Hotărârea nr. 9/2020

Hotarirea Nr.9 din 16-01-2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 9 din 16 ianuarie 2020 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 86500/08.11.2019,

Analizând Raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 86502/08.11.2019,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (1), (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumire de stradă, în interiorul cartierului GAI - teren proprietate privată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: Strada ALBĂ

Art. 2. Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirea nouă, conform art. 1.

Art. 3. Se aprobă introducerea străzii la care se face referire în prezenta hotărâre în zona de impozitare corespunzătoare, zona ,,B”.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

Cod PMA -S4-02PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


ROMANIA

PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 531/08.11.2019

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 86500/08.11.2019,

Analizând Raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 86502/08.11.2019,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (1), (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumire de stradă, în interiorul cartierului GAI - teren proprietate privată, conform anexei care face parte integrant[ din prezenta hotărâre, , astfel: Strada ALBĂ

Art. 2. Se aprobă completarea Nomenclatorului stradal aprobat prin Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirea nouă, conform art.1.

Art. 3. Se aprobă introducerea străzii la care se face referire în prezenta hotărâre în zona de impozitare corespunzătoare, zona ,,B”.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu

Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții Red./Dact. Doina Gălășel

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 86500 din 08.11.2019

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

- Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 81048 din 21.10.2019 a S.C. Lia Ardelean S.R.L. prin reprezentant doamna Ardelean Lia, în vederea atribuirii de denumire de stradă în interiorul cartierului GAI;

-Prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 48/2003;

În temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ și a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Arad nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: atribuirea de denumire de stradă unui amplasament nou creat prin PUZ, situat în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE AL INIȚIATORULUI

Față de cele de mai sus, propun promovarea unui proiect de hotărâre pentru atribuirea de denumire de stradă, unui amplasament situat în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, conform anexă:

-STRADA ALBĂ-

P R I M A R

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

SERVICIUL DATE URBANE ȘI SPAȚIALE,

EVIDENȚĂ CONSTRUCȚII ’

Nr.86502/A2/08.11.2019

Referitor la: Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat  cu nr. 86500 din

08.11.2019 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad:

Obiect : propunerea privind promovarea unui proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi nou creată în interiorul cartierului GAI. Amplasamentul străzii a rezultat

în urma alipirii și ulterior dezlipirii unor terenuri situate în municipiul Arad. Amplasamentul străzii face obiectul Hotărârii nr. 295 din 16.07.2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care s-a aprobat PUZ -Zonă rezidențială și funcțiuni complementare, str. Păcurarilor nr. 2, 2/A, 4-6, STR. Faurilor, nr. 146, Arad -Beneficiari S.C. Lia Ardelean S.R.L., Ardelean Lia, Ardelean Mihai-Andrei. Menționăm că terenurile pe care sunt amplasate străzile, sunt proprietate privată-SOCIETATEA LIA ARDELEAN S.R.L., conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 351310 Arad și C.F. nr. 352865 Arad și a schiței, anexate la cerere.

Având în vedere faptul că amplasamentul străzii este situat în zonă rezidențială, este necesară adresa administrativă pentru întocmirea actelor de stare civilă, a contractelor cu deținătorii de rețele, etc.

Față de cele de mai sus, propunem promovarea unui proiect de hotărâre pentru atribuirea de denumire de stradă, în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, conform anexă:

-STR. ALBĂ-

ARHITECT ȘEF, arh. Radu Drăgan

ȘEF SERVICIU, ing. Doina Gălășel


Cod:PMA-S4-01


Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții Red./Dact.Doina Gălășel