Hotărârea nr. 87/2020

Hotarirea Nr.87 din 28-02-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 87

din 28 februarie 2020

cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13795 din 24.02.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 13797 din 24.02.2020,

Ținând cont de:

 • - referatul nr. 10968/2020 al Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări - Direcția

Generală Poliția Locală Arad,

 • - referatul nr. 12715/2020 al Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări - Direcția

Generală Poliția Locală Arad,

-referatul nr. 14151/2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) Partea a III-a, art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea a 2-a, Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, astfel:

 • (1)  Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul

profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări -

Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul

profesional principal, nivelul studiilor S;

 • (2)  Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul

profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări -Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

 • (3)  Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public, în funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S.

Art. 2. Se aprobă statul de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                         Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Resurse Umane

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD     Anexa nr. I la Hotărârea nr. 87/28.02.2020 a

Consiliului Local al Municipiului Arad

STAT DE FUNCȚII - funcții publice

nr. crt

Denumire funcție conducere / execuție

Nr. posțuri

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

1

secretar general al municipiului

1

2

arhitect-șef

1

3

director general

1

4

director general adjunct

1

5

director executiv

11

6

director executiv adjunct

1

7

șef serviciu

44

8

șef birou

16

9

auditor

I

superior

4

principal

1

10

consilier

I

superior

262

principal

36

asistent

43

debutant

21

11

consilier achiziții publice

I

superior

6

principal

1

asistent

5

debutant

0

12

consilier juridic

I

superior

26

principal

5

asistent

18

debutant

3

13

referent de specialitate

II

superior

4

14

referent

III

superior

24

principal

1

asistent

2

debutant

1

15

polițist local

I

superior

46

principal

12

asistent

18

debutant

5

16

polițist local

III

superior

39

principal

12

asistent

10

debutant

2

Total funcții publice:

683

din care

conducere

76

execuție

607

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif             Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

R O M Â N I A

PROIECT


Avizat

p. SECRETAR GENERAL Sorin Contraș


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 88/24.02.2020

HOTĂRÂREA nr.

din 2020

cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13795 din 24.02.2020;

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 13797 din 24.02.2020;

Ținând cont de:

 • - referatul nr. 10968/2020 al Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări - Direcția Generală Poliția Locală Arad;

 • - referatul nr. 12715/2020 al Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări - Direcția Generală Poliția Locală Arad;

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin.

 • (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) Partea a III-a, art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea a 2-a, Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, astfel:

 • (4)  Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări

 • - Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

 • (5)  Se transformă o funcție publică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări

 • - Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

Art. 2. Se aprobă statul de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR GENERAL

Red. S.A. / Verif. A.S..

1 ex. Dosar Hotărâri

cod PMA-S4-01


1 ex. Dosar ședință CLMA

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 13795 din 24.02.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 37 din HCLM Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Având în vedere:

 • - referatul nr. 10968/2020 al Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări -Direcția Generală Poliția Locală Arad;

 • - referatul nr. 12715/2020 al Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări -Direcția Generală Poliția Locală Arad;

 • - prevederile art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea a 2-a, Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 13797 din 24.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la:

 • - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13795 din 24.02.2020 a domnului Bibarț Călin - Primarul Municipiului Arad;

 • - Obiectul: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”,

Ținând seama de:

 • - referatul nr. 10968/2020 al Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări -Direcția Generală Poliția Locală Arad;

 • - referatul nr. 12715/2020 al Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări -Direcția Generală Poliția Locală Arad;

 • - prevederile art. 392 alin. (1) și alin. (3), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea a 2-a, Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM :

A. Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, prin:

 • (1) Transformarea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări - Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, nivelul studiilor S;

 • (2) Transformarea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări - Direcția Generală Poliția Locală Arad în funcție publică de execuție de polițist local, clasa a III-a, gradul profesional superior, nivelul studiilor M;

 • (3) Aprobarea statului de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

ȘEF SERVICIU

Adriana SOBARU


CONSILIER JURIDIC

Andreea STOICA