Hotărârea nr. 84/2020

Hotarirea Nr.84 din 28-02-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16 înscris în CF nr. 353252 Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 84 din 28 februarie 2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16

- înscris în CF nr. 353252 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referat de admitere înregistrată cu nr. 12552/19.02.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 12558/M4/19.02.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere solicitarea unor persoane juridice înregistrat cu nr. 47942/18.06.2019,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 353252 Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 373/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere declarația cu încheierea de autentificare nr. 989/06.09.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr. 771/31.07.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr. 1447/23.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 339/22.03.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 396/08.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr.

397/08.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 395/08.04.2019, declarația cu

încheierea de autentificare nr. 891/21.08.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr.

872/18.08.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr. 817/08.08.2017, declarația cu

încheierea de autentificare nr. 988/06.09.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr.

892/21.08.2017.

Analizând certificatul de atestare al edificării extinderii construcției nr. 21831/A2/26.03.2018, Autorizația de construire nr. 1052/16.07.2008, Autorizația de desființare nr. 27/08.02.2010, Autorizația de construire nr. 28/08.02.2010,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. g) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - str. Lucian Blaga, nr. 16, aflat în proprietatea unor persoane fizice și a Statului Român, înscris în CF nr. 353252 Arad, cu nr. cad. 353252, conform documentației întocmite de S.C. Xcs Yec Zet S.R.L cu anexele 1-26 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară alimente, antreu, pasaj, coridor cu o suprafață utilă de 109 mp, cota de teren 82/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 1A - compus din 2 camere, bucătărie, hol, wc și boxă cu o suprafață utilă de 96 mp, cota de teren 20/1181 mp proprietate personala și cota de 52/1181 mp proprietate personală vândut în baza Legii 112/1995.

 • - Apartamentul nr. 2 - compus din 2 camere, baie, coridor cu o suprafață utilă de 58 mp, cota de teren 44/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 2A - compus din 2 camere, baie, pasaj, bucătărie, cămară alimente cu o suprafață utilă de 61 mp, cota de teren 46/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 2B - compus din boxă cu o suprafață utilă de 15 mp, cota de teren 11/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 2C - compus din boxă cu o suprafață utilă de 10 mp, cota de teren 8/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 2bis - compus din boxă cu o suprafață utilă de 67 mp, cota de teren 50/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din 2 camere, baie, bucătărie, cămară alimente și boxă cu o suprafață utilă de 60 mp, cota de teren 45/1181 mp proprietate personală din care 42/1181 mp dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995. Cotă de 29/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 3 camere, bucătărie, baie, hol, antreu și boxă cu o suprafață utilă de 147 mp, cota de teren 110/1181 mp proprietate personală din care 84/1181 mp dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995. Cotă de 58/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 4A - compus din cameră, bucătărie, baie și boxă cu o suprafață utilă de 31 mp, cota de teren 23/1181 mp proprietate personală din care 20/1181 mp dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995. Cotă de 14/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din 2 camere, 5/7 parte din bucătărie, 5/7 parte din baie, 5/7 parte din cămară alimente 5/7 parte din coridor comun cu o suprafață utilă de 81 mp, cota de teren 61/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 5A - compus din cameră, 2/7 parte din bucătărie, 2/7 parte din baie, 2/7 parte din cămară alimente, 2/7 parte din coridor comun cu o suprafață utilă de 35 mp, cota de teren 26/1181 mp proprietate personală și cotă de 16/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 5B - compus din boxă cu o suprafață utilă de 16 mp, cota de teren 12/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din 2 camere, baie, bucătărie, cămară alimente, hol și boxă cu o suprafață utilă de 68 mp, cota de teren 51/1181 mp proprietate personală și cota de 28/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din 2 camere-spațiu cu altă destinație cu o suprafață utilă de 41 mp, cota de teren 31/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din spațiu comercial, 2 vestiare, 2 depozite, grup sanitar cu o suprafață utilă de 61 mp, cota de teren 46/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 9 - compus din spațiu comercial, vestiar, depozit, grup sanitar cu o suprafață utilă de 38 mp, cota de teren 28/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 10 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, debara, hol cu o suprafață utilă de 74 mp, cota de teren 55/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 11 - compus din cameră, bucătărie, baie, hol, balcon cu o suprafață utilă de 37 mp, cota de teren 28/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 12 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, debara cu o suprafață utilă de 74 mp, cota de teren 55/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 13 - compus din cameră, bucătărie, baie, hol, balcon cu o suprafață utilă de 37 mp, cota de teren 28/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 14 - compus din garaj cu o suprafață utilă de 44 mp cu o cotă de 85/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 15 - compus din garaj cu o suprafață utilă de 19 mp cu o cotă de 19/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 16 - compus din garaj cu o suprafață utilă de 19 mp cu o cotă de 20/1181 mp proprietatea Statului Român.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


RELEVEU APARTAMENT I

Scara 1:100


Anexa i .31


Nr. top

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

B2/I IBl

str. Lucian Blaga , nr. 1 G, corp C1 etaj 1 ap 1

CP colectiva nr.

353252 C)

DAT

Cod unitate mdivduala

u

Arad

ra /.


---3,30


U)


Camera I 3 utila = 20.13 mp
fj
—3,4 t—— Cam. alimente

3 utila =4.09mp


Baie’?''

Sutila =

3.4 2mp


1=^1

Antreu

S ut la =22.55 mpBucătărie

Sutila = 14.52mp90

3.30   200o 8

ni

Condor

Sutila =7,1 5mp

-5,1 I-----


API

roo


SIEiOrwcr comun

Dfe. tJTQTdZâRE le-AH-Fi N'. ( UiiUL-J o osr


A . Date referitoare ta apartament       „        ftV<4

Nr. încăpere

Denumirea încăperii

Suprafața utila

/

CAMERA 1

20.13

2

CAMERA 2

32.02

3

BUCĂTĂRIE

14.52

4

BAIE

3.42

5

PASAJ

5.55

G

ANTREU

22.55

7

CORIDOR

7.15

3

CAMARA"BE, AU MENTE

4.09

TT^Sljprafata JffltAJOTALA

109.43

SRL\

k ‘ițgafiff] £ .    r^țy^^tjatbnWrîJ teren,

<^C£tjffpiffia^flchțrr[f giq£$rțentjjf ie corespondenta-s^estew Wtealitâțpa din teren

DatanUNIE 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI


RELEVEU APARTAMENT 2


Anexa I .37


Scara 1:100


Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

44/1 161

Str. Lucian Blaga , nr. 1 fi.corp C1 etaj 1 ap 2

CF colectiva nr.

353252 CI

DAT

Cod unitate individuala

U _

Arad

Camera I

S utila =2 1.90 mpA . Date referitoare la apartament

BAIE


__cpRieei^

Suprafață UTILA(ȚOtALA SC XcpVeSâ^RL / i\ cui wasaaxBqgftiZA^ 'A ARAD, TckCT&Opn        J .

executarey.masuwqnțqrjlâ ter^n, / titudmea întoâWnrli aoaufnenSiteiT / cadastealtf^P ■

■‘Oc.țo ondenta acesteia cu, realO 'TDatăTIume 2019


EXECUTANT șq XcpY^S^RL:n


4.51

____4.23________________

~ 57.55_______________

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date ■ntegrata și atribuirea numărului cadastral

Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila DC PI


Nr. încăpere

Denumirea încăperii

Suprafața utila

/

CAMERA 1

21.90

2

CAMERA 2

26.91

RELEVEU APARTAMENT 2b

Scara 1:100Nr. cad

—-----,

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

1 l/l 181

str. Lucian Blaga . nr. 1 G.corp CI, subsol , ap 2b

CF colectiva nr.

353252 CI

UAT

Cod unitate individuala

U

Arad

A . Date referitoare la apartament

Nr. încăpere

Denumirea mcapem

Suprafața utila

/

BOXA

15.30

Suprătița^tlLĂTOTALA

15.30

.-^^5C Xcs¥eGZ^c9RL <

11              CU' R035®aâfe_ . - - ț \

* o \ ARJto TA<3C*5R»I?1& J

rS r Ggțjipyixecutarea măenratbfildi ta t^[ph,|

“l1 corectfitudmea îqtodAihî’i3ocv4ienfatiei /

aiS/    ^da^ț^ș/ E C Z EI / /

corespondenta acesteia cuiȚewhiatea di'n.’teren

Data.-lunie 2019          pi.^U^ lll'X*

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata ș> atribuirea numărului cadastral Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

RELEVEU APARTAMENT 2C

Scara 1:100

Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

8/1 151

str. Lucian Blaga , nr. 1 6,corp C1, subsol , ap 2C

CP colectiva nr.

353252 CI

UAT

Cod unitate individuala

u

Arad

Boxa AP 4

Boxa AP la

___

*jt‘ >£»

4>

/.CER'

AUT'

U ko-a

riFlCAT feE         i

bRlZARE

J1

«ÎAT   J

rj

A . Date referitoare ia apartament

Nr.

încăpere

Denumirea încăperii

Suprafața utila

/

BOXA

10.08

_________~ ___________________

___       Suprafața UTILA TOTALA

10.08

XcsYecietfSRL

r"1 Ju          eui-Roa^waaoatlZAKE

CS YBc2c 1 ARAP ■Td:07gȘqȚ l1lfțe> B J

>Ok ' 'ContimTexecutârea jț^a^yi^tșirilorOa terih, /

(Jz'i^WeptitudmeAînțoc^^i ^tțc^țeptțtipi / corespondenta acesteia cu realitatea d 4 teren Data; Iunie 2019                      ''

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral

Semnătură și parafa

Data......... .......

Ștampila BCPI

___________________e

RELEVEU APARTAMENT 2bis          Anexa 1.37

Scara 1:100Boxa AP I a


CERTIFICAT


AUT

R(JZARE 'Ir. 0068 AT adriana .»


A . Date referitoare la apartament                 ^rt 4P'ar- ~

Nr.

încăpere

Denurmrsa mcapern

Suprafața utila

/

BOXA

67.40

_______: -___ ...

/? ^ ^.'X^^prafata UTILA TOTALA

€7.40

Inspector


j^W«^fetecZet 5RL

S, t i j'D l_- cui

' ',“-iL'A!P©’ fel:O72»O7fI A7 If/p^ ȘSprflfif rrț e/ecutSr^a r/asuratcptar la .țererip ' ccteatitbdinea înto mim, asCiSbVjitabp

"    ,\s6 Cadastrale ‘“r, ^£T'


X. ■


corespondenta acesteia cu rdabfafâ&^frtTteren Datailume 2019                         ’


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI


Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

50/1 161

str. Lucian Bfaga , nr. f G,corp C1 ♦ subsol t 2bis

CF colectiva nr.

353252 CI

DAT

Cod unitate individuala

u____

Arad

A . Date referitoare la apartament

Nr.

încăpere

Denumirea mcaperu

Suprafața utila

/

CAMERA 1

20.24

2

CAMERA 2

17.31

3

BUCĂTĂRIE

10.32

4

BAIE

4.46

5

CAM ARA DE ALIMENTE

2.32

G

BOXA

5.70

..■rCj ■-"■'■uw

Suprafa^^Tpl^

€0.37

^CUȚANTS^^Zet SRL

7‘JQjFHpasoaaâWTORîZARE j v i^AD'iSR!j7iao7-FL,fa-’_RO H j    ;r

ConfifflSfiSey^țgrș^ mJsN^tbfll^ta-tSnen-UHi ; corechtddi<i£ă7tiMcminiX<iî:?np*țști?i E T   /

\~*O|J'lMd^a1tr;și 5.R L.

coresporwwîț^ac^eteta cli real(țgt;țjirițlfl|t*C®’1'

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral Semnătură ș> parafa

Data.................

Ștampila BCPI

Anexa I .37


RELEVEU APARTAMENT 4A

Scara 1:100Baie

5 utda&3 9 I mp


aș 3 = aun_


AP4A


AP 4


Condor comun


Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

23/1 iai;M/i i e> 1

str. Lucian Blaga , nr. 1 G.corp C1 .parter ap 4A

CF colectiva nr.

353252 CI

DAT

Cod unitate individuala

U

Arad

RELEVEU SUBSOL

A . Date referitoare la apartament

Nr.

încăpere

Denumirea mcapem

Suprafața utila

/

CAMERA

14.35

2

^BUCĂTĂRIE

4.46

3

/y~ BAif"'

3.91

4

6.47

' Suptofato WPA TOTALA

31.21

. Cam. executarea măsuratoglor la teren

/■■ ■ uaKxractitudmea Tntc>cmjrnt'âaiWn«ntakier ■ ?

, . ^“^^CERTK iCAT corespondenta acestea cu realitatea din teren ■

Data:Iunie 2019                                   - v

---------—---------AUTGW/iliBfe—

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata șt atribuirea numărului cadastral 5emnatura șt parafa

Data................

Ștampila BCPf

RELEVEU APARTAMENT 3

Scara 1:100


Anexa 1.37Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

45/1 ISI;29/I IBI

str. Lucian Blaga , nr. IG.corpCI etaj 1 ap 3

CF colectiva nr.

353252 CI

UAT

Cod unitate individuala

u

Arad

'-----------------------------------------------------------'                                                                                         f
Cam ălim 1 -Zg_x Sutila = O

,2.32mp ȚAP3


Bucatane

5 utila =

1 0.32mp .90
ih


5,72---<0 oi


__I

— t,90- -Boxa

AP G


Boxa

3 utila» “Q 5.70mp RJ


Subsol tehnicCERTIFIC VT

DE AUTORIZZ RE rO-AR-E Nr. *0(j8

SFAT

t,,. adriana J1


RELEVEU APARTAMENT 5A

Scara 1:100


Anexa 1.37


Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

2S/I 161; 1 G/l 161

str. Lucian Blaga , nr. 1 G.corp C1 .parter ap 5 A

CF colectiva nr.

353252 CI

UAT

Cod unitate individuala

u

Arad


AP 5Condor cota 2/7 Sutila = I 3.49mp


2

—-1

o

__CB

1— r—._____ *1


I =

O <D —1.66 -I-


A . Date referitoare la apartament                       1

Nr.

încăpere

Denumirea mcapem

Suprafața utila

/

CAMERA 1

23.70

2

BUCĂTĂRIE 2/7

3.67

3

BALE 2/7

2.20

4

CAMARA DEAUMENTE 2/7

I.GO

5

GOfeldt)fcoM UN??/7

3.49

Suprafață ^U^Ș^TDTĂIA

34.6G

/ v' « c       ';CUI            <■ET 7

e ® .ARA? ^072^^ tlJ2

\ 0                        ti)asurațQ9lqț]la^'ren,

\ pA’o^rectitudinea întocmim ‘documentației

X?.cadastrale șT

corespOTdenta acesteia cu realitatea din teren Data: iunie 201 9

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral Semnătură ș: parafa

Data................

Ștampila BCPI


RELEVEU APARTAMENT 5b


/S


Anexa I .37


Scara 1:100

Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

12/1161

atr. Lucian Blaga , nr. 1 C.corp C1, subsol , ap 5b

CF colectiva nr.

353252 CJ

UAT

Cod unitate individuala

u

Arad

-4          Mî -

Boxa AP 5b

Boxa AP 2b


5 utila = I 5.9Gmp


3,00


Boxa AP 4a


A . Date referitoare la apartament

Nr.

încăpere

Denumirea încăpem

Suprafața utila

/

BOXA

I5.9G

v«it

Suprafața, UTILA TOTALA

I5.9G

EXECUTANT         ecZeteS^L'

/duiRD^^yâlZARc

'sl'4 ' % A Af "'          HTOR J

J C vJ^nfionțixecularea'qiasGrdtdlildf: Jj^ijfrf,f

° 'fnsOrectltudinâa 'ntofc^ifii’răipstirîferitat ei /

\o*r(j/t'             căcfășțralSș^.L “   . /

> i>O cotefiqpâenta acesteia (fu/realitate? 'di'rtteren ‘-■'OâtîâW 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atr buirea numărului cadastral

Semnătură ș> parafa

Data..............

Ștampila BCPI

Scara 1:100

i.oc

.51- 9 40

Cam alim Sutila = 2.32mp

3 utila = 3.3Gmp

r—’ -sr i-----J       i

o 6 ■Bucatane I

S utila =7.1 Smf


---2,GG


. .co 73 oCamera I

Sutila = 2O.2-4mp


in in criin

w

toNr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

51/1 161 ;28/l 161

str. Lucian Btaga , nr. 1 G.corp C1.parter ap G

CP colectiva nr.

353252 CI

DAT

Cod unitate individuala

U

Arad

A . Date referitoare la apartament 1 i       '

_______.__*_________ I r-____uzi a n r dr.

L u, |

Nr.

încăpere

Denumirea încăpem

ț J                     r i < ‘ r . ■ X1r

Suprafața util£F$Y

\\. âDțfiARA

/

CAMERA 1

2°>%." / V»

F

2

CAMERA 2

r LOUHl' V-17.3!

3

BUCĂTĂRIE

7.16

4

BAIE

3.36

5

CAMARA DE ALIMENTE

2.32

G

HOL

3.76

BOXA

13.50

Suprafața UTILA TOTALA

67.69

A, •T s 'Vo\T*D WWI?. J >

i c         Jif&tytgrHa. nfasujai grțlpr 1.^ teren;

9                                 terfiT1

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral

Semnătură ș parafa

Data.................

Ștampila BCPI

Anexa I .37


RELEVEU APARTAMENT 7

Scara 1:100

Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

3l/l lai

str. Lucian Blaga , nr. 1 G.corp C1, subsol , ap 7

CF colectiva nr.

353252 CI

UAT

Cod unitate individuala

u

Arad

RELEVEU SUBSOL


Boxa AP I a

A . Date referitoare la apartament


Nr.

încăpere

Denumirea mcapem

Suprafața utila

/

Spațiu cu alta destinație (2 camere)

40.S2

Suprafat^UTILA TOTALA

40.62

SC JCcsYedZet SRL s.

' ’c         » AR^J Yeli67il^4rHtî* ; |

S .'fțgdWmliexețDtarea ma£(jraMritoH'fa(ter/n, ' cOT^ctitudinea$t£âT/ntdb^țitFntâtife>

'o <M,\r!z      \cadastralei.      ■ /

tt^itespondenta acesteia «U/rq^țitat^/din teren

Datailume 2CI9               . ■*■'"

Inspector

Cont rm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

/<?


RELEVEU APARTAMENT &

Scara 1:100


Anexa 1 .37

Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

46/1 181

atr. Lucian Blaga . nr, 1 G.corp C2 parter ap B

CF colectiva nr.

353252 C2

UAT

Cod unitate individuala

u

Arad
APSDt Z~

AU "OFltTMpg


A . Date referitoare la apartament           SF/m\

0

Nr.

incapere

Denumirea încăperii

Supra^a^^^^1

/

SPAȚIU COMERCIAL

52.72    --""

2

DEPOZIT 1

2.62

3

DEPOZIT 2

2.05

4

VESTIAR 1

1.10

5

VESTIAR 2

0.65

G

GRUP SANITAR

1.50

^<0 -’ix ,v" t V‘                         '•V. "V

Suprafața 'VtlUA^OȚALA

60.64

executant 5C Xc&tccZttdfc

maalfr^pr^dr ia XerMG / i î coMwt^hoaa înfocrntnt c^ț^mPnta.^ ' ~ î» A? /tadastralets; '        >v

core^ond^rjU/scesteia cu~reaOtat&d dup teren

Datanunie <ZQpp

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI


RELEVEU APARTAMENT 9                Anexa I .37

Scara 1:100

Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

2S/I 161

str. Lucian Blaga , nr. 1 6,corp C2 parter ap 9

CF colectiva nr.

353252 C2

DAT

Cod unitate individuala

u

Arad

A . Date referitoare !a apartament

Nr.

încăpere

Denumirea încăpem

Suprafața utila <~x

/

SPAȚIU COMERCIAL

29.3S

2

DEPOZIT

3.C0

3

VESTIAR

1.15

4

GRUP SANITAR

3.G0

Suprafața t/Ț/LAfâ>TMA

37.73

EXECUTANT 5C                        | }

cuiRoșswa^Jj/^ ...^J   fel

/ ',?•> 4 ' %V> ARAD TdlipaeOT frt tey ’       G ț /

Jț*- Coțifirrf^ift'tecutarea masuratonhjirjfGcpn;-     _>

r^oreptitudinea întocmim 'dpcumerltatiei ..

cadastrale $i',^/ ^/!///-^^ 'V^porâbppnd^nta acesteia cu realitatea’dih teren DațjMpcțleO 19

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastra.

Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

RELEVEU APARTAMENT 10               Anexa I ,37

Scara 1:100Camera 2

Suttla ■= I 6. 1 Gmp


Camera I

5utila =25.96mp:RTIFICAT

DE

TORIZARE J

N1, '

88
ADR


Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

55/1 161

str. Lucian Blaga , nr. IG.corp C2, etaj 1 , ap 10

CF colectiva nr.

353252 C2

DAT

Cod unitate individuala

u

Arad

A . Date referitoare la apartament

Nr.

încăpere

Denumirea încăperii

Suprafața utila

/

CAMERA 1

25.96

2

CAMERA 2

16. IG

3

BUCĂTĂRIE

14.02

4

BAIE

4.50

5

DEBARA

3.46

G

HOL

7.94

Suprafața UTILA TOTALA

74.06

XqsfecZs^gL

<9^-      QULTOSswaaofec

. ji^ffomK^Sfcifcutțr-ea masiura.țpnlpF'la'târen/ | x% 1 dey-^cti^dine^îrffocmtfii ^pctinfentatie1 ; * '• „ -i <<cadasjs^țteqâi r . '       16 ,fy

corespondenta acisteia civriaiitatfeidin teren

DataiOct 20'9    ' ’              .... /

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral

Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

RELEVEU APARTAMENT I I                Anexa i .37

Scara 1:100
Baie 3 utila >4.1 9mp 2.00


5 CERTIFICAI

Dtr

AUTORITARE

RO-AR-F, 4. 0068

SFArT

S, ADffwtJ


Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

28/1 181

str. Lucian Blaga . nr. 16 .corp C2, etaj 1 , ap 11

CP colectiva nr.

353252 C2

UAT

Cod unitate individuala

U

Arad

A . Date referitoare la apartament        ' 'tcouiix |

Nr.

încăpere

Denumirea încăperii

Suprafața utila

/

CAMERA

19.27

2

BUCĂTĂRIE

10.31

3

BAIE

4.19

4

HOL

2.7G

Suprafața UTILA

36.53

5

BALCON

2.75

><"^1 '■   ' ''X

Suprafața UT/LA TOTALA

39.28

’ Tcț Cbnfirra executarea ț^șy^toriVc^ la^ren 7 » Tfoe^ctitbdinea’îritocmlâi ÂdrxmîeJntatifei f

**$T' cadastrale1■ (.. ' ‘’F S '^'ocore^tond^nta acesteia cu îrfsalitatea 'diateren Dafâ.ii0fte'2OI9

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

Scara 1:100


E Camera

■ Sutila = I 6. I Cmp


4.54 tn
.90

2.10

o

L>

Camera                      p

Sutila = 25.98mp

6,49*1                          |

y

ei n


CERTIFICAI


ARE


Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

55/1 161

str. Lucian      , nr 1 G.corp C2 .mansarda t ap 12

CP colectiva nr.

353252 C2

DAT

Cod unitate individuala

U

Arad

4 . Date referitoare la apartament                     1

Nr.

încăpere

Denumirea încăperii

Suprafața utila

/

CAMEKA 1

25.96

2

CAMERA 2

16. IC

3

BUCĂTĂRIE

14.02

4

BAIE

4.50

5

DEBARA

3.46

G

r            HOL

7.94

Suprafață 'LfTflLA~ TOTALA

74.06

EXECUTANT

Xp         fquiJțo3saa23cS'-?A/7t -1

V4 1            TOiGtaaș?.A țfeft j     l_f f

A'C’onRrm &^tareaJ^i^aț»Vitir.l3t^nep,y I ^^ccpvsWîffdinei tntocmr/cteâjSentatîei /

<6r/caaastFare^L ' rr /

\i&ț-e5ffândt)nU acesteia tii ,:râahțate3 dm teren Dah'iObt'-SDI'S

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral

Semnătură ș> parafa

Data.................

Ștampila BCFI

_ _ ___________

RELEVEU APARTAMENT 13               Anexa I .37

Scara 1:100


AP J2


O ■? N-rin™in
Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

26/1 161

str. Lucian Blaga , nr 1 C.corp C2, mansarda, ap 1 3

CF colectiva nr.

353252 C2

DAT

Cod unitate individuala

U_

Arad

A . Date referitoare ta apartament                  J

Nr.

încăpere

Denumirea încăperii

Suprafața utila

/

CAMERA

19.27

2

BUCĂTĂRIE

10.31

3

BAIE

4.19

4

HOL

2.76

Suprafața UTILA

36.53

5

BALCON

2.75

.

Suptafataiu UTILA TOTALA

39.26

XcsY^pZet

-

Ctțijfffro Axecjjfâre^lpasJratoglprla terșn, corectitudinea înfonSiiri'xdocpmferltațre/

1              cadaștSlef^ ■- 7 Z

corespondenta acestfei-Bu-realitatea dfn teren

Data;Oct20l9     s     Tr< J

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral

Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

RELEVEU APARTAMENT 14

Scara 1:100


Anexa I .37


Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

S5/I J6l

str. Lucian Blaga , nr. lfi.corpC3, parter , ap 14

CF colectiva nr

353252 C3

UAT

Cod unitate individuala

u

Arad


,e£

3,34-----

AP 15

AP IGA . Date referitoare la apartament

Nr.

încăpere

Denumirea încăperii

___ —

Suprafața utila

1

GARAJ

43.76

. . ■

_ rr-r   *

Suprafața ^TtbA TOTALA

43.76

Inspector

EXECUTANT 5C                  7cutRâ'asișaaâoa,'

,              ARAD ȚTelj&rZaWț-l,JP4 'C

I Confirm executarea masÎ4?alcrifor fa teren, f    corectitudinea întocmfîn^i^CtuPenKabei

cadastrale^ft, "' r corespondenta acesteia cu realitatea din teren Data:oct 201S


Confirm introducerea imobiluiu' în baza de date integrata și atribuirea numarulir cadastra.

Semnătură și parafa

Data..............

Ștampila EOF'


RELEVEU APARTAMENT 15

Scara 1:100

Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

19/1 lai

str. Lucian Blaga , nr. 1 6,corp C3, parter , apl 5

CP colectiva nr.

353252 C3

UAT

Cod unitate individuala

.

U

Arad

' V \7^ MJ-foțv00

'^£catl^

J'

1^0

A . Date referitoare la apartament

Nr. încăpere

Denumirea încăperii

Suprafața utila

/

GAIVJ

16.90

Suprafața UTILA TOTALA

ia.90

EXECUTANT 5£ ^Ye&Șt

N Cu#3M^iao6O4 f i ***?■ T«®7ațOTl II2Z ,ț tCânfirm exeayttreg’jnaaVjatiJrjlOi" la teren, r J Sbrectkudne^MoSrti^i&ictiiTieptatiei r><€rl                    ■'

Mn/Lore^pondenta Bcescrfia su/realftatea din teren .-J^aiOct 201 9 -v ' r? Z/; J

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

RELEVEU APARTAMENT IG

Scara 1:100Nr. cad

Suprafața masurata

Adresa imobilului

353252

20/1 I SI

str. Lucian Blaga . nr. 1 S.corp C3, parter . ap 16

CF colectiva nr.

353252 C3

UAT

Cod unitate individuala

u

Arad

A . Date referitoare ta apartament

Nr.

încăpere

Denumirea încăperii

Suprafața utila

/

GARAJ

o. ia

Supxafaup JJTiLA TOTALA

19,ÎS

t ^CUl’jlD35fl4â3O0 ??

, j,                                            2

, lc.5 b^wirij ®4ecutgrea'jXmas<ir3tonlor .a teren, rj ^^^^bt^dinejr^'^intrn .ppcumentatiei ''v’cqre^^ndenta acesteia Cu realitatea din teren

DataiOct 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral Semnătură și parafa

Data.................

Ștampila BCPI

ROMÂNIA

PROIECT


Avizat:

SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 82/21.02.2020

HOTĂRÂREA Nr.

din..2020

Cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16

- înscris în CF nr. 353252 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referat de admitere înregistrată cu nr. 12552/19.02.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 12558/M4/19.02.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere solicitarea unor persoane juridice înregistrat cu nr. 47942/18.06.2019, Analizând extrasul de carte funciară nr. 353252 Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 373/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere declarația cu încheierea de autentificare nr. 989/06.09.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr. 771/31.07.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr. 1447/23.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 339/22.03.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 396/08.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 397/08.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 395/08.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 891/21.08.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr. 872/18.08.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr. 817/08.08.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr. 988/06.09.2017, declarația cu încheierea de autentificare nr. 892/21.08.2017.

Analizând certificatul de atestare al edificării extinderii construcției nr. 21831/A2/26.03.2018, Autorizația de construire nr. 1052/16.07.2008, Autorizația de desființare nr. 27/08.02.2010, Autorizația de construire nr. 28/08.02.2010,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. g) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - str. Lucian Blaga, nr. 16, aflat în proprietatea unor persoane fizice și a Statului Român, înscris în CF nr. 353252 Arad, cu nr. cad. 353252, conform documentației întocmite de S.C. Xcs Yec Zet S.R.L cu anexele 1-26 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară alimente, antreu, pasaj, coridor cu o suprafață utilă de 109 mp, cota de teren 82/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 1A - compus din 2 camere, bucătărie, hol, wc și boxă cu o suprafață utilă de 96 mp, cota de teren 20/1181 mp proprietate personala și cota de 52/1181 mp proprietate personală vândut în baza Legii 112/1995.

 • - Apartamentul nr. 2 - compus din 2 camere, baie, coridor cu o suprafață utilă de 58 mp, cota de teren 44/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 2A - compus din 2 camere, baie, pasaj, bucătărie, cămară alimente cu o suprafață utilă de 61 mp, cota de teren 46/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 2B - compus din boxă cu o suprafață utilă de 15 mp, cota de teren 11/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 2C - compus din boxă cu o suprafață utilă de 10 mp, cota de teren 8/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 2bis - compus din boxă cu o suprafață utilă de 67 mp, cota de teren 50/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din 2 camere, baie, bucătărie, cămară alimente și boxă cu o suprafață utilă de 60 mp, cota de teren 45/1181 mp proprietate personală din care 42/1181 mp dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995. Cotă de 29/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 3 camere, bucătărie, baie, hol, antreu și boxă cu o suprafață utilă de 147 mp, cota de teren 110/1181 mp proprietate personală din care 84/1181 mp dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995. Cotă de 58/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 4A - compus din cameră, bucătărie, baie și boxă cu o suprafață utilă de 31 mp, cota de teren 23/1181 mp proprietate personală din care 20/1181 mp dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995. Cotă de 14/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din 2 camere, 5/7 parte din bucătărie, 5/7 parte din baie, 5/7 parte din cămară alimente 5/7 parte din coridor comun cu o suprafață utilă de 81 mp, cota de teren 61/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 5A - compus din cameră, 2/7 parte din bucătărie, 2/7 parte din baie, 2/7 parte din cămară alimente, 2/7 parte din coridor comun cu o suprafață utilă de 35 mp, cota de teren 26/1181 mp proprietate personală și cotă de 16/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 5B - compus din boxă cu o suprafață utilă de 16 mp, cota de teren 12/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din 2 camere, baie, bucătărie, cămară alimente, hol și boxă cu o suprafață utilă de 68 mp, cota de teren 51/1181 mp proprietate personală și cota de 28/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din 2 camere-spațiu cu altă destinație cu o suprafață utilă de 41 mp, cota de teren 31/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din spațiu comercial, 2 vestiare, 2 depozite, grup sanitar cu o suprafață utilă de 61 mp, cota de teren 46/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 9 - compus din spațiu comercial, vestiar, depozit, grup sanitar cu o suprafață utilă de 38 mp, cota de teren 28/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 10 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, debara, hol cu o suprafață utilă de mp, cota de teren 55/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 11 - compus din cameră, bucătărie, baie, hol, balcon cu o suprafață utilă de mp, cota de teren 28/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 12 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, debara cu o suprafață utilă de mp, cota de teren 55/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 13 - compus din cameră, bucătărie, baie, hol, balcon cu o suprafață utilă de mp, cota de teren 28/1181 mp proprietate personală.

  74


  37


  74


  37

  - Apartamentul nr. 14 - compus

  din

  garaj

  cu o

  suprafață utilă de 44 mp cu o cotă de 85/1181

  mp proprietatea Statului Român.

  - Apartamentul nr. 15 - compus

  din

  garaj

  cu o

  suprafață utilă de 19 mp cu o cotă de 19/1181

  mp proprietatea Statului Român.

  - Apartamentul nr. 16 - compus

  din

  garaj

  cu o

  suprafață utilă de 19 mp cu o cotă de 20/1181

  mp proprietatea Statului Român.

  Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


  SECRETAR GENERAL,


Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

Red./Dact. A.T./A.T.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 12552/19.02.2020

REFERAT DE ADMITERE

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 47942/18.06.2019 a S.C. Xcs Yec Zet S.R.L. prin persoana autorizată Sfat Adriana asupra imobilului situat în strada Lucian Blaga, nr. 16, înscris în CF nr. 353252 Arad, - unde STATUL ROMÂN deține o cotă de 269/1181 mp, prin care se solicită apartamentarea acestuia conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Xcs Yec Zet S.R.L., propun adoptarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Menționez faptul că anterior apartamentarea imobilului a fost sistată în baza Hotărârii Consiliului local al Municipiului Arad cu nr. 373/2019 în vederea posibilității rectificării suprafeței terenului.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. ad. 12558/M4/19.02.2020

RAPORT

Cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16 - înscris în CF nr. 353252 Arad -

Având în vedere cererea nr. 47942/18.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad, a S.C. Xcs Yec Zet S.R.L. prin persoana autorizată Sfat Adriana, se solicită apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 353252 Arad, CF vechi nr. 301105 Arad, cu nr. top. 869, situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Xcs Yec Zet S.R.L. topograf autorizat Sfat Adriana. În urma operațiunilor nu se va modifica cota Statului Român și nici cota dobândită în baza Legii 112/1995.

Menționăm că în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 373/2019 a fost sistată apartamentarea imobilului în vederea rectificării cărții funciare nr. 301105 Arad de la 1170 mp la 1181 mp. Prin urmare după operarea în cartea funciară a rectificării, s-au făcut demersurile pentru reapartamentarea imobilului.

Totodată STATUL ROMÂN deține o cotă de teren aferentă construcției care în urma operațiunuilor va rămâne neschimbată - cota de 269/1181 mp - conform documentelor de la Serviciul Fond Locativ.

În momentul de față imobilul situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16 este compus din teren în suprafață de 1181 mp și 3 corpuri de clădire, suprafața construită la sol de C1=511 mp, C2=127 mp, C3=90 mp.

În vederea reglementării situației folosinței faptice, propunem apartamentarea imobilului după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară alimente, antreu, pasaj, coridor cu o suprafață utilă de 109 mp, cota de teren 82/1181 mp proprietate personala.

 • - Apartamentul nr. 1A - compus din 2 camere, bucătărie, hol, wc și boxă cu o suprafață utilă de 96 mp, cota de teren 20/1181 mp proprietate personala și cota de 52/1181 mp proprietate personala vândut în baza Legii 112/1995.

 • - Apartamentul nr. 2 - compus din 2 camere, baie, coridor cu o suprafață utilă de 58 mp, cota de teren 44/1181 mp proprietate personala.

 • - Apartamentul nr. 2A - compus din 2 camere, baie, pasaj, bucătărie, cămară alimente cu o suprafață utilă de 61 mp, cota de teren 46/1181 mp proprietate personala.

 • - Apartamentul nr. 2B - compus din boxă cu o suprafață utilă de 15 mp, cota de teren 11/1181 mp proprietate personala.

 • - Apartamentul nr. 2C - compus din boxă cu o suprafață utilă de 10 mp, cota de teren 8/1181 mp proprietate personala.

 • - Apartamentul nr. 2bis - compus din boxă cu o suprafață utilă de 67 mp, cota de teren 50/1181 mp proprietate personala.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din 2 camere, baie, bucătărie, cămară alimente și boxă cu o suprafață utilă de 60 mp, cota de teren 45/1181 mp proprietate personală din care 42/1181 mp dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995. Cotă de 29/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 3 camere, bucătărie, baie, hol, antreu și boxă cu o suprafață utilă de 147 mp, cota de teren 110/1181 mp proprietate personală din care 84/1181 mp dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995. Cotă de 58/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 4A - compus din cameră, bucătărie, baie și boxă cu o suprafață utilă de 31 mp, cota de teren 23/1181 mp proprietate personală din care 20/1181 mp dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995. Cotă de 14/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din 2 camere, 5/7 parte din bucătărie, 5/7 parte din baie, 5/7 parte din cămară alimente 5/7 parte din coridor comun cu o suprafață utilă de 81 mp, cota de teren 61/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 5A - compus din cameră, 2/7 parte din bucătărie, 2/7 parte din baie, 2/7 parte din cămară alimente, 2/7 parte din coridor comun cu o suprafață utilă de 35 mp, cota de teren 26/1181 mp proprietate personală și cotă de 16/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 5B - compus din boxă cu o suprafață utilă de 16 mp, cota de teren 12/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din 2 camere, baie, bucătărie, cămară alimente, hol și boxă cu o suprafață utilă de 68 mp, cota de teren 51/1181 mp proprietate personală și cota de 28/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din 2 camere-spațiu cu altă destinație cu o suprafață utilă de 41 mp, cota de teren 31/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din spațiu comercial, 2 vestiare, 2 depozite, grup sanitar cu o suprafață utilă de 61 mp, cota de teren 46/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 9 - compus din spațiu comercial, vestiar, depozit, grup sanitar cu o suprafață utilă de 38 mp, cota de teren 28/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 10 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, debara, hol cu o suprafață utilă de 74 mp, cota de teren 55/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 11 - compus din cameră, bucătărie, baie, hol, balcon cu o suprafață utilă de 37 mp, cota de teren 28/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 12 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, debara cu o suprafață utilă de 74 mp, cota de teren 55/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 13 - compus din cameră, bucătărie, baie, hol, balcon cu o suprafață utilă de 37 mp, cota de teren 28/1181 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 14 - compus din garaj cu o suprafață utilă de 44 mp cu o cotă de 85/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 15 - compus din garaj cu o suprafață utilă de 19 mp cu o cotă de 19/1181 mp proprietatea Statului Român.

 • - Apartamentul nr. 16 - compus din garaj cu o suprafață utilă de 19 mp cu o cotă de 20/1181 mp proprietatea Statului Român.

Având in vedere aceste considerente propunem apartamentarea imobilului din Str. Lucian Blaga, nr. 16, înscris în cartea funciară nr. 353252 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. Xcs Yec Zet S.R.L. prin persoana autorizată Sfat Adriana -conform anexelor de la 1 - 18.

DIRECTOR EXECUTIV,

Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF BIROU,

Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,