Hotărârea nr. 89/2020

Hotarirea Nr.89 din 28-02-2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreţinere, a contributiei de intretinere datorată de beneficiarii si/sau de sustinătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 89 din 28 februarie 2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora

din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020

și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Având în vedere: inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12331 din 18.02.2020,

Analizând raportul Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad nr. 280/13.02.2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 278/12.02.2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 25 alin.(1), (2), (4), (5) lit. a) și lit. b) din Legea

nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Modulul I, Standardul 2 din Ordinul MMJS nr.29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanele vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat și cantinelor sociale;

Ținând cont de Hotărârea Guvernului României nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice ;

Ținând cont de Hotararea Guvernului României nr. 903/2014 privind stabilirea

nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice,

Ținând cont de Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 3 lit. c) și Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contrib uția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin.(14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele instituționalizate în Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, pe grade de dependență, pentru anul 2020 în sumă de

3255 lei pentru persoane dependente

3233 lei pentru persoane semidependente

3222 lei pentru persoane independente.

Art. 2. Se aprobă contribuția lunară de întreținere/beneficiar datorată de beneficiari și/sau susținătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, pentru anul 2020 după cum urmează:

1432 lei contribuție pentru persoanele independente

1790 lei contribuție pentru persoanele semidependente

1945 lei contribuția pentru persoanele dependente

Art. 3 (1) Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare,

 • (2) Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în următoarea ordine de obligare la plată: soț și soție, rudele în linie dreaptă, frați și surori, și familiile acestora, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege.

 • (3) Persoanele vârstnice fără venituri și fără susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, conform prevederilor art.24 alin (2) din Legea 17/2000 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 102 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

 • (4) Persoanele date în întreținere cu forme legale sau întreținătorii acestora vor plăti o contribuție la nivelul costului mediu de întretinere pe grad de dependent.

Art. 4. În vederea stabilirii venitului lunar pe membrii de familie ai susținătorilor legali, se aprobă categoriile de venituri luate în calcul conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Orice prevederi contrare se abrogă

Art. 6. Prezenta se duce la îndeplinire de către Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Cetrul de îngrijire Persoane Vârstnice Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


Consiliu Local Municipal Arad

ANEXA 1

la nota de fundamentare


Direcția de Asistență Socială Arad

Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

Situația privind cheltuielile la sfârșitul anului 2019

(date din bilanțul contabil la 31.12.2019)

privind stabilirea costului mediu si a contribuției de intretinere pe 2020

Standard minim de cost conform HG 978/2015 23784 lei/an/beneficiar

Alocatia de hrana conform HG 903/2014  16,6 lei/ zi

Numărul mediu de beneficiari / 2019 = 137

Contribuții încasate în anul 2019 = 991.337 lei (virate la bugetul local)

Total beneficiari

Cheltuieli de personal

3909714

Cheltuieli materiale

1317549

Cheltuieli din donații

124637

Total cheltuieli

5351900

din total costuri cu beneficiarii

5.351.900 : 137 = 39.065 lei/ an / beneficiar

39.065 : 12 = 3255 lei

Cresterea fata de costul pentru anul 2019 este de 19,36% si se datoreaza cresterii cheltuielilor de personal datorita aplicarii legii 153/2017 si OUG 114/2018 si cresterii preturilor la alimente, mai ales in a doua parte a anului 2019.

Pentru beneficiarii evaluați ca și semidependenți (65)

Cheltuieli de personal

3909714

Cheltuieli materiale

1291728

Cheltuili din donatii

114337

Total cheltuieli

5315779

din total costuri cu beneficiarii

5.315.779 : 137 = 38.801 lei/ an / beneficiar

38.801 : 12 = 3233 lei

contribuția 1790 lei

Pentru beneficiarii evaluați ca și dependenți (54)

Cheltuieli de personal

3909714

Cheltuieli materiale

1317549

Cheltuieli din donatii

124637

Total cheltuieli

5351900

din total costuri cu beneficiarii

5.351.900 : 137 = 39.065 lei/ an / beneficiar

39.065 : 12 = 3255 lei

contribuția 1945 lei

Pentru beneficiarii evaluați ca și independenți (18)

Cheltuieli de personal

3909714

Cheltuieli materiale

1258345

Cheltuieli din donații

107977

Total cheltuieli

5276036

5297718 : 137 = 38.669 lei/an/beneficiar

38.669 : 12 = 3.222 lei

contributia     1432 lei

Anexa la Hotărârea nr. 89/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

 • 1.  Venituri din activități independente

 • 2.  Venituri din salarii și alte drepturi salariale

 • 3.  Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii

 • 4.  Venituri din cedarea folosinței bunurilor

 • 5.  Venituri din pensii

 • 6.  Venituri din activități agricole

 • 7.  Venituri din premii și din jocuri de noroc

 • 8.  Venituri din alte surse

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


  Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 70/18.02.2020


Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora

din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020

și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Având în vedere: inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12331 din 18.02.2020,

Analizând raportul Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad nr. 280/13.02.2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 278/12.02.2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 25 alin.(1), (2), (4), (5) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Modulul I, Standardul 2 din Ordinul MMJS nr.29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanele vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat și cantinelor sociale;

Ținând cont de Hotărârea Guvernului României nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice ;

Ținând cont de Hotararea Guvernului României nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice,

Ținând cont de Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 3 lit. c) și Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contrib uția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,

În temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin.(14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele instituționalizate în Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, pe grade de dependență, pentru anul 2020 în sumă de

3255 lei pentru persoane dependente

3233 lei pentru persoane semidependente

3222 lei pentru persoane independente.

Art. 2. Se aprobă contribuția lunară de întreținere/beneficiar datorată de beneficiari și/sau susținătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, pentru anul 2020 după cum urmează:

1432 lei contribuție pentru persoanele independente

1790 lei contribuție pentru persoanele semidependente

1945 lei contribuția pentru persoanele dependente

Art. 3 (1) Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare,

 • (2) Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în următoarea ordine de obligare la plată: soț și soție, rudele în linie dreaptă, frați și surori, și familiile acestora, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege.

 • (3) Persoanele vârstnice fără venituri și fără susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, conform prevederilor art.24 alin (2) din Legea 17/2000 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 102 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

 • (4) Persoanele date în întreținere cu forme legale sau întreținătorii acestora vor plăti o contribuție la nivelul costului mediu de întretinere pe grad de dependent.

Art. 4. În vederea stabilirii venitului lunar pe membrii de familie ai susținătorilor legali, se aprobă categoriile de venituri luate în calcul conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Orice prevederi contrare se abrogă

Art. 6. Prezenta se duce la îndeplinire de către Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Cod: PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea nr.a Consiliului Local al Municipiului Arad

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

 • 9.  Venituri din activități independente

 • 10. Venituri din salarii și alte drepturi salariale

 • 11. Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii

 • 12. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

 • 13. Venituri din pensii

 • 14. Venituri din activități agricole

 • 15. Venituri din premii și din jocuri de noroc

 • 16. Venituri din alte surse

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. 12.331 din 18.02.2020

În temeiul prevederilor art.136 alin (1) , Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a IlI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora

din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

REFERAT DE APROBARE :

Având în vedere:

 • - raportul Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad nr.280 din 13 februarie 2020

 • - nota de fundamentare nr.278/12.02.2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora

din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Arad;

.         -- art.102 alin(1) din Legea nr.292/20.12.2011 a asistenței sociale cu modificările și

completările ulterioare;

art.25 alin(1) alin(2) alin(4) și alin(5) lit.a și lit.b din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Modulul I, Standardul 2 din Ordinul MMJS nr.29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanele vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat și cantinelor sociale;

 • - Hotărârea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice ;

- Hotararea Guvernului nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice ;

 • - Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.3 lit.c și Anexa nr.3 din Hotărârea Guvernului nr.978 din 16 decembrie 2015 privind

aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

În considerarea acestor aspecte, propun adoptarea unei hotărâri de consiliu, pentru stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii și/sau de susțină ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Călin Bibarț


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Direcția de Asistență Sociala Arad Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice

România 310059 Arad Calea Bodrogului nr. 2 tel.+40-257-211020 fax +40-257-211020 e-mail: cipv@dasarad.ro

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr: 16638


VIZAT

VICEPRIMAR

Levente Bognar

Nr.280/13.02.2020

RAPORT

Referitor la: stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora

din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020

și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Având în vedere:

- nota de fundamentare nr.278/12.02.2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

.       -- art.102 alin(1) din Legea nr.292/20.12.2011 a asistenței sociale cu modificările și

completările ulterioare;

art.25 alin(1) alin(2) alin(4) și alin(5) lit.a și lit.b din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Modulul I, Standardul 2 din Ordinul MMJS nr.29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanele vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat și cantinelor sociale;

 • - Hotărârea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice ;

- Hotararea Guvernului nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice ;

 • - Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.3 lit.c și Anexa nr.3 din Hotărârea Guvernului nr.978 din 16 decembrie 2015 privind

aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

PROPUNEM:

aprobarea

 • > costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele instituționalizate în Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, pe grade de dependență, pentru anul 2020 în sumă de

 • •  3255 lei pentru persoane dependente

 • •  3233 lei pentru persoane semidependente

 • •  3222 lei pentru persoane independente.

 • >  contribuției lunare de întreținere/beneficiar datorată de beneficiari și/sau susținătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, pentru anul 2020 după cum urmează:

 • •  1432 lei contribuție pentru persoanele independente

 • •  1790 lei contribuție pentru persoanele semidependente

 • •  1945 lei contribuția pentru persoanele dependente

 • > categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie ai susținătorilor legali

  DIRECTOR GENERAL DAS,


  DIRECTOR GENERAL ADJ. DAS,


  Oana Parvulescu


  Christian Cojocaru


  Director CIPV,                  Contabil Șef CIPV,


  dr. Fira Popa


  Șerban Maia


  Consilier Juridic CIPV, Natalia Frumosu


Nr.278 / 12.02.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de intretinere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora

din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020

și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

.     Având in vedere prevederile din:

-- art.102 alin(1) din Legea nr.292/20.12.2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare ;

 • - art.25 alin(1) alin(2) alin(4) și alin(5) lit.a și lit.b din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Modulul I, Standardul 2 din Ordinul MMJS nr.29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanele vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat și cantinelor sociale;

 • - Hotărârea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei Naționale de Evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice ;

- Hotararea Guvernului nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice ;

 • - Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.3 lit.c și Anexa nr.3 din Hotărârea Guvernului nr.978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

În conformitate cu prevederile art.25 alin.(1), (2), (4) și (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, costul mediu lunar se stabilește respectând următoarele cerințe:

 • 1) . Este aprobat anual de către Consiliile Locale înainte de aprobarea bugetelor proprii;

 • 2) . Este întocmit în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice;

 • 3) . Trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii;

La calcularea costului mediu lunar de întretinere s-au luat în calcul cheltuielile curente din anul 2019, indiferent de sursa de finantare, venituri proprii și buget local, ( date din bilanțul contabil) date cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta nota de fundamentare.

În vederea acoperirii costului mediu lunar de întreținere conform Legii nr.17/2000 așa cum a fost modificată și completată de OUG 34/28.06.2016 aprobată de Legea nr.19 din 12 ianuarie 2018 și a prevederilor art.102 din Legea nr.292/2011, a asistenței sociale, propunem stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora în funcție de gradul de dependență, în anul 2020, conform anexei 1.

Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere.

Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

La stabilirea contribuției lunare de întreținere s-au avut în vedere prevederile art.529 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora”întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti”, precum și prevederile art.93 din Legea nr.292/2011 Legea asistenței sociale, în baza cărora ”obligațiiile de întreținere se stabilesc astfel încât să nu afecteze veniturile considerate a fi minim necesare vieții curente a persoanei/persoanelor obligate la întreținere, precum și a copiilor acesteia/acestora”.

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie ai

susținătorilor legali sunt cele prevăzute în anexa 2.

Persoanele vârstnice fără venituri și fără susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, conform prevederilor art.24 alin (2) din Legea 17/2000 cu modificările și completările ulterioare și a art.102 alin(3) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările.

Director, Dr.Popa Fira


Cons.juridic, Frumosu Natalia


Contabil sef, Șerban Maia


ANEXA 2 LA NOTA DE FUNDAMENTARE

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

 • 17. Venituri din activități independente

 • 18. Venituri din salarii și alte drepturi salariale

 • 19. Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii

 • 20. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

 • 21. Venituri din pensii

 • 22. Venituri din activități agricole

 • 23. Venituri din premii și din jocuri de noroc

 • 24. Venituri din alte surse