Hotărârea nr. 83/2020

Hotarirea Nr.83 din 28-02-2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 83 din 28 februarie 2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 10488/12.02.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 10489/12.02.2020,

Luând în considerare solicitarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat cu nr. 60255/01.08.2019,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Hotărârea nr. 565/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 353551 Arad,

Având în vedere Încheierea de carte funciară nr. 12624/06.02.2020 emisă de Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad,

Luând în considerare Certificatul de urbanism nr. 38/10.01.2020,

Conform referatului de admitere nr. 8816/29.01.2020 emis de Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad,

Ținând cont de prevederile art. 23 lit. e) și art. 132 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 879 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Municipiului Arad, Str. Banatului, nr. 2, înscris în CF nr. 353551 Arad conform documentației cadastrale întocmită de S.C. Datcad S.R.L. cu anexele 1, 2, 3 și 4 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - lot 1 - în suprafața de 151 mp - teren aferent construcției - C1, suprafață de teren care rămâne în domeniul privat al municipiului Arad,

 • - lot 2 - în suprafața de 44 mp - teren aferent terasei și folosită pentru spațiul comercial care funcționează în fosta cladire a vămii - lotul va trece după dezlipire în domeniul public al municipiului Arad,

- lot 3 - în suprafața de 1143 mp - teren aferent teritoriului de stradă, taluz, parcări și zone verzi, lotul va trece după dezlipire în domeniul public al municipiului Arad.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

'b’jAoQĂ

151

loc Arad Str Banatului Nr2 Jufl Arad

Cartea Funciara nr.

DAT

Arad

'J____

A. Date referitoare la teren

J* parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

CC

151

Lot 1

Teren partia' împrejmuit

TOTAL

1

151

B. Date referitoare la construcții


Cod

Oeslinalia

Suprafața «miluita la sol (mp)

Mențiuni

Ci

CL

64

Casa vămii regim de maltime P+1E. se 64mp, sed 128mp anu consInM 1872

TOTAL

64

Suprafața totala măsurată a imobilulu' 151 mp

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Calegorie de folosința

Suprafața (mp)

Mentiun

l

CC

44

lot 2

Teren neimprejmu 1

TOTAL

44

Supralata totala măsurată a imobilului = 44 mp

Suprafața din act 44 mp

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

l

CC

1143

Lol 3

Teren parțial împrejmuit

TOTAL

1143

Sirpralata totala măsurată a imobilului 1143 mp,f.U 5.7^


ltKUHL*l,y\\Ay

D E                     i |

AUTORIZA^


Con rflexecglarea^rârijof.la^ ZAjjR corectiludtiif''......

corespoi


Data: 01.2020


întocmirii documentației băastralf st Mftla âcestQâtdifieS GlaSwdin

'df£'

SeWljriTSiA&IBjțji^


O.1.ZAREȚ

’-0FJfr.OO72 g

WiBERIfi


rnmn u


StampilaBCRl'^’


Inspector

11-i

Contrai înl^șiWya imobi Uui in baza de dale integrata ci^:Wtribuifs^!'HaH4ttHH^|r4~-------Qfc—rjW1


Oficiul de Cadastru și PublicItatelmoiTharaARAI) Nume și prenume SICOb DiVtlUS-ALRELIAN ^RiwaMâfs^lfeiiier                       ,


Data:


29 -01- 2020Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500

ANEXA 1.3S

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

1143

Loc. Arad Sta Banatului Nr 2 Jud. Arad

Cartea Funciara nr.

UAT

Arad
—,          Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD

Nr. cerere 12624

Ziua         06

Luna        02

Anul 2020

Cod vftrfiCiirc

«■ran

1OOO7B949859


U* *         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

ANCP1              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

n iun hihvmihu»

Carte Funciară Nr 353551 Arad

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:312443

Adresa: Loc. Arad, Str Banatului. Nr, 2, ud. Arad

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

353S51

1.338

Teren mpre/muit;

Teren parțial imprefmu t

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al 1

35355K1

Loc. Arad Str Banatului, Nr 2, Jud Arad

Nr. niveluri:2; S. construita la st>l:64 mp; S. construita desfasurata.128 mp; Casa vămii, regim de înălțime P+1E. anul construirii 1872

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii Nr 677/2001


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

133437 l 26/11/2019

Act Administrativ nr. 25825, din 14/03/2019 emis de OCPI ARAD:

Bl

Se deschide C.F. nr. 353551 /UAT Arad in baza prevederilor Legii nr. 7/1996 republicata si a regulamentului de carte funciara aprobat prin O.D.G al ANCPI nr.700/2014, care cuprinde imobilul cu nr. cad. 353551/ UAT Arad descris in partea 1 adus din CF nr. 312443 /UAT Arad ( ca istoric CF vechi 136 Muresel cu nr. top. 312), in urma si actualizării construcției CI si modificării suprafeței de la 1980 mp la 1338 mp, astfel:

Al

Act nr. 1052/1909;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1

1) ORAȘUL ARAD                                                               j

OBSERVAȚII- poziție transcrisa din CF 312443/Arad înscrisa prin încheierea nr 3'05'0 din 02/04/1909 (provenita: din conversia CF 136-Muresei)

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 6933/2000;

B3

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al.l

 • 1) PANTAZESCU CRISTIAN- VIRGILIU, căsătorit

 • 2) PANTAZESCU ANA MARIA

OBSERVAȚII- poziție transcrisa din CF 312443/Arad. înscrisa prin încheierea nr 14978 din 24/11/2000.

Act Administrativ nr. 110, din 28/02/2019 emis de CONSILIUL LOCAL ARAD;

B6

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, proprietate privata, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL ARAD, CIF:3519925

OBSERVAȚII poziție transcrisa din CF 312443/Arad, insensa prin ncheierea nr 25825 din 14/03/2019.

12624 / 06/02/2020

Act Administrativ nr. 8816, din 29/01/2020 emis de OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD;

I67

Se noteaza admiterea recepției propunerii de dezmembrare înregistrata sub nr.8816 din 29.01.2020 emisa de OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD

Al Al 1

Pagina 1 din 4

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  133437 / 26/11/2019

  Act Notarial nr. 6933, din 23/11/2000 emis de NP CRISAN MARCEL BUJOR;

  C4

  Intabulare, drept de FOLOSINTAin rangul încheierii cf nr, 14978/2000, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) PANTAZESCU CRISTIAN-VIRGILIU căsătorit cu

  • 2) PANTAZESCU ANA-MARIA, bun comun

  OBSERVAȚII; poziție transcrisa din CF 312443/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 73637 din 25/07/2017;

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile legii Nr 677/2001

Pagina 2 din 4


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

353551

1.338

Teren parțial imprejmuit

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Datereferitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.338

*

312

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

353551-C1

construcții de locuințe

64

Cu acte

S, construita la sol:64 mp; S. construta desfasurata:128 mp. Casa vămii, regim de înălțime P+1E, anul construirii 1872

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <■• (m)

1

2

10.929

2

3

8.327

3

4

12.585

4

5

6.095

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr 677/2001

Pagina 3 din 4


ROMÂNIA

PROIECT


Avizat:

SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 69/17.02.2020

HOTĂRÂREA Nr.__

din..2020

privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 10488/12.02.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 10489/12.02.2020,

Luând în considerare solicitarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat cu nr. 60255/01.08.2019,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Hotărârea nr. 565/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 353551 Arad,

Având în vedere Încheierea de carte funciară nr. 12624/06.02.2020 emisă de Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad,

Luând în considerare Certificatul de urbanism nr. 38/10.01.2020,

Conform referatului de admitere nr. 8816/29.01.2020 emis de Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad,

Ținând cont de prevederile art. 23 lit. e) și art. 132 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 879 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Municipiului Arad, Str. Banatului, nr. 2, înscris în CF nr. 353551 Arad conform documentației cadastrale întocmită de S.C. Datcad S.R.L. cu anexele 1, 2, 3 și 4 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - lot 1 - în suprafața de 151 mp - teren aferent construcției - C1, suprafață de teren care rămâne în domeniul privat al municipiului Arad,

 • - lot 2 - în suprafața de 44 mp - teren aferent terasei și folosită pentru spațiul comercial care funcționează în fosta cladire a vămii - lotul va trece după dezlipire în domeniul public al municipiului Arad,

 • - lot 3 - în suprafața de 1143 mp - teren aferent teritoriului de stradă, taluz, parcări și zone verzi, lotul va trece după dezlipire în domeniul public al municipiului Arad.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T./L.S.

Cod: PMA-S4-01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 10488/12.02.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat cu nr. 60255/M1/01.08.2019, prin care se dorește realizarea unei lucrări cadastrale de dezlipire în vederea clarificării folosinței faptice referitor la imobilul situat în Str. Banatului, nr. 2, înscris în CF nr. 353551 Arad, CF vechi nr. 136 Mureșel, cu nr. top. 312, și ținând cont de faptul că în momentul de față în CF nr. 353551 Arad este cuprinsă și o suprafață de teren care are destinația de teritoriu de stradă, propun adoptarea unui proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului antemenționat conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L. după cum urmeză:

 • - lot 1 - în suprafața de 151 mp,

 • - lot 2 - în suprafața de 44 mp,

 • - lot 3 - în suprafața de 1143 mp.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 10489/12.02.2020

RAPORT

Privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad -

Având în vedere solicitarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat cu nr. 60255/M1/01.08.2019, prin care se dorește realizarea unei lucrări cadastrale de dezlipire în vederea clarificării folosinței faptice referitor la imobilul situat în Str. Banatului, nr. 2, înscris în CF nr. 353551 Arad, CF vechi nr. 136 Mureșel, cu nr. top. 312, teren aflat în proprietatea Municipiului Arad și construcție C1 - P+1E - fosta Vamă veche aflată în cartierul Aradul Nou, în proprietatea unor persoane fizice și C2 construcție provizorie nenotată în CF.

Prin urmare în acest sens sa realizat lucrarea de identificare a imobilului precum și actualizarea datelor cadastrale ale construcției prin prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, conform documentației întocmite de S.C. Datcad S.R.L. Astfel prin Hotărârea Consiliului Local nr. 565/2019 s-a rectificat suprafața terenului de la 1.980 mp la 1.338 mp.

Ținând cont de faptul că în momentul de față în CF nr. 353551 Arad este cuprinsă și o suprafață de teren care are destinația de teritoriu de stradă se dezlipește imobilul mai sus menționat în 3 loturi conform lucrării cadastrale întocmite de S.C. DATCAD S.R.L. astfel:

 • - lot 1 - în suprafața de 151 mp - teren aferent construcției - C1, suprafață de teren care rămâne în domeniul privat al municipiului Arad,

 • - lot 2 - în suprafața de 44 mp - teren aferent terasei și folosită pentru spațiul comercial care funcționează în fosta cladire a vămii - lotul va trece după dezlipire în domeniul public al municipiului Arad,

 • - lot 3 - în suprafața de 1143 mp - teren aferent teritoriului de stradă, taluz, parcări și zone verzi, lotul va trece după dezlipire în domeniul public al municipiului Arad.

  DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


  ȘEF BIROU, Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,