Hotărârea nr. 86/2020

Hotarirea Nr.86 din 28-02-2020 privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 86 din 28 februarie 2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13926 din 24.02.2020,

Analizând raportul de specialitate nr. 13931 din 24.02.2020 al Serviciului Resurse Umane cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad,

Ținând seama de adresele Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad nr. 55 din 22.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 4342 în 22.01.2020, nr. 65 din 27.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 5219 în 27.01.2020 și nr. 127 din 24.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 13923 în 24.02.2020, prin care solicită aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad,

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (4) Secțiunea 1 Cap. I, art. 36 alin. (1)-(2) Cap. IV și lit. b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d), alin. (14) Secțiunea a 3-a, art. 139 alin. (1) Secțiunea a 4-a Cap. III Titlul V Partea a III-a, art. 196 alin. (1) lit a) Cap. VII Titlul V Partea a III-a și art. 540 Cap. I Titlul III Partea a Vl-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, astfel:

 • 1. se transformă funcția de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic - Trupa „Ioan Slavici” ocupată de doamna Dinu lulia-Alexandra, în funcție de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional II, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 2. se transformă funcția de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic - Trupa „loan Slavici” ocupată de doamna Dragoș lulia-Andreea, în funcție de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional II, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 3. se transformă funcția de execuție în regim contractual de regizor artistic, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic - Trupa „loan Slavici” ocupată de domnul Ban George-Cristian, în funcție de execuție în regim contractual de regizor artistic, grad profesional II, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 4. se transformă funcția de execuție în regim contractual de regizor scenă (culise), grad profesional I, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Deservire Scenă ocupată de

domnul Florescu Emanuel-Teodor, în funcție de execuție în regim contractual de regizor scenă (culise), grad profesional IA, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 5. se transformă funcția de execuție în regim contractual de impresar artistic, grad profesional I, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Marketing-Relații Publice ocupată de

doamna Ispas Carmen-Florina, în funcție de execuție în regim contractual de impresar artistic, grad profesional IA, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 6. se transformă funcția de execuție în regim contractual de secretar PR, grad profesional I, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Marketing-Relații Publice ocupată de doamna Sasu Adriana, în funcție de execuție în regim contractual de secretar PR, grad profesional IA, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 7. se transformă funcția de execuție în regim contractual de operator sunet, grad profesional II, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Deservire Scenă ocupată de domnul Horga loan, în funcție de execuție în regim contractual de operator sunet, grad profesional I, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 8. se desființează funcția de execuție vacantă, în regim contractual, de actor mânuitor păpuși-marionete, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului

artistic - Trupa Marionete;

 • 9. se înființează funcția de execuție vacantă, în regim contractual, de scenograf, grad profesional I, nivelul studiilor S în cadrul Compartimentului artistic - Trupa „loan Slavici”;

 • 10. se desființează funcția de execuție vacantă, în regim contractual, de operator lumini, grad profesional II, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Deservire Scenă;

 • 11. se înființează funcția de execuție vacantă, în regim contractual, de operator lumini, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G în cadrul Compartimentului Deservire Scenă;

Art. 2. Funcțiile de execuție în regim contractual vacante prevăzute la art. 1 pct. 9 și pct. 11 din prezenta hotărâre sunt înființate în vederea ocupării cu personal contractual al cărui contract individual de muncă este încheiat pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă.

Art. 3 (1) Se reîncadrează domnul Popa Laurian-Constantin, editor imagine, grad profesional I, nivelul studiilor S în cadrul Serviciului Marketing-Relații Publice, în funcția de execuție în regim contractual de artist plastic, grad profesional I, nivelul studiilor S în cadrul aceluiași serviciu, ca urmare a faptului că funcția de execuție de „editor imagine” corespunzătoare nivelului de studii superioare nu se regăsește în tabelul nr. 35 cuprins la lit. b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • (2) Reîncadrarea domnului Popa Laurian-Constantin se realizează în condițiile art. 36 alin. (2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Resurse Umane

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa 2 la Hotărârea nr. 86/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

TEATRUL CLASIC "IOAN SLAVICI" ARAD

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 86/28.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI CLASIC „IOAN SLAVICI” ARAD

Nr.

crt.

Denumirea funcției de conducere

Nr. posturi

Studii necesare

Denumirea funcției de execuție

Studii necesare

Nr. posturi

Gradul profesional /treapta profesională

1

Manager

1

S

2

Director

1

S

3

Șef serviciu

4

S

4

Actor teatru

S

23

GP IA

5

Actor teatru

S

3

GP I

6

Actor teatru

S

2

GP II

7

Actor teatru

S

2

Debutant

8

Consultant artistic

S

1

GP IA

9

Scenograf

S

1

GP IA

10

Scenograf

S

1

GP I

11

Scenograf

S

1

GP II

12

Regizor artistic

S

1

GP II

13

Coregraf

S

1

GP I

14

Actor mânuitor păpuși marionete

S

9

GP IA

15

Referent

M

1

TP IA

16

Secretar PR

S

1

GP IA

17

Referent artistic

M

1

TP I

18

Impresar artistic

S

1

GP IA

19

Impresar artistic

S

1

GP I

20

Secretar literar

S

1

GP II

21

Artist plastic

S

1

GP I

22

Inspector de specialitate

S

1

GP I

23

Referent de specialitate

S

1

GPI

24

Economist

S

1

GP IA

25

Economist

S

1

GP I

26

Contabil

M

1

TP IA

27

Casier

M/G

1

28

Plasator sală

M/G

4

29

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte

M/G

7

TP I

30

Șofer

M/G

1

TP I

31

Inginer

S

1

GP IA

32

Portar

M/G

2

33

Pompier

M/G

2

34

Îngrijitor

M/G

1

35

Regizor scenă (culise)

S

1

GP IA

36

Regizor scenă

M/G

2

TP I

37

Operator sunet

S

1

GP I

38

Operator sunet

M/G

1

TP I

39

Recuziter

M/G

1

TP I

40

Operator imagine

S

1

GP I

41

Operator imagine

M/G

1

TP I

42

Iluminist scenă

M/G

1

TPI

43

Operator lumini

M/G

1

TP I

44

Manipulant decor

M/G

8

TP I

45

Maestru sunet

M/G

1

TP I

46

Pictor

S

1

GP I

47

Total funcții de conducere și de execuție

6

96

48

Total funcții

102

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate, p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

ROMANIA

P R O I E C T

Avizat

JUDETUL ARAD

p. SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD

Nr. 87/24.02.2020

Sorin Contraș

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R A R E A nr.

din                    2020

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13926 din 24.02.2020;

Analizând raportul de specialitate nr. 13931 din 24.02.2020 al Serviciului Resurse Umane cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad,

Ținând seama de adresele Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad nr. 55 din 22.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 4342 în 22.01.2020, nr. 65 din 27.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 5219 în 27.01.2020 și nr. 127 din 24.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 13923 în 24.02.2020, prin care solicită aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad,

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (4) Secțiunea 1 Cap. I, art. 36 alin. (1)-(2) Cap. IV și lit. b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d), alin. (14) Secțiunea a 3-a, art. 139 alin. (1) Secțiunea a 4-a Cap. III Titlul V Partea a III-a, art. 196 alin. (1) lit

 • a) Cap. VII Titlul V Partea a III-a și art. 540 Cap. I Titlul III Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, astfel:

 • 12. se transformă funcția de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic - Trupa „Ioan Slavici” ocupată de doamna Dinu Iulia-Alexandra, în funcție de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional II, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 13. se transformă funcția de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic - Trupa „Ioan Slavici” ocupată de doamna Dragoș Iulia-Andreea, în funcție de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional II, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 14. se transformă funcția de execuție în regim contractual de regizor artistic, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic - Trupa „Ioan Slavici” ocupată de domnul Ban George-Cristian, în funcție de execuție în regim contractual de regizor artistic, grad profesional II, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 15. se transformă funcția de execuție în regim contractual de regizor scenă (culise), grad profesional I, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Deservire Scenă ocupată de domnul Florescu Emanuel-Teodor, în funcție de execuție în regim contractual de regizor scenă (culise), grad profesional IA, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 16. se transformă funcția de execuție în regim contractual de impresar artistic, grad profesional I, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Marketing-Relații Publice ocupată de doamna Ispas Carmen-Florina, în funcție de execuție în regim contractual de impresar artistic, grad profesional IA, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 17. se transformă funcția de execuție în regim contractual de secretar PR, grad profesional I, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Marketing-Relații Publice ocupată de doamna Sasu Adriana, în funcție de execuție în regim contractual de secretar PR, grad profesional IA, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 18. se transformă funcția de execuție în regim contractual de operator sunet, grad profesional II, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Deservire Scenă ocupată de domnul Horga loan, în funcție de execuție în regim contractual de operator sunet, grad profesional I, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • 19. se desființează funcția de execuție vacantă, în regim contractual, de actor mânuitor păpuși-marionete, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic -Trupa Marionete;

 • 20. se înființează funcția de execuție vacantă, în regim contractual, de scenograf, grad profesional I, nivelul studiilor S în cadrul Compartimentului artistic - Trupa „loan Slavici”;

 • 21. se desființează funcția de execuție vacantă, în regim contractual, de operator lumini, grad profesional II, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Deservire Scenă;

 • 22. se înființează funcția de execuție vacantă, în regim contractual, de operator lumini, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G în cadrul Compartimentului Deservire Scenă;

Art. 2 Funcțiile de execuție în regim contractual vacante prevăzute la art. 1 pct. 9 și pct. 11 din prezenta hotărâre sunt înființate în vederea ocupării cu personal contractual al cărui contract individual de muncă este încheiat pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă.

Art. 3 (1) Se reîncadrează domnul Popa Laurian-Constantin, editor imagine, grad profesional I, nivelul studiilor S în cadrul Serviciului Marketing-Relații Publice, în funcția de execuție în regim contractual de artist plastic, grad profesional I, nivelul studiilor S în cadrul aceluiași serviciu, ca urmare a faptului că funcția de execuție de „ editor imagine ” corespunzătoare nivelului de studii superioare nu se regăsește în tabelul nr. 35 cuprins la lit. b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

(2) Reîncadrarea domnului Popa Laurian-Constantin se realizează în condițiile art. 36 alin. (2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Teatrul Clasic „loan Slavici” Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Serviciului Resurse Umane

Cod PMA S4 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 13926 din 24.02.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 37 din HCLM Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Ținând cont de :

 • -  adresele Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad nr. 55 din 22.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 4342 în 22.01.2020, nr. 65 din 27.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 5219 în 27.01.2020 și nr. 127 din 24.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 13923 în 24.02.2020, prin care solicită aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad;

 • -  prevederile art. 41 alin. (2) din H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (4) Secțiunea 1 Cap. I, art. 36 alin. (1)-(2) Cap. IV și lit.

 • b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d), alin. (14) Secțiunea a 3-a, art. 139 alin. (1) Secțiunea a 4-a Cap. III Titlul V Partea a III-a, art. 196 alin. (1) lit a) Cap. VII Titlul V Partea a III-a și art. 540 Cap. I Titlul III Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 13931 din 24.02.2020

R A P O R T

Referitor la :

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13926 din 24.02.2020, a domnului Bibarț Călin - Primarul Municipiului Arad;

Obiectul: „ modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad”,

 • - adresele Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad nr. 55 din 22.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 4342 în 22.01.2020, nr. 65 din 27.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 5219 în 27.01.2020 și nr. 127 din 24.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 13923 în 24.02.2020, prin care solicită aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad;

 • - prevederile art. 41 alin. (2) din H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (4) Secțiunea 1 Cap. I, art. 36 alin. (1)-(2) Cap. IV și lit. b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d), alin. (14) Secțiunea a 3-a, art. 139 alin. (1) Secțiunea a 4-a Cap. III Titlul V Partea a III-a, art. 196 alin. (1) lit a) Cap. VII Titlul V Partea a III-a și art. 540 Cap. I Titlul III Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNEM

(1) Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, astfel:

 • a) transformarea funcției de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic - Trupa „Ioan Slavici” ocupată de doamna Dinu Iulia-Alexandra, în funcție de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional II, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • b) transformarea funcției de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic - Trupa „Ioan Slavici” ocupată de doamna Dragoș Iulia-Andreea, în funcție de execuție în regim contractual de actor teatru, grad profesional II, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • c) transformarea funcției de execuție în regim contractual de regizor artistic, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic - Trupa „Ioan Slavici” ocupată de domnul Ban George-Cristian, în funcție de execuție în regim contractual de regizor artistic, grad profesional II, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • d) transformarea funcției de execuție în regim contractual de regizor scenă (culise), grad profesional I, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Deservire Scenă ocupată de domnul Florescu Emanuel-

Teodor, în funcție de execuție în regim contractual de regizor scenă (culise), grad profesional IA, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • e) transformarea funcției de execuție în regim contractual de impresar artistic, grad profesional I, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Marketing-Relații Publice ocupată de doamna Ispas Carmen-Florina, în funcție de execuție în regim contractual de impresar artistic, grad profesional IA, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • f) transformarea funcției de execuție în regim contractual de secretar PR, grad profesional I, nivelul studiilor S din cadrul Serviciului Marketing-Relații Publice ocupată de doamna Sasu Adriana, în funcție de execuție în regim contractual de secretar PR, grad profesional IA, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • g) transformarea funcției de execuție în regim contractual de operator sunet, grad profesional II, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Deservire Scenă ocupată de domnul Horga loan, în funcție de execuție în regim contractual de operator sunet, grad profesional I, nivelul studiilor S, ca urmare a absolvirii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

 • h) desființarea funcției de execuție vacante, în regim contractual, de actor mânuitor păpuși-marionete, grad profesional debutant, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului artistic -Trupa Marionete;

 • i) înființarea funcției de execuție vacante, în regim contractual, de scenograf, grad profesional I, nivelul studiilor S în cadrul Compartimentului artistic - Trupa „loan Slavici”;

 • j)  desființarea funcției de execuție vacante, în regim contractual, de operator lumini, grad profesional II, nivelul studiilor S din cadrul Compartimentului Deservire Scenă;

 • k) înființarea funcției de execuție vacante, în regim contractual, de operator lumini, treaptă profesională I, nivelul studiilor M/G în cadrul Compartimentului Deservire Scenă;

 • (2) Înființarea funcțiilor de execuție în regim contractual vacante prevăzute la alin. (1) lit. i) și lit. k) din prezenta hotărâre sunt înființate în vederea ocupării cu personal contractual al cărui contract individual de muncă este încheiat pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă.

 • (3) a) Reîncadrarea domnului Popa Laurian-Constantin, editor imagine, grad profesional I, nivelul studiilor S în cadrul Serviciului Marketing-Relații Publice, în funcția de execuție în regim contractual de artist plastic, grad profesional I, nivelul studiilor S în cadrul aceluiași serviciu, ca urmare a faptului că funcția de execuție de „ editor imagine ” corespunzătoare nivelului de studii superioare nu se regăsește în tabelul nr. 35 cuprins la lit. b) pct. II cap. I anexa III din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

b) Reîncadrarea domnului Popa Laurian-Constantin se realizează în condițiile art. 36 alin. (2) din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

SECRETAR GENERAL                     ȘEF SERVICIU

Lilioara STEPANESCU                       Adriana SOBARU

Întocmit: Anca-Diana BĂȘCĂRĂU - consilier juridic Serviciul Resurse Umane