Hotărârea nr. 91/2020

Hotarirea Nr.91 din 28-02-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 4 Macul Rosu

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 91 din 28 februarie 2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 4 Macul Roșu

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12267/18.02.202,

Analizând  raportul  Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr.

12270/18.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizul nr. 5/13.02.2020 al Consiliului Tehnico - Economic al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a obiectivului de investiție „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 4 Macul Roșu, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

310012 Arad, B-dul St. Augustîn Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel i fax (+40J-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

DALI

MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE : PT 5 GRĂDIȘTE, PT 2 LAC,PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6 V, PT OCSKO TEREZIA

PUNCT TERMIC : P.T. 4 MACUL ROȘU

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ARAD

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel / fax (+40J-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 Z24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE PROIECT

DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE : PT 5 GRĂDIȘTE,PT 2 LAC,PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6 V, PT OCSKO TEREZIA

FAZA

 • D.A.L.L - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD B-DUL REVOLUȚIEI ,NR.75

NUMĂR PROIECT 03 / 2019

PROIECTANT GENERALS.C. ISOTHERM KLIMA S.R.L.    ffS'3015588676^

j^lSOTHERM*


CONȚINUT VOLUM


D.A.L.I. - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII AFERENTE

PUNCT TERMIC : P.T. 4 MACUL ROȘU

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel / fax (+40J-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.j.02/830 /24.07.2003

Codul fiscal nr.ROI 5588678

FISA DE RESPONSABILITĂȚI

PROIECTANT GENERAL

SEF PROIECT


S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.


ffâ C.I.F, fg H015586578 W ISOTHERM5 t KLIMA L


ING. TIBERIU FAZAKAS, -— -

PROIECTANT INSTALAȚII TERMICE SI SANITARE

ING. TIBERIU FAZAKASPROIECTANT INSTALAȚII ELECTRICE

ING. FLORIN SANDRU

PROIECTANT ARHITECTURA

ARH. MIRCEA SOIMAANALIZA COST - EFICACITATEEC. OLGA F

t ' 'tfi.XWTABIL


ÎNTOCMIRE DEVIZE


ING. DORINA PUȘCAȘ

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.AP 8, tel (+40)-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud. Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

BORDEROUL VOLUMULUI

 • A. PIESE SCRISE

 • • Foaie de capat

 • •  Fisa de responsabilități

 • • Borderoul volumului

 • • DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 1 - INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 2 - SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE

INVESTIȚII

 • 3 - DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 4 - CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

 • 5 - IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI ANALIZA

DETALIATA A ACESTORA

 • 6 - SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

DEVIZE

 • •  Tabel comparativ valori devize Varianta 1. - Varianta 2,

 • • Deviz general - Varianta 1

 • •  Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Varianta 1

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.01- PUNCT TERMIC EXISTENT - Varianta 1

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.02_ REȚELE SECUNDAR - Varianta 1

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.03- REȚELE PRIMAR - Varianta 1

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.04 MODULE NOI - Varianta 1

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,AP 8, tel (+40)-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24,07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • •  Costul estimativ pe obiecte de investiție a lucrărilor de Constructii-Montaj -Varianta 1

 • • Deviz general - Varianta 2

 • •  Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.01- PUNCT TERMIC EXISTENT - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.02_ REȚELE SECUNDAR - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.03_ REȚELE PRIMAR - Varianta 2

 • •  Centralizatorul pe categorii de lucrări,pe obiect

D.O.04_ MODULE NOI - Varianta 2

 • •  Costul estimativ pe obiecte de investiție a lucrărilor de Constructii-Montaj -Varianta 2

STUDIU GEOTEHNIC

 • 7 - URBANISM, AVIZE SI ACORDURI

 • •  Certificat de Urbanism nr.506, din 10.04,2017,prelungit in 10.04.2019

 • • Anexa la Certificat de Urbanism nr.506, din 10.04.2017

 • •  Extras de carte Funciara

 • B. PIESE DESENATE

 • 1. TABEL ANEXA NR.l

 • 2. TABEL ANEXA NR.2

 • 3. TABEL ANEXA NR.3

 • 4. TABEL ANEXA NR.4

SITUAȚIA EXISTENTA

 • 5.  Plan de încadrare in zona - Zona PT MACUL ROȘU.....................RT_01 / PT

 • 6.  Plan rețele termice - Situația existenta............................................RT_02 / PT

 • 7.  Punct termic - Schema de principiu - Situația existenta....................T_() 1 / PT_ 310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (+40J-721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

SITUAȚIA PROIECTATA

INSTALAȚII TERMICE

 • 8.  Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 1............  RT_03 / PT_ MR

 • 9.  Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 2.........................RT_04 / PT_ MR

 • 10. Modul termic compact MT1 - Schema de principiu

Situația propusa - varianta 1.............................................................T_02 / PT_ MR

 • 11. Modul termic compact MTI - Schema de principiu

Situația propusa - varianta 2.............................................................T_03 / PT_ MR

 • 12. Modul termic compact MT2 - Schema de principiu

Situația propusa - varianta 1 si 2.................................................  T_04 / PT_ MR

 • 13. Modul termic - Plan instalații termomecanice MT I -

Situația propusa-Varianta 1...............................................................T_05 / PT_ MR

 • 14. Modul termic - Plan instalații termomecanice MT I -

Situația propusa-Varianta 2...............................................................T_06 / PT_ MR

 • 15. Modul termic - Plan instalații termomecanice MT 2 -

Situația propusa-Varianta 1 si 2............................................................T_07 / PT_ MR

INSTALAȚII ELECTRICE

 • 16. Modul termic - Plan instalații electrice MTI si MT2

Situația propusa-Varianta 1 si 2...............................

E_02 / PT_ MR


ARHITECTURA

 • 17. Modul termic - Plan parter,secțiune,fațade MTI si MT2 situația proiectata_Varianta 1 si 2.............  A_0l / PT_ MR 310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PUNCT TERMIC P.T. 4 MACUL ROȘU

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE PT 5 GRĂDIȘTE,PT 2 LAC, PT 4 MACUL ROSU,PT PASAJ,PT 6 V,PT OCSKO TEREZIA

 • 1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD / MUNICIPIUL ARAD B-DUL REVOLUȚIEI, NR.75

 • 1.3. ORDONATORUL DE CREDITE

MUNICIPIUL ARAD B-DUL REVOLUȚIEI, NR.75

 • 1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

MUNICIPIUL ARAD

B-DUL REVOLUȚIEI, NR.75

 • 1.5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE

A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

S.C. ISOTHERM KLIMA S.R.L. ARAD

 • 2. SITUAT IA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI

Instalațiile din punctul termic PT 4 MAcul Roșu sunt vechi,uzate. Soluțiile tehnice sunt învechite,acționări le si reglările în punctul termic se fac manual,cu o mare doză de aproximare iar rețelele secundare aferente,au fiabilitate scăzută,un

grad avansat de uzură,durate de serviciu depășite,reparații curente si capitale frecvente,costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic si de căldură.

Rețelele de distribuție aferente punctului termic PT 2 LAC sunt vechi,prezintă depuneri pe interiorul conductelor si coroziune accentuată pe exteriorul conductelor.Izolația termică este in mare măsură compromisă,neasigurînd funcționarea rețelelor in condiții de eficiență energetică corespunzătoare.

Rețeaua termica este amplasata cu preponderenta pe domeniul public -stradal,o mica parte a rețelei de distribuție este amplasată in subsolul blocurilor pe care le alimentează, respectiv pe terenuri aparținând domeniului privat.

Ca urmare a fost întocmită de către beneficiar si următoarea tema de proiectare :

TEMA DE PROIECTARE

 • 1.    Informații generale

Denumirea obiectivului de investiții: „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

 • 1.1   Ordonator principal de credite / investitor: - Primarul Municipiului Arad/ Municipiul Arad

 • 1.2   Ordonator de credite (secundar/terțiar):

 • 1.3   Beneficiarul investiției: - Municipiul Arad

 • 1.4   Elaboratorul temei de proiectare: - Serviciul Investiții

 • 2.    Date de identificare a obiectivului de investiții

  • 2.1 Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală: - Teren intravilan, domeniul public al Municipiului Arad.

Particularități ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

 • a.    Descrierea succintă a amplasamentului propus - localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan: - Amplasamentul propus se referă la zone din cele 4 cartiere ale Municipiului Arad, și anume Grădiște, Centru (Lacului, Macul Roșu, Pasaj), Vlaicu și Confecții, iar rețeaua de termoficare secundară este situată între case și blocurile de locuință. Alimentarea se face din punctele termice, care preiau agentul termic din rețeaua primară și le distribuie spre rețelele secundare, respectiv consumatori. Suprafața ocupată a terenului este de aproximativ 6.000 m , calculat în funcție de o lățime a traseului de 1 m, respectiv lungimea de cca 6.000 m.

 • b.    Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: Terenul studiat reprezintă intravilan între zonele de locuințe (în special blocuri

și case). Accesele în zona dintre blocuri se suprapun adesea cu traseul rețelei termice secundare.

 • c.    Surse de poluare existente în zonă: - Poluare din trafic și din lipsa îmbrăcăminților rutiere în zona de intervenție.

 • d.    Particularități de relief: - Zonă de șes.

 • e.    Nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților: - Zonele sunt echipate din punct de vedere al tuturor utilităților.

 • f.     Existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: - Rețelele termice secundare care sunt propuse spre înlocuire, rețelele de gaz, rețelele de apă menajeră și pluvială, rețele electrice pentru consumatori casnici, rețelele elecfrice pentru iluminat public.

 • g.    Posibile obligații de servitute: ~ Nu este cazul. Rețelele termice existente pe amplasamente proprietăți private se vor reloca pe domeniul public, dacă este cazul.

 • h.    Condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz:

punctul termic existent care deservește zona se va propune spre reabilitare, atât din punct de vedere al construcției, cât și al dotării tehnice;

dotarea cu echipamente noi privind echiparea punctului termic;

înlocuirea conductelor cu țeava preizolată;

amplasarea sau nu în canalele termice existente, în funcție de propunerea proiectantului;

enumerăm câteva dinfre problemele constatate de reprezentanții CET Hidrocarburi SA pe fiecare punct termic:

Punct Termic

Probleme Constatate

PT 5 Grădiște

pompă de încălzire, pompă recirculare acc, regulator acc, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT 2' Lacului

stație hidrofor, pompă recirculare acc, regulatoare încălzire și acc, dispozitiv de dedurizare a apei reci, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT 4 Macul Roșu

pompa încălzire, pompă recirculare acc, pompă ridicătoare de presiune acc, pompa epuisment, schimbător de căldura acc, regulator acc, reabilitare clădire PT. rețele agent termic secundar

PT Pasaj

pompă recirculare acc P+4, pompă recirculare acc P+10, pompă ridicătoare de presiune acc P+4, pompă ridicătoare de presiune acc P+IO, regulator acc P+4, regulator acc P+IO, stație hidrofor, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT 6V C.tel Vlaîcu

schimbător de căldură acc P+4, schimbător de căldură P+10, regulator acc P+4, regulator acc P+10, stație

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.RO! 5588678

hidrofor, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

PT O.Terezia

dispozitiv dedurizare a apei reci, reabilitare clădire PT, rețele agent termic secundar

 • i.    Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent: - PUG Municipiul Arad și Regulamentul Local de Urbanism.

 • j.     Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: - Două dintre punctele termice sunt amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice, respectiv PT 4 Macul Roșu și PT 2 Lac.

 • 2.2 Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

 • a.    destinație și funcțiuni: - Prin proiect este vizată modernizarea rețelelor termice secundare aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT Ocsko Terezia.

 • b.    caracteristici, parametrii și date tehnice specifice, preconizate:

Prin prezenta temă de proiectare se solicită:

Punctele termice existente care deservesc zonele se vor propune spre reabilitare, atât din punct de vedere al construcției, cât și al dotării tehnice cuprinzând: dotarea cu echipamente noi a punctelor termice, înlocuirea conductelor cu țeava preizolată, amplasarea sau nu în canale termice existente,în funcție de propunerea proiectantului;

Rețeaua pentru agent termic secundar, se va înlocui cu țeava preizolată spre toți consumatorii, urmând un traseu strict pe domeniul public;

Se vor reamplasa pe domeniul public acele rețele aflate pe zone proprietate publică;

Dacă este cazul, se va reface și rețeaua de agent primar pentru fiecare punct termic;

Realizarea racordurilor și rebranșării tuturor consumatorilor aferenți punctelor termice studiate;

Refacerea spațiilor afectate de săpături la forma inițială (carosabil, trotuare, zone verzi), se vor cuprinde inclusiv împrejmuirile, gazon, gard viu, etc.

Observație:

Proiectantul, după analiza la fața locului a condițiilor de amplasament, va putea face și alte propuneri de realizare a obiectivului de investiție, care vor putea deveni definitive doar în condițiile în care sunt acceptate de beneficiar.

 • c.    nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare: - Se vor respecta condițiile impuse de avizatorii documentației

 • d.    număr estimat de utilizatori: - 11.497 consumatori racordați la rețelele termice în studiu

 • e.    durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: - 24 — 36 ani (conform „Catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe")

 • f.     nevoi/solicitări funcționale specifice: -

 • g.    corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului: - Se vor respecta cerințele Certificatului de Urbanism și a avizelor solicitate prin acesta.

 • h.    stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului: h.l. DALI — ul va trata fiecare punct termic în parte;

h.2. Devizul general se va structura conform HG 907/2016 și va cuprinde detaliat și separat pentru fiecare punct termic, costurile estimate cu evidențierea caracteristicilor fiecărui utilaj ! echipament sau dotare.

 • 2.3 Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia: HGR 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul—cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Certificatul de Urbanism

Normativul de proiectare și execuție rețele preizolate — N.P. 29/2005.

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR SI A DEFICIENTELOR

Necesitatea acestor lucrări a aparut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum si rețelele secundare aferente,au fiabilitate scazuta,un grad avansat de uzură,durate de serviciu depășite,reparații curente si capitale frecvente,costuri de exploatare ridicate si importante pierderi de agent termic si de căldură.

Instalațiile dîn cadrul punctului termic sunt amplasate in present la subsolul blocului de pe b-dul Revoluției,Nr.26 - 3 8.Asociația de locatari ai acestui imobil a solicitat,pe baza zgomotelor create, mutarea punctului termic din acest imobil pe domeniul public din împrejurime sub forma de module termice si rețele aferente.

De asemenea s-a constatat ca anumite tronsoane ale rețelei, se afla situate pe terenuri private si subsoluri de locuințe,facand imposibila intervenția in caz de avarii.

Prin aceasta investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare sub forma de module termice si realizarea monitori zării, in vederea preluării in dispecerat

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

a datelor de funcționare ale punctului termic,a controlului si efectuării comenzilor de reglare din dispecerat, precum si reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Acest punct termic,este un punct termic de mărime medie spre redusa,situat in zona cu densitate mare a populației-blocuri de locuințe,dar alimentează si clădiri individuale-case de locuit,cu densitate mai scazuta.Prin modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice pentru incălzirea lor si echilibrarea hidraulică la nivel de ramura sau branșament, după caz,se vor putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta,precum si acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea in condiții de eficiența energetică optimă a punctului termic si a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Se are in vedere defiintarea instalațiilor din punctul termic,realizarea de module termice de zona, precum si monitorizarea acestora prin integrarea lor intr-un dispecerat tipSCADA,a controlului si a efectuării comenzilor de reglare din dispecerat,precum si reabilitarea rețelelor secundare aferente. Se va asigura echilibrarea hidraulica a sistemului de distribuție a energiei termice pentru incalzire, la nivel de ramura sau branșament, după caz.

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

In prezent ansamblul de clădiri cuprins intre străzile Comeliu Coposu,b-dul Revoluției,M.Stanescu si Tudor Vladimirescu, dispune de un punct termic de zona -PT 4 MACUL ROȘU.

De la acest punct termic sunt alimentate cu energie termica pentru incalzire imobilele de pe străzile :

 • -  Str. Tudor Vladimirescu - parțial

 • -  b-dul Revoluției - parțial

 • -  Str. Andrei Muresanu - parțial

 • -  Str. M.Stanescu

 • -  Str. Iulian Grozescu

 • -  Str. Comeliu Coposu - parțial

Reprezentarea grafica a zonei deservite de acest punct termic este redata in planșa Plan de încadrare in zona - Zona PT 4 MACUL ROȘU - RT 01/PT MR.

Datele tehnice aferente imobilelor arondate la punctul termic existent: suprafețe de incalzire domeniu particular,domeniu comercial,necesar de căldură

pentru încălzire,număr de persoane,echivalenții obiectelor sanitare,debitele aferente de a.c.c. sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.1.

Diametrele tronsoanelor de încălzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum (acolo unde exista),existente,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.2.

Rețelele de agent termic secundar aferente punctului termic 4 MACUL ROȘU sunt amplasate in spațiul dintre străzile: Comeliu Coposu,b-dul Revoluției,M.Stanescu si Tudor Vladimirescu.Lungimea totala a acestora este de cca. 1115 m.

Alimentarea cu agent termic primar a punctului termic se face din rețeaua aflata pe strada Andrei Muresanu.

Imobilul in care se afla punctul termic este situat in mun. Arad, b-dul Revoluției, nr. 26-38, jud. Arad. Punctul termic este amplasat la subsolul clădirii.

Accesul în clădire se realizează din fațada spate, prin intermediul unei uși double,metalice.

Asociația de locatari ai acestui imobil a solicitat,pe baza zgomotelor create, mutarea punctului termic din acest imobil pe domeniul public din împrejurime sub forma de module termice si rețele aferente.

Conform codului de proiectare seismica PI 00-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Arad sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc— 0.7 sec, a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului 00=3.00, a spectrului normalizat de răspuns elastic pentru zona Banat fig,

 • 3.4. (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0.16g.

Factorii genetici ai climei (variația solară, bilanțul radiativ, poziția geografică, altitudinea, circulația maselor de aer, caracterul suprafeței active) determină existența pe teritoriului județului Arad a unui climat temperat continental moderat cu influențe oceanice. Regimul temperaturii aerului înregistrează valori medii anuale în jurul a 10,8 °C, cu abateri maxime de 2 °C în plus sau în minus de la un an la altul.

Din punct de vedere al precipitațiilor, indicele valorii medii anuale oscilează în jurul valorii de 577 mm în zonă.

Furtuni puternice, căderi de grindină, ploi deosebit de abundente (45 l/mp) sunt sporadice și la intervale mari, neexistând o statistică în acest sens.

Umezeala medie a aerului este în ianuarie de 88 %, iar în iulie sub 64 %.

înghețul timpuriu se produce la finele lunii octombrie; intervalul zilelor fără îngheț însumează 180 zile.

Studii de teren

Studiul topografic a fost pus la dispoziție de autoritatea contractanta,prin anexa la Certificatul de urbanism.

Terenul studiat este sistematizat pe verticala, și nu prezintă diferente majore de teren.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Din punct de vedere peisagistic, terenul este situat intr-o zona de câmpie fara diferente semnificative de nivel.

Studiul geotehnic

Geologia și geomorfologia zonei

Amplasamentul este situat în Municipiul Arad Județul Arad.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Câmpia Aradului este situată intre Munții Zarandului si albiile Ierului si Mureșului Mort ,în continuarea Câmpiei Crișurilorja sud de linia localităților Pâncota,Caporal Alexa, Olari,Simand si Sânmartin până în valea Mureșului între Pauliș și Pecica.Spre rama muntoasă are altitudini de aproape 120 m,iar în vest puțin peste 100 m.La poalele munților Zarandului se distinge o fâșie de câmpie piemontană care nu ajunge până la Mureș și care trece treptat într-o fâșie ceva mai joasă (puțin peste 100 m),cu caractere de câmpie de divagare vizibilă la Cutici.Ca urmare a extinderii conului de dejecție al Mureșului,Câmpia Aradului este formată din pietrișuri,nisipuri si argile.

La est de Arad apar loessuri si depozite loessoide,iar in împrejurimile localității Curtici,nisipuri eoliene cu relief de dune fixate.

Depozitele cuatemare,cele care constituie terenurile de fundare,sunt reprezentate în general,prin 3 tipuri genetice de formațiuni:

•aluvionare-aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;

•gravitaționale-reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă,ce se dezvoltă în zona de "rama” a depresiunii;

•cu geneză mixtă (eoliană,deluvial-proluvială)-reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

Rețeaua hidrografică

Mureșul este un râu,care curge în România si Ungaria,în lungime de 789 km și se varsă în Tisa. Mureșul izvorăște din Munții Hășmașu Mare,străbate Depresiunea Gîurgeu și Defileul Deda-Toplița,traversează Transilvania separând Podișul Tâmavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-Iulia-Turda,în Carpații Occidentali separă Munții Apuseni de Munții Poiana Ruscă,străbate Dealurile de Vest,Câmpia de Vest trecând prin Municipiul Arad spre Ungaria,unde se varsă în râul Tisa.Pentru 22,3 km marchează frontier româno-ungară.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:

-apă freatică cantonată și cu circulația în aluviunile recente din lunca pârâielor din zonă,la adâncimi relativ reduse,de 1,00...2,00 m și care este în strânsă legătură cu volumul precipitaților;

-apă subterană freatică cantonată și cu circulația în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,00...15,00m;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud. Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-apă subterană de adâncime medie și mare.

In lucrare sunt propuse lucrări de inlocuire instalații exterioare,cu preponderenta pe trasee existente si la adâncimi de pozare de cca.l .0 m. Acestea nu necesita studiu geotehnic.

Pentru amplasarea modulelor termice au fost realizate doua foraje si s-a întocmit studiul geotehnic aferent.

 • e) Utilitari tehnico - edilitare existente in zona

In zona exista următoarele tipuri de utilitati tehnico ~ edilitare,care in prezent sunt funcționale si asigura desfasurarea activitatilor din zona:

Rețele alimentare cu apa rece de consum (potabila)

In zona exista rețele publice pentru alimentarea cu apa rece (potabila) pentru consum uzual menajer si irigații spatii verzi.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu apa rece de consum, aferente zonei deservite de punctul termic PT 4 MACUL ROȘU, redata in planșele anexe Avizului CAA.

Rețele alimentare cu apa stingere incendii

In zona exista rețele publice pentru alimentarea cu apa de stingere incendii.Acestea deservesc instalațiile de stingere incendii (hidranti) interioare si exterioare din incinta operatorilor economici cat si a celor de pe domeniul public.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu apa stingere incendii, aferente zonei deservite de punctul termic PT 4 MACUL ROȘU, redata in planșele anexe Avizului CAA.

Rețele canalizare menajera

In zona exista rețele de canalizare menajera in regim de curgere gravitaționala,realizate din tuburi din diverse materiale (PVC,beton,etc). Deversarea se face in cămine din beton ,de unde se realizează colectarea spre statia de epurare.

Reprezentarea grafica a rețelelor de canalizare menajera, aferente zonei deservite de punctul termic PT 4 MACUL ROȘU, redata in planșele anexe Avizului CAA.

Rețele canalizare pluviala

In zona exista rețele de canalizare pluviala in regim de scurgere gravitaționala,realizate din diverse materiale (PVC,beton,etc).

Reprezentarea grafica a rețelelor de canalizare pluviala, aferente zonei deservite de punctul termic PT 4 MACUL ROȘU, redata in planșele anexe Avizului CAA.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel {+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Rețele alimentare cu gaze naturale

In zona exista rețele de distribuție a gazelor naturale presiune medie si presiune redusa,in sistem subteran si suprateran,prin conducte PE-HD si otel.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu gaze naturale, aferente zonei deservite de punctul termic PT 4 MACUL ROȘU, redata in planșele anexe Avizului Delgaz Grid.

Rețele alimentare cu energie electrica

In zona exista rețele de distribuție energie electrica medie tensiune 20 kV si joasa tensiune 0.4 kV,in sistem aerian si subteran..De asemenea exista rețele electrice de iluminat stradal 0.4 kV.

Reprezentarea grafica a rețelelor de alimentare cu energie electrica, aferente zonei deservite de punctul termic PT 4 MACUL ROȘU, redata in planșele anexe Avizului Enel.

Rețele telefonie

In zona exista rețele de telefonie,in sistem de canalizatie subterana.

Reprezentarea grafica a rețelelor de telefonie, aferente zonei deservite de punctul termic PT 4 MACUL ROȘU, redata in planșele anexe Avizului Telekom.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc

Nu este cazul.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura

Prin certificatul de urbanism au fost solicitate avize in acest sens.Conform aviz Direcția Județeană pentru Cultura Arad,Nr.417 /18.06.2019,nu sunt restricții in acest sens.

Aceasta zona este de construcție relativ recenta,prin urmare nu exista monumente istorice sau de arhitectura, cu care sa interfereze lucrările de modernizare rețele si clădiri module termice.

 • 3.2 REGIMUL JURIDIC

 • a) Rețelele termice se afla in proprietatea Municipiului Arad.

Imobilul (incaperea) punctului termic PT 4 MACUL ROȘU, este situat in mun. Arad, b-dul Revoluției, nr. 26-38, jud. Arad,la subsolul unui imobil - bloc de locuințe,aflat in proprietatea privata. Asociația de proprietari ai acestui imobil a solicitat, mutarea punctului termic din acest imobil pe domeniul public.

In urma executării lucrărilor,noile module termice se vor amplasa pe domeniul proprietate a Municipiului Arad.

Destinația si folosința actuala: sistem de termoficare urbana,producere si distribuție agent termic secundar pentru încălzire si apa calda de consum.

Incaperea se va retroceda asociației de proprietari.

 • b) Nu este cazul

 • c) Nu este cazul.

310012Arad, B-dulSt. Augustln Doinaș, NR 12,bl.M10,ap8,tel(+40)721 364980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • 3.3 CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

 • a) Categoria si clasa de importanta

Nu este cazul, punctul se relocheaza

 • b) Cod in lista monumentelor istorice

Nu este cazul.

 • c) Ani / perioade de construire

 • - Clădirea punctului termic - blocul de locuințe in cadrul caruia funcționează punctul termic a fost dat in folosința in anul 1973

 • - Rețelele de agent secundar sunt in funcțiune din 1965

 • d) Suprafața construita

 • - Clădirea punctului termic - nu este cazul,punctul termic se afla in cadrul unui bloc de locuințe si se va reloca

 • e) Suprafața construita desfasurata

 • - Clădirea punctului termic — nu este cazul,punctul termic se afla in cadrul unui bloc de locuințe si se va reloca

e) Valoarea de inventar

Valoarea de inventar a rețelelor termice agent secundar termic este de 28.990.92 lei. (conform Lista de inventariere CET Arad)

Valoarea de inventar a construcției este de 18.777,69 lei. (conform Lista de inventariere CET Arad)

Valoarea de inventar a instalațiilor si echipamentelor in punctul termic este de 32.558,48 lei. (conform Lista de inventariere CET Arad)

e) Alti parametri

Punctul termic se compune din:

-incaperea punctului termic

-instalații termomecanice pentru agentul primar

-instalații de preparare si pompare agent termic secundar

-instalații electrice de iluminat si forța

-instalații de urmărire a parametrilor funcționali ai agentilor termici

Sistem constructiv existent (pentru clădire punct termic):

 • - fundații beton armat

 • - structura cadre - stâlpi, grinzi B.A., acoperiș chesoane prefabricate din beton.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș NR 12,bl M10 ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/830/24.07.2003

Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • - închideri laterale beton armat

 • - pardoseli din beton

 • - ferestre tamplarie metalica, geam sticla simpla, uși tamplarie metalica

Sistem constructiv existent (pentru instalații si echipamente termice in punctul termic):

Punctul termic PT 4 Macul Roșu funcționează cu schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic de încălzire,respectiv schimbătoare de căldură în placi pentru preparare agent termic apa calda de consum.

Pompele de circulație pentru agentul de încălzire sunt,de tip pompe centrifugale,acționate electric,cu turatie constanta,care nu permit variația debitului de Ia același utilaj.Exista o singura unitate (fara a avea rezerva) care este actionata electric si care permite prin convertizorul de frecventa,montat ulterior, si care asigura debit variabil,in funcție de variația consumului din sistem.Pompe centrifugale de recirculare pentru apa calda de consum.

Sistemul de menținere al presiunii din rețeaua de agent secundar,cu alimentare din rețeaua de agent primar este o adaptare rudimentara a unui regulator de presiune.

Elementele de închidere de pe conducte,sunt vane de diferite tipuri:cu sfera,cu sertar.

Aparatele de măsură si control sunt termometre cu imersie,respectiv manometre cu cadran.

Izolațiile termice sunt cu preponderenta din saltele din vata minerala,caserata pe folie din aluminiu.

Sistem constructiv existent (pentru instalații si echipamente electrice in punctul termic):

Pentru obiectivul studiat consumatorii de energie electrică sunt constituiți din corpuri de iluminat interior, prize monofazate și trifazate pentru utilizare generală (lucrări de intervenție/întreținere etc) și pompele de circulație a agentului termic. Circuitele electrice pentru alimentarea acestora sunt executate în general cu cabluri pozate aparent pe elementele de construcție. Iluminatul spațiilor interioare se face cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorecente montate aparent sau suspendat.

Sistem constructiv existent (pentru rețele termice):

Rețelele de agent termic secundar sunt realizate in sistem de doua țevi pentru încălzire (tur + retur),doua țevi pentru apa calda de consum (alimentare +recirculare).

Izolația termica este din vata minerala,protejata cu carton bîtumat.

Amplasarea rețelelor este subterana,in canale termice din beton,respectiv in subsolul blocurilor de locuințe.

Lungimea totala a rețelelor existente este de cca. 1115 m.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl. M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului j ud. A rad sub nr. J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • 3.4 ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI

Exista următoarele probleme legate de starea si funcționalitatea instalațiilor aferente punctului termic PT 4 Macul Roșu:

 • -  Modificare număr consumatori prin debransari

Din suprafața radianta inițiala,furnizata de către PT 4 Macul Roșu, de 6.530 mp ,in prezent valoarea este diminuata prin debransari la 5.651 mp, adica o micșorare de 13,5 % a consumului termic.In schimb se observa o diminuare semnificativa in valoarea consumului de apa calda menajera,care in prezent,tot din datele furnizate de CET,s-a ajuns la o valoare maxima de consum de 3,5 mc/h.

 • -  Racordul de agent termic primar

Din informațiile de la CET,in ceea ce privește racordul de agent termic primar al punctului termic,s-au semnalat nu s-au semnalat avarii la conductele stradale,in perioada ultimilor ani.

 • -  Rețele agent termic secundar

In prezent rețelele de agent termic secundar care deservesc zona sunt compuse din 4 conducte: încălzire tur - retur,apa calda menajera si circulație apa calda menaj era. Acestea sunt izolate termic cu vata minerala,protecție din carton bitumat si amplasate parțial in canale termice din beton,acoperite cu capace carosabile din beton,parțial aparent in subsolurile clădirilor.

Vechimea acestor rețele este de cca. 30 - 35 ani,ele fiind depășite atat fizic cat si moral,generând disfunctionalitati in regimul de lucru si pierderi nejustificate de căldură,care ajung pana la nivel lunar de 37,00% (conform tabel comunicat de CET Arad) ,precum si pierderi masice de agent apa calda de consum pe traseu,care ajung pana la nivel lunar de 18,95% (conform tabel comunicat de CET Arad).

De asemenea,datorita vechimii conductelor,se produc avarii frecvente pierderi masice de agent pe traseu,care ajung pana la nivel de cca 265 mc/luna (conform tabel comunicat de CET Arad).

Sinteza pierderilor de energie termica pentru sezonul Oct. 2017 - sept.2018 este

Total energie termica intrata in PT............................2.769,35 Gcal

Total energie termica facturata la consumator...........2.325,62 Gcal

Total pierderi energie termica.......................................520,73 Gcal

Pierdere procentuala medie pentru sezon.....................24,10 %

Sinteza pierderilor volumetrice de agent termic secundar pentru încălzire pentru sezonul Oct. 2017 - sept.2018 este

Total volum agent termic pirdut....................................948,00 mc

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Sinteza pierderilor volumetrice de agent termic secundar apa calda de consum pentru


sezonul Oct. 2017 -sept.2018 este

Total volum acc plecat din PT....................................10.511,00 mc

Total volum acc facturata la consumator.......................9.015,86 mc

Total volum acc pierdut.................................................1.495,14 mc

Pierdere procentuala medie pentru sezon...........................14,23 %

S-a mai observat si inexistenta sau dimensionarea necorespunzatoare a conductelor de recirculare apa calda de consum,fapt care duce si el la pierderi de căldură pe traseu si disconfort sesizat la nivel de consumator.

Datele tehnice aferente tronsoanelor existente de rețea agent secundar : lungimi,diametre conducte de incalzire, apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.2.

Reprezentarea grafica a traseelor conductelor de agent termic secundar este redata in planșa Plan rețele termice - Situația existenta RT 02 / PT_MR.

- Instalații termomecanice punct termic

Punctul termic PT 4 MACUL ROȘU,a fost dat in folosința in anul 1973 si funcționează cu schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic de incalzire,respectiv schimbătoare de căldură in placi pentru preparare agent termic apa calda de consum.Acestea au fost puse in funcțiune in anul 1995 - 2005.

Pompele de circulație pentru agentul de incalzire sunt,de tip pompe centrifugale,acționate electric,cu turatie constanta,care nu permit variația debitului de la același utilaj.Exista o singura unitate (fara a avea rezerva) care este actionata electric si care permite prin convertizorul de frecventa,montat ulterior, sa asigure debit variabil,in funcție de variația consumului din sistem.

Gradul de uzura fizica si morala a statiei de pompare este mare datorita duratei de exploatare a pompelor de peste 15 ani.

Sistemul de menținere al presiunii din rețeaua de agent secundar nu utilizează vase de expansiune si supape de siguranța ci se realizează printr-un racord direct,tip bypass dintre rețeaua primara si secundara si un regulator de presiune.Acest sistemeste un procedeu nesigur de funcționare a instalației circuitului secundar.

Elementele de închidere de pe rețele ,sunt vane de diferite tipuri :cu sfera,cu sertar.Modul de îmbinare este cu flanse la cele de dimensiuni mari,respectiv cu filet la cele de dimensiuni reduse :pentru conducte secundare,goliri,aerisiri,etc

Din cauza vechimii lor,unele vane de închidere nu pot fi închise etanș ,iar altele prezintă urme de scurgeri si rugina.

Izolațiile termice sunt cu preponderenta din saltele din vata minerala,caserata pe folie din aluminiu.Ele prezintă in multe locuri deteriorari,neetanseitati si improvizații.

S-a constatat de asemenea tronsoane de țeava extrase din instalație,care au fost puternic corodate si care au fost înlocuite.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl,M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Schemele de principiu,se regăsesc în planșa : Schema de principiu - Situația existenta - T_01 / PT_MR.

- Instalații electrice punct termic

Pentru obiectivul studiat consumatorii de energie electrică sunt constituiți din corpuri de iluminat interior, prize monofazate și trifazate pentru utilizare generală (lucrări de intervenție/întreținere etc) și pompele de circulație a agentului termic. Circuitele electrice pentru alimentarea acestora sunt executate în general cu cabluri pozate aparent pe elementele de construcție. Iluminatul spațiilor interioare se face cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorecente montate aparent sau suspendat.

Instalațiile electrice existente au o durată de viață îndelungată fiind parțial degradate, nu prezintă siguranță în exploatare în ansamblul lor șî nu corespund din toate punctele de vedere actualelor norme și reglementări. Există aparataj (întrerupătoare, prize) care este deteriorat în parte, prize care nu sunt prevăzute cu contacte de protecție legate la priza de pământ, unele corpuri de iluminat sunt parțial degradate, iar iluminatul interior nu asigură nivelele de iluminare corespunzătoare în toate spațiile. In tabloul electric nu sunt prevăzute protecții diferențiale pentru circuitele de prize.

In afara expertizei tehnice de instalații, au mai rezultat următoarele lucrări de modernizare necesare,care constau în refacerea invelitoarei și accesoriilor (calcane, jgheaburi, burlane), înlocuirea tamplariilor (atât interioare cât și exterioare), refarerea pardoselilor și finisajelor interioare la pereți, tavane, refacerea finisajelor exterioare la pereți.

 • 3.5 STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL APLICĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE

In prezent,starea instalațiilor si a construcțiilor aferente nu permit respectarea celor 7 cerințe care se refera la calitate:

A rezistenta mecanica si stabilitate;

B securitate la incendiu;

C igiena,sanatate si mediu înconjurător

D siguranța si accesibilitate in exploatare;

E protecția împotriva zgomotului;

F economie de energie si izolare termica

G utilizare sustenabila a resurselor naturale

 • 3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE

Nu este cazul.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arsd sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI VARIANTE SOLUȚII INTERVENȚIE

Față de cele constate pe teren cat si din datele consemnate in registrul de evidenta a funcționarii punctului termic, a datelor primite de la CET Arad,a documentelor de evidenta a consumatori lor,cat si din discuțiile purtate cu personalul de exploatare,rezulta următoarele:

In punctul termic,utilajele,armaturile si conductele de legătura sunt intr-o stare de uzura tehnica si morala ridicata,dar sunt funcționale,fapt care asigura in prezent o funcționare in exploatare a punctului termic.

Utilajele,schimbătoarele de căldura,pompele de circulație,cat si echipamentele de reglaj si siguranța, nu mai prezintă performante funcționale care sa duca la o funcționare sigura si eficienta a agentului termic către consumatorii racordati.Interventiile făcute in instalație au dus doar Ia reparația defecțiunilor,care au permis astfel funcționarea in continuare a acestora,dar la un nivel scăzut de performanta tehnica.

Fata de cele constatate rezulta necesitatea prevederii in punctul termic a utilajelor performante,care sa fie cu control automat asupra eficientei funcționale si care sa permită o siguranța in exploatare pentru consumatorii racordați.

Calitatea rețelelor termice, vechimea acestora si a izolațiile termice neperformante,produc pierderi termice însemnate,pe rețele,care duc la o mărire a costurilor furnizării energiei termice si a apei calde menajere.

Totodată menționam faptul ca desele avarii duc la oprirea instalațiilor,cu implicații directe asupra confortului termic din locuințe,marindu-se totodată costurile de exploatare in detrimentul avantajelor sistemului termic si apa calda menajera.

Ținând cont si de durata de utilizare normata a echipamentelor termice,se poate concluziona ca actuala funcționare nu prezintă o siguranța funcționala a acestora,justificata tocmai prin desele intervenții care au necesitat oprirea din funcțiune a acestor instalații si creșterea costurilor prin pierderile produse.

Rețelele exterioare vor putea fi înlocuite,pastrandu-se traseele existente,prin conducte preizolate,care au si sistem electric de urmărire si localizarea defecțiunilor in conducte.Se realizează astfel o siguranța sporita a sistemului,prin depistarea exacta a locului de defecțiune,iar pierderile termice prin izolații sunt considerabil reduse.

Pe baza acestor concluzii,dar mai ales a solicitării pe baza a mai multor reclamatii ale locatarilor din blocul de locuințe in care funcționează punctul termic,propunem realizarea a doua module termice de zona noi,modeme,complet automatizate si dispecerizate.Se va asigura posibilitatea de a primi informații, in timp real,despre parametrii măsurati in punctul termic și de a transmite la distanță instrucțiuni dispeceratului central de tip SCADA.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl,M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

Rețeaua secundară aferenta punctului termic se va reabilita si se va asigura echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament,respectiv utilizator (punct de măsură).

Prin aceasta investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare si realizarea monitorizării,in vederea preluării in dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic,a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat.

DALI este structurat pe lucrari,după cum urmează:

 • - Dezafectarea instalațiilor interioare din punctul termic si redarea încăperii asociației de proprietari ai blocului;

 • - Desființarea traseelor de retea de pe domeniul privat

 • - Modernizarea rețelei termice de distribuție agent termic secundar,inclusiv echilibrarea hidraulică;

 • - Realizarea de module termice pentru deservirea unor zone poziționate separate de majoritatea consumatorilor,cu racordurile de agent termic primar aferente

 • - Monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctului termic;

Pentru realizarea obiectului de investiții au fost identificate două variante tehnico-economice:

Varianta 1.

Proiectul in varianta 1 va analiza:

 • 1,1. Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic,cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public, respectiv arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu Ia PT 4 Macul Roșu (se trateaza ca varianta si la DALI PT 2 LAC) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,Ia nivel de ramura sau branșament,după caz.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile imobilelor pe care le alimenteaza.Exista tronsoane de retea care sunt amplasate pe terenuri private, cum ar fi cele apartinatoare adreselor Str.Andrei Muresanu nr.4,6,8, Iulian Grozescu nr.2, b-dul Revoluției nr 42.Mîrcea Stanescu nr 2,2A,etc.Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public, cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

Rețelele secundare sunt constituite din conducte de încălzire tur-retur conducta de alimentare cu apă caldă de consum si conducte de recirculare apă caldă.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire,se vor utiliza conducte din oțel negru,preizolate.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud,Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare,vor fi prevăzute conducte din PEX,în varianta flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur-retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

-temperatura apă caldă de consum: 55°C

-presiunea maximă operare: 10 bar

Pe rețea sunt prevăzute vane de secționare în câteva noduri importante, pe principalele ramificații ale rețelei,astfel incât să se poată izola diferite ramuri în mod independent.

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de branșament.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circulară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de <p 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.Bașele vor fi protejate cu grilaje metalice.

Toate armăturile de golire ce se vor monta în căminele racord,respectiv în căminele de goliri,vor fi prevăte cu mufe rapide pentru montarea racordului de golire la instalația aferentă.

Vor fi prevăzute și noduri de secționare cu vane de închidere,aerisire si golire,montate in căminele de rețea.

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,performante,cu obturator sferic, PN 16 și rezistente la temperaturi de 90°C, montate prin sudură sau cu flanșe,în cămine.

Recircularea va fi condusă doar la capetele fiecărei ramuri.

Circuitul secundar se va echilibra hidraulic,prin montarea de regulatoare de presiune diferențiala si vane partener de echilibrare hidraulică, la limita fiecărui branșament,în căminul de contorizare sau în camera tehnică a mijloacelor de măsură,în amonte de contorul de decontare,după caz.

Datele tehnice aferente tronsoanelor propuse in varianta 1 de rețea agent secundar : lungimi,diametre conducte de încălzire, apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.3.

Reprezentarea grafica a traseelor conductelor de agent termic secundar este redata in planșa Plan rețele termice - Situația proiectata - Varianta 1 - RT_03 / PT-MR.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș NR 12,bl.MlO ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

 • 1.2. Dezafectarea instalațiilor din punctul termic

Parametrii de funcționare existenti

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

 • - temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consuni:

-temperatura intrare/ieșire: 10/5 5°C

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

In baza solicitării Asociaitiei de locatari b-dul Revoluției nr. 26 -

38,punctul termic existent PT 4 MACUL ROȘU se va dezafecta.

Toate instalațiile termomecanice,sanitare si electrice existente in cadrul punctului termic,se vor demonta si se vor preda către CET Arad.

 • 1.3. Reabilitarea clădirii punctului termic

Prin prezentul proiect se propune dezafectarea spațiului cu funcțiunea punct termic, amplasata în mun. Arad, b-dul Revoluției, nr. 26-38 , jud. Arad,prin urmare reabilitarea nu este necesara.

 • 1.4 Realizarea a doua module termice de zona,cu racordurile de agent termic primar aferente.

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

 • - temperatura intrare/ieșire vara:60oC/45oC

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire: 10/55°C

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

Pentru a avea controlul asupra temperaturii si calitatii agentului termic , pentru a evita dezechilibrele si disfunctiunile in cadrul instalațiilor de utilizare din cadrul blocurilor de locuințe , se impune realizarea unor module termice cu capacitati individuale mai reduse, dotate cu schimbătoare de căldură in placi, automatizate,alimentate de la rețeaua de agent termic primar existenta, prin branșamente individuale.

Modulele termice vor fi în concordanță cu Normele Europene în vigoare în ceea ce privește echipamentel sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum(acc).

Se vor prevedea un număr de cate 1 schimbător de căldură pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire montate în paralel între ele.

Echipamentele vor fi preasamblate uzinal in subunități.

Preluarea dilatatiilor agentului termic secundar pentru încălzire se va face prin cate un vas de expansiune închis cu membrana elastica, cu contrapresiune.

De asemenea se vor prevedea armaturi pentru umplere, golire, aerisire, respectiv elemente de măsură si control (termometre,manometre).

Circulația agentului de incalzire prin instalația interioara, se realizează cu ajutorul a unei pompe de circulație dublu corp ,cu turatie variabila.

Pe conductele de retur, inainte de intrarea in modulul termic, se va prevedea un separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica al cărui principiu de funcționare se bazeaza pe trecerea fluidului printr-un mediu filtrant elicoidal cu capacitatea de a retine particulele de nămol si a microbulelor cu o pierdere de presiune foarte mica.

Apa calda de consum se va prepara in mod instant,fara a se realiza stocarea ei.

Pe conducta de alimentare cu apa rece potabila,necesara preparării apei calde de consum, se va prevedea cate un dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar si rugina, al cărui principiu de funcționare este de a împiedica calcarul dizolvat in apa rece sa cristalizeze sub forma aciculara, puternic aderenta, determinând transformarea lui intr-o structura lamelara care nu mai permite aglomerarea particulelor de săruri de calcar si in consecința aderarea lor la pereții conductelor.

Pe conducta de alimentare cu apa calda de consum se va prevedea cate o pompa ridicătoare de presiune,cu rol de a contrabalansa pierderile de presiune suplimentare prin schimbătorul de căldură si rețelele de alimentare si a asigura echilibrul hidraulic dintre apa calda si apa rece la punctele de consum.

Recircularea apei calde menajere se face de la nivelul căminelor de branșament ale instalațiilor interioare,printr-o pompa de circulație înglobata in modulul termic.

Pentru a se asigura buna funcționare a punctului termic, se va prevedea elemente de automatizare, siguranța si control, cuprinse intr-un tablou corespunzător pentru aceste funcții.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Amplasarea modulelor termice se va face in spatii corespunzătoare pentru acest scop. Ele se vor construi cu structura metalica si inchideri exterioare din panouri tip sandwich cu izolație termica din vata minerala si tamplarie PVC cu geamuri termopan. Accesul se va face printr-o usa realizata din elemente similare cu restul construcției.Descrierea constructiva se gaseste la secțiunea de arhitectura.

Modulele termice MT1 si MT2, sunt construcții tehnologice parter,realizate cu sisteme constructive si materiale după cum urmeaza:

 • -  Infrastructura:

o fundații izolate si grinzi de fundare, din beton armat,

o placa din beton armat cu fata superioara la cota -0.02,

 • -  Suprastructura

o stâlpi din profile de otel protejate anticoroziv si vopsite.

o grinzi din profile de otel, protejate anticoroziv si vopsite

 • -  închideri pereți exteriori:

o pereți exteriori din panouri termoizoJante, etanșe si izolante la foc EI 180 min, cu vata minerala, 12-12,5 cm grosime, cu îmbinare ascunsa, cu fetele din tabla de otel zincata, fete vopsite cu Poliester

o vitrine cu tamplaria din profile PVC termoizolate si panouri de geam termopan, in vitrine cu ochiuri fixe, mobile, si usa exterioara, cu un coeficient de transfer termic maxim pe tamplarie in ansamblu k=l ,45 W/m2°K.

o usa exterioara-din profile PVC termoizolate, 2 canate cu deschidere exterioara,

o invelitoare din panouri termoizolate, etanșe si izolante la foc EI 120 min, cu nucleu din vata minerala, 12 cm grosime, fete vopsite cu Poliester,versant cu panta 10%

o accesorii si tinichigerie din tabla otel zincata, vopsita

o jgeab o 120 mm,

o burlane 0 90 mm,

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

 • -  Pardoseli:

o pardoseli reci din gresie porțelanată mata+ adeziv o placa beton armat, conf. proiect rezistenta

o folie PE

o strat de balast

 • -  Amenajări externe:

o trotuare de garda de 50 cm lățime, din beton monolit, pe conturul exterior al construcției.

o trotuare de acces, din beton monolit.

 • 1.5 Realizarea racordurilor de agent termic primar aferente modulelor termice noi,de zona

In prezent rețelele de agent termic primar din zona studiata sunt:

Pe străzile Tudor Vladimirescu si Andrei Muresanu, exista o rețea de agent termic primar CET - breteua de interconectare Magistrala I cu Magistrala II, cu diametrul de 2 x DN 250 mm.

Aceste rețele termice sunt subterane, conductele fiind amplasate in canale termice prefabricate din beton armat. Acoperirea canalelor este realizata cu capace prefabricate din beton armat.

Conductele sunt țevi din otel negru, prevăzute cu izolație din vata minerala, protejate cu carton bitumat.

De-a lungul rețelei exista cămine de vizitare, dar in poziții defarorabile pentru realizarea noilor racorduri.

De asemenea exista puncte fixe,pentru limitarea dilatărilor.

Traseele racordurilor de agent termic primar se vor amplasa strict pe domeniul public si vor avea o lungime totala cumulata de cca. 185 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de inalta densitate si se vor monta îngropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea înglobate in termoizolatie cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Pe perioada lucrărilor, zonele afectate de intervenții vor fi marcate, semnalizate si protejate corespunzător,după caz.

Zonele afectate de lucrări se vor aduce la starea inițiala in funcție de destinația lor: acces carosabil, pietonal, spatii verzi, etc.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Varianta 2.

Proiectul in varianta 2 va analiza:

 • 2.1. Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic,cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public, fara arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladîmirescu (se trateaza la DALI PT 2 LAC) prin arondare la un modul termic propriu, de zona) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile imobilelor pe care le alimenteaza.Exista tronsoane de rețea care sunt amplasate pe terenuri private, cum ar fi cele apartinatoare adreselor Str. Andrei Muresanu nr.4,6,8, Iulian Grozescu nr.2, b-dul Revoluției nr 42,Mircea Stanescu nr 2,2A,etc.Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public, cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

Rețelele secundare sunt constituite din conducte de încălzire tur-retur conducta de alimentare cu apă caldă de consum si conducte de recirculare apă caldă.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire,se vor utiliza conducte din oțel negru,preizolate.

Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum șî cel de recirculare,vor fi prevăzute conducte din PEX,în varianta flexibilă, preizolată, PNlObar.

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur-retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare :6 bar

-temperatura apă caldă de consum: 55°C

-presiunea maximă operare: 10 bar

Pe rețea sunt prevăzute vane de secționare în câteva noduri importante, pe principalele ramificații ale rețelei,astfel incât să se poată izola diferite ramuri în mod independent.

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de branșament.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circulară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de tp 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.Bașele vor fi protejate cu grilaje metalice.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Toate armăturile de golire ce se vor monta în căminele racord,respectiv în căminele de goliri,vor fi prevăte cu mufe rapide pentru montarea racordului de golire la instalația aferentă.

Vor fi prevăzute și noduri de secționare cu vane de inchidere,aerisire si golire,montate in căminele de rețea.

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,performante,cu obturator sferic, PN 16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu flanșejn cămine.

Recircularea va fi condusă doar la capetele fiecărei ramuri.

Circuitul secundar se va echilibra hidraulic,prin montarea de regulatoare de presiune diferențiala si vane partener de echilibrare hidraulică, la limita fiecărui branșament,în căminul de contorizare sau în camera tehnică a mijloacelor de măsură,în amonte de contorul de decontare,după caz.

Datele tehnice aferente tronsoanelor propuse in varianta 2 de rețea agent secundar : lungimi,diametre conducte de încălzire, apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.4.

Reprezentarea grafica a traseelor conductelor de agent termic secundar este redata in planșa Plan rețele termice - Situația proiectata - Varianta 2 - RT_04 / PT_MR.

 • 2.2.Dezafectarea instalațiilor din punctul termic

Parametrii de funcționare existenti

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C

-presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire: 10/55°C

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

In baza solicitării Asociaitiei de locatari b-dul Revoluției nr. 26 -38,punctul termic existent PT 4 MACUL ROȘU se va dezafecta.

Toate instalațiile termomecanice,sanitare si electrice existente in cadrul punctului termic,se vor demonta si se vor preda către CET Arad.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • 2.3.Reabilitarea clădirii punctului termic

Prin prezentul proiect se propune dezafectarea spațiului cu funcțiunea punct termic, amplasata în mun. Arad, b-dul Revoluției, nr. 26-38 , jud.

Arad,prin urmare reabilitarea nu este necesara.

2.4 Realizarea a doua module termice de zona,cu racordurile de agent termic primar aferente.

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85oC/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire: 10/5 5°C

-presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

Pentru a avea controlul asupra temperaturii si calitatii agentului termic , pentru a evita dezechilibrele si disfunctiunile in cadrul instalațiilor de utilizare din cadrul blocurilor de locuințe , se impune realizarea unor module termice cu capacitati individuale mai reduse, dotate cu schimbătoare de căldură in placi, automatizate,alimentate de la rețeaua de agent termic primar existenta, prin branșamente individuale.

Modulele termice vor fi în concordanță cu Normele Europene în vigoare în ceea ce privește echipamentel sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum(acc).

Se vor prevedea un număr de cate 1 schimbător de căldură pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire montate în paralel între ele.

Echipamentele vor fi preasamblate uzinal in subunități.

Preluarea dilatați i lor agentului termic secundar pentru încălzire se va face prin cate un vas de expansiune inchis cu membrana elastica, cu contrapresiune.

De asemenea se vor prevedea armaturi pentru umplere, golire, aerisire, respectiv elemente de măsură si control (termometre,manometre).

Circulația agentului de încălzire prin instalația interioara, se realizează cu ajutorul a unei pompe de circulație dublu corp ,cu turatie variabila.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Pe conductele de retur, inainte de intrarea in modulul termic, se va prevedea un separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica al cărui principiu de funcționare se bazeaza pe trecerea fluidului printr-un mediu filtrant elicoidal cu capacitatea de a retine particulele de nămol si a microbulelor cu o pierdere de presiune foarte mica.

Apa calda de consum se va prepara in mod instant,fara a se realiza stocarea ei.

Pe conducta de alimentare cu apa rece potabila,necesara preparării apei calde de consum, se va prevedea cate un dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar si rugina, al cărui principiu de funcționare este de a împiedica calcarul dizolvat in apa rece sa cristalizeze sub forma aciculara, puternic aderenta, determinând transformarea lui intr-o structura lamelara care nu mai permite aglomerarea particulelor de săruri de calcar si in consecința aderarea lor la pereții conductelor.

Pe conducta de alimentare cu apa calda de consum se va prevedea cate o pompa ridicătoare de presiune,cu rol de a contrabalansa pierderile de presiune suplimentare prin schimbătorul de căldură si rețelele de alimentare si a asigura echilibrul hidraulic dintre apa calda si apa rece la punctele de consum.

Recircularea apei calde menajere se face de la nivelul căminelor de branșament ale instalațiilor interioare,printr-o pompa de circulație înglobata in modulul termic.

Pentru a se asigura buna funcționare a punctului termic, se va prevedea elemente de automatizare, siguranța si control, cuprinse intr-un tablou corespunzător pentru aceste funcții.

Amplasarea modulelor termice se va face in spatii corespunzătoare pentru acest scop. Ele se vor construi cu structura metalica si închideri exterioare din panouri tip sandwich cu izolație termica din vata minerala si tamplarie PVC cu geamuri termopan. Accesul se va face printr-o usa realizata din elemente similare cu restul constructiei.Descrierea constructiva se gaseste la secțiunea de arhitectura.

Modulele termice MT1 si MT2, sunt construcții tehnologice parter,realizate cu sisteme constructive si materiale după cum urmeaza:

 • -  Infrastructura:

o fundații izolate si grinzi de fundare, din beton armat,

o placa din beton armat cu fata superioara la cota -0.02,

 • -  Suprastructura

o stâlpi din profile de otel protejate anticoroziv si vopsite.

o grinzi din profile de otel, protejate anticoroziv si vopsite

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • -  închideri pereți exteriori:

o pereți exteriori din panouri termoizolante, etanșe si izolante la foc EI 180 min, cu vata minerala, 12-12,5 cm grosime, cu imbinare ascunsa, cu fetele din tabla de otel zincata, fete vopsite cu Poliester

o vitrine cu tamplaria din profile PVC termoizolate si panouri de geam termopan, in vitrine cu ochiuri fixe, mobile, si usa exterioara, cu un coeficient de transfer termic maxim pe tamplarie in ansamblu k=l,45 W/m2°K..

o usa exterioara-din profile PVC termoizolate, 2 canate cu deschidere exterioara,

o invelitoare din panouri termoizolate, etanșe si izolante la foc EI 120 min, cu nucleu din vata minerala, 12 cm grosime, fete vopsite cu Poliester,versant cu panta 10%

o accesorii si tinichigerie din tabla otel zincata, vopsita

o jgeab 0 120 mm, o burlane 0 90 mm,

 • -  Pardoseli:

o pardoseli reci din gresie porțelanată mata+ adeziv o placa beton armat, conf. proiect rezistenta

o folie PE

o strat de balast

 • -  Amenaj ari externe:

o trotuare de garda de 50 cm lățime, din beton monolit, pe conturul exterior al construcției.

o trotuare de acces, din beton monolit.

 • 2.5 Realizarea racordului de agent termic primar aferent modulului termic de zona

In prezent rețelele de agent termic primar din zona studiata sunt:

Pe străzile Tudor Vladimirescu si Andrei Muresanu, exista o rețea de agent termic primar CET - breteua de interconectare Magistrala I cu Magistrala II, cu diametrul de 2 x DN 250 mm.

Aceste rețele termice sunt subterane, conductele fiind amplasate in canale termice prefabricate din beton armat. Acoperirea canalelor este realizata cu capace prefabricate din beton armat.

Conductele sunt țevi din otel negru, prevăzute cu izolație din vata minerala, protejate cu carton bitumat.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

De-a lungul rețelei exista cămine de vizitare, dar in poziții defarorabile pentru realizarea noilor racorduri.

De asemenea exista puncte fixe,pentru limitarea dilatărilor.

Alimentarea cu energie termica a modulului nou se va realiza in modul următor:

 • - De la conductele cu diametrul de 2 x DN 250 mm de pe str.T.Vladimirescu se

va face alimentarea modulului termic MT1

 • - De la conductele cu diametrul de 2 x DN 250 mm de pe str.A.Muresanu se va

face alimentarea modulului termic MT2

 • - Punctele de racordare ale modulelor termice noi se vor amplasa cat mai

aproape de punctele fixe ale rețelei existente,

 • - In vederea racordărilor proiectate se va prevedea cate un cămin echipat cu

vane de închidere, respectiv de golire a tronsonului nou.

 • - Pe rețelele existente se vor realiza un cămin „P3” pentru alimentare modul

termic MT 1, cu racord 2 x DN 150 mm

 • - Pe rețelele existente se vor realiza un cămin „PI” pentru alimentare modul

termic MT 2, cu racord 2 x DN 150 mm

Traseele racordurilor de agent termic primar se vor amplasa strict pe domeniul public si vor avea o lungime totala cumulata de cca. 185 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de inalta densitate si se vor monta îngropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea înglobate in termoizolație cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Pe perioada lucrărilor, zonele afectate de intervenții vor fi marcate, semnalizate si protejate corespunzător,după caz.

Zonele afectate de lucrări se vor aduce la starea inițiala in funcție de destinația lor: acces carosabil, pietonal, spatii verzi, etc.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

  • 5.1 SOLUȚIA TEHNICA

La elaborarea documentatei de proiectare s-a ținut seama de următoarele:

-asigurarea parametrilor tehnici de funcționare;

-asigurarea siguranței în funcționare;

-costuri de investiție cât mai reduse,în condițiile de la punctul anterior, -întreruperea furnizării energiei termice către clienți pe o durată cât mai mică pe perioada realizării lucrărilor și a punerii în funcțiune.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

DALI este structurata pe obiecte,după cum urmează:

-Obiectul 1. Dezafectarea clădirii punctului termic si al instalațiilor interioare -Obiectul 2. Modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic

secundar,inclusiv echilibrarea hidraulică la nivel de branșament;

-Obiectul 3. Realizarea de racorduri de agent termic primar -Obiectul 4. Realizarea de module termice de zona,inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat

Pentru realizarea obiectivului de investiții au fost identificate două variante tehnico-economice:

VARIANTA 1 - Dezafectarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare. Reabilitarea sistemului (lungime totala L = 2020 m) de rețele secundare aferente punctului termic,cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public, arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu (se trateaza impreuna cu DALI FT 2 LAC-Varianta 1) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.Realizarea a doua module termice de zona si racordurilor de agent primar aferente

OBIECTUL 1 - Dezafectarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare.

Parametrii de funcționare existenti

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C -temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65oC/50oC -presiunea maximă operare :6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum: -temperatura intrare/ieșire: 10/55°C -presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

In baza solicitării Asociaitiei de locatari b-dul Revoluției nr. 26 -38,punctul termic existent PT 4 MACUL ROȘU se va dezafecta.

Toate instalațiile termomecanice,sanitare si electrice existente in cadrul punctului termic,se vor demonta si se vor preda către Municipiul Arad.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr,J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Dezafectarea clădirii punctului termic

Prin prezentul proiect se propune dezafectarea spațiului cu funcțiunea punct termic, amplasata în mun. Arad, b-dul Revoluției, nr. 26-38 , jud. Arad,prin urmare reabilitarea nu este necesara.

OBIECTUL 2 - Reabilitarea sistemului (lungime totala L = 2020 m) de rețele secundare aferente punctului termic,cu scoaterea traseelor de pe domeniu] privat,amplasa rea lor pe domeniul public, arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu (se trateaza împreuna cu DALIPT 2 LAC-Varianta 1) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile blocurilor de locuințe pe care le alimenteaza.Exista tronsoane de rețea care sunt amplasate pe terenuri private.Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,iar cele relocate de pe domeniile private pe trasee noi,cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

In zona deservita,o parte a consumatorilor casnici individuali (case de locuit),s-au debransat de la sistemul de termoficare - străzile St.A.Doinas, Mircea Stanescu.

Diametrele tronsoanelor de încălzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,propuse in varianta 1 ,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.3.

Traseele conductelor de incalzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,propuse in varianta l,se regăsesc in planșa : Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 1- RT 03 / PT MR.

Rețelei secundare sunt constituite din conducte de încăzire tur-retur,conducta de alimentare cu apă caldă de consum și conducte de recirculare apă caldă.

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C -presiunea maximă operare:6 bar

-temperatura apa caldă de consum:55°C -presiunea maximă operare: 10 bar

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L._____________________________________________________

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud, Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Caracteristicile rețelelor secundare :

Conducte din otel

Conductele vor fi din țeavâ fără sudură, pentru temperatura si presiune ridicata

Calitatea oțelului: P 235 GH cf. SR EN 10216-2:2003

Condiții tehnice: cf. SR EN 10220:2003 cu lungimi de producție

Proba de presiune la producătorul de țevi min. 50 bar.

Capetele țevilor vor fi sanfrenate si pregătite pentru sudura. Țevile vor fi marcate si protejate anticoroziv.

Coturile din otel conform DIN 2605 ±2* varianta constructiva 3; colurile preizolate vor fi forjate (nu se utilizează coturi din segmenti sudați pe circumferința) si respecta cerințele EN 448, STAS 8804/3 respectiv STAS 8804/1. Extremitățile coturilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Ramificațiile din otel, vor fi forjate sau formate la cald și ranforsate conform cerințelor EN 448, STAS 8804/1 respectiv STAS 8804/5,6-92. Extremitățile ramificațiilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Conducte din PE-Xa

Conducte preizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) pentru tronsoanele îngropate ale sistemului. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Conducte neizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) montate in subsoluri de bloc. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Teuri, ramificații

Mufe

Reducții

Piese de îmbinare (cuple) PE-Xa - PE-Xa si PE-Xa - OTEL. Toate piesele de îmbinare vor fi de tip “cu inel glisant (inel alunecător) aplicat prin presare” -cerința obligatorie

Coturi

Perne de dilatare

La fiecare punct de dilatare (lire, elemente L, Z) trebuie montate perne de dilatare. Pernele de dilatare se aseaza in exteriorul curbelor (in cazul in care sunt mai multe coturi montate in paralel, atunci si intre ele) in asa fel incat pernele sa acopere toata suprafața țevii de protecție pe porțiunile drepte a cotului pe o lungime de cate 1 m si pe toata curbura exterioara.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12, bl. M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Banda semnalizare / avertizare

Este obligatoriu in cazul rețelelor preizolate subterane așezarea unei benzi de plastic avertizoare intre stratul de nisip fin si stratul de pamant cu care s-a acoperit rețeaua, in următorul mod:

 • - in cazul rețelelor cu 2 conducte.....1 banda

 • - peste 3 conducte.........cate o banda la fiecare pereche de țevi

Inele de etansare

Se vor folosi pentru etansarea dintre țeava preizolata si zidul de beton al construcției la intrarea in cămine de vizitare, canale de expansiune, respectiv cladiri.Este confecționat dintr-un cauciuc cu profil special.

Căciuli de capat

Se vor folosi pentru protejarea pârtii frontale a izolației, împotriva inundării capetelor de țeava la intrarea in clădiri, cămine de vizitare sau in locul unde se imbîna conducta preizolata cu conducta clasica.

Montarea acestora se va face de către executant inainte de sudarea conductelor, iar fixarea definitiva va fi realizata de personalul furnizorului de materiale, impreuna cu realizarea mansonarilor.

Armăturile de închidere

Armăturile de închidere vor consta din vane noi,cu obturator sferic,PN 16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu flanșe,în cămine de racordare sau cu vane preizolate îngropate.

Cerințele minime pe care le vor îndeplini armăturile de închidere montate pe rețeaua de distribuție sunt: -fluid de lucru-apa caldă, 16 bar,90°C -vane cu obturator sferic,realizate în varianta constructive fără mentenanță; -tipul de montaj :cu flanșe,pentru montaj în cămin;

-carcasă din oțel sau fontă,PN 16 bar;

-funcționalitate până la o presiune diferențiala de 10 bar;

-deschidere cilindrică completă cu diametrul interior liber corespunzăor cu diametrul nominal al conductei de serviciu.

Vane de echilibrare

Echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament se va face cu regulatoare de presiune diferențială si vane partener,instalate la fiecare consumator pe conducta tur încălzire, cu preluare valori de presiune de pe tur și retur încălzire.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12, bl. M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

Izolarea locala (mansonarea) a conductelor

Conductele preizolate se vor izola si mansona de către reprezentanții furnizorului,in baza unor procese verbale de preluare a amplasamentului.

înainte de izolare se vor efectua probele de presiune si de verificare a continuității firului de semnalizare avarii.

Lucrări de săpătură / umplutura

-Se desface îmbrăcămintea trotuarului sau a străzii pe lățimi minime prin spargere cu mijloace mecanice, procedandu-se la recuperarea asfaltului si evacuarea materialelor nereciclabile rezultate.

-Latimea șanțurilor se vor stabili in funcție de distantele minime dintre conducte indicate de furnizorul acestora respectiv indicativul NP 059-02 si NP 029-02.

-In zonele cu ramificații ale rețelelor săpăturile sunt mai largi cu 0,4 m pe ambele parti, pe o lungime de 2 m.

-Pamantul rezultat din săpătură se depozitează pe o singura parte a sântului. -Pe traseul cu canale termice existente se decoperteaza canalul respectiv se ridica plăcile de acoperire, din care cele intregi se recuperează si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar cele deteriorate vor fi transportate la groapa de gunoi a municipiului.

-Țevile de încălzire din canalul termic decopertat se demontează si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar țevile de apa calda menajera se demontează din canalul termic după realizarea rețelei de acc. provizorie pentru a asigura furnizarea fara întreruperi pe termen lung sau repetat a apei calde menajere.

-Daca latimea canalului termic nu este suficient pentru amplasarea conductelor preizolate, se sparge un perete al canalului de beton si se lateste la cota necesara.

-Se aseaza suporți transversali din poliuretan sau saci de nisip amplasați la intervale de minim 2-3 m. in conformitate cu tehnologia furnizorului de material preizolat.

-Se efectuează pozarea conductelor si se asteme un strat de nisip intre si peste conducte care va depăși partea superioara a protecției termoizolatiei cu min.lO cm.

-Nisipul nu va conține corpuri străine (pietre, cărămizi etc.) care pot sa distrugă țeava de protecție a conductei, restul umpluturii va fi executat cu pamantul rezultat din excavatie.

-Umplutura se executa in straturi succesive care se uda, se compactează si se nivelează, după caz, conform indicațiilor din proiect.

-Surplusul de pamant ramas după efectuarea umpluturii se va transporta in locuri de depozitare stabilite în prealabil.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Se refac pavajele si celelalte suprafețe afectate de execuția rețelei termice, refacerea se va executa in aceeași structura si forma ca si cea inițiala

Cămine

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de branșament. Acestea vor fi din beton armat,cu placi acoperire beton armat, carosabil.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșate cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșate),de formă rectangulară sau circulară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de (p 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.

Inelele de etanșa re cu presetupă

Sunt destinate să asigure protecția contra infiltrațiilor de gaze și apă la trecerea conductelor preizolate prin pereții căminelor și fundația imobilelor.

Materialul de etanșate va fi din cauciuc, iar inelele de strângere vor fi din metal. Inelele de etanșate vor fi prevăzute în varianta constructivă PN5/PN6 bar.

OBIECTUL 3 - Realizarea racordurilor de agent termic primar aferente modulelor termice noi,de zona

In prezent rețelele de agent termic primar din zona studiata sunt:

Pe străzile Tudor Vladimirescu si Andrei Muresanu, exista o rețea de agent termic primar CET - breteua de interconectare Magistrala I cu Magistrala II, cu diametrul de 2 x DN 250 mm.

Aceste rețele termice sunt subterane, conductele fiind amplasate in canale termice prefabricate din beton armat. Acoperirea canalelor este realizata cu capace prefabricate din beton armat.

Conductele sunt țevi din otel negru, prevăzute cu izolație din vata minerala, protejate cu carton bîtumat.

De-a lungul rețelei exista cămine de vizitare, dar in poziții defarorabile pentru realizarea noilor racorduri.

De asemenea exista puncte fixe,pentru limitarea dilatărilor.

Alimentarea cu energie termica a modulului nou se va realiza in modul următor:

- De la conductele cu diametrul de 2 x DN 250 mm de pe str.T. Vladimirescu se va face alimentarea modulului termic MT1

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

 • - De la conductele cu diametrul de 2 x DN 250 mm de pe str.A.Muresanu se va

face alimentarea modulului termic MT2

 • - Punctele de racordare ale modulelor termice noi se vor amplasa cat mai

aproape de punctele fixe ale rețelei existente.

 • - In vederea racordărilor proiectate se va prevedea cate un cămin echipat cu

vane de închidere, respectiv de golire a tronsonului nou.

 • - Pe rețelele existente se vor realiza un cămin „P3” pentru alimentare modul

termic MT 1, cu racord 2 x DN 150 mm

 • - Pe rețelele existente se vor realiza un cămin „PI” pentru alimentare modul

termic MT 2, cu racord 2 x DN 150 mm

Traseele racordurilor de agent termic primar se vor amplasa strict pe domeniul public si vor avea o lungime totala cumulata de cca. 185 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de inalta densitate si se vor monta îngropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea înglobate in termoizolatie cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Pe perioada lucrărilor, zonele afectate de intervenții vor fi marcate, semnalizate si protejate corespunzător,după caz.

Zonele afectate de lucrări se vor aduce la starea inițiala in funcție de destinația lor: acces carosabil, pietonal, spatii verzi, etc.

OBIECTUL 4 - Realizarea a unor module termice de zona,cu racordul de agent termic primar aferent.

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60QC

- temperatura intrare/ieșire vara:60oC/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum: -temperatura intrare/ieș ire: 10/5 5 °C -presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.20D3 Codul fiscal nr.ROI5588678

Pentru a avea controlul asupra temperaturii si calitatii agentului termic , pentru a evita dezechilibrele si disfunctiunile in cadrul instalațiilor de utilizare din cadrul blocurilor de locuințe , se impune realizarea unor module termice cu capacitati individuale mai reduse, dotate cu schimbătoare de căldură in placi, automatizate, alimentate de la rețeaua de agent termic primar existenta, prin branșamente individuale.

Modulele termice vor fi în concordanță cu Normele Europene în vigoare în ceea ce privește echipamentel sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum(acc).

Echipamentele cu care va fi dotat modulul termic

DALI prevede dotarea modulului termic cu utilaje si echipamente preasamblate uzinal sub forma de module interconectabile:

-Schimbătoarele de caldura,in varianta demontabilă,vor fi cu plăci din oțel inox AISI 316(1.4401) si vor avea grosimea minimă de 0,5mm;

Se vor prevedea un număr de cate 1 schimbător de căldura pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire montate în paralel între ele.

Se vor prevedea un număr de cate 1 schimbător de căldură pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire.

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Aceasta schema se regăsește in planșele Modul termic compact MT1-Schema de principiu-Situatia propusa -Varianta l...T_02/PT_MR si Modul termic compact MT2-Schema de principiu-Situatia propusa -Varianta 1 si 2...T_04/PT_MR

Pentru MT 1 schimbătorul de căldură va avea puterea de 2500 Kw pentru încălzire si de 800 Kw pentru preparea acc.

Pentru MT 2 schimbătorul de căldură va avea puterea de 1900 Kw pentru încălzire si de 600 Kw pentru preparea acc.

Echipamentele vor fi preasamblate uzinal in subunități.

Se vor mai prevedea:

-Regulator de presiune diferențială;

-Robinet de echilibrare hidraulică/1 imitare de debit;

-Vane de reglare cu servomotor,special pentru aplicațiile de termoficare, echilibrate in presiune,cu rol de regulator de temperatură,montate pe fiecare schimbător in parte,pentru încălzire,respectiv pentru apa caldă de consum,prevăzute si cu posibilitatea de acționare directă,local sau din dispecerat;

-By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur (tur) primar prin traductorul de debit al conductei tur primar.

Preluarea dilatați ilor agentului termic secundar pentru încălzire se va face prin cate un vas de expansiune închis cu membrana elastica, cu contrapresiune.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

De asemenea se vor prevedea armaturi pentru umplere, golire, aerisire, respectiv elemente de măsură si control (termometre, manometre).

Circulația agentului de încălzire prin instalația interioara, se realizează cu ajutorul a unei pompe de circulație dublu corp ,cu turatie variabila.

Pe conductele de retur, înainte de intrarea in modulul termic, se va prevedea un separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica al cărui principiu de funcționare se bazeaza pe trecerea fluidului printr-un mediu filtrant elicoidal cu capacitatea de a retine particulele de nămol si a microbulelor cu o pierdere de presiune foarte mica,filtre de impurități tip”Y”,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar si pe racordul de apă rece;

Apa calda de consum se va prepara in mod instant,fara a se realiza stocarea ei.

Pe conducta de alimentare cu apa rece potabila,necesara preparării apei calde de consum, se va prevedea cate un dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar si rugina, al cărui principiu de funcționare este de a împiedica calcarul dizolvat in apa rece sa cristalizeze sub forma aciculara, puternic aderenta, determinând transformarea lui intr-o structura lamelara care nu mai permite aglomerarea particulelor de săruri de calcar si in consecința aderarea lor la pereții conductelor.

Pe conducta de alimentare cu apa calda de consum se va prevedea cate o pompa ridicătoare de presiune,cu rol de a contrabalansa pierderile de presiune suplimentare prin schimbătorul de căldură si rețelele de alimentare si a asigura echilibrul hidraulic dintre apa calda si apa rece la punctele de consum.

Recircularea apei calde menajere se face de la nivelul căminelor de branșament ale instalațiilor interioare,printr-o pompa de circulație înglobata in modulul termic.

Pentru a se asigura buna funcționare a punctului termic, se va prevedea elemente de automatizare, siguranța si control, cuprinse intr-un tablou corespunzător pentru aceste funcții:

-Reglare si comandă automată, in timp real,atât pentru circuitul de încălzire cât si pentru circuitul de preparare apa caldă de consum;

-Restricționare opționala a temperaturii agentului termic primar retumat la max.60°C iama respectiv max.45°C vara.

-Comunicarea bidirecțională,in timp real,a tuturor datelor de monitorizare ale punctului termic spre dispeceratul central integrat intr-un sistem SCADA.

-Execuție în timp real,a diagramelor de reglaj în funcție de comenzile de reglare transmise de dispecerat/sistem SCADA.

-Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termică din MT (temperaturi,debite,energii,puteri,avarii,etc.)

Cerințele îndeplinite de punctul termic:

-Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic (controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele doua rețele-primară si secundară;

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

-Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 presiunea nominală (PN),conform PED;

-Aparatele de masura-manometre și termometre-digitale vor fi prevăzute cu posibilitatea de transmitere a informației la dispecerat;

-Toate aparatele și instalațiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva creșterii presiunii și temperaturii peste limitele admise,aplicându-se după caz, prevederile STAS 7132 si prescripțiile tehnice CASupapele de siguranța pentru circuitul secundar de încălzire și pentru circuitul de preparare a apei calde de consum, vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalației;

-Punctul termic va fi in concordanța cu Normele Europene în vigoareîn ceea ce privește echipamentele sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

-Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic pentru circuitul primar și tipul constructiv cu obturator sferic sau cu sertar,pentru cele montate în circuitul secundar (nu se acceptă vane tip fluture);

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate împotriva coroziunii în medii umede,prin aplicarea unei grunduiri performante;

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și mecanic cu vată bazaltică caserata pe olie aluminiu;

-Sunt asigurate pe toate tronsoanele,elementele de legătură care să permită demontarea ușoara în caz de avarie sau lucrări de întreținere (flanșe sau racorduri olandeze);

-Toate supapele de siguranță,respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi prevăzute cu țevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei, pentru protecția elementelor sub tensiune și pentru respectarea normelor de protecția muncii;

-Toate intrările și ieșirile schimbătoarelor de cădură vor fi prevăzute cu robineți de separare care să permită izolarea schimbătoarelor de cădură de restul instalației.

-Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de cădură vor fi prevăzute cu robineți pentru purjarede minim DN 25.

Măsurarea parametrilor in modulul! termic

Modulul termic este prevăzut cu următoarele mijloace de măsura,omologate și cu certificate de calitate și declarații de conformitate și vor avea minimum clasa metrologică de exactitate 2.

Contoarele vor îndeplini cerințele HG 264/2006-privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață si de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

Gradul de protecție climatică (conform IEC61010-1):

-Pentru traductoarele de debit cu ultrasunete -gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Pentru senzorii de temperatură-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru calculator-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 54;

Subansamblurile contorului de energie termica vor avea posibilitatea de sigilare, astfel incât sa fie eliminată posibilitatea demontării,înlocuirii sau defectării voite a contorului fără a deteriora sigiliul.

Contoarele de energie termica proiectate,vor fi contoare compuse cu componente interschimbabile și vor fi echipate atât cu interfața de transmitere a datelor prin cablu cât și cu sistem de transmitere a datelor la distanța,obligatoriu compatibile si integrabile in system existent.

Lista contoarelor ce trebuie montate:

-Contor de energie termi că,ultrasonic,pentru măsurarea agentului termic primar la intrarea în puntul termic,prevăzut cu cu debitmetru retur, PN16, T=130°C, ( cu posibilitatea atingerii temperaturii de 140°C pentru perioade scurte de timp);

-Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul,montat pe branșamentul de apă rece;

- Debitmetru pentru măsurarea apei de adaos,cu un traductor montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur primar.

Toate mijloacele de măsură vor fi prevăzute cu modalitate de transmitere la distanță a datelor înregistrate.

Izolarea elementelor de conducte din punctele termice

Conductele si armaturile din componenta modulelor prefabricate vor fi isolate cu cochilii PU cu protecție PE,uzinata.

Conductele clasice se vor izola cu cochilii din vata bazaltica,caserata pe folie aluminiu.

Materialele din care se executa izolația termică vor îndeplini următoarele condiții:

-coeficientul de conductibilitate termică redus,maximum 0,040W/mK ;

-să aiba rezistența mecanică,pentru a nu se deteriora la montaj și în timpul funcționării;

-să nu rețină umiditatea,pentru a proteja conductele;

-să fie din material necombustibil,pentru a fi ferita de aprindere la temperatura de funcționare;

-după ce conductele se curată cu peria de sârma până la luciul metalic,după ce s-a aplicat stratul anticoroziv și s-au efectuat probele și eventualele remedieri necesare ca urmare a probelor,se trece la izolarea termică si hidrofugă a conductelor.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr. J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Lucrările de instalații electrice referitoare la modulele termice sunt:

Pentru fiecare modul termice, se prevăd următoarele instalații electrice:

 • • Alimentare cu energie electrica si tablouri electrice de distribuție

 • •  Instalații electrice pentru iluminat normal si de siguranța

 • •  Instalații electrice pentru prize si forța

 • •  Instalații de protecție

 • •  Instalații de curenti slabi

La stabilirea soluțiilor s-a tinut cont de prevederile Normativului 17-2011 privind alegerea materialelor si aparatajului, la fel si modul de fixare a acestora.

Din punct de vedere al mediului, spatiile se încadrează, conform Normativului 17/2011, în categoria AD2. Conform STAS 12604/1990, din punct de vedere al pericolului de electrocutare, sunt spații puțin periculoase.

Toate componentele instalațiilor electrice: cabluri/conductori, tuburi de protecție, corpuri de iluminat, aparataj electric, sunt de tip omologat conform normelor CE si ISO. Cablurile si conductorii utilizați sunt cu conductoare de cupru masiv. Prin proiectare au fost prevăzute următoarele exigente privind calitatea lucrărilor (conform Legii 10/1995): rezistenta si stabilitate, siguranța în exploatare, siguranța la foc, igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului, izolația termica, hidrofuga si economia de energie, protecția împotriva zgomotului.

Alimentarea cu energie electrica si tablouri electrice de distribuție

Fiecare modul termic se va alimenta cu energie electrică din rețeaua urbană de distribuție de josă tensiune existentă în zona în care este amplasat modulul. Soluțiile de alimentare cu energie electrică, pentru fiecare modul în parte, se vor stabili de către furnizor în cadrul avizelor tehnice de racordare. Pentru fiecare modul termic furnizorul va instala câte un bloc de măsură și protecție trifazat. La fiecare modul termic, din blocul de măsură și protecție se va alimenta tabloul electric general de distribuție al modului respectiv.

Pentru fiecare modul termic consumatorii de energie electrică sunt constituiți dintr-un circuit de iluminat interior, un circuit de prize monofazate pentru utilizare generală și un circuit destinat tabloului electric de alimentare și comandă a utilajelor instalate în modulul termic respectiv. Tablourile electrice de alimentare și comandă a utilajelor se livrează prefabricate, gata echipate, odată cu utilajele și se vor alimenta prin coloane electrice trifazate executate cu cabluri tip C YYF pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri montate suspendat.

Tablourile electrice generale, ale fiecărui modul termic, se vor executa cutii modulare cu grad mărit de protecție (IP55) cu montaj pe schelet metalic și se vor echipa cu aparatură și echipamente cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și fiabilitate (întreruptoare magnetotermice modulare).

Tablourile electrice se vor lega la priza generală de împământare cu care se va dota fiecare modul termic. Rețeaua interioara, pentru fiecare modul termic, va fi în conexiune de tip TNS si se va conecta la priza generala de împamântare (vezi

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 080 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

capitolul "Instalații de protecție"). Componentele active și părțile de siguranța vor fi acoperite. Clemele pentru ieșiri, nul de lucru si nul de protecție vor fi poziționate alaturat. Se va face obligatoriu o inscripționare unitara si durabila a zonelor de curent si a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât sa se asigure identificarea facila a consumatorilor alimentați pe circuitele respective.

Instalații electrice pentru Iluminat normal si de siguranță

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri CYY-F protejate în tuburi PVC pozate aparent. Pentru iluminatul interior al modulelor termice se vor folosi corpuri de iluminat cu grad mărit de protecție (IP55). cu lămpi fluorescente tubulare, montate aparent, cu comandă locală de la întrerupătoare 10A/230V cu montaj aparent.

Pentru asigurarea iluminatului de siguranță pentru intervenții corpurile de iluminat vor fi echipate cu aparataj pentru iluminat de siguranță cu acumulatori.

Protecția circuitelor de iluminat se va realiza cu întreruptoare magnetotermice bipolare montate în tablourile de distribuție. Cablurile, jgheaburile pentru cabluri, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

Instalații electrice pentru prize si forță

Circuitele de prize și forță se vor executa cu cabluri CYY-F protejate în tuburi PVC pozate aparent. In fiecare modul termic se prevede un circuit de prize monofazate pentru uz general. Se vor instala prize cu grad mărit de protecție (IP55), cu capac, montate aparent. Toate prizele vor avea contacte de protecție legate la priza de pământ prin intermediul tablourilor de distribuție.

Protecția circuitelor de forță se va realiza cu întreruptoare magnetotermice bipolare și tetrapolare, iar protecția circuitelor de prize cu întreruptoare magnetotermice bipolare cu protecție diferențiala 30mA, montate în tablourile electrice de distribuție. Cablurile, jgheaburile pentru cabluri, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

Instalații de protecție

Instalațiile de protecție constau în legarea la pământ a instalațiilor, utilajelor și tablourilor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.

Fiecare modul termic va fi dotat cu rețea de echipotențializare și priză de pământ proprie. Se vor folosi în primul rând prizele naturale de pământ, structura și armăturile metalice ale construcției, conductele metalice îngropate în pământ. Se va realiza și verifica conectarea tuturor elementelor metalice/conductoare la priza generală de pământ: structura metalică a construcției, conductele și țevile metalice, ramele metalice ale tablourilor electrice, utilajele electrice, contactele de protecție ale prizelor, prin conductoarele de nul de protecție din cupru, diferențiate de nulul de lucru. Aceste conductoare se vor lega la priza de pământ la nivelul tablourilor principale, prin conductoare din oțel zincat, Ol-Zn 40x4 mm și piese de separație 310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

pentru măsurători. La aceeași priză de pământ se va lega rețeaua de echipotențializare. Blocurile de măsură și protecție ale fiecărui modul termic se leagă deasemenea la priza de pământ.

Rețeaua de egalizare a potențialelor este o măsură suplimentară de protecție a echipamentelor și instalațiilor din clădire, se execută cu platbandă Ol-Zn 25x4mm montată îngropat în pardoseală și la ea se vor conecta: conductorul principal de protecție, conductele edilitare metalice, coloanele de încălzire, elementele metalice ale construcției.

In interior se vor folosi barete pentru egalizarea potențialelor conectate la rețeaua de echipotențializare executată. Astfel de barete se vor monta și pe jgheaburile de cabluri, la ele conectându-se elementele metalice aflate la înălțime: țevi, conducte metalice etc. Jgheaburile metalice de susținere ale cablurilor trebuie sa fie de asemenea legate la pamant prin conductorul principal de impamantare si trebuie sa fie asigurata continuitatea electrica a tronsoanelor de jgheab.

Priza de pământ se execută cu electrozi verticali Ol-Zn 2,5"x3m, interconectați cu platbandă din Ol-Zn 40x4mm, montați subteran și va avea, din măsurători, o valoare mai mică de 4 ohmi. în caz contrar se va completa instalația de legare la pământ cu electrozi suplimentari montați subteran.

Se vor respecta distanțele minime ale prizei de pământ față de elementele metalice ale instalațiilor pozate în pământ (electrice, de apă, gaze, comunicații etc.) dacă acestea nu se află conectate la legătura echipotențială principală a construcției. Se va acorda o atenție deosebită legăturilor dintre elementele componente, pentru realizarea continuității electrice. Aceste legături se vor face prin sudură pe o lungime de min. 100 mm și zincare la rece. După executarea lucrărilor, se va verifica continuitatea electrică, apoi se va măsura rezistența de dispersie a prizei de pământ și se vor întocmi buletin de măsurare și proces verbal de recepție a prizei de pământ.

Instalații de curenți slabi

In tabloul punctului termic (TPT) se va prevedea un circuit separat pentru alimentarea instalației de automatizare.

Realizarea monitorizării și integrarea datelor în dispeceratul central SCADA

Monitorizarea se va face în vederea preluării,arhivării,controlului și analizei datelor de funcționare ale modulului termic,precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat și asigurarea posibilități realizării reglării automate a parametrilor de funcționare ai punctului termic.

Se vor prelua/transmite in dispecerat ca să se poată arhiva,următorii parametrii:

-Presiuni;

-Temperaturi;

-Debite;

-Energie termica;

-Poziția si comandarea vanelor motorizate;

310012 Arad, B-dul St, Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Sunt prevazuți inclusiv traductoarele de semnale (presiune,temperatură....) interfețele dintre echipamentele de măsură și control .respectiv elementele comandate (servovane,vane,pompe...) și regulatorul de comandă din punctul termic,precum și convertizoarele de frecvență si cablajele aferente,inclusiv lucrările de montaj ale acestora.

De asemenea este prevăzut echipamentul de transmitere la distanță.

Transmiterea datelor se va face pe cablu de fibră optica dedicat,aflat in exploatarea operatorului sistemului de termoficare.

In urma lucrărilor de intervenție asupra instalațiilor electrice va rezulta situația redata in planșa Plan instalații electrice - Situația propusa -E_02 / PT_MR.

Lucrările de construcții referitoare la amplasarea modulelor termice sunt:

Amplasarea modulelor termice se va face in spatii corespunzătoare pentru acest scop. Ele se vor construi cu structura metalica si închideri exterioare din panouri tip sandwich cu izolație termica din vata minerala si tamplarie PVC cu geamuri termopan. Accesul se va face printr-o usa realizata din elemente similare cu restul construcției.Descrierea constructiva se gaseste la secțiunea de arhitectura.

Modulul termic MT1 si MT 2, este construcție tehnologica parter,realizata cu sisteme constructive si materiale după cum urmeaza:

 • -  Infrastructura:

o fundații izolate si grinzi de fundare, din beton armat,

o placa din beton armat cu fata superioara la cota -0.02,

 • -  Suprastructura

o stâlpi din profile de otel protejate anticoroziv si vopsite.

o grinzi din profile de otel, protejate anticoroziv si vopsite

 • -  închideri pereți exteriori:

o pereți exteriori din panouri termoizolante, etanșe si izolante la foc EI 180 min, cu vata minerala, 12-12,5 cm grosime, cu îmbinare ascunsa, cu fetele din tabla de otel zincata, fete vopsite cu Poliester

o vitrine cu tamplaria din profile PVC termoizolate si panouri de geam termopan, in vitrine cu ochiuri fixe, mobile, si usa exterioara, cu un coeficient de transfer termic maxim pe tamplarie in ansamblu k=l,45 W/m2°K.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830124.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

o usa exterioara-din profile PVC termoizolate, 2 canate cu deschidere exterioara,

o invelitoare din panouri termoizolate, etanșe si izolante la foc EI 120 min, cu nucleu din vata minerala, 12 cm grosime, fete vopsite cu Poliester ,versant cu panta 10%

o accesorii si tinichigerie din tabla otel zincata, vopsita

o jgeab 0 120 mm, o burlane 0 90 mm,

 • -  Pardoseli:

o pardoseli reci din gresie porțelanată mata+ adeziv o placa beton armat, conf. proiect rezistenta o folie PE o strat de balast

 • -  Amenajări externe:

o trotuare de garda de 50 cm lățime, din beton monolit, pe conturul exterior al construcției.

VARIANTA 2 - Dezafectarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare. Reabilitarea sistemului (lungime totala L = 1550 m) de rețele secundare aferente punctului termic,cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,am plasarea lor pe domeniul public, fara arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu (se trateaza impreuna cu DALI PT 2 LAC- Varianta 2) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.Realizarea a doua module termice de zona si racordurilor de agent primar aferente.

OBIECTUL 1 - Dezafectarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare.

Parametrii de funcționare existenti

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85°C/60°C - temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C -temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare:16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12, bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-presiunea maximă operare: 6 bar

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consuni: -temperatura intrare/ieșire:10/55°C -presiunea maximă rețea apă rece: 10 bar

In baza solicitării Asociaitiei de locatari b-dul Revoluției nr. 26 — 38,punctul termic existent PT 4 MACUL ROȘU se va dezafecta.

Toate instalațiile termomecanice,sanitare si electrice existente in cadrul punctului termic,se vor demonta si se vor preda către Municipiul Arad.

Dezafectarea clădirii punctului termic

Prin prezentul proiect se propune dezafectarea spațiului cu funcțiunea punct termic, amplasata în mun. Arad, b-dul Revoluției, nr. 26-38 , jud. Arad,prin urmare reabilitarea nu este necesara.

OBIECTUL 2 - Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic,cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public, fara arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu (tratat in DALI PT 2 Lac- varianta 2) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Diametrele tronsoanelor de incalzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum ,propuse in varianta 2,sunt sintetizate in TABEL ANEXA NR.4.

Traseele conductelor de încălzire,apa calda de consum si recirculare apa calda de consum,propuse in varianta 2,se regăsesc in planșa : Plan rețele termice - Situația propusa - Varianta 2...RT_04 / PT_MR.

Rețelele de distribuție existente sunt amplasate în mare parte pe domeniul public - stradal si in parte prin subsolurile blocurilor de locuințe pe care le alimenteaza.Exista tronsoane de rețea care sunt amplasate pe terenuri private.Prin reabilitarea rețelelor secundare, acestea se vor amplasa pe domeniul public,pe cat posibil urmând traseele existente,iar cele relocate de pe domeniile private pe trasee noi,cu racorduri la fiecare consumator / grup de consumatori.

In zona deservita,o parte a consumatorilor casnici individuali (case de locuit),s-au debransat de la sistemul de termoficare - străzile StA.Doinas, Mircea Stanescu.

Rețelei secundare sunt constituite din conducte de încăzire tur-retur, conducta de alimentare cu apă caldă de consum și conducte de recirculare apă caldă.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Parametrii rețelei de distribuție sunt:

-pentru încălzire temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare:6 bar

-temperatura apa caldă de consum:55°C

-presiunea maximă operare: 10 bar

Caracteristicile rețelelor secundare:

Conducte din otel

Conductele vor fi din țeavă fără sudură, pentru temperatura si presiune ridicata

Calitatea oțelului: P 235 GH cf. SREN 10216-2:2003

Condiții tehnice: cf. SR EN 10220:2003 cu lungimi de producție

Proba de presiune la producătorul de țevi min. 50 bar.

Capetele țevilor vor fi sanfrenate si pregătite pentru sudura. Țevile vor fi marcate si protejate anticoroziv.

Coturile din otel conform DIN 2605 ± 2* varianta constructiva 3; coturile preizolate vor fi forjate (nu se utilizează coturi din segmenti sudați pe circumferința) si respecta cerințele EN 448, STAS 8804/3 respectiv STAS 8804/1. Extremitățile coturilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Ramificațiile din otel, vor fi forjate sau formate la cald și ranforsate conform cerințelor EN 448, STAS 8804/1 respectiv STAS 8804/5,6-92. Extremitățile ramificațiilor sunt curatate de spuma pe o lungime de 200 mm.

Conducte din PE-Xa

Conducte preizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) pentru tronsoanele ingropate ale sistemului. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Conducte neizolate din PE-Xa-cerinta obligatorie (polietilena reticulata cu peroxid) montate in subsoluri de bloc. Marcajul aplicat pe țeava utila va demonstra calitatea materialului Pe-Xa

Teuri, ramificații

Mufe

Reducții

Piese de îmbinare (cuple) PE-Xa - PE-Xa si PE-Xa - OTEL. Toate piesele de imbinare vor fi de tip “cu inel glisant (inel alunecător) aplicat prin presare” -cerința obligatorie

Coturi

Perne de dilatare

La fiecare punct de dilatare (lire, elemente L, Z) trebuie montate perne de dilatare. Pernele de dilatare se aseaza in exteriorul curbelor (in cazul in care 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

sunt mai multe coturi montate in paralel, atunci si intre ele) in asa fel incat pernele sa acopere toata suprafața țevii de protecție pe porțiunile drepte a cotului pe o lungime de cate 1 m si pe toata curbura exterioara.

Banda semnalizare i avertizare

Este obligatoriu in cazul rețelelor preizolate subterane așezarea unei benzi de plastic avertizoare intre stratul de nisip fin si stratul de pamant cu care s-a acoperit rețeaua, in următorul mod:

 • - in cazul rețelelor cu 2 conducte.....1 banda

 • - peste 3 conducte.........cate o banda la fiecare pereche de țevi

Inele de etansare

Se vor folosi pentru etansarea dintre țeava preizolata si zidul de beton al construcției la intrarea in cămine de vizitare, canale de expansiune, respectiv cladiri.Este confecționat dintr-un cauciuc cu profil special.

Căciuli de capat

Se vor folosi pentru protejarea pârtii frontale a izolației, impotriva inundării capetelor de țeava la intrarea in clădiri, cămine de vizitare sau in locul unde se imbina conducta preizolata cu conducta clasica.

Montarea acestora se va face de către executant înainte de sudarea conductelor, iar fixarea definitiva va fi realizata de personalul furnizorului de materiale, impreuna cu realizarea mansonarilor.

Armăturile de inchidere

Armăturile de inchidere vor consta din vane noi,cu obturator sferic,PN

16 și rezistente la temperaturi de 90°C,montate prin sudură sau cu flanșe,în cămine de racordare sau cu vane preizolate îngropate.

Cerințele minime pe care le vor îndeplini armăturile de închidere montate pe rețeaua de distribuție sunt:

-fluid de lucru-apa caldă, 16 bar,90°C

-vane cu obturator sferic,realizate în varianta constructive fără mentenanță;

-tipul de montaj:cu flanșe,pentru montaj în cămin;

-carcasă din oțel sau fontă, PN 16 bar;

-funcționalitate până la o presiune diferențiala de 10 bar;

-deschidere cilindrică completă cu diametrul interior liber corespunzăor cu diametrul nominal al conductei de serviciu.

Vane de echilibrare

Echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,ia nivel de branșament se va face cu regulatoare de presiune 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

diferențială si vane partener,instalate la fiecare consumator pe conducta tur încălzire,cu preluare valori de presiune de pe tur și retur încălzire.

Izolarea locala (mansonarea) a conductelor

Conductele preizolate se vor izola si mansona de către reprezentanții furnizorului, in baza unor procese verbale de preluare a amplasamentului.

înainte de izolare se vor efectua probele de presiune si de verificare a continuității firului de semnalizare avarii.

Lucrări de săpătură / umplutura

-Se desface îmbrăcămintea trotuarului sau a străzii pe lățimi minime prin spargere cu mijloace mecanice, procedandu-se la recuperarea asfaltului si evacuarea materialelor nereciclabile rezultate.

-Latimea șanțurilor se vor stabili in funcție de distantele minime dintre conducte indicate de furnizorul acestora respectiv indicativul NP 059-02 si NP 029-02.

-In zonele cu ramificații ale rețelelor săpăturile sunt mai largi cu 0,4 m pe ambele parti, pe o lungime de 2 m.

-Pamantul rezultat din săpătură se depozitează pe o singura parte a sântului, -Pe traseul cu canale termice existente se decoperteaza canalul respectiv se ridica plăcile de acoperire, din care cele intregi se recuperează si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar cele deteriorate vor fi transportate la groapa de gunoi a municipiului.

-Țevile de incalzire din canalul termic decopertat se demontează si se transporta la sediul autoritatii contractante, iar țevile de apa calda menajera se demontează din canalul termic după realizarea rețelei de acc. provizorie pentru a asigura furnizarea fara întreruperi pe termen lung sau repetat a apei calde menajere.

-Daca latimea canalului termic nu este suficient pentru amplasarea conductelor preizolate, se sparge un perete al canalului de beton si se lateste la cota necesara.

-Se aseaza suporți transversali din poliuretan sau saci de nisip amplasați la intervale de minim 2-3 m. in conformitate cu tehnologia furnizorului de material preizolat.

-Se efectuează pozarea conductelor si se așterne un strat de nisip intre sî peste conducte care va depăși partea superioara a protecției termoizolatiei cu min.10 cm.

-Nisipul nu va conține corpuri străine (pietre, cărămizi etc.) care pot sa distrugă țeava de protecție a conductei, restul umpluturii va fi executat cu pamantul rezultat din excavatie.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

-Umplutura se executa in straturi succesive care se uda, se compactează si se nivelează, după caz, conform indicațiilor din proiect.

-Surplusul de pamant ramas după efectuarea umpluturii se va transporta in locuri de depozitare stabilite in prealabil.

-Se refac pavajele si celelalte suprafețe afectate de execuția rețelei termice, refacerea se va executa in aceeași structura si forma ca si cea inițiala

Cămine

Căminele de vizitare vor fi de rețea si de branșament.Acestea vor fi din beton armat,cu placi acoperire beton armat,carosabil.

Trecerile conductelor și cablurilor prin pereții căminelor,se vor face prin inele de etanșare cu presetupă,confecționate din cauciuc,inele metalice și șuruburi de strângere.

Toate căminele vor fi prevăzute cu capace de vizitare, carosabile,etanșe (cu garnituri de etanșare),de formă rectangulară sau circulară.Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale căminelor,vor fi de (p 600 mm. Accesul în cămine se va face pe scări metalice.

Căminele de rețea vor fi prevăzute cu bașe de colectare a apelor scurse accidental.

Inelele de etanșare cu presetupă

Sunt destinate să asigure protecția contra infiltrațiilor de gaze și apă la trecerea conductelor preizolate prin pereții căminelor și fundația imobilelor.

Materialul de etanșare va fi din cauciuc, iar inelele de strângere vor fi din metal. Inelele de etanșare vor fi prevăzute în varianta constructivă PN5/PN6 bar.

OBIECTUL 3 - Realizarea racordurilor de agent termic primar aferente modulelor termice noi,de zona

In prezent rețelele de agent termic primar din zona studiata sunt:

Pe străzile Tudor Vladimirescu si Andrei Muresanu, exista o rețea de agent termic primar CET - breteua de interconectare Magistrala I cu Magistrala II, cu diametrul de 2 x DN 250 mm.

Aceste rețele termice sunt subterane, conductele fiind amplasate in canale termice prefabricate din beton armat. Acoperirea canalelor este realizata cu capace prefabricate din beton armat.

Conductele sunt țevi din otel negru, prevăzute cu izolație din vata minerala, protejate cu carton bitumat.

De-a lungul rețelei exista cămine de vizitare, dar in poziții defarorabile pentru realizarea noilor racorduri.

De asemenea exista puncte fixe,pentru limitarea dilatărilor.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl. M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Alimentarea cu energie termica a modulului nou se va realiza in modul următor:

 • - De la conductele cu diametrul de 2 x DN 250 mm de pe str.T.Vladimirescu se

va face alimentarea modulului termic MT1

 • - De la conductele cu diametrul de 2 x DN 250 mm de pe str.A.Muresanu se va

face alimentarea modulului termic MT2

 • - Punctele de racordare ale modulelor termice noi se vor amplasa cat mai

aproape de punctele fixe ale rețelei existente.

 • - In vederea racordărilor proiectate se va prevedea cate un cămin echipat cu

vane de închidere, respectiv de golire a tronsonului nou.

 • - Pe rețelele existente se vor realiza un cămin „P3” pentru alimentare modul

termic MT 1, cu racord 2 x DN 150 mm

 • - Pe rețelele existente se vor realiza un cămin „PI” pentru alimentare modul

termic MT 2, cu racord 2 x DN 150 mm

Traseele racordurilor de agent termic primar se vor amplasa strict pe domeniul public si vor avea o lungime totala cumulata de cca. 185 m.

Conductele noi de alimentare vor fi realizate din țeava fara sudura, otel negru,pentru temperatura si presiune ridicata, preizolate cu spuma dura din poliuretan, cu țeava protecție dura din polietilena de înalta densitate si se vor monta îngropate direct in pamant, in pat de nisip. Conductele vor avea înglobate in termoizolatie cabluri de semnalizare a avariilor. In stratul de acoperire al conductelor se vor amplasa benzi de marcaj inscripționate corespunzător.

Pe perioada lucrărilor, zonele afectate de intervenții vor fi marcate, semnalizate si protejate corespunzător,după caz.

Zonele afectate de lucrări se vor aduce la starea inițiala in funcție de destinația lor: acces carosabil, pietonal, spatii verzi, etc.

OBIECTUL 4 - Realizarea a unor module termice de zona,cu racordul de agent termic primar aferent.

Parametrii de funcționare

Circuitul primar:

-temperatura intrare/ieșire iama:85oC/60°C

- temperatura intrare/ieșire vara:60°C/45°C

-temperatura maximă de operare,pe durate limitate: 140°C -presiune maximă de operare: 16 bar

-cădere de presiune maximă admisibilă în punctul termic: 100 kPa

Circuit secundar de încălzire:

-temperatura nominală tur/retur:65°C/50°C

-presiunea maximă operare: 6 bar

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Circuit secundar pentru preparare apă caldă de consum:

-temperatura intrare/ieșire: 10/55 °C

-presiunea maximă rețea apă rece:10 bar

Pentru a avea controlul asupra temperaturii si calitatii agentului termic , pentru a evita dezechilibrele si disfunctiunile in cadrul instalațiilor de utilizare din cadrul blocurilor de locuințe , se impune realizarea unor module termice cu capacitati individuale mai reduse, dotate cu schimbătoare de căldură in placi, automatizate,alimentate de la rețeaua de agent termic primar existenta, prin branșamente individuale.

Modulele termice vor fi în concordanță cu Normele Europene în vigoare în ceea ce privește echipamentel sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum(acc).

Echipamentele cu care va fi dotat modulul termic

DALI prevede dotarea modulului termic cu utilaje si echipamente preasamblate uzinal sub forma de module interconectabile:

-Schimbătoarele de căldură,in varianta demontabilă,vor fi cu plăci din oțel inox AISI 316(1.4401) si vor avea grosimea minimă de 0,5mm;

Se vor prevedea un număr de cate 1 schimbător de căldură pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire montate în paralel între ele.

Se vor prevedea un număr de cate 1 schimbător de căldură pentru preparare acc,respectiv pentru încălzire.

Schema propusă este schema de racordare în paralel a schimbătoarelor de încălzire cu cele pentru prepararea apei calde de consum (acc).

Aceasta schema se regăsește in planșele Modul termic compact MT1-Schema de principiu-Situatia propusa -Varianta 2,..T_03/PT_MR si Modul termic compact MT2-Schema de principiu-Situatia propusa -Varianta 1 si 2...T_04/PT MR

Pentru MT 1 schimbătorul de căldură va avea puterea de 1500 Kw pentru încălzire si de 600 Kw pentru preparea acc.

Pentru MT 2 schimbătorul de căldură va avea puterea de 1900 Kw pentru încălzire si de 600 Kw pentru preparea acc.

Echipamentele vor fi preasamblate uzinal in subunități.

Se vor mai prevedea:

-Regulator de presiune diferențială;

-Robinet de echilibrare hidraulică/limitare de debit;

-Vane de reglare cu servomotor,special pentru aplicațiile de termoficare, echilibrate in presiune,cu rol de regulator de temperatură,montate pe fiecare schimbător in parte,pentru încălzire,respectiv pentru apa caldă de consum,prevăzute si cu posibilitatea de acționare directă,local sau din dispecerat;

-By-pass de umplere a punctului termic din conducta retur (tur) primar prin traductorul de debit al conductei tur primar.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Preluarea dilatatiilor agentului termic secundar pentru încălzire se va face prin cate un vas de expansiune inchis cu membrana elastica, cu contraprcsiune.

De asemenea se vor prevedea armaturi pentru umplere, golire, aerisire, respectiv elemente de măsură si control (termometre,manometre).

Circulația agentului de încălzire prin instalația interioara, se realizează cu ajutorul a unei pompe de circulație dublu corp ,cu turatie variabila.

Pe conductele de retur, înainte de intrarea in modulul termic, se va prevedea un separator de microbule si particule de nămol cu opțiune magnetica al cărui principiu de funcționare se bazeaza pe trecerea fluidului printr-un mediu filtrant elicoidal cu capacitatea de a retine particulele de nămol si a microbulelor cu o pierdere de presiune foarte mica,filtre de impurități tip”Y”,la toate intrările in punctul termic,pe circuitul primar, circuitul secundar si pe racordul de apă rece;

Apa calda de consum se va prepara in mod instant,fara a se realiza stocarea ei.

Pe conducta de alimentare cu apa rece potabila,necesara preparării apei calde de consum, se va prevedea cate un dispozitiv electronic împotriva depunerilor de calcar si rugina, al cărui principiu de funcționare este de a împiedica calcarul dizolvat in apa rece sa cristalizeze sub forma aciculara, puternic aderenta, determinând transformarea lui intr-o structura lamei ara care nu mai permite aglomerarea particulelor de săruri de calcar si in consecința aderarea lor la pereții conductelor.

Pe conducta de alimentare cu apa calda de consum se va prevedea cate o pompa ridicătoare de presiune,cu rol de a contrabalansa pierderile de presiune suplimentare prin schimbătorul de căldură si rețelele de alimentare si a asigura echilibrul hidraulic dintre apa calda si apa rece la punctele de consum.

Recircularea apei calde menajere se face de la nivelul căminelor de branșament ale instalațiilor interioare,printr-o pompa de circulație înglobata in modulul termic.

Pentru a se asigura buna funcționare a punctului termic, se va prevedea elemente de automatizare, siguranța si control, cuprinse intr-un tablou corespunzător pentru aceste funcții:

-Reglare si comandă automată, in timp real,atât pentru circuitul de încălzire cât si pentru circuitul de preparare apa caldă de consum;

-Restricționate opționala a temperaturii agentului termic primar retumat la max.60°C iama respectiv max.45°C vara.

-Comunicarea bidirecțională,in timp real,a tuturor datelor de monitorizare ale punctului termic spre dispeceratul central integrat intr-un sistem SCADA.

-Execuție în timp real,a diagramelor de reglaj în fiinctie de comenzile de reglare transmise de dispecerat/sistem SCADA,

-Integrare a datelor transmise de contoarele de energie termică din MT (temperaturi,debite,energii,puteri,avarii,etc.)

Cerințele îndeplinite de punctul termic:

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Posibilitatea de încorporare în curba de reglare a regulatorului electronic (controlerului) a diagramelor de reglaj după care funcționează cele doua rețele-primară si secundară;

-Presiunea de testare a punctelor termice va fi de minim 1,5 presiunea nominală (PN),conform PED;

-Aparatele de masura-manometre și termometre-digitale vor fi prevăzute cu posibilitatea de transmitere a informației Ia dispecerat;

-Toate aparatele și instalațiile vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva creșterii presiunii și temperaturii peste limitele admise,aplicându-se după caz, prevederile STAS 7132 si prescripțiile tehnice C4.Supapele de siguranța pentru circuitul secundar de incalzire și pentru circuitul de preparare a apei calde de consum,vor fi alese în acord cu presiunea din punctul considerat al instalației;

-Punctul termic va fi in concordanța cu Normele Europene în vigoareîn ceea ce privește echipamentele sub presiune (Directiva PED 2014/68/EU);

-Robinetele de secționare vor fi de tipul constructiv cu obturator sferic pentru circuitul primar și tipul constructiv cu obturator sferic sau cu sertar,pentru cele montate în circuitul secundar (nu se acceptă vane tip fluture);

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi protejate împotriva coroziunii în medii umede,prin aplicarea unei grunduiri performante;

-Toate țevile de legătură între elementele modulului vor fi izolate termic și mecanic cu vată bazaltică caseratape olie aluminiu;

-Sunt asigurate pe toate tronsoanele,elementele de legătură care să permită demontarea ușoara în caz de avarie sau lucrări de întreținere (flanșe sau racorduri olandeze);

-Toate supapele de siguranță,respectiv robinetele de aerisire/golire vor fi prevăzute cu țevi pentru scurgere care să asigure deversarea apei la nivelul podelei, pentru protecția elementelor sub tensiune și pentru respectarea normelor de protecția muncii;

-Toate intrările și ieșirile schimbătoarelor de cădură vor fi prevăzute cu robineți de separare care să permită izolarea schimbătoarelor de cădură de restul instalației.

-Toate intrările și ieșirile în și din schimbătoarele de cădură vor fi prevăzute cu robineți pentru purjarede minim DN 25.

Masurarea parametrilor in modulul! termic

Modulul termic este prevăzut cu următoarele mijloace de măsura,omologate și cu certificate de calitate și declarații de conformitate și vor avea minimum clasa metrologică de exactitate 2.

Contoarele vor îndeplini cerințele HG 264/2006-privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață si de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

Gradul de protecție climatică (conform IEC61010-1):

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.MIO,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nrJ.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

-Pentru traductoarele de debit cu ultrasunete -gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru senzorii de temperatură-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 65;

-Pentru calculator-gradul de protecție climatică va fi de minim IP 54;

Subansamblurile contorului de energie termica vor avea posibilitatea de sigilare, astfel incât sa fie eliminată posibilitatea demontării,înlocuirii sau defectării voite a contorului fără a deteriora sigiliul.

Contoarele de energie termica proiectate,vor fi contoare compuse cu componente interschimbabile și vor fi echipate atât cu interfața de transmitere a datelor prin cablu cât și cu sistem de transmitere a datelor la distanța,obligatoriu compatibile si integrabile in system existent.

Lista contoarelor ce trebuie montate:

-Contor de energie termică,ultrasonic,pentru măsurarea agentului termic primar la intrarea în puntul termic,prevăzut cu cu debitmetru retur, PN16, T=130°C, ( cu posibilitatea atingerii temperaturii de 140°C pentru perioade scurte de timp);

-Debitmetru pentru măsurarea apei reci la intrarea în modul, montat pe branșamentul de apă rece;

- Debitmetru pentru măsurarea apei de adaos,cu un traductor montat pe conducta de umplere a circuitului secundar din retur primar.

Toate mijloacele de măsură vor fi prevăzute cu modalitate de transmitere Ia distanță a datelor înregistrate.

Izolarea elementelor de conducte din punctele termice

Conductele si armaturile din componenta modulelor prefabricate vor fi isolate cu cochilii PU cu protecție PE,uzinata.

Conductele clasice se vor izola cu cochilii din vata bazaltica,caserata pe folie aluminiu.

Materialele din care se executa izolația termică vor indeplini următoarele condiții:

-coeficientul de conductibilitate termică redus,maximum 0,040W/mK ;

-să aiba rezistența mecanică,pentru a nu se deteriora la montaj și în timpul funcționării;

-să nu rețină umiditatea,pentru a proteja conductele;

-să fie din material necombustibil,pentru a fi ferita de aprindere la temperatura de funcționare;

-după ce conductele se curăță cu peria de sârma până la luciul metalic,după ce s-a aplicat stratul anticoroziv și s-au efectuat probele și eventualele remedieri necesare ca urmare a probelor,se trece la izolarea termică si hidrofugă a conductelor.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

Lucrările de instalații electrice referitoare la modulele termice sunt:

Pentru fiecare modul termice, se prevăd următoarele instalații electrice:

 • •  Alimentare cu energie electrica si tablouri electrice de distribuție

 • •  Instalații electrice pentru iluminat normal si de siguranța

 • •  Instalații electrice pentru prize si forța

 • •  Instalații de protecție

 • •  Instalații de curenti slabi

La stabilirea soluțiilor s-a tinut cont de prevederile Normativului 17-2011 privind alegerea materialelor si aparatajului, la fel si modul de fixare a acestora.

Din punct de vedere al mediului, spatiile se încadrează, conform Normativului 17/2011, în categoria AD2. Conform STAS 12604/1990, din punct de vedere al pericolului de electrocutare, sunt spații puțin periculoase.

Toate componentele instalațiilor electrice: cabluri/conductori, tuburi de protecție, corpuri de iluminat, aparataj electric, sunt de tip omologat conform normelor CE si ISO. Cablurile si conductorii utilizați sunt cu conductoare de cupru masiv. Prin proiectare au fost prevăzute următoarele exigente privind calitatea lucrărilor (conform Legii 10/1995): rezistenta si stabilitate, siguranța în exploatare, siguranța la foc, igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului, izolația termica, hidrofuga si economia de energie, protecția împotriva zgomotului.

Alimentarea cu energie electrica si tablouri electrice de distribuție

Fiecare modul termic se va alimenta cu energie electrică din rețeaua urbană de distribuție de josă tensiune existentă în zona în care este amplasat modulul. Soluțiile de alimentare cu energie electrică, pentru fiecare modul în parte, se vor stabili de către furnizor în cadrul avizelor tehnice de racordare. Pentru fiecare modul termic furnizorul va instala câte un bloc de măsură și protecție trifazat. La fiecare modul termic, din blocul de măsură și protecție se va alimenta tabloul electric general de distribuție al modului respectiv.

Pentru fiecare modul termic consumatorii de energie electrică sunt constituiți dîntr-un circuit de iluminat interior, un circuit de prize monofazate pentru utilizare generală și un circuit destinat tabloului electric de alimentare și comandă a utilajelor instalate în modulul termic respectiv. Tablourile electrice de alimentare și comandă a utilajelor se livrează prefabricate, gata echipate, odată cu utilajele și se vor alimenta prin coloane electrice trifazate executate cu cabluri tip CYYF pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri montate suspendat.

Tablourile electrice generale, ale fiecărui modul termic, se vor executa cutii modulare cu grad mărit de protecție (IP55) cu montaj pe schelet metalic și se vor echipa cu aparatură și echipamente cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și fiabilitate (întreruptoare magnetotermice modulare).

Tablourile electrice se vor lega la priza generală de împământare cu care se va dota fiecare modul termic. Rețeaua interioara, pentru fiecare modul termic, va fi în

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003

Codul fiscal nr.ROI 5588678

conexiune de tip TNS si se va conecta la priza generala de împamântare (vezi capitolul "Instalații de protecție"). Componentele active și părțile de siguranță vor fi acoperite. Clemele pentru ieșiri, nul de lucru si nul de protecție vor fi poziționate alaturat. Se va face obligatoriu o inscripționare unitara si durabila a zonelor de curent si a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât sa se asigure identificarea facila a consumatorilor alimentați pe circuitele respective.

Instalații electrice pentru iluminat normal si de siguranță

Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri CYY-F protejate în tuburi PVC pozate aparent. Pentru iluminatul interior al modulelor termice se vor folosi corpuri de iluminat cu grad mărit de protecție (IP55), cu lămpi fluorescente tubulare, montate aparent, cu comandă locală de la întrerupătoare 10A/230V cu montaj aparent.

Pentru asigurarea iluminatului de siguranță pentru intervenții corpurile de iluminat vor fi echipate cu aparataj pentru iluminat de siguranță cu acumulatori.

Protecția circuitelor de iluminat se va realiza cu întreruptoare magnetotermice bipolare montate în tablourile de distribuție. Cablurile, jgheaburile pentru cabluri, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

Instalații electrice pentru prize si forță

Circuitele de prize și forță se vor executa cu cabluri CYY-F protejate în tuburi PVC pozate aparent. în fiecare modul termic se prevede un circuit de prize monofazate pentru uz general. Se vor instala prize cu grad mărit de protecție (IP55), cu capac, montate aparent. Toate prizele vor avea contacte de protecție legate la priza de pământ prin intermediul tablourilor de distribuție.

Protecția circuitelor de forță se va realiza cu întreruptoare magnetotermice bipolare și tetrapolare, iar protecția circuitelor de prize cu întreruptoare magnetotermice bipolare cu protecție diferențiala 30mA, montate în tablourile electrice de distribuție. Cablurile, jgheaburile pentru cabluri, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO.

Instalații de protecție

Instalațiile de protecție constau în legarea la pământ a instalațiilor, utilajelor și tablourilor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.

Fiecare modul termic va fi dotat cu rețea de echipotențializare și priză de pământ proprie. Se vor folosi în primul rând prizele naturale de pământ, structura și armăturile metalice ale construcției, conductele metalice îngropate în pământ. Se va realiza și verifica conectarea tuturor elementelor metal ice/conductoare la priza generală de pământ: structura metalică a construcției, conductele și țevile metalice, ramele metalice ale tablourilor electrice, utilajele electrice, contactele de protecție ale prizelor, prin conductoarele de nul de protecție din cupru, diferențiate de nulul de lucru. Aceste conductoare se vor lega la priza de pământ la nivelul tablourilor 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

principale, prin conductoare din oțel zincat, Ol-Zn 40x4 mm și piese de separație pentru măsurători. La aceeași priză de pământ se va lega rețeaua de echipotențializare. Blocurile de măsură și protecție ale fiecărui modul termic se leagă deasemenea la priza de pământ.

Rețeaua de egalizare a potențialelor este o măsură suplimentară de protecție a echipamentelor și instalațiilor din clădire, se execută cu platbandă Ol-Zn 25x4mm montată îngropat în pardoseală și la ea se vor conecta: conductorul principal de protecție, conductele edilitare metalice, coloanele de încălzire, elementele metalice ale construcției.

In interior se vor folosi barete pentru egalizarea potențialelor conectate la rețeaua de echipotențializare executată. Astfel de barete se vor monta și pe jgheaburile de cabluri, la ele conectându-se elementele metalice aflate la înălțime: țevi, conducte metalice etc. Jgheaburile metalice de susținere ale cablurilor trebuie sa fie de asemenea legate la pamant prin conductorul principal de impamantare si trebuie sa fie asigurata continuitatea electrica a tronsoanelor de jgheab.

Priza de pământ se execută cu electrozi verticali Ol-Zn 2,5”x3m, interconectați cu platbandă din Ol-Zn 40x4mm, montați subteran și va avea, din măsurători, o valoare mai mică de 4 ohmi. In caz contrar se va completa instalația de legare la pământ cu electrozi suplimentari montați subteran.

Se vor respecta distanțele minime ale prizei de pământ față de elementele metalice ale instalațiilor pozate în pământ (electrice, de apă, gaze, comunicații etc.) dacă acestea nu se afla conectate Ia legătura echipotențială principală a construcției. Se va acorda o atenție deosebită legăturilor dintre elementele componente, pentru realizarea continuității electrice. Aceste legături se vor face prin sudură pe o lungime de min. 100 mm și zincare la rece. După executarea lucrărilor, se va verifica continuitatea electrică, apoi se va măsura rezistența de dispersie a prizei de pământ și se vor întocmi buletin de măsurare și proces verbal de recepție a prizei de pământ.

Instalații de curenți slabi

In tabloul punctului termic (TPT) se va prevedea un circuit separat pentru alimentarea instalației de automatizare.

Realizarea monitorizării și integrarea datelor în dispeceratul central SCADA

Monitorizarea se va face în vederea preluării,arhivării,controlului și analizei datelor de funcționare ale modulului termic,precum și a transmiterii instrucțiunilor din dispecerat și asigurarea posibilități realizării reglării automate a parametrilor de funcționare ai punctului termic.

Se vor prelua/transmite in dispecerat ca să se poată arhiva,următorii parametrii:

-Presiuni;

-Temperaturi;

-Debite;

-Energie termica;

-Poziția si comandarea vanelor motorizate;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bLM10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nnJ.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Sunt prevazuți inclusiv traductoarele de semnale (presiune,temperatură....) interfețele dintre echipamentele de măsură și control}respectîv elementele comandate (servo vane, vane,pompe...) și regulatorul de comandă din punctul termic,precum și convertizoarele de frecvență si cablajele aferente,inclusiv lucrările de montaj ale acestora.

De asemenea este prevăzut echipamentul de transmitere la distanță.

Transmiterea datelor se va face pe cablu de fibră optica dedicaLaflat in exploatarea operatorului sistemului de termoficare.

In urma lucrărilor de intervenție asupra instalațiilor electrice va rezulta situația redata in planșa Plan instalații electrice - Situația propusa -E 02 / PT MR.

Lucrările de construcții referitoare la amplasarea modulelor termice sunt:

Amplasarea modulelor termice se va face in spatii corespunzătoare pentru acest scop. Ele se vor construi cu structura metalica si inchideri exterioare din panouri tip sandwîch cu izolație termica din vata minerala si tamplarie PVC cu geamuri termopan. Accesul se va face printr-o usa realizata din elemente similare cu restul construcției.Descrierea constructiva se gaseste la secțiunea de arhitectura.

Modulul termic MT1 si MT 2, este construcție tehnologica parter,realizata cu sisteme constructive si materiale după cum urmeaza:

 • -  Infrastructura:

o fundații izolate si grinzi de fundare, din beton armat,

o placa din beton armat cu fata superioara la cota -0.02,

 • -  Suprastructura

o stâlpi din profite de otel protejate anticoroziv si vopsite.

o grinzi din profile de otel, protejate anticoroziv si vopsite

 • -  închideri pereți exteriori:

o pereți exteriori din panouri termoizolante, etanșe si izolante la foc EI 180 min, cu vata minerala, 12-12,5 cm grosime, cu imbinare ascunsa, cu fetele din tabla de otel zincata, fete vopsite cu Poliester

o vitrine cu tamplaria din profile PVC termoizolate si panouri de geam termopan, in vitrine cu ochiuri fixe, mobile, si usa exterioara, cu un coeficient de transfer termic maxim pe tamplarie in ansamblu k=l,45 W/m2°K.

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 S80 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

o usa exterioara-din profile PVC termoizolate, 2 cariate cu deschidere exterioara,

o invelitoare din panouri termoizolate, etanșe si izolante la foc EI 120 min, cu nucleu din vata minerala, 12 cm grosime, fete vopsite cu Poliester,versant cu panta 10%

o accesorii si tinichigerie din tabla otel zincata, vopsita

o jgeab o 120 mm,

o burlane 0 90 mm,

 • -  Pardoseli:

o pardoseli reci din gresie porțelanată mata+ adeziv o placa beton armat, conf. proiect rezistenta

o folie PE

o strat de balast

 • -  Amenajări externe:

o trotuare de garda de 50 cm lățime, din beton monolit, pe conturul exterior al construcției.

o trotuare de acces, din beton monolit.

 • 5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE SI ESTIMĂRI CONSUMURI

Necesarul de utîlitati pentru consumul intern al modulelor termice este minimal si se rezuma la iluminatul de siguranța.

 • 5.3 DURATA DE REALIZARE PE ETAPE PRINCIPALE

GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Nr. ort.

Operațiunea

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Organizare licitație si contract proiectare

X

X

2

Elaborare P.T./D.E, D.T.A.C., obținere A.C.

X

X

X

X

3

Organizare licitație si contract execuție

X

X

X

4

Amenajare teren, demolări, împrejmuiri

X

5

Organizare de șantier

X

6

Utilități

X

310012 Arad, B-dul St. Augustln Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

7

Construcții și instalații din care:

X

X

X

7.1

Construcții și arhitectură

X

X

X

X

X

X

X

X

7.2

Instalații termice

X

X

X

X

X

X

X

X

7.3

Instalații electrice

X

X

X

X

X

X

7.5

Utilaje cu montaj

X

X

X

X

Recepție la terminarea lucrarilor

X

 • 5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare;

 • - costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției.

Devizul general estimativ si devizele pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiții, a fost întocmit conform HGR 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării investiției.

La baza estimării cheltuielilor prevăzute au stat devizele pe obiect, evaluările cantitatilor de lucrări si a preturilor unitare, precum si estimările pe baza de costuri pe obiecte de investiție a lucrărilor de construcții - montaj aferente implementării proiectului.

Acest capitol include:

 • - devizul general conform HGR 907/2016;

 • - devizul pe obiect conform HGR 907/2016.

Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriilor de lucrări din cadrul obiectivului de investiție.

Devizul pe obiect este sintetic, iar valorile lui s-au obtinut prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantitatilor de lucrări si a prețului acestora in lei, exclusiv TVA. La valoarea totala s-a aplicat TVA 19 %, obtinandu-se astfel Total deviz pe obiect.

Devizul general este structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in mii lei fara TVA, valoarea TVA separat si inclusiv TVA. La TOTAL GENERAL din devizul general este precizata partea din cheltuieli care reprezintă constructii-montaj (C+M).

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tei (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Devizul general si Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție se actualizeaza după încheierea contractelor de achiziție de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate pana la acea data si a valorilor rezultate in urma aplicării procedurilor de achiziție de lucrări si servicii, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

I .costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare;

Tabelele 1,2 și 3 prezintă structura costurilor de realizarea ale proiectului, pe principalele capitole de deviz,regasite in varianta 2 si modul de finanțare a operațiunii.

1. Valoarea totala a investiției. Inclusiv TVA

Total

TOTAL

An 1

valoare fara TVA

TVA

Valoare totala

l

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

3

Proiectare si asistenta tehnica

352280

66933

419213

4

Investita de baza

7019829

1333767

8353596

5

Alte cheltuieli

167598

31844

199442

6

Cheltuieli diverse si neprevăzute

938810

178374

1117184

7

Cheltuieli pentru probe tehnologice

8400

1596

9996

Costul total investiției (A)

8486917

1612514

10099431

2. S

tructura cheltuielilor eligibile

Total

An 1

Ah?

valoare fara TVA

TVA

Valoare totala

1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

0

0

0

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

0

3

Proiectare si asistenta tehnica

352280

66933

419213

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

4

Investita de baza

7019829

1333767

8353596

5

Alte cheltuieli

167598

31844

199442

6

Cheltuieli diverse si neprevăzute

938810

178374

1117184

7

Cheltuieli pentru probe tehnologice

8400

1596

9996

Total cheltuieli eligibile

8486917

1612514

10099431

S.Sursele de finanțare pentru valoarea totala inclusiv TVA

Total

% din total costuri

1

Valoare Eligibila

8486917

84,03

2

TVA

1612514

15,97

3

Total resurse financiare

10099431

100,00

4

Fonduri externe

0

5

Finatare Consiliul Local

10099431

100,00

I. costurile estimative de operare

Estimarea cheltuielilor financiare ale proiectului investițional, după implementare

Cheltuielile de exploatare se împart în următoarele categorii:

 • ■  Cheltuieli cu utilitățile și întreținerea;

 • ■  Cheltuieli cu remunerarea personalului;

 • ■  Alte cheltuieli de exploatare

Analiza are la bazaTabelul 4 -Estimarea veniturilor si a cheltuielilor din exploatare

Analiza s-a efectuat pentru varianta de investiție recomandată respectiv varianta 1

Orizontul de timp estimat este la 15 de ani, durata de amortizare a investiției fiind intre 24-36 ani, estimarea ei de utilizare fiind de 25 ani, rezultând astfel o valoare reziduala favorabila după 15 ani de utilizare,Pentru estimarea cheltuielilor, pe durata orizontului de timp, s-a apreciat o rata anuală a inflației in lei de 5 %,

Cheltuielile cu personalul : se presupune ca 5 persoane, cu norma intreaga,pentru asigurarea schimburilor permanente, deservesc toate cele 6 puncte termice care se reabilitează, costul personalului fiind repartizat pe cele 6 obiective. Indicele de creștere al cheltuielilor luat in calcul este de 1,05.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Pentru cheltuielile cu utilitățile s-au estimat cheltuielile avand la baza cheltuielile curente

Venituri si cheltuieli de exploatare in lei

Anul

1

2

3

4

5

6

7

Total venituri

0

0

0

0

0

0

0

Costuri cu utilitățile

3000

3150

3308

3473

3647

3829

Cheltuieli întreținere

600

630

662

695

729

766

Costuri personal întreținere

30000

31500

33075

34729

36465

38288

Revizie

0

0

0

2000

0

0

Total costuri de exploatare

0,0

33600

35280

37044

40896

40841

42883

Venituri si cheltuieli de exploatare in lei

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

Total venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri cu utilitățile

4020

4221

4432

4654

4887

5131

5388

5657

Cheltuieli intretinere

804

844

886

931

977

1026

1078

1131

Costuri personal intretinere

40203

42213

44324

46540

48867

51310

53876

56569

Revizie

0

0

2000

0

0

0

0

2000

Total costuri de exploatare

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

Prin natura proiectului, acesta nu va genera venituri financiare in scopul profitului. Primăria Municipiului Arad se va angaja in plata tuturor sumelor ce survin ca si cheltuieli pentru buna funcționare, respectiv cheltuielile pentru întreținere, cu utilitățile, cu personalul, precum si alte cheltuieli ce survin ca si administrator. Proiectul este generator indirect numai de efecte pozitive la nivelul socio-economic al municipiului Arad

 • 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Implementarea proiectului va aduce beneficii tuturor investitorilor si locuitorilor din zona, în egală măsură.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980

înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003

Codul fiscal nr.ROI5588678

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Faza de realizare:

 • 1. Personalul încadrat la compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice al Primăriei Municipiului Arad va avea următoarele atribuții privind achiziția:

 • - elaborarea specificațiilor tehnice

 • - elaborarea docuementației de atribuire și a documentelor suport.

 • - completarea și actualizarea permanentă a formularului de integritate, conform Legii 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese înprocedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

 • - îndeplinirea formalităților aferente organizării procedurii de atribuire a contractului

 • - încheierea contractului de achiziție publică.

 • 2. personalul nominalizat în comisia de evaluare a ofertelor.

 • 3. Personalul societății cu rol de antreprenor, care vor avea o activitate de câteva luni, în funcție de sarcinile asumate.

Faza de operare

- Personalul însărcinat cu întreținerea obiectivului 5 persoane pentru asiguarrea continuității pe trei schimburi si asigurarea perioadelor de concedii si ture libere.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

 • 1. Protecția calității apelor

în faza de execuție, se va acorda atenție deosebită exploatării utilajelor și mijloacelor de transport, astfel încât să nu se producă pierderi de combustibil sau lubrifiant.

In faza de exploatare, apele uzate și menajere vor fi dirijate în sistemul de canalizare menajera al zonei.

 • 2. Protecția aerului

In faza de execuție, sursa de poluare a aerului o va constitui emisia gazelor de eșpament și creșterea nivelului de suspensii mecanice în aer datorită utilajelor și mijloacelor de transport. Circulația naturală a aerului va asigura o dispersie rapidă a noxelor. Folosirea de utilaje și mijloace de transport care utilizează tehnologii actuale vor asigura emisii reduse de poluanți în atmosferă.

310012 Arad, B-dul SI. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

In faza de exploatare, funcțiunea obiectivului nu presupune desfășurarea de activitățo ce ar produce pulberi sau alți poluanți în aer.

 • 3. Protecția împortiva zgomotului și a vibrațiilor

Pe durata lucrărilor de execuție, antreprenorul și beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort. Distanța față de zona de locuințe permite desfășurarea de activități zgomotoase. Pentru faza de exploatare se estimează ca prin natura funcțiunii nu poate deveni sursă de zgomot. Amplasamentul este ferit de poluanți fonici.

 • 4. Protecția împotriva radiațiilor

Nu se vor folosi utilaje și mijloace de transport - în faza de execuție -respectiv substanțe în faza de exploatare, care generează radiații peste limita admisă de normele în vgoare. Amplasamentul nu se găsește într-o zonă cu radioactivitate ridicată.

 • 5. Protecția solului

în faza de execuție, cantitatea de material evacuat va fi transportat în locurile indicate de primăria respectând regulile:

 • - verificarea integrității mijloacelor de transport

 • - respectarea traseului stabilit

 • - interzicerea descărcărilor în alte locuri decât cele prevăzute.

în faza de exploatare, obiectivul nu generează deșeuri care at putea contamina solul.

Măsuri de prevenire a poluării solului.

 • - respectarea strictă a instrucțiunilor de lucru la fiecare loc de muncă;

 • - respectarea strictă a programului de revizii și întreținere a instalațiilor și dotărilor;

 • - respectarea modului de gestionare a deșeurilor;

 • 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Întrucît lucrările se extind peo suprafață relativ mică, obiectivul nu afectează semnificativ flora și fauna locale.

 • 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Atât în faza de execuție, cât și în faza de exploatare, obiectivul nu pune în pericol siguranța comunității locale, încadrîndu-se în specificul zonei și respectînd distanțele de siguranță normate.

 • 8. Gospodărirea deșeurilor pe amplasament

8.1. Deșeuri generate, mod de colectare

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

în faza de execuție, cantitatea de material evacuat va fi transportat în locurile indicate de primărie.

în faza de exploatare, din activitatea desfășurată nu rezultă deșeuri periculoare. Deșeurile menajere vor fi colectate în tomberoane și evacuate de operatorul local care deservește zona.

 • 8.2.  Deșeuri refolosite

Nu sunt generate deșeuri care pot fi refolosite în activitate.

 • 8.3.  Deșeuri comercializate

Nu sunt generate deșeuri care pot fi comercializate.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Obiectivul propus nu are impact negativ în areal.

 • 5.6 ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința;

Importanta obiectivului de investiții deriva din necesitatea punerii la dispoziție a resurselor materiale necesare pentru asigurarea de dotări si a spatiilor adecvate deservirii populației, in concordanta cu cerințele impuse de legislație, impunandu-se astfel investiții pentru reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea infrastructurii.

Perioada de referința.

Perioada de analiza sau orizontul de analiza, reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza cost-eficacitate. Previziunile proiectelor ar trebui sa includă o perioada apropiata de durata de viata economica a acestora, si destul de îndelungata pentru a cuprinde impactul pe termen lung. Durata de viata variaza in funcție de natura investiției.

In tabelul de mai jos este indicata perioada maxima de referința pe sectoare

Perioada de referința pe sector

sector

Perioada de referința (ani)

Energie

15-25

Apa si mediu

30

Cai ferate

30

Porturi si aeroporturi

30

Drumuri

25-30

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Industrie

10

Alte servicii

15

In aceste condiții, orizontul de timp luat in considerare pentru acest proiect este de 15 ani,

Scenariul de referința.

Scenariul de referința consta in :

Desființarea punctului termic PT 4 Macul Roșu ; reabilitarea si modernizarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic, (lungime totala L = 2020 m),cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public, și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament; realizarea a doua module termice de zona,respectiv arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu (actual arondat PT 2 Lac) la modulul termic MT 1 zona PT 4 Macul Roșu (se trateaza ca varianta si la DALI PT 2 LAC) .

Variante de scenarii de intervenție.

Conform celor doua scenarii avute in vedere rezulta valorile de investiție:

VARIANTA 1 - în acest caz, valoarea investiției va fi de :

10.099.431,24 lei inclusiv TVA.

VARIANTA 2 - în acest caz, valoarea investiției va fi de : 8.868.734,03 lei inclusiv TVA.

Scenariul recomandat de elaborator. Avantajele scenariului recomandat.

Scenariul recomandat este varianta 1

Avantajele variantei 1:

Avantajele variantei 1 constau in faptul ca reabilitarea întregului sistem de rețele secundare (lungime totala L = 2020 m - mai lunga decât la varianta 2) aferente punctului termic se face prin scoaterea pe domeniu public a celei mai mari parti a instalației de distribuție și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Se anuleaza traseele de pe domeniul privat

Se arondeaza cvartalul de blocuri de pe str.T.Vladimirescu la unul din modulele termice aferente zonei PT 4M.Rosu,cu posibilitate mai favorabila de amplasare si cu ușurința mai mare in exploatare.Astfel scad si costurile de investiție pentru PT 2 LAC.

în acest caz, valoarea investiției va fi de 10.099.431,24 lei inclusiv TVA.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,b!.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Reabilitarea obiectivului de investiții cuprinde modernizarea punctului termic,atat din punctul de vedere al constructiilor,cat si al echipamentelor si instalatiilor.reabilitarea rețelelor de agent termic secundar aferente.

Prin reabilitarea obiectivului se urmărește in principal scăderea pierderilor de energie respectiv eliminarea pierderilor volumice de agenti termici.

Pe termen mediu si lung se doreste să se ofere inbunatatirea calitatii serviciilor prestate si ușurarea intervențiilor in sistem, printr-un mod de operare la nivel European, integrarea facandu-se intr-un system de tip SCADA,care va fi generalizat la intreg sistemul gestionat de către CET Arad.

 • c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Deoarece se presupune că toate costurile de exploatare, se vor susține de către Solicitant / Beneficiar sustenabilitatea financiara a proiectului va fi asigurata pe toata durata sa de viata. Pe cale de consecința totalul intrărilor, suportate de la bugetul local, va fi egal cu totalul costurilor de exploatare astfel incat fluxul de numerar pe perioada de exploatare va fi zero.

Anii

1

2

3

4

5

6

7

1

Finanțare externa

0

0

Finanțare Consiliul

Local

10099431

2

Costuri de exploatare suportate din bugetul local

33600

35280

37044

40896

40841

42883

3

Total intrări

10099431

33600

35280

37044

40896

40841

42883

4

Total investiții

10099431

5

TVA

0

0

9

Total ieșiri

10099431

0

0

0

0

0

0

10

Total flux de numerar

0

33600

35280

37044

40896

40841

42883

11

Flux de numerar total cumulat

0

0

0

0

0

0

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO! 5588678

anii

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Finanțare externa

Finanțare Consiliul

Local

2

Costuri de exploatare suportate din bugetul local

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

3

Total intrări

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

4

Total investiții

5

TVA

9

Total ieșiri

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Total flux de numerar

45027

47279

51643

52125

54731

57467

60341

65358

11

Flux de numerar total cumulat

0

0

0

0

0

0

0

0

 • d)analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Principali indicatori utilizați pentru analiza cost-eficacitate a proiectului investitional au fost:

 • - Sustenabilitatea financiara;

 • - Calcului Ratei Interne de rentabilitate financiare a investiției RIR;

 • - Calculul valorii actualizate nete VAN;

 • - Indicatorii economici, estimarea beneficiilor și a costurilor economice.

Valoarea actualizata netă financiară (VANF)

Valoarea actualizata netă financiară (VANF) se determină ca diferență între fluxurile de numerar viitoare actualizate și capitalul investit.

Indicatorul, prin conținutul sau, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin compararea fluxului de numerar total actualizat degajat de acesta pe durata de viața economică cu efortul investițional total, generat de acest proiect, actualizat.

Relația de calcul a VANF este:

I 22, p\T y

VANF =--- T        ™

(1+e)0 £(! + £)' (1+e)2

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

unde: VANF - valoarea actualizata netă financiară;

I - efortul investițional;

FN - fluxul net de numerar degajat de investiție pe parcursul perioadei de exploatare previzionala de 15 ani, care include toate incasarile și toate plățile operaționale;

e - rata de actualizare; în cazul investiției analizate, rata de actualizare selectata pentru calculul VANF este de 5 %.

t - numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionale, luati în considerare pentru calculul VANF la valori de la 1 la 15 ani;

Vrez - valoarea reziduala, reprezentând valoarea investiției la sfârșitul perioadei de estimare (anul 15); a fost considerata ca fiind egala cu valoarea neamortizata a investiției la sfârșitul anului 15.

Rata interna de rentabilitate financiara.

Rata interna de rentabilitate financiara este acea rata de actualizare la care valoarea fluxului net de numerar actualizat este zero, respectiv incasarile actualizate sunt egalate de plățile actualizate.

Aceasta rata exprima capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luata in considerare ca fiind perioada de viata a investiției.

RIRF = e

daca:

VANF =--- Y +■

(l + e)° £(l + e)‘ (l+e)2

Pentru calculul operativ al RIRF se apeleaza la metoda interpolării, formula de

FN calcul fiind următoarea: RIRF = e. +(eIUJi -emi„ )x-------Șs

FN. + FN I

e^in — rata mica de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de zero;

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Cmax - rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de zero;

FNemin ; FNelimx - fluxul de numerar actualizat cu rata mica, respectiv rata mare de actualizare.

Veniturile si cheltuielile pentru analiza financiara, includ:

 • a)  baza este investiția inițiala, data de valoarea totala a bugetului investitional;

 • b)  valoarea reziduala este valoarea finala (actualizata) a investiției la sfârșitul perioadei de prognoze;

 • c)  fluxul de numerar:

 • -  anual, reprezintă diferența intre intrările (incasari) si ieșirile anuale de numerar;

 • - inițial, este reprezentat de investiția inițiala făcută, considerata ca o ieșire de numerar ce are loc la nivelul anului 1;

 • - final, este reprezentat de valoarea finala (sau reziduala - după perioada de previzionare) a investiției, valoarea actualizata a acestuia mărind suma fluxurilor de numerar actualizate;

 • d)  rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final si anuale) viitoare la valorile momentului de baza al investiției, anul 0;

 • e)  fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de baza al investiției.

VANF (FNPV) este calculată prin metoda fluxurilor de numerar actualizate, cu aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de actualizare și a numărului de ani din perioada de referință, după formula generală de actualizare a fluxurilor de numerar in directa aplicare a principiului valorii in timp a banilor;

VAN = 2 [(Bt - Ct) / (1 + r/H], unde Bt = beneficiile financiare din anul t, Ct = costurile financiare din anul t, r = rata de actualizare financiară, t = numărul de ani (in intervalul perioadei de referință stabilite pentru proiecte din domeniul analizat).

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,ap 8. tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara a investiției este realizata pe baza datelor din tabelul de mai jos:

l

2

3

4

5

6

7

8

1

Valoarea reziduala a investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o

2

Alte venituri alocari

din bugetul

local

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

3

Total venituri

0,00

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

4

Total costuri de operare

0,00

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

5

Total costuri de investiții

10099431

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6

Total cheltuieli

10099431

33600,00

35280,00

37044,00

40896,20

40841,01

42883,06

805,934

7

Fluxul net de numerar)

-10099431

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

9

£0

11

12

13

14

15

1

Valoarea reziduala a investiției

0,00

4039772,00

2

Alte

venituri

alocari din

bugetul

local

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

65357,81

3

Total venituri

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

4105129,81

4

Total costuri de operare

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

65357,81

5

Total costuri de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Total cheltuieli

47278,57

51642,50

52124,63

54730,86

57467,40

60340,77

65357,81

7

Fluxul net de numerar)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4039772,00

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Rata de actualizare

0,05

Financial internai rate of return (FRR/C)

-0,06

Valoarea financiara neta actualizata a investiției (FNPV/C)

-7675306,08

Total costuri actualizate

10048929,06

Total intrări actalizate

2373622,98

Raport beneficii/costuri

0,24

Valoarea FRR/C (Financial internai rate of retum) rezultata din calcule este de - 0,06 %, reflectând o situație necorespunzatoare din prisma fezabilității financiare.

Nivelul de rentabilitate este inferior ratei de actualizare ca rata minima de rentabilitate ceruta, Obținerea unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare conduce la obținerea unei valori actualizate nete negative , respectiv valoarea financiara neta actualizata a investiției (FNPV/C) este de negativa, respectiv -7.675.306,08

Obiectivul obținerii unei rentabilitati financiare cat mai mari, peste rata de actualizare nu constituie o prioritate pentru un proiect de investiții de natura cheltuielilor publice, fara un scop al profitului, VANF(C) (FNPV(C)) măsoară performanța financiară a investiției independent de sursa sau metoda de finanțare a proiectului;

Raportul costuri / beneficii

întrucât proiectul nu este generator de venituri financiare (nu se percep taxe de la beneficiarii), consiliul local acopera din fonduri de la bugetul local nivelul cheltuielilor de exploatare, valoarea raportului B /C este pozitiv fiind de 0.23 valoare ce evidențiază faptul ca activitatea operaționala este sustenabila din punct de vedere financiar.

Raportul cost-beneficiu se determina ca raport intre costurile economice și veniturile economice generate de implementarea proiectului investițional propus, după relația:

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș NR 12,bl.M10,ap 8 tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Raportul B / C = —

Zc. t=l

Unde:

Ck - costul economic aferent anului k

Vk - venitul economic aferent anului k

Scopul proiectului investițional este de a genera beneficii nemonetare la nivelul comunității, fapt pentru care aceste beneficii nu pot fi incluse în calculul indicatorilor economico - financiari.

 • e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Asemenea oricărui proiect si proiectul investitional analizat este supus amenințării unor riscuri de natura tehnica, financiara, instituționala si legala, Descrierea acestor riscuri, consecințele si modalitățile de eliminare a acestora, precum si alocarea responsabilităților in gestionarea acestora sunt prezentate in tabelul următor:

Matricea riscurilor ce afecteaza proiectul investitional

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

Riscuri tehnice

Construcție

Risculde apariție a unui eveniment pe durata realizării investiției, eveniment care conduce        la

imposibilitatea finalizării acesteia in timp si la costul estimat

întârzierea     in

implementare  si

majorarea costurilor     de

execuție        a

lucrărilor      de

reabilitare

Investitorul, in general, va intra intr-un contract cu durata si valoare fixe, Constructorul trebuie sa aiba resursele        si

capacitatea tehnica de a se incadra        in

condițiile      de

execuție

investitorul

Recepție investiție

Riscul este atat fizic      cat si

Consecințe pentru ambele

Consiliul Local nu va efectua

Investitorul

310012 Arad, B-dul St Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata ia Oficiul Registrului Comerțului jud. Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

operațional si se refera la întârzierea efectuării recepției investiției

parti, Pentru executând i lucrării venituri întârziate       si

profituri pierdute, Pentru beneficiari, întârzierea începerii utilizării    scolii

,cu          toate

consecințele ce decurg      din

aceasta

plata      întregii

contravalori a lucrării pana la

recepția

investiției

Resurse       la

intrare

Riscul ca resursele necesare reabilitării parcului st a zonelor agrement sa coste mai mult decât s-a anticipat, sa nu aiba o calitate corespunzătoare sau      sa      fie

indisponibile in cantitatile necesare

Creșteri de cost si in unele cazuri efecte negative asupra calitatii lucrărilor

Executantul poate gestiona riscul         prin

contracte      de

aprovizionare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calitatii materialelor, In parte     aceasta

poate fi rezolvata si din faza de proiectare

Executantul

întreținere si reparare

Calitatea proiectării si/sau a lucrărilor sa                fie

necorespunzatoare avand ca rezultat creșterea     peste

anticipări         a

costurilor       de

intretinere        si

reparații

Efecte negative asupra utilizării si          esteticii

imobilului

Investitorul poate gestiona    riscul

prin       clauze

contractuale de garanție        a

lucrărilor efectuate      de

executant

Investitorul

Capacitate tehnica

Executantul nu are capacitatea tehnica necesara pentru executarea lucrărilor        de

realizare          a

Imposibilitatea investitorului de a         efectua

reabilitarea

Investitorul examinează in detaliu capacitatea tehnica         si

financiara      a

Executantul

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bLM10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O27 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

investiției

executantului

Soluții tehnice vechi sau inadecvate

Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic sau este imposibila aplicarea lor din motive obiective

Toate beneficiile estimate sunt mult diminuate

Investitorul poate gestiona riscul prin       clauze

contractuale referitoare la calitatea lucrării

Investitorul

Riscuri financiare

Finanțare indisponibila

Riscul          ca

finanțatorul sa nu poata      asigura

resursele financiare atunci când trebuie si in cuantumuri suficiente

Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției

Investitorul va analiza cu mare atentie angajamentele financiare     ale

sale              si

concordanta cu programarea investiției

Investitorul

Evaluare incorecta a valorii investiției si a costurilor de operare

Valoarea investiției si costurile de operare       sunt

subevaluate

Investitorul nu poate asigura finanțarea investiției si a lucrărilor     de

întreținere periodica

Investitorul poate sa isi utilizeze propriile resurse financiare (daca aceste       sunt

disponibile) pentru a acoperi costurile suplimentare, De asemenea, investitorul poate cauta si alte surse de finanțare,

Investitorul

Inflația

Valoarea reala a plăților, in timp, este diminuata de inflație

Diminuarea in termeni reali a veniturilor realizate      de

executant

Executantul va cauta         un

mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, Investitorul    va

accepta clauze de indexare       in

contract,

Investitorul

Executantul

Riscuri instituționale

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr,RO15588678

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

Modificarea cuantumului impozitelor si taxelor

Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de      impozitare

general sa se schimbe        in

defavoarea investitorului

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale investitorului

Veniturile investitorului trebuie         sa

permită acoperirea diferentelor nefavorabile, pana la un cuantum stabilit intre parti prin contract,

Investitorul

Riscuri legale

Schimbări legislalive/de politica

Riscul schimbărilor legislative si al politicii autorităților guvernamentale care nu pot fi anticipate        la

semnarea contractului si care sunt       adresate

direct, specific si exclusiv proiectului ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea investitorului

O       creștere

semnificativa in costurile operaționale ale investitorului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli      de

capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Lobby politic pe langa autoritățile publice de la nivelurile superioare cu scopul ca actele normative    cu

impact asupra proiectului     sa

ramana neschimbate, contractarea surselor externe de finanțare

Investitorul

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40)721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830/24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588578

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

 • 6.1 COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE

PENTRU COMPARAȚIA SCENARIILOR TREBUIE AVUTA O PRIVIRE DE ANSAMBLU PT 4 MACUL ROȘU CU PT 2 LAC

DALI este structurat pe obiecte,după cum urmează:

 • -  OBIECTUL 1 - Dezafectarea clădirii (încăperii) punctului termic si al instalațiilor interioare existente

 • -  OBIECTUL 2 - Modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic secundar,inclusiv echilibrarea hidraulică la nivel de ramura sau branșament, după caz.

 • -  OBIECTUL 3 - Realizarea racordurilor de agent termic primar aferent modulelor termice de zona

 • -  OBIECTUL 4 - Realizarea a doua module termice de zona,inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a modulului termic

Obiectul 1 se va realiza in mod identic pentru ambele variante si anume : Lucrările de intervenție la instalații si echipamente termomecanice referitoare la dezafectarea punctului termic sunt:

Toate instalațiile,utilajele si echipamentele termomecanice din punctul termic se vor demonta / dezasambla si se vor preda către Municipiul Arad.

Avantajele realizării investiției in ambele variante pentru Obiect 1

 • -  Se satisface solicitarea asociației de proprietari de a se scoate punctul termic din cadrul blocului de locuințe

 • -  Modulele termice noi se vor amplasa pe domeniul public

Dezvantajele realizării investiției in ambele variante pentru Obiect 1

-costul investiției pentru realizarea de module noi este ridicat si necesită atragerea de surse de finanțare

Obiectul 2 se va putea realiza in doua variante :

VARIANTA 1 - Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic, (lungime totala L = 2020 m),cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public, respectiv arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu la PT 4 Macul Roșu (se trateaza ca varianta si la

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

DALIPT 2 Lac) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de ramura sau branșament,după caz.

VARIANTA 2 - Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic, (lungime totala L — 1550 m),cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat,amplasarea lor pe domeniul public, fara arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu la PT 4 Macul Roșu (se trateaza ca varianta si la DALI PT 2 Lac) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramura sau branșament,după caz.

Avantajele realizării investiției in ambele variante pentru Obiect 2

-reabilitarea rețelelor secundare asigură distribuția agentului termic de încălzire și de apă caldă menajeră in condiții de siguranța si cu pierderi minime de căldură

-rețeaua proiectată asigură necesarul de căldură pentru consumatorii deserviți

-rețeaua proiectată asigură necesarul de apă caldă menajeră pentru consumatorii deserviți.Prin includerea în rețeaua de distribuție a circuitului de recirculare apă caldă, se asigură parametrii de calitate ai apei calde la consumatori

-prin prevederea de elemente de echilibrare hidraulică la nivel de branșament asigură disponibiltatea agentului termic în toate regimurile de funcționare

Avantajele realizării investiției in Varianta 1 pentru Obiect 2

 • - rețelele de agent termic secundar se afla aproape integral pe domeniul public

 • - cvartalul de blocuri de pe strada T Vladimirescu se vor alimenta de la MT1 aferent zonei PT 4 M.Rosu

 • - costurile totale pentru realizarea investiției coroborate cu PT 4 M.Rosu + PT 2 Lac sunt mai scăzute

Dezavantajele realizării investiției in Varianta 1 pentru Obiect 2

 • - traseul rețelelor este mai lung - sunt incluse si rețelele de agent termic secundar aferente cvartalul! de blocuri de pe str.T.Vladimirescu

Avantajele realizării investiției in Varianta 2 pentru Obiect 2

 • - rețelele de agent termic secundar se afla aproape integral pe domeniul public

 • - traseul rețelelor este mai scurt

Dezavantajele realizării investiției in Varianta 2 pentru Obiect 2

 • - costurile totale pentru realizarea investiției coroborate cu PT 4 M.Rosu + PT 2 Lac sunt mai ridicate

Obiectul 3 se va realiza in mod identic pentru ambele variante si anume :

Obiectul 3 se impune ca si necesitate absoluta pentru funcționarea modulelor termice corspunzatoare Obiectului 4

Obiectul 4 se va putea realiza in doua variante.Ambele variante impun realizarea a doua module termice de zona,dar ele vor fi cu capacitati diferite.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

Variantele sunt:

VARIANTA 1 - Datorita faptului ca un număr de blocuri grupate intr-un cvartal pe strada T.Vladimirescu nu poate fi alimentat cu agent termic secundar din PT 2 Lac,din motiv de traversare domenii private, se impune ca si varianta arondarea lui la modulul termic MT 1 aferent PT 4 Macul Roșu

VARIANTA 2 - Blocurile grupate cvartalul pe strada T.Vladimirescu vor fi alimentate cu agent termic secundar de la un modul termic propriu - nu vor fi arondate la modulul termic MT 1 aferent PT 4 Macul Roșu.

Avantajele realizării investiției in Varianta 1 pentru Obiect 4:

 • -  Se evita traversarea de proprietăți private cu rețele de distribuție agenti termici

 • -  costurile totale pentru realizarea investiției coroborate PT 4 M.Rosu + PT 2 Lac sunt mai scăzute

Dezavantajele realizării investiției Varianta 1 pentru Obiect 4:

-pentru exploatarea și întreținerea instalațiilor,chiar dacă se face fără supraveghere permanentă>este necesar personal calificat

-instalarea unor echipamente performante impune exploatarea instalațiilor la parametrii proiectați,cu respectarea cerințelor de calitate ai agentului termic

-echipamentele instalate necesită activități de mentenanța conform cerințelor furnizorilor

Avantajele realizării investiției in Varianta 2 pentru Obiect 4:

 • -  Se evita traversarea de proprietăți private cu rețele de distribuție agenti termici

 • -  Traseele sunt mai scurte

Dezavantajele realizării investiției Varianta 2 pentru Obiect 4:

-pentru exploatarea și întreținerea instalațiilor,chiar dacă se face fără supraveghere permanentă,este necesar personal calificat

-instalarea unor echipamente performante impune exploatarea instalațiilor la parametrii proiectați,cu respectarea cerințelor de calitate ai agentului termic

-echipamentele instalate necesită activități de mentenanța conform cerințelor furnizorilor

-costurile totale pentru realizarea investiției coroborate PT 4 M.Rosu + PT 2 Lac sunt mai ridicate

Situația cu proiect - varianta maximă este reprezentată de situația în care are loc realizarea investiției si prin proiectul propus, la valoarea de 10.099.431,24 lei (valoare cu TVA), diferența de cost fata de varianta medie constând in arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu la PT 4 Macul Roșu.

Situația cu proiect — varianta medie este reprezentată de situația în care are loc realizarea investiției cu costuri mai reduse față de varianta precedentă, dar fara 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud,Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu la PT 4 Macul Rosu.în acest caz, valoarea investiției va fi de 8.868.734,03 lei (valoare cu TVA).

 • 6.2 SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII TEHNICO-ECONOMICE OPTIME, RECOMANDATE

Scenariul recomandat de elaborator - SE VA REALIZA ÎMPREUNA CU VARIANTA 1 de la PT 2 LAC

Scenariul recomandat de elaborator este varianta 1 cu dezafectarea clădirii punctului termic si al instalațiilor si echipamentelor interioare aferente punctului termic existent PT 4 MACUL ROȘU. Reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totala L = 2020 m) șî echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire,la nivel de branșament. Arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu la PT 4 Macul Roșu (se trateaza împreuna cu varianta de Ia DALI PT 2 Lac - Varianta 1)

Avantajele scenariului recomandat

După analizarea celor 2 variante, din punct de vedere tehnic și economic, s-a optat pentru alegerea situației cu proiect - varianta maxima,datorita faptului ca:

-dezafectarea punctului termic existent satisface solicitarea asociației de proprietari pentru a se asigura confortul acestora si de a scoate punctul termic pe domeniu public sub forma de module termice

 • - realizarea de module termice de zona asigură producerea agentului termic pentru încălzire si apa caldă menajeră la parametrii necesari consumatorilor

-pierderile de energie termică in modulele termice sunt minime

-funcționarea instalațiilor în modulele termice este automatizată,creîndu-se condiții de exploatare fără supraveghere permanentă din partea operatorului, in condiții de siguranță

 • - fluxurile de agent termic in punctul termic sunt contorizate

-automatizarea modulelor termice asigura monitorizarea parametrilor de funcționare si transmiterea datelor Ia dispeceratul central

-transmiterea datelor la dispecer pe cablu de fibra optica dedicată,aflat in exploatarea operatorului sistemului de termoficare,asigură condiții de disponibilitate a rețelei de transmitere date.Utilizarea acestei căi de comunicație nu necesită costuri suplimentare de operare

-reabilitarea rețelelor secundare asigură distribuția agentului termic de încălzire și de apă caldă menajeră in condiții de siguranța si cu pierderi minime de căldură

-rețeaua proiectată asigură necesarul de căldură pentru consumatorii deserviți 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M1D,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.027 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

-rețeaua proiectată asigură necesarul de apă caldă menajeră pentru consumatorii deserviți.Prin includerea în rețeaua de distribuție a circuitului de recirculare apă caldă, se asigură parametrii de calitate ai apei calde la consumatori

-prin prevederea de elemente de echilibrare hidraulică la nivel de branșament asigură disponibiltatea agentului termic în toate regimurile de funcționare

-pentru circuitele de distribuție încălzire s-a optat pentru soluția cu conducte de oțel preizolate pentru toate diametrele utilizate.Această soluție asigură uniformitatea materialelor utilizate pentru conducte,atât țeava cât și elementele de conductă de tip racord,reducții,coturi.

-utilizarea exclusivă a conductelor de oțel lărgește posibilitatea de achiziționare de materiale de la furnizori de conducte preizolate

 • - rețelele de agent termic secundar se afla aproape integral pe domeniul public,permițând astfel orice fel de intervenții fara a necesita accesul in clădiri.

 • - nu se executa modul termic de zona in spatiile reduse dintre blocuri

 • - recordurile termice de agent primar se afla integral pe domenii publice

 • - costurile investiției cumulate PT 4 M.Rosu-Varianta 1+ PT 2 Lac-Varianta 1 sunt mai reduse decât PT 4 M.Rosu-Varianta 2+ PT 2 Lac-Varianta 2

 • 6.3 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții,

exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara, ca fluxul cumulat, valoare actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu a fost realizata ținând cont de elementele principale:

 • - valoarea totala a investiției este de 10.099.431,24 lei (valoare cu TVA)

 • - constructii-montaj (C+M) este de 7.447.893,27 lei (valoare cu TVA)

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Nota:Valorile anuale pentru situația actuala sunt pentru sezonul de referința 310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

Oct. 2017-sept.2018

Total energie termica intrata in PT - actual............................2.796,35 Gcal/an

Total energie termica facturata la consumator - actual...........2.325,62 Gcal/an

Total pierderi energie termica - actual........................................520,73 Gcal/an

Pierdere procentuala medie pentru sezon - actual..............................24,10 %


Total pierderi energie termica - preconizat..................................389,01 Gcal/an

Pierdere procentuala medie pentru sezon - preconizat............................13,9%

Economie energie termica - preconizat.......................................131,72 Gcal/an

Tarif energie termica (tarif de referința pt.populatie TVA inclus)...391,74 Lei Economie financiara - preconizata (TVA inclus)....................51.599,99 Lei/an

DIAMETRU

LUNGIME

PIERDERE SPECIFICA dT= (55 + 40J/2-6

PIERDERE TOTALA dT=40

DN (mm)

L(m)

W/m

W

350

0

17.55

0.00

300

0

17.97

0.00

250

0

15.64

0.00

200

168

16.07

2699.42

150

528

14.77

779750

125

468

12.53

5863.10

100

456

10.88

4960.82

80

402

10.27

4126.53

65

468

9.95

4658.47

50

300

8.49

2546.40

40

216

7.62

1645.27

32

660

6.65

4385.70

25

450

6.65

2992.50

20

0

5.35

0.00

PIERDERE TOTALA

4116

W

41675.73

ii'?

Acc+Racc

PEX

DN (mm)

L(m)

W/m

w

125

0

16.95

0.00

110

0

13.04

0.00

90

86

11.32

973.69

75

479

10.55

5051.53

63

400

9.61

3842.80

50

383

8.47

3242.86

40

250

8.23

2058.00

32

740

7.91

5854.88

25

1625

6.23

10120.50

20

0

5.26

0.00

PIERDERE TOTALA

3963

W

31144.27

[ ENERGIE kWh/ĂN

.272823.781

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.O2/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.R015588678

TOTAL PIERDERI ENERGIE INCALZIRE+ACC+RACC

TOTAL PIERDERI ENERGIE INCALZIRE+ACC+RACC

TOTAL ECONOMIE ENERGIE

INCALZIRE+ACC+RACC

TOTAL ECONOMIE ENERGIE

INCALZIRE+ACC+RACC

TOTAL ECONOMIE ENERGIE

INCALZIRE+ACC+RACC


ENERGIE MWh/AN ENERGIE Gcal/AN

272:82

jaa&Mi

Gcal/AN ÎPREGCHMIZAT

Gcal/AN ACTUAL

Gcal/AN

TEP/ANț*

389,01

520.73

131.72

13.07

toneCO2/AN

30.72


NOTAxonform laborator CET Arad pentru 1 Gcal produsa rezulta 0.23325 tone CO

Pierderi volumetrice de agent termic secundar pentru încălzire pentru sezonul de referința Oct. 2017 -sept.2018 este

Total volum agent termic pierdut..................................................948,00 mc/an

Tarif apa rece completare (TVA inclus)...........................................3,91 Lei/mc

Economie financiara - preconizata (TVA inclus)......................3.706,68 Lei/an

Pierderi volumetrice de agent termic secundar apa calda de consum pentru sezonul de referința Oct. 2017 - sept.2018 este

Total volum acc plecat din PT - actual....................................10.511,00 mc/an

Total volum acc facturata la consumator - actual.......................9.015,86 mc/an

Total volum acc pierdut - actual.................................................1.495,14 mc/an

Pierdere procentuala medie pentru sezon - actual...........................14,23 %

Pierdere procentuala medie pentru sezon - preconizat............................1 %

Economie apa calda consum - preconizat...................................1.390,03 mc/an

Tarif a.c.c.(tarif de referința pt.populatie TVA inclus)...................22,88 Lei

Economie financiara - preconizata (TVA inclus)....................31.803.89 Lei/an

Consum de energie electrica in punctul termic pentru sezonul de referința Oct. 2017 - sept.2018 este

Total consum energie electrica - actual....................................69,02 MWh/an

Tarif mediu consum energie electrica - actual(TVA inclus)...547,97 Lei/ MWh Total consum energie electrica - actual (TVA inclus)........37.820,89 Lei/an

Economie procentuala medie pentru sezon - preconizat................25 %

Economie financiara - preconizata (TVA inclus).................9.455,22 Lei/an

TOTAL ECONOMIE PRECONIZATA - 96.565,78 Lei/an

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr. J.02/ 830 /24.07.2D03 Codul fiscal nr.RO15588678

 • c)indicatori financiari, socioeconoinici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Ca urmare a necesității realizării obiectivului si ținând cont de factorii eficienta - eficacitate - economicitate, s-a propus adoptarea soluției in care costul estimativ pentru realizarea obiectivului este de 10.099.431,24 lei (valoare cu TVA) deoarece la aceasta valoare, raportul cost/beneficîu este unul pozitiv

 • d) Durata de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este estimata la 8 luni.

 • 6.4. ASIGURAREA CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE

întreaga lucrare de instalații de incalzire centrala s-a proiectat in conformitate cu prevederile Legea nr.10/1995, Normativului 19-2015, Normativului 113-2015, Normativului NP-058-02, Normativului NP-059-02, STAS 12400/1,2-86, si ISO 7162/77 inlocuit cu STAS 1730/89.

Prezentul proiect respecta cerințele principiului de calitate conform Legii 10/1995, privind calitatea in construcții si Normativului C56-02 pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor.

Conform acestor reglementari in proiectare si execuție este necesar sa fie respectate un număr de 7 cerințe care se refera la calitate.

A rezistenta mecanica si stabilitate;

B securitate la incendiu;

C igiena,sanatate si mediu inconj urător

D siguranța si accesibilitate in exploatare;

E protecția împotriva zgomotului;

F economie de energie si izolare termica

G utilizare sustenabila a resurselor naturale

Astfel a rezultat un set de categorii de exigente stabilite pe baza prevederilor romanești si străine,din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt următoarele:

A.REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE

Pentru asigurarea alimentării cu căldură și prepararea apei calde menajere se va prevedea un punct termic care se va amplasa într-o incapere de Ia parter clădire Atelier școala,prevăzută in acest scop.

Punctul termic va fi echipat cu următoarele utilaje:

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl,M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

 • - schimbătoare de căldură in placi, care vor asigura necesarul de căldură pentru încălzire și necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum;

 • - pompe montate pe conducta pentru circulația agentului de încălzire secundar, apă caldă 80° / 65 °C;

 • - vas de expansiune închis;

 • - pompă de circulație la preparare a.c.m.;

Probarea instalației, proba „la rece” se execută înainte de finisarea elementelor instalației.

Se închid complet toate armăturile de închidere și reglaj, se reglează supapele de siguranță de pe partea agentului secundar ,în concordanță cu presiunea de probă.

Proba de etanșeitate începe, în mod efectiv, după 3 ore de la punerea instalației sub presiune, conform normativelor și STAS-urilor: STAS 2250,125,1 12, H.G. 273/14.06.94 și C 56.

 • B. SECURITATE LA INCENDIU

Punctul termic se încadrează în categoria E de pericol de incendiu.

Se vor respecta normativele: 113, C 300, P 118, Ordinul 381/1219/M.C.

Executarea lucrărilor de sudură cu flacără deschisă în încăperi, se va realiza numai după evacuarea materialelor combustibile din zona de lucru.

între conductele de tur neizolate și materialele combustibile învecinate, se va asigura o distanță minimă de 5 cm.

La trecerea conductelor prin pereți și planșee combustibile, se va prevedea izolarea acestora cu materiale specifice,agrementate.

 • C. IGIENA,SANATATEA SI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Se va avea in vedere luarea de masuri pentru evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre de către instalațiile din punctul termic. De asemenea se vor asigura posibilități de cuartire si intretinere a instalațiilor,care sa împiedice apariția si dezvoltarea substanțelor nocive sau insalubre in încăperi.

Masuri care sa permită curățirea si întreținerea încăperilor:

- Dotarea cu mijloace de curățire a încăperilor Asigurarea accesibilității

Masuri care sa previna apariția si dezvoltarea unor bacterii infectioase:

Regim termic adecvat

Control periodic si dezinfectie Sistem de supraveghere

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr. J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

întreaga lucrare de instalații a modulelor termice se va executa în conformitate cu următoarele prescripții în vigoare: 113,1 36, C 4, C 15, STAS 2764, C 30.

 • D. SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Punctul termic va funcționa cu agent termic primar,apa fierbinte CET și se vor prevedea dispozitive automate de reglare, semnalizare etc.

Pentru asigurarea protecției instalațiilor și utilajelor din punctul termic și funcționarea lor în condiții de eficiență maximă în limitele parametrilor necesari, se va prevedea aparatură de măsură, control și automatizarea instalațiilor în conformitate cu normele CI și 136.

S-a mai avut în vedere:

 • - corelarea diametrelor cu puterea termică a schimbătoarelor de căldură;

 • - lipsa organelor de închidere pe conducta de siguranță racordată la vasul de expansiune;

 • - supapa de siguranță la modulul termic-agent secundar

 • - având în vedere importanța obiectivului s-a prevăzut o pompă de circulație pentru încălzire dublucorp;

 • - suprafețele elementelor de instalație accesibile vor fi fără muchii și colțuri tăioase, iar cele cu temperaturi mai ridicate se vor termoizola;

 • - se va împiedica accesul la părțile în mișcare ale utilajelor;

 • - se interzice accesul persoanelor neautorizate și neinstruite în punctul termic;

 • - măsurarea temperaturilor aerului exterior, ale agentului termic pe conductele de ducere și întoarcere, verifîcându-se corelarea acestora cu parametrii conform graficului de reglaj calitativ.

Se vor respecta următoarele STAS-uri și normative: STAS 7132, STAS 6793, STAS 2550, C 37, C 31, C 4, PE 216,1 12, C 56.

 • E. PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Desfășurarea activității se face prin asigurarea condițiilor de protecție la zgomot exterior.

Nivelul de zgomot echivalent interior datorat surselor de zgomot exterior de la instalațiile și utilajele din punctul termic proprie trebuie să nu depășească mai mult cu 5 dB(A) nivelul care se obține când nu funcționează utilajele.

Limitele admisibile ale nivelului de zgomot echivalent interior va fi de 75 dB(A).

Se va limita zgomotul produs de funcționarea instalației prin:

 • - limitarea vitezei apei în instalație sub 2 m/sec;

 • - limitarea nivelului de zgomot specific al robinetelor sub 35 dB(A);

 • - suporturi amortizoare pentru utilaje;

-limitarea vibrațiilor la nivel de vibrații admis.

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 724.07.2003 Codul fiscal nr.ROI 5588678

La proiectarea lucrării s-au respectat normele și normativele de protecție la zgomot STAS 10968/1, STAS 10009, STAS 6156, P 121, P 122.

 • F. ECONOMIA DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

în punctul termic s-au prevăzut schimbătoare de căldură in placi,care asigura randamente de transfer termic foarte ridicat si pierderi minime spre exterior.

Pompele au un randament minim de 70% sau consumuri minime de energie înglobată în elementele instalației.

Utilajele de vor proteja anticoroziv și izola termic.

„Randamentul” minim al termoizolației la conducte și aparate va fi de 75%, asigurându-se o pierdere minimă de căldură.

Reglarea srcinii termice se face in mod electronic,prin intermediul senzorilor de temperatura si a programatorului orar si saptamanal.

Contorizarea consumului de energie termica se face la nivel de agent termic primar,printr-un contor cu ultrasunete.

La întocmirea documentației s-au respectat prevederile normativelor 113,NP-058-02, C 142, DE 924, P 68, NP 200.

La execuție si exploatare se va respecta: normativul 113/1, NP-059-02, C 107, STAS 5838/1-6,1 36, în vederea unei bune funcționări a punctului termic.

 • G. UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Asigurarea utilizării sustenabile a resurselor naturale s-a realizat prin folosirea sistemului de încălzire de tip centralizat,pe baza de agent termic primar CET.

 • 6.5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

Finanțarea investiției se va realiza integral din surse ale bugetului local.

Eventual pot fi luate in calcul surse atrase de tip nerambursabil -guvernamentale.

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

„DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 4 Macul Roșu”

9

Mun. Arad, Zona Macul Roșu, jud. Arad

CONTRACT 290 /197 / 2018

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ARAD

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. B & B GEOTEH CONSULTING S.R.L.

B-dul. Gen. I. Dragalina nr. 24

300162 Timișoara

Iunie

2019

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

DALI — Modernizare rețele

9

termice aferente punctelor

termice PT 4 Macul Roșu”

9

Mun. Arad, Zona Macul Roșu, jud. Arad

CONTRACT 290 /197 / 2018

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ARAD

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. B &B GEOTEH CONSULTING S.R.L.

B-dul. Gen. I. Dragalina nr. 24

300162 Timișoara

ADMINISTRATOR^.. Jng. BOGDAN Ion Alex.

COLECTIV DE ELABORARE

ADMINISTRATOR:LUCRĂRI DE TEREN:

S.C. Xperience 3d Office S.R.L

B-dul. Revoluție, Nr 93 ,Ap 2, Jud Arad 0747/467 049

ÎNCERCĂRI ȘI ANALIZE DE LABORATOR:

S.C. CENCONSTRUCT S.R.L.

PRELUCRAREA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR, TEHNOREDACTARE:


Ing


. BOGDAN Geoi


eta


BORDEROU

A. PIESE SCRISE

 • 1. Foaie de capăt

 • 2. Colectiv de elaborare

 • 3. Borderou

 • 4. Studiu Geotehnic pentru „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 4 Macul Roșu”, Mun. Arad, Zona Macul Roșu, jud. Arad.

 • 5. REFERAT privind verificarea de calitate la cerința Af a proiectului, certificat de atestare tehnico-profesională pentru verificator proiecte Af.

  B. PIESE ANEXE

  • 1. ANEXA 1

  • 2. ANEXA 2


Plan de situație cu amplasarea lucrărilor geotehnice efectuate, fișe foraje geotehnice.

Buletine de analiză privind

caracteristicile fizice și mecanice.


B & B GEOTEH CONSULTING SRL O.R.C. J35/1627/2004

B-dul. Gen. I. Dragalina, nr. 24 C.U.I. RO- 16473129 300162 Timișoara                    Cont: RO81 RNCB 0255 1485 5905 0001

Tel. 0766 - 3.18344                   BCR, Sucursala TIMIȘOARA


STUDIU GEOTEHNIC

pentru

„DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 4 Macul Roșu” 9

Mim. Arad, Zona Macul Roșu, jud A


 • 1. INTRODUCERE

Prezentul Studiu Geotehnic a fost întocmit la solicitatei ^eneftdîai^uB-m baza Contractului nr. 290 / 197 / 2018, pentru întocmirea proiectuluH’DALl —

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 4 Macul Roșu”.

Amplasamentul este situat în Mun. Arad, Zona Macul Roșu, jud. Arad.

 • 2. PREVEDERI TEHNICE Șl CATEGORIA GEOTEHNICĂ A LUCRĂRII

Studiul geotehnic a fost întocmit conform următoarelor prevederi tehnice:

> Normativul NP 074/2014 - Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții;

1

 • > SR EN ISO 14688/1 - 2004 și SR EN ISO 14688/2-2005 -Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere; Partea 2: Principii pentru o clasificare;

 • > STAS 3300/1-85 și STAS 3300/2-85 - Teren de fundare. Principii generale de calcul. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe;

 • > Normativul NP 112-2014 - normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață;

 • > P 100/1-2013 - Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri;

 • > NORMATIV NP 126/2010 - Fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari;

 • > NE 0001-96: Cod de proiectare și execuție pentru construcții fundate pe pământuri cu umflări și contracții mari;

 • > CP 012/1 -2007 - Cod de practică pentru producerea betonului;

 • > LEGE nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural”;

Conform Normativului NP 074 / 2014 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”, se stabilește nivelul de risc geotehnic, pentru infrastructura construcțiilor, conform Tabelului 1:

Tabelul 1

Factori de influență

Caracteristici ale amplasamentului

Punctaj

Condiții de teren

Terenuri medii

3

Apa subterană

Fără epuizmente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanță

Normală

3

Vecinătăți

Fără riscuri

1

TOTAL PUNCTAJ

8

La punctajul stabilit pe baza celor 4 (patru) factori se adaugă două puncte corespunzătoare zonei seismice de calcul a amplasamentului, deoarece pentru Arad accelerația terenului pentru proiectare este (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) ag = 0,20 g.

Rezultă un total de 10 (zece) puncte, ceea ce încadrează lucrarea din punct de vedere al riscului geotehnic în tipul „MODERAT”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2”.

 • 3. DATE GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL

3.1. Geologia și geomorfologia zonei

Amplasamentul este situat în Mun. Arad, Zona Macul Roșu, jud. Arad.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Câmpia Aradului este situată între Munții Zarandului și albiile Ierului și Mureșului Mort, în continuarea Câmpiei Crișurilor la sud de linia localităților Pâncota, Caporal Alexa, Olari, Șimand și Sânmartin până în valea Mureșului între Păuliș și Pecica. Spre rama muntoasă are altitudini de aproape 120 m, iar în vest puțin peste 100 m. La poalele munților Zarandului se distinge o fâșie de câmpie piemontană care nu ajunge pană la Mureș și care trece treptat într-o fâșie ceva mai joasă (puțin peste 100 m) cu caractere de câmpie de divagare vizibilă la Curtici. Ca urmare a extinderii conului de dejecție al Mureșului, Câmpia Aradului este formată din pietrișuri, nisipuri și argile.

La est de Arad apar loessuri și depozite loessoide, iar în împrejurimile localității Curtici, nisipuri eoliene cu relief de dune fixate.

Depozitele cuatemare, cele care constituie terenurile de fundare, sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formațiuni:

 • •  aluvionare - aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;

 • •  gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de "ramă" a depresiunii;

 • •  cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) - reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

 • 3.2. Rețeaua hidrografică

Mureșul este un râu, care curge în România și Ungaria, în lungime de 789 km și se varsă în Tisa. Mureșul izvorăște din Munții Hășmașu Mare, străbate Depresiunea Giurgeu și Defileul Deda - Toplița, traversează Transilvania separând Podișul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-lulia - Turda, în Carpații Occidentali separă Munții Apuseni de Munții Poiana Ruscă, străbate Dealurile de Vest, Câmpia de Vest trecând prin municipiul Arad spre Ungaria, unde se varsă în râul Tisa. Pentru 22,3 km râul marchează frontiera româno-ungară.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting 3 categorii de apă subterană:

 • - apă freatică cantonată și cu circulația în aluviunile recente din lunca pârâielor din zonă, la adâncimi relativ reduse, de 1,00...2,00 m și care este în strânsă legătură cu volumul precipitațiilor;

 • - apă subterană freatică cantonată și cu circulația în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10,00... 15,00 m;

 • - apă subterană de adâncime medie și mare.

 • 3.3. Adâncimea de îngheț

Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 70 cm ... 80 cm, conform STAS 6054-77.


 • 3.4 Clima și regimul pluviometric

Factorii climatici determină existența unui climat temperat continental moderat, cu influențe mediteraneene și oceanice, specific zonelor de câmpie.

Condițiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii parametrii:

> Temperatura aerului:

o Media lunară minimă: -1,2°C - Ianuarie;

o Media lunară maximă: +21,5 °C - Iulie, August;

o Temperatura minimă absolută:

-35,53°C;

+42,5°C;

+10,7°C;


o Temperatura maximă absolută:

o Temperatura medie anuală:

> Precipitații:

o Media anuală:

600...700 mm.


 • 3.5 Regimul eolian

Principalele vânturi care bat în județ sunt: Vântul de Vest și Austrul. Vântul de vest este determinat de anticiclonul Azorelor; vara bate de la nord-vest, iar iarna, de la sud-vest. Este un vânt călduț și umed care provoacă precipitații abundente în lunile mai și iunie. Austrul bate de la sud-vest, dinspre Marea Adriatică și se simte în toate anotimpurile. Vara este cald și uscat “Sărăcilă”, în vreme ce iarna aduce umezeală și moderează temperatura.

 • 3.6 Seismicitatea zonei zonei

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) este ag = 0,20 g, iar perioada de colț este Tc = 0,70 sec, conform figurilor de mai sus.

 • 4. CERCETĂRI GEOTEHNICE ȘI STRATIFICAȚIA TERENULUI

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat 2 (două) foraje geotehnice F 1, F 2 cu diametrul de 5”, până la adâncimea de -4,00 m de la suprafața terenului. Pe parcursul executării forajelor s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanelor stratigrafice ale acestora.

In ANEXA 1, pe planul de situație, sunt prezentate pozițiile în amplasament ale lucrărilor geotehnice efectuate pe teren.

Programul de investigații geotehnice a urmărit stabilirea următoarelor elemente semnificative din punct de vedere geotehnic ale amplasamentului:

 • > Identificarea succesiunii stratigrafice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament;

 • > Determinarea poziției nivelului hidrostatic al apelor subterane;

 • > Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament, prin analize și încercări de laborator;

 • > Concluzii și recomandări privind condițiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul cercetat.

Pentru atingerea acestor obiective au fost recoltate din foraje un număr de 4 (patru) probe de pământ tulburate.

Asupra probelor de pământ recoltate din forajele geotehnice efectuate s-au efectuat următoarele analize și determinări de laborator:

 • > Analiza granulometrică a pământurilor;

 • > Determinarea uraidităților naturale (w) și a timidităților limită de plasticitate (wi„ wp);

 • > Stabilirea consistenței pământurilor prin determinarea indicilor de consistență și de plasticitate (Ic, Ip);

Rezultatele tuturor determinărilor și analizelor efectuate în laborator sunt prezentate în Fișele de foraj F 1, F 2 și în buletinele de analiză prezentate în ANEXA 2.

Clasificarea tipurilor de pământ din amplasamentul investigat s-a efectuat conform normativului SR EN ISO 14688/1 și SR EN ISO 14688/2 intitulat CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI GEOTEHNICE - IDENTIFICAREA ȘI CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR și a standardelor geotehnice în vigoare.

Valorile parametrilor fizico-mecanici prezentați în fișele forajelor pe un fond verde, sunt valori preluate din STAS 3300/1 -85, Anexa C.

Stratifîcația terenului de fundare din amplasament este următoarea:

FORAJUL F 1

±0,00 m.. .-0,20 m - Sol vegetal;

 • - 0,20 m.. .-0,50 m - Umplutură;

 • - 0,50 m.. .-1,90 m - Argilă prăfoasă, maronie, vârtoasă;

-1,90 m...-4,00 m - Argilă prăfoasă, gălbuie;

 • - 4,00 m.. .în jos - Stratul continuă.

FORAJUL F 12

±0,00 m.. .-0,20 m - Sol vegetal;

 • - 0,20 m.. .-1,90 m - Nisip prăfos cu intercalații de argilă prăfoasă, maroniu;

 • - 1,90 m.. .-4,00 m - Argilă prăfoasă, gălbuie;

 • - 4,00 m.. .în jos - Stratul continuă.

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pachete de pământuri coezive și necoezive. Pământurile coezive din amplasament sunt formate din argile prăfoase, aflate în stare de consistență vârtoasă cu plasticitate mare și foarte mare. Pământurile necoezive sunt formate din nisipuri prăfoase.

Cota de fundare minimă recomandată este Dr = -0,90 m de la suprafața actuală a terenului sistematizat.

Terenul de fundare format din pământuri coezive se caracterizează prin următorii parametrii geotehnici medii determinați pe baza încercărilor efectuate și conform STAS 3300/1-85 - ANEXA C, tabelele 8 și 9:

> Greutate volumică

Y = 18,6 kN/m3

 • > Indicele porilor

 • > Porozitatea

e = 0,73

n = 42,0 %

> Umiditatea naturală

w = 21,6%

 • > Indice de plasticitate

 • > Indice de consistență

 • > Modul de deformație edometric

 • > Unghi de frecare interioară

 • > Coeziune specifică

Ip = 41,0%

Ic = 0,98

M2j = 9.000 kN/m2

0 = 15°

c - 35 kN/m2.

 • 5. APA SUBTERANĂ

Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajelor efectuate. Sunt posibile și acumulări de apă meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor. Acest nivel de apă din suprafața terenului prezintă caracter temporar.

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observații asupra fluctuațiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitații, etc).

Luând în considerare prescripțiile CP 012/1-2007, referitoare la clasa de expunere a construcțiilor în condițiile de mediu se consideră că betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură se încadrează în clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), conform Tabelul 1 din CP 012/1-2007 intitulat COD DE PRACTICĂ PENTRU PRODUCEREA BETONULUI pentru fundațiile situate în interiorul construcțiilor.

Pentru fundațiile perimetrale conform Tabelului la din CP 012/1-2007,

superioară de beton poate fi înlăturat prin lucrări suplimentare de hidroizolații și termoizolații.

Prin adoptarea lucrărilor suplimentare de termoizolații și hidroizolații la fundațiile perimetrale, pentru realizarea elementelor de infrastructură, recomandăm o clasă minimă de beton C 16/20, corespunzătoare clasei de expunere XC 2, conform Tabelului F.l.l, din Normativul CP 012/1-2007.

 • 6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

  • 6.1 Totalul de 10 (zece) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2013 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”, pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrării încadrează terenul de fundare din amplasamentul cercetat în tipul de risc „MODERAT”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2”.

  • 6.2 Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat 2 (două) foraje geotehnice F 1, F 2 cu diametrul de 5”, până la adâncimea de -4,00 m de la suprafața terenului. Pe parcursul executării forajelor s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanelor stratigrafice ale acestora.

  • 6.3 Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pachete de pământuri coezive și necoezive. Pământurile coezive din amplasament sunt formate din argile prăfoase, aflate în stare de consistență vârtoasă cu plasticitate mare și foarte mare. Pământurile necoezive sunt formate din nisipuri prăfoase.

Cota de fundare minimă recomandată este Df = -0,90 m de la suprafața actuală a terenului sistematizat.

 • 6.4 Terenul de fundare format din pământuri coezive se caracterizează prin următorii parametrii geotehnici medii determinați pe baza încercărilor efectuate și conform STAS 3300/1-85 - ANEXA C, tabelele 8 și 9:

> Greutate volumică            y=18,6kN/m3

 • > Indicele porilor                  e = 0,73

 • > Porozitatea                    n = 42,0 %

 • > Umiditatea naturală            w = 21,6 %

 • > Indice de plasticitate             Ip = 41,0 %

 • > Indice de consistență            Ic = 0,98

 • > Modul de deformație edometric M2-3 = 9.000 kN/m2

 • > Unghi de frecare interioară       0 = 15°

 • > Coeziune specifică              c = 35 kN/m2.

 • 6.5 Capacitatea portantă a terenului de fundare determinată conform NP 112-2014, pentru o fundație cu lațimea B=l,00 m și o cotă de fundare Di=-2,00 m este:

Pconv ==   290,00 kPa;

Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundațiilor, precum și în cazul unor încărcări aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacităților portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3.3.1 și 4.2.1 din STAS 3300/2-85, respectiv ANEXA D din normativul NP 112-2014.

 • 6.6 Umpluturile de sub pardoseli, trotuare și platforme betonate se vor executa fie din pământuri lipsite de potențial de contracție-umflare, fie din PUCM stabilizate, sau dintr-un amestec de pământ local cu materiale granulate în proporție de 50 % ... 50 %.

 • 6.7 Luând în considerare prescripțiile CP 012/1-2007, referitoare la clasa de

expunere a construcțiilor în condițiile de mediu se consideră că betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură se încadrează în clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), conform Tabelul 1 din CP 012/1-2007 intitulat COD DE PDACTTCĂ PF1VTPTT T>T>nnTTrl17T>r’A dvtmvtttt t -----

Pentru fundațiile perimetrale conform Tabelului la din CP 012/1-2007, betoanele din elevații sunt supuse înghețului și contactului cu ploaia, iar din aceste condiții clasa de expunere este XC4 + XF1, Acest neajuns de clasă superioară de beton poate fi înlăturat prin lucrări suplimentare de hidroizolații și termoizolații.

Prin adoptarea lucrărilor suplimentare de termoizolații și hidroizolații la fundațiile perimetrale, pentru realizarea elementelor de infrastructură, recomandăm o clasă minimă de beton C 16/20, corespunzătoare clasei de expunere XC 2, conform Tabelului F.l.l, din Normativul CP 012/1-2007.

 • 6.8 Eventualele lucrări de săpături, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa cu respectarea normativului C 169 - 88 intitulat „NORMATIV PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE PENTRU REALIZAREA FUNDAȚIILOR CONSTRUCȚIILOR CIVILE ȘI INDUSTRIALE”.

Din punctul de vedere al rezistenței la săpare, (Indicator de norme de Deviz TS/1981) pământurile se pot încadra astfel:

 • > Săpătură manuală       - teren tare

 • > Săpătură mecanică       - teren categoria II.

Se recomandă sistematizarea atentă a zonei din punct de vedere a colectării apelor meteorice, pentru ca infiltrația apelor meteorice în terenul de fundare să nu afecteze în timp caracteristicile fîzico-mecanice ale acestuia.

 • 6.9 Dacă la efectuarea săpăturilor se vor constata nepotriviri față de cele menționate în prezentul referat, acestea vor fi aduse în timp util la cunoștință proiectantului cât și elaboratorului studiului geotehnic.

6.10 Pe timpul executării săpăturilor și turnării betonului în fundații, se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea stabilității pereților săpăturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate, dacă este cazul.

Verificator Af: Dr. Ing. BOGDAN Ion Alex.

B-dul. Gen. I. Dragalina, nr. 24 - Timișoara

Mobil: 0766-318 344


REFERATPrivind verificarea de calitate la cerința Af a proiectului

STUDIU GEOTEHNIC pentru

„DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor ter Mun. Arad, Zona Macul Roșu, jud. Ars

Faza D.T.A.C.+P.T.+D.D.E. și face obiectul Contractului Ar. 290 / 197 / 2018

 • 1. Date de identificare

 • • Proiectant de specialitate: S.C. B & B GEOTEH CONSULTING S.R.L.

 • • Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD

 • • Amplasament: Mun. Arad, Zona Macul Roșu. jud. Arad

 • • Data prezentării proiectului pentru verificare:4rT,.06.2019

 • 2. Caracteristici principale ale proiectului

STUDIUL GEOTEHNIC CUPRINDE:

 • • STUDIU GEOTEHNIC cu datele generale referitoare la amplasament, lucrările de investigare geotehnică efectuate, BULETINE DE ANALIZĂ și interpretarea rezultatelor încercărilor de investigare geotehnică, concluzii și recomandări privind terenul de fundare;

 • • Anexe grafice și tabelare: Plan de situație cu amplasarea lucrărilor geotehnice efectuate, fișe foraje geotehnice, buletine de analiză privind caracteristicile fizice și mecanice.

 • 3. Documente prezentate la verificare:

 • • Memoriu tehnic în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate:

STUDIU GEOTEHNIC - Contract cadru nr. 290 /197 / 2018

 • • Caietele de sarcini:

 • • Breviar de calcul:

 • • Planșele cu soluția proiectată:

 • • Alte documente: Plan de situație cu amplasarea lucrărilor geotehnice efectuate, fișe foraje geotehnice, buletine de analiză privind caracteristicile fizice și mecanice.

 • 4. Observații și recomandări

STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde din punct de vedere al exigențelor impuse de legislația de specialitate în vigoare și îndeplinește condițiile tehnice și de calitate necesare.

 • 5. Concluzii finale

STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde scopului solicitat furnizând elementele geotehnice necesare întocmirii documentației tehnice pentru: „DALI — Modernizare r termice PT 4 Macul Roșu”, Mun. Arad, Zona Macul Roșu, jud.

Am primit, INVESTITOR


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI/5i7;

’ f\O‘t

?3t

?4-\


ProfesieATESTAT

Pentru compctcnța^^^Z^^/g^T^^/TS^7 în domeniile: ..........................„.................,—i.........


Comisia de examinare Nr. ./£.   1

jawcMmeA pl -

^rrAhr 7?^50Z>O^9<?5G0' >rT—


Semnătura titularului ...I


Data eliberării:                  ............

Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare tehi Legii nr. 10/5995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulteri<


Seria B Nr.


tis în baza


Prezenta legitimație va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit valabilitatea

până lâ             xf

Prelungit valabilitatea

.„UA'7-A

Prelungit valabilitatea

până Ia.......

■^^XhU--.

x    .............................

s//

Prelungit valabilitatea

până Ia...................

Prelungit valabilîtăfeai^z'

....

până Ia......

--

7

Prelungit valabilitatea

până Ia.


LEGITIMAȚIE


Seria B. Nr. 07222


ANEXA 1


B & B GEOTEH CONSULTING SRL B-dul. Gen. I. Dragalina, nr. 24


Șantierul:       Jud. Arad, Mun. Arad, Zona Macul Roșu

Poziția:       CONFORM PLANULUI DE SITUAȚIE

început la: 17.04.2019

Terminația: 17.04.2019


Executant foraj: S C. B&B GEOTEH CONSULTING S.R.L.

FOR-01Verificat


Pag. 1/1


Caracterizarea pământului din strat conform SR EN ISO 14688-1 și SR EN ISO 14688-2

Sol vegetal

Umplutură

Argilă prăfoasă, maronie, vârtoasă

Coloana

Stratifi-cației

'•P: '

- V': -

’;-V-J

Adâncimea forată, grosimea stratului

Proba

Pânze de apă și umiditatea pământului

Granulozitate

Greutatea volumică

Indicele porilor

Porozitatea

Umiditatea naturală

Limita supcrioar de plasticitate

Limita inferioari de plasticitate

Indice de plasticitate

Indice de consistență

Grad de îndesare

Modul cdomctrk

Unghi de frecare int.

Coeziunea specifică

Rezistența la penetrare con

Pietriș mare 20...70 mm

Pietriș mic 2...20 mm

Nisip 0.05...2 mm

o

£ °:

* S

O

Argilă < 0.005 mtn

nr. probei

1T

adâncimea

adâncimea

-0.20

-0.50

-1 90

grosimea

0.20

0.30

1 40

borcan

-1.20

Ștuț

%

%

%

10

%

54

%

36

Y kN/mc

18.6

e

0.73

n

%

42.0

W

%

21.6

WL %

61.7

Wp

%

20.7

Ip %

41.0

k

0.98

Id

M2.j kPa

9000

o grad

15.0

C kPa

35,0

Rpc daN/ cm2

Argilă prăfoasă, gălbuie

2T

-3.00

7

59

34

18.6

0.67

40.0

17.5


B & B GEDTEH CONSULTING SRL B-DUL. GEN. I. DRAGALINA, NR. 2-4

Șantierul:       Jud. Arad, Mim. Arad, Zona Macul Roșu

Poziția.       CONFORM PLANULUI DE SITUAȚIE

Executant foraj: S.C. B&B GEOTEH CONSULTING S.R.L.                                                                   '"«P",a. t 7_^019

Beneficiar:      Municipiul Arad                                                                           __________________________Terminația. 17.04.2019 .......

Caracterizarea pământului din strat conform SR EN ISO 14688-1 și SR EN ISO 14688-2

Coloana

Stratifi-cației

Adâncimea forată, grosimea stratului

Proba

Pânze de apă și umiditatea pământului

Granulezi tate

Greutatea volumică

Indicele porilor

Porozitatea

Umiditatea naturală

Limita superioar de plasticitate

Limita inferioară de plasticitate

Indice de plasticitate

Indice de consistență

Grad de îndesare

’C

1

1

Unghi de frecare int.

Coeziunea specifică

Rezistența la penetrare con

Pietriș mare 20...70 mm

Pietriș mic 2„.20mm

Nisip 0.05...2 mm

Praf

0.005..0.05

Argilă < 0.005 mml

nr.

probei

adâncimea

adâncimea

grosimea

borcan

ștuț

%

%

%

%

%

Y kN/mc

e

n

%

\v

%

WL %

Wp %

k

%

k

k

M2.3 kPa

grad

c kPa

Rpc daN/ cm2

Sol vegetal

-0 20

0.20

Nisip prăfos cu intercalării de argilă prăfoasă, maroniu

-1 90

1.70

1T

-1.20

19

45

34

2

18.8

0.59

37.0

12.7

9500

20.0

14.6

Argilă prăfoasă, gălbuie |||||

__2J0__

2T

-3.00

12

60

28

18.6

0.68

41.0

18.2

Verificat

FOR-01

Pag. 1/t


ANEXA 2


Sediu sooiol: Str. Sirclon Bârnuțiu nr. 9. Cerși - J ud. Sctu Mere Punct de lucru: Str.Mirceo Cei Bătrân, NT.l 19D, timișoara e-ntaS: cenconstruct ©yahoo.com - Tel: +40 745.026.663


TUV

AUSTRIA


C£RT FltO


VARIAȚIA UMIDITĂȚII Șl A LIMITELOR DE PLASTICITATE CU ADÂNCIMEA / MOISTURE CONTENT AND CONSISTENCY LIMITS VARIATION WITH DEPTH Conform/According to STAS 1913/1 - 82 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Gradul II - Aut nr./Aut. No.3413/30.10.2018 BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.035 / 24.06.2019


Obiect: Loc. Arad, Zona Macul Roșu - DALI, jud. Arad


Foraj:       F1


Adâncime / Depth

mj

tel

m2 tel

m3 tel

Umiditatea / Moisture content w (%]

1,20 m

136,7

119,8

41,6

21,6       ______

3,00 m

158,6

143,5

57,4

17,5


Lucrat: ing. Alina LUPU


Șef laborator: ing. Lucian FECHETE
BUL-UMD-01

Pag. 1/1
DETERMINAREA GRANULOZITĂȚII PĂMÂNTURILOR PRIN METODA SEDIMENTĂRII I PARTICLE SIZE ANALYSIS FOR SOILS BY SEDIMENTATION Conform/According to SR EN ISO 14688-2 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Gradul II - Aut. nr./Aut. No.3413/30.10.2018 BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.036 / 24.06.2019


Obiect: Loc. Arad, Zona Macul Roșu - DALI, jud. Arad


Foraj: F 1


Adâncime: -1,20 m


Diagrama distribuției granulometrice/ Granulometric curveArgilă / Clay

d < 0,002

CI [%]

36

Praf fin / Fine Silt

0,002 < d < 0,0063

FSi [%]

15

Praf mijlociu / Medium Silt

0,0063 < d < 0,02

MSi [%]

22

Praf mare / Coarse Silt

0,02 < d < 0,063

CSi [%]

17

Nisip mic / Fine Sand

0,063 < d < 0,2

FSa [%]

10

Nisip mijlociu / Medium Sand

0,2 <d< 0,63

MSa [%]

0

Nisip mare / Coarse Sand

0,63 < d < 2

CSa [%]

0

Pietriș mic / Fine Gravei

2 < d < 6,3

FGr [%]

0

Pietriș mijlociu / Medium Gravei

6,3 < d < 20

MGr [%]

0

Pietriș mare / Coarse Gravei

20 < d < 63

CGr [%]

0


Argilă / Clay

d < 0,002

CI [%)

36

Praf/Silt

0,002 < d < 0,063

Si [%]

54

Nisip / Sand

0,063 < d < 2

Sa[%]

10

Pietriș / Gravei

2 < d < 63

Gr [%]

0


BL-SED-01


DENUMIRE PAMANT / SOIL TYPE ARGILĂ PRĂFOASĂ / SILTY CLAY - siCILucrat: ing. Alina LUPU

Șef laborator: ing. Lucian FECHETE


Pag. 1/1Sediu sociot Str. Simian B-5rnu*5u ne 9. Cărei - Jud. Satu Mare Punct de lucru: Str. MIrcea Cel Bâtrân. Nr.l 19D, Timișoara e-maO: cenconstruct Syahoo.com • "ei: +40 "45.C26.663


TUV

AUSTRIA


CERPiMED ss »:>»♦■ c-xmuu ne. < ew- «5*


DETERMINAREA GRANULOZITĂȚII PĂMÂNTURILOR PRIN METODA SEDIMENTĂRII / PARTICLE SIZE ANALYSIS FOR SOILS BY SEDIMENTATION Conform/According to SR EN ISO 14688-2 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Gradul II - Aut. nr./Aut. No.3413/30.10.2018 BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.037 / 24.06.2019


Obiect: Loc. Arad, Zona Macul Roșu - DALI, jud. Arad


Foraj: F 1


Adâncime: -3,00 m


Diagrama distribuției granulometrice / Granulometric curveArgilă / Clay

d < 0,002

CI [%]

34

Praf fin / Fine Silt

0,002 < d < 0,0063

FSi [%]

13

Praf mijlociu / Medium Silt

0,0063 < d < 0,02

MSi [%]

26

Praf mare / Coarse Silt

0,02 < d < 0,063

CSi [%]

20

Nisip mic / Fine Sand

0,063 < d < 0,2

FSa [%]

7

Nisip mijlociu / Medium Sand

0,2 < d < 0,63

MSa [%]

0

Nisip mare / Coarse Sand

0,63 < d < 2

CSa [%]

0

Pietriș mic / Fine Gravei

2 < d < 6,3

FGr[%]

0

Pietriș mijlociu / Medium Gravei

6,3 < d < 20

MGr [%]

0

Pietriș mare / Coarse Gravei

20 < d < 63

CGr [%]

0


Argilă / Clay

d < 0,002

CI [%]

34

Praf/Silt

0,002 < d < 0,063

Si [%]

59

Nisip/Sand

0,063 < d < 2

Sa[%]

7

Pietriș / Gravei

2 < d < 63

Gr [%]

0


BL-SED -01


DENUMIRE PAMANT / SOIL TYPE ARGILĂ PRĂFOASĂ / SILTY CLAY - siCIPag. 1/1Sediu social: Str. Simian BOmuîiu nr. 9, Care’ - Jud. Scrtu Mate Punct de lucru: Str. Mircoa Col Sâtrân. Nr.i 19D, Timișoara e-mail: cenconstructSyahoo.com - Tel: +40 745.026.563


TUV

AUSTRIA


CERT? FI EO o


DETERMINAREA LIMITELOR DE PLASTICITATE / CONSISTENCY LIMITS TESTS

Conform/According to STAS 1913/4 - 86 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Gradul II - Aut. nr./Aut. No.3413/30.10.2018 BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.038 / 24.06.2019


Obiect: Loc. Arad, Zona Macul Roșu - DALI, jud. Arad


Foraj: F1 Adâncime: -1,20 m


U.M.

1

2

3

m 1

g

24,3

24,5

23,2

m 2

9

18,6

18,3

17,3

m 3

g

8,9

8,1

7,8

wL

%

58,6

60,5

62,2

Nr de lovituri/No. of blows

-

50

33

21


Tipul pământului: Argilă prăfoasă


U.M.

1

m 1

g

32,1

m 2

g

29,1

m 3

g

14,8

Wp

%

20,7U.M.

1

m 1

g

136,7

m 2

g

119,8

m 3

g

41,6

w

%

21,6


Umiditatea naturală / Moisture content:

Limita superioară de plasticitate / Liquid limit: Limita inferioară de plasticitate / Plastic limit: Indicele de plasticitate / Plasticity index: Indicele de consistență / Consistency index:

Indicele de lichiditate / Liquidity index:


wL = wP = IP = Ic ~ II =


21,6

61,7

20,7 41,0 0,98 0,02


% % % %


BL-LIM-01


Lucrat: ing. Alina LUPU

Șef laborator: ing. Lucian FECHETE


Pag. 1/1


))Sediu social: Str. $.:rrion Sâmutiu nr. 9. Corel - Jud. Sctu L-tare Punct de lucru: Str. Ltircea Cel Sdtrân. Nr.l 19D, Timișoara e-mcil: cenconstruct 5yahoo.com • Tel: +40 745.025.663


TUV

AUSTR IA


GER 0.-1 tC v«»s»x;


VARIAȚIA UMIDITĂȚII Șl A LIMITELOR DE PLASTICITATE CU ADÂNCIMEA / MOISTURE CONTENT AND CONSISTENCY LIMITS VARIATION WITH DEPTH Conform/According to STAS 1913/1 - 82 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Gradul II - Aut. nr./Aut. No.3413/30.10.2018 BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.039 / 24.06.2019


Obiect: Loc. Arad, Zona Macul Roșu - DALI, jud. Arad


Foraj:       F 2


Adâncime / Depth

mi fel

m2 |g]

m3

Isl_____

Umiditatea / Moisture content w [%]

1,20 m

250,4

228,3

54,9

12,7

3,00 m

172,2

154,5

57,4

18,2Lucrat: ing. Alina LUPU Șef laborator: ing. Lucian FECHETE
BUL-UMD-01


s.<

cenconDETERMINAREA GRANULOZITĂȚII PĂMÂNTURILOR PRIN METODA CERNERII/PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS BY SIEVING Conform/According to SR EN ISO 14688-2 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Gradul II - Aut. nr./Aut. No.3413/30.10.2018 BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.040 / 24.06.2019

Obiect: Loc. Arad, Zona Macul Roșu - DALI, jud. Arad


Forajul: F 2


Adâncime: -1,20m


g        CI

Diagrama distribuției granulometrice / Granulometric curve

FSi      MSi      CSi      FSa     MSa     CSa     FGr MGr

Argilă / Clay

d < 0,002

CI [%]

2

Praf fin / Fine Silt

0,002 < d < 0,0063

FSi [%]

2

Praf mijlociu / Medium Silt

0,0063 < d < 0,02

MSi [%]

8

Praf mare / Coarse Silt

0,02 < d < 0,063

CSi [%]

24

Nisip mic / Fine Sand

0,063 < d < 0,2

FSa [%]

12

Nisip mijlociu / Medium Sand

0,2 <d< 0,63

MSa [%]

16

Nisip mare / Coarse Sand

0,63 < d < 2

CSa [%]

17

y)   IUU,U ’

<1>

r

■ 4

Pietriș mic / Fine Gravei

2 < d < 6,3

FGr [%]

9

I 80,0 ■ 3

i

1

1

r

L

Pietriș mijlociu / Medium Gravei

6,3 < d < 20

MGr [%]

10

i

1

i

Pietriș mare / Coarse Gravei

20 < d < 63

CGr [%]

0

°    /U,U •

O

£   60,0 ■

5    50,0 ■

£   40,0 •

|   30,0 •

□    20,0 ■

§   10,0 ■

o

1

1

f

1

-

i

i

h

1

[

1

l

1

Jf

r’

!

I

L

il

1

1

!

i

L_

i

Argilă / Clay

d < 0,002

CI [%]

2

1

4—

1

1

i

|

L

4

r

4

i

Praf/Silt

0,002 < d < 0,063

Si [%]

34

2     0,0J

---------- --fi 1 f---------■------------■ * * M---------■------------B------------1

02       0.0063q,010 0.020        0.0630,100 0.200        0.6301 000 2000        6-3°Q0,000

Diametrul particulelor/Particle's diameter [mm]

Nisip / Sand

0,063 < d < 2

Sa[%]

45

U,OU1

S

c ra

O

Pietriș / Gravei

2 < d < 63

Gr [%]

19

Lucrat: ing. Alina LUPU <■'"' Șef laborator: ing. Lucian FECHETE

DENUMIRE PAMANT / SOIL TYPE NISIP PRĂFOS / SILTY SAND - siSa —.—-------------

BL-CER-01                                                                                           -   •                                        pag 1Z1


Sediu socictf Str. Slmton BOmutiu nr. 9, Corei • Jud. Salu Mare Punct de lucru: Str. Mîrcea Cel Bâtrân, NrJ 19D, Tim*.oarc e-ma8: cenconstrucrS.-yahoo.com • Tet *40 745.026.663

TU'/

AUSTRIA


CERT i?ltO


DETERMINAREA GRANULOZITĂȚII PĂMÂNTURILOR PRIN METODA SEDIMENTĂRII / PARTICLE SIZE ANALYSIS FOR SOILS BY SEDIMENTATION

Conform/According to SR EN ISO 14688-2 - Laborator autorizat/Authorized laboratory- Gradul II - Aut. nr./Aut. No.3413/30.10.2018

BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 49.041 / 24.06.2019

Obiect: Loc. Arad, Zona Macul Roșu - DALI, jud. Arad


Foraj: F 2


Adâncime: -3,00 m


Diagrama distribuției granulometrice / Granulometric curveArgilă / Clay

d < 0,002

CI [%]

28

Praf fin / Fine Silt

0,002 <d< 0,0063

FSi [%]

10

Praf mijlociu / Medium Silt

0,0063 < d < 0,02

MSi [%]

26

Praf mare / Coarse Silt

0,02 <d< 0,063

CSi [%]

24

Nisip mic / Fine Sand

0,063 < d < 0,2

FSa [%]

12

Nisip mijlociu / Medium Sand

0,2 < d < 0,63

MSa [%]

0

Nisip mare / Coarse Sand

0,63 < d < 2

CSa [%]

0

Pietriș mic / Fine Gravei

2<d<6,3

FGr [%]

0

Pietriș mijlociu / Medium Gravei

6,3 < d < 20

MGr [%]

0

Pietriș mare / Coarse Gravei

20 < d < 63

CGr [%]

0


Argilă / Clay

d < 0,002

CI [%]

28

Praf/Silt

0,002 < d < 0,063

Si [%]

60

Nisip / Sand

0,063 < d < 2

Sa[%]

12

Pietriș / Gravei

2 < d < 63

Gr [%]

0


Lucrat: ing. Alina LUPU            '

Șef laborator: ing. Lucian FECHETE

DENUMIRE PAMANT / SOIL TYPE __________________________ARGILĂ PRĂFOASĂ / SILTY CLAY - siCI BL-SED-01

Pag. 1/1


S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L._____

310012 Arad, B-dul St. Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,ap 8, tel (+40) 721 364 980 înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02/ 830 /24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

TABEL COMPARATIV VALORI DEVIZE

DALI - MODERNIZARE REȚELE TERMICE AFERENTE PUNCTELOR TERMICE PT 5 GRĂDIȘTE, PT 2 LAC, PT 4 MACUL ROȘU, PT PASAJ, PT 6 V, PT OCSKO TEREZIA

PUNCT TERMIC : P.T. 4 MACUL ROȘU

VARIANTA 1 - RECOMANDATA

VARIANTA 2.

DEVIZ

Varianta 1 Valoare Lei exclusiv TVA

Varianta 1 Valoare Lei inclusiv TVA

Varianta 2

Valoare Lei exclusiv TVA

Varianta 2 Valoare Lei inclusiv TVA

Deviz general - Total

8,486,917.01

10,099,431.24

7,452,717.67

8,868,734.03

Din care C + M

6,258,733.84

7,447,893.27

5,488,388.33

6,531,182.11

Devizul pe obiect nr.OB.l

29,983.07

35,679.86

29,983.07

35,679.86

Devizul pe obiect nr.OB.2

5,507,569.34

6,554,007.52

4,713,311.45

5,608,840,62

Devizul pe obiect nr.OB.3

461,394.22

497,738.56

461,394.22

497,738.56

Devizul pe obiect nr.OB.4

1,020,882.00

1,214,849.58

952,098.00

1,132,996.62

întocmit:

ing. FAZAKAS TIBERIU

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP

8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal

nr.ROI 5588678

proiect nr.:

3/2019

Beneficiar:     .....

Municipiul Arad

faza: D.A.L.I.

denumire „DAU — Modernizare rețele proiect: termice aferente punctelor

termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”


PUNCT TERMIC - MACUL ROȘU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției conform HG 907/2016 - M. Of nr. 1061/29.12.2016

VARIANTA 1

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări ptr protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Construcții si instalații

Total 2.1. Construcții si instalații

0,00

0,00

0,00

2.2.

Montaj utilaj tehnologic

2.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Total 2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

2.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

2.5.

Dotări

Total 2.5. Dotări

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

3.1.1. - Studii de teren (topo + geo)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.1.2. - Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. - Alte studii specifice

3.2.

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

| Expertiza tehnica

11.520,00

2.188,80

13.708,80

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare si engineering

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

33.167,00

6.301,73

39.468,73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.600,00

1.824,00

11.424,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

248.931,28

47.296,94

296.228,22

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de invest

iții

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistenta tehnica

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

35.561,61

6.756,71

42.318,32

TOTAL CAPITOL 3

352.279,89

66.933,18

419.213,07

CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1.

Construcții si instalații

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

0,00

0,00

0,00

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

5.347.954,94

1.016.111,44

6.364.066,38

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

461.394,22

87.664,90

549.059,12

D.O.04-PUNCT TERMIC NOU

326.908,00

62.112,52

389.020,52

Total 4.1. Construcții si instalații

6.136.257,16

1.165.888,86

7.302.146,02

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

29.983,07

5.696,78

35.679,86

0,00

0,00

0,00

Total 4.2. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

29.983,07

5.696,78

35.679,86

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

0,00

0,00

0,00

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

159.614,40

30.326,74

189.941,14

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

0,00

0,00

0,00

D.O.04 - PUNCT TERMIC NOU

692.274,00

131.532,06

823.806,06

Total 4.3. -Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

851.888,40

161.858,80

1.013.747,20

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

4.5.

Dotări

D.O.04 - PUNCT TERMIC NOU

1.700,00

323,00

2.023,00

0,00

0,00

0,00

Total 4.5 - Dotări

1.700,00

323,00

2.023,00

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

7.019.828,63

1.333.767,44

8.353.596,07

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier -1,5 % din C+M

92.493,60

17.573,78

110.067,39

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1% din (1.2,1.3, 2,4.1,4.2 și 5.1.1.)

6.258,73

1.189,16

7.447,89

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,5% +0,1% din (1.2,1.3, 2,4.1, 4.2 și 5.1.1.)

37.552,40

7.134,96

44.687,36

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -

CSC - 0,5% din (1.2,1.3, 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1.)

31.293,67

5.945,80

37.239,47

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 15 % (C+M+OS)

938.810,08

178.373,91

1.117.183,99

5.4.

Chetuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

1.106.408,49

210.217,61

1.316.626,10

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2.100,00

399,00

2.499,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.300,00

1.197,00

7.497,00

TOTAL CAPITOL 6

8.400,00

1.596,00

9.996,00

TOTAL

8.486.917,01

1.612.514,23

10.099.431,24

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

6.258.733,84

1.189.159,43

7.447.893,27

Data:

întocmit,

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ

Beneficiar/lnvestitor, Municipiul Arad

to: D.A.L.I.

. .. Municipiul Arad

beneficiar:          r

„DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”


S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.                     310012

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR12,bl.M10,AP 8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

PUNCT TERMIC - PT MACUL ROȘU

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

VARIANTA 1

Nr. cap./ subca

P-deviz

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care C+M

Lei

Lei

1

2

3

5

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pt. protecția mediului si aducera la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

3.3

Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizează in sistem "design&build")

4

Investiția de baza

4.1.

Construcții si instalațiile aferente acestora

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

0,00

0,00

*

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

5.347.954,94

5.347.954,94

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

461.394,22

461.394,22

D.O.04-PUNCT TERMIC NOU

326.908,00

326.908,00

4.2.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

29.983,07

29.983,07

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

0,00

0,00

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

159.614,40

0,00

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

0,00

0,00

D.O.04-PUNCT TERMIC NOU

692.274,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu

4.5.

Dotări

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1.700,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

92.493,60

92.493,60

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2.100,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.300,00

0,00

Total valoare (exclusiv TVA)

7.120.722,24

6.258.733,84

Taxa pe valoarea adaugata -19%

1.352.937,23

1.189.159,43

Total valoare (inclusiv TVA)

8.473.659,46

7.447.893,27

Set proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS

/ A

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC ■ PT MACUL ROȘU

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DAU — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macu| RoșU) pȚ pasaj( pȚ 6V) pȚ Ocsko Terezja>-

FORMULARUL F2


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

VAR 1

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.01 ■ PUNCT TERMIC EXISTENT

Nr. crt.

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

I.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Lucrări de instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Lucrări de instalații electrice

0,00

0,00

0,00

Total I subcap. 4.1:

0,00

0,00

0,00

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrări instalații termomecanice

29.983,07

5.696,78

35.679,86

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

29.983,07

5.696,78

35.679,86

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

total III - subcap 4.3

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

29.983,07

5.696,78

35.679,86

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAȘ'/

Devize: Ing. Dorina PUSCAS^j^/

Precizare: Proiectantul completează si răspunde pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertând in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica


faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC • PT MACUL ROȘU

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macu| RoșU) PȚ Pasaj, PȚ 6Vj pt Qcsko Terezia”

FORMULARUL F2


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.02 ■ REȚELE SECUNDAR

Nr. crt.

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

I.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

Cămine rețea

107.806,60

20.483,25

128.289,85

Cămine racord bloc

323.833,37

61.528,34

385.361,71

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Rețele termice

4.916.314,98

934.099,85

5.850.414,82

4.1.4.

0,00

0,00

0,00

Total I subcap. 4.1:

5.347.954,94

1.016.111,44

6.364.066,38

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

0,00

0,00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Utilaje - Rețele Secundar

159.614,40

30.326,74

189.941,14

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

159.614,40

30.326,74

189.941,14

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

5.507.569,34

1.046.438,17

6.554.007,52|

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS            /

Devize: Ing. Dorina PUSCASbJj, /

Precizare: Proiectantul completează si răspunde pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertanti in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC - PT MACUL ROȘU

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

FORMULARUL F2


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.0.03 - REȚELE PRIMAR

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

Cămine racord primar

43.126,52

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Relele termice - primar

418.267,70

79.470,86

497.738,56

4.1.4.

0,00

0,00

0,00

Total I subcap. 4.1:

461.394,22

79.470,86

497.738,56

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

0,00

0,00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

461.394,22

79.470,86

497.738,56

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS^            /

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ !/ /

Precizare: Proiectantul completează si răspunde pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertanti in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC ■ PT MACUL ROȘU

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect 4 |y|acu| rOșUi Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

FORMULARUL F2


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.04-MODULE NOI

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4,1.

I.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

79.429,82

15.091,67

94.521,49

4.1.3.

Arhitectura

84.396,93

16.035,42

100.432,34

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Instalații electrice interioare

13.462,35

2.557,85

16.020,20

4.1.4.

Branșament electric

6.833,23

1.298,31

8.131,55

Branșament apa

76.746,76

14.581,88

91.328,64

Racord canalizare

14.615,56

2.776,96

17.392,51

Instalații termice interioare

51.423,35

9.770,44

61.193,79

Total I subcap. 4.1:

326.908,00

62.112,52

389.020,52

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Total II subcap 4.2:

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Instalații electrice interioare

11.594,00

2.202,86

13.796,86

Branșament apa

4.840,00

919,60

5.759,60

Modul Termic MT1

300.960,00

57.182,40

358.142,40

Modul Termic MT2

374.880,00

71.227,20

446.107,20

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1.700,00

323,00

2.023,00

4.6.

Active necorporale

Total III ■ subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

693.974,00

131.855,06

825.829,06

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1.020.882,00

193.967,58

1.214.849,58|

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS^ Devize: Ing. Dorina PUSCASoJ/

Precizare: Proiectantul completează si raăpunde pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertanti in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

S.C.ISOTHERM KUMA S.R.L.

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

proiect nr.: faza: beneficiar: denumire proiect:

3/2019

D.A.L.I

MUNICIPIUL ARAD

„DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

PUNCT TERMIC - PT MACUL ROȘU

VARIANTA 1

COSTUL ESTIMATIV

PE OBIECTE DE INVESTIȚIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0

1

2

3

4

5

OB.1 - PUNCT TERMIC EXISTENT

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

4.1.4.

Instalații

Lucrări de instalații sanitare

1

ans

0,00

Lucrări de instalații electrice

1

ans

0,00

Total I subcap. 4.1:

0,00

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrări instalații termomecanice

1

ans

29.983,07

29.983,07

Total II subcap 4.2:

29.983,07

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

24

25

Total II subcap 4.3:

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1

ans

0,00

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.1 - PUNCT TERMIC EXISTENT

29.983,07

2

OB.2 ■ REȚELE SECUNDAR

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

Cămine rețea

1

ans

107.806,60

107.806,60

Cămine racord bloc

1

ans

323.833,37

323.833,37

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

4.1.4.

Instalații

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara

TVA [LEI]

0

1

2

3

4

5

Rețele termice

1

ans

4.916.314,98

4.916.314,98

Total I subcap. 4.1:

5.347.954,94

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Regulator de presiune diferențiala Dn 25, Pn 16, Kvs 4,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa, +

Vana de echilibrare, Dn 25, Pn 16, Kvs 4,0 mc/h, cu nipluri de măsură

9

set

844,80

7.603,20

2

Regulator de presiune diferențiala Dn 32, Pn 16, Kvs 6,3 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa +

Vana de echilibrare, Dn 32, Pn 16, Kvs 6,3 mc/h, cu nipluri de măsură

10'

set

1.320,00

13.200,00

3

Regulator de presiune diferențiala, Dn 40, Pn 16, Kvs 10,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa, +

Vana de echilibrare, Dn 40, Pn 16, Kvs 10,0 mc/h, cu nipluri de măsură,

8

set

1.504,80

12.038,40

4

Regulator de presiune diferențiala Dn 50, Pn 16, Kvs 20,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa,+ Vana de echilibrare, Dn 50, Pn 16, Kvs 16,0 mc/h, cu nipluri de măsură

7

set

2.270,40

15.892.80

5

Regulator de presiune diferențiala Dn 65, Pn 16, Kvs 30,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 65, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 93,4

6

set

6.864,00

41.184,00

6

Regulator de presiune diferențiala Dn 80, Pn 16, Kvs 48,0 mc/h, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 80, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 122,3

6

set

7.920,00

47.520,00

7

Regulator de presiune diferențiala Dn 100, Pn 16, Kvs 76,0 mc/h„ cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar

Vana de echilibrare, Dn 100, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 200,0

2

set

11.088,00

22.176,00

Total 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

159.614,40

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea tara TVA [LEI]

0                                       1                                          2             3              4               5

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III ■ subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

159.614.40

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.2 - REȚELE SECUNDAR

5.507.569,34

3

OB.3 ■ REȚELE PRIMAR

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

Cămine racord primar

1

ans

43.126,52

43.126,52

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

Rețele termice - primar

1

ans

418.267,70

418.267,70

0,00

Total I subcap. 4.1:

461.394,22

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.3 • REȚELE PRIMAR

461.394,22

4

OB.4 - MODULE NOI

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

79.429,82

79.429,82

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

84.396,93

84.396,93

4.1.4.

Instalații

Instalații electrice interioare

1

ans

13.462,35

13.462,35

Branșament electric

1

ans

6.833,23

6.833,23

Branșament apa

1

ans

76.746,76

76.746,76

Racord canalizare

1 .

ans

14.615,56

14.615,56

Instalații termice interioare

1

ans

51.423,35

51.423,35

Total I subcap. 4.1

326.908,00

4.2

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0                                     1                                       2            3             4              5

Total II subcap4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

Instalații electrice

1

Tablou modular în cutie metalică, grad protecție IP54, clasă izolație 2, montaj aparent, echipat cu:

 • - întreruptor magnetotermic 4P, 32A, 400Vca (1 buc)

 • - întreruptor magnetotermic 4P, 25A, 400Vca (1 buc)

 • - întreruptor magnetotermic cu protecție diferențială 4P, 16A, 400Vca

1 buc)

 • - întreruptor magnetotermic cu protecție diferențială 1P+N, 16A,

230Vca (1 buc)

 • - întreruptor magnetotermic 1P+N, 10A, 230Vca, 4.5kA, modular (1 buc)

Lampă de semnalizare prezență tensiune pe faze, montaj pe ușă (3 buc)

2

buc

1.595,00

3.190,00

2

Router dual 10/100 Mbps Fast Ethernet WAN, 4x10/100 porturi RJ45, DHCP, static IP, PPPoE, PPTP, Dynamic DNS, VPN, sursa alim. 12V/1A etc. (ref. Cisco Dual WAN VPN, sau similar)

2

buc

1.540,00

3.080,00

3

Contor electric trifazat de energie activă 40A/400V

2

buc

2.662,00

5.324,00

Instalații sanitare

Contor apa rece cu elice, flanse ,Dn 100 mm

2

buc

2.420,00

4.840,00

MODUL TERMIC MT_2- ZONA M.ROSU - VARIANTA 1

pentru preparare in sistem paralel

agent secundar încălzire Q = 1900 kW si

apa calda menajera Q= 600 kW

Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apa fierbinte

Iarna 85 / 60 °C

Vara 60/45 °C

Pmax = 16bar

 • - agent! secundari

Pentru incalzire 65/50 °C

Apa calda de consum 55 °C

Pmax = 6 bar,

inclusiv:

-Pompa circulație dublu corp, cu convertizor de frecventa, D=110 mc/h , Hextem = 18.0 mCA

 • - Pompa circulație acc,0=3.0 mc/h/H= 4.5 mCA

 • - Pompa ridicare presiune accc,D=11.5mc/h/H= 20 mCA, bypassata cu robinet si clapeta sens

 • - Vas de expansiune agent secundar,cu membrana elastica, cu contrapresiune.V = 15001

 • - Contorizare ultrasonica agent primar

 • - Regulator de presiune diferențiala si limitator de debit

 • - Bucla de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioara ECL 310 sau similar

 • - Bucla de reglare - temperatura constanta apa calda de consum

 • - Elemente de : închidere,reglaj, aerisire,golire,siguranța,

1

buc

300.960,00

300.960,00

MODUL TERMIC MT_1 - ZONA M.ROSU- VARIANTA 1

c.

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0                                     1                                       2            3             4              5

pentru preparare in sistem paralel

agent secundar incalzire Q - 2500 kW si

apa calda menajera Q= 800 kW

Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apa fierbinte

Iarna 85/60 °C

Vara 60/45°C

Pmax = 16 bar

 • - agenti secundari

Pentru incalzire 65/50 °C

Apa calda de consum 55 °C

Pmax = 6 bar,

inclusiv:

-Pompa circulație dublu corp, cu convertor de frecventa, D=145 mc/h , Hextern = 18.0 mCA

 • - Pompa circulație acc,D=4.5 mc/h/H= 4.5 mCA

 • - Pompa ridicare presiune accc,D=18.0mc/h/H= 20 mCA, bypassata cu robinet si clapeta sens

 • - Vas de expansiune agent secundar,cu membrana elastica.

cu contrapresiune.V = 15001

 • - Contorizare ultrasonica agent primar

 • - Regulator de presiune diferențiala si limitator de debit

 • - Bucla de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioara ECL 310 sau similar

 • - Bucla de reglare - temperatura constanta apa calda de consum

 • - Elemente de: inchidere,reglaj, aerisire,golire,siguranța,

1

buc

374.880,00

374.880,00

1

buc

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1

ans

1.700,00

1.700,00

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

693.974,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.4 ■ MODULE NOI

1.020.882,00

TOTAL GENERAL FARA TVA [LEI ]:

7.019.828,63

6.136.257,16

29.983,07

853.588,40


din care:

 • - Total I subcap. 4.1 - Lucrări de construcții si instalații

 • - Total II subcap 4.2 - Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

 • - Total III - subcap 4.3 +4.4. +4.5. +4.6. - Utilaje, echipamente

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bi.M10,AP

8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal

nr.ROI 5588678

proiect nr.:

3/2019

Beneficiar: .. .....

Municipiul Arad

faza: D.A.L.I.

denumire „DALI — Modernizare rețele proiect: termice aferente punctelor

termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”


PUNCT TERMIC - MACUL ROȘU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției conform HG 907/2016 - M. Of nr. 1061/29.12.2016

VARIANTA 2

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări ptr protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Construcții si instalații

Total 2.1. Construcții si instalații

0,00

0,00

0,00

2.2.

Montaj utilaj tehnologic

2.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Total 2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

2.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

2.5.

Dotări

Total 2.5. Dotări

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

3.1.1. - Studii de teren (topo + geo)

1.500,00

285,00

1.785,00

3.1.2. - Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. - Alte studii specifice

3.2.

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertiza tehnica

11.520,00

2.188,80

13.708,80

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare si engineering

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

33.167,00

6.301,73

39.468,73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.600,00

1.824,00

11.424,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

218.326,36

41.482,01

259.808,37

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de invest

iții

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistenta tehnica

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

31.189,48

5.926,00

37.115,48

TOTAL CAPITOL 3

317.302,84

60.287,54

377.590,38

CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1.

Construcții si instalații

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

0,00

0,00

0,00

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

4.588.993,85

871.908,83

5.460.902,68

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

461.394,22

87.664,90

549.059,12

D.O.04-PUNCT TERMIC NOU

326.908,00

62.112,52

389.020,52

Total 4.1. Construcții si instalații

5.377.296,07

1.021.686,25

6.398.982,32

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

29.983,07

5.696,78

35.679,86

0,00

0,00

0,00

Total 4.2. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

29.983,07

5.696,78

35.679,86

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

0,00

0,00

0,00

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

124.317,60

23.620,34

147.937,94

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

0,00

0,00

0,00

D.O.04 - PUNCT TERMIC NOU

623.490,00

118.463,10

741.953,10

Total 4.3. -Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

747.807,60

142.083,44

889.891,04

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Nr.crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

8

10

11

4.5.

Dotări

D.O.04 - PUNCT TERMIC NOU

1.700,00

323,00

2.023,00

0,00

0,00

0,00

Total 4.5 ■ Dotări

1.700,00

323,00

2.023,00

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

6.156.786,74

1.169.789,48

7.326.576,22

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier -1,5 % din C+M

81.109,19

15.410,75

96.519,93

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții-0,1% din (1.2,1.3,2, 4.1,4.2 și 5.1.1.)

5.488,39

1.042,79

6.531,18

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,5% +0,1% din (1.2,1.3, 2,4.1, 4.2 și 5.1.1.)

32.930,33

6.256,76

39.187,09

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC - 0,5% din (1.2,1.3, 2, 4.1,4.2 și 5.1.1.)

27.441,94

5.213,97

32.655,91

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 15 % (C+M+OS)

823.258,25

156.419,07

979.677,32

5.4.

Chetuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

970.228,10

184.343,34

1.154.571,43

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2.100,00

399,00

2.499,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.300,00

1.197,00

7.497,00

TOTAL CAPITOL 6

8.400,00

1.596,00

9.996,00

TOTAL

7.452.717,67

1.416.016,36

8.868.734,03

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

5.488.388,33

1.042.793,78

6.531.182,11

Data:

întocmit,

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS


Devize: Ing. Dorina PUȘCA:

Beneficiar/lnvestitor,

Municipiul Arad

P'oiectnr:

,aza: D.A.L.I.

. ... Municipiul Arad

beneficiar:          r

„DAU — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”


S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.                    310012

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.RO15588678

PUNCT TERMIC - PT MACUL ROȘU

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

VARIANTA 2

Nr. cap./ subca

P-deviz

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care C+M

Lei

Lei

1

2

3

5

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pt. protecția mediului si aducera la starea inițiala

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

3.3

Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizează in sistem "design&build")

4

Investiția de baza

4.1.

Construcții si instalațiile aferente acestora

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

0,00

0,00

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

4.588.993,851

4.588.993,85

D.O.03 - REȚELE PRIMAR

461.394,22

461.394,22

D.O.04-PUNCT TERMIC NOU

326.908,00

326.908,00

4.2.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

29.983,07

29.983,07

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

0,00

0,00

D.O.02 - REȚELE SECUNDAR

124.317,60

0,00

D.O.03-REȚELE PRIMAR

0,00

0,00

D.O.04-PUNCT TERMIC NOU

623.490,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu

. 4.5.

Dotări

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

1.700,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

81.109,19

81.109,19

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

2.100,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

6.300,00

0,00

Total valoare (exclusiv TVA)

6.246.295,93

5.488.388,33

Taxa pe valoarea adaugata -19%

1.186.796,23

1.042.793,78

Total valoare (inclusiv TVA)

7.433.092,15

6.531.182,11

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC • PT MACUL ROȘU

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DAU — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macul rOșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

FORMULARUL F2                                                              Proiectant,

SC Isothemn Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12.bl.M10.AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

var 2                      CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.01 - PUNCT TERMIC EXISTENT

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Lucrări de instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Lucrări de instalații electrice

0,00

0,00

0,00

Totali subcap. 4.1:

0,00

0,00

0,00

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrări instalații termomecanice

29.983,07

5.696,78

35.679,86

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

29.983,07

5.696,78

35.679,86

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

total III - subcap 4.3

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

29.983,07

5.696,78

35.679,86

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ ,, /

Precizare: Proiectantul completează si răspund

Coloana 3 se completează de către ofertanti in

e pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2 cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC ■ PT MACUL ROȘU

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macu| RoșU) pȚ Pasaj( pȚ 6V> pȚ Ocsko Terezia»

FORMULARUL F2


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel /fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.02 ■ REȚELE SECUNDAR

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

Cămine rețea

86.263,98

16.390,16

102.654,14

Cămine racord bloc

252.994,82

48.069,02

301.063,83

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Rețele termice

4.249.735,05

807.449,66

5.057.184,71

4.1.4.

0,00

0,00

0,00

Totali subcap. 4.1:

4.588.993,85

871.908,83

5.460.902,68

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

o.oo1

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

0,00

0,00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Utilaje - Rețele Secundar

124.317,60

23.620,34

147.937,94

2

0,00

0,00

3

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III • subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

124.317,60

23.620,34

147.937,94

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

4.713.311,45

895.529,18

5.608.840,62

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ )

Precizare: Proiectantul completează si răspunde pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertant! in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

proiect nr.: 3/2019

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC ■ PT MACUL ROȘU

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macu| Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

FORMULARUL F2


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.03 ■ REȚELE PRIMAR

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

I.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

0,00

0,00

0,00

Cămine racord primar

43.126,52

4.1.3.

Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Rețele termice - primar

418.267,70

79.470,86

497.738,56

4.1.4.

0,00

0,00

0,00

Total I subcap. 4.1:

461.394,22

79.470,86

497.738,56

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

0,00

0,00

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

461.394,22

79.470,86

497.738,56

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAKAS ' .    -

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ f ' /

Precizare: Proiectantul completează si răspunde pentru datele si informațiile înscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertanti in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

faza: D.A.L.I. PUNCT TERMIC ■ PT MACUL ROȘU

beneficiar: Municipiul Arad

denumire „DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT proiect: 4 Macu| RoșU) pȚ p^j, pȚ 6V pȚ Ocsko Terezia

FORMULARUL F2


Proiectant, SC Isotherm Klima SRI

Arad, b-dui Ștefan Augustin Doinaș, NR 12,bl.M10,AP 8, tel / fax (+40)-257-254947

CENTRALIZATORUL

pe categorii de lucrări, pe obiectul/subobiectul

D.O.04-MODULE NOI

Nr. cit

Nr. Cap./ subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

0

1

2

3

4.1.

I.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

79.429,82

15.091,67

94.521,49

4.1.3.

Arhitectura

84.396,93

16.035,42

100.432,34

4.1.4.

Instalații

4.1.4.

Instalații electrice interioare

13.462,35

2.557,85

16.020,20

4.1.4.

Branșament electric

6.833,23

1.298,31

8.131,55

Branșament apa

76.746,76

14.581,88

91.328,64

Racord canalizare

14.615,56

2.776,96

17.392,51

Instalații termice interioare

51.423,35

9.770,44

61.193,79

Total I subcap. 4.1:

326.908,00

62.112,52

389.020,52

4.2.

II

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Total II subcap 4.2:

4.3.

III

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Instalații electrice interioare

11.594,00

2.202,86l

13.796,86

Branșament apa

4.840,00

919,60

5.759,60

Modul Termic MT1

276.000,00

52.440,00

328.440,00

Modul Termic MT2

331.056,00

62.900,64

393.956,64

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1.700,00

323,00

2.023,00

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

625.190,00

118.786,10

743.976,10

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

952.098,00

180.898,62

1.132.996,62

Sef proiect: Ing. Tiberiu FAZAK/\S -       /

Devize: Ing. Dorina PUȘCAȘ. J / /

Precizare: Proiectantul completează si răspunde pentru datele si informațiile inscrise in coloanele 1 si 2

Coloana 3 se completează de către ofertant! in cadrul derulării, in condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publica

S.C.ISOTHERM KLIMA S.R.L.

310012 Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, NR12,bl.M10,AP 8, tel (+40) 0721 364 980, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului jud.Arad sub nr.J.02 / 830 / 24.07.2003 Codul fiscal nr.ROI5588678

proiect nr.: faza:

beneficiar:

denumire proiect:

3/2019

D.A.L.I

MUNICIPIUL ARAD

„DALI — Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia”

PUNCT TERMIC - PT MACUL ROȘU

VARIANTA 2

COSTUL ESTIMATIV

PE OBIECTE DE INVESTIȚIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara

TVA [LEI]

0                                       1                                          2             3              4               5

OB.1 - PUNCT TERMIC EXISTENT

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

4.1.4.

Instalații

Lucrări de instalații sanitare

1

ans

0,00

Lucrări de instalații electrice

1

ans

0,00

Total I subcap. 4.1:

0,00

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Lucrări instalații termomecanice

1

ans

29.983,07

29.983,07

Total II subcap 4.2:

29.983,07

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

24

~25

Total II subcap 4.3:

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1

ans

0,00

4.6.

Active necorporale

Total III ■ subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.1 - PUNCT TERMIC EXISTENT

29.983,07

2

OB.2 ■ REȚELE SECUNDAR

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

Cămine rețea

1

ans

86.263,98

86.263,98

Cămine racord bloc

1

ans

252.994,82

252.994,82

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

4.1.4.

Instalații

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0

1

2

3

4

5

Rețele termice

1

ans

4.249.735,05

4.249.735,05

Total I subcap. 4.1:

4.588.993,85

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Regulator de presiune diferențiala Dn 25, Pn 16, Kvs 4,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa, +

Vana de echilibrare, Dn 25, Pn 16, Kvs 4.0 mc/h, cu nipluri de măsură

8

set

844,80

6.758,40

2

Regulator de presiune diferențiala Dn 32, Pn 16, Kvs 6,3 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa +

Vana de echilibrare, Dn 32. Pn 16, Kvs 6,3 mc/h, cu nipluri de măsură

10

set

1.320,00

13.200,00

3

Regulator de presiune diferențiala. Dn 40, Pn 16, Kvs 10,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa, +

Vana de echilibrare, Dn 40, Pn 16, Kvs 10,0 mc/h, cu nipluri de măsură,

1

set

1.504,80

1.504,80

4

Regulator de presiune diferențiala Dn 50, Pn 16, Kvs 20,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, domeniu de setare 20-60 Kpa,+ Vana de echilibrare, Dn 50. Pn 16, Kvs 16,0 mc/h, cu nipluri de măsură

6

set

2.270,40

13.622.40

5

Regulator de presiune diferențiala Dn 65, Pn 16, Kvs 30,0 mc/h, inclusiv tub de impuls, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 65, cu nipluri de măsură. Pn 16, cu flanse, Kvs 93.4

4

set

6.864,00

27.456,00

6

Regulator de presiune diferențiala Dn 80, Pn 16, Kvs 48,0 mc/h, cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar +

Vana de echilibrare, Dn 80, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 122,3

5

set

7.920,00

39.600,00

7

Regulator de presiune diferențiala Dn 100, Pn 16. Kvs 76,0 mc/h„ cu flanse, domeniu de setare 0,35-0,75 bar

+

Vana de echilibrare, Dn 100, cu nipluri de măsură, Pn 16, cu flanse, Kvs 200,0

2

set

11.088,00

22.176,00

Total 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

124.317,60

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0                                       1                                          2             3              4               5

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.;

124.317,60

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III) OB.2 ■ REȚELE SECUNDAR

4.713.311,45

3

OB.3 - REȚELE PRIMAR

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

0,00

0,00

Cămine racord primar

1

ans

43.126.52

43.126,52

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

0,00

0,00

4.1.4.

Instalații

Rețele termice - primar

1

ans

418.267,70

418.267,70

...

0,00

Total 1 subcap. 4.1:

461.394,22

4.2.

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total III ■ subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.3 - REȚELE PRIMAR

461.394,22

4

OB.4 - MODULE NOI

4.1.

Lucrări de construcții si instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1

ans

0,00

4.1.2.

Rezistenta

1

ans

79.429,82

79.429,82

4.1.3.

Arhitectura

1

ans

84.396,93

84.396,93

4.1.4.

Instalații

Instalații electrice interioare

1

ans

13.462,35

13.462,35

Branșament electric

1

ans

6.833,23

6.833,23

Branșament apa

1

ans

76.746,76

76.746,76

Racord canalizare

1

ans

14.615,56

14.615,56

Instalații termice interioare

1

ans

51.423,35

51.423,35

Total I subcap. 4.1:

326.908,00

4.2

Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0

1

2

3

4

5

Total II subcap 4.2:

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

Instalații electrice

1

Tablou modular în cutie metalică, grad protecție IP54, clasă izolație 2, montaj aparent, echipat cu:

 • - întreruptor magnetotermic 4P, 32A, 400Vca (1 buc)

 • - întreruptor magnetotermic 4P, 25A, 400Vca (1 buc)

 • - întreruptor magnetotermic cu protecție diferențială 4P, 16A, 400Vca

1 buc)

 • - întreruptor magnetotermic cu protecție diferențială 1P+N, 16A,

230Vca (1 buc)

 • - întreruptor magnetotermic 1P+N. 10A, 230Vca, 4.5kA, modular (1 buc)

Lampă de semnalizare prezență tensiune pe faze, montaj pe ușă (3 buc)

2

buc

1.595,00

3.190,00

2

Router dual 10/100 Mbps Fast Ethernet WAN, 4x10/100 porturi RJ45, DHCP, static IP, PPPoE, PPTP, Dynamic DNS, VPN, sursa alim. 12V/1A etc. (ref. Cisco Dual WAN VPN, sau similar)

2

buc

1.540,00

3.080,00

3

Contor electric trifazat de energie activă 40A/400V

2

buc

2.662,00

5.324,00

Instalații sanitare

Contor apa rece cu elice, flanse ,Dn 100 mm

2

buc

2.420,00

4.840,00

MODUL TERMIC MT_1- ZONA M.ROSU - VARIANTA 2

pentru preparare in sistem paralel

agent secundar incalzire Q - 1500 kW si

apa calda menajera Q= 600 kW

Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apa fierbinte

Iarna 85/60 °C

Vara 60/45 °C

Pmax = 16 bar

 • - agenti secundari

Pentru incalzire 65/50 °C

Apa calda de consum 55 °C

Pmax - 6 bar,

inclusiv:

-Pompa circulație dublu corp, cu convertizor de frecventa, D=86 mc/h , Hextern = 15.0 mCA

 • - Pompa circulație acc,D=4.0 mc/h/H= 4.5 mCA

 • - Pompa ridicare presiune accc,D=11.5 mc/h/H= 20 mCA, bypassata cu robinet si clapeta sens

 • - Vas de expansiune agent secundar,cu membrana elastica, cu contrapresiune.V = 15001

 • - Contorizare ultrasonica agent primar

 • - Regulator de presiune diferențiala si limitator de debit

 • - Bucla de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioara ECL 310 sau similar

 • - Bucla de reglare - temperatura constanta apa calda de consum

 • - Elemente de: inchidere,reglaj, aerisire,golire,siguranța,

1

buc

276.000,00

276.000,00

MODUL TERMIC MT_2- ZONA M.ROSU - VARIANTA 2

Nr.crt.

Denumire obiect si categorie de lucrare

Cantitate

U.M.

Pret/U.M [LEI]

Valoarea fara TVA [LEI]

0

1

2

3

4

5

pentru preparare in sistem paralel

agent secundar incalzire Q = 1900 kW si

apa calda menajera Q= 600 kW

Parametri tehnici pentru schimbătoarele de căldură:

 • - agent primar CET apa fierbinte

Iarna 85/60 °C

Vara 60/45 °C

Pmax = 16 bar

 • - agenti secundari

Pentru incalzire 65/50 °C

Apa calda de consum 55 °C

Pmax = 6 bar,

inclusiv:

-Pompa circulație dublu corp, cu convertizor de frecventa,

D=110 mc/h , Hextern - 18.0 mCA

 • - Pompa circulație acc.D=3.0 mc/h/H= 4.5 mCA

 • - Pompa ridicare presiune accc,D=11.5mc/h/H= 20 mCA, bypassata cu robinet si clapeta sens

 • - Vas de expansiune agent secundar,cu membrana elastica, cu contrapresiune.V = 15001

 • - Contorizare ultrasonica agent primar

 • - Regulator de presiune diferențiala si limitator de debit

 • - Bucla de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioara ECL 310 sau similar

 • - Bucla de reglare - temperatura constanta apa calda de consum

 • - Elemente de: închidere,reglaj, aerisire,golire,siguranța,

1

buc

331.056,00

331.056,00

1

buc

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

4.5.

Dotări

Dotări PSI

1

ans

1.700,00

1.700,00

4.6.

Active necorporale

Total III - subcap 4.3 + 4.4. + 4.5. + 4.6.:

625.190,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) OB.4 - MODULE NOI

952.098,00

TOTAL GENERAL FARA TVA [LEI ]:

6.156.786,74

5.377.296,07

29.983,07

749.507,60


din care:

 • - Total I subcap. 4.1 - Lucrări de construcții si instalații

 • - Total II subcap 4.2 - Montare Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale -Total III - subcap4.3+4.4. +4.5. +4.6. - Utilaje, echipamente

  ZONA P ♦ 4

  ZONA P ♦ 10

  NR.TRONSON

  ÎNCĂLZIRE

  A.C.C.

  R.A.C.C.

  A.C.C.

  R.A.C.C.

  LUNGIME

  mm

  inch

  inch

  inch

  Inch

  m

  1.0 l 1

  250

  4

  _ .1 V4

  33.5

  1.1 1.2

  200

  2 172

  1

  32.5

  12 13

  100

  2 1/2

  1

  8.3

  1.2 14

  50

  ' 1/2

  0

  11 0

  12 15

  ISO

  2 1/2

  1

  8.0

  1.5 1.6

  50

  1/2

  0

  10.S

  1.5 1.7

  150

  2 1/2

  ii

  11 8

  17 1.8

  65

  2

  1/2

  32.0

  1.7- 1.9

  150

  2 1/2

  1

  40.8

  1 9- 1.10

  DEZAFECI

  DEZAFECI

  DEZAFECI

  0.0

  1.10-1.11

  OEZAFECT

  DEZAFECI

  DFZAFECT

  0.0

  18 112

  DEZAFECI.

  DFZAFECT

  DEZAFECI

  00

  1.1 113

  ISO

  2 1/2

  1

  44.0

  1.13-1 14

  150

  2 1/2

  1

  80.5

  1.14 1.15

  65

  1 1/4

  1

  23.8

  1.15-1 16

  100

  2 1/2

  1/2

  27.0

  1.16- 1 17

  50

  1/2

  0

  20 3

  1 13- l 18

  150

  2 1/2

  1

  24 0

  1.18-1 IU

  65

  1

  1/2

  8.0

  1.19 120

  65

  1/2

  1/2

  33.8

  1.19 121

  100

  2 1/2

  1

  418

  1 21-1.22

  80

  2

  3/4

  ...

  26.0

  L21 1 23

  100

  2 1/2

  1

  62.0

  1.23 1 24

  100

  2

  3/4

  26.0

  0.0

  2.0 2.1

  200

  2 1/2

  1 1/4

  119.0

  2.1 2 2

  65

  0

  o

  . 7« ° .

  2.2 2.3

  65

  0

  0

  ...

  578

  2.1 -2.5

  200

  2 1/2

  1 1/2

  49.8

  2.5 2 6

  150

  2 1/2

  -t-

  2 6 2.7

  100

  2 1/2

  31.0

  2.6 2.8

  150

  2 1/2

  1 1/4

  30 8

  2.8-2.9

  100

  1

  o

  14.3

  2 8 2 10

  - Î2S’ '

  2

  1________

  39.3

  2.10 2 11

  100

  71.5

  2.11 -2 12

  80

  2

  ______1

  14.5

  2.13 2 14

  DEZAFECr

  DEZAFECI

  DEZAFECI

  0.0

TABEL ANEXA NR.2

P.T. 4 MACUL ROȘU

TRONSOANE REȚELE EXISTENTE IANUARIE 2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 91/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC ’ P.T. 4 MACUL ROȘU

Faza: DALI

TITULAR:           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR:        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Varianta propusă 1

 • A. Valoarea totală a investiției:                    10.099.431,24 lei (cu TVA)

din care C+M:                        7.447.893,27 lei (cu TVA)

 • B. Date tehnice:

Modul termic MT1:

 • -  Schimbătoare de căldură: pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 2500kW(1 buc) și apă caldă menajeră Q = 800 Kw (1 buc).

 • -  Pompă circulație dublu corp, cu convertizor de frecvență;

 • -  Pompă circulație acc;

 • -  Pompă ridicare presiune acc bypassată cu robinet și clapetă sens;

 • -  Vas de expansiune agent secundar;

 • -   Contorizare ultrasonică agent primar;

 • -   Regulator de presiune diferențială și limitator de debit;

 • -  Buclă de reglare a temperaturii agentului termic;

 • -  Buclă de reglare - temperatură constantă apă caldă de consum;

 • -   Elemente de închidere, reglaj, aerisire, golire, siguranță. Modul termic MT 2:

 • -  Schimbătoare de căldură: pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 1900kW (1 buc) și apă caldă menajeră Q = 600 kW (1 buc);

 • -  Pompă circulație dublu corp, cu convertizor de frecvență ;

 • -  Pompă circulație acc;

 • -  Pompă ridicare presiune acc bypassată cu robinet și clapetă sens;

 • -  Vas de expansiune agent secundar;

 • -   Contorizare ultrasonică agent primar;

 • -   Regulator de presiune diferențială și limitator de debit;

 • -   Buclă de reglare a temperaturii agentului termic;

 • -  Buclă de reglare - temperatură constantă apă caldă de consum;

 • -   Elemente de închidere, reglaj, aerisire, golire, siguranță.

Rețele primar

Lungime totală cumulată trasee racorduri agent termic primar = cca 185 m.

Conductele de alimentare vor fi realizate din țeavă fără sudură, oțel negru, pentru temperatură și presiune ridicată, preizolate cu spumă dură din poliuretan, cu țeavă protecție dură din polietilenă de înaltă densitate.

Rețele secundare

Lungime totală rețele secundare = 2020 m

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire, se vor utiliza conducte din oțel negru, preizolate. Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare, vor fi prevăzute conducte din PEX, în variantă flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Utilaje, echipamente tehnologice care necesită montaj:

-      Regulatoare de presiune diferențială și vane de echilibrare - 48 set.

 • C. Durata de realizare a investiției: 8 luni

 • D. Eșalonarea investiției: Anul I, luna 1-8

 • E. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

ROMÂNIA

AVIZAT

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 73/20.02.2020

PROIECT

HOTĂRÂREA nr.

din 2020

cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic

P.T. 4 Macul Roșu

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12267/18.02.202,

Analizând  raportul  Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr.

12270/18.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizul nr. 5/13.02.2020 al Consiliului Tehnico - Economic al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a obiectivului de investiție „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 4 Macul Roșu, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


GL/PS

PMA-S4-01


Serviciul Investiții

Anexa nr. 1 Hotărârea nr.din 2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 4 MACUL ROȘU

Faza: DALI

TITULAR:           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

BENEFICIAR:        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Varianta propusă 1

B. Valoarea totală a investiției:                    10.099.431,24 lei (cu TVA)

din care C+M:                         7.447.893,27 lei (cu TVA)

B. Date tehnice:

Modul termic MT1:

 • -  Schimbătoare de căldură: pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 2500kW(1 buc) și apă caldă menajeră Q = 800 Kw (1 buc).

 • -  Pompă circulație dublu corp, cu convertizor de frecvență;

 • -  Pompă circulație acc;

 • -  Pompă ridicare presiune acc bypassată cu robinet și clapetă sens;

 • -  Vas de expansiune agent secundar;

 • -   Contorizare ultrasonică agent primar;

 • -   Regulator de presiune diferențială și limitator de debit;

 • -  Buclă de reglare a temperaturii agentului termic;

 • -  Buclă de reglare - temperatură constantă apă caldă de consum;

 • -   Elemente de închidere, reglaj, aerisire, golire, siguranță. Modul termic MT 2:

 • -  Schimbătoare de căldură: pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 1900kW (1 buc) și apă caldă menajeră Q = 600 kW (1 buc);

 • -  Pompă circulație dublu corp, cu convertizor de frecvență ;

 • -  Pompă circulație acc;

 • -  Pompă ridicare presiune acc bypassată cu robinet și clapetă sens;

 • -  Vas de expansiune agent secundar;

 • -   Contorizare ultrasonică agent primar;

 • -   Regulator de presiune diferențială și limitator de debit;

 • -   Buclă de reglare a temperaturii agentului termic;

 • -  Buclă de reglare - temperatură constantă apă caldă de consum;

 • -   Elemente de închidere, reglaj, aerisire, golire, siguranță.

Rețele primar

Lungime totală cumulată trasee racorduri agent termic primar = cca 185 m.

Conductele de alimentare vor fi realizate din țeavă fără sudură, oțel negru, pentru temperatură și presiune ridicată, preizolate cu spumă dură din poliuretan, cu țeavă protecție dură din polietilenă de înaltă densitate.

Rețele secundare

Lungime totală rețele secundare = 2020 m

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire, se vor utiliza conducte din oțel negru, preizolate. Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare, vor fi prevăzute conducte din PEX, în variantă flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Utilaje, echipamente tehnologice care necesită montaj:

-      Regulatoare de presiune diferențială și vane de echilibrare - 48 set.

 • C. Durata de realizare a investiției: 8 luni

 • D. Eșalonarea investiției: Anul I, luna 1-8

 • E. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.12267/18.02.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 -privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, pT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 4 MACUL ROȘU”, în susținerea căruia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

Principalul obiectiv al investiției îl constituie modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Necesitatea acestor lucrări a apărut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum și rețelele secundare aferente, au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durate de serviciu depășite, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic și de căldură.

Instalațiile din cadrul punctului termic sunt amplasate în prezent la subsolul blocului de pe b-dul Revoluției, nr. 26 - 38. Asociația de locatari ai acestui imobil a solicitat, pe baza zgomotelor create, mutarea punctului termic din acest imobil pe domeniul public din împrejurime sub formă de module termice și rețele aferente.

De asemenea s-a constatat ca anumite tronsoane ale rețelei, se afla situate pe terenuri private și subsoluri de locuințe, făcând imposibilă intervenția în caz de avarii.

Prin aceasta investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare sub formă de module termice și realizarea monitorizării, în vederea preluării în dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic, a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat, precum și reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.

Având în vedere necesitatea intervențiilor, propun:

Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 4 Macul Roșu

PRIMAR,

Bibarț Călin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Investiții

Nr. 12270/18.02.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12270/18.02.2020 a domnului Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 4 Macul Roșu

Principalul obiectiv al investiției îl constituie modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Necesitatea acestor lucrări a apărut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum și rețelele secundare aferente, au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durate de serviciu depășite, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic și de căldură.

Instalațiile din cadrul punctului termic sunt amplasate în prezent la subsolul blocului de pe b-dul Revoluției, nr. 26 - 38. Asociația de locatari ai acestui imobil a solicitat, pe baza zgomotelor create, mutarea punctului termic din acest imobil pe domeniul public din împrejurime sub formă de module termice și rețele aferente.

De asemenea s-a constatat ca anumite tronsoane ale rețelei, se afla situate pe terenuri private și subsoluri de locuințe, făcând imposibilă intervenția în caz de avarii.

Prin aceasta investiție se preconizează modernizarea instalațiilor interioare sub formă de module termice și realizarea monitorizării, în vederea preluării în dispecerat a datelor de funcționare ale punctului termic, a controlului și efectuării comenzilor de reglare din dispecerat, precum și reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost întocmită conform HG 907/2016 de către S.C. ISOTHERM KLIMA S.R.L.

Descrierea investiției:

Pentru realizarea obiectivului de investiții au fost identificate două variante tehnico-economice:

Varianta 1: Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic, cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat, amplasarea lor pe domeniul public și arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu la PT 4 Macul Roșu (se tratează ca variantă și la DALI PT 2 Lac) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramură sau branșament, după caz, respectiv dezafectarea punctului termic existent și realizarea a doua module termice de zonă, cu racordurile de agent termic primar aferente.

Varianta 2: Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic, cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat, amplasarea lor pe domeniul public, fără arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu (se trateaza la DALI PT 2 LAC) prin arondare la un modul termic propriu, de zonă și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramură sau branșament, după caz, respectiv dezafectarea punctului termic și realizarea a două module termice de zonă, cu racordurile de agent termic primar aferente.

Scenariul recomandat de elaborator este varianta 1 cu dezafectarea clădirii punctului termic și al instalațiilor și echipamentelor interioare aferente punctului termic existent PT 4 MACUL ROSU, respectiv reabilitarea sistemului de rețele secundare aferente punctului termic (lungime totala L = 2020 m) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de branșament și arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu la PT 4 Macul Roșu. Scenariul recomandat de elaborator - se va realiza împreună cu Varianta 1 de la PT 2 Lac.

DALI este structurat pe obiecte, fiecare obiect fiind tratat în 2 variante, iar pentru varianta propusă, soluția este descrisă după cum urmează:

Obiectul 1: Dezafectarea clădirii (încăperii) punctului termic și al instalațiilor interioare existente:

Lucrări de intervenție la instalații și echipamente termomecanice referitoare la dezafectarea punctului termic

Prin prezentul proiect se propune dezafectarea spațiului cu funcțiunea punct termic, amplasată în municipiul Arad, b-dul Revoluției, nr. 26-38, Arad.

Obiectul 2: Modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic secundar, inclusiv echilibrarea hidraulică la nivel de ramura sau branșament, după caz. (Varianta 1 propusă):

Reabilitarea întregului sistem de rețele secundare aferente punctului termic, (lungime totala L = 2020 m), cu scoaterea traseelor de pe domeniul privat, amplasarea lor pe domeniul public, respectiv arondarea cvartalului de blocuri de pe strada Tudor Vladimirescu la PT 4 Macul Roșu (se tratează ca varianta și la DALI PT 2 Lac) și echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuție a energiei termice pentru încălzire, la nivel de ramură sau branșament, după caz.

Obiectul 3 - Realizarea racordurilor de agent termic primar aferent modulelor termice de zonă

Obiectul 3 se impune ca și necesitate absolută pentru funcționarea modulelor termice corespunzătoare Obiectului 4

Obiectul 4 - Realizarea a două module termice de zonă, inclusiv monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a modulului termic (Varianta 1 propusă)

Se impune realizarea a doua module termice de zonă. Datorita faptului ca un număr de blocuri grupate într-un cvartal pe strada T. Vladimirescu nu poate fi alimentat cu agent termic secundar din PT 2 Lac, din motiv de traversare domenii private, se impune ca și variantă arondarea lui la modulul termic MT 1 aferent PT 4 Macul Roșu.

Principalele caracteristici tehnice ale investiției

Modul termic MT1:

 • -  Pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 2500kW și apă caldă menajeră Q = 800 kW

 • -  Parametrii tehnici pentru schimbătoarele de căldură: - agent primar CET apă fierbinte: Iarna 85/60 °C, Vara 60/45 °C, Pmax = 16 bar

- agenți secundari: pentru încălzire 65/50 °C, apă caldă de consum 55 °C, Pmax = 6 bar

 • -   Pompă circulație dublu corp, cu convertizor de frecvență D = 145 mc/h, Hextern = 18.0mCA

 • -  Pompă circulație acc D = 4,5 mc/h, H = 4,5 mCA

 • -   Pompă ridicare presiune acc D = 18,0 mc/h, H = 20 mCA, bypassată cu robinet și clapetă sens

 • -  Vas de expansiune agent secundar, cu membrană elastică, cu contrapresiune V = 1500 l

 • -   Contorizare ultrasonică agent primar

 • -   Regulator de presiune diferențială și limitator de debit

 • -  Buclă de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioară ECL 310 sau similar

 • -  Buclă de reglare - temperatură constantă apă caldă de consum

 • -   Elemente de închidere, reglaj, aerisire, golire, siguranță.

Modul termic MT 2:

 • -  Pentru preparare în sistem paralel agent secundar încălzire Q = 1900kW și apă caldă menajeră Q = 600 kW

 • -  Parametrii tehnici pentru schimbătoarele de căldură: - agent primar CET apă fierbinte: Iarna 85/60 °C, Vara 60/45 °C, Pmax = 16 bar

- agenți secundari:   pentru

încălzire 65/50 °C, apă caldă de consum 55 °C, Pmax = 6 bar

 • -  Pompă circulație dublu corp, cu convertizor de frecvență D = 110 mc/h, Hextern =  18.0

mCA

 • -  Pompă circulație acc D = 3,0 mc/h, H = 4,5 mCA

 • -   Pompă ridicare presiune acc D = 11,5 mc/h, H = 20 mCA, bypassată cu robinet și clapetă sens

 • -  Vas de expansiune agent secundar, cu membrană elastică, cu contrapresiune V = 1500 l

 • -   Contorizare ultrasonică agent primar

 • -   Regulator de presiune diferențială și limitator de debit

 • -   Buclă de reglare a temperaturii agentului termic funcție de temperatura exterioară ECL 310 sau similar

 • -  Buclă de reglare - temperatură constantă apă caldă de consum

 • -   Elemente de închidere, reglaj, aerisire, golire, siguranță.

Rețele primar

Lungime totală cumulată trasee racorduri agent termic primar = cca 185 m.

Conductele de alimentare vor fi realizate din țeavă fără sudură, oțel negru, pentru temperatură și presiune ridicată, preizolate cu spumă dură din poliuretan, cu țeavă protecție dură din polietilenă de înaltă densitate.

Rețele secundare

Lungime totală rețele secundare = 2020 m

Rețelele secundare sunt constituite din conducte de încălzire tur-retur conductă de alimentare cu apă caldă de consum și conducte de recirculare apă caldă.

Pentru sistemul de distribuție pentru încălzire, se vor utiliza conducte din oțel negru, preizolate. Pentru sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum și cel de recirculare, vor fi prevăzute conducte din PEX, în variantă flexibilă, preizolată, PN 10 bar.

Utilaje, echipamente tehnologice care necesită montaj:

 • -  Regulatoare de presiune diferențială și vane de echilibrare - 48 set.

Valoare totala investiție inclusiv TVA: 10.099.431,24 lei

DIN CARE C+M:                  7.447.893,27 lei

Durata de realizare a investiției: 8 luni

Propunerea de aprobare a documentației tehnice a obiectivului de investiție "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 4 Macul Roșu, se face în conformitate cu:

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 44, alin. (1), conform căruia ”documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și cele din împrumuturi interne și externe, contractate direct de autoritățile publice locale, se aprobă de către autorități deliberative.”

Față de cele de mai sus,

PROPUNEM,

Adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC P.T. 4 MACUL ROȘU.

DIRECTOR EXECUTIV,        ȘEF SERVICIU,          ÎNTOCMIT,

Ing. Portaru Elena                  Ing. Giurgiu Lucia            Ing. Simona Pintilie

VIZAT JURIDIC,