Hotărârea nr. 81/2020

Hotarirea Nr.81 din 28-02-2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 81 din 28 februarie 2020

cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 8314/05.02.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 8315/M4/05.02.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare solicitarea Serviciului Fond Locativ nr. 38813/2316/15.06.2018,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 352565 Arad,

Ținând cont de solicitarea locatarilor prin Cab. Avocat Silviu Rațiu înregistrat cu nr. 38813/22.05.2018,

Analizând contractele de vânzare cumpărare nr. 6076/2006, nr. 5760/2004, nr. 6107/2006, nr. 5793/2005, nr. 5821/2005, nr. 5748/2004, nr. 6038/2005,

Având în vedere coala de carte funciară nr. 1146,

Luând în considerare contractele de închiriere nr. 18667/27.03.2015 și nr. 1257/20.07.2004,

Ținând cont de adresa Serviciului Fond Locativ nr. 50959/28.06.2019,

Având în vedere Hotărârea nr. 972/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. 8 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. g.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - str. Gr. Alexandrescu, nr. 35, înscris în CF nr. 352565 Arad, cu nr. cad. 352565 aflat în proprietatea Statului Român, Serviciul Fond Locativ deține în administrare 2 unități locative, pentru care există încheiate contracte de închiriere locuință, deși în cartea funciară este notată proprietatea Statului Român pe întreg imobil, există contracte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii 112/1995, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L cu anexele 1-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1- compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, boxă cu o suprafață utilă de 38 mp, cota de teren 41/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 6076/2006.

 • - Apartamentul nr. 2 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 37 mp cota de teren 40/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, antreu, cu o suprafață utilă de 41 mp cota de teren 44/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 59 mp, cota de teren 63/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară alimente, boxă, cu o suprafață utilă de 73 mp, cota de teren 78/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5793/2005.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 63 mp, cota de teren 68/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5821/2005.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară alimente cu o suprafață utilă de 62 mp, cota de teren 67/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, boxă, cu o suprafață utilă de 32 mp, cota de teren 34/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5748/2004.

 • - Apartamentul nr. 9 - compus din cameră, bucătărie, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 37 mp, cota de teren 40/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare -cumpărare nr. 6038/2005.

 • - Apartamentul nr. 10 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 11 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 4 mp, cota de teren 4/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 12 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 13 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 7/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 14 - compus din construcție locatari, cu o suprafață utilă de 5 mp, cota de teren 5/505 mp proprietate comună.

 • - Apartamentul nr. 15 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

Art. 2. In urma apartamentării, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad va întabula dreptul de proprietate al apartamentelor vândute în temeiul Legii 112/1995, conform contractelor de vânzare-cumpărare existente, și condiționat de acordul tuturor proprietarilor.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.                                       Sorin CONTRAȘ

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

UAT-ARAD


Foaie colectiva


Carte funciara colectiva Nr.352565

Descrierea condominiului

Adresa construcției: Loc.Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35

Nr.cadastral: 352565


Suprafața construita la sol C1 : 265 mp Suprafața construita desfasurata C1: 530mp Suprafața construita la sol C2 : 91 mp Suprafața construita desfasurata C2:182 mp Suprafața construita la sol C3:15 mp Suprafața construita desfasurata C3: 15mp ________Suprafața construita la sol C4:19 mp Suprafața construita desfasurata C4: 19mp

Suprafața teren: 505 mp

Nr trons on

Scara

Nivel

Nr.ap

Cod unitate individu ala (UI)

Număr CF individuala

Componenta apart.

Suprafat a totala utila UI -Suap-(mp)

Cota parte indiviza din părțile comune UI

Cota parte teren aferent UI (mp)

Observații

C1

S+P

1

1 Camera, 1 Bucătărie,

1 Cam. Alimente, Boxa

38

22

41

P

2

1 Camera, Bucătărie, Cam. Alimente

37

21

40

P

3

1 Camera, Bucătărie, Cam.

Alimente, Antreu

41

24

44

S+P

4

2 Camere, Bucătărie, Baie, Cam. Alimente, Boxa

59

35

63

C1

S+1E

5

2 Camere, Bucătărie, Baie, Hol, Cam. Alimente, Boxa

73

43

78

S+1E

6

2 Camere, Bucătărie, Cam. Alimente, Baie, Boxa

63

37

68

1E

7

2 Camere, Bucătărie, Baie, Cam. Alimente

62

36

67

C2

S+P

8

1 Camera, Bucătărie, Cam. Alimente, Boxa

32

19

34

S+P

9

1 Camera, Bucatane, Baie, Boxa

37

22

40

C3

P

10

Magazie

6

4

6

P

11

Magazie

4

2

4

P

12

Magazie

3

2

3

C4

P

13

Magazie

7

4

7

P

14

Construcție Locatari

5

3

5

P

15

Magazie

3

2

3

TOTAL

470

276

505

îOE oe ?Y ‘SX                                                                                                               Recepționat

f AliWdăfWTibMi ț\ X   sS(.-'>oeSanBm-Ff|'IO72 g

\% s c G//Mf$^hZ;rpîERllJ Parti comune:Acoperis, fațada, Împrejmuiri, pavimente, scări exterioare,casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare subsoluri, ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apa, de canalizare, instalații de incalzire

■X ccîsaW            - centrala, instalații electrice si gaze, inslatatii de colectare a deșeurilor, instalații de antena colectiva, telefonie, etc)

■-<7             flFV"

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

41/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap. 1,S+P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C1

(JAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

SUBSOL C2 CORPB

PASAJP^
NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp) |

1

BUCĂTĂRIE

1347

2

CAMERA

21 57             I

3

C. ALIMENTE

3 36              I

SUBSOL

6.45

Suprafața utila

3fl mp           i


Executant:


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

3


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

40/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.2,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-01

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

4

CAMERA

24 09

5

BUCĂTĂRIE

107

6

C ALIMENTE

2 44

Suprafața utila

37 mp

4NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

7

CAMERA

20 02

a

BUCĂTĂRIE

11.52

9

C.AUMENTE

290

10

ANTREU

6.41

Suprafața utila

41 mpInspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

44/505 mp teren

Arad Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.3,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C1

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

63/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.4,S+P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C1

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

Executant:


Inspector


6al#Whffl^Nr. 0072 ii doastrale si tsteia'^jeaAplda din terefi

ira-st Stampila r, -


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Stampila BCPINR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

11

CAMERA

21.35

12

CAMERA

17.6B

13

BUCĂTĂRIE

999

14

BAIE

594

15

CAM ALIMENTE

375

SUBSOL

594

Suprafața utila

59 mp


Executant:


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de dale integrata si atribuirea numărului cadastral

Stampila BCPI

(p


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

78/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.5,S+1E

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C1

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

SUBSOL C2 CORPB


NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTlLA(mp)

16

CAMERA

27,09

17

CAMERA

2669

10

BUCĂTĂRIE

12.16

19

BAIE

388

20

HOL

1.87

21

CAM ALIMENTE

1.65

SUBSOL

8 52

Suprafața utila

73 mpInspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Stampila BCPI

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

68/505 mp teren

Arad, Sir. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.6,S+1E

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C1

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

67/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.7,1E

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C1

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

22

CAMERA

20 22

23

BUCĂTĂRIE

11.52

24

CAM ALIMENTE

300

25

BAIE

4 53

26

CAMERA

2360

SUBSOL                               16 48

Supralata utila                                   63 mp


Executant:

i?ectitudineâtln1octlilni''dQȘun1eiitatimZARE


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Stampila BCPINR. ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

27

CAMERA

22 83

28

CAMERA

ia.7B

29

BUCĂTĂRIE

10 52

30

BAIE

600

31

CAM ALIMENTE

3 99

Suprafața utila                                   62 mp


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Stampila BCPI

Dala


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

34/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.8,S+P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C2

UAT-AHAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


SUBSOL 02 CORPB

Executant:NR. ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

32

BUCĂTĂRIE

9 33

33

CAM. ALIMENTE

2 1

34

CAMERA

20 15

SUBSOL                             9 05

Suprafața utila                                      32 mpri h 1 ir ic-**"1 DE autorizare IeriafkJ/BFN 72

n, kiaLOy

d n teren


■ - -^tf'rĂiakiT^si stampila


'tr.'Anrr'F -Inspector


Confirm introducerea imobilii ui in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Stampila BCPt

Semnătură si parafa


Oata


ANEXA Nr. 1.37

IONR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

35

BUCĂTĂRIE

1227

36

BAIE

4 41

37

CAMERA

20 42

SUBSOL                           388

Suprafața utila                                   37 mp


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

40/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.9,S+P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C2

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Stampila BCPI

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

6/505 mp teren

Arad, Slr. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.W.P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C3

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

38

MAGAZIE

6.40

Suprafața utila

6 mp


Executant:


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

i---TTTenumirei^e^J

1 nr inCADRAKE 1---"---

l---1      MAGAZIE____

I----Suprafața utila_____

i $1IPRAFATA UTILA(mp)

|            369__

4 mp

Releveu apartament


scara 1:50

Inspector


Confirm introducerea Imobiiului in ba« dedate si atribuirea numărului cadastra

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

3/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap. 12,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C3

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

40

MAGAZIE

3.19

Suprafața ulila

3 mp


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Nr. Cadastral al terenului 352565 Cartea funciara colectiva nr. Cod unitate individuala (U)


Suprafața 7/505 mp teren "352565-04


Adresa imobilului

Arad Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.13,P p5---- CAT-ARAD

C.F.individuala:    ________--nr ÎNCADRARE,

41


DENUMIRE INCAPERE magazie

Suprafața utila _____________


SI IPRAFATA UTILA(rnp)

7.15___

7 mp
Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

5/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap.14,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C4

UAT-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

42

MAGAZIE

517

Suprafața utila

5 mp


Executant:


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

352565

3/505 mp teren

Arad, Str. Gr. Alexandrescu, Nr. 35, Ap. 15,P

Cartea funciara colectiva nr.

352565-C4

UAȚ-ARAD

Cod unitate individuala (U)

C.F.individuala:


NR ÎNCADRARE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA(mp)

43

MAGAZIE

3.11

Suprafața utila

3 mp


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Stampila BCPI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD

Nr. cerere

11835

Ziua

05

Luna

02

Anul

2020

Anul       ZU2O

C<id verificare ■■■■■

10007B9009H7


V" Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

fi *i m 11 țț*         «t i

Carte Fundară Nr 352565 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:302990

Nr. topografic:1516


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Str Gr.Alexandrescu, Nr. 35, Jud. Arad

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

352565

505

Teren împrejmuit;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

352565-C1

Loc. Arad, Str Gr.Alexandrescu, Nr. 35, Jud. Arad

Nr. niveluri:2. S. construita la sol:265 mp; S. construita desfasurata: 530 mp; CORP A .reg.inl. P+l,anut constr 1698 t

Al 2

352565-C2

Loc. Arad, Str Gr.Alexandrescu, Nr. 35, Jud. Arad

Nr. niveluri 2; S. construita la sol:91 mp; 5. construita desfasurata;182 mp; CORP B,,reg.ini S+P.anul constr 1898

Al 3

352565-C3

Loc. Arad, Str Gr.Alexandrescu, Nr. 35, Jud. Arad

Nr. niveluri:!; S. construita la sol.15 mp; S, construita desfasurata.15 mp; magazie, reg. inal. P, anul constr 1898

Al 4

352565-C4

Loc. Arad, Str Gr.Alexandrescu, Nr. 35, Jud. Arad

Nr. niveluri 1; 5. construita la sol;19 mp; S. construita desfasurata:19 mp; magazie, reg. inal. P, anul constr 1898

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

66994 / 28/06/2019

Decret nr. 92/1958;

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATEnationalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 302990/Arad, înscrisa prin încheierea nr, 338 din 26/02/1959; (provenita din conversia CF 1146)

Act Administrativ nr. 50959, din 28/06/2019 emis de MUNICIPIUL ARAD; Act Administrativ nr. 972, din 20/12/2018 emis de MUNICIPIUL ARAD; Act Administrativ nr. 294368, din 24/06/2019 emis de MUNICIPIUL ARAD; Act Administrativ nr. 44490, din 06/05/2019 emis de OCPI ARAD; Act Administrativ nr. 290775, din 18/06/2019 emis de MUNICIPIUL ARAD; Act Administrativ nr. 230292, din 30/05/2019 emis de MUNICIPIUL ARAD; Act Administrativ nr. 244369, din 24/06/2019 emis de MUNICIPIUL ARAD; Act Administrativ nr, 292623, din 20/06/2019 emis de MUNICIPIUL ARAD; Act Administrativ nr. 279404, din 31/05/2019 emis de MUNICIPIUL ARAD; Act Administrativ nr, 230679, din 31/05/2019 emis de MUNICIPIUL ARAD; Act Administrativ nr. 229799, din 30/05/2019 emis de MUNICIPIUL ARAD;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEinch.nr.338/26.02,1959, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al.2, Al.3, Al.4

H 1) STATUL ROMAN


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

JL

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

352565

505

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

505

-

-

1516

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

352565-C1

construcții de locuințe

265

Cu acte

S. construita la sol 265 mp; 5. construita desfasurata.530 mp; CORP A reg.inl. P+l,anul constr 1898

Al 2

352565-C2

construcții de locuințe

91

Cu acte

S. construita la sol.91 mp; S. construita desfasurata;182 mp, CORP B,.reg.inl S+P,anul constr 1898

Al 3

352565-C3

construcții anexa

15

Cu acte

S. construita la sol ii mp; S. construita desfasurata:15 mp, magazie, reg. ma. P anu constr 1898

Al 4

352565-C4

construcții anexa

19

Cu acte

5. construita la sol 19 mp: S. construita desfasurata;19 mp; magazie, reg. inai P anul constr 1898

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

' Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <•• (m)

1

2

19.468

2

3

2.479

3

4

17.089

4

5

2.504

5

6

10.029

6

7

8.44

7

8

2.341

8

9

3.982

9

■W

3.068

10

11

1.895

11

12

6.111

12

13

1.682

13

1— ------ —

1

13.26


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/02/2020. 11:29


Pagina 3 din 3

ROMÂNIA

PROIECT


Avizat:

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Nr. 67/17.02.2020


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.__

din..2020


cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 8314/05.02.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 8315/M4/05.02.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Arad,

Luând în considerare solicitarea Serviciului Fond Locativ nr. 38813/2316/15.06.2018,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 352565 Arad,

Ținând cont de solicitarea locatarilor prin Cab. Avocat Silviu Rațiu înregistrat cu nr. 38813/22.05.2018,

Analizând contractele de vânzare cumpărare nr. 6076/2006, nr. 5760/2004, nr. 6107/2006, nr. 5793/2005, nr. 5821/2005, nr. 5748/2004, nr. 6038/2005,

Având în vedere coala de carte funciară nr. 1146,

Luând în considerare contractele de închiriere nr. 18667/27.03.2015 și nr. 1257/20.07.2004;

Ținând cont de adresa Serviciului Fond Locativ nr. 50959/28.06.2019,

Având în vedere Hotărârea nr. 972/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin. 8 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. g.) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă apartamentarea imobilului situat in Municipiul Arad - str. Gr. Alexandrescu, nr. 35, înscris în CF nr. 352565 Arad, cu nr. cad. 352565 aflat în proprietatea Statului Român, Serviciul Fond Locativ deține în administrare 2 unități locative, pentru care există încheiate contracte de închiriere locuință, deși în cartea funciară este notată proprietatea Statului Român pe întreg imobil, există contracte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii 112/1995, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L cu anexele 1-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1- compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, boxă cu o suprafață utilă de 38 mp, cota de teren 41/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 6076/2006.

 • - Apartamentul nr. 2 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 37 mp cota de teren 40/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, antreu, cu o suprafață utilă de 41 mp cota de teren 44/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 59 mp, cota de teren 63/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară alimente, boxă, cu o suprafață utilă de 73 mp, cota de teren 78/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5793/2005.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 63 mp, cota de teren 68/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5821/2005.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară alimente cu o suprafață utilă de 62 mp, cota de teren 67/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, boxă, cu o suprafață utilă de 32 mp, cota de teren 34/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5748/2004.

 • - Apartamentul nr. 9 - compus din cameră, bucătărie, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 37 mp, cota de teren 40/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare -cumpărare nr. 6038/2005.

 • - Apartamentul nr. 10 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 11 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 4 mp, cota de teren 4/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 12 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 13 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 7/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 14 - compus din construcție locatari, cu o suprafață utilă de 5 mp, cota de teren 5/505 mp proprietate comună.

 • - Apartamentul nr. 15 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/1995 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

Art.2. În urma apartamentării, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad va întabula dreptul de proprietate al apartamentelor vândute în temeiul Legii 112/1995, conform contractelor de vânzare-cumpărare existente, și condiționat de acordul tuturor proprietarilor.

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red./Dact. A.T./L.S.

Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 8314/05.02.2020

REFERAT DE ADMITERE

Având în vedere cererea Serviciului Fond Locativ înregistrată cu nr. ad. 38813/2316/15.06.2018 asupra imobilului situat în Municipiul Arad Str. Grigore Alexandrescu, nr. 35 înscris în CF nr. 352565 Arad, CF vechi nr. 302990, nr. top. 1516 -unde STATUL ROMÂN deține 2 unități locative pentru care există încheiate contracte de închiriere locuință și mai multe contracte de vânzare-cumpărare în temeiul Legii 112/1995 neîntabulate în momentul de față -, prin care se solicită apartamentarea acestuia conform documentației cadastrale întocmite de S.C. DATCAD S.R.L., propun adoptarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Menționez faptul că în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 972/2018 a fost rectificată suprafața imobilului antemenționat de la 497 mp la 505 mp. Prin urmare după operarea în cartea funciară a rectificării, s-au făcut demersurile pentru reapartamentarea imobilului.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. ad. 8315/M4/05.02.2020

RAPORT

Cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad -

Având în vedere solicitarea Serviciului Fond Locativ înregistrată cu nr. ad. 38813/2316/15.06.2018 referitor la întocmirea unei lucrării de apartamentare a imobilului situat în Str. Grigore Alexandrescu, nr. 35 înscris în CF nr. 352565 Arad, CF vechi nr. 302990, nr. top. 1516, în suprafața de 505 mp, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. DATCAD S.R.L.

Menționăm faptul că Serviciul Fond Locativ deține în administrare 2 unități locative, pentru care există încheiate contracte de închiriere locuință, deși în cartea funciară este notată proprietatea Statului Român pe întreg imobil, există contracte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii 112/1995, iar prin apartamentare acestea pot fi întabulate.

Mai mult în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 972/2018 a fost rectificată suprafața imobilului antemenționat de la 497 mp la 505 mp. Prin urmare după operarea în cartea funciară a rectificării, s-au făcut demersurile pentru reapartamentarea imobilului.

În momentul de față imobilul situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 este compus din teren în suprafață de 505 mp și 4 corpuri de clădire, cu suprafața construită la sol: C1 = 265 mp, C2 = 91 mp, C3 = 15 mp, C4 = 19 mp.

În vederea reglementării situației folosinței faptice, propunem apartamentarea imobilului după cum urmează:

 • - Apartamentul nr. 1- compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, boxă cu o suprafață utilă de 38 mp, cota de teren 41/505 mp proprietate personală - Legea 112/95 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 6076/2006.

 • - Apartamentul nr. 2 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, cu o suprafață utilă de 37 mp cota de teren 40/505 mp proprietate personală - Legea 112/95 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 3 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, antreu, cu o suprafață utilă de 41 mp cota de teren 44/505 mp proprietate personală - Legea 112/95 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 4 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 59 mp, cota de teren 63/505 mp în proprietatea Statului Român -contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 5 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară alimente, boxă, cu o suprafață utilă de 73 mp, cota de teren 78/505 mp proprietate personală - Legea 112/95 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5793/2005.

 • - Apartamentul nr. 6 - compus din 2 camere, bucătărie, cămară alimente, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 63 mp, cota de teren 68/505 mp proprietate personală - Legea 112/95 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5821/2005.

 • - Apartamentul nr. 7 - compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară alimente cu o suprafață utilă de 62 mp, cota de teren 67/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 8 - compus din cameră, bucătărie, cămară alimente, boxă, cu o suprafață utilă de 32 mp, cota de teren 34/505 mp proprietate personală - Legea 112/95 -Contract de vânzare - cumpărare nr. 5748/2004.

 • - Apartamentul nr. 9 - compus din cameră, bucătărie, baie, boxă, cu o suprafață utilă de 37 mp, cota de teren 40/505 mp proprietate personală - Legea 112/95 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

 • - Apartamentul nr. 10 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 6 mp, cota de teren 6/505 în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 1257/20.07.2004.

 • - Apartamentul nr. 11 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 4 mp, cota de teren 4/505 mp proprietate personală - Legea 112/95 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6107/2006.

 • - Apartamentul nr. 12 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/95 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 5760/2004.

 • - Apartamentul nr. 13 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 7 mp, cota de teren 7/505 mp în proprietatea Statului Român - contract de închiriere nr- 18667/27.03.2015.

 • - Apartamentul nr. 14 - compus din construcție locatari, cu o suprafață utilă de 5 mp, cota de teren 5/505 mp proprietate comună.

 • - Apartamentul nr. 15 - compus din magazie, cu o suprafață utilă de 3 mp, cota de teren 3/505 mp proprietate personală - Legea 112/95 - Contract de vânzare - cumpărare nr. 6038/2005.

Având in vedere aceste considerente propunem apartamentarea imobilului din Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35, înscris în cartea funciară nr. 352565 Arad, conform documentației cadastrale întocmită de S.C. DATCAD S.R.L.- conform anexelor de la 1 - 18.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF BIROU, Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,