Hotărârea nr. 80/2020

Hotarirea Nr.80 din 28-02-2020 cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinatia de locuintă

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 80 din 28 februarie 2020 cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuință

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 11216/14.02.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 11226/14.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 3756/21.01.2020, a d-nei Ile Florica precum și de actele medicale depuse de aceasta,

Având în vedere prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. 7 lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere încheiat cu Ile Florica pentru locuința situată în Arad, str. Tarafului, bloc 4, ap. 28, în sensul înlocuirii obiectului contractului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Fond Locativ

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Anexa la Hotărârea nr. 80/28.02.2020

a Consiliului Local al Municipiului Arad

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Nr. crt

Chiriaș

Obiectul noului contract

1.

Ile Florica

Tarafului, bloc 8, ap.10

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT


AVIZAT:

p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Nr. 65/17.02.2020

H O T Ă R Â R E A NR.

din 2020

cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuință

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 11216/14.02.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 11226/14.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 3756/21.01.2020, a d-nei Ile Florica precum și de actele medicale depuse de aceasta,

Având în vedere prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. 7 lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere încheiat cu Ile Florica pentru locuința situată în Arad, str. Tarafului, bloc 4, ap. 28, în sensul înlocuirii obiectului contractului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Serviciul Fond Locativ Raluca Staniș / Raluca Staniș

Anexa la Hotărârea nr./

a Consiliului Local al Municipiului Arad

Nr. crt

Chiriaș

Obiectul noului contract

1.

Ile Florica

Tarafului, bloc 8, ap.10

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

REFERAT DE APROBARE

Nr. 11216 din 14.02.2020

Întrucât, la această oră există constituit un fond de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, în blocurile sociale din strada Tarafului, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, această categorie nefiind prejudiciată prin repartizarea acestor locuințe,

Având în vedere:

Situația deosebită în care se află doamna Ile Florica, chiriașă în locuința socială situată în Arad, str. Tarafului, bl. 4, ap.28 care este bolnavă și locuiește la mansarda imobilului,

Consider oportună aprobarea modificării obiectului contractului de închiriere, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

PRIMAR, Călin Bibarț

NR. 11226/14.02.2020

R A P O R T

al Serviciului Fond Locativ

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11216/14.02.2020, al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,

Obiect:

Propunere de modificare a obiectului contractului de închiriere încheiat cu Ile Florica pentru locuința situată în Arad, str. Tarafului, bloc 4, ap.28, în sensul înlocuirii obiectului contractului, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Considerații de ordin general:

Situația deosebită în care se află chiriașa care este bolnavă si locuiește la 5                                                                                                                    5                                                                       5                           5

mansarda imobilului situat în Arad, str. Tarafului, bloc 4, ap.28, într-un

apartament cu două camere,

P R O P U N E M:

Aprobarea modificării obiectului contractului de închiriere încheiat cu Ile Florica pentru locuința situată în Arad, str. Tarafului, bloc 4, ap.28, în sensul înlocuirii obiectului contractului, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV, C.j. Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU,

C.j. Raluca Staniș