Hotărârea nr. 82/2020

Hotarirea Nr.82 din 28-02-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3 înscris în CF nr. 353129 Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 82 din 28 februarie 2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3

- înscris în CF nr. 353129 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 8308/05.02.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 8310/M4/05.02.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere solicitarea S.C. Xcs Yec Zet S.R.L. înregistrat cu nr. 47945/18.06.2019,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 353129 Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 371/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere declarația cu încheierea de autentificare nr. 1469/24.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 1470/24.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 1471/24.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 1472/24.04.2019, și declarația cu încheierea de autentificare nr. 1473/24.04.2019,

Ținând cont de Contract de vânzare-cumpărare nr. 867/1997, Contract de vânzare-cumpărare nr. 378/1996, Contractele de închiriere teren nr. 23302/07.04.2017, nr. 40571/30.05.2018 și nr. 40573/29.05.2018,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. g.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - str. Ludovic Szantay, nr. 3, aflat în proprietatea unor persoane fizice și a Statului Român, înscris în CF nr. 353129 Arad, cu nr. cad. 353129, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Xcs Yec Zet S.R.L cu anexele 1-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1- compus din 3 camere, bucătărie, antreu, cămară alimente, baie, 2 boxe la subsol cu o suprafață utilă de 128 mp, cota de teren 78/349 mp proprietate personală -Legea 112/1995 și cota de 19/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 2a - compus din cameră, hol, baie, cu o suprafață utilă de 41 mp cota de teren 24/349 mp proprietate personală și cota de 8/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 2b - compus din cameră, hol, bucătărie, wc, cu o suprafață utilă de 33 mp cota de teren 19/349 mp proprietate personală și cota de 6/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din 2 camere, camera cu alcov, bucătărie, cămară alimente, baie, hol, cu o suprafață utilă de 128 mp, cota de teren 74/349 mp proprietate personală și cota de 17/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 3 a - compus din boxă, cu o suprafață utilă de 30 mp, cota de teren 17/349 mp proprietate personală și cota de 4/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 3 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, antreu și 2 boxe, cu o suprafață utilă de 125 mp, cota de teren 72/349 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din boxă, cu o suprafață utilă de 5 mp, cota de teren 3/349 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din boxă, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 4/349 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din spălătorie, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 4/349 mp proprietate personală.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

PROIECT


Avizat:

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 68/17.02.2020

HOTĂRÂREA Nr.__

din..2020

cu privire la apartamentarea imobilului situat în

Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3

- înscris în CF nr. 353129 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 8308/05.02.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 8310/M4/05.02.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere solicitarea S.C. Xcs Yec Zet S.R.L. înregistrat cu nr. 47945/18.06.2019,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 353129 Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 371/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere declarația cu încheierea de autentificare nr. 1469/24.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 1470/24.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 1471/24.04.2019, declarația cu încheierea de autentificare nr. 1472/24.04.2019, și declarația cu încheierea de autentificare nr. 1473/24.04.2019,

Ținând cont de Contract de vânzare-cumpărare nr. 867/1997, Contract de vânzare-cumpărare nr. 378/1996, Contractele de închiriere teren nr. 23302/07.04.2017, nr. 40571/30.05.2018 și nr. 40573/29.05.2018,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. g.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - str. Ludovic Szantay, nr. 3, aflat în proprietatea unor persoane fizice și a Statului Român, înscris în CF nr. 353129 Arad, cu nr. cad. 353129, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Xcs Yec Zet S.R.L cu anexele 1-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1- compus din 3 camere, bucătărie, antreu, cămară alimente, baie, 2 boxe la subsol cu o suprafață utilă de 128 mp, cota de teren 78/349 mp proprietate personală -Legea 112/1995 și cota de 19/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 2a - compus din cameră, hol, baie, cu o suprafață utilă de 41 mp cota de teren 24/349 mp proprietate personală și cota de 8/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 2b - compus din cameră, hol, bucătărie, wc, cu o suprafață utilă de 33 mp cota de teren 19/349 mp proprietate personală și cota de 6/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din 2 camere, camera cu alcov, bucătărie, cămară alimente, baie, hol, cu o suprafață utilă de 128 mp, cota de teren 74/349 mp proprietate personală și cota de 17/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 3 a - compus din boxă, cu o suprafață utilă de 30 mp, cota de teren 17/349 mp proprietate personală și cota de 4/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 3 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, antreu și 2 boxe, cu o suprafață utilă de 125 mp, cota de teren 72/349 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din boxă, cu o suprafață utilă de 5 mp, cota de teren 3/349 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din boxă, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 4/349 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din spălătorie, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 4/349 mp proprietate personală.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T./L.S.

Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 8308/05.02.2020

REFERA T DE ADMITERE

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 47945/18.06.2019 S.C. Xcs Yec Zet S.R.L. prin persoana autorizată Sfat Adriana asupra imobilului situat în strada Ludovic Szantay, nr. 3, înscris în CF nr. 353129 Arad, - unde STATUL ROMÂN deține o cotă de 54/349 mp, prin care se solicită apartamentarea acestuia conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Xcs Yec Zet S.R.L., propun adoptarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Menționez faptul că anterior apartamentarea imobilului a fost sistată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 371/2019 în vederea posibilității rectificării suprafeței terenului.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. ad. 8310/M4/05.02.2020

RAPORT

Cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3

- înscris în CF nr. 353129 Arad -

Având în vedere cererea nr. 47945/18.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad, a S.C. Xcs Yec Zet S.R.L. prin persoana autorizată Sfat Adriana, se solicită apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 353129 Arad, cu nr. top. 983/b.2, CF vechi nr. 306792, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Xcs Yec Zet S.R.L. topograf autorizat Sfat Adriana. În urma operațiunilor nu se va modifica cota Statului Român și nici cota dobândită în baza Legii 112/1995.

Menționăm că în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 371/2019 a fost sistată apartamentarea imobilului în vederea rectificării cărții funciare nr. 306792 Arad de la 360 mp la 349 mp. Prin urmare după operarea în cartea funciară a rectificării, s-au făcut demersurile pentru reapartamentarea imobilului.

Totodată STATUL ROMÂN deține o cotă de teren aferentă construcției care în urma operațiunuilor va rămâne neschimbată - cota de 54/349 mp.

În momentul de față imobilul situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3 este compus din teren în suprafață de 349 mp și un corp de clădire, suprafața construită la sol de 285 mp, suprafața desfășurată de 824 mp.

În vederea reglementării situației folosinței faptice, propunem apartamentarea imobilului după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1- compus din 3 camere, bucătărie, antreu, cămară alimente, baie, 2 boxe la subsol cu o suprafață utilă de 128 mp, cota de teren 78/349 mp proprietate personală -Legea 112/1995 și cota de 19/349 mp proprietatea Statului Român în folosință - Contract de închiriere teren nr. 23302/07.04.2017.

 • - Apartamentul nr. 2a - compus din cameră, hol, baie, cu o suprafață utilă de 41 mp cota de teren 24/349 mp proprietate personală și cota de 8/349 mp proprietatea Statului Român în folosință - Contract de închiriere teren nr. 40571/30.05.2018.

 • - Apartamentul nr. 2b - compus din cameră, hol, bucătărie, wc, cu o suprafață utilă de 33 mp cota de teren 19/349 mp proprietate personală și cota de 6/349 mp proprietatea Statului Român în folosință - Contract de închiriere teren nr. 40573/29.05.2018.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din 2 camere, camera cu alcov, bucătărie, cămară alimente, baie, hol, cu o suprafață utilă de 128 mp, cota de teren 74/349 mp proprietate personală și cota de 17/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 3a - compus din boxă, cu o suprafață utilă de 30 mp, cota de teren 17/349 mp proprietate personală și cota de 4/349 mp proprietatea Statului Român în folosință.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 3 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, antreu și 2 boxe, cu o suprafață utilă de 125 mp, cota de teren 72/349 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din boxă, cu o suprafață utilă de 5 mp, cota de teren 3/349 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din boxă, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 4/349 mp proprietate personală.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din spălătorie, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 4/349 mp proprietate personală.

Având in vedere aceste considerente propunem apartamentarea imobilului din Str. Ludovic Szantay, nr. 3, înscris în cartea funciară nr. 353129 Arad, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Xcs Yec Zet S.R.L. prin persoana autorizată Sfat Adriana și a anexelor de la 1 - 9.

DIRECTOR EXECUTIV,

Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF BIROU,

Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,