măsură compromisă,neasigurînd funcționarea rețelelor in condiții de eficiență energetică corespunzătoare.

Rețeaua termica este amplasata cu preponderenta pe domeniul public -stradal,o mica parte a rețelei de distribuție este amplasată in subsolul blocurilor pe care le alimentează,respectiv pe terenuri aparținând domeniului privat.

Ca urmare a fost întocmită de către beneficiar si următoarea tema de proiectare:

TEMA DE PROIECTARE
 • 1.    Informații generale

Denumirea obiectivului de investiții: „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6 V, PT Ocsko Terezia”

 • 1.1   Ordonator principal de credite / investitor: - Primarul Municipiului Arad/ Municipiul Arad

 • 1.2   Ordonator de credite (secundar/terțiar):

 • 1.3   Beneficiarul investiției: - Municipiul Arad

 • 1.4   Elaboratorul temei de proiectare: - Serviciul Investiții

 • 2.    Date de identificare a obiectivului de investiții

  • 2.1 Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală: - Teren intravilan, domeniul public al Municipiului Arad.

Particularități ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

 • a.    Descrierea succintă a amplasamentului propus - localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan: - Amplasamentul propus se referă la zone din cele 4 cartiere ale Municipiului Arad, și anume Grădiște, Centru (Lacului, Macul Roșu, Pasaj), Vlaicu și Confecții, iar rețeaua de termoficare secundară este situată între case și blocurile de locuință. Alimentarea se face din punctele termice, care preiau agentul termic din rețeaua primară și le distribuie spre rețelele secundare, respectiv consumatori. Suprafața ocupată a terenului este de aproximativ 6.000 m, calculat în funcție de o lățime a traseului de 1 m, respectiv lungimea de cca 6.000 m.

 • b.    Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: Terenul studiat reprezintă intravilan între zonele de locuințe (în special blocuri

șî case). Accesele în zona dintre blocuri se suprapun adesea cu traseul rețelei termice secundare.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

 • c.    Surse de poluare existente în zonă: - Poluare din trafic și din lipsa îmbrăcăminților rutiere în zona de intervenție.

 • d.    Particularități de relief: - Zonă de șes.

 • e.    Nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților: - Zonele sunt echipate din punct de vedere al tuturor utilităților.

 • f.    Existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: - Rețelele termice secundare care sunt propuse spre înlocuire, rețelele de gaz, rețelele de apă menajeră și pluvială, rețele electrice pentru consumatori casnici, rețelele elecfrice pentru iluminat public.

 • g.    Posibile obligații de servitute: - Nu este cazul. Rețelele termice existente pe amplasamente proprietăți private se vor reloca pe domeniul public, dacă este cazul.

 • h.    Condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz:

punctul termic existent care deservește zona se va propune spre reabilitare, atât din punct de vedere al construcției, cât și al dotării tehnice;

dotarea cu echipamente noi privind echiparea punctului termic;

înlocuirea conductelor cu țeava preizolată;

amplasarea sau nu în canalele termice existente, în funcție de propunerea proiectantului;

enumerăm câteva dînfre problemele constatate de reprezentanții CET Hidrocarburi SA pe fiecare punct termic:

Punct Termic

Probleme Constatate

PT 5 Grădiște

pompă de încălzire, pompă recirculare acc, regulator acc, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT 2' Lacului

stație hidrofor, pompă recirculare acc, regulatoare încălzire și acc, dispozitiv de dedurizare a apei reci, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT 4 Macul Roșu

pompă încălzire, pompă recirculare acc, pompă ridicătoare de presiune acc, pompa epuisment, schimbător de căldura acc, regulator acc, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT Pasaj

pompă recirculare acc P+4, pompă recirculare acc P+10, pompă ridicătoare de presiune acc P+4, pompă ridicătoare de presiune acc P+IO, regulator acc P+4, regulator acc P+IO, stație hidrofor, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.D2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

PT 6V C.tel Vlaicu

schimbător de căldură acc P+4, schimbător de căldură P+10, regulator acc P+4, regulator acc P+10, stație hidrofor, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT 0.Terezia

dispozitiv dedurizare a apei reci, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

 • i.    Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent: - PUG Municipiul Arad și Regulamentul Local de Urbanism.

 • j.     Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: - Două dintre punctele termice sunt amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice, respectiv PT 4 Macul Roșu și PT 2 Lac.

 • 2.2 Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

 • a.    destinație și funcțiuni: - Prin proiect este vizată modernizarea rețelelor termice secundare aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT Ocsko Terezia.

 • b.    caracteristici, parametrii și date tehnice specifice, preconizate:

Prin prezenta temă de proiectare se solicită:

Punctele termice existente care deservesc zonele se vor propune spre reabilitare, atât din punct de vedere al construcției, cât și al dotării tehnice cuprinzând: dotarea cu echipamente noi a punctelor termice, înlocuirea conductelor cu țeava preizolată, amplasarea sau nu în canale termice existente,în funcție de propunerea proiectantului;

Rețeaua pentru agent termic secundar, se va înlocui cu țeavă preizolată spre toți consumatorii, urmând un traseu strict pe domeniul public;

Se vor reamplasa pe domeniul public acele rețele aflate pe zone proprietate publică;

Dacă este cazul, se va reface și rețeaua de agent primar pentru fiecare punct termic;

Realizarea racordurilor și rebranșării tuturor consumatorilor aferenți punctelor termice studiate;

Refacerea spațiilor afectate de săpături la forma inițială (carosabil, trotuare, zone verzi), se vor cuprinde inclusiv împrejmuirile, gazon, gard viu, etc.

Observație:

Proiectantul, după analiza la fața locului a condițiilor de amplasament, va putea face și alte propuneri de realizare a obiectivului de investiție, care vor putea deveni definitive doar în condițiile în care sunt acceptate de beneficiar.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

 • c.    nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare: - Se vor respecta condițiile impuse de avizatorii documentației

 • d.    număr estimat de utilizatori: -II .497 consumatori racordați la rețelele termice în studiu

 • e.    durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: - 24 — 36 ani (conform „Catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe")

 • f.     nevoi/solicitări funcționale specifice: -

 • g.    corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului: - Se vor respecta cerințele Certificatului de Urbanism și a avizelor solicitate prin acesta.

 • h.    stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului: h.l. DALI — ul va trata fiecare punct termic în parte;

h.2. Devizul general se va structura conform HG 907/2016 și va cuprinde detaliat și separat pentru fiecare punct termic, costurile estimate cu evidențierea caracteristicilor fiecărui utilaj / echipament sau dotare.

 • 2.3 Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia: HGR 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul—cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Certificatul de Urbanism

Normativul de proiectare și execuție rețele preizolate — N.P. 29/2005.

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR SI A DEFICIENTELOR

Necesitatea acestor lucrări a aparut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum si rețelele secundare aferente,au fiabilitate scazuta,un grad avansat de uzură,durate de serviciu depășite,reparații curente si capitale frecvente,costuri de exploatare ridicate si importante pierderi de agent termic si de căldură.

Exista doua tronsoane de rețea reabilitate recent cu conducte preizolate,montate direct in pamant pe străzile Razboieni,parțial Petru Rares si Comunarzilor,respectiv din curtea scolii generale Aron Cotrus.Asupra acestora nu se va mai interveni.

De asemenea s-a constatat ca anumite tronsoane ale rețelei, se afla situate pe terenuri private,facand imposibila intervenția in caz de avarii.Este cazul terenurilor aferente imobilelor de pe str.Egalitatii nr. 17 - 19, str.Comunarzilor nr.13 si str.St.O.Iosif nr.8 - 8A.

Prin aceasta investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare si realizarea monitorizării,in vederea preluării in dispecerat a datelor de funcționare ale 310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nrj.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

punctului termic,a controlului si efectuării comenzilor de reglare din dispecerat, precum si reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Acest punct termic,este un punct termic relativ mare,situat în apropierea unei zone cu densitate mare a populației-blocuri de locuințe,dar alimentează si clădiri individuale-case de locuit,cu densitate mai scăzută. Prin modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice pentru Încălzirea lor si echilibrarea hidraulică la nivel de ramura sau branșament, după caz,se vor putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta,precum si acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea in condiții de eficiența energetică optimă a punctului termic si a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Se are in vedere modernizarea instalațiilor din punctul termic precum si monitorizarea acestora prin integrarea lor intr-un dispecerat tipSCADA,a controlului si a efectuării comenzilor de reglare din dispecerat,precum si reabilitarea rețelelor secundare aferente.Se va asigura echilibrarea hidraulica a sistemului de distribuție a energiei termice pentru Încălzire,la nivel de ramura sau branșament, după caz.

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE
 • 3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

In prezent ansamblul de clădiri cuprins intre străzile Petru Rares,Egalitarii,Crasna,Zsigmond Moricz si Porumbiței dispune de un punct termic de zona - PT 5 GRĂDIȘTE.

De la acest punct termic sunt alimentate cu energie termica pentru incalzire imobilele de pe străzile :

 • -  Str.Crasna

 • -  Str.Egalitatii

 • -  Str. Petru Rares

 • -  Str. Razboieni

 • - Aleea Romanța

 • -  Str. St.O.Iosif

 • -  Str. Comunarzilor

 • -  Str. Zsigmond Moricz

Reprezentarea grafica a zonei deservite de acest punct termic este redata in planșa Plan de încadrare in zona - Zona PT 5 GRĂDIȘTE - RT_01/PT_GR.

Datele tehnice aferente imobilelor arondate la punctul termic existent: suprafețe de incalzire domeniu particular,domeniu comercial,necesar de căldură

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 580 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr. J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

pentnj încălzire,număr de persoane,echivalenții obiectelor sanitare,debitele aferente de a.c.c. sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.l.

Diametrele tronsoanelor de încălzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum (acolo unde exista),existente,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.2.

Rețelele de agent termic secundar aferente punctului termic 5 GRĂDIȘTE sunt amplasate in spațiul dintre străzile: Petru Rares,Egalitatii,Crasna,Zsigmond Moricz si Porumbitei.Lungimea totala a acestora este de cca. 2615 m.

Alimentarea cu agent termic primar a punctului termic se face din magistrala III,aflata pe strada Petru Rares.

Imobilul destinat modernizării este situat in mun. Arad, cartier Grădiște, strada Crasna,fara CF, beneficiar muicipiul Arad.

Suprafața construcției propusa pentru modernizare este de 171,65mp.

Vecinătăți:

 • - nord - circulații, parcare, alee

 • - sud - spațiu verde

 • - est - circulații, Bl. F, sc. A-B;

-vest -teren proprietate privata -școala gimnaziala Aron Cotrus

Din punct de vedere funcțional, clădirea este compartimentata asftel:

 • - punct termic -105,34 mp, pard. beton cu acces din exterior - fațada principala

 • - birou - 6,75 mp, pard. gresie cu acces din punct termic

 • - hol -1,62 mp, pard. gresie cu acces din birou.

-wc — 1,25 mp, pard. gresie cu acces din hol.

 • - dus - 2,08 mp, pard. gresie cu acces din hol.

 • - magazie- 8,41 mp, pard. gresie cu acces din exterior, fațada principala

 • - post trafo - 22,12 mp, nu se vor executa lucrări de modernizare in interiorul spațiului.

TOTAL SUPRAFAȚA UTILA: 147,56 mp.

Accesul in incinta clădirii se realizează din fațada principala (latura estica ) si din fațada laterala dreapta (latura nordica)

Reprezentarea grafica a clădirii existente,aferente punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE este redata in planșele nr.A_02, A_03.

Conform codului de proiectare seismica PI00-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Arad sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc -0.7 sec, a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului 00=3.00, a spectrului normalizat de răspuns elastic pentru zona Banat fig.

 • 3.4. (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0.16g.

Factorii genetici ai climei (variația solară, bilanțul radiativ, poziția geografică, altitudinea, circulația maselor de aer, caracterul suprafeței active) determină existența pe teritoriului județului Arad a unui climat temperat continental moderat cu 310012 Arad, B-dul St. Auguslîn Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

influențe oceanice. Regimul temperaturii aerului înregistrează valori medii anuale în jurul a 10,8 °C, cu abateri maxime de 2 °C în plus sau în minus de Ia un an la altul.

Din punct de vedere al precipitațiilor, indicele valorii medii anuale oscilează în jurul valorii de 577 mm în zonă.

Furtuni puternice, căderi de grindină, ploi deosebit de abundente (45 1/mp) sunt sporadice și la intervale mari, neexistând o statistică în acest sens.

Umezeala medie a aerului este în ianuarie de 88 %, iar în iulie sub 64 %.

înghețul timpuriu se produce la finele lunii octombrie; intervalul zilelor fără îngheț însumează 180 zile.

Studii de teren

Studiul topografic a fost pus la dispoziție de autoritatea contractanta,prin anexa la Certificatul de urbanism.

Terenul studiat este sistematizat pe verticala, și nu prezintă diferente majore de teren.

Din punct de vedere peisagistic, terenul este situat intr-o zona de câmpie fara diferente semnificative de nivel.

Studiul geotehnic

Geologia și geomorfologia zonei

Amplasamentul este situat în Municipiul Arad Județul Arad.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fîzico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Câmpia Aradului este situată intre Munții Zarandului si albiile Ierului si Mureșului Mort ,în continuarea Câmpiei Crișurilor,la sud de linia localităților Pâncota,Caporal Alexa, Olari,Simand si Sânmartin până în valea Mureșului între Pauliș și Pecica.Spre rama muntoasă are altitudini de aproape 120 m,iar în vest puțin peste 100 m.La poalele munților Zarandului se distinge o fâșie de câmpie piemontană care nu ajunge până la Mureș și care trece treptat într-o fâșie ceva mai joasă (puțin peste 100 m),cu caractere de câmpie de divagare vizibilă la Cutiei. Ca urmare a extinderii conului de dejecție al Mureșului,Câmpia Aradului este formată din pietrișuri,nisipuri si argile.

La est de Arad apar loessuri si depozite loessoide,iar in împrejurimile localității Curtici,nisipuri eoliene cu relief de dune fixate.

Depozitele cuatemare,cele care constituie terenurile de fundare,sunt reprezentate în general,prin 3 tipuri genetice de formațiuni:

•aluvionare-aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;

•gravitaționale-reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă,ce se dezvoltă în zona de “ramă” a depresiunii;

•cu geneză mixtă (eoliană,deluvial-proluvială)-reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

310012 Arad, B-dul SI. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Rețeaua hidrografică

Mureșul este un râu, care curge în România si Ungaria,în lungime de 789 km și se varsă în Tisa. Mureșul izvorăște din Munții Hășmașu Mare,străbate Depresiunea Giurgeu și Defileul Deda-Toplița, traversează Transilvania separând Podișul Tâmavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-Iulia-Turda,în Carpații Occidentali separă Munții Apuseni de Munții Poiana Ruscă,străbate Dealurile de Vest,Câmpia de Vest trecând prin Municipiul Arad spre Ungaria,unde se varsă în râul Tisa.Pentru 22,3 km marchează frontier româno-ungară.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:

-apă freatică cantonată și cu circulația în aluviunile recente din lunca pâraielor din zonă,la adâncimi relativ reduse,de 1,00...2,00 m și care este în strânsă legătură cu volumul precipitaților;

-apă subterană freatică cantonată și cu circulația în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,00...15,00m;

-apă subterană de adâncime medie și mare.

In lucrare sunt propuse lucrări de înlocuire instalații existente in interiorul clădirii,respectiv cele exterioare,cu preponderenta pe trasee existente si la adâncimi de pozare de cca. 1.0 m.

 • e) Utilitati tehnico - edilitare existente in zona

In zona exista următoarele tipuri de utilitati tehnico - edilitare,care in prezent sunt funcționale si asigura desfășurarea activitatilor din zona:

Rețele alimentare cu apa rece de consum (potabila)

In zona exista rețele publice pentru alimentarea cu apa rece (potabila) pentru consum uzual menajer si irigații spatii verzi.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu apa rece de consum, aferente zonei deservite de punctul termic PT 5 GRĂDIȘTE redata in planșele anexe Avizului CAA.

Rețele alimentare cu apa stingere incendii

In zona exista rețele publice pentru alimentarea cu apa de stingere incendii.Acestea deservesc instalațiile de stingere incendii (hidranti) interioare si exterioare din incinta operatorilor economici cat si a celor de pe domeniul public.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu apa stingere incendii, aferente zonei deservite de punctul termic PT 5 GRĂDIȘTE redata in planșele anexe Avizului CAA.

Rețele canalizare menajera

In zona exista rețele de canalizare menajera in regim de curgere gravitaționala,realizate din tuburi din diverse materiale (PVC,beton,etc). Deversarea se face in cămine din beton ,de unde se realizează colectarea spre statia de epurare.

310012 Arad, B-dul St. Augustln Doinaș, NR 12,bl.M10,ap8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Reprezentarea grafica a rețelelor de canalizare menajera, aferente zonei deservite de punctul termic PT 5 GRĂDIȘTE redata in planșele anexe Avizului CAA.

Rețele canalizare pluviala

In zona exista rețele de canalizare pluviala in regim de scurgere gravitaționala,realizate din diverse materiale (PVC,beton,etc).

Reprezentarea grafica a rețelelor de canalizare pluviala, aferente zonei deservite de punctul termic PT 5 GRĂDIȘTE redata in planșele anexe Avizului CAA.

Rețele alimentare cu gaze naturale

In zona exista rețele de distribuție a gazelor naturale presiune medie si presiune redusa,in sistem subteran si suprateran,prin conducte PE-HD si otel.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu gaze naturale, aferente zonei deservite de punctul termic PT 5 GRĂDIȘTE redata in planșele anexe Avizului Delgaz Grid.

Rețele alimentare cu energie electrica

In zona exista rețele de distribuție energie electrica medie tensiune 20 kV si joasa tensiune 0.4 kV,in sistem aerian si subteran..De asemenea exista rețele electrice de iluminat stradal 0.4 kV.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu energie electrica, aferente zonei deservite de punctul termic PT 5 GRĂDIȘTE redata in planșele anexe Avizului Enel.

Rețele telefonie

In zona exista rețele de telefonie,in sistem de canalizatie subterana.

Reprezentarea grafica a rețelelor de telefonie, aferente zonei deservite de punctul termic PT 5 GRĂDIȘTE redata in planșele anexe Avizului Telekom.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc,antropici si naturali.

Nu este cazul.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura

Prin certificatul de urbanism nu au fost solicitate avize in acest sens.

Aceasta zona este de construcție relativ recenta,prin urmare nu exista monumente istorice sau de arhitectura, cu care sa interfereze lucrările de modernizare rețele si clădire punct termic.

 • 3.2 REGIMUL JURIDIC
 • a) Rețelele termice se afla in proprietatea Municipiului Arad.

Imobilul destinat modernizării - clădirea punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE este situat in mun. Arad, str. Crasna, cartier Grădiște, jud. Arad, pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Arad.

Clădirea PT rezulta in patrimoniul privat al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD .In acest sens se va constitui dreptul de uz in favoarea Municipiului Arad.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Destinația si folosința actuala : sistem de termoficare urbana,producere si distribuție agent termic secundar pentru încălzire si apa calda de consum.

 • b) Nu este cazul

 • c) Nu este cazul.

 • 3.3 CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

 • a) Categoria si clasa de importanta

Din punct de vedere al categoriei de importanta - conform HG 766/1997 construcțiile existente se incadreaza in categoria „ D ” fiind de importanta redusa.

Din punct de vedere al clasei de importanta clădirile se incadreaza in „ Clasa 3 ” caracterizate de un pericol redus de pierderi de vieți omenești in caz de avariere la cutremur.

 • b) Cod in lista monumentelor istorice

Nu este cazul.

 • c) Ani / perioade de construire

 • - Clădirea punctului termic,in funcțiune,construita in anii 1965

 • - Rețelele de agent secundar sunt in funcțiune din 1967

 • d) Suprafața construita

Suprafața totala a construcției este de 171,65 mp, iar suprafața aferenta punctului termic este de 171,65 mp.

Suprafața totala utila a construcției este de 146,56 mp.

 • e) Suprafața construita desfasurata

Suprafața totala a construcției este de 171,65 mp.

e) Valoarea de inventar

Valoarea de inventar a rețelelor termice agent secundar termic este de 511.143,65 lei. (conform Lista de inventariere CET Arad)

Valoarea de inventar a construcției este de 48.538,55 lei. (conform Lista de inventariere CET Arad)

Valoarea de inventar a instalațiilor si echipamentelor in punctul termic este de 56.773,62 lei. (conform Lista de inventariere CET Arad)

e) Alti parametri

Punctul termic se compune din:

-clădirea punctului termic

-instalații termomecanice pentru agentul primar

-instalații de preparare si pompare agent termic secundar

-instalații electrice de iluminat si forța

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

-instalații de urmărire a parametrilor funcționali ai agentilor termici -alte funcțiuni conexe,grup sanitar,spațiu personal deservire,etc

Sistem constructiv existent (pentru clădire punct termic):
 • - fundații beton armat

 • - structura cadre - stâlpi, grinzi B.A., acoperiș chesoane prefabricate din beton.

 • - inchideri laterale zidărie cărămidă

 • - pereți de compartimentare din zidărie cărămidă

 • - pardoseli din beton.

 • - invelitoare din membrana bituminoasa, accesorii tabla (jcheaburi, burlane, tabla calcane)

 • - ferestre tamplarie metalica, geam sticla simpla, uși tamplarie metalica și lemn la interior;

Sistem constructiv existent (pentru instalații si echipamente termice in punctul termic):

Punctul termic PT 5 GRĂDIȘTE funcționează cu schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic de incalzire,respectiv schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic apa calda de consum.

Pompele de circulație pentru agentul de incalzire sunt,de tip pompe centrifugale,acționate electric,cu turatie constanta,care nu permit variația debitului de la același utilaj.Exista o singura unitate dublucorp, care este actionata electric si care permite prin convertizorul de frecventa,montat ulterior , si care asigura debit variabil,in funcție de variația consumului din sistem.Sistemul de menținere al presiunii din rețeaua de agent secundar,cu alimentare din rețeaua de agent primar este o adaptare rudimentara a unui regulator de presiune.

Pompele de reciculare pentru apa calda de consum sunt,de tip pompe centrifugale,acționate electric,cu turatie constanta,care nu permit variația debitului de la același utilaj.

Sistemul de menținere al presiunii din rețeaua de agent secundar,cu alimentare din rețeaua de agent primar este o adaptare rudimentara a unui regulator de presiune.

Elementele de inchidere de pe conducte,sunt vane de diferite tipuri :cu sfera,cu sertar.

Aparatele de măsură si control sunt termometre cu imersie,respectiv manometre cu cadran.

Izolațiile termice sunt cu preponderenta din saltele din vata minerala,caserata pe folie din aluminiu.

Sistem constructiv existent (pentru instalații si echipamente electrice in punctul termic):

Pentru obiectivul studiat consumatorii de energie electrică sunt constituiți din corpuri de iluminat interior, prize monofazate și trifazate pentru utilizare generală (lucrări de intervenție/întreținere etc) și pompele de circulație a 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

agentului termic. Circuitele electrice pentru alimentarea acestora sunt executate în general cu cabluri pozate aparent pe elementele de construcție. Iluminatul spațiilor interioare se face cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorecente montate aparent sau suspendat.

Sistem constructiv existent (pentru rețele termice-agent secundar):

Rețelele de agent termic secundar sunt realizate in sistem de doua țevi pentru încălzire (tur + retur),doua țevi pentru apa calda de consum (alimentare +recirculare).

Izolația termica este din vata minerala,protejata cu carton bitumat.

Amplasarea rețelelor este subterana,in canale termice din beton,respectiv in subsolul blocurilor de locuințe.

Lungimea totala a rețelelor existente este de cca. 2615 m.

Sistem constructiv existent (pentru rețele termice-agent primar):

Rețelele de agent termic primar sunt realizate in sistem de doua țevi (tur + retur).

Amplasarea rețelelor este parțial subterana in canale termice din beton si parțial supraterana,urmând traseul împrejmuirii limitei de proprietate a scolii din vecinătate.

 • 3.4 ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE

Din expertiza tehnica, rezulta următoarele probleme legate de starea si funcționalitatea instalațiilor aferente punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE :

 • -  Modificare număr consumatori prin debransari

Din suprafața radianta inițiala,furnizata de către PT 5 GRDISTE, de 12.614 mp ,in prezent valoarea este diminuata prin debransari la 8.533 mp,adica o micșorare semnificativa a consumului termic.Se observa si o diminuare semnificativa a consumului de apa calda menajera,care in prezent,tot din datele furnizate de CET,s-a ajuns la o valoare maxima de consum de 4,5 mc/h.

 • -  Racordul de agent termic primar

Din informațiile de la CET,in ceea ce privește racordul de agent termic primar al punctului termic,s-au semnalat avarii repetate la conductele stradale - porțiunea subterana,în perioada ultimilor ani.

 • -  Rețele agent termic secundar

In prezent rețelele de agent termic secundar care deservesc zona sunt compuse din 4 conducte: încălzire tur - retur,apa calda menajera si circulație apa calda menajera.Acestea sunt izolate termic cu vata minerala,protecție din carton bitumat si amplasate parțial in canale termice din beton,acoperite cu capace carosabile din beton,parțial aparent in subsolurile clădirilor.

Vechimea acestor rețele este de cca. 45 ani,ele fiind depășite atat fizic cat si moral,generând disfunctionalitati in regimul de lucru si pierderi nejustificate de căldură,care ajung pana la nivel lunar de 39,49% (conform tabel comunicat de 310012 Arad, B-dul St. Augustln Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud,Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

CET Arad) ,precum si pierderi masice de agent apa calda de consum pe traseu,care ajung pana la nivel lunar de 21,31% (conform tabel comunicat de CET Arad).

De asemenea,datorita vechimii conductelor,se produc avarii frecvente pierderi masice de agent pe traseu,care ajung pana la nivel de cca 460 mc/luna (conform tabel comunicat de CET Arad).

Exista doua tronsoane de rețea reabilitate recent cu conducte preizolate,montate direct in pamant si anume tronson 1.3 - 1.7 si 1.3 -1.6 pe străzile Razboieni,parțial Petru Rares si Comunarzilor,respectiv 4.0 - 4.3 si 4.1-4.2 din curtea scolii generale Aron Cotrus.Asupra acestora nu se va mai interveni.

Sinteza pierderilor de energie termica pentru sezonul Oct. 2017- sept.2018 este

Total energie termica intrata in PT...........................3.481,37 Gcal

Total energie termica facturata la consumator...........2.780,53 Gcal

Total pierderi energie termica....................................1.060,84 Gcal

Pierdere procentuala medie pentru sezon.....................30,28 %


Sinteza pierderilor volumetrice de agent termic secundar pentru încălzire pentru sezonul Oct. 2017 - sept.2018 este

Total volum agent termic pierdut..................................943,00 mc

Sinteza pierderilor volumetrice de agent termic secundar apa calda de consum pentru sezonul Oct. 2017 - sept.2018 este

Total volum acc plecat din PT....................................15.261,00 mc

Total volum acc facturata la consumator.....................12,760,56 mc

Total volum acc pierdut.................................................2.500,46 mc

Pierdere procentuala medie pentru sezon......................16,04 %

S-a mai observat si inexistenta sau dimensionarea necorespunzatoare a conductelor de recirculare apa calda de consum,fapt care duce si el la pierderi de căldură pe traseu si disconfort sesizat la nivel de consumator.

Datele tehnice aferente tronsoanelor existente de rețea agent secundar : lungimi,diametre conducte de încălzire, apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.2.

Reprezentarea grafica a traseelor conductelor de agent termic secundar este redata in planșa Plan rețele termice - Situația existenta RT 02 / PT_GR.

- Instalații termomecanice punct termic

Punctul termic PT 5 GRĂDIȘTE,a fost dat in folosința in anul 1965 si funcționează cu schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic de incalzire,respectiv schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic apa calda de consum. Acestea au fost puse in funcțiune in anul 2003.

Pompele de circulație pentru agentul de incalzire sunt,de tip pompe centrifugale,acționate electric,cu turatie constanta,care nu permit variația debitului

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8. tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

de la același utilaj.Exista o singura unitate (fara a avea rezerva) care este actîonata electric si care permite prin convertizorul de frecventa,montat ulterior, sa asigure debit variabil,in funcție de variația consumului din sistem.

Gradul de uzura fizica si morala a statiei de pompare este mare datorita duratei de exploatare a pompelor de peste 15 ani.

Sistemul de menținere al presiunii din rețeaua de agent secundar nu utilizează vase de expansiune si supape de siguranța ci se realizează printr-un racord direct,tip bypass dintre rețeaua primara si secundara si un regulator de presiune. Acest sistemeste un procedeu nesigur de funcționare a instalației circuitului secundar.

Elementele de inchidere de pe rețele ,sunt vane de diferite tipurkcu sfera,cu sertar.Modul de îmbinare este cu flanse la cele de dimensiuni mari,respectiv cu filet la cele de dimensiuni reduse :pentru conducte secundare,goliri,aerisiri,etc

Din cauza vechimii lor,unele vane de inchidere nu pot fi inchise etanș ,iar altele prezintă urme de scurgeri si rugina.

Izolațiile termice sunt cu preponderenta din saltele din vata minerala,caserata pe folie din aluminiu.Ele prezintă in multe locuri deteriorări,neetanseitati si improvizații.

S-a constatat de asemenea tronsoane de țeava extrase din instalație,care au fost puternic corodate si care au fost înlocuite.

Schemele de principiu,se regăsesc in planșa : Schema de principiu - Situația existenta - T_0l / PT_GR.

- Instalații electrice punct termic

Pentru obiectivul studiat consumatorii de energie electrică sunt constituiți din corpuri de iluminat interior, prize monofazate și trifazate pentru utilizare generală (lucrări de intervenție/întreținere etc) și pompele de circulație a agentului termic. Circuitele electrice pentru alimentarea acestora sunt executate în general cu cabluri pozate aparent pe elementele de construcție. Iluminatul spațiilor interioare se face cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorecente montate aparent sau suspendat.

Instalațiile electrice existente au o durată de viață îndelungată fiind parțial degradate, nu prezintă siguranță în exploatare în ansamblul lor și nu corespund din toate punctele de vedere actualelor norme și reglementări. Există aparataj (întrerupătoare, prize) care este deteriorat în parte, prize care nu sunt prevăzute cu contacte de protecție legate la priza de pământ, unele corpuri de iluminat sunt parțial degradate, iar iluminatul interior nu asigură nivelele de iluminare corespunzătoare în toate spațiile. în tabloul electric nu sunt prevăzute protecții diferențiale pentru circuitele de prize.

In afara expertizei tehnice de instalații, au mai rezultat următoarele lucrări de modernizare necesare,care constau în refacerea învelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), Înlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului judArad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • 3.5 STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL APLICĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE

In prezent,starea instalațiilor si a construcțiilor aferente nu permit respectarea celor 7 cerințe care se refera la calitate:

A rezistenta mecanica si stabilitate;

B securitate la incendiu;

C igiena,sanatate si mediu înconjurător

D siguranța si accesibilitate in exploatare;

E protecția împotriva zgomotului;

F economie de energie si izolare termica

G utilizare sustenabila a resurselor naturale

 • 3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI VARIANTE SOLUȚII INTERVENȚIE

Față de cele constate pe teren, a datelor primite de la CET Arad,a documentelor de evidenta a consumatori lor,cat si din discuțiile purtate cu personalul de exploatare,rezulta următoarele:

In punctul termic,utilajele,armaturile si conductele de legătură sunt intr-o stare avansata de uzura,fapt care nu asigura o buna funcționare si o siguranța in exploatare a punctului termic.

Utilajele,schimbătoarele de căldură,pompele de circulație,cat si echipamentele de reglaj si siguranta,sunt invechite si nu mai prezintă performante funcționale care sa duca la o funcționare sigura si eficienta a agentului termic către consumatorii racordați.

Fata de cele constatate rezulta necesitatea prevederii in punctul termic a utilajelor performante,care sa fie cu control automat asupra eficientei funcționale si care sa permită o siguranța in exploatare si o funcționare cat mai sigura a agentîlor termici racordați.

Calitatea rețelelor termice , vechimea acestora si a izolațiilor termice neperformante,produc pierderi termice însemnate,cu o mărire a costurilor furnizării energiei termice si a apei calde menajere.

Totodată menționam faptul ca desele avarii duc la oprirea instalațiilor,cu implicații directe asupra confortului termic din locuințe,marindu-se totodată costurile de exploatare in detrimentul avantajelor sistemului termic si apa calda menajera.

310012 Arad, B-dul St. Augustîn Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Rețelele exterioare vor putea fi inlocuite}pastrandu-se traseele existente,prin conducte preizolate,care au si sistem electric de urmărire localizare defecțiuni in conducte. Se realizează astfel o siguranța sporita a sistemului,prin depistarea exacta a locului de defecțiune,tar pierderile termice prin izolații sunt considerabil reduse.

Pe baza acestor concluzii,propunem realizarea unui punct termic modem,complet automatizat si dispecerizat.Se va asigura posibilitatea de a primi informații, in timp real,despre parametrii măsurati in punctul termic și de a transmite la distanță instrucțiuni dispeceratului central de tip SCADA.Rețeaua secundară aferenta punctului termic se va reabilita si se va asigura echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament,respectiv utilizator (punct de măsură).

Prin aceasta investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare si realizarea monitorizării,in vederea preluării in dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic,a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat.

DALI este structurat pe lucrări,după cum urmează:

 • - Modernizarea instalațiilor interioare din punctul termic;

 • - Monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic;

 • - Reabilitarea și modernizarea clădirii punctului termic.

 • - Desființarea traseelor de rețea de pe domeniul privat

 • - Modernizarea rețelei termice de distribuție agent termic secundar,inclusiv echilibrarea hidraulică;

 • - Modernizarea racordului de agent termic primar al punctului termic

Pentru realizarea obiectului de investiții au fost identificate două variante tehnico-economice:

Varianta 1.

Proiectul in varianta 1 va analiza:

 • 1.1. Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic,mai puțin cele reabilitate curând (amintite mai sus) cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,am plasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile blocurilor de locuințe pe care le alimenteaza.Exista tronsoane de retea care sunt amplasate pe terenuri private.Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

Rețelele secundare sunt constituite din conducte de încălzire tur-retur conducta de alimentare cu apă caldă de consum si conducte de recirculare apă caldă. 310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire,se vor utiliza conducte din oțel negru,preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare,vor fi prevăzute conducte din PEX,în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur-retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare: 6 bar

-temperatura apă caldă de consum: 55°C

-presiunea maximă operare:10 bar

Pe rețea sunt prevăzute vane de secționare în câteva noduri importante, pe principalele ramificații ale rețelei,astfel încât să se poată izola diferite ramuri în mod independent.

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de branșament.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circulară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de tp 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.Bașele vor fi protejate cu grilaje metalice.

Toate armăturile de golire ce se vor monta în căminele racord,respectiv în căminele de goliri,vor fi prevăte cu mufe rapide pentru montarea racordului de golire la instalația aferentă.

Vor fi prevăzute și noduri de secționare cu vane de închidere,aerisire si golire,montate in căminele de rețea.

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,perfbrmante,cu obturator sferic, PN 16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu fianșe,în cămine.

Recircularea va fi condusă doar la capetele fiecărei ramuri.

Circuitul secundar se va echilibra hidraulic,prin montarea de regulatoare de presiune diferențiala si vane partener de echilibrare hidraulică, la limita fiecărui branșament,în căminul de contorizare sau în camera tehnică a mijloacelor de măsură,în amonte de contorul de decontare,după caz.

Datele tehnice aferente tronsoanelor propuse in varianta 1 de rețea agent secundar : lungimi,diametre conducte de încălzire, apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.3.

Reprezentarea grafica a traseelor conductelor de agent termic secundar este redata in planșa Plan rețele termice - Situația proiectata RT_03 / PT_GR.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nrJ.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • 1.2.Modernizarea și reabilitarea instalațiilor din punctul termic

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 14O°C -presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50cC

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire:10/55°C

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum(acc).

Se vor prevedea un număr de cate 2 schimbătoare de căldură pentru preparare ace,respectiv pentru încălzire montate în paralel între ele.

Echipamentele vor fi preasamblate uzinal in subunități de tip module : de încălzire,de preparare acc,de pompare,de expansiune/adaos si degazare.

Cerințe minime îndeplinite de punctul termic:

-Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic (controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele două rețele- primară și secundară;

-Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 x presiunea nominală (PN),conform PED;

-Aparatele de măsură-manometre și termometre-digitale vor fi prevăzute cu posibiltatea de transmitere a informației la dispecerat;

-Toate aparatele și instalațiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva creșterii presiunii ș temepraturii peste limitele admise,aplicându-se după caz,prevederile STAS 7132 și prescripțiile tehnice C4. Supapele de siguranță pentru circuitul secundar de încălzire și pentru circuitul de prepararea apei calde de consum,vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalației;

-Punctele termice vor fi în concordanță cu Normele Europene în vigoare în ceea ce privește echipamentel sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8. tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

-Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic pentru circuitul primar și tipul constructiv cu obturator sferic sau cu sertar,pentru cele montate în circuitul secundar (nu se acceptă vane fluture);

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate împotriva coroziunii în medii umede,prin aplicarea unei grunduiri performante

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și mecanic cu vată bazaltică caserata pe folie din aluminiu;

-Sunt asigurate pe toate tronsoanele,elementele de legătură care să permit demontarea ușoara în caz de avarie sau lucrări de întreținere (flanșe sau racorduri olandeze);

-Toate supapele de siguranță,respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi prevăzute cu țevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei, pentru protecția elementelor sub tensiune și pentru respecatrea normelor de protecția muncii;

-Toate intrările și ieșirile schimbătoarelor de cădură vor fi prevăzute cu robineți de separare care să permit izolarea schimbătoarelor de cădură de restul instalației.

-Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de cădură vor fi prevăzute cu robineți pentru purjarede minim DN 25.

Monitorizarea se va face în vederea preluării,arhivării,controlului și analizei datelor de funcționare ale punctului termic,precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat și asigurarea posibilități realizării reglării automate a parametrilor de funcționare ai punctului termic.

în studiul de fezabilitate sunt prezentate soluții pentru asigurarea condițiilor tehnice pentru realizarea monitorizării în dispeceratul central ale tuturor datelor de funcționare ale punctului termic în dispeceratul central SCADA.

Echipamentele și traductoarele montate vor permite monitorizarea instalației și efectuarea de intervenții / acțiuni asupra acesteia,prin intermediul controlerului bidirecțal. Totodată sistemul va dispune de posibilități care să permit implementarea aplicațiilor,astfel ca:

-să poată fi executate pe sisteme/echipamente provenind de la mai mulți furnizori;

- să poată conlucra cu alte aplicații realizate pe sisteme deschise (inclusiv la distanță);

-să prezinte un stil consistent de interacțiune cu utilizatorul;

-să permit arhivarea,analiza și transmiterea automata,în timp real,a tuturor comenzilor.

Se vor prevedea inclusiv traductoarele de semnale (presiune, temperatură....), interfețele dintre echipamentele de măsură și control,respectiv elementele comandate (servovane, vane,pompe...) și

310012 Arad, 0-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

regulatorul de comandă din punctul termic,precum și convertizoarele de frecvență și cablajele aferente, inclusiv lucrările de montaj ale acestora.

De asemenea va fi prevăzut echipamentul de transmitere la distanță prin cablul de fibră optică.

 • 1.3.Reabilitarea clădirii punctului termic

Prin prezentul proiect se propune modernizarea clădirii cu funcțiunea punct termic, amplasata în mun. Arad, str. Crasna, jud. Arad.

Lucrările de modernizare constau în refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), înlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare Ia pereți.

Se vor avea in vedere următoarele lucrări de intervenții asupra clădirii:

 • - se vor îndepărtă tencuielile de la pereți și tavane, acolo unde este necesar;

 • - se va îndepărtă invelitoare din membrana bituminoasa și umplurile aferente, pana la chesoanele din beton, în vederea refacerii acesteia cu strat termoizolatie, bariera împotriva vaporilor și invelitoare membrana bituminoasa;

 • - se vor inlocui toate jgheaburile și burlanele și vor fi refăcute calcanele ;

 • - se vor inlocui toate ferestrele existente cu tâmplarii din aluminiu, geam termopan

 • - se vor inlocui ușile exterioare ;

 • - se vor închide golurile de geam cu zidărie cărămidă - conform plan intervenții.

 • - la interior se vor reface tencuielile interioare (pereți și tavane) acolo unde necesar, după care se va aplica glet sau tinci pe pereți și tavane, după care se va aplica finisajul - vopsea lavabila.

 • - în zona grupurilor sanitare și birou se vor realiza pardoseli din gresie, placari cu faianța Ia pereți și se vor monta uși din PVC.

 • - se vor repara tencuielile exterioare acolo unde este necesar, după care se vor aplica zugrăveli lavabile de exterior.

 • - se vor realiza pardoseli interioare din beton în spatiile aferente punctului termic.

 • 1.4 Reabilitarea parțiala a racordului de agent termic primar aferent punctului termic de zona

In prezent rețelele de agent termic primar din zona studiata sunt:

Pe strada Petru Rares, exista o rețea de agent termic primar CET - Magistrala III, subterana,cu diametrul de 2 x DN 300 mm.

Racordul de agent termic primar CET al punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE, cu diametrul de 2 x DN 125 mm.

Acest racord termic este parțial subteran si parțial suprateran. Conductele subterane sunt amplasate in canale termice prefabricate din beton armat. Acoperirea 310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

canalelor este realizata cu capace prefabricate din beton armat.Conductele aeriene urmăresc traseul imprjmuirii terenului aferent scolii gimnaziale Aron Cotrus.

Conductele sunt țevi din otel negru, prevăzute cu izolație din vata minerala, protejate cu carton bitumat,respectiv tabla otel.

De-a lungul rețelei exista cămine de vizitare.De asemenea exista puncte fixe,pentru limitarea dilatărilor.

Alimentarea cu energie termica a punctului termic se va realiza in modul următor:

 • - Se va reface doar partea subterana a racordului punctului termic PT 5

GRĂDIȘTE, cu diametrul de 2 x DN 125 mm,pe traseul actual

 • - Punctul de racordare se va păstră de asemenea

 • - In vederea racordării proiectate se vor prevedea cămine echipate cu vane de

închidere, respectiv de golire a tronsoanelor noi.

 • - Pe rețelele existente se vor realiza căminele : „PI” pe poziția căminului

existent si căminul „P2” in punctul de trecere din amplasare subterana in amplasare supraterana a racordului

Traseul racordului de agent termic primar se va amplasa strict pe domeniul public si va avea o lungime totala de cca. 100 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de inalta densitate si se vor monta îngropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea înglobate in termoizolatie cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Pe perioada lucrărilor, zonele afectate de intervenții vor fi marcate, semnalizate si protejate corespunzător,după caz.

Zonele afectate de lucrări se vor aduce la starea inițiala in funcție de destinația lor: acces carosabil, pietonal, spatii verzi, etc.

Varianta 2.

Proiectul in varianta 2 va analiza:

 • 2.1. Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic,mai puțin cele reabilitate curând (amintite mai sus) cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,am plasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile blocurilor de locuințe pe care le alimenteaza.Exista tronsoane de rețea care sunt amplasate pe terenuri private.Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830124.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Rețelele secundare sunt constituite din conducte de încălzire tur-retur conducta de alimentare cu apă caldă de consum si conducte de recirculare apă caldă.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire,se vor utiliza conducte din oțel negru,preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare,vor fi prevăzute conducte din PEX,în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur-retur :65°C/50°C

-presiunea maximă operare: 6 bar

-temperatura apă caldă de consum: 55°C

-presiunea maximă operare:10 bar

Pe rețea sunt prevăzute vane de secționare în câteva noduri importante, pe principalele ramificații ale rețelei,astfel incât să se poată izola diferite ramuri în mod independent.

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de branșament.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circulară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de <p 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidentai.

Toate armăturile de golire ce se vor monta în căminele racord,respectiv în căminele de goliri,vor fi prevăte cu mufe rapide pentru montarea racordului de golire la instalația aferentă.

Vor fi prevăzute și noduri de secționare cu vane de închidere,aerisire si golire,montate in căminele de rețea.

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,performante,cu obturator sferic, PN 16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu flanșe,în cămine.

Recircularea va fi condusă doar la capetele fiecărei ramuri.

Circuitul secundar se va echilibra hidraulic,prin montarea de regulatoare de presiune diferențiala si vane partener de echilibrare hidraulică, la limita fiecărui branșament,în căminul de contorizare sau în camera tehnică a mijloacelor de măsură,în amonte de contorul de decontare,după caz.

Datele tehnice aferente tronsoanelor propuse in varianta 2 de rețea agent secundar : lungimi,diametre conducte de încălzire, apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.4.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jucLArad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Reprezentarea grafica a traseelor conductelor de agent termic secundar este redata in planșa Plan rețele termice - Situația proiectata RT_04 / PT_GR.

 • 2,2,Modernizarea și reabilitarea instalațiilor din punctul termic

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire: 10/55°C

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum(acc).

Se vor prevedea un număr de cate 2 schimbătoare de căldură pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire montate în paralel între ele.

Echipamentele vor fi preasamblate uzinal in subunități de tip module: de incalzire,de preparare acc,de pompare,de expansiune/adaos si degazare.

Cerințe minime îndeplinite de punctul termic:

-Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic (controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele două rețele- primară și secundară;

-Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 x presiunea nominală (PN),conform PED;

-Aparatele de măsură-manometre și termometre-digitale vor fi prevăzute cu posibiltatea de transmitere a informației la dispecerat;

-Toate aparatele și instalațiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva creșterii presiunii ș temepraturii peste limitele admise,aplicându-se după caz,prevederile STAS 7132 și prescripțiile tehnice C4. Supapele de siguranță pentru circuitul secundar de încălzire și pentru circuitul de prepararea apei calde de consum,vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalației;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.MiO,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

-Punctele termice vor fi în concordanță cu Normele Europene în vigoare în ceea ce privește echipamentel sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

-Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic pentru circuitul primar și tipul constructiv cu obturator sferic sau cu sertar,pentru cele montate în circuitul secundar (nu se acceptă vane fluture);

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate împotriva coroziunii în medii umede,prin aplicarea unei grunduiri performante

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și mecanic cu vată bazaltică caserata pe folie din aluminiu;

-Sunt asigurate pe toate tronsoane le,elementele de legătură care să permit demontarea ușoara în caz de avarie sau lucrări de întreținere (flanșe sau racorduri olandeze);

-Toate supapele de siguranță,respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi prevăzute cu țevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei, pentru protecția elementelor sub tensiune și pentru respecatrea normelor de protecția muncii;

-Toate intrările și ieșirile schimbătoarelor de cădură vor fi prevăzute cu robineți de separare care să permit izolarea schimbătoarelor de cădură de restul instalației.

-Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de cădură vor fi prevăzute cu robineți pentru purjarede minim DN 25.

Monitorizarea se va face în vederea preluării,arhivării,controlului și analizei datelor de funcționare ale punctului termic,precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat și asigurarea posibilități realizării reglării automate a parametrilor de funcționare ai punctului termic.

Echipamentele și traductoarele montate vor permite monitorizarea instalației și efectuarea de intervenții / acțiuni asupra acesteia,prin intermediul controlerului bidirecțal.Totodată sistemul va dispune de posibilități care să permit implementarea aplicațiilor,astfel ca:

-să poată fi executate pe sisteme/echipamente provenind de la mai mulți furnizori;

- să poată conlucra cu alte aplicații realizate pe sisteme deschise (inclusiv la distanță);

-să prezinte un stil consistent de interacțiune cu utilizatorul;

-să permit arhivarea,analiza și transmiterea automata,în timp real,a tuturor comenzilor.

Se vor prevedea inclusiv traductoarele de semnale (presiune, temperatură....), interfețele dintre echipamentele de măsură și control,respectiv elementele comandate (servovane,vane,pompe...) și regulatorul de comandă din punctul termic,precum și convertizoarele de frecvență și cablajele aferente,inclusiv lucrările de montaj ale acestora.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

De asemenea va fi prevăzut echipamentul de transmitere la distanță prin cablul de fibră optică.

 • 2.3.Reabilitarea clădirii punctului termic

Prin prezentul proiect se propune modernizarea clădirii cu funcțiunea punct termic, amplasata în mun. Arad, str. Crasna, jud. Arad.

Lucrările de modernizare constau în refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), înlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

Se vor avea in vedere următoarele lucrări de intervenții asupra clădirii:
 • - se vor îndepărtă tencuielile de la pereți și tavane, acolo unde este necesar;

 • - se va îndepărtă invelitoare din membrana bituminoasa și umplurile aferente, pana la chesoanele din beton, în vederea refacerii acesteia cu strat termoizolatie, bariera împotriva vaporilor și invelitoare membrana bituminoasa;

 • - se vor înlocui toate jgheaburile și burlanele și vor fi refăcute calcanele ;

 • - se vor înlocui toate ferestrele existente cu tâmplarii din aluminiu, geam termopan

 • - se vor înlocui ușile exterioare ;

 • - se vor închide golurile de geam cu zidărie cărămidă - conform plan intervenții.

 • - la interior se vor reface tencuielile interioare (pereți și tavane) acolo unde necesar, după care se va aplica glet sau tinci pe pereți și tavane, după care se va aplica finisajul - vopsea lavabila.

 • - în zona grupurilor sanitare și birou se vor realiza pardoseli din gresie, placari cu faianța la pereți și se vor monta uși din PVC.

 • - se vor repara tencuielile exterioare acolo unde este necesar, după care se vor aplica zugrăveli lavabile de exterior.

 • - se vor realiza pardoseli interioare din beton în spatiile aferente punctului termic.

 • 2.4 Reabilitarea integrala a racordului de agent termic primar aferent punctului termic de zona

In prezent rețelele de agent termic primar din zona studiata sunt:

Pe strada Petru Rares, exista o rețea de agent termic primar CET - Magistrala III, subterana,cu diametrul de 2 x DN 300 mm.

Racordul de agent termic primar CET al punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE, cu diametrul de 2 x DN 125 mm.

Acest racord termic este parțial subteran si parțial suprateran. Conductele subterane sunt amplasate in canale termice prefabricate din beton armat. Acoperirea 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10 ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

canalelor este realizata cu capace prefabricate din beton armat.ConducteIe aeriene urmăresc traseul imprjmuirii terenului aferent scolii gimnaziale Aron Cotrus.

Conductele sunt țevi din otel negru, prevăzute cu izolație din vata minerala, protejate cu carton bitumat,respectiv tabla otel.

De-a lungul rețelei exista cămine de vizîtare.De asemenea exista puncte fixe,pentru limitarea dilatărilor.

Alimentarea cu energie termica a punctului termic se va realiza in modul următor:

 • - Se va dezafecta partea supraterana a racordului termic

 • - Se va reface partea subterana a racordului punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE,

cu diametrul de 2 x DN 125 mm,pe traseul actual si partea supraterana se va reamplasa subteran,pe un traseu nou

 • - Punctul de racordare la magistrala se va păstră

 • - In vederea racordării proiectate se vor prevedea cămine echipate cu vane de

închidere, respectiv de golire a tronsoanelor noi.

-Pe rețelele existente se vor realiza căminele : „PI” pe poziția căminului existent si căminul „P2” in punctul de trecere din amplasare subterana in amplasare supraterana a racordului

Traseul racordului de agent termic primar se va amplasa strict pe domeniul public si va avea o lungime totala de cca. 208 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de înalta densitate si se vor monta îngropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea inglobate in termoizolatie cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Pe perioada lucrărilor, zonele afectate de intervenții vor fi marcate, semnalizate si protejate corespunzător,după caz.

Zonele afectate de lucrări se vor aduce la starea inițiala in funcție de destinația lor: acces carosabil, pietonal, spatii verzi, etc.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

  • 5.1 SOLUȚIA TEHNICA

La elaborarea documentaței de proiectare s-a ținut seama de următoarele:

-asigurarea parametrilor tehnici de funcționare;

-asigurarea siguranței în funcționare;

-costuri de investiție cât mai reduse,în condițiile de la punctul anterior;

-întreruperea furnizării energiei termice către clienți pe o durată cât mai mică pe perioada realizării lucrărilor și a punerii în funcțiune.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

DALI este structurata pe obiecte,după cum urmează:

-Obiectul 1. Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor interioare,inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic;

-Obiectul 2. Modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic secundar,inclusiv echilibrarea hidraulică la nivel de branșament;

-Obiectul 3. Realizarea de racorduri de agent termic primar

Pentru realizarea obiectivului de investiții au fost identificate două variante tehnico-economice:

VARIANTA 1 - Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare. Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totala L = 1780 m),mai puțin cele reabilitate curând,cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat, amplasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramura sau branșament,după caz.Refacerea parțiala a racordului de agent termic primar existent.

OBIECTUL 1 - Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare.

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85oC/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 120°C -presiune maximă de operare:16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 1,0 bar

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50i:’C -presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum: -temperatura intrare/ieșire: 10/55 °C -presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

Schemele de principiu,se regăsesc in planșa : Schema de principiu -Situația propusa - T_02 / PT_GR.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

Lucrările de intervenție la instalații si echipamente termomecanice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Toate instalații le,utilaj ele si echipamentele termomecanice din punctul termic se vor demonta / dezasambla si se vor preda către Municipiul Arad.

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de cate 1700 Kw fiecare pentru încălzire montate în paralel între ele.

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de cate 300 Kw fiecare pentru preparea acc. montate în paralel între ele.

Pentru distribuție încălzire și apă caldă menajeră sunt prevăzute plecări pe trei ramuri.

Proiectarea acc.va fi in regim instantaneu,fara acumulare.

Echipamentele cu care va fi dotat punctul termic

DALI prevede dotarea punctului termic cu utilaje si echipamente preasamblate uzinal sub forma de module interconectabile:

-Schimbătoarele de caldura,in varianta demontabilă,vor fi cu plăci din oțel inox AISI 316(1.4401) si vor avea grosimea minimă de 0,5mm;

-Modul de umplere si menținere a presiunii în circuitul secundar deîncalzire echipat cu vase de expansiune închise si stație de pompare de umplere/adaos,precum și vas de expansiune cu membrane pentru preluarea șocurilor de pomire/oprire ale pompei de adaos;

-Regulator de presiune diferențială;

-Robinet de echilibrare hidraulică/l imitare de debit;

-Pompe pentru circulația agentului termic de încălzire,in linie,de înalta eficieța energetică,cu convertizoare de frecvența,cu montajul convertizorului de frecvența in/lânga tabloul electric funcție de IP;

-Pompe ridicătoare de presiune pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,dacă este cazul;

-Filtre de impurități tip”Y”,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar si pe racordul de apă rece;

-Separatoare de microbule si particule de nămol,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar sip e racordul de apa rece,montate in aval de filtrele de impurități tip”Y”;

-Dedurizator electronic la intrarea apei reci în punctul termic;

-Vane de reglare cu servomotor,special pentru aplicațiile de termoficare, echilibrate in presiune,cu rol de regulator de temperatură,montate pe fiecare schimbător in parte,pentru încălzire,respectiv pentru apa caldă de consum,prevăzute si cu posibilitatea de acționare directă,local sau din dispecerat;

-Regulator electronic,cu funcții de:

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Reglare si comandă automată,in timp real,atât pentru circuitul de încălzire cât si pentru circuitul de preparare apa caldă de consum;

-Restricționare opționala a temperaturii agentului termic primar retumat la max.60°C iama respectiv max.45°C vara.

-Comunicarea bidirecțională,in timp real,a tuturor datelor de monitorizare ale punctului termic spre dispeceratul central integrat intr-un sistem SCADA.

-Execuție în timp real,a diagramelor de reglaj în funcție de comenzile de reglare transmise de dispecerat/sistem SCADA.

-Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termică din PT (temperaturi,debite,energii,puteri,avarii,etc.)

-Aparate de măsură manometre și termometre-analogice și digitale,montate în zonele caracteristice ale punctului termic;

-By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur (tur) primar prin traductorul de debit al conductei tur primar.

Cerințele îndeplinite de punctul termic:

-Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic (controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele doua rețele-primară si secundară;

-Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 presiunea nominală (PN),conform PED;

-Aparatele de masura-manometre și termometre-digitale vor fi prevăzute cu posibilitatea de transmitere a informației la dispecerat;

-Toate aparatele și instalațiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva creșterii presiunii și temperaturii peste limitele admise,aplicându-se după caz, prevederile STAS 7132 si prescripțiile tehnice C4.Supapele de siguranța pentru circuitul secundar de incalzire și pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalației;

-Punctul termic va fi in concordanța cu Normele Europene în vigoareîn ceea ce privește echipamentele sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

-Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic pentru circuitul primar și tipul constructiv cu obturator sferic sau cu sertar,pentru cele montate în circuitul secundar (nu se acceptă vane tip fluture);

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate împotriva coroziunii în medii umede,prin aplicarea unei grunduiri performante;

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și mecanic cu vată bazaltică caserata pe olie aluminiu;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J,02/ 830 (24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Sunt asigurate pe toate tronsoanele,elementele de legătură care să permită demontarea ușoara în caz de avarie sau lucrări de Întreținere (flanșe sau racorduri olandeze);

-Toate supapele de siguranță,respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi prevăzute cu țevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei, pentru protecția elementelor sub tensiune și pentru respectarea normelor de protecția muncii;

-Toate intrările și ieșirile schimbătoarelor de cădură vor fi prevăzute cu robineți de separare care să permită izolarea schimbătoarelor de cădură de restul instalației.

-Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de cădură vor fi prevăzute cu robineți pentru purjarede minim DN 25.

Măsurarea parametrilor in punctul termic

Punctul termic este prevăzut cu următoarele mijloace de măsura,omologate și cu certificate de calitate și declarații de conformitate și vor avea minimum clasa metrologică de exactitate 2.

Contoarele vor îndeplini cerințele HG 264/2006-privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață si de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

Gradul de protecție climatică (conform IEC61010-1):

-Pentru traductoarele de debit cu ultrasunete -gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru senzorii de temperatură-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru calculator-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 54;

Subansamblurile contorului de energie termica vor avea posibilitatea de sigilare, astfel incât sa fie eliminată posibilitatea demon tarii,înlocuirii sau defectării voite a contorului fără a deteriora sigiliul.

Contoarele de energie termica proiectate,vor fi contoare compuse cu componente interschimbabile și vor fi echipate atât cu interfața de transmitere a datelor prin cablu cât și cu sistem de transmitere a datelor la distanța,obligatoriu compatibile si integrabile in system existent.

Lista contoarelor ce trebuie montate:

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea agentului termic primar la intrarea în puntul termic,prevăzut cu cu debitmetru retur, PN16, T=130°C, ( cu posibilitatea atingerii temperaturii de 140°C pentru perioade scurte de timp);

-Contoare de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea agentului termic pentru încălzire,montat pe circuitul secundar,în aval de modulul termic cu debitmetru tur,PN16, T=90°C;

-Contoare de energie termica,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum, montat pe circuitul secundar,în aval de punctul termic,cu debitmetre 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8. tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003

Codul fiscal nr.RO15588678

montate pe circuitul de apă caldă, PN16, T=90°C,având și un traductor de temperatură montat pe racordul de apă rece la intrarea în bateria de schimbătoare pentru prepararea apei calde de consum;

-Contor de energie termica,ultrasonic}pentru măsurarea apei calde de consum recirculate,montat pe circuitul secundar,în aval de punctul termic cu un debitmetru montat pe circuitul de apă caldă recirculată,în amonte de modulul termic, PN16, T=90°C,având și un traductor de temperature montat pe circuitul de apă caldă la intrarea în distribuitorul de apă caldă de consum;

-Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul, montat pe branșamentul de apă rece;

-Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul, montat pe branșamentul de apă rece ,prevăzut pentru consumul intern al punctului termic;

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum, montat pe branșamentul prevăzut pentru consumul intern al punctului termic;

-Contor de energie termică,ultrason ic,pentru măsurarea apei de adaos,cu un traductor montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur primar.Un traductor de temperatură va fi montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur primar,iar celălat pe racordul de apă rece.

Toate mijloacele de măsură vor fi prevăzute cu modalitate de transmitere la distanță a datelor înregistrate.

Izolarea elementelor de conducte din punctele termice

Conductele clasice se vor izola cu cochilii din vata bazaltica,caserata pe folie aluminiu.

Materialele din care se executa izolația termică vor îndeplini următoarele condiții:

-coeficientul de conductibilitate termică redus,maximum 0,040W/mK ;

-să aiba rezistența mecanică,pentru a nu se deteriora la montaj și în timpul funcționării;

-să nu rețină umiditatea,pentru a proteja conductele;

-să fie din material necombustibil,pentru a fi ferita de aprindere la temperatura de funcționare;

-după ce conductele se curăță cu peria de sârma până la luciul metalic,după ce s-a aplicat stratul anticoroziv și s-au efectuat probele și eventualele remedieri necesare ca urmare a probelor,se trece la izolarea termică si hidrofugă a conductelor.

Lucrările de intervenție la construcții referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Lucrările de modernizare constau în refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), înlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/830 /24.07.20C3 Codul fiscal nr.ROI5588678

exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

Din punct de vedere funcțional, clădirea este compartimentata asftel:

 • - punct termic -105,34 mp, pard. beton cu acces din exterior - fațada principala

 • - birou - 6,75 mp, pard. gresie cu acces din punct termic

 • - hol - 1,62 mp, pard. gresie cu acces din birou.

 • - wc -1,25 mp, pard. gresie cu acces din hol.

 • - dus — 2,08 mp, pard. gresie cu acces din hol.

 • - magazie- 8,41 mp, pard. gresie cu acces din exterior, fațada principala

 • - post trafo - 22,12 mp, nu se vor executa lucrări de modernizare in interiorul spațiului.

TOTAL SUPRAFAȚA UTILA: 147,56 mp.

Se vor avea in vedere următoarele lucrări de intervenții asupra clădirii:
 • - se vor îndepărtă tencuielile de la pereți și tavane, acolo unde este necesar;

 • - se va îndepărtă invelitoare din membrana bituminoasa și umplurile aferente, pana la chesoanele din beton, în vederea refacerii acesteia cu strat termoizolatie, bariera împotriva vaporilor și invelitoare membrana bituminoasa;

 • - se vor înlocui toate jgheaburile și burlanele și vor fi refăcute calcanele ;

 • - se vor înlocui toate ferestrele existente cu tâmplarii din aluminiu, geam termopan

 • - se vor înlocui ușile exterioare ;

 • - se vor închide golurile de geam cu zidărie cărămidă - conform plan intervenții.

 • - la interior se vor reface tencuielile interioare (pereți și tavane) acolo unde necesar, după care se va aplica glet sau tinci pe pereți și tavane, după care se va aplica finisajul - vopsea lavabila.

 • - în zona grupurilor sanitare și birou se vor realiza pardoseli din gresie, placari cu faianța la pereți și se vor monta uși din PVC.

 • - se vor repara tencuielile exterioare acolo unde este necesar, după care se vor aplica zugrăveli lavabile de exterior.

 • - se vor realiza pardoseli interioare din beton în spatiile aferente punctului termic.

Reprezentarea grafica a lucrărilor de intervenție la acest punct termic este redata in planșa de arhitectura:

Intervenții Plan Parter -A_04/PT_GR.

Reprezentarea grafica a soluției propuse la acest punct termic este redata in planșele de arhitectura:

Propus Plan Parter -A_04/PT_GR,

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Propus Secțiune A-A,Fațade -A_05/PT_GR,

Lucrările de intervenție Ia instalații electrice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Ca urmare a reabilitării și reconfigurării instalațiilor termo-hidraulice -înlocuirea acestora cu module termice prefabricate - instalațiile electrice existente se vor dezafecta în totalitate și se vor executa instalații electrice noi. In cadrul documentației tehnice de execuție se vor prevedea următoarele instalații electrice:

 • 1. Tablouri electrice de distribuție

 • 2. Instalații electrice pentru iluminat

 • 3. Instalații electrice pentru prize și forță

 • 4. Instalații de protecție

 • 5. Instalații de curenți slabi

Stabilirea soluțiilor pentru instalațiile electrice se va face cu respectarea prevederilor normativelor 17/2011, NTE/007/08/00 și a tuturor celorlate norme și reglementări în vigoare, privind alegerea materialelor și aparatajului, amplasarea și cablarea acestora. Toate componentele instalațiilor electrice (conductori, cabluri, jgheaburi de cabluri, tuburi de protecție, corpuri de iluminat, aparataj și echipamente electrice etc.) vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO. Cablurile și conductorii utilizați vor fi cu conductoare de cupru, cu izolație și manta din pvc. Prin proiectul tehnic de execuție ce se va elabora se vor respecta cerințele principale de calitate conform legii nr. 10/1995 (cu modificările și completările ulterioare) pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente: rezistență mecanică ți stabilitate; securitate la incendiu; igienă, sănătate și mediu înconjurător; siguranță și accesibilitate în exploatare; protecția împotriva zgomotului; economie de energie și izolare termică; utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Lucrările de instalații electrice se vor executa doar de către sau firme și personal special atestate pentru astfel de lucrări.

Utilități - Se va verifica acoperirea noului necesar de putere electrică de către branșamentul existent, în caz contrar se va solicita spor de putere electrică de la furnizor. în acest caz soluția de alimentare cu energie electrică se va stabili de către furnizor prin fișa/studiul de soluție, elaborate în cadrul avizului tehnic de racordare, care se va întocmi la solicitarea beneficiarului. Lucrările de alimentare cu energie electrică se vor executa de către furnizor sau firme atestate pentru astfel de lucrări, în baza unei documentații tehnice distincte.

Instalații- Circuitele electrice interioare se vor executa cu cabluri cu conductoare de cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, montate suspendat, respectiv în tuburi de 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

protecție din pvc pozate aparent pe elementele de construcție. Corpurile de iluminat se vor monta aparent pe plafoane sau suspendate, iar aparatajul de comandă și prizele vor fi cu montaj aparent.

 • 1. Tablouri electrice de distribuție - Branșamentul de energie electrică va alimenta noul tablou electric de distribuție al punctului etrmic (TPT). De la acesta se vor alimenta circuitele de iluminat și prize ale punctului termic și tablourile electrice ale modulelor termice (livrate împreună cu utilajele): TI-modul încălzire, T2-modul a.c.c., T3-modul expansiune. Pentru ciruitele de iluminat și prize din spațiile anexe ale Companiei de apă se prevede un tablou electric distinct (Te) care se va alimenta deasemenea de la tabloul principal TPT.

Coloanele de alimentare a tablourilor electrice se vor executa cabluri cu conductoare izolate din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, montate suspendat.

Tablourile electrice se vor prevedea fiecare cu întreruptor general și spațiu de rezervă și se vor executa în dulapuri metalice cu grad mărit de protecție (IP54). Tablourile electrice se vor echipa cu întreruptoare magnetotermice cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și fiabilitate, cu protecție la curenți diferențiali reziduali (max.30mA) pentru circuitele de prize și circuitele care alimentează corpuri de iluminat instalate în încăperi cu cadă de duș. Pentru compensarea factorului de putere se va prevedea o baterie de condensatori cu reglaj automat în trepte.

Rețeaua interioară de distribuție va fi în conexiune de tip TN-S și se va conecta la priza de împământare a clădirii (vezi cap. Instalații de protecție).

 • 2. Instalații electrice pentru iluminat - Circuitele de iluminat interior se vor executa cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv în tuburi de protecție din pvc montate aparent. Iluminatul interior se va face cu corpuri de iluminat etanșe (tip FIPAD, sau similare), cu lămpi led, cu montaj aparent pe plafoane, sau suspendate. Comanda iluminatului se va face de la întrerupătoare etanșe cu montaj aparent.

Se vor instala corpuri pentru iluminat de securitate pentru intervenții, echipate cu aparaataj pentru iluminat de siguranță cu acumulatori.

Se va prevedea un corp pentru iluminat exterior, etanș, montat aparent pe peretele exterior deasupra accesului principal în punctul termic, cu funcționare automată prin intermediul unui senzor crepuscular montat în tabloul electric, și corpuri pentru iluminat exterior, cu grad mărit de protecție, montate aparent pe pereții exteriori în zonele acceselor secundare spre interior.

Protecția circuitelor de iluminat se va realiza cu întreruptoare magnetotermice modulare montate în tablourile electrice de alimentare, cu 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș NR 12,bl.M10 ap 8 tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

protecție la curenți diferențiali reziduali (max.30mA) pentru circuitele care alimentează corpuri de iluminat instalate în încăperi cu cadă de duș.

 • 3. Instalații electrice pentru prize și forță - Circuitele de prize și forță se vor executa cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv în tuburi de protecție din pvc montate aparent. Se vor prevedea prize monofazate 16A/230V și o priză trifazată 16A/400V pentru utilizare generală (lucrări de întreținere/intervenție). Se vor folosi prize cu grad mărit de protecție, cu montaj aparent. Prizele vor fi prevăzute cu obturatori și contacte de protecție legate la priza de pământ a clădirii.

Alimentarea și comanda utilajelor din cadrul modulelor termice se va face de la tablourile de alimentare și comandă livrate cu acestea, fiind necesară instalarea pe poziție a acestor tablouri și alimentarea lor de la tabloul electric principal al punctului termic.

Protecția circuitelor de prize și forță se va realiza cu întreruptoare magnetotermice montate în tablourile electrice de distribuție, cu protecție diferențială (max.30mA) pentru circuitele de prize.

 • 4. Instalații de protecție - Instalațiile de protecție constau în legarea la pământ a instalațiilor, tablourilor și utilajelor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S. Clădirea se va prevedea cu priză de pământ și rețea interioară de echipotențializare legată la pământ.

Se va executa o priză de pământ formată din electrozi orizontali și verticali din oțel zincat, montați subteran, amplasați pe contur închis sau deschis (conf. 17/2011). In interiorul punctului termic se va prevedea o rețea de echipotențializare cu platbandă din oțel zincat pozată aparent pe perete și legată la priza de pământ. Se va prevedea conectarea tuturor elementelor metalice/conductoare la rețeaua de echipotențializare și la priza de pământ: elemente metalice ale structurilor, conducte/țevi metalice, rame metalice ale tablourilor electrice, utilajele electrice, contactele de protecție ale prizelor -prin conductorul de nul de protecție din cupru, diferențiat de nulul de lucru.

 • 5. Instalații de curenți slabi - în tabloul punctului termic (TPT) se va prevedea un circuit separat pentru alimentarea instalației de automatizare.

Realizarea monitorizării și integrarea datelor în dispeceratul central SCADA

Monitorizarea se va face în vederea preluării,arhivării,controlului și analizei datelor de funcționare ale punctului termic,precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat și asigurarea posibilități realizării reglării automate a parametrilor de funcționare ai punctului termic,precum și reabilitarea rețelelor secundare aferente și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

Se vor prelua/transmite in dispecerat ca să se poată arhiva,următorii parametrii:

-Presiuni;

-Temperaturi;

-Debite;

-Energie termica;

-Poziția si comandarea vanelor motorizate;

Sunt prevazuți inclusiv traductoarele de semnale (presiune,temperatură..,.) interfețele dintre echipamentele de măsură și control,respectiv elementele comandate (servovane,vane,pompe...) și regulatorul de comandă din punctul termic,precum și convertizoarele de frecvență si cablajele aferente, inclusiv lucrările de montaj ale acestora.

De asemenea este prevăzut echipamentul de transmitere la distanță.

Transmiterea datelor se va face pe cablu de fibră optica dedicat,aflat in exploatarea operatorului sistemului de termoficare.

In urma lucrărilor de intervenție asupra instalațiilor electrice va rezulta situația redata in planșa Plan instalații electrice - Situația propusa -E_01 /PT_GR.

OBIECTUL 2 - Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totala L = 1780 m),mai puțin cele reabilitate curând cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public, neintervenirea asupra rețelelor care deservesc un număr foarte redus de consumatori individuali, și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile blocurilor de locuințe pe care le alimentează. Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

Exista tronsoane de rețea care sunt amplasate pe terenuri private, facand imposibila intervenția asupra lor in caz de avarie,ca urmare, acestea se vor amplasa pe domeniul public.

Exista doua tronsoane de rețea reabilitate recent cu conducte preizolate,montate direct in pamant si anume tronson 1.3 - 1.7 si 1.3 -1.6 pe străzile Razboieni,parțial Petru Rares si Comunarzi lor,respectiv 4.0 - 4.3 si 4.1-4.2 din curtea scolii generale Aron Cotrus.Asupra acestora nu se va mai interveni.

In zona deservita,majoritatea consumatorilor casnici individuali (case de locuit),s-au debransat de la sistemul de termoficare - străzile Zsigmond Moricz,Comunarzilor,Razboieni,Crasna parțial,Petru Rares parțial si Egalitatii.

S.C.1SOTHERM KLIMA S.R.L._____________________________________________________

310012 Arad, B-dul SI. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Au ramas totuși cativa consumatori individuali nedebransati,care sunt deserviți de tronsoane lungi de conducte. S-a convenit cu reprezentanții CET,ca asupra acestor conducte nu se va interveni.

Diametrele tronsoanelor de încălzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,propuse in varianta l,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR. 3.

Traseele conductelor de încălzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,propuse in varianta l,se regăsesc in planșa : Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 1- RT_03 / PTGR.

Rețelei secundare sunt constituite din conducte de încăzire tur-retur,conducta de alimentare cu apă caldă de consum și conducte de recirculare apă caldă.

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare :6 bar

-temperatura apa caldă de consum :5 5 °C

-presiunea maximă operare: 10 bar

Caracteristicile rețelelor secundare :
Conducte din otel

Conductele vor fi din țeavă fără sudură, pentru temperatura si presiune ridicata

Calitatea oțelului: P 235 GH cf. SREN 10216-2:2003

Condiții tehnice: cf. SR EN 10220:2003 cu lungimi de producție

Proba de presiune la producătorul de țevi min. 50 bar.

Capetele țevilor vor fi sanfrenate si pregătite pentru sudura. Țevile vor fi marcate si protejate anticoroziv.

Coturile din otel conform DIN 2605 ±2* varianta constructiva 3; coturile preizolate vor fi forjate (nu se utilizează coturi din segmenti sudați pe circumferința) si respecta cerințele EN 448, STAS 8804/3 respectiv STAS 8804/1. Extremitățile cotarilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Ramificațiile din otel, vor fi forjate sau formate la cald și ranforsate conform cerințelor EN 448, STAS 8804/1 respectiv STAS 8804/5,6-92. Extremitățile ramificațiilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Conducte din PE-Xa

Conducte preizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) pentru tronsoanele îngropate ale sistemului. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12, bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Conducte neizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) montate in subsoluri de bloc. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Teuri, ramificații

Mufe

Reducții

Piese de îmbinare (cuple) PE-Xa - PE-Xa si PE-Xa - OTEL. Toate piesele de îmbinare vor fi de tip “cu inel glisant (inel alunecător) aplicat prin presare” -cerința obligatorie

Coturi

Perne de dilatare

La fiecare punct de dilatare (lire, elemente L, Z) trebuie montate perne de dilatare. Pernele de dilatare se aseaza in exteriorul curbelor (in cazul in care sunt mat multe coturi montate in paralel, atunci si intre ele) in asa fel incat pernele sa acopere toata suprafața țevii de protecție pe porțiunile drepte a cotului pe o lungime de cate 1 m si pe toata curbura exterioara.

Banda semnalizare / avertizare

Este obligatoriu in cazul rețelelor preizolate subterane așezarea unei benzi de plastic avertizoare intre stratul de nisip fin si stratul de pamant cu care s-a acoperit rețeaua, in următorul mod:

 • - in cazul rețelelor cu 2 conducte.....1 banda

 • - peste 3 conducte.........cate o banda la fiecare pereche de țevi

Inele de etansare

Se vor folosi pentru etansarea dintre țeava preizolata si zidul de beton al construcției la intrarea in cămine de vizitare, canale de expansiune, respectiv cladiri.Este confecționat dintr-un cauciuc cu profil special.

Căciuli de capat

Se vor folosi pentru protejarea pârtii frontale a izolației, ‘împotriva inundării capetelor de țeava la intrarea in clădiri, cămine de vizitare sau in locul unde se imbina conducta preizolata cu conducta clasica.

Montarea acestora se va face de către executant inainte de sudarea conductelor, iar fixarea definitiva va fi realizata de personalul furnizorului de materiale, împreuna cu realizarea mansonarilor.

Armăturile de închidere

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,cu obturator sferic,PN 16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu flanșe,în cămine de racordare sau cu vane preizolate îngropate.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului j ud .Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Cerințele minime pe care le vor îndeplini armăturile de închidere montate pe rețeaua de distribuție sunt:

-fluid de lucru-apa caldă, 16 bar,90°C

-vane cu obturator sferic,realizate în varianta constructive fără mentenanță;

-tipul de montaj :cu flanșe,pentru montaj în cămin;

-carcasă din oțel sau fontă,PN 16 bar;

-funcționalitate până la o presiune diferențiala de 10 bar;

-deschidere cilindrică completă cu diametrul interior liber corespunzăor cu diametrul nominal al conductei de serviciu.

Vane de echilibrare

Echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzireja nivel de branșament se va face cu regulatoare de presiune diferențială si vane partener,instalate la fiecare consumator pe conducta tur încălzire,cu preluare valori de presiune de pe tur și retur încălzire.

Izolarea locala (mansonarea) a conductelor

Conductele preizolate se vor izola si mansona de către reprezentanții furnizorului,in baza unor procese verbale de preluare a amplasamentului.

înainte de izolare se vor efectua probele de presiune si de verificare a continuității firului de semnalizare avarii.

Lucrări de sapatura / umplutura

-Se desface îmbrăcămintea trotuarului sau a străzii pe lățimi minime prin spargere cu mijloace mecanice, procedandu-se la recuperarea asfaltului si evacuarea materialelor nerecîclabîle rezultate.

-Latimea șanțurilor se vor stabili in funcție de distantele minime dintre conducte indicate de furnizorul acestora respectiv indicativul NP 059-02 si NP 029-02.

-In zonele cu ramificații ale rețelelor săpăturile sunt mai largi cu 0,4 m pe ambele parti, pe o lungime de 2 m.

-Pamantul rezultat din sapatura se depozitează pe o singura parte a sântului. -Pe traseul cu canale termice existente se decoperteaza canalul respectiv se ridica plăcile de acoperire, din care cele întregi se recuperează si se transporta la sediul autoritarii contractante, iar cele deteriorate vor fi transportate la groapa de gunoi a municipiului.

-Țevile de încălzire din canalul termic decopertat se demontează si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar țevile de apa calda menajera se demontează din canalul termic după realizarea rețelei de acc. provizorie pentru a asigura furnizarea fara întreruperi pe termen lung sau repetat a apei calde menajere.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.MI10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Daca latimca canalului termic nu este suficient pentru amplasarea conductelor preizolate, se sparge un perete al canalului de beton si se lateste la cota necesara.

-Se aseaza suporți transversali din poliuretan sau saci de nisip amplasați la intervale de minim 2-3 m. in conformitate cu tehnologia furnizorului de material preizolat.

-Se efectuează pozarea conductelor si se așterne un strat de nisip intre si peste conducte care va depăși partea superioara a protecției termoizolatiei cu min.10 cm.

-Nisipul nu va conține corpuri străine (pietre, cărămizi etc.) care pot sa distrugă țeava de protecție a conductei, restul umpluturii va fi executat cu pamantul rezultat din excavatie.

-Umplutura se executa in straturi succesive care se uda, se compactează si se nivelează, după caz, conform indicațiilor din proiect

-Surplusul de pamant ramas după efectuarea umpluturii se va transporta in locuri de depozitare stabilite in prealabil.

-Se refac pavajele si celelalte suprafețe afectate de execuția rețelei termice, refacerea se va executa in aceeași structura si forma ca si cea inițiala

Cămine

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de bransamentAcestea vor fi din beton armat,cu placi acoperire beton armat,carosabil.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circulară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de q> 600 mm, Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.

Inelele de etanșare cu presetupă

Sunt destinate să asigure protecția contra infiltrațiilor de gaze și apă la trecerea conductelor preizolate prin pereții căminelor și fundația imobilelor.

Materialul de etanșare va fi din cauciuc, iar inelele de strângere vor fi din metal. Inelele de etanșare vor fi prevăzute în varianta constructivă PN5/PN6 bar.

OBIECTUL 3 - Reabilitarea parțiala a racordului de agent termic primar aferent punctului termic de zona

In prezent rețelele de agent termic primar din zona studiata sunt:

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

Pe strada Petru Rares, exista o rețea de agent termic primar CET ~ Magistrala III, subterana,cu diametrul de 2 x DN 300 mm.

Racordul de agent termic primar CET al punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE, cu diametrul de 2 x DN 125 mm.

Acest racord termic este parțial subteran si parțial suprateran. Conductele subterane sunt amplasate in canale termice prefabricate din beton armat. Acoperirea canalelor este realizata cu capace prefabricate din beton armat.Conductele aeriene urmăresc traseul imprjmuirii terenului aferent scolii gimnaziale Aron Cotrus.

Conductele sunt țevi din otel negru, prevăzute cu izolație din vata minerala, protejate cu carton bitumat,respectiv tabla otel.

De-a lungul rețelei exista cămine de vizitare.De asemenea exista puncte fixe,pentru limitarea dilatărilor.

Alimentarea cu energie termica a punctului termic se va realiza in modul următor:

 • - Se va reface doar partea subterana a racordului punctului termic PT 5

GRĂDIȘTE, cu diametrul de 2 x DN 125 mm,pe traseul actual

 • - Partea aeriana a traseului se va păstră in configurația actuala

 • - Punctul de racordare se va păstră de asemenea

-In vederea racordării proiectate se vor prevedea cămine echipate cu vane de inchidere, respectiv de golire a tronsoanelor noi.

 • - Pe rețelele proiectate se vor realiza căminele : „PI” pe poziția căminului

existent si căminul „P2” in punctul de trecere din amplasare subterana in amplasare supraterana a racordului

Traseul racordului de agent termic primar se va amplasa strict pe domeniul public si va avea o lungime totala de cca. 100 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de înalta densitate si se vor monta îngropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea înglobate in termoizolatie cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Pe perioada lucrărilor, zonele afectate de intervenții vor fi marcate, semnalizate si protejate corespunzător,după caz.

Zonele afectate de lucrări se vor aduce la starea inițiala in funcție de destinația lor: acces carosabil, pietonal, spatii verzi, etc.

VARIANTA 2 - Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare. Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totala L = 1780 m),mai puțin cele reabilitate curând,cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat, amplasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jucLArad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003

Codul fiscal nr.ROI 5588678

la nivel de ramura sau branșament,după caz.Refacerca integrala a racordului de agent termic primar existent.

OBIECTUL 1 - Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare.

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 120°C

-presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 1,0 bar

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire: 10/55°C

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

Lucrările de intervenție la instalații si echipamente termomecanice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Toate instalatiile,utilajele si echipamentele termomecanice din punctul termic se vor demonta / dezasambla si se vor preda către Municipiul Arad.

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de cate 1700 Kw fiecare pentru încălzire montate în paralel între ele.

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de cate 300 Kw fiecare pentru preparea acc. montate în paralel între ele.

Pentru distribuție încălzire și apă caldă menajeră sunt prevăzute plecări pe doua ramuri.

Proiectarea acc.va fi in regim instantaneu,fara acumulare.

Echipamentele cu care va fi dotat punctul termic

DALI prevede dotarea punctului termic cu utilaje si echipamente preasamblate uzinal sub forma de module interconectabile:

-Schimbătoarele de caldura,in varianta demontabilă,vor fi cu plăci din oțel inox AISI 316(1.4401) si vor avea grosimea minimă de 0,5mm;

-Modul de umplere si menținere a presiunii în circuitul secundar deîncalzire echipat cu vase de expansiune închise si stație de pompare de umplere/adaos,precum și vas de expansiune cu membrane pentru preluarea șocurilor de pomire/oprire ale pompei de adaos;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

-Regulator de presiune diferențială;

-Robinet de echilibrare hidraulică/limitare de debit;

-Pompe pentru circulația agentului termic de încălzire,in linie,de înalta eficieța energetică,cu convertizoare de frecvența,cu montajul convertizorului de frecvența in/lânga tabloul electric funcție de IP;

-Pompe ridicătoare de presiune pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,dacă este cazul;

-Filtre de impurități tip” Y”,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar si pe racordul de apă rece;

-Separatoare de microbule si particule de nămol,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar sip e racordul de apa rece,montate in aval de filtrele de impurități tip” Y”;

-Dedurizator electronic la intrarea apei reci în punctul termic;

-Vane de reglare cu servomotor,special pentru aplicațiile de termoficare, echilibrate in presiune,cu rol de regulator de temperatură,montate pe fiecare schimbător in parte,pentru încălzire,respectiv pentru apa caldă de consum,prevăzute si cu posibilitatea de acționare directă, local sau din dispecerat;

-Regulator electronic,cu funcții de:

-Reglare si comandă automată, in timp real,atât pentru circuitul de încălzire cât si pentru circuitul de preparare apa caldă de consum;

-Restricționare opționala a temperaturii agentului termic primar retumat la max.60°C iama respectiv max.45°C vara.

-Comunicarea bidirecțională, in timp real,a tuturor datelor de monitorizare ale punctului termic spre dispeceratul central integrat intr-un sistem SCADA.

-Execuție în timp real,a diagramelor de reglaj în funcție de comenzile de reglare transmise de dispecerat/sistem SCADA.

-Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termică din PT (temperaturi,debite,energii,puteri,avarii,etc.)

-Aparate de măsură manometre și termometre-analogice și digitale,montate în zonele caracteristice ale punctului termic;

-By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur (tur) primar prin traductorul de debit al conductei tur primar.

Cerințele îndeplinite de punctul termic:

-Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic (controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele doua rețele-primară si secundară;

-Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 presiunea nominală (PN),conform PED;

-Aparatele de masura-manometre și termometre-digitale vor fi prevăzute cu posibilitatea de transmitere a informației la dispecerat;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Toate aparatele și instalațiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva creșterii presiunii și temperaturii peste limitele admise,aplicându-se după caz, prevederile STAS 7132 si prescripțiile tehnice C4. Supapele de siguranța pentru circuitul secundar de incalzire și pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalației;

-Punctul termic va fi in concordanța cu Normele Europene în vigoareîn ceea ce privește echipamentele sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

-Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic pentru circuitul primar și tipul constructiv cu obturator sferic sau cu sertar,pentru cele montate în circuitul secundar (nu se acceptă vane tip fluture);

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate împotriva coroziunii în medii umede,prin aplicarea unei grunduiri performante;

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și mecanic cu vată bazaltică caserata pe olie aluminiu;

-Sunt asigurate pe toate tronsoanele,elementele de legătură care să permită demontarea ușoara în caz de avarie sau lucrări de întreținere (flanșe sau racorduri olandeze);

-Toate supapele de siguranță,respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi prevăzute cu țevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei, pentru protecția elementelor sub tensiune și pentru respectarea normelor de protecția muncii;

-Toate intrările și ieșirile schimbătoarelor de cădură vor fi prevăzute cu robineți de separare care să permită izolarea schimbătoarelor de cădură de restul instalației.

-Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de cădură vor fi prevăzute cu robineți pentru purjarede minim DN 25.

Masurarea parametrilor in punctul termic

Punctul termic este prevăzut cu următoarele mijloace de măsura,omologate și cu certificate de calitate și declarații de conformitate și vor avea minimum clasa metrologică de exactitate 2.

Contoarele vor îndeplini cerințele HG 264/2006-privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață si de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

Gradul de protecție climatică (conform IEC61010-1):

-Pentru traductoarele de debit cu ultrasunete -gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru senzorii de temperatură-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru calculator-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 54;

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud,Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr,RO15588678

Subansambluri le contorului de energie termica vor avea posibilitatea de sigilare, astfel încât sa fie eliminată posibilitatea demontării,înlocuirii sau defectării voite a contorului fără a deteriora sigiliul.

Contoarele de energie termica proiectatelor fi contoare compuse cu componente interschimbabile și vor fi echipate atât cu interfața de transmitere a datelor prin cablu cât și cu sistem de transmitere a datelor la distanța,obligatoriu compatibile si integrabile in system existent.

Lista contoarelor ce trebuie montate:

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea agentului termic primar la intrarea în puntul termic,prevăzut cu cu debitmetru retur, PN16, T=130°C, ( cu posibilitatea atingerii temperaturii de 140°C pentru perioade scurte de timp);

-Contoare de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea agentului termic pentru încălzire,montat pe circuitul secundar,în aval de modulul termic cu debitmetru tur,PN16, T=90°C;

-Contoare de energie termica,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum, montat pe circuitul secundar,în aval de punctul termic,cu debitmetre montate pe circuitul de apă caldă, PN16, T=90°C,având și un traductor de temperatură montat pe racordul de apă rece la intrarea în bateria de schimbătoare pentru prepararea apei calde de consum;

-Contor de energie termica,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum recirculate,montat pe circuitul secundar,în aval de punctul termic cu un debitmetru montat pe circuitul de apă caldă recirculată,în amonte de modulul termic, PN16, T=90°C,având și un traductor de temperature montat pe circuitul de apă caldă la intrarea în distribuitorul de apă caldă de consum;

-Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul, montat pe branșamentul de apă rece;

-Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul,montat pe branșamentul de apă rece ,prevăzut pentru consumul intern al punctului termic;

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea apei calde de consum, montat pe branșamentul prevăzut pentru consumul intern al punctului termic;

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea apei de adaos,cu un traductor montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur primar.Un traductor de temperatură va fi montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur primar, iar celălat pe racordul de apă rece.

Toate mijloacele de măsură vor fi prevăzute cu modalitate de transmitere la distanță a datelor înregistrate.

Izolarea elementelor de conducte din punctele termice

Conductele clasice se vor izola cu cochilii din vata bazaltica,caserata pe folie aluminiu.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003

Codul fiscal nr.ROI 5588678

Materialele din care se executa izolația termică vor îndeplini următoarele condiții:

-coeficientul de conductibilitate termică redus,maximum 0,040W/mK;

-să aiba rezistența mecanică,pentru a nu se deteriora la montaj și în timpul funcționării;

-să nu rețină umiditatea,pentru a proteja conductele;

-să fie din material necombustibil,pentru a fi ferita de aprindere la temperatura de funcționare;

-după ce conductele se curăță cu peria de sârma până la luciul metalic,după ce s-a aplicat stratul anticoroziv și s-au efectuat probele și eventualele remedieri necesare ca urmare a probelor,se trece la izolarea termică si hidrofugă a conductelor.

Lucrările de intervenție la construcții referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Lucrările de modernizare constau în refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), înlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

Din punct de vedere funcțional, clădirea este compartimentata asftel:

 • - punct termic -105,34 mp, pard. beton cu acces din exterior- fațada principala

 • - birou - 6,75 mp, pard. gresie cu acces din punct termic

 • - hol -1,62 mp, pard. gresie cu acces din birou.

 • - wc - 1,25 mp, pard. gresie cu acces din hol.

 • - dus - 2,08 mp, pard. gresie cu acces din hol.

 • - magazie- 8,41 mp, pard. gresie cu acces din exterior, fațada principala

 • - post trafo - 22,12 mp, nu se vor executa lucrări de modernizare in interiorul spațiului.

TOTAL SUPRAFAȚA UTILA: 147,56 mp.

Se vor avea in vedere următoarele lucrări de intervenții asupra clădirii:
 • - se vor îndepărtă tencuielîle de la pereți și tavane, acolo unde este necesar;

 • - se va îndepărtă invelitoare din membrana bituminoasa și umplurile aferente, pana la chesoanele din beton, în vederea refacerii acesteia cu strat termoizolatie, bariera împotriva vaporilor și invelitoare membrana bituminoasa;

 • - se vor înlocui toate jgheaburile și burlanele și vor fi refăcute calcanele ;

 • - se vor înlocui toate ferestrele existente cu tâmplarii din aluminiu, geam termopan

 • - se vor inlocui ușile exterioare ;

 • - se vor închide golurile de geam cu zidărie cărămidă - conform plan

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 Z24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

intervenții.

 • - la interior se vor reface tencuielile interioare (pereți și tavane) acolo unde necesar, după care se va aplica glet sau tinci pe pereți și tavane, după care se va aplica finisajul - vopsea lavabila.

 • - în zona grupurilor sanitare și birou se vor realiza pardoseli din gresie, placari cu faianța la pereți și se vor monta uși din PVC.

 • - se vor repara tencuielile exterioare acolo unde este necesar, după care se vor aplica zugrăveli lavabile de exterior.

 • - se vor realiza pardoseli interioare din beton în spatiile aferente punctului termic.

Reprezentarea grafica a lucrărilor de intervenție la acest punct termic este redata in planșa de arhitectura:

Intervenții Plan Parter -A_04/PT_GR.

Reprezentarea grafica a soluției propuse la acest punct termic este redata in planșele de arhitectura:

Propus Plan Parter -A_04/PT_GR,

Propus Secțiune A-A,Fațade -A_05/PT_GR,

Lucrările de intervenție la instalații electrice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Ca urmare a reabilitării și reconfigurării instalațiilor termo-hidraulice -înlocuirea acestora cu module termice prefabricate - instalațiile electrice existente se vor dezafecta în totalitate și se vor executa instalații electrice noi. în cadrul documentației tehnice de execuție se vor prevedea următoarele instalații electrice:

 • 1. Tablouri electrice de distribuție

 • 2. Instalații electrice pentru iluminat

 • 3. Instalații electrice pentru prize și forță

 • 4. Instalații de protecție

 • 5. Instalații de curenți slabi

Stabilirea soluțiilor pentru instalațiile electrice se va face cu respectarea prevederilor normativelor 17/2011, NTE/007/08/00 și a tuturor celorlate norme și reglementări în vigoare, privind alegerea materialelor și aparatajului, amplasarea și cablarea acestora. Toate componentele instalațiilor electrice (conductori, cabluri, jgheaburi de cabluri, tuburi de protecție, corpuri de iluminat, aparataj și echipamente electrice etc.) vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO. Cablurile și conductorii utilizați vor fi cu conductoare de cupru, cu izolație și manta din pvc. Prin proiectul tehnic de execuție ce se va elabora se vor respecta cerințele principale de calitate conform legii nr. 10/1995 (cu modificările și completările ulterioare) pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente: rezistență

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L._____________________________________________________

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Ofîdul Registrului Comerțului jud. Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

mecanică ți stabilitate; securitate la incendiu; igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare; protecția împotriva zgomotului; economie de energie și izolare termică; utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Lucrările de instalații electrice se vor executa doar de către sau firme și personal special atestate pentru astfel de lucrări.

Utilități - Se va verifica acoperirea noului necesar de putere electrică de către branșamentul existent, în caz contrar se va solicita spor de putere electrică de la furnizor. în acest caz soluția de alimentare cu energie electrică se va stabili de către furnizor prin fișa/studiul de soluție, elaborate în cadrul avizului tehnic de racordare, care se va întocmi la solicitarea beneficiarului. Lucrările de alimentare cu energie electrică se vor executa de către furnizor sau firme atestate pentru astfel de lucrări, în baza unei documentații tehnice distincte.

Instalații- Circuitele electrice interioare se vor executa cu cabluri cu conductoare de cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, montate suspendat, respectiv în tuburi de protecție din pvc pozate aparent pe elementele de construcție. Corpurile de iluminat se vor monta aparent pe plafoane sau suspendate, iar aparatajul de comandă și prizele vor fi cu montaj aparent.

1. Tablouri electrice de distribuție - Branșamentul de energie electrică va alimenta noul tablou electric de distribuție al punctului etrmic (TPT). De la acesta se vor alimenta circuitele de iluminat și prize ale punctului termic și tablourile electrice ale modulelor termice (livrate împreună cu utilajele): TI-modul încălzire, T2-modul a.c.c., T3-modul expansiune. Pentru ciruitele de iluminat și prize din spațiile anexe ale Companiei de apă se prevede un tablou electric distinct (Te) care se va alimenta deasemenea de la tabloul principal TPT.

Coloanele de alimentare a tablourilor electrice se vor executa cabluri cu conductoare izolate din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, montate suspendat.

Tablourile electrice se vor prevedea fiecare cu întreruptor general și spațiu de rezervă și se vor executa în dulapuri metalice cu grad mărit de protecție (IP54). Tablourile electrice se vor echipa cu întrerupt oare magnetotermice cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și fiabilitate, cu protecție la curenți diferențiali reziduali (max.SOmA) pentru circuitele de prize și circuitele care alimentează corpuri de iluminat instalate în încăperi cu cadă de duș. Pentru compensarea factorului de putere se va prevedea o baterie de condensatori cu reglaj automat în trepte.

Rețeaua interioară de distribuție va fi în conexiune de tip TN-S și se va conecta la priza de împământare a clădirii (vezi cap. Instalații de protecție).

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

 • 2. Instalații electrice pentru iluminat - Circuitele de iluminat interior se vor executa cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv în tuburi de protecție din pvc montate aparent. Iluminatul interior se va face cu corpuri de iluminat etanșe (tip FIPAD, sau similare), cu lămpi led, cu montaj aparent pe plafoane, sau suspendate. Comanda iluminatului se va face de la întrerupătoare etanșe cu montaj aparent.

Se vor instala corpuri pentru iluminat de securitate pentru intervenții, echipate cu aparaataj pentru iluminat de siguranță cu acumulatori.

Se va prevedea un corp pentru iluminat exterior, etanș, montat aparent pe peretele exterior deasupra accesului principal în punctul termic, cu funcționare automată prin intermediul unui senzor crepuscular montat în tabloul electric, și corpuri pentru iluminat exterior, cu grad mărit de protecție, montate aparent pe pereții exteriori în zonele acceselor secundare spre interior.

Protecția circuitelor de iluminat se va realiza cu întreruptoare magnetotermice modulare montate în tablourile electrice de alimentare, cu protecție la curenți diferențiali reziduali (max.30mA) pentru circuitele care alimentează corpuri de iluminat instalate în încăperi cu cadă de duș.

 • 3. Instalații electrice pentru prize și forță - Circuitele de prize și forță se vor executa cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv în tuburi de protecție din pvc montate aparent. Se vor prevedea prize monofazate 16A/230V și o priză trifazată 16A/400V pentru utilizare generală (lucrări de întreținere/intervenție). Se vor folosi prize cu grad mărit de protecție, cu montaj aparent. Prizele vor fi prevăzute cu obturatori și contacte de protecție legate la priza de pământ a clădirii.

Alimentarea și comanda utilajelor din cadrul modulelor termice se va face de la tablourile de alimentare și comandă livrate cu acestea, fiind necesară instalarea pe poziție a acestor tablouri și alimentarea lor de la tabloul electric principal al punctului termic.

Protecția circuitelor de prize și forță se va realiza cu întreruptoare magnetotermice montate în tablourile electrice de distribuție, cu protecție diferențială (max.30mA) pentru circuitele de prize.

 • 4. Instalații de protecție - Instalațiile de protecție constau în legarea la pământ a instalațiilor, tablourilor și utilajelor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S. Clădirea se va prevedea cu priză de pământ și rețea interioară de echipotențializare legată la pământ.

Se va executa o priză de pământ formată din electrozi orizontali și verticali din oțel zincat, montați subteran, amplasați pe contur închis sau deschis (conf. 17/2011). In interiorul punctului termic se va prevedea o rețea 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

de echipotențializare cu platbandă din oțel zincat pozată aparent pe perete și legată la priza de pământ. Se va prevedea conectarea tuturor elementelor metalice/conductoare la rețeaua de echipotențializare și la priza de pământ: elemente metalice ale structurilor, conducte/țevi metalice, rame metalice ale tablourilor electrice, utilajele electrice, contactele de protecție ale prizelor -prin conductorul de nul de protecție din cupru, diferențiat de nulul de lucru.

5. Instalații de curenți slabi - în tabloul punctului termic (TPT) se va prevedea un circuit separat pentru alimentarea instalației de automatizare.

Realizarea monitorizării și integrarea datelor în dispeceratul central SCADA

Monitorizarea se va face în vederea preluării,arhivării,controlului și analizei datelor de funcționare ale punctului termic,precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat și asigurarea posibilități realizării reglării automate a parametrilor de fiincționare ai punctului termic,precum și reabilitarea rețelelor secundare aferente și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament.

Se vor prelua/transmite in dispecerat ca să se poată arhiva,următorii parametrii:

-Presiuni;

-Temperaturi;

-Debite;

-Energie termica;

-Poziția si comandarea vanelor motorizate;

Sunt prevazuți inclusiv traductoarele de semnale (presiune,temperatură....) interfețele dintre echipamentele de măsură și control,respectiv elementele comandate (servovane,vane,pompe...) și regulatorul de comandă din punctul termic,precum și convertizoarele de frecvență si cablajele aferente,inclusiv lucrările de montaj ale acestora.

De asemenea este prevăzut echipamentul de transmitere la distanță.

Transmiterea datelor se va face pe cablu de fibră optica dedicat,aflat in exploatarea operatorului sistemului de termoficare.

In urma lucrărilor de intervenție asupra instalațiilor electrice va rezulta situația redata in planșa Plan instalații electrice - Situația propusa -E_01 / PT_GR

OBIECTUL 2 - Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totala L = 1780 m),mai puțin cele reabilitate curând cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public, neintervenirea asupra rețelelor care deservesc un număr foarte redus de consumatori individuali, și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile blocurilor de locuințe pe care le alimentează. Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

Exista tronsoane de rețea care sunt amplasate pe terenuri private,facand imposibila intervenția asupra lor in caz de avar ie,ca urmare, acestea se vor amplasa pe domeniul public.

Exista doua tronsoane de rețea reabilitate recent cu conducte preizolate,montate direct in pamant si anume tronson 1.3 - 1.7 si 1.3 -1.6 pe străzile Razboieni,partial Petru Rares si Comunarzi lor,respectiv 4.0 - 4.3 si 4.1-4,2 din curtea scolii generale Aron Cotrus. Asupra acestora nu se va mai interveni.

In zona deservita,majoritatea consumatorilor casnici individuali (case de locuit),s-au debransat de la sistemul de termofîcare - străzile Zsigmond Moricz,Comunarzilor,Razboieni,Crasna parțial,Petru Rares parțial si Egalitarii. Au ramas totuși cativa consumatori individuali nedebransati,care sunt deserviți de tronsoane lungi de conducte. S-a convenit cu reprezentanții CET,ca asupra acestor conducte nu se va interveni.

Diametrele tronsoanelor de incalzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,propuse in varianta 1 ,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.4.

Traseele conductelor de incalzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,propuse in varianta l,se regăsesc in planșa : Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 2- RT_04 / PT GR.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public — stradal si in parte prin subsolurile blocurilor de locuințe pe care le alimenteaza.Exista tronsoane de rețea care sunt amplasate pe terenuri private.Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

Rețelei secundare sunt constituite din conducte de încăzire tur-retur,conducta de alimentare cu apă caldă de consum și conducte de recirculare apă caldă.

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

-temperatura apa caldă de consum:55°C

-presiunea maximă operare: 10 bar

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Caracteristicile rețelelor secundare: Conducte din otel

Conductele vor fi din țeava fără sudură, pentru temperatura si presiune ridicata.

Calitatea oțelului: P 235 GH cf. SR EN 10216-2:2003

Condiții tehnice: cf. SR EN 10220:2003 cu lungimi de producție

Proba de presiune la producătorul de țevi min. 50 bar.

Capetele țevilor vor fi sanfrenate si pregătite pentru sudura. Țevile vor fi marcate si protejate anticoroziv.

Coturile din otel conform DIN 2605 ± 2* varianta constructiva 3; coturile preizolate vor fi forjate (nu se utilizează cotari din segmenti sudați pe circumferința) si respecta cerințele EN 448, STAS 8804/3 respectiv STAS 8804/1. Extremitățile coturilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Ramificațiile din otel, vor fi forjate sau formate la cald și ranforsate conform cerințelor EN 448, STAS 8804/1 respectiv STAS 8804/5,6-92. Extremitățile ramificațiilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Conducte din PE-Xa

Conducte preizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) pentru tronsoanele îngropate ale sistemului. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Conducte neizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) montate in subsoluri de bloc. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Teuri, ramificații

Mufe

Reducții

Piese de îmbinare (cuple) PE-Xa - PE-Xa si PE-Xa - OTEL. Toate piesele de îmbinare vor fi de tip “cu inel glisant (inel alunecător) aplicat prin presare” -cerința obligatorie

Coturi

Perne de dilatare

La fiecare punct de dilatare (lire, elemente L, Z) trebuie montate perne de dilatare. Pernele de dilatare se aseaza in exteriorul curbelor (in cazul in care sunt mai multe coturi montate in paralel, atunci si intre ele) in asa fel încât pernele sa acopere toata suprafața țevii de protecție pe porțiunile drepte a cotului pe o lungime de cate 1 m si pe toata curbura exterioara.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Banda semnalizare / avertizare

Este obligatoriu in cazul rețelelor preizolate subterane așezarea unei benzi de plastic avertizoare intre stratul de nisip fin si stratul de pamant cu care s-a acoperit rețeaua, in următorul mod:

 • - in cazul rețelelor cu 2 conducte.....1 banda

 • - peste 3 conducte.........cate o banda la fiecare pereche de țevi

Inele de etansare

Se vor folosi pentru etansarea dintre țeava preizolata si zidul de beton al construcției la intrarea in cămine de vizitare, canale de expansiune, respectiv cladiri.Este confecționat dintr-un cauciuc cu profil special.

Căciuli de capat

Se vor folosi pentru protejarea pârtii frontale a izolației, împotriva inundării capetelor de țeava la intrarea in clădiri, cămine de vizitare sau in locul unde se imbina conducta preizolata cu conducta clasica.

Montarea acestora se va face de către executant inainte de sudarea conductelor, iar fixarea definitiva va fi realizata de personalul furnizorului de materiale, impreuna cu realizarea mansonarilor.

Armăturile de închidere

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,cu obturator sferic,PN 16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu flanșe,în cămine de racordare sau cu vane preizolate îngropate.

Cerințele minime pe care le vor îndeplini armăturile de închidere montate pe rețeaua de distribuție sunt: -fluid de lucru-apa caldă, 16 bar,90°C -vane cu obturator sferic,realizate în varianta constructive fără mentenanță; -tipul de montaj:cu flanșe,pentru montaj în cămin;

-carcasă din oțel sau fontă,PN 16 bar;

-funcționalitate până la o presiune diferențiala de 10 bar;

-deschidere cilindrică completă cu diametrul interior liber corespunzăor cu diametrul nominal al conductei de serviciu.

Vane de echilibrare

Echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament se va face cu regulatoare de presiune diferențială si vane partener,instalate la fiecare consumator pe conducta tur încălzire,cu preluare valori de presiune de pe tur și retur încălzire.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Izolarea locala (mansonarea) a conductelor

Conductele preizolate se vor izola si mansona de către reprezentanții furnizorului,în baza unor procese verbale de preluare a amplasamentului.

înainte de izolare se vor efectua probele de presiune si de verificare a continuității firului de semnalizare avarii.

Lucrări de săpătură / umplutura

-Se desface imbracamintea trotuarului sau a străzii pe lățimi minime prin spargere cu mijloace mecanice, procedandu-se la recuperarea asfaltului si evacuarea materialelor nereciclabile rezultate.

-Latimea șanțurilor se vor stabili in funcție de distantele minime dintre conducte indicate de furnizorul acestora respectiv indicativul NP 059-02 si NP 029-02.

-In zonele cu ramificații ale rețelelor săpăturile sunt mai largi cu 0,4 m pe ambele parti, pe o lungime de 2 m.

-Pamantul rezultat din săpătură se depozitează pe o singura parte a sântului. -Pe traseu] cu canale termice existente se decoperteaza canalul respectiv se ridica plăcile de acoperire, din care cele intregi se recuperează si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar cele deteriorate vor fi transportate la groapa de gunoi a municipiului.

-Țevile de încălzire din canalul termic decopertat se demontează si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar țevile de apa calda menajera se demontează din canalul termic după realizarea rețelei de acc. provizorie pentru a asigura furnizarea fara Întreruperi pe termen lung sau repetat a apei calde menajere.

-Daca latimea canalului termic nu este suficient pentru amplasarea conductelor preizolate, se sparge un perete al canalului de beton si se lateste la cota necesara.

-Se aseaza suporți transversali din poliuretan sau saci de nisip amplasați la intervale de minim 2-3 m. in conformitate cu tehnologia furnizorului de material preizolat.

-Se efectuează pozarea conductelor si se așterne un strat de nisip intre si peste conducte care va depăși partea superioara a protecției termoizolatiei cu min.IO cm.

-Nisipul nu va conține corpuri străine (pietre, cărămizi etc.) care pot sa distrugă țeava de protecție a conductei, restul umpluturii va fi executat cu pamantul rezultat din excavatie.

-Umplutura se executa in straturi succesive care se uda, se compactează si se nivelează, după caz, conform indicațiilor din proiect.

310012 Arad, B-dul St. Augustîn Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului j ud. A rad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

-Surplusul de pamant ramas după efectuarea umpluturii se va transporta in locuri de depozitare stabilite in prealabil.

-Se refac pavajele si celelalte suprafețe afectate de execuția rețelei termice, refacerea se va executa in aceeași structura si forma ca si cea inițiala

Cămine

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de bransament.Acestea vor fi din beton armat,cu placi acoperire beton armat,carosabil.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circuIară.Dimensîunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de <p 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.

Inelele de etanșare cu presetupă

Sunt destinate să asigure protecția contra infiltrațiilor de gaze și apă la trecerea conductelor preizolate prin pereții căminelor și fundația imobilelor.

Materialul de etanșare va fi din cauciuc,iar inelele de strângere vor fi din metal. Inelele de etanșare vor fi prevăzute în varianta constructivă PN5/PN6 bar.

OBIECTUL 3 - Reabilitarea integrala a racordului de agent termic primar aferent punctului termic de zona

In prezent rețelele de agent termic primar din zona studiata sunt:

Pe strada Petru Rares, exista o rețea de agent termic primar CET - Magistrala III, subterana,cu diametrul de 2 x DN 300 mm.

Racordul de agent termic primar CET al punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE, cu diametrul de 2 x DN 125 mm.

Acest racord termic este parțial subteran si parțial suprateran. Conductele subterane sunt amplasate in canale termice prefabricate din beton armat. Acoperirea canalelor este realizata cu capace prefabricate din beton armat.Conductele aeriene urmăresc traseul imprjmuirii terenului aferent scolii gimnaziale Aron Cotrus.

Conductele sunt țevi din otel negru, prevăzute cu izolație din vata minerala, protejate cu carton bitumat,respectiv tabla otel.

De-a lungul rețelei exista cămine de vizitare.De asemenea exista puncte fixe,pentru limitarea dilatărilor.

Alimentarea cu energie termica a punctului termic se va realiza in modul următor:

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr,RO15588678

 • - Se vor dezafecta atat părțile subterane cat si supraterana ale racordului termic

 • - Se va reface partea subterana a racordului punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE,

cu diametrul de 2 x DN 125 mm,pe traseul actual si partea supraterana se va reamplasa subteran,pe un traseu nou

 • - Punctul de racordare la magistrala se va păstră

 • - In vederea racordării proiectate se vor prevedea cămine echipate cu vane de

inchidere, respectiv de golire a tronsoanelor noi.

 • - Pe rețelele existente se vor realiza căminele : „PI” pe poziția căminului

existent si căminul „P2” in punctul de trecere din amplasare subterana in amplasare supraterana a racordului

Traseul racordului de agent termic primar se va amplasa strict pe domeniul public si va avea o lungime totala de cca. 208 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de inalta densitate si se vor monta îngropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea înglobate in termoizolatie cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Pe perioada lucrărilor, zonele afectate de intervenții vor fi marcate, semnalizate si protejate corespunzător,după caz.

Zonele afectate de lucrări se vor aduce la starea inițiala in funcție de destinația lor: acces carosabil, pietonal, spatii verzi, etc

 • 5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE SI ESTIMĂRI
CONSUMURI

Necesarul de utilitari pentru consumul intern al punctului termic este minimal si se rezuma la apa rece si calda de consum pentru funcționarea grupului sanitar,care deservește personalul de supraveghere,intretinere.Pentru acestea au fost prevăzute contoare separate de cele tehnologice.

 • 5.3 DURATA DE REALIZARE PE ETAPE PRINCIPALE

GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Nr. crt.

Operațiunea

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Organizare licitație si contract proiectare

X

X

2

Elaborare P.T./D.E, D.T.A.C., obținere A.C.

X

X

X

X

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

3

Organizare licitație si contract execuție

X

X

X

4

Amenajare teren, demolări, împrejmuiri

X

5

Organizare de șantier

X

6

Utilități

X

7

Construcții și instalații din care:

X

X

X

7.1

Construcții și arhitectură

X

X

X

X

X

X

7.2

Instalații termice

X

X

X

X

X

X

7.3

Instalații electrice

X

X

X

X

7.5

Utilaje cu montaj

X

X

Recepție la terminarea lucrărilor

X

 • 5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare;

 • - costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției.

Devizul general estimativ si devizele pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiții, a fost intocmit conform HGR 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării investiției.

La baza estimării cheltuielilor prevăzute au stat devizele pe obiect, evaluările cantitatilor de lucrări si a preturilor unitare, precum si estimările pe baza de costuri pe obiecte de investiție a lucrărilor de construcții - montaj aferente implementării proiectului.

Acest capitol include:

 • - devizul general conform HGR 907/2016;

 • - devizul pe obiect conform HGR 907/2016.

Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriilor de lucrări din cadrul obiectivului de investiție.

Devizul pe obiect este sintetic, iar valorile lui s-au obtinut prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantitatilor de lucrări si a prețului acestora in lei, exclusiv TVA. La valoarea totala s-a aplicat TVA 19 %, obtinandu-se astfel Total deviz pe obiect.

Devizul general este structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 Z24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in mii lei fata TVA, valoarea TVA separat si inclusiv TVA. La TOTAL GENERAL din devizul general este precizata partea din cheltuieli care reprezintă constructii-montaj (C+M).

Devizul general si Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție se actualizeaza după incheierea contractelor de achiziție de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate pana la acea data si a valorilor rezultate in urma aplicării procedurilor de achiziție de lucrări si servicii,rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

 • I. costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare;

Tabelele 1,2 și 3 prezintă structura costurilor de realizarea ale proiectului, pe principalele capitole de deviz,regasite in varianta 2 si modul de finanțare a operațiunii.

1. Valoarea totala a Investiției. Inclusiv TVA

Total

TOTAL

An 1

valoare fara TVA

TVA

Valoare totala

1

Cheltuieli pentru obținerea st amenajarea terenului

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

3

Proiectare si asistenta tehnica

329073

62524

391597

4

Investita de baza

6446685

1224870

7671555

5

Alte cheltuieli

154855

29422

184278

6

Cheltuieli diverse si neprevăzute

867428

164811

1032239

7

Cheltuieli pentru probe tehnologice

8400

1596

9996

Costul total investiției (A)

7806441

1483224

9289664

TVA

0

0

TOTAL

7806441

1483224

1

2. Structura cheltuielilor eligibile

valoare fara TVA

TVA

Valoare totala

1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

3

Proiectare si asistenta tehnica

329073

62524

391597

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J 02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

4

Investita de baza

6446685

1224870

7671555

5

Alte cheltuieli

154855

29422

184278

6

Cheltuieli diverse si neprevăzute

867428

164811

1032239

7

Cheltuieli pentru probe tehnologice

8400

1596

9996

Total cheltuieli eligibile

7806441

1483224

9289664

3.Sursele de finanțare pentru valoarea: totala indus

IvTVA

Total

% din total costuri

1

Valoare Eligibila

7806441

84,03

2

TVA

1483224

15,97

3

Total resurse financiare

9289664

100,00

4

Fonduri externe

0

5

Finatare Consiliul Local

9289664

100,00

 • II. costurile estimative de operare

Estimarea cheltuielilor financiare ale proiectului investițional, după implementare Cheltuielile de exploatare se impart în următoarele categorii:

 • ■  Cheltuieli cu utilitățile și întreținerea;

 • ■  Cheltuieli cu remunerarea personalului;

 • ■  Alte cheltuieli de exploatare

Analiza are la bazaTabelui 4 -Estimarea veniturilor si a cheltuielilor din exploatare

Analiza s-a efectuat pentru varianta de investiție recomandată respectiv varianta 2

Orizontul de timp estimat este la 15 de ani, durata de amortizare a investiției fiind intre 24-36 ani, estimarea ei de utilizare fiind de 25 ani, rezultând astfel o valoare reziduala favorabila după 15 ani de utilizare.Pentru estimarea cheltuielilor, pe durata orizontului de timp, s-a apreciat o rata anuală a inflației in lei de 5 %.

Cheltuielile cu personalul : se presupune ca 5 persoane, cu norma întreaga,pentru asigurarea schimburilor permanente, deservesc toate cele 6 puncte termice care se reabilitează, costul personalului fiind repartizat pe cele 6 obiective. Indicele de creștere al cheltuielilor luat in calcul este de 1,05.

Pentru cheltuielile cu utilitățile s-au estimat cheltuielile avand la baza cheltuielile curente.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud. Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

Venituri si cheltuieli de exploatare in lei

Anul

1

2

3

4

5

6

7

Total venituri

0

0

0

0

0

0

0

Costuri cu utilitățile

3000

3150

3308

3473

3647

3829

Cheltuieli intretinere

600

630

662

695

729

766

Costuri personal intretinere

30000

31500

33075

34729

36465

38288

Revizie

0

0

0

2000

0

0

Total costuri de exploatare

0,0

33600

35280

37044

40896

40841

42883

Venituri si cheltuieli de exploatare in lei

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

Total venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri cu utilitățile

4020

4221

4432

4654

4887

5131

5388

5657

Cheltuieli intretinere

804

844

886

931

977

1026

1078

1131

Costuri personal intretinere

40203

42213

44324

46540

48867

51310

53876

56569

Revizie

0

0

2000

0

0

0

0

2000

Total costuri de exploatare

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

Prin natura proiectului, acesta nu va genera venituri financiare in scopul profitului. Prîmaria Municipiului Arad se va angaja in plata tuturor sumelor ce survin ca si cheltuieli pentru buna funcționare, respectiv cheltuielile pentru întreținere, cu utilitățile, cu personalul, precum si alte cheltuieli ce survin ca si administrator. Proiectul este generator indirect numai de efecte pozitive la nivelul socio-economic al municipiului.

 • 5.5. SU STEN ABILITATE A REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Implementarea proiectului va aduce beneficii tuturor investitorilor si locuitorilor din zona, în egală măsură.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Faza de realizare:

 • 1. Personalul încadrat la compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice al Primăriei Municipiului Arad va avea următoarele atribuții privind achiziția:

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap B, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROl 5588678

 • - elaborarea specificațiilor tehnice

 • - elaborarea docuementației de atribuire și a documentelor suport.

 • - completarea și actualizarea permanentă a formularului de integritate, conform Legii 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese înprocedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

 • - îndeplinirea formalităților aferente organizării procedurii de atribuire a contractului

 • - încheierea contractului de achiziție publică.

 • 2. personalul nominalizat în comisia de evaluare a ofertelor.

 • 3. Personalul societății cu rol de antreprenor, care vor avea o activitate de câteva luni, în funcție de sarcinile asumate.

Faza de operare

- Personalul însărcinat cu întreținerea obiectivului 5 persoane pentru asiguarrea continuității pe trei schimburi si asigurarea perioadelor de concedii si ture libere.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

 • 1. Protecția calității apelor

In faza de execuție, se va acorda atenție deosebită exploatării utilajelor și mijloacelor de transport, astfel încât să nu se producă pierderi de combustibil sau lubrifiant.

în faza de exploatare, apele uzate și menajere vor fi dirijate în sistemul de canalizare menajera al zonei.

 • 2. Protecția aerului

în faza de execuție, sursa de poluare a aerului o va constitui emisia gazelor de eșpament și creșterea nivelului de suspensii mecanice în aer datorită utilajelor șî mijloacelor de transport. Circulația naturală a aerului va asigura o dispersie rapidă a noxelor. Folosirea de utilaje și mijloace de transport care utilizează tehnologii actuale vor asigura emisii reduse de poluanțî în atmosferă.

în faza de exploatare, funcțiunea obiectivului nu presupune desfășurarea de activitățo ce ar produce pulberi sau alți poluanți în aer.

 • 3. Protecția împortiva zgomotului și a vibrațiilor

Pe durata lucrărilor de execuție, antreprenorul și beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort. Distanța față de zona de locuințe permite desfășurarea de activități zgomotoase. Pentru faza de exploatare se estimează ca prin natura funcțiunii nu poate deveni sursă de zgomot. Amplasamentul este ferit de poluanți fonici.

310012 Arad, B-dul St. Augustîn Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

 • 4. Protecția împotriva radiațiilor

Nu se vor folosi utilaje și mijloace de transport - în faza de execuție -respectiv substanțe în faza de exploatare, care generează radiații peste limita admisă de normele în vgoare. Amplasamentul nu se găsește într-o zonă cu radioactivitate ridicată.

 • 5. Protecția solului

în faza de execuție, cantitatea de material evacuat va fi transportat în locurile indicate de primăria respectând regulile:

 • - verificarea integrității mijloacelor de transport

 • - respectarea traseului stabilit

 • - interzicerea descărcărilor în alte locuri decât cele prevăzute.

în faza de exploatare, obiectivul nu generează deșeuri care at putea contamina solul.

Măsuri de prevenire a poluării solului.

 • - respectarea strictă a instrucțiunilor de lucru la fiecare loc de muncă;

 • - respectarea strictă a programului de revizii și întreținere a instalațiilor și dotărilor;

 • - respectarea modului de gestionare a deșeurilor;

 • 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Întrucît lucrările se extind peo suprafață relativ mică, obiectivul nu afectează semnificativ flora și fauna locale.

 • 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Atât în faza de execuție, cât și în faza de exploatare, obiectivul nu pune în pericol siguranța comunității locale, încadrîndu-se în specificul zonei și respectînd distanțele de siguranță normate.

 • 8. Gospodărirea deșeurilor pe amplasament

  • 8.1.  Deșeuri generate, mod de colectare

în faza de execuție, cantitatea de material evacuat va fi transportat în locurile indicate de primărie.

în faza de exploatare, din activitatea desfășurată nu rezultă deșeuri periculoare. Deșeurile menajere vor fi colectate în tomberoane și evacuate de operatorul local care deservește zona.

 • 8.2.  Deșeuri refolosite

Nu sunt generate deșeuri care pot fi refolosite în activitate.

 • 8.3.  Deșeuri comercializate

Nu sunt generate deșeuri care pot fi comercializate.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

310012 Arad, B-dul St Augustîn Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr,J.O2/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Obiectivul propus nu are impact negativ în areal.

 • 5.6 ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referința și prezentarea scenariului de referință;

Importanta obiectivului de investiții deriva din necesitatea punerii la dispoziție a resurselor materiale necesare pentru asigurarea de dotări si a spatiilor adecvate deservirii populației, in concordanta cu cerințele impuse de legislație, impunandu-se astfel investiții pentru reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea infrastructurii.

Perioada de referința.

Perioada de analiza sau orizontul de analiza, reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza cost-eficacitate. Previziunile proiectelor ar trebui sa includă o perioada apropiata de durata de viata economica a acestora, si destul de îndelungata pentru a cuprinde impactul pe termen lung. Durata de viata variaza in funcție de natura investiției.

In tabelul de mai jos este indicata perioada maxima de referința pe sectoare

Perioada de referința pe sector

sector

Perioada de referința (ani)

Energie

15-25

Apa si mediu

30

Cai ferate

30

Porturi si aeroporturi

30

Drumuri

25-30

Industrie

10

Alte servicii

15

In aceste condiții, orizontul de timp luat in considerare pentru acest proiect este de 15 ani.

Scenariul de referința.

Scenariul de referința consta in reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare. Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totala L = 1780 m),mai puțin

cele reabilitate curând,cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat, amplasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramura sau branșament,după caz.Refacerea integrala a racordului de agent termic primar existent.

Variante de scenarii de intervenție.

VARIANTA 1 - în acest caz, valoarea investiției va fi de : 9.039.010,23 lei inclusiv TVA.

VARIANTA 2 - în acest caz, valoarea investiției va fi de :

9.289.664,21 lei inclusiv TVA.

Scenariul recomandat de elaborator. Avantajele scenariului recomandat.

Scenariul recomandat este varianta 2

Avantajele variantei 2:

Avantajele variantei 2 constau in faptul ca reabilitarea întregului sistem de rețele secundare (lungime totala L = 1780 m) aferente punctului termic,mai puțin cele reabilitate de curând se face prin scoaterea pe domeniu public a celei mai mari parti a instalației de distribuție și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Nu se intervine asupra rețelelor de agent termic secundar care deservesc un număr foarte redus de consumatori.

Racordul de agent termic primar al punctului termic va avea un traseu subteran in întregime.

în acest caz, valoarea investiției va fi de 9.289.664,21 lei inclusiv TVA.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Reabilitarea obiectivului de investiții cuprinde modernizarea punctului termic,atat din punctul de vedere al construcțiilor,cat si al echipamentelor si instalatiilor.reabilitarea rețelelor de agent termic secundar aferente.

Prin reabilitarea obiectivului se urmărește in principal scăderea pierderilor de energie respectiv eliminarea pierderilor volumice de agenti termici.

Pe termen mediu si lung se dorește să se ofere inbunatatirea calitatii serviciilor prestate si ușurarea intervențiilor in sistem, printr-un mod de operare la nivel European, integrarea facandu-se intr-un system de tip SCADA,care va fi generalizat la întreg sistemul gestionat de către CET Arad.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nrj.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Deoarece se presupune că toate costurile de exploatare, se vor susține de către Solicitant / Beneficiar sustenabilitatea financiara a proiectului va fi asigurata pe toata durata sa de viata. Pe cale de consecința totalul intrărilor, suportate de la bugetul local, va fi egal cu totalul costurilor de exploatare astfel incat fluxul de numerar pe perioada de exploatare va fi zero.

Anii

1

2

3

4

5

6

7

1

Finanțare externa

0

0

Finanțare Consiliul

Local

9289664

2

Costuri de exploatare suportate din bugetul local

33600

35280

37044

40896

40841

42883

3

Total intrări

9289664

33600

35280

37044

40896

40841

42883

4

Total investiții

9289664

5

TVA

0

0

9

Total ieșiri

9289664

0

0

0

0

0

0

10

Total flux de numerar

0

33600

35280

37044

40896

40841

42883

11

Flux de numerar total cumulat

0

0

0

0

0

0

anii

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Finanțare externa

Finanțare Consiliul

Local

2

Costuri de exploatare suportate din bugetul local

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

3

Total intrări

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

4

Total investiții

5

TVA

9

Total ieșiri

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Total flux de numerar

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

11

Flux de numerar total cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO!5588678

 • d)analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Principali indicatori utilizați pentru analiza cost-eficacitate a proiectului investitional au fost:

 • - Sustenabilitatea financiara;

 • - Calcului Ratei Interne de rentabilitate financiare a investiției RIR;

 • - Calculul valorii actualizate nete VAN;

 • - Indicatorii economici, estimarea beneficiilor și a costurilor economice.

Valoarea actualizata netă financiară (VANF)

Valoarea actualizata netă financiară (VANF) se determină ca diferență între fluxurile de numerar viitoare actualizate și capitalul investit.

Indicatorul, prin conținutul sau, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin compararea fluxului de numerar total actualizat degajat de acesta pe durata de viața economică cu efortul invcstițional total, generat de acest proiect, actualizat.

Relația de calcul a VANF este:

/     22, FN V

VANF =--

(l+e)° £(l+e)' (l + e)J0

unde: VANF - valoarea actualizata netă financiară;

I - efortul investițional;

FN - fluxul net de numerar degajat de investiție pe parcursul perioadei de exploatare previzionala de 15 ani, care include toate incasarile și toate plățile operaționale;

e - rata de actualizare; în cazul investiției analizate, rata de actualizare selectata pentru calculul VANF este de 5 %.

t - numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, luati în considerare pentru calculul VANF la valori de la 1 la 15 ani;

Vrez — valoarea reziduala, reprezentând valoarea investiției la sfârșitul perioadei de estimare (anul 15); a fost considerata ca fiind egala cu valoarea neamortizata a investiției la sfârșitul anului 15.

Rata interna de rentabilitate financiara.

Rata interna de rentabilitate financiara este acea rata de actualizare la care valoarea fluxului net de numerar actualizat este zero, respectiv incasarile actualizate sunt egalate de plățile actualizate.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului JucLArad sub nr.J.02/ 830124.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Aceasta rata exprima capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luata in considerare ca fiind perioada de viata a investiției.

RIRF = e

daca:

7     22, fn y

VANF =--" =0,

(l+e)° ti*(l+e)' (1+e)

Pentru calculul operativ al RIRF se apeleaza la metoda interpolării, formula de calcul fiind următoarea:

FN.

RIRF = e_in + (e„, - emln )x-------F----r

FN. + FN. sui |               |

emin - rata mica de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de zero;

emax - rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de zero;

FNcmin ; FNemax - fluxul de numerar actualizat cu rata mica, respectiv rata mare de actualizare.

Veniturile si cheltuielile pentru analiza financiara, includ:

 • a)  baza este investiția inițiala, data de valoarea totala a bugetului investitional;

 • b)  valoarea reziduala este valoarea finala (actualizata) a investiției la sfârșitul perioadei de prognoze;

 • c)  fluxul de numerar:

 • -  anual, reprezintă diferența intre intrările (incasari) si ieșirile anuale de numerar;

 • - inițial, este reprezentat de investiția inițiala făcută, considerata ca o ieșire de numerar ce are loc la nivelul anului 1;

 • - final, este reprezentat de valoarea finala (sau reziduala - după perioada de previzionare) a investiției, valoarea actualizata a acestuia mărind suma fluxurilor de numerar actualizate;

 • d)  rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final si anuale) viitoare la valorile momentului de baza al investiției, anul 0;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel {+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

 • e) fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de baza al investiției.

VANF (FNPV) este calculată prin metoda fluxurilor de numerar actualizate, cu aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de actualizare și a numărului de ani din perioada de referință, după formula generală de actualizare a fluxurilor de numerar in directa aplicare a principiului valorii in timp a banilor;

VAN = £ [(Bt - Ct) / (1 + r)At], unde Bt = beneficiile financiare din anul t, Ct = costurile

financiare din anul t, r = rata de actualizare financiară, t * numărul de ani (in intervalul perioadei de referință stabilite pentru proiecte din domeniul analizat).

Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara a investiției este realizata pe baza datelor din tabelul de mai jos:

L

2

3

4

5

6

7

8

1

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2

Alte venituri alocuri din bugetul local

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841.01

42883,06

805,934

3

Total venituri

0,00

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

4

Total costuri de operare

0,00

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

5

Total costuri de investiții

9289664,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0D

0

6

Total cheltuieli

9289664,21

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

7

Fluxul net de numerar)

9289664,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

9

10

11

12

18

14

15

1

Valoarea reziduala a investiției

0,00

3715865,68

2

Alte venituri alocari din bugetul local

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

65357,81

3

Total venituri

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

3781223,49

4

Total costuri de operare

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

65357,81

5

Total costuri de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Total cheltuieli

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

65357,81

7

Fluxul net de numerar)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3715865,68

Rata de actualizare

0,05

Financial internai rate of return (FRR/C)

-0,06

Valoarea financiara neta actualizata a investiției (FNPV/C)

-7059904,32

Total costuri actualizate

9277722,82

Total intrări actalizate

2217818,51

Raport bcneficii/costuri

0,24

Valoarea FRR/C (Financial internai rate of retum) rezultata din calcule este de — 0,06 %, reflectând o situație necorespunzatoare din prisma fezabilității financiare.

Nivelul de rentabilitate este inferior ratei de actualizare ca rata minima de rentabilitate ceruta, Obținerea unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare conduce la obținerea unei valori actualizate nete negative , respectiv valoarea financiara neta actualizata a investiției (FNPV/C) este de negativa, respectiv -7059904,32

Obiectivul obținerii unei rentabilitati financiare cat mai mari, peste rata de actualizare nu constituie o prioritate pentru un proiect de investiții de natura cheltuielilor publice, fara un scop al profitului, VANF(C) (FNPV(C)) măsoară performanța financiară a investiției independent de sursa sau metoda de finanțare a proiectului;

Raportul costuri / beneficii

întrucât proiectul nu este generator de venituri financiare (nu se percep taxe de la beneficiarii), consiliul local acopera din fonduri de la bugetul local nivelul cheltuielilor de exploatare, valoarea raportului B ZC este pozitiv fiind de 0.50, valoare ce evidențiază faptul ca activitatea operaționala este sustenabila din punct de vedere financiar.

Raportul cost-beneficiu se determina ca raport intre costurile economice și veniturile economice generate de implementarea proiectului investițional propus, după relația:

20

Raportul B / C = —

ÎQ

Unde:

Ck - costul economic aferent anului k

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40} 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Vk - venitul economic aferent anului k

Scopul proiectului investițional este de a genera beneficii nemonetare la nivelul comunității, fapt pentru care aceste beneficii nu pot fi incluse în calculul indicatorilor economico - financiari,

 • e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Asemenea oricărui proiect si proiectul investitional analizat este supus amenințării unor riscuri de natura tehnica, financiara, instituționala si legala, Descrierea acestor riscuri, consecințele si modalitățile de eliminare a acestora, precum si alocarea responsabilităților in gestionarea acestora sunt prezentate in tabelul următor:


Matricea riscurilor ce afecteaza proiectul investitional


Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

Riscuri tehnice

Construcție

Riscul de apariție a unui eveniment pe durata realizării investiției, eveniment care conduce        la

imposibilitatea Finalizării acesteia in timp si la costul estimat

Întârzierea     in

implementare si

majorarea costurilor     de

execuție       a

lucrărilor     de

reabilitare

Investitorul, in general, va intra intr-un contract cu durata si valoare      fixe,

Constructorul trebuie sa ai ba resursele       si

capacitatea tehnica de a se încadra        in

condițiile      de

execuție

Investitorul

Recepție investiție

Riscul este atat fizic      cat si

operațional si se refera la intarzierea efectuării recepției investiției

Consecințe pentru   ambele

parti,      Pentru

executantii lucrării venituri intarziate       si

profituri pierdute, Pentru beneficiari, întârzierea începerii utilizării    scolii

,cu         toate

Consiliul Local nu va efectua plata întregii contravalori a lucrării pana la recepția investiției

Investitorul


Categoria de risc

Descriere

Consecințe

j;

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

consecințele ce decurg      din

aceasta

Resurse      ta

intrare

Riscul ca resursele necesare reabilitării parcului si a zonelor agrement sa coste mai mult decât s-a anticipat, sa nu aiba o calitate corespunzătoare sau      sa      fie

indisponibile in cantitatile necesare

Creșteri de cost si in unele cazuri efecte negative asupra calitatii lucrarilor

Executantul poate gestiona riscul        prin

contracte      de

aprovizionare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calitatii materialelor, In parte     aceasta

poate fi rezolvata si din faza de proiectare

Executantul

1

întreținere si reparare

Calitatea proiectării si/sau a lucrărilor sa                  fie

n ecorespunzatoare avand ca rezultat creșterea peste anticipări         a

costurilor       de

întreținere        si

reparații

Efecte negative asupra utilizării si          esteticii

imobilului

Investitorul poate gestiona riscul prin       clauze

contractuale de garanție        a

lucrarilor efectuate      de

executant

Investitorul

Capacitate tehnica

Executantul nu are capacitatea tehnica necesara pentru executarea lucrărilor        de

realizare          a

investiției

Imposibilitatea investitorului de a         efectua

reabilitarea

Investitorul examinează in detaliu capacitatea tehnica         si

financiara      a

executantului

Executantul

Soluții tehnice vechi sau inadecvate

Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic sau este imposibila aplicarea lor din motive obiective

Toate beneficiile estimate sunt mult diminuate

Investitorul poate gestiona riscul prin       clauze

contractuale referitoare la calitatea lucrării

Investitorul

Riscuri financiare

Finanțare

Riscul          ca

Lipsa finanțării

Investitorul va

Investitorul

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

(Sine este responsabil de gestiunea riscului

indisponibila

finanțatorul sa nu poata      asigura

resursele financiare atunci când trebuie si în cuantumuri suficiente

pentru continuarea sau finalizarea investiției

analiza cu mare atentie angajamentele financiare     ale

sale              si

concordanta cu programarea investiției

Evaluare incorecta a valorii investiției si a costurilor de operare

Valoarea investiției si costurile de operare        sunt

subevaluate

Investitorul nu poate asigura finanțarea investiției si a lucrărilor      de

întreținere periodica

Investitorul poate sa isi utilizeze propriile resurse financiare (daca aceste       sunt

disponibile) pentru a acoperi costurile suplimentare, De asemenea, investitorul poate cauta si alte surse de finanțare,

Investitorul

Inflația

Valoarea reala a plăților, in timp, este diminuata de inflație

Diminuarea in termeni reali a veniturilor realizate       de

executant

Executantul va cauta        un

mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, Investitorul    va

accepta clauze de indexare       in

contract.

Investitorul

Executantul

Riscuri instituționale

Modificarea cuantumului impozitelor si taxelor

Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de      impozitare

general sa se schimbe        in

defavoarea investitorului

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale investitorului

Veniturile investitorului trebuie        sa

permita acoperirea diferentelor nefavorabile, pana la un cuantum stabilit intre parti prin contract.

Investitorul

Riscuri legale

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr. J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

Schimbări legislative/de politica

Riscul schimbărilor legislative si al politicii autoritatilor guvernamentale care nu pot fi anticipate        la

semnarea contractului si care sunt       adresate

direct, specific si exclusiv proiectului ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea investitorului

O       creștere

semnificativa in costurile operaționale ale investitorului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli      de

capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Lobby politic pe langa autoritățile publice de la nivelurile superioare cu scopul ca actele normative cu impact asupra proiectului sa ramana neschimbate, contractarea surselor externe de finanțare

Investitorul

 • 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

6.1 COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE

DALI este structurat pe obiecte,după cum urmează:
 • -  OBIECTUL 1 - Reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor interioare,inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic

 • -  OBIECTUL 2 - Modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic secundar,inclusiv echilibrarea hidraulică la nivel de ramura sau branșament, după caz.

 • -  OBIECTUL 3 - Reabilitarea integrala a racordului de agent termic

primar aferent punctului termic de zona

Obiectul 1 se va realiza in mod identic pentru ambele variante si anume :

Toate instalațiile,utilajele si echipamentele termomecanice din punctul termic se vor demonta / dezasambla si se vor preda către Municipiul Arad.

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de cate 1700 Kw fiecare pentru încălzire montate în paralel între ele.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de cate 300 Kw fiecare pentru preparea acc. montate în paralel între ele.

Pentru distribuție încălzire și apă caldă menajeră sunt prevăzute plecări pe trei ramuri.

Producerea acc.va fi in regim instantaneu,fara acumulare.

Echipamentele cu careva fi dotat punctul termic

DALI prevede dotarea punctului termic cu utilaje si echipamente preasamblate uzinal sub forma de module interconectabile:

-Schimbătoarele de căldură,in varianta demontabilă,vor fi cu plăci din oțel inox AISI 316(1.4401) si vor avea grosimea minimă de 0,5mm;

-Modul de umplere si menținere a presiunii în circuitul secundar deîncalzire echipat cu vase de expansiune închise si stație de pompare de umplere/adaos,precum și vas de expansiune cu membrane pentru preluarea șocurilor de pomire/oprire ale pompei de adaos;

-Regulator de presiune diferențială;

-Robinet de echilibrare hidraulică/l imitare de debit;

-Pompe pentru circulația agentului termic de încălzire,in linie,de înalta eficieța energetică,cu convertizoare de frecvența,cu montajul convertizorului de frecvența in/lânga tabloul electric funcție de IP;

-Pompe ridicătoare de presiune pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,dacă este cazul;

-Filtre de impurități tip” Y”,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar si pe racordul de apă rece;

-Separatoare de microbule si particule de nămol,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar sip e racordul de apa rece,montate in aval de filtrele de impurități tip”Y”;

-Dedurizator electronic Ia intrarea apei reci în punctul termic;

-Vane de reglare cu servomotor,special pentru aplicațiile de termoficare, echilibrate in presiune,cu rol de regulator de temperatură,montate pe fiecare schimbător in parte,pentru încălzire,respectiv pentru apa caldă de consum,prevăzute si cu posibilitatea de acționare directă,local sau din dispecerat;

-Regulator electronic,cu funcții de:

-Reglare si comandă automată,in timp real,atât pentru circuitul de încălzire cât si pentru circuitul de preparare apa caldă de consum;

-Restricționate opționala a temperaturii agentului termic primar retumat la max.60°C iama respectiv max.45°C vara.

-Comunicarea bidirecțională, in timp real, a tuturor datelor de monitorizare ale punctului termic spre dispeceratul central integrat intr-un sistem SCADA.

-Execuție în timp real,a diagramelor de reglaj în funcție de comenzile de reglare transmise de dispecerat/sistem SCADA.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830/24,07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termică din PT (temperaturi .debite, energii, puteri, avarii, etc.)

-Aparate de măsură manometre și termometre-analogice și digitale,montate în zonele caracteristice ale punctului termic;

-By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur (tur) primar prin traductorul de debit al conductei tur primar.

De asemenea se vor executa lucrări de instalații termomecanice,de izolare termica,de instalații electrice aferente echipamentelor,

Lucrările de intervenție la construcții referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Lucrări de refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), înlocuirea tâmplarii lor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

Avantajele realizării investiției in ambele variante pentru Obiect 1

-reabilitarea punctului termic asigură producerea agentului termic pentru încălzire si apa caldă menajeră la parametrii necesari consumatorilor -pierderile de energie termică in punctul termic sunt minime

-funcționarea instalațiilor în punctul termic este automatizată,creîndu-se condiții de exploatare fără supraveghere permanentă din partea operatorului, in condiții de siguranță

-toate fluxurile de agent termic in punctul termic sunt contorizate -reabilitarea punctului termic pentru monitorizarea parametrilor de funcționare si transmiterea datelor la dispeceratul central

Dezvantajele realizării investiției in ambele variante pentru Obiect 1 -costul investiției este ridicat si necesită atragerea de surse de finanțare -pentru exploatarea și întreținerea instalațiilor,chiar dacă se face fără supraveghere permanentă,este necesar personal calificat

-instalarea unor echipamente performante impune exploatarea instalațiilor la parametrii proiectați,cu respectarea cerințelor de calitate ai agentului termic

-echipamentele instalate necesită activități de mentenanța conform cerințelor furnizorilor

Obiectul 2 se va realiza in mod identic pentru ambele variante si anume :

Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totala L = 1780 m),mai puțin cele reabilitate curând cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public, neintervenirea asupra rețelelor care deservesc un număr foarte redus de consumatori individuali, și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata ia Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Avantajele realizării investiției in ambele variante pentru Obiect 2

- rețelele de agent termic secundar se afla aproape integral pe domeniul public -reabilitarea rețelelor secundare asigură distribuția agentului termic de încălzire și de apă caldă menajeră in condiții de siguranța si cu pierderi minime de căldură

-rețeaua proiectată asigură necesarul de căldură pentru consumatorii deserviți

-rețeaua proiectată asigură necesarul de apă caldă menajeră pentru consumatorii deserviți.Prin includerea în rețeaua de distribuție a circuitului de recirculare apă caldă, se asigură parametrii de calitate ai apei calde la consumatori

-prin prevederea de elemente de echilibrare hidraulică la nivel de branșament asigură disponibiltatea agentului termic în toate regimurile de funcționare

Obiectul 3 se va putea realiza in doua variante :

VARIANTA 1 - Reabilitarea parțiala a racordului de agent termic primar aferent punctului termic de zona

 • - Se va reface doar partea subterana a racordului punctului termic PT 5

GRĂDIȘTE, cu diametrul de 2 x DN 125 mm,pe traseul actual

 • - Partea aeriana a traseului se va păstră in configurația actuala

 • - Punctul de racordare la rețea se va păstră de asemenea

 • - In vederea racordării proiectate se vor prevedea cămine echipate cu vane de

închidere, respectiv de golire a tronsoanelor noi.

-Pe rețelele proiectate se vor realiza căminele : „PI” pe poziția căminului existent si căminul „P2” in punctul de trecere din amplasare subterana in amplasare supraterana a racordului

Traseul racordului de agent termic primar se va amplasa strict pe domeniul public si va avea o lungime totala de cca. 100 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de inalta densitate si se vor monta îngropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea inglobate in termoizolatie cabluri de semnalizare a avariilor.

VARIANTA 2 - Reabilitarea integrala a racordului de agent termic primar aferent punctului termic de zona

 • - Se vor dezafecta atat părțile subterane cat si supraterana ale racordului termic

 • - Se va reface partea subterana a racordului punctului termic PT 5 GRĂDIȘTE,

cu diametrul de 2 x DN 125 mm,pe traseul actual si partea supraterana se va reamplasa subteran,pe un traseu nou

 • - Punctul de racordare la magistrala se va păstră

 • - In vederea racordării proiectate se vor prevedea cămine echipate cu vane de

închidere, respectiv de golire a tronsoanelor noi.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

- Pe rețelele existente se vor realiza căminele : „PI” pe poziția căminului existent si căminul „P2” in punctul de trecere din amplasare subterana in amplasare supraterana a racordului

Traseul racordului de agent termic primar se va amplasa strict pe domeniul public si va avea o lungime totala de cca. 208 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de inalta densitate si se vor monta îngropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea înglobate in termoizolatie cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Avantajele realizării investiției in Varianta 1 pentru Obiect 3

 • - traseul racordului termic reabilitat este mai scurt

 • - costurile pentru realizarea investiției sunt mai scăzute

Dezavantajele realizării investiției in Varianta 1 pentru Obiect 3

 • - cca. jumătate din traseul conductelor nu vor fi înlocuite

 • - estetica zonei nu va fi corespunzătoare

Avantajele realizării investiției in Varianta 2 pentru Obiect 3

 • - racordul de agent termic primar se reabilitează integral si va fi de tip subteran, in conducte preizolate

 • - estetica zonei va fi mult inbunatatita

Dezavantajele realizării investiției in Varianta 2 pentru Obiect 3

 • - traseul conductelor reabilitate este mai lung

 • - costurile pentru realizarea investiției sunt mai ridicate

Situația cu proiect - varianta maximă este reprezentată de situația în care are loc realizarea investiției si prin proiectul propus, la valoarea de 9.289.664,21 lei (valoare cu TVA), diferența de cost fata de varianta medie constând in prevederea in întregime a racordului de agent termic primar pe traseu îngropat in sol.

Situația cu proiect - varianta medie este reprezentată de situația în care are loc realizarea investiției cu costuri mai reduse față de varianta precedentă, dar cu menținerea unei parti a racordului de agent termic primar pe traseul suprateran existent.în acest caz, valoarea investiției va fi de 9.039.010,23 lei (valoare cu TVA).

6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNI1 TEHNICO - ECONOMICE OPTIME, RECOMANDATE

Scenariul recomandat de elaborator

Scenariul recomandat de elaborator este varianta 2 cu reabilitarea si modernizarea clădirii punctului termic si al instalațiilor interioare,inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic si reabilitarea intregului sistem de rețele secundare (lungime totala L = 1780 m) 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724,07.2003

Codul fiscal nr.ROI 5588678

aferente punctului termic,prin scoaterea pe domeniu public a celei mai mari parti a instalației de distribuție și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz,cu reabilitarea si modernizarea integrala a racordului de agent termic primar si modificarea traseului acestuia in soluția integral subterana si pe un traseu nou,mai scurt decât cel existent.Totodata aceasta varianta se integrează in programul de reabilitare urbana,contribuind la inbunatatirea condițiilor estetice si peisagistice ale zonei.

Avantajele scenariului recomandat

După analizarea celor 2 variante, din punct de vedere tehnic și economic, s-a optat pentru alegerea situației cu proiect - varianta maxima, datorita faptului ca :

-reabilitarea punctului termic asigură producerea agentului termic pentru încălzire si apa caldă menajeră la parametrii necesari consumatorilor

-pierderile de energie termică in punctul termic sunt minime

-funcționarea instalațiilor în punctul termic este automatizată,creîndu-se condiții de exploatare fără supraveghere permanentă din partea operatorului, in condiții de siguranță

-toate fluxurile de agent termic in punctul termic sunt contorizate

-reabilitarea punctului termic pentru monitorizarea parametrilor de funcționare si transmiterea datelor la dispeceratul central

-transmiterea datelor la dispecer pe cablu de fibra optica dedicată,aflat in exploatarea operatorului sistemului de termoficare,asigură condiții de disponibilitate a rețelei de transmitere date.Utilizarea acestei căi de comunicație nu necesită costuri suplimentare de operare

reabilitarea rețelelor secundare asigură distribuția agentului termic de încălzire și de apă caldă menajeră în condiții de siguranța si cu pierderi minime de căldură

-rețeaua proiectată asigură necesarul de căldură pentru consumatorii deserviți

-rețeaua proiectată asigură necesarul de apă caldă menajeră pentru consumatorii deserviți.Prin includerea în rețeaua de distribuție a circuitului de recirculare apă caldă, se asigură parametrii de calitate ai apei calde la consumatori

-prin prevederea de elemente de echilibrare hidraulică la nivel de branșament asigură disponibiltatea agentului termic în toate regimurile de funcționare

-pentru circuitele de distribuție încălzire s-a optat pentru soluția cu conducte de oțel preizolate pentru toate diametrele utilizate.Această soluție asigură uniformitatea materialelor utilizate pentru conducte,atât țeava cât și elementele de conductă de tip racord,reducții,coturi.

-utilizarea exclusivă a conductelor de oțel lărgește posibilitatea de achiziționare de materiale de la furnizori de conducte preizolate

- rețelele de agent termic secundar se afla aproape integral pe domeniul public,permițând astfel orice fel de intervenții fara a necesita accesul in clădiri.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

- in ciuda faptului ca parametrii de funcționare pentru racordul de agent termic primar pot fi atinși cu costuri ceva mai ridicatele asigura o siguranța si o ușurința a exploatării mai ridicate si o estetica a zonei mai buna.

63 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții,

exprimata in lei cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general.

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara, ca fluxul cumulat, valoare actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu a fost realizata ținând cont de elementele principale:

 • - valoarea totala a investiției este de 9.289.664,21 Iei (valoare cu TVA)

 • - constrnctii-montaj (C+M) este de 6.881.592,29 lei (valoare cu TVA)

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente

fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Nota:Valorile anuale pentru situația actuala sunt pentru sezonul de referința Oct 2017-sept.2018

Total energie termica intrata in PT - actual............................3.481,37 Gcal/an

Total pierderi energie termica - actual.....................................1.060,84 Gcal/an

Pierdere procentuala medie pentru sezon - actual..............................30,28 %

Total pierderi energie termica - preconizat.................................298,89 Gcal/an

Pierdere procentuala medie pentru sezon - preconizat............................8,58 %

Economie energie termica - preconizat......................................761,95 Gcal/an

Tarif energie termica (tarif de ref. ptpopulatie TVA inclus)...........391,74 Lei

Economie financiara - preconizata (TVA inclus).................298.486,29 Lei/an

DIAMETRU

LUNGIME

PIERDERE SPECIFICA (55 + 40J/2-6

dT=

PIERDERE TOTALA dT=40

...

DN (mm)

L(m)

W/m

W

350

0

17.55

0.00

300

0

17.97

0.00

250

0

15.64

0.00

200

84

16.07

1349.71

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Pierderi volumetrice de agent termic secundar pentru incalzire pentru sezonul de referința Oct. 2017 - sept.2018 este


150                           324

125                            900

100                           288

SO                          1200

65                             413

50                          390

40                           258

32                             252

25                              0

20                              0

4109

Acc+Racc PEX

14.77                    4784.83

12.53                    11275.20

10.88                    3133.15

10.27                   12318.00

9.95                    4111.00

8.49                     3310.32

7.62                     1965.19

6.65                     1674.54

6.65                          0.00

5.35                        0.00

PIERDERE TOTALA

W                               43921.94

DN (mm)     L (m)

125                               0

110                            44

90                           31

75                            251

63                             443

50                            101

40                            175

32                            323

25                            864

20                              0

2232

W/m          W

16.95                        0.00

13.04                     573.80

11.32                      350.98

10.55                     2647.05

9.61                    4255.90

8.47                      855.17

 • 8.23                     1440.60

7.91                     2555.58

 • 6.23                     5380.99

5.26                        0.00

PIERDERE TOTALA

W                               18060.07

TOTAL PIERDERI ENERGIE INCALZIRE+ACC+RACC

TOTAL PIERDERI ENERGIE INCALZIRE+ACC+RACC

TOTAL ECONOMIE ENERGIE INCALZIRE+ACC+RACC

TOTAL ECONOMIE ENERGIE INCALZIRE+ACC+RACC

TOTAL ECONOMIE ENERGIE INCALZIRE+ACC+RACC

ENERGIE kWh/AN                 158206.20

ENERGIE MWh/AN                   158.21

ENERGIE Gcal/AN                      135.90

Gcal/AN

PRECONIZAT                          298.89

Gcal/AN ACTUAL                     1060.84

Gcal/AN                               761.95

TEP/AN                               76.20

toneCOZ/AN                          177.73

NOTA:conform laborator CET Arad pentru 1 Gcal produsa rezulta 0.2332S tone CO

Total volum agent termic pierdut..................................................943,00 mc/an

Tarif apa rece completare (TVA inclus)...........................................3,91 Lei/mc

Economie financiara - preconizata (TVA inclus)......................3.687,13 Lei/an 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

Pierderi volumetrice de agent termic secundar apa calda de consum pentru sezonul de referința Oct. 2017 - sept.2018 este

Total volum acc plecat din PT - actual....................................15.261,00 mc/an

Total volum acc facturata Ia consumator - actual.....................12.760,56 mc/an

Total volum acc pierdut - actual.................................................2.500,46 mc/an

Pierdere procentuala medie pentru sezon - actual...........................16,04 %

Pierdere procentuala medie pentru sezon - preconizat............................1 %

Economie apa calda consum - preconizat.................................2.343,75 mc/an

Tarif a.c.c.(tarif de referința pt.populatie TVA inclus)...................22,88 Lei

Economie financiara - preconizata (TVA inclus)..................53.625,00 Lei/an

Consum de energie electrica in punctul termic pentru sezonul de referința Oct. 2017 -sept.2018 este

Total consum energie electrica - actual....................................52,60 MWh/an

Tarif mediu consum energie electrica - actual(TVA inclus)...547,97 Lei/ MWh Total consum energie electrica - actual (TVA inclus)........28.823,22 Lei/an

Economie procentuala medie pentru sezon - preconizat................25 %

Economie financiara - preconizata (TVA inclus).................5.404,35 Lei/an

TOTAL ECONOMIE PRECONIZATA = 361.202,77 Lei/an

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilit! in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții.

Ca urmare a necesității realizării obiectivului si ținând cont de factorii eficienta - eficacitate - economicitate, s-a propus adoptarea soluției in care costul estimativ pentru realizarea obiectivului este de 9.289.664,21 (valoare cu TVA) deoarece la aceasta valoare, raportul cost/beneficiu este unul pozitiv

 • d) Durata de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este estimata la 6 luni.

 • 6.4. ASIGURAREA CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE

întreaga lucrare de instalații de incalzire centrala s-a proiectat in conformitate cu prevederile Legea nr. 10/1995, Normativului 19-2015, Normativului 113-2015, Normativului NP-058-02, Normativului NP-059-02, STAS 12400/1,2-86, si ISO 7162/77 inlocuit cu STAS 1730/89.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12, bl. M10, ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Prezentul proiect respecta cerințele principiului de calitate conform Legii 10/1995, privind calitatea in construcții si Normativului C56-02 pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor.

Conform acestor reglementari in proiectare si execuție este necesar sa fie respectate un număr de 7 cerințe care se refera la calitate.

A rezistenta mecanica si stabilitate;

B securitate la incendiu;

C igiena,sanatate si mediu Înconjurător

D siguranța si accesibilitate in exploatare;

E protecția impotriva zgomotului;

F economie de energie si izolare termica

G utilizare sustenabila a resurselor naturale

Astfel a rezultat un set de categorii de exigente stabilite pe baza prevederilor romanești si străine,din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt următoarele:

 • A. REZISTENȚÂ MECANICĂ ȘI STABILITATE

Pentru asigurarea alimentării cu căldură și prepararea apei calde menajere se va prevedea un punct termic care se va amplasa într-o incapere de la parter clădire Atelier școala,prevăzută in acest scop.

Punctul termic va fi echipat cu următoarele utilaje:

 • - schimbătoare de căldură in placi, care vor asigura necesarul de căldură pentru încălzire și necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum;

 • - pompe montate pe conducta pentru circulația agentului de încălzire secundar, apă caldă 80° / 65°C;

 • - vas de expansiune închis;

 • - pompă de circulație la preparare a.c.m.;

Probarea instalației, proba „la rece” se execută înainte de finisarea elementelor instalației.

Se închid complet toate armăturile de închidere și reglaj, se reglează supapele de siguranță de pe partea agentului secundar ,în concordanță cu presiunea de probă.

Proba de etanșeitate începe, în mod efectiv, după 3 ore de la punerea instalației sub presiune, conform normativelor și STAS-urilor: STAS 2250,125,1

 • 12, H.G. 273/14.06.94 și C 56.

 • B. SECURITATE LA INCENDIU

Punctul termic se încadrează în categoria E de pericol de incendiu.

Se vor respecta normativele: I 13, C 300, P 118, Ordinul 381/1219/M.C.

Executarea lucrărilor de sudură cu flacără deschisă în încăperi, se va realiza numai după evacuarea materialelor combustibile din zona de lucru.

Intre conductele de tur neizolate și materialele combustibile învecinate, se va asigura o distanță minimă de 5 cm.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

La trecerea conductelor prin pereți și planșee combustibile, se va prevedea izolarea acestora cu materiale specifice,agrementate.

 • C. IGIENA,SANATATEA SI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Se va avea in vedere luarea de masuri pentru evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre de către instalațiile din punctul termic. De asemenea se vor asigura posibilități de cuartire si intretinere a instalațiilor,care sa împiedice apariția si dezvoltarea substanțelor nocive sau insalubre in încăperi.

Masuri care sa permită curățirea si întreținerea încăperilor:

- Dotarea cu mijloace de curățire a încăperilor Asigurarea accesibilității

Masuri care sa prevină apariția si dezvoltarea unor bacterii infectioase:

Regim termic adecvat

Control periodic si dezinfectie

Sistem de supraveghere

întreaga lucrare de instalații a modulelor termice se va executa în conformitate cu următoarele prescripții în vigoare: I 13,1 36, C 4, C 15, STAS 2764, C 30.

 • D. SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Punctul termic va funcționa cu agent termic primar,apa fierbinte CET și se vor prevedea dispozitive automate de reglare, semnalizare etc.

Pentru asigurarea protecției instalațiilor și utilajelor din punctul termic și funcționarea lor în condiții de eficiență maximă în limitele parametrilor necesari, se va prevedea aparatură de măsură, control și automatizarea instalațiilor în conformitate cu normele CI și 136.

S-a mai avut în vedere:

 • - corelarea diametrelor cu puterea termică a schimbătoarelor de căldură;

 • - lipsa organelor de închidere pe conducta de siguranță racordată la vasul de expansiune;

 • - supapa de siguranță la modulul termic-agent secundar

 • - având în vedere importanța obiectivului s-a prevăzut o pompă de circulație pentru încălzire dublucorp;

 • - suprafețele elementelor de instalație accesibile vor fi fără muchii și colțuri tăioase, iar cele cu temperaturi mai ridicate se vor termoizola;

 • - se va împiedica accesul la părțile în mișcare ale utilajelor;

 • - se interzice accesul persoanelor neautorizate și neinstruite în punctul termic;

 • - măsurarea temperaturilor aerului exterior, ale agentului termic pe conductele de ducere și întoarcere, verificându-se corelarea acestora cu parametrii conform graficului de reglaj calitativ.

310012 Arad, B-dul St Augustîn Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Se vor respecta următoarele STAS-uri și normative: STAS 7132, STAS 6793, STAS 2550, C 37, C 31, C 4, PE 216,1 12, C 56.

 • E. PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Desfășurarea activității se face prin asigurarea condițiilor de protecție la zgomot exterior.

Nivelul de zgomot echivalent interior datorat surselor de zgomot exterior de la instalațiile și utilajele din punctul termic proprie trebuie să nu depășească mai mult cu 5 dB(A) nivelul care se obține când nu funcționează utilajele.

Limitele admisibile ale nivelului de zgomot echivalent interior va fi de 75 dB(A).

Se va limita zgomotul produs de funcționarea instalației prin:

 • - limitarea vitezei apei în instalație sub 2 m/sec;

 • - limitarea nivelului de zgomot specific al robinetelor sub 35 dB(A);

 • - suporturi amortizoare pentru utilaje;

-limitarea vibrațiilor la nivel de vibrații admis.

La proiectarea lucrării s-au respectat normele și normativele de protecție la zgomot STAS 10968/1, STAS 10009, STAS 6156, P 121, P 122.

 • F. ECONOMIA DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

In punctul termic s-au prevăzut schimbătoare de căldură in placi,care asigura randamente de transfer termic foarte ridicat si pierderi minime spre exterior.

Pompele au un randament minim de 70% sau consumuri minime de energie înglobată în elementele instalației.

Utilajele de vor proteja anticoroziv și izola termic.

„Randamentul” minim al termoizolației la conducte și aparate va fi de 75%, asigurându-se o pierdere minimă de căldură.

Reglarea srcinii termice se face in mod electronic,prin intermediul senzorilor de temperatura si a programatorului orar si saptamanal.

Contorizarea consumului de energie termica se face la nivel de agent termic primar,printr-un contor cu ultrasunete.

La întocmirea documentației s-au respectat prevederile normativelor 113,NP-058-02, C 142, DE 924, P 68, NP 200.

La execuție si exploatare se va respecta: normativul 113/1, NP-059-02, C 107, STAS 5838/1-6, 1 36, în vederea unei bune funcționări a punctului termic.

 • G. UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Asigurarea utilizării sustenabile a resurselor naturale s-a realizat prin folosirea sistemului de încălzire de tip centralizat,pe baza de agent termic primar CET.

 • 6.5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

Finanțarea investiției se va realiza integral din surse ale bugetului local.

Eventual pot fi luate in calcul surse atrase de tip nerambursabil -guvernamentale.

EXPERTIZA TEHNICA

INSTALAȚII TERMICE


Denumire lucrare: „DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE PT 5 GRĂDIȘTE, PT 2 LAC, PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6V, PT OCSKO TEREZIA”

Denumire obiect:

Beneficiar:

Expert tehnic:


INSTALAȚII TERMICE AFERENTE PUNCTULUI TERMIC PT 5 GRĂDIȘTE

MUNICIPIUL ARAD    V x .1

i Ț A r

PODRUMAR DUMITRU-GHEORCta;

Expert tehnic - It,Is,Ig                     i .         ;■

MLPAT nr. 1629/ 1997    "o \   \   ■■

FOAIE DE CAPAT


Nr. documentație:

1/2019

Faza:

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Denumirea proiect:

„DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE PT 5 GRĂDIȘTE, PT 2 LAC, PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6V, PT OCSKO TEREZIA”’

Amplasament:

ARAD, CARTIER GRĂDIȘTE, JUDEȚUL ARAD

Beneficiar:

MUNICIPIUL ARAD

Proiectant:

EXPERT TEHNIC INSTALAȚII It,Is,Ig, MLPATnr. 1629/ 1997

Prof.dr.ing. PODRUMAR DUMITRU-GHEORGHE

LISTA DE RESPONSABILITĂȚII

A. Evaluarea si expertizarea:


Expert tehnic instalații termice,sanitare,gaze - It,Is,Ig r

prof. dr. ing. Dumitru Podrumar expert tehnic instalații nr. 1629 / 1997

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1.

Foaia de capăt

pag. 1

2.

Lista de responsabilități

pag. 1

3.

Borderou

pag. 2

4.

Raport de expertiză tehnică

Pag- 3

Date generale

Pag- 3

Informații generale

Pag- 3

Situația existenta

pag. 4

Concluzii si propuneri

pag- 14

5.

Planul de încadrare in zona RT 01- PT

GR anexa

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

CAP. 1 - DATE GENERALE

 • •  Denumire lucrare: „DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5

Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

 • •  Obiect:              PT 5 Grădiște

 • •  Amplasament:       Arad, cartier Grădiște, Județul Arad ,fara CF

 • •  Beneficiar:           Municipiul Arad

 • •  Proiectant:          Podrumar Dumitru Gheorghe

 • •  Temeiul legal:       Legea 10/1995 actualizată, Legea 50/1991, HGR766/1997, Legea

453/2001, HG 925/1995 (actualizata 2006), HG 777/2003 (actualizata 2009)

 • •  Obiectivul expertizei: Stabilirea condițiilor tehnice pentru modernizarea punctului termic si a rețelelor de termoficare aferente

CAP. 2 - INFORMAȚII GENERALE PRIVIND EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Clădirea punctului termic PT 5 Grădiște este amplasata in intravilanul municipiului Arad, domeniul public al Municipiului Arad ,in cartierul Grădiște,zona străzilor Egalitatii, Crasna, Romanța. Vezi planșa RT_01- PT_GR.

Punctul termic este destinat producerii pe baza agentului termic primar CET,a agentului termic secundar :apa calda pentru incalzire si apa calda de consum.

Alimentarea cu agent termic primar a punctului termic se face din magistrala III, aflata pe strada Petru Rares.

Rețelele de agent termic secundar aferente punctului termic PT 5 Grădiște sunt amplasate in spațiul dintre străzile: Petru Rares,Egalitatii,Crasna,Zsigmond Moricz si Porumbiței.

Punctul termic se compune din:

-clădirea punctului termic,construita in anii 1965;

-instalații termomecanice de producere agent termic

-instalații pompare agent termic secundar

-instalații electrice de iluminat si forța

-alte funcțiuni conexe

Raportul de Expertiză tehnică s-a întocmit la solicitarea proiectantului ca urmare a temei de proiectare primite de la beneficiar-Municipiul Arad (extras):

„ Alte cerințe - expertiza tehnica ”

S-a efectuat deplasarea pe teren pentru identificarea instalației termomecanice care se modifică și s-au făcut fotografii, consemnându-se starea și detaliile funcționale ale acesteia.

Totodată s-a consultat registrul punctului termic,in care se consemnează toate elementele funcționale ale instalațiilor (temperaturi,presiuni,pierderile de agenti termici si avariile produse la data respectiva)

Din informațiile maistrului de zona,care a participat la fata locului la identificarea instalațiilor si a rețelelor aferente,s-a putut face o evaluare calitativa a echipamentelor termice si a rețelelor acestui punxct termic.

Prin consultarea biroului tehnic CET Arad,a datelor obținute de la aceștia si a documentelor puse la dispoziție,au rezultat elemente despre starea tehnica si funcționala a punctului termic si a instalațiilor eferente.

Din datele furnizate de serviciul CET Abonați,rezulta ca din suprafața radianta inițiala,furnizata de către PT 5 Grădiște,de 12.614 mp ,in prezent valoarea este diminuata prin debransari la 8.533 mp,adica o micșorare cu 32,35 % a consumului termic.Aceasta diminuare se regăsește si in valoarea consumului de apa calda menajera,care in prezent,tot din datele furnizate de CET,s-a ajuns la o valoare maxima de consum de 4,5 mc/h.

CAP. 3 - SITUAȚIA EXISTENTĂ

Punctul termic PT 5 Grădiște a fost dat in folosința in anul 1965 si funcționează cu schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic de incalzire,respectiv schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic apa calda de consum.Acestea au fost puse in funcțiune in anul 2003.

Rețelele de agent secundar sunt in funcțiune din 1967.

Din cele constatate pe teren si din discuțiile purtate cu personalul de exploatare,a rezultat o stare funcționala a echipamentului,atat in ceea ce privește utilajele,dar la valoarea de performanta a anilor in care au fost puse in funcțiune.

Armaturile si izolația termica a conductelor din punctul termic necesita o revizuire parțiala.


Pompele de circulație pentru agentul de încălzire sunt,de tip pompe centrifugale,acționate electric,cu turatie constanta,care nu permit variația debitului de la același utilaj.Exista o singura unitate dublucorp, care este actionata electric si care permite prin convertizorul de frecventa,montat ulterior, si care asigura debit variabil,in funcție de variația consumului din sistem.

In foto 3-4 sunt prezentate pompele de circulație existente ale sistemului termic


Foto 3 - pompe de circulațiePompele de reciculare pentru apa calda de consum sunt,de tip pompe centrifugale,acționate electric,cu turatie constanta,care nu permit variația debitului de la același utilaj.

Exista o singura unitate,a doua fiind nefunctionala.

Elementele de închidere,sunt vane de diferite tipuri :cu sfera,cu sertar,tip fluture.Modul de imbinare este cu flanse la cele de dimensiuni mari,respectiv cu filet la cele de dimensiuni reduse:pentru conducte secundare,goliri,aerisiri,etc

Din cauza vechimii lor,unele vane de închidere nu se pot fi închise etanș Jar altele prezintă urme de scurgeri si rugina.vezi foto 5,6,7,8

Aparatele de măsură si control sunt termometre cu imersie,respectiv manometre cu cadran,vezi foto 9.

Am constatat lipsa vasului de expansiune si a supapelor de siguranța,care sa mențină o presiune sigura pentru corpurile de încălzire din fonta.

Sistemul de menținere al presiunii din rețeaua de agent secundar,cu alimentare din rețeaua de agent primar este o adaptare rudimentara a unui regulator de presiune.

In foto nr.10 se prezintă instalația de bypass intre rețeaua primara si secundara si care trebuie sa asigure o presiune constanta in instalația consumatorului. Menționa faptul ca astfel de amenajari nu pot sa inlocuiasca prevederea de vase de expansiune si a supapelor de siguranța in instalațiile consumatorului.


Izolațiile termice sunt cu preponderenta din saltele din vata minerala,caserata pe folie din aluminiu.Ele prezintă in multe locuri deteriorări,neetanseitati si improvizații,vezi foto 11.S-a constatat de asemenea tronsoane de țeava extrase din instalație,care au fost puternic corodate si care au fost înlocuite,asa cum se prezintă in foto 12,13:

Instalația electrica de forța si automatizare va fi modificata in conformitate cu noile echipamente electrice aferente utilajelor din instalația termica.

In foto este prezentata situația actuala.Vezi foto 14.

In sala punctului termic si a statiei de hidrofor exista pierderi accidentale de ape provenite de la neetanseitatile imbinarilor,presetupe,sau chiar defecțiuni ce pot aparea la echipamente si care trebuiesc dirijate spre colectoare din pardoseala si dirijate spre canalizarea generala a cladirii.Punctul termic are un grup sanitar pentru nevoile personalului de exploatare.

A. REȚELE TERMICE AGENT PRIMAR

Din informațiile de la CET,in ceea ce privește rețeaua primara,s-a semnalat avarii la conductele stradale,in perioada anilor 2016 - 2018.

Semnalam faptul ca aceste rețele primare sunt conducte izolate in canale termice,care prezintă pierderi de căldură si de agent termic,datorita multiplelor incidente ce au aparut in timpul exploatării.

Aceste avarii necesita lucrări de suprafața in zonele circulate ale orașului - str.Petru Rares si care necesita rezolvarea cat mai urgenta a defectiunilor.Vezi foto 15.

B. REȚELE TERMICE AGENT SECUNDAR

Din informațiile de la CET,in ceea ce privește rețelele secundare,acestea sunt executate in canale termice,unde desele defecțiuni tehnice au produs Întreruperea funcționarii sistemelor de incalzire,cu pierderi mari de agent termic si care au fost sesizate de sistemele de urmărire din punctul termic si care au necesitat intervenții rapide si umplerea instalațiilor cu agent termic apa dedurizata din rețeaua primara.

In fotografiile de mai jos sunt prezentate astfel de situații consemnate in timp si din care rezulta starea precara a acestor rețele.Vezi foto 16,17.

Față de cele constate pe teren, a datelor primite de la CET Arad,a documentelor de evidenta a consumatorilor,cat si din discuțiile purtate cu personalul de exploatare,rezulta următoarele:

In punctul termic,utilajele,armaturile si conductele de legătură sunt intr-o stare avansata de uzura,fapt care nu asigura o buna funcționare si o siguranța in exploatare a punctului termic. Utilajele,schimbătoarele de căldură,pompele de circulație,cat si echipamentele de reglaj si siguranța,sunt învechite si nu mai prezintă performante funcționale care sa duca la o funcționare sigura si eficienta a agentului termic către consumatorii racordați.

Fata de cele constatate rezulta necesitatea prevederii in punctul termic a utilajelor performante,care sa fie cu control automat asupra eficientei funcționale si care sa permită o siguranța in exploatare si o funcționare cat mai sigura a agentilor termici racordați.

Calitatea rețelelor termice , vechimea acestora si a izolațiilor termice neperformante,produc pierderi termice însemnate,cu o mărire a costurilor furnizării energiei termice si a apei calde menajere.

Totodată menționam faptul ca desele avarii duc la oprirea instalațiilor,cu implicații directe asupra confortului termic din locuințe,marindu-se totodată costurile de exploatare in detrimentul avantajelor sistemului termic si apa calda menajera.

Rețelele exterioare vor putea fi inlocuite,pastrandu-se traseele existente,prin conducte preizolate,care au si sistem electric de urmărire localizare defecțiuni in conducte.Se realizează astfel o siguranța sporita a sistemului,prin depistarea exacta a locului de defecțiune,iar pierderile termice prin izolații sunt considerabil reduse.

întocmit, »]           rș .

prof. dr. ing. Dumitru Powdmar/ Expert tehnic - It,Is,Ig^ i ?' MLPATnr. 1629/1997.         .

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

TABEL COMPARATIV VALORI DEVIZE

DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE PT 5 GRĂDIȘTE, PT 2 LAC, PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6 V, PT OCSKO TEREZIA

PUNCT TERMIC : P.T. 5 GRĂDIȘTE

VARIANTA 1.

VARIANTA 2 - RECOMANDATA

DEVIZ

Varianta 1 Valoare Lei exclusiv TVA

Varianta 1 Valoare Lei inclusiv TVA

Varianta 2 Valoare Lei exclusiv TVA

Varianta 2 Valoare Lei inclusiv TVA

Deviz general - Total

7,595,806.91

9,039,010.23

7,806,440.51

9,289,664.21

Din care C + M

5,607,614.73

6,673,061.53

5,782,850.67

6,881,592.29

Devizul pe obiect nr.OB.l

1,007,822.68

1,199,308.99

1,007,822.68

1,199,308.99

Devizul pe obiect nr.OB.2

5,006,992.50

5,958,321.07

5,006,992.50

5,958,321.07

Devizul pe obiect nr.OB.3

259,223.60

308,476.09

431,869.85

513,925.12

Devizul pe obiect nr.OB.4

-

-

întocmit:

ing. FAZAKAS T1BERIU

S.C.ISOTHERM KLIMA SRL.

31.0012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP

8, tel(+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal

nr.ROI 5588678

proiect nr.:

3/2019

Beneficiar: .. .....   ,

Municipiul Arad

faza: D.A.L.I.

denumire „DAU — Modernizare rețele proiect: termice aferente punctelor

termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”


PUNCT TERMIC - PT 5 - GRĂDIȘTE

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției conform HG 907/2016 - M. Of nr. 1061/29.12.2016

VARIANTA 1

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări ptr protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Construcții si instalații

Total 2.1. Construcții si instalații

0,00

0,00

0,00

2.2.

Montaj utilaj tehnologic

2.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Total 2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

2.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

2.5.

Dotări

Total 2.5. Dotări

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

3.1.1. - Studii de teren (topo + geo)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.1.2. - Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. - Alte studii specifice

3.2.

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertiza tehnica

11.520,00

2.188,80

13.708,80

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei          I

1

2

8

10

11

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare si engineering

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

33.167,00

6.301,73

39.468,73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.600,00

1.824,00

11.424,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

222.491,85

42.273,45

264.765,30

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de invest

iții

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistenta tehnica

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

31.784,55

6.039,06

37.823,61

TOTAL CAPITOL 3

322.063,40

61.192,05

383.255,44

CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1.

Construcții si instalații

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

260.626,28

49.518,99

310.145,27

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

4.866.597,30

924.653,49

5.791.250,78

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

259.223,60

49.252,48

308.476,09

Total 4.1. Construcții si instalații

5.386.447,18

1.023.424,96

6.409.872,14

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

138.296,40

26.276,32

164.572,72

Total 4.2. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

138.296,40

26.276,32

164.572,72

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

607.200,00

115.368,00

722.568,00

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

140.395,20

26.675,09

167.070,29

Total 4.3. -Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

747.595,20

142.043,09

889.638,29

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1.700,00

323,0C

2.023,00

Total 4.5 - Dotar

1.700,00

323,0C

2.023,00

4.6.

Active necorporale

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

TOTAL CAPITOL 4

6.274.038,78

1.192.067,37

7.466.106,14

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier -1,5 % din C+M

82.871,15

15.745,52

98.616,67

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1% din (1.2,1.3,2,4.1,4.2 și 5.1.1.)

5.607,61

1.065,45

6.673,06

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,5% +0,1% din (1.2,1.3, 2,4.1,

4.2 și 5.1.1.)

33.645,69

6.392,68

40.038,37

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC - 0,5% din (1.2,1.3, 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1.)

28.038,07

5.327,23

33.365,31

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 15 % (C+M+OS)

841.142,21

159.817,02

1.000.959,23

5.4.

Chetuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

991.304,74

188.347,90

1.179.652,64

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2.100,00

399,00

2.499,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.300,00

1.197,00

7.497,00

TOTAL CAPITOL 6

8.400,00

1.596,00

9.996,00

TOTAL

7.595.806,91

1.443.203,31

9.039.010,23

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5.607.614,73

1.065.446,80

6.673.061,53

Data:


întocmit,

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ

Beneficiar/lnvestitor,

Municipiul Arad

Proitnr : 3/2019

,aza; D.A.L.I.

, ,.. Municipiul Arad

beneficiar:          r

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.                     310012 DALIModernizare retele termice

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (+40) af®rente Punctelor termice PT 5 Grădiște, 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad                _^acu* R°?u> PT Pasaj, PT

sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678         6VPT °CSk0 Terezia

PUNCT TERMIC - PT 5 - GRĂDIȘTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

VARIANTA 1

Nr.

cap./

subca

P-deviz

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care C+M

Lei

Lei

1

2

3

5

. 1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pt. protecția mediului si aducera la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

3.3

Proiectare ( numai in cazul in care obiectivul se realizează in sistem "design&build")

4

Investiția de baza

4.1.

Construcții si instalațiile aferente acestora

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

260.626,28

260.626,28

D.O.02 - RETELE SECUNDAR

4.866.597,30

4.866.597,30

D.O.03 - RETELE PRIMAR

259.223,60

259.223,60

4.2.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

138.296,40

138.296,40

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

607.200,00

0,00

D.O.02 - RETELE SECUNDAR

140.395,20

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu

4.5.

Dotări

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1.700,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

82.871,15

82.871,15

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2.100,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.300,00

0,00

Total valoare (exclusiv TVA)

6.365.309,93

5.607.614,73

Taxa pe valoarea adaugata -19%

1.209.408,89

1.065.446,80

Total valoare (inclusiv TVA)

7.574.718,82

6.673.061,53

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ

proiect nr.: 3/2019

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC • PT 5 ■ GRĂDIȘTE

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DAU — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

FORMULARUL F2


Proiectant,

SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10, AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

VAR 1


CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.01 ■ PUNCT TERMIC EXISTENT

Nr. crt.

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

113.632,54

21.590,18

135.222,72

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Lucrări de instalații sanitare

27.500,00

5.225,00

32.725,00

. 4.1.4.

Lucrări de instalații electrice

119.493,74

22.703,81

142.197,55

Total I subcap. 4.1:

260.626,28

49.518,99

310.145,27

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrări instalații termomecanice

138.296,40

26.276,32

164.572,72

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

138.296,40

26.276,32

164.572,72

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

PUNCT TERMIC PT_5 GRĂDIȘTE pentru preparare in sistem paralel

agent secundar incalzire Q = 3400 kW si apa calda de consum Q = 600 kW,

conform schema de principiu, planșa nr. T_01 -PT_GR,

avand ca elemente principale,preasamblate sub forma de module :

607.200,00

115.368,00

722.568,00

u,uu

total III - subcap 4.3

607.200,00

115.368,00

722.568,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1.700,00

323,00

2.023,00

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

608.900,00

115.691,00

724.591,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) ___

1.007.822,68

191.486,31

1.199.308,99

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS /"'

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ 5 U

Precizare: Proiectantul completează si răspunde pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertanti in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica proiect nr.: 3/2019

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC • PT 5 - GRĂDIȘTE

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DAU — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

FORMULARUL F2


Proiectant,

SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

I.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

Cămine rețea

131.450,17

24.975,53

156.425,70

Cămine racord bloc

303.587,49

57.681,62

361.269,12

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Rețele termice

4.431.559,64

841.996,33

5.273.555,97

4.1.4.

0,00

0,00

0,00

Total I subcap. 4.1:

4.866.597,30

924.653,49

5.791.250,78

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Utilaje

0,00

0,00

o.oo1

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

0,00

0,00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Utilaje - Rețele Punct Termic

140.395,20

26.675,09

167.070,29

2

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

140.395,20

26.675,09

167.070,29

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

5.006.992,50

951.328,57

5.958.321,07

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ r. z

Precizare: Proiectantul completează si răspunde pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2


Coloana 3 se completează de către ofertanti in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica proiect nr.: 3/2019

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC - PT 5 - GRĂDIȘTE

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

FORMULARUL F2


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

Nr. crt.

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

I.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

Cămine racord primar

43.126,52

8.194,04

51.320,56

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Rețele termice - primar

216.097,08

41.058,45

257.155,52

4.1.4.

0,00

0,00

0,00

Totali subcap. 4.1:

259.223,60

49.252,48

308.476,09

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

0,00

0,00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III ■ subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

259.223,60

49.252,48

308.476,09

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ/-^' ?, /

Precizare: Proiectantul completează si răspunde pentru datele si informațiile înscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertanti in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

proiector.: faza: beneficiar:

denumire proiect:

3/2019

D.A.L.I

MUNICIPIUL ARAD

„DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

PUNCT TERMIC - PT 5 - GRĂDIȘTE

VARIANTA 1

COSTUL ESTIMATIV

PE OBIECTE DE INVESTIȚIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0                                     1                                       2            3             4              5

OB.1 - PUNCT TERMIC EXISTENT

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

113.632,54

113.632,54

4.1.4.

Instalații

Lucrări de instalații sanitare

1

ans

27.500,00

27.500,00

Lucrări de instalații electrice

1

ans

119.493,74

119.493,74

Total I subcap. 4.1:

260.626,28

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrări instalații termomecanice

1

ans

138.296,40

138.296,40

Total II subcap 4.2:

138.296,40

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.

PUNCT TERMIC PT_5 GRĂDIȘTE pentru preparare in sistem paralel agent secundar incalzire Q = 3400 kW si apa calda de consum Q = 600 kW, conform schema de principiu, planșa nr. T_01-PT_GR, avand ca elemente principale,preasamblate sub forma de module :

1

ans

580.800,00

580.800,00

2

Schimbător de căldură in placi pentru preparare agent secundar incalzire Q = 1700 kW Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apa fierbinte 85 / 60 °C

Pmax = 16 bar

 • - agent secundar apa calda pentru incalzire 65 / 50 °C Pmax = 6 bar

2

buc

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0

1

2

3

4

5

3

Schimbător de căldură in placi pentru preparare agent secundar apa calda de consum Q = 300 kW Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură: agent primar CET apa fierbinte Iarna 85/60 °C Vara 60/45 °C Pmax = 16 bar

- agent secundar apa calda de consum Pmax = 6 bar

2

buc

4

Pompa circulație agent termic incalzire, cu convertizor de frecventa, D=98 mc/h , H = 18.0 mCA pres.disponibila extern punct termic (2 buc in functiune+1buc rezerva)

3

buc

5

Pompa circuit recirculare acc,

D=3 mc/h , H = 15.0 mCA pres.disponibila extern punct termic

1

buc

6

Pompa ridicare presiune acc, cu convertizor de frecventa, 0=6 mc/h/H= 15.0 mCA, pres.disponibila extern punct termic bypassata cu robinet si clapeta sens

1

buc

7

Modul de umplere,expansiune,adaos si degazare agent secundar, cu racord la circuit agent termic primar si apa rece

1

buc

8

Contorizare energie agent termic primar

1

buc

9

Contorizare energie agent termic secundar incalzire

1

buc

10

Contorizare energie agent secundar apa calda de consum livrat către abonați

1

buc

11

Contorizare energie agent secundar apa calda de consum intern punct termic

1

buc

12

Contorizare energie recirculare agent secundar apa calda de consum

1

buc

13

Contorizare energie agent primar pentru umplere instalație agent secundar incalzire

1

buc

14

Contorizare debit apa rece pentru umplere instalație

1

buc

15

Contorizare debit apa rece de consum intern punct termic

1

buc

16

Dispozitiv electronic impotriva depunerilor de calcar si rugina,montare pe conducta de apa rece

1

buc

17

Separator de microbule si particule de nămol cu opțiune

1

buc

18

Separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica, circuit agent termic secundar incalzire

1

buc

19

Separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica,

1

buc

20

Regulator de presiune diferențiala agent termic primar si vana limitare debit

Bucla de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioara ECL Comfort 310

Bucla de reglare - temperatura constanta apa calda de consum Interfața de comunicare cu sistem monitorizare CET

Elemente de : inchidere,reglaj, aerisire,golire,siguranța,filtre,senzori,tablou electric de alimentare/comanda,conducte de legătură,etc.conform schema de principiu atașata

1

set

21

Distribuitor/collector incalzire DN 400 mm , L = 1200 mm,stufuri 2 x 200 mm, 2 x 150 mm, 2 x 25 mm.stuturi si armaturi măsură,capace de capat bombate

2

buc

7.920.0C

15.840,00

22

Distribuitor acc DN 200 mm , L = 1200 mm.stuturi 1 x 100 mm, 1 x 80 mm, 1 x 65 mm, 1 x 50 mm, 2 x 25 mm.stuturi si armaturi măsură,capace de capat bombate

1

buc

6.336,0C

6.336,00

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0                                     1                                       2            3             4              5

23

Distribuitor acc DN 100 mm, L = 1000 mm.stuturi 1 x 50 mm,2 x 40 mm, 2 x 32 mm, 2 x 20 mm.stuturi si armaturi măsură,capace de capat bombate

1

buc

4.224,00

4.224,00

Total II subcap 4.3:

607.200,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1

ans

1.700,00

1.700,00

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

608.900,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.1 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1.007.822,68

2

OB.2 - REȚELE SECUNDAR

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente. sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

Cămine rețea

1

ans

131.450,17

131.450,17

Cămine racord bloc

1

ans

303.587,49

303.587,49

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

4.1.4.

Instalații

Rețele termice

1

ans

4.431.559,64

4.431.559,64

Total I subcap. 4.1:

4.866.597,30

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Regulator de presiune diferențiala Dn 25, Pn 16, Kvs 4,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa, +

Vana de echilibrare, Dn 25, Pn 16, Kvs 4.0 mc/h, cu nipluri de măsură

6

set

844,80

5.068,80

2

Regulator de presiune diferențiala Dn 32, Pn 16, Kvs 6,3 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa +

Vana de echilibrare, Dn 32, Pn 16, Kvs 6,3 mc/h. cu nipluri de măsură

3

set

1.320,00

3.960,00

3

Regulator de presiune diferențiala, Dn 40, Pn 16, Kvs 10,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa, +

Vana de echilibrare, Dn 40, Pn 16, Kvs 10,0 mc/h, cu nipluri de măsură,

0

set

1.504,80

0,00

4

Regulator de presiune diferențiala Dn 50, Pn 16, Kvs 20,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa,+ Vana de echilibrare, Dn 50, Pn 16, Kvs 16,0 mc/h, cu nipluri de măsură

6

set

2.270,40

13.622,40

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0                                     1                                       2            3             4              5

5

Regulator de presiune diferențiala Dn 65, Pn 16, Kvs 30,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 65, cu nipluri de măsură. Pn 16, cu flanse, Kvs 93,4

7

set

6.864,00

48.048,00

6

Regulator de presiune diferențiala Dn 80, Pn 16, Kvs 48,0 mc/h, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 80, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 122,3

6

set

7.920.00

47.520,00

7

Regulator de presiune diferențiala Dn 100, Pn 16, Kvs 76,0 mc/h„ cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar

Vana de echilibrare, Dn 100, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 200,0

2

set

11.088,00

22.176,00

Total 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

140.395,20

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

140.395,20

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.2 - REȚELE SECUNDAR

5.006.992,50

3

OB.3 ■ REȚELE PRIMAR

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

Cămine racord primar

1

ans

43.126,52

43.126,52

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

Rețele termice - primar

1

ans

216.097,08

216.097,08

Total I subcap. 4.1:

259.223,60

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

U.'JU

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.3 - REȚELE PRIMAR

259.223,60

TOTAL GENERAL FARA TVA [LEI ]:

6.274.038,78

5.386.447,18

138.296,40

749.295,20


din care:

 • - Total I subcap. 4.1 - Lucrări de construcții si instalații

 • - Total II subcap 4.2 - Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

 • - Total III - subcap 4.3 +4.4. +4.5. +4.6. - Utilaje, echipamente

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP

8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal

nr.ROI 5588678

proiect nr.:

3/2019

Beneficiar: ....... .

Municipiul Arad

faza: D.A.L.I.

denumire „DALI — Modernizare rețele proiect: termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

PUNCT TERMIC - PT 5 - GRĂDIȘTE

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției conform HG 907/2016 - M. Of nr. 1061/29.12.2016

VARIANTA 2

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

-•'-V

- .

Lei

Lei

Lei

-:1

2

8

10

11

CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări ptr protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Construcții si instalații

Total 2.1. Construcții si instalații

0,00

0,00

0,00

2.2.

Montaj utilaj tehnologic

2.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Total 2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

<

2.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

2.5.

Dotări

Total 2.5. Dotări

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

3.1.1. - Studii de teren (topo + geo)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.1.2. - Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3.-Alte studii specifice

3.2.

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertiza tehnica

11.520,00

2.188,80

13.708,80

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare si engineering

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

33.167,00

6.301,73

39.468,73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.600,00

1.824,00

11.424,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

228.625,11

43.438,77

272.063,88

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de invest

iții

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistenta tehnica

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

32.660,73

6.205,541

38.866,27

TOTAL CAPITOL 3

329.072,83

62.523,84

391.596,67

CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1.

Construcții si instalații

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

260.626,28

49.518,99

310.145,27

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

4.866.597,30

924.653,49

5.791.250,78

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

431.869,85

82.055,27

513.925,12

Total 4.1. Construcții si instalații

5.559.093,42

1.056.227,75

6.615.321,17

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

138.296,40

26.276,32

164.572,72

Total 4.2. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

138.296,40

26.276,32

164.572,72

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

607.200,00

115.368,00

722.568,00

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

140.395,20

26.675,09

167.070,29

Total 4.3. -Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

747.595,20

142.043,09

889.638,29

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1.700,00

323,00

2.023,00

Total 4.5 - Dotări

1.700,00

323,00

2.023,00

4.6.

Active necorporale

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

TOTAL CAPITOL 4

6.446.685,02

1.224.870,15

7.671.555,17

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier -1,5 % din C+M

85.460,85

16.237,56

101.698,41

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1% din (1.2,1.3,2,4.1,4.2 și 5.1.1.)

5.782,85

1.098,74

6.881,59

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,5% +0,1% din (1.2,1.3,2,4.1, 4.2 și 5.1.1.)

34.697,10

6.592,45

41.289,55

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC - 0,5% din (1.2,1.3, 2,4.1,4.2 și 5.1.1.)

28.914,25

5.493,71

34.407,96

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 15 % (C+M+OS)

867.427,60

164.811,24

1.032.238,84

5.4.

Chetuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

1.022.282,66

194.233,70

1.216.516,36

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2.100,00

399,00

2.499,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.300,00

1.197,00

7.497,00

TOTAL CAPITOL 6

8.400,00

1.596,00

9.996,00

TOTAL

7.806.440,51

1.483.223,70

9.289.664,21

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

5.782.850,67

1.098.741,63

6.881.592,29

Data:


întocmit,

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS


Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ

Beneficiar/lnvestitor,

Municipiul Arad

,aza: D.A.L.I.

. Municipiul Arad

beneficiar:          r

„DAU — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”


S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.                     310012

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12’bl.M10,AP 8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

PUNCT TERMIC - PT 5 - GRĂDIȘTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

VARIANTA 2

Nr.

cap./

subca

P.

deviz

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care C+M

Lei

Lei

1

2

3

5

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pt. protecția mediului si aducera la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

3.3

Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizează in sistem "design&build")

4

Investiția de baza

4.1.

Construcții si instalațiile aferente acestora

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

260.626,28

260.626,28

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

4.866.597,30l

4.866.597,30

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

431.869,85

431.869,85

4.2.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

138.296,40

138.296,40

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

607.200,00

0,00

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

140.395,20

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu

4.5.

Dotări

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1.700,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

85.460,85

85.460,85

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2.100,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.300,00

0,00

Total valoare (exclusiv TVA)

6.540.545,87

5.782.850,67

Taxa pe valoarea adaugata -19%

1.242.703,71

1.098.741,63

Total valoare (inclusiv TVA)

7.783.249,58

6.881.592,29

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS


proiect nr.: 3/2019

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC ■ PT 5 - GRĂDIȘTE

beneficiar: Municipiul Arad

denumire ,, DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 |\/|acu| Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

FORMULARUL F2


Proiectant,

SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

VAR 2


CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

I.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

113.632,54

21.590,18

135.222,72

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Lucrări de instalații sanitare

27.500,00

5.225,00

32.725,00

4.1.4.

Lucrări de instalații electrice

119.493,74

22.703,81

142.197,55

Total I subcap. 4.1:

260.626,28

49.518,99

310.145,27

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrări instalații termomecanice

138.296,40

26.276,32

164.572,72

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

138.296,40

26.276,32

164.572,72

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

PUNCT TERMIC PT_5 GRĂDIȘTE pentru preparare in sistem paralel

agent secundar incalzire Q = 3400 kW si apa

calda de consum Q = 600 kW,

conform schema de principiu, planșa nr. T_01 -

PT_GR,

avand ca elemente principale,preasamblate sub forma de module :

607.200,00

115.368,00

722.568,00

total III ■ subcap 4.3

607.200,00

115.368,00

722.568,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1.700,00

323,00

2.023,00

4.6.

Active necorporale

Total III ■ subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

608.900,00

115.691,00

724.591,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1.007.822,68

191.486,31

1.199.308,99

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ </

Precizare: Proiectantul completează si rasjOm.pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertWi in padrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica proiect nr.: 3/2019

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC - PT 5 - GRĂDIȘTE

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

FORMULARUL F2


Proiectant,

SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.02 ■ REȚELE SECUNDAR

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

I.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

Cămine rețea

131.450,17

24.975,53

156.425,70

Cămine racord bloc

303.587,49

57.681,62

361.269,12

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Rețele termice

4.431.559,64

841.996,33

5.273.555,97

4.1.4.

0,00

0,00

0,00

Total I subcap. 4.1:

4.866.597,30

924.653,49

5.791.250,78

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Utilaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

0,00

0,00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Utilaje - Rețele Punct Termic

140.395,20

26.675,09

167.070,29

2

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III ■ subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

140.395,20

26.675,09

167.070,29

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

5.006.992,50

951.328,57

5.958.321,07

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ ,0

Precizare: Proiectantul completează si raăpiind^ pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertanti in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica proiect nr.: 3/2019

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC - PT 5 - GRĂDIȘTE

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macu| r0ȘU( PT paSaj,’pT 6V, PT Ocsko Terezia”

. .......-....... - ■ 1      ......................................... ------- ------------■ -----------

FORMULARUL F2                                                              Proiectant,

SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

Cămine racord primar

43.126,52

8.194,04

51.320,56

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Rețele termice - primar

388.743,32

73.861,23

462.604,55

4.1.4.

0,00

0,00

0,00

Total I subcap. 4.1:

431.869,85

82.055,27

513.925,12

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

0,00

0,00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

431.869,85

82.055,27

513.925,12

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ /' /

Precizare: Proiectantul completează si rașpjind^ pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către oferfanti in Cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

S.C.ISOTHERM KUMA S.R.L.

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

proiect nr.: faza: beneficiar: denumire proiect:

3/2019

D.A.L.I

MUNICIPIUL ARAD

„DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PTOcsko Terezia”

PUNCT TERMIC - PT 5 - GRĂDIȘTE

VARIANTA 2

COSTUL ESTIMATIV

PE OBIECTE DE INVESTIȚIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0

1

2

3

4

5

OB.1 ■ PUNCT TERMIC EXISTENT

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0.00

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

113.632,54

113.632,54

4.1.4.

Instalații

Lucrări de instalații sanitare

1

ans

27.500,00

27.500,00

Lucrări de instalații electrice

1

ans

119.493,74

119.493,74

Total I subcap. 4.1:

260.626,28

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrări instalații termomecanice

1

ans

138.296,40

138.296,40

Total II subcap 4.2:

138.296,40

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

PUNCT TERMIC PT_5 GRĂDIȘTE pentru preparare in sistem paralel agent secundar incalzire Q = 3400 kW si apa calda de consum Q = 600 kW, conform schema de principiu, planșa nr. T_01-PT_GR, avand ca elemente principale,preasamblate sub forma de module :

1

ans

580.800,00

580.800,00

2

Schimbător de căldură in placi pentru preparare agent secundar incalzire Q = 1700 kW

Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apa fierbinte 85/60 °C

Pmax = 16 bar

 • - agent secundar apa calda pentru incalzire 65 / 50 °C Pmax = 6 bar

2

buc

3

Schimbător de căldură in placi pentru preparare agent secundar apa calda de consum Q = 300 kW Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apa fierbinte

Iarna 85/60 °C

Vara 60/45 °C

Pmax = 16 bar

 • - agent secundar apa calda de consum Pmax = 6 bar

2

buc

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0

1

2

3

4

5

4

Pompa circulație agent termic incalzire, cu convertizor de frecventa, D=98 mc/h , H = 18.0 mCA pres.disponibila extern punct termic (2 buc in functiune+1 buc rezerva)

3

buc

5

Pompa circuit recirculare acc,

D=3 mc/h, H = 15.0 mCA pres.disponibila extern punct termic

1

buc

6

Pompa ridicare presiune acc, cu convertizor de frecventa, D=6 mc/h/H= 15.0 mCA, pres.disponibila extern punct termic bypassata cu robinet si clapeta sens

1

buc

7

Modul de umplere,expansiune,adaos si degazare agent secundar, cu racord la circuit agent termic primar si apa rece

1

buc

8

Contorizare energie agent termic primar

1

buc

9

Contorizare energie agent termic secundar incalzire

1

buc

10

Contorizare energie agent secundar apa calda de consum livrat către abonați

1

buc

11

Contorizare energie agent secundar apa calda de consum intern punct termic

1

buc

12

Contorizare energie recirculare agent secundar apa calda de consum

1

buc

13

Contorizare energie agent primar pentru umplere instalație agent secundar incalzire

1

buc

14

Contorizare debit apa rece pentru umplere instalație

1

buc

15

Contorizare debit apa rece de consum intern punct termic

1

buc

16

Dispozitiv electronic impotriva depunerilor de calcar si rugina,montare pe conducta de apa rece

1

buc

17

Separator de microbule si particule de nămol cu opțiune

1

buc

18

Separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica, circuit agent termic secundar incalzire

1

buc

19

Separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica,

1

buc

20

Regulator de presiune diferențiala agent termic primar si vana limitare debit

Bucla de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioara ECL Comfort 310

Bucla de reglare - temperatura constanta apa calda de consum Interfața de comunicare cu sistem monitorizare CET

Elemente de: inchidere,reglaj,

aerisire,golire,siguranța,filtre,senzori,tablou electric de alimentare/comanda,conducte de legătură,etc.conform schema de principiu atașata

1

set

21

Distribuitor/collector incalzire DN 400 mm , L = 1200 mm,stufuri 2 x 200 mm, 2 x 150 mm, 2 x 25 mm.stuturi si armaturi masura.capace de capat bombate

2

buc

7.920,00

15.840,00

22

Distribuitor acc DN 200 mm , L = 1200 mm.stuturi 1 x 100 mm, 1 x 80 mm. 1 x 65 mm. 1 x 50 mm, 2 x 25 mm.stuturi si armaturi masura.capace de capat bombate

1

buc

6.336,00

6.336,00

23

Distribuitor acc DN 100 mm , L = 1000 mm.stuturi 1 x 50 mm,2 x 40 mm, 2 x 32 mm, 2 x 20 mm.stuturi si armaturi masura.capace de capat bombate

1

buc

4.224,00

4.224,00

Total II subcap 4.3:

607.200,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1

ans

1.700,00

1.700,00

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

608.900,00

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara

TVA [LEI]

0                                       1                                          2             3              4               5

|Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.1 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1.007.822,68

2

OB.2 ■ REȚELE SECUNDAR

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

Cămine rețea

1

ans

131.450,17

131.450,17

Cămine racord bloc

1

ans

303.587,49

303.587,49

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

4.1.4.

Instalații

Rețele termice

1

ans

4.431.559,64

4.431.559,64

Total I subcap. 4.1:

4.866.597,30

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Regulator de presiune diferențiala Dn 25, Pn 16, Kvs 4,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa, +

Vana de echilibrare. Dn 25, Pn 16, Kvs 4,0 mc/h, cu nipluri de măsură

6

set

844,80

5.068,80

2

Regulator de presiune diferențiala Dn 32, Pn 16, Kvs 6,3 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa +

Vana de echilibrare. Dn 32, Pn 16, Kvs 6,3 mc/h, cu nipluri de măsură

3

set

1.320,00

3.960,00

3

Regulator de presiune diferențiala, Dn 40, Pn 16, Kvs 10,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa, +

Vana de echilibrare, Dn 40, Pn 16, Kvs 10,0 mc/h, cu nipluri de măsură,

0

set

1.504,80

0,00

4

Regulator de presiune diferențiala Dn 50, Pn 16, Kvs 20,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa,+ Vana de echilibrare, Dn 50, Pn 16. Kvs 16,0 mc/h. cu nipluri de măsură

6

set

2.270.40

13.622,40

5

Regulator de presiune diferențiala Dn 65, Pn 16, Kvs 30,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 65, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 93,4

7

set

6.864,00

48.048,00

6

Regulator de presiune diferențiala Dn 80, Pn 16, Kvs 48,0 mc/h, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar

+

Vana de echilibrare, Dn 80. cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 122,3

6

set

7.920,00

47.520,00

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0                                     1                                       2            3             4              5

7

Regulator de presiune diferențiala Dn 100, Pn 16, Kvs 76,0 mc/h„ cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 100, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 200.0

2

set

11.088,00

22.176,00

Total 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

140.395,20

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

140.395,20

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III) OB.2 ■ REȚELE SECUNDAR

5.006.992,50

3

OB.3 ■ REȚELE PRIMAR

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

Cămine racord primar

1

ans

43.126,52

43.126,52

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

Rețele termice - primar

1

ans

388.743,32

388.743,32

0,00

Total 1 subcap. 4.1:

431.869,85

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III ■ subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.3 ■ REȚELE PRIMAR

431.869,85

TOTAL GENERAL FARA TVA [LEI ]:

6.446.685,02

5.559.093,42

138.296,40

749.295,20


din care:

 • - Total I subcap. 4.1 - Lucrări de construcții si instalații

 • - Total II subcap 4.2 - Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

 • - Total III - subcap 4.3+4.4. +4.5. +4.6. - Utilaje, echipamente

  ZONA P + 4

  ZONA P +10

  NR.TRONSON

  ÎNCĂLZIRE

  A.C.C.

  R.A.C.C.

  A.C.C.

  R.A.C.C.

  LUNGIME

  mm

  Inch

  inch

  incbi

  Inch

  m

  1.0- 1.1

  200

  4

  1 1/4

  125.0

  LI 1

  80

  2

  1

  ...

  ...

  51.8

  1.1 1.3

  ISO

  2 1/2

  2

  —-

  60.0

  1.3-1.4

  150

  2 1/2

  2

  7.8

  1.4 l.S

  150

  2 1/2

  2

  42.3

  1.5- 1.6

  65

  1

  3/4

  7.8

  1.3-1.7

  150

  2 1/2

  1 1/4

  375.5

  1.7 1.8

  65

  1

  0

  24.0

  1.7 1.9

  125

  2 1/2

  1 1/4

  75.8

  1.9 - 1.10

  65

  1

  1

  1.10- 1.11

  65

  1 1/4

  1

  27 8

  1.9- 1.1?

  125

  2 1/2

  1 1/4

  39.0

  142 - 1.22

  ANULAT

  ANULAI

  ANULAT

  0.0

  1.12 1.13

  100

  2 1/2

  1 1/4

  45.0

  1.13- 1.14

  100

  2 1/2

  1 1/4

  12.5

  | 1.14-1.15

  ANULAT

  ANUIAl

  ANULAT

  0.0

  1.15-1.16

  ANULAT

  ANULAT

  ANULAT

  0.0

  i 1.14-1.17

  100

  2 1/2

  2

  w*

  148.3

  1.17 1.18

  100

  2

  1

  89.5

  1.17-1.19

  100

  2

  1

  23.5

  1.19 1.20

  100

  1 1/4

  1

  46.0

  1.20-1.21

  100

  1 1/4

  0

  —-

  51.3

  2.0-2 1

  150

  4

  2

  38.5

  2.1-2.2

  125

  2 1/2

  1 1/4

  37.5

  2.2 2.3

  100

  2

  1

  32.0

  2.2 - 2.4

  65

  2

  1

  145.0

  2.4 2.5

  50

  1

  0

  38.0

  2.1- 2.6

  125

  2 1/2

  1 1/4

  70.5

  2.6- 2.7

  100

  2

  0

  19.5

  2.6- 2.8

  100

  2 1/2

  1 1/2

  ...

  17.0

  2.8 2.9

  100

  2 1/2

  1

  64.0

  2 9-2.10

  25

  1/2

  0

  9.5

  2.9-2.11

  100

  2 1/2

  1

  51.3

  2 6-2 12

  ANULAT

  ANULAT

  ANULAT

  0.0

  3.0 -3 .1

  100

  2

  1

  96.3

  3.1 3.2

  50

  1 1/4

  1

  — -

  103.3

  3 1-3.3

  100

  2

  1

  132.8

  3.3-3.4

  65

  1

  1/2

  54.5

  4.0 4.1

  200

  4

  2

  ...

  27.0

  4.1 - 4.2

  200

  0

  0

  —-

  19.3

  4.1 - 4.3

  200

  4

  2

  ...

  ...

  38.3

  43-4.4

  ANULAT

  ANULAT

  ANULAT

  0.0

  4.3- 4.5

  65

  2

  1

  78.8

  4.3 46

  100

  2 1/2

  1

  85.0

  4.3 4.7

  125

  h2 1/2

  1 1/4

  64.5

  4.7 4.8

  100

  2 1/2

  1 1/2

  68.0

  4.7 4.9

  100

  2 1/2

  1

  33 8

TABEL ANEXA NR.2

P.T. 5 GRĂDIȘTE

TRONSOANE REȚELE EXISTENTE IANUARIE 2019


NR.TRONS

INCALZIRE(OLNg)

A.C.G(OLZn /PEX)

R.A.C.C.(PEX)

DIAMETRU

DEBIT

DIAMETRU

SUM °E"

DEBIT

DIAMETRU

LUNGIME

(mm)

(mc/h)

(inch/min)

(l/s)

(mm)

(m)

I 0 I 1

150

52,93

2 1/2

504 0

5.86

32

76.0

1.1 -1.2

150

42,85

2

250.0

3.75

25

34.3

1.2 1.3

65

5,84

2

62.0

1.64

25

45.2

12-1.4

ISO

37,01

1 1/2

139.0

2.62

25

16.9

1.4 -1.5

65

5.33

1 1/2

49.0

1.44

25

13.5

1.4 l.G

16 1.7

150

31,68

2 1/2

90.0

2.03

32

60.3

150

2.13

1 1/4

10.0

0.61

25

0.0

1.6-1.8

150

29,56

2 1/2

80.0

1.90

32

0.0

1.8 1.9

125

29,56

2 1/2

80.0

1.90

32

111 0

1.9-1.10

100

15,32

0

0.0

0.00

0

36.2

1.10 1.11

80

11,14

0

0.0

0.00

0

35.0

1 10- 1.12

100

4.18

0

0.0

0.00

0

121.0

1.9- 1.13

14,24

2

74.0

1.81

25

47.6

1.13 1.14

100

13,69

2

72.0

1.79

25

59.5

1.14- 1.15

80

11,24

2

70.0

1.76

25

8,1

1 15 1 16

«0

11,24

j

68.0

1.73

25

12.5

1.16- 1.17

80

10,35

2

64.0

1.67

25

194.3

1.17-1.18

80

9,74

2

60.0

1.61

25

27.4

2.0-2.1

200

76,85

4

779.0

7.83

40

43.0

2 1-2.2

200

67,20

4

680.0

7.14

40

3.6

2.2-2 3

150

33,88

3

369.0

4.79

40

27.0

2.3-2 .4

12.5

25,08

2 1/2

257.0

3.81

32

12.0

2 4-2.5

125

22.6

2 1/2

245.0

3.70

32

27.4

2.5 -2 .6

80

2 1/2

137.0

2.60

32

19.5

2 6-2.2

65

9,05

_____2___

92.0

2.06

25

9.0

2.6 - 2.8

50

3.65

1 1/2

45.0

1.37

25

30.2

2.5 2.9

80

9,70

2

108.0

2.26

25

40.3

2.9-2.10

80

9,40

1

107.0

2.25

25

16.7

2 10-2.11

80

9,40

2

103.0

2.20

25

23.9

2.11-2 12

65

9,00

2

101.0

2.17

25

53.1

312 *313

65

8,71

2

99.0

2.15

25

50.0

2.4-2 14

40

2,48

1 1/4

12.0

0.67

25

129.4

■ i-;      '

2.14 - 2.16

0

2.48

0

10.0

0.61

0

0

0

0 .

0

2.0

0.26

0

0

2.2 ■ 2.15

125

33,32

2 1/2

111.0

4.29

32

25.8

2.15 -2.16

80

10,92

2

99.0

2.15

25

7.0

2.15-2.17

80

11,78

2

113.0

2.32

25

24.8

2.15-2.20

80

10,62

.7

99.0

2.15

25

45.9

2.20-2.18

50

4.84

1 1/2

43.0

1.34

25

7.3

2.20-2.19

65

5,78

2

56.0

1.55

25

35.6

3.0-3.1

150

47.04

3

394.0

4.99

40

0.0

3.1-3.2

100

16.48

0

0.0

0.00

0

0.0

3.1 ■ 3.3

150

30,56

3

394.0

4.99

40

0.0

3.3 ■ 3.4

80

13,69

2 1/2

166.0

2.92

32

3.4 ■ 3.5

50

433

1 1/2

39.0

1.26

25

13.7

3.4 - 3,6

80

9.36

2

127.0

2.49

25

49.0

3.3-3.7

80

14.87

2 1/2

221.0

3.47

32

70.7

3.3- 3.8

32

2.00

1

7.0

0.50

20

54.9

3.8 - 3.9

32

2.00

1

7.0

0.50

20

63.2

PT. 5 GRĂDIȘTE - AGENT TERMIC PRIMAR - VARRIANTA 1

NR.TRONS

INCALZIRE(OLNg)

OBSERVAȚII

DIAMETRU

LUNGIME

(mm)

(m)

P.1-P.2

100.0

TRASEU SUBTERAN

P.2 - P.3

12

TRASEU AERIAN

TABEL ANEXA NR.3

P.T. 5 GRĂDIȘTE

TRONSOANE REȚELE PROPUSE VARIANTA 1 fes®

NR.TRONS

INCAtZIRE(OLNg)

A.C.C.(OI.Zn/PEX)

R.A.C.C.(PEX)

DIAMETRU

DEBIT

DIAMETRU

SUM "E"

DEBIT

DIAMETRU

LUNGIME

(mm)

(mc/h)

(inch/mm)

(l/s)

(mm)

(m)

1.0 1.1

150

52.93

2 1/2

504.0

5.86

32

76.0

l.I 1.2

150

42.85

2

250.0

3.75

25

34.3

1.2-13

65

5,84

2

62.0

1.64

25

45.2.

1.2 - 1 4

150

37,01

1 1/2

139.0

2.62

25

16.9

1.4-rs

65

5,33

1 1/2

49.0

1.44

25

13.5

14 1 &

150

31,68

2 1/2

90.0

2.03

32

60.3

1.6 1.7

150

2,13

1 1/4

10.0

0.61

25

0.0

I 6- 1 H

150

29,56

2 1/2

80.0

1.90

32

0.0

18 1.9

125

29.56

2 1/2

80.0

1.90

32

11.1.0

1.9 1 10

100

15,32

0

0.0

0.00

0

36.2

1.10 -1..11

80

11,14

0

0.0

0.00

0

35.0

1 1.10 1.12

50 _

4,18

0

0.0

0.00

0

121.0

; 1.9 1.13

100

14.24

2

74.0

1.81

25

47.6

1.13 1 14

100

13,69

2

72.0

1.79

25

59.5

1.14- 1.15

80

11,24

2

70.0

1.76

25

8.1

1.15 1.16

80

11.24

2

68.0

1.73

25

12.5

1.16 117

80

10,35

2

64.0

1.67

25

194.3

1.17-1 18

80

9,74

2

60.0

1.61

25

27.4

2.0 2 1

200

76,85

4

779.0

7.83

40

43.0

2.1 2.2

200

67.20

4

680 0

7.14

40

3.6

2.2 2.3

150

33,88

3

369.0

4.79

40

27.0

23-2.4

125

25,08

2 1/2

257.0

3.81

32

12.0

2.4 2.5

125

22.6

2 1/2

245.0

3.70

32

27.4

2.5-2 6

80

12,9

2 1/2

137.0

2.60

32

19.5

2.6-2 2

65

9,05

2

92.0

2.06

25

9.0

2.6 2.8

50

3,85

1 1/2

45.0

1.37

25

30.2

2.5-2.9

80

9,70

2

108.0

2.26

25

40.3

2.9-2.10

80

9,40

2

107.0

2.25

25

16.7

2.10 2.11

HO

9,40

2

103 0

2.20

25

23.9

2.11 2.12

65

9,00

2

101.0

2.17

25

53.1

2.12 2.13

65

8,71

2

99.0

2.15

25

50.0

2.4-2.14

40

2,48

1 1/4

12.0

0.67

25

129.4

2.14-2.15

0

0

10.0

0.61

0

0

2 14-2.16

0

0

0

2.0

0.26

0

0

12.2 • 2.15

125

3332

2 1/2

311.0

4.29

32

25 8

2.15-2.16

80

10,92

2

99.0

2.15

25

7.0

2.15 -2.17

80

11,78

>

113.0

2.32.

25

24.8

2.15 2.20

80

10,62

2

99.0

2.15

25

45.9

2.20 -2 18

50

4,84

1 1/2

43.0

1.34

25

7.3

2.20-2.19

65

5,78

2

56.0

1.55

25

35.6

3.0-3 .1

150

47,04

3

394.0

4.99

40

0.0

3.1 3.2

100

16,48

0

0.0

0.00

0

0.0

3.1-3.3

150

30,56

3

394.0

4.99

40

0.0

3.3- 3.4

80

13,69

2 1/2

166.0

2.92

32

3.4- 3.5

50

4,33

1 1/2.

39.0

1.26

25

13.7

3.4 • 3.6

80

9,36

2

127.0

2.49

25

49.0

3.3 3.7

80

14,81

2 1/2

221.0

3.47

32

70.7

3.3- 3.8

32

2.00

1

7.0

0.50

20

54.9

3.8 - 3.9

32

2,00

1

7.0

0.50

20

63.2

PT. 5 GRĂDIȘTE - AGENT TERMIC PRIMAR VARRIANTA 2

NR.TRONS

INCALZIRE(OLNg)

OBSERVAȚII

DIAMETRU

LUNGIME

(mm)

(m)

P.l P.2

125

100.0

TRASEU SUBTERAN

j '

__125

108.0

TRASEU SUBTERAN

TABEL ANEXA NR.4

P.T. 5 GRĂDIȘTE

TRONSOANE REȚELE PROPUSeCJ| VARIANTA 2

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 92/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE

Faza: DALI

TITULAR:           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR:        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Varianta propusă 2

 • A. Valoare totala investiție inclusiv TVA: 9.289.664,21 lei

DIN CARE C+M:                 6.881.592,29 lei

 • B. Date tehnice:

PUNCT TERMIC PT 5 GRĂDIȘTE pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 3400 kW și apă caldă de consum Q = 600 kW, având ca elemente principale, preasamblate sub formă de module:

 • 1.  Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar încălzire Q = 1700 kW - 2 buc;

 • 2.  Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar apă caldă de consum Q = 300kW - 2 buc;

 • 3.  Pompă circulație agent termic încălzire, cu convertizor de frecvență - 2 buc în funcțiune + 1 rezervă;

 • 4.  Pompă circuit recirculare acc - 1 buc;

 • 5.  Pompă ridicare presiune acc, cu convertizor de frecvență, bypassată cu robinet și clapetă sens - 1 buc;

 • 6. Modul de umplere, expansiune adaos și degazare și adaos agent secundar, cu racord la circuit agent termic primar și apă rece - 1 buc;

 • 7.  Contorizare energie agent termic primar, secundar și acc - 8 buc;

 • 8.  Dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar și rugină - 1 buc;

 • 9.  Separatoare de microbule și particule de nămol - 3 buc;

 • 10. Regulatoare de presiune diferențială agent termic primar și vană limitare debit - 1 set;

 • 11. Distribuitoare/colectoare încălzire, distribuitoare acc. - 4 buc

REȚELE PRIMAR

Lungime totală traseu racord agent termic primar = cca 208 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeavă fără sudură, oțel negru pentru temperatură și presiune ridicată, preizolate cu spumă dură din poliuretan, cu țeavă protecție dură din polietilenă de înaltă densitate și se vor monta îngropate direct în pământ, în pat de nisip.

REȚELE SECUNDARE

Lungime traseu rețele secundare propus = 1780 m.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire, se vor utiliza conducte din oțel negru, preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare, vor fi prevăzute conducte din PEX, în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj:

- Regulatoare de presiune diferențială și vane de echilibrare - 30 set

 • C. Durata de realizare a investiției: 6 luni

 • D. Eșalonarea investiției: Anul I, luna 1-6

 • E. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Nr. 74/ 20.02.2020

PROIECT

HOTĂRÂREA nr.

din           2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

- Punct Termic P.T. 5 Grădiște

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12272/18.02.2020,

Analizând raportul  Direcției  Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr.

12273/18.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizul nr. 6/13.02.2020 al Consiliului Tehnico-Economic al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a obiectivului de investiție „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


GL/PS

PMA-S4-01


Serviciul Investiții

Anexa nr. 1

Hotărârea nr.din 2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE

Faza: DALI

TITULAR:           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR:        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Varianta propusă 2

 • A. Valoare totala investiție inclusiv TVA: 9.289.664,21 lei

DIN CARE C+M:                 6.881.592,29 lei

 • B. Date tehnice:

PUNCT TERMIC PT 5 GRĂDIȘTE pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 3400 kW și apă caldă de consum Q = 600 kW, având ca elemente principale, preasamblate sub formă de module:

 • 12. Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar încălzire Q = 1700 kW - 2 buc;

 • 13. Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar apă caldă de consum Q = 300kW - 2 buc;

 • 14. Pompă circulație agent termic încălzire, cu convertizor de frecvență - 2 buc în funcțiune + 1 rezervă;

 • 15. Pompă circuit recirculare acc - 1 buc;

 • 16. Pompă ridicare presiune acc, cu convertizor de frecvență, bypassată cu robinet și clapetă sens - 1 buc;

 • 17. Modul de umplere, expansiune adaos și degazare și adaos agent secundar, cu racord la circuit agent termic primar și apă rece - 1 buc;

 • 18. Contorizare energie agent termic primar, secundar și acc - 8 buc;

 • 19. Dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar și rugină - 1 buc;

 • 20. Separatoare de microbule și particule de nămol - 3 buc;

 • 21. Regulatoare de presiune diferențială agent termic primar și vană limitare debit - 1 set;

 • 22. Distribuitoare/colectoare încălzire, distribuitoare acc. - 4 buc

REȚELE PRIMAR

Lungime totală traseu racord agent termic primar = cca 208 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeavă fără sudură, oțel negru pentru temperatură și presiune ridicată, preizolate cu spumă dură din poliuretan, cu țeavă protecție dură din polietilenă de înaltă densitate și se vor monta îngropate direct în pământ, în pat de nisip.

REȚELE SECUNDARE

Lungime traseu rețele secundare propus = 1780 m.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire, se vor utiliza conducte din oțel negru, preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare, vor fi prevăzute conducte din PEX, în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj:

- Regulatoare de presiune diferențială și vane de echilibrare - 30 set

 • C. Durata de realizare a investiției: 6 luni

 • D. Eșalonarea investiției: Anul I, luna 1-6

 • E. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 12272/18.02.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 -privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, pT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE”, în susținerea căruia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

Principalul obiectiv al investiției îl constituie modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Necesitatea acestor lucrări a apărut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum și rețelele secundare aferente, au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durate de serviciu depășite, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic și de căldură.

Există două tronsoane de rețea reabilitate recent cu conducte preizolate, montate direct în pământ pe străzile Războieni, parțial Petru Rareș și Comunarzilor, respectiv din curtea școlii generale Aron Cotruș. Asupra acestora nu se va mai interveni.

De asemenea, s-a constatat că anumite tronsoane ale rețelei, se află situate pe terenuri private, făcând imposibilă intervenția în caz de avarii. Este cazul terenurilor aferente imobilelor de pe str. Egalității nr.17 - 19, str. Comunarzilor nr.13 și str. St. O. Iosif nr.8 - 8A.

Prin această investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare și realizarea monitorizării, în vederea preluării în dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic, a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat, precum și reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.

Având în vedere necesitatea intervențiilor, propun:

Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE

PRIMAR,

Bibarț Călin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ Serviciul Investiții Nr. 12273/18.02.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12272/18.02.2020 a domnului Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE

Principalul obiectiv al investiției îl constituie modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Necesitatea acestor lucrări a apărut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum și rețelele secundare aferente, au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durate de serviciu depășite, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic și de căldură.

Există două tronsoane de rețea reabilitate recent cu conducte preizolate, montate direct în pământ pe străzile Războieni, parțial Petru Rareș și Comunarzilor, respectiv din curtea școlii generale Aron Cotruș. Asupra acestora nu se va mai interveni.

De asemenea, s-a constatat că anumite tronsoane ale rețelei, se află situate pe terenuri private, făcând imposibilă intervenția în caz de avarii. Este cazul terenurilor aferente imobilelor de pe str. Egalității nr.17 - 19, str. Comunarzilor nr.13 și str. St. O. Iosif nr.8 - 8A.

Prin această investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare și realizarea monitorizării, în vederea preluării în dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic, a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat, precum și reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost întocmită conform HG 907/2016 de către S.C. ISOTHERM KLIMA S.R.L.

Descrierea investiției:

Pentru realizarea obiectivului de investiții au fost identificate două variante tehnico-economice:

Varianta 1: Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic, mai puțin cele reabilitate recent, cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat, amplasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramură sau branșament, după caz, respectiv modernizarea și reabilitarea clădirii punctului termic și a instalațiilor din interiorul său cu reabilitarea parțială a racordului de agent termic primar aferent punctului termic de zonă.

Varianta 2: Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic, mai puțin cele reabilitate recent, cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat, amplasarea lor pe domeniul public și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramură sau branșament, după caz, respectiv modernizarea și reabilitarea clădirii punctului termic și a instalațiilor din interiorul său, cu reabilitarea integrala a racordului de agent termic primar aferent punctului termic de zonă.

Scenariul recomandat de elaborator este varianta 2 cu reabilitarea și modernizarea clădirii punctului termic și al instalațiilor interioare, inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic și reabilitarea întregului sistem de rețele secundare (lungime totala L = 1780 m) aferente punctului termic, prin scoaterea pe domeniu public a celei mai mari părți a instalației de distribuție și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramură sau branșament, după caz, cu reabilitarea și modernizarea integrală a racordului de agent termic primar și modificarea traseului acestuia în soluția integral subterană și pe un traseu nou, mai scurt decât cel existent. Totodată această variantă se integrează în programul de reabilitare urbană, contribuind la îmbunătățirea condițiilor estetice și peisagistice ale zonei.

DALI este structurat pe obiecte, fiecare obiect fiind tratat în 2 variante, iar pentru varianta propusă, soluția este descrisă după cum urmează:

Obiectul 1:  Reabilitarea și modernizarea clădirii punctului termic și al

instalațiilor interioare, inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic

Lucrările de intervenție la instalații și echipamente termomecanice referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de cate 1700 KW fiecare pentru încălzire montate în paralel între ele.

Sunt prevăzute un număr de 2 schimbătoare de căldură cu puterea de câte 300 KW fiecare pentru prepararea acc. montate în paralel între ele.

Pentru distribuție încălzire și apă caldă menajeră sunt prevăzute plecări pe trei ramuri.

Producerea acc.va fi în regim instantaneu, fără acumulare.

Echipamentele cu care va fi dotat punctul termic

DALI prevede dotarea punctului termic cu utilaje și echipamente preasamblate uzinal sub formă de module interconectabile:

-Schimbătoarele de căldură, în varianta demontabilă, vor fi cu plăci din oțel inox AISI 316(1.4401) și vor avea grosimea minimă de 0,5mm;

-Modul de umplere și menținere a presiunii în circuitul secundar de încălzire echipat cu vase de expansiune închise și stație de pompare de umplere/adaos, precum și vas de expansiune cu membrane pentru preluarea șocurilor de pornire/oprire ale pompei de adaos;

-Regulator de presiune diferențială;

-Robinet de echilibrare hidraulică/limitare de debit;

-Pompe pentru circulația agentului termic de încălzire, în linie, de înaltă eficiență energetică, cu convertizoare de frecvență, cu montajul convertizorului de frecvență în/lângă tabloul electric funcție de IP;

-Pompe ridicătoare de presiune pentru circuitul de preparare a apei calde de consum, dacă este cazul;

-Filtre de impurități tip ”Y”, la toate intrările în punctul termic, pe circuitul primar, circuitul secundar și pe racordul de apă rece;

-Separatoare de microbule și particule de nămol, la toate intrările în punctul termic, pe circuitul primar, circuitul secundar și pe racordul de apă rece, montate în aval de filtrele de impurități tip ”Y”;

-Dedurizator electronic la intrarea apei reci în punctul termic;

-Vane de reglare cu servomotor, special pentru aplicațiile de termoficare, echilibrate în presiune, cu rol de regulator de temperatură, montate pe fiecare schimbător în parte, pentru încălzire, respectiv pentru apă caldă de consum, prevăzute și cu posibilitatea de acționare directă, local sau din dispecerat;

-Regulator electronic, cu funcții de:

-Reglare și comandă automată, în timp real, atât pentru circuitul de încălzire cât și pentru circuitul de preparare apă caldă de consum;

-Restricționare opțională a temperaturii agentului termic primar returnat la max.60°C iarna respectiv max.45°C vara.

-Comunicarea bidirecțională, în timp real, a tuturor datelor de monitorizare ale punctului termic spre dispeceratul central integrat într-un sistem SCADA.

-Execuție în timp real, a diagramelor de reglaj în funcție de comenzile de reglare transmise de dispecerat/sistem SCADA.

-Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termică din PT (temperaturi, debite, energii, puteri, avarii, etc.)

-Aparate de măsură manometre și termometre-analogice și digitale, montate în zonele caracteristice ale punctului termic;

-By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur (tur) primar prin traductorul de debit al conductei tur primar.

De asemenea se vor executa lucrări de instalații termomecanice, de izolare termică, de instalații electrice aferente echipamentelor.

Lucrările de intervenție la construcții referitoare la reabilitarea punctului termic sunt:

Lucrări de refacerea învelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), înlocuirea tâmplăriilor (atât interioare cât și exterioare), refacerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

Obiectul 2 Modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic secundar, inclusiv echilibrarea hidraulică la nivel ramură sau branșament, după caz (Varianta 1 propusă):

Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totala L = 1780 m), mai puțin cele reabilitate curând cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat, amplasarea lor pe domeniul public, neintervenirea asupra rețelelor care deservesc un număr foarte redus de consumatori individuali, și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramură sau branșament, după caz.

Obiectul 3 Reabilitarea integrală a racordului de agent termic primar aferent punctului termic de zona

 • -   Se vor dezafecta atât părțile subterane cât și supraterană ale racordului termic

 • -  Se va reface partea subterană a racordului punctului termic PT 5 GRADIȘTE, cu diametrul de 2 x DN 125 mm, pe traseul actual și partea supraterană se va reamplasa subteran, pe un traseu nou

 • -  Punctul de racordare la magistrală se va păstra

 • -  În vederea racordării proiectate se vor prevedea cămine echipate cu vane de închidere, respectiv de golire a tronsoanelor noi.

 • -  Pe rețelele existente se vor realiza căminele : „P1” pe poziția căminului existent și căminul „P2” în punctul de trecere din amplasare subterană în amplasare supraterană a racordului

Traseul racordului de agent termic primar se va amplasa strict pe domeniul public și va avea o lungime totală de cca. 208 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeavă fără sudură, otel negru, pentru temperatură și presiune ridicată, preizolate cu spumă dură din poliuretan, cu țeavă protecție dură din polietilenă de înaltă densitate și se vor monta îngropate direct în pământ, în pat de nisip. Conductele vor avea înglobate în termoizolație cabluri de semnalizare a avariilor. În stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

 • -  Principalele caracteristici tehnice ale investiției

PUNCT TERMIC PT 5 GRĂDIȘTE pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 3400 kW și apă caldă de consum Q = 600 kW, având ca elemente principale, preasamblate sub formă de module:

 • 1. Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar încălzire Q = 1700 kW.

Parametrii tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apă fierbinte 85/60°C; Pmax = 16 bar;

 • - agent secundar apă caldă pentru încălzire 65/50°C; Pmax = 6 bar;

 • 2.  Schimbătoare de căldură în plăci pentru preparare agent secundar apă caldă de consum Q = 300kW. Parametrii tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apă caldă fierbinte; Iarna 85/60 °C, Vara 60/45 °C, Pmax = 16 bar;

 • - agent secundar apă caldă de consum: Pmax = 6 bar;

 • 3. Pompă circulație agent termic încălzire, cu convertizor de frecvență, D = 98 mc/h, H = 18,0 mCA ( pres. disponibilă extern punct termic) (2 buc în funcțiune + 1 rezervă);

 • 4. Pompă circuit recirculare acc, D = 3 mc/h, H = 15,0 mCA (pres. disponibilă extern punct termic);

 • 5. Pompă ridicare presiune acc, cu convertizor de frecvență, D = 6 mc/h, H = 15.0mCA (pres. disponibilă extern punct termic) bypassată cu robinet și clapetă sens;

 • 6. Modul de umplere, expansiune adaos și degazare și adaos agent secundar, cu racord la circuit agent termic primar și apă rece, contorizare, dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar și rugină, separatoare de microbule și particule de nămol, regulatoare de presiune diferențială și vanede reglare, reductoare, distribuitor/colector încălzire, distribuitoare acc.

REȚELE PRIMAR

Lungime totală traseu racord agent termic primar = cca 208 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeavă fără sudură, oțel negru pentru temperatură și presiune ridicată, preizolate cu spumă dură din poliuretan, cu țeavă protecție dură din polietilenă de înaltă densitate și se vor monta îngropate direct în pământ, în pat de nisip.

REȚELE SECUNDARE

Lungime traseu rețele secundare propus = 1780 m.

Rețelele secundare sunt constituite din conducte de încălzire tur-retur, conducta de alimentare cu apă caldă de consum și conducte de recirculare apă caldă.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire, se vor utiliza conducte din oțel negru, preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare, vor fi prevăzute conducte din PEX, în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj:

 • -  Regulatoare de presiune diferențială și vane de echilibrare - 30 set

Valoare totala investitie inclusiv TVA: 9.289.664,21 lei

DIN CARE C+M:                 6.881.592,29 lei

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Propunerea de aprobare a documentației tehnice a obiectivului de investiție "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE, se face în conformitate cu:

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 44, alin. (1), conform căruia ”documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și cele din împrumuturi interne și externe, contractate direct de autoritățile publice locale, se aprobă de către autorități deliberative.”

Față de cele de mai sus,

PROPUNEM,

Adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE.

DIRECTOR EXECUTIV, Ing. Portaru Elena


ȘEF SERVICIU,

Ing. Giurgiu Lucia

ÎNTOCMIT, Ing. Simona Pintilie

VIZAT JURIDIC,