Hotărârea nr. 85/2020

Hotarirea Nr.85 din 28-02-2020 privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 85 din 28 februarie 2020 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 12502/19.02.2020,

Analizând Raportul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Salarizare al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, înregistrat sub nr. 612/18.02.2020,

Analizând Referatul de evaluare nr. 325/28.01.2020, întocmit de doamna Pădurean-Andreica Daniela,

Luând în considerare Rezultatul final nr. 589/13.02.2020, al examenului de promovare în treapta superioară celei deținute, la sfârșitul perioadei de debut, în care se menționează că domnul Stepanescu Alexandru-George a fost declarat admis.

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (2), (7), (8), art. 43, art. 45A1, art. 45A2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2), alin. (4) și (5) lit. b) cuprinsă în lit. A pct. IV a Cap. II din Anexa VIII din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d), alin. (14), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 382, art. 539 lit. b), art. 554 alin. (1), (3) și (4), art. 626 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, astfel:

a.) se transformă funcția contractuală de execuție de referent, treapta profesională debutant, nivelul studiilor medii din cadrul Compartimentului Administrare Clădirea Preparandiei, ocupată de domnul Stepanescu Alexandru-George, în funcție contractuală de execuție de referent, treapta profesională II, nivelul studiilor medii.

Art. 2. Statul de funcții este cuprins în anexele nr. 1 și 2 și sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Centrul Municipal de Cultură Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

STAT DE FUNCȚII - funcții publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


nr. crt

Denumire functie conducere / executie

Nr. posturi

Functia de conducere

Functia de executie

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

director executiv

II

1

2

director executiv adjunct

II

1

3

șef serviciu

II

1

4

șef birou

II

1

5

auditor

I

superior

1

6

consilier

I

superior

12

principal

2

asistent

4

debutant

3

7

consilier juridic

I

superior

1

asistent

1

debutant

1

8

consilier achiziții publice

I

superior

1

Total funcții pu

blice:

30

din care

conducere

4

execuție

26

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual-

Nr. crt.

Denumirea funcției de execuție

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

consilier

IA

S

1

II

S

2

debutant

S

1

2

inspector

IA

M

1

3

referent

IA

M

1

II

M

1

debutant

M

0

b) Personal care ocupă funcții comune

4

supraveghetor

M,G

1

5

manipulant decor

I

M

0

6

muncitor calificat

I

M,G

1

7

îngrijitor

M,G

1

Total personal contractual

10


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


ROMÂNIA               PROIECT                 AVIZAT

JUDEȚUL ARAD         Nr. 71/19.02.2020         p. SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD                                Sorin CONTRAȘ

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local

Centrul Municipal de Cultură Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 12502/19.02.2020,

Analizând Raportul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Salarizare al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, înregistrat sub nr. 612/18.02.2020,

Analizând Referatul de evaluare nr. 325/28.01.2020, întocmit de doamna Pădurean-Andreica Daniela,

Luând în considerare Rezultatul final nr. 589/13.02.2020, al examenului de promovare în treapta superioară celei deținute, la sfârșitul perioadei de debut, în care se menționează că domnul Stepanescu Alexandru-George a fost declarat admis.

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (2), (7), (8), art. 43, art. 45A1, art. 45A2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

In aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2), alin. (4) și (5) lit. b) cuprinsă în lit. A pct. IV a Cap. II din Anexa VIII din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d), alin. (14), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 382, art. 539 lit. b), art. 554 alin. (1), (3) și (4), art. 626 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, astfel:

b.) se transformă funcția contractuală de execuție de referent, treapta profesională debutant, nivelul studiilor medii din cadrul Compartimentului Administrare Clădirea Preparandiei, ocupată de domnul Stepanescu Alexandru-George, în funcție contractuală de execuție de referent, treapta profesională II, nivelul studiilor medii.

Art. 2. Statul de funcții este cuprins în anexele nr. 1 și 2 și sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


S E C R E T A R G E N E R A L


Centrul Municipal de Cultură Arad Red./Dact. Focșan Nadina/Focșan Nadina

Cod PMA-S4-01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

STAT DE FUNCȚII - funcții publice-propus

nr. crt

Denumire funcție conducere / execuție

Nr. posțuri

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapța de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

director executiv

II

1

2

director executiv adjunct

II

1

3

șef serviciu

II

1

4

șef birou

II

1

5

auditor

I

superior

1

6

consilier

I

superior

12

principal

2

asistent

4

debutant

3

7

consilier juridic

I

superior

1

asistent

1

debutant

1

8

consilier achiziții publice

I

superior

1

Total funcții pu

blice:

30

din care

conducere

4

execuție

26

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Contrasemnează pentru legalitate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual-propus

Nr.

crt.

Denumirea funcției de execuție

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

consilier

IA

S

1

II

S

2

debutant

S

1

2

inspector

IA

M

1

3

referent

IA

M

1

II

M

1

debutant

M

0

b) Personal care ocupă funcții comune

4

supraveghetor

M,G

1

5

manipulant decor

I

M

0

6

muncitor calificat

I

M,G

1

7

îngrijitor

M,G

1

Total personal contractual

10


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Contrasemnează pentru legalitate

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 12502/19.02.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap.III, titlul V, Partea a IlI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art.37 din HCLM nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu umătorul obiect:”modificarea statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Ținînd cont de:

 • -      prevederile art. 41, alin (2), (7),(8) art. 43, 45A1, art. 45A2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -       prevederile art. 539 lit. b.), art 554 alin. (1), (3) și (4), art. 626 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • -       prevederilor art.31 alin. (2), alin. (4) și (5), lit. b) cuprinsă în lit.A pct. IV a Cap. II din Anexa VIII din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În vederea fundamentării propunerii s-a avut în vedere :

 • -      prevederile art. 45^\" Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9), de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice.”

 • -      prevederile art.41 alin.(2) ”Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situația în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”

 • -      conținutul Rezultatului final nr. 589/13.02.2020 cu privire la admiterea domnului Stepanescu Alexandru-George, referent debutant în cadrul Compartimentului Administrare Clădirea Preparandiei, la examenul de promovare organizat cu ocazia sfârșitului perioadei de debut.

Luând în considerare cele prezentate, propun aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

COMPARTIMENTUL JURIDIC, RESURSE-UMANE, SALARIZARE Nr._612/18.02.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

Referitor la :

 • -      inițiativa primarului municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12502/19.02.2020,

 • -      Obiectul: ” modificarea statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad,

Ținând seama de :

 • -      Referatul de evaluare nr. 325/28.01.2020, întocmit de doamna Pădurean-Andreica Daniela ;

 • -      Rezultatul final nr. 589/13.02.2020, al examenului de promovare în treapta superioară celei deținute, la sfârșitul perioadei de debut, în care se menționează că domnul Stepanescu Alexandru-George a fost declarat admis;

 • -      prevederile art. 41, alin (2), (7),(8) art. 43, 45A1, art. 45A2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -       prevederile art. 539 lit. b.), art 554 alin. (1), (3) și (4), art. 626 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În aplicarea prevederilor art.31 alin. (2), alin. (4) și (5), lit. b) cuprinsă în lit.A pct. IV a Cap. II din Anexa VIII din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

PROPUNEM

(1)Aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, ca urmare a transformării funcției contractuale de execuție de referent, treapta profesională debutant, nivelul studiilor medii din cadrul Compartimentului Administrare Clădirea Preparandiei, ocupată de domnul Stepanescu Alexandru-George, în funcție contractuală de execuție de referent, treapta profesională II, nivelul studiilor medii.

DIRECTOR EXECUTIV Daniela PĂDUREAN-ANDREICA

ȘEF SERVICIU

Daniel CANĂ


Reprezentant salariați

Elena PANDA


COMPARTIMENT JURIDIC RESURSE - UMANE, SALARIZARE

Consilier superior -Monica VASIU

Consilier Juridic - Diana TRUȚ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD DIRECTOR EXECUTIV

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr./ a Consiliului Local al Municipiului Arad

STAT DE FUNCȚII - funcții publice-actual

nr. crt

denumire functie conducere / executie

Nr. posturi

Functia de conducere

Functia de executie

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

director executiv

II

1

2

director executiv adjunct

II

1

3

șef serviciu

II

1

4

șef birou

II

1

5

auditor

I

superior

1

6

consilier

I

superior

12

principal

2

asistent

4

debutant

3

7

consilier juridic

I

superior

1

asistent

1

debutant

1

8

consilier achiziții publice

I

superior

1

Total funcții publice:

30

din care

conducere

4

execuție

26

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

DIRECTOR EXECUTIV

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr./

a Consiliului Local al Municipiului Arad

Nr.

crt.

Denumirea funcției de execuție

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

consilier

IA

S

1

II

S

2

debutant

S

1

2

inspector

IA

M

1

3

referent

IA

M

1

debutant

M

1

b) Personal care ocupă funcții comune

4

supraveghetor

M,G

1

5

muncitor calificat

I

M,G

1

6

îngrijitor

M,G

1

Total personal contractual

10

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual-actual