Hotărârea nr. 8/2020

Hotarirea Nr.8 din 16-01-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 8 din 16 ianuarie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1513/10.01.2020,

Analizând raportul nr. 1514/10.01.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 932/30.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 1174/09.01.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport, anexă la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost el modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d) și (e), alin. (7) lit. (n), art. 132, art. 139 alin. (1), (3) lit. (f), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 2 la contract.

Art. 3. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma aprobată conform art. 1.

Art. 4 (1) Se mandatează domnul Bibarț Laurențiu- Călin, Primar al Municipiului Arad, cetățean român, născut la data de ..., la Ineu, domiciliat în .., Str. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ..., eliberat/ă de ., la data de ., în calitate de reprezentant al Municipiului Arad și membru al Adunării Generale a Asociaților, să voteze aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 4 alin. (1), Municipiul Arad va fi reprezentat de înlocuitor, persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului, pentru a vota în favoarea adoptării Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Art. 5. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 -Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Instituția Prefectului- Județul Arad;

  • - A.D.I. Transport Public Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 16.01.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

PROIECT

Nr. 12/10.01.2020


AVIZAT

SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepănescu


MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a

Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 -Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr.

1/20.12.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1513/10.01.2020,

Analizând raportul nr. 1514/10.01.2020 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad,

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 932/30.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 1174/09.01.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 -Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019,

Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport, anexă la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost el modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d) și (e), alin. (7) lit. (n), art. 132, art. 139 alin. (1), (3) lit. (f), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 2 la contract.

Art. 3. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma aprobată conform art. 1.

Art. 4 (1) Se mandatează domnul Bibarț Laurențiu- Călin, Primar al Municipiului Arad, cetățean român, născut la data de ..., la Ineu, domiciliat în .., Str. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ..., eliberat/ă de ..., la data de ..., în calitate de reprezentant al Municipiului Arad și membru al Adunării Generale a Asociaților, să voteze aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 4 alin. (1), Municipiul Arad va fi reprezentat de înlocuitor, persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului, pentru a vota în favoarea adoptării Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Art. 5. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Instituția Prefectului- Județul Arad;

  • - A.D.I. Transport Public Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 1513 din 10.01.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre referitor la mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

Luând în considerare dezbaterile din cadrul ședinței Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad din data de 17.12.2019, privind aderarea la Asociație a 9 (nouă) noi UAT-uri, respectiv a localităților Craiva, Mișca, Moneasa, Petriș, Șicula, Șofronea, Târnova, Ususău și Vladimirescu, precum și a măsurilor ce se impun în consecință, atât în vederea extinderii traseelor existente prin cuprinderea, în acestea, și a localităților nou aderate la asociație, cât și a celor în vederea eficientizării, atât din punct de vedere al traseelor și programului de transport, cât și din punct de vedere al costurilor serviciului de transport efectuat între localitățile membre ale asociației, precum și consultările și negocierile purtate în acest sens, materializate în propunerile prezentate în Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind: mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, potrivit propunerilor formulate în Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice

Nr. 1514/10.01.2020

RAPORT

Referitor la:

Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1513/10.01.2020 ,a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea mandatării reprezentantului Orașului/Comunei ... în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, potrivit propunerilor formulate în Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.

Considerente generale: Datorită faptului că Municipiul Arad este asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și ținând cont de prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, care au impus încheierea ca măsură de urgență a Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Urmare a aderări la Asociație a 9 (nouă) noi UAT-uri, respectiv a localităților Craiva, Mișca, Moneasa, Petriș, Șicula, Șofronea, Târnova, Ususău și Vladimirescu, se impune luarea unor măsuri în vederea extinderii traseelor existente, prin cuprinderea, în acestea, și a localităților nou aderate la asociație, precum și în vederea eficientizării, atât din punct de vedere al traseelor și programului de transport, cât și din punct de vedere al costurilor serviciului de transport efectuat între localitățile membre ale asociației. În urma consultărilor și negocierilor purtate în acest sens între reprezentanții unităților-administrativ teritoriale membre ale Asociației, sau materializat soluții concretizate în propunerile prezentate în Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.

Considerente juridice:

  • - prevederile Hotărârii nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad;

  • - prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului,

În considerarea aspectelor enumerate mai sus,

P R O P U N E M:

Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Aprobarea modificării și completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.

Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Mandatarea Primarului Municipiului Arad, dl. Călin Bibarț, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

În cazul în care domnul Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, este în imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului..

Mandatarea Directorului executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.

DIRECTOR EXECUTIV, Liliana Florea

ȘEF SERVICIU, Teodor Sabău


Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_______________________

Semnătura __________________________

Anexa la Hotărârea nr. 8/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL nr. 2 din data de

la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 750 din data de 03.12.2019 - ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL nr. 704/02.12.20’19

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

  • (1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, persoană juridică

de drept privat, cu statut de utilitate publică, cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 50, ap. 1, județul Arad, cod 310009, România, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad sub nr. 30/26.06.2018, Cod fiscal 39564331, cont RO32BTRLRONCRT0450666901, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Ilie Ovidiu, având funcția de director executiv, împuternicit prin Hotărârea A.G.A. nr.     /, în

numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale Municipiul Arad, Județul Arad, Comuna Ghioroc, Comuna Săvârșin, Orașul Sântana, Orașul Curtici, Orașul Pecica, Orașul Ineu, Orașul Sebiș, Comuna Covăsânț, Comuna Hășmaș, Comuna Zădăreni, Comuna Șepreuș, Comuna Zăbrani, Comuna Sintea Mare, Comuna Peregu Mare, Comuna Fântânele, Comuna Frumușeni, Comuna Șimand, Comuna Zimandu Nou, Comuna Cărand, Comuna Dorobanți, Comuna Bârsa, Comuna Dieci, Comuna Bârzava, Comuna Hălmăgel, Comuna Archiș, Comuna Seleuș, Comuna Vinga, Comuna Chisindia, Comuna Pleșcuța, Comuna Almaș, Comuna Gurahonț, Comuna Birchiș, Comuna Livada, Comuna Zărand, Comuna Beliu, Comuna Ignești, Comuna Brazii, Comuna Buteni, Comuna Apateu, Comuna Bata, Comuna Olari, Comuna Păuliș, Comuna Șagu, Comuna Secusigiu, Comuna Macea și Comuna Felnac, în calitate de delegatar, pe de o parte;

și

  • (2) Operatorul de transport S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35b-37, înregistrată sub nr. J02/680/1995 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, având contul RO57TREZ0215070XXX009371, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, codul unic de înregistrare 1708600, reprezentat legal prin GODJA CLAUDIU PETRU având funcția de Director general, în calitate de delegat, pe de altă parte.

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat el prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019, părțile de comun acord convin la încheierea prezentului act adițional, după cum urmează:

1. Preambulul Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 se modifică și va avea următorul conținut:

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

(1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 50, ap. 1, județul Arad, cod 310009, România, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad sub nr. 30/26.06.2018, Cod fiscal 39564331, cont RO32BTRLRONCRT0450666901, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Ilie Ovidiu, având funcția de director executiv, împuternicit prin Hotărârea A.G.A. nr.     /, în

numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale Municipiul Arad, Județul Arad, Comuna Ghioroc, Comuna Săvârșin, Orașul Sântana, Orașul Curtici, Orașul Pecica, Orașul Ineu, Orașul Sebiș, Comuna Covăsânț, Comuna Hășmaș, Comuna Zădăreni, Comuna Șepreuș, Comuna Zăbrani, Comuna Sintea Mare, Comuna Peregu Mare, Comuna Fântânele, Comuna Frumușeni, Comuna Șimand, Comuna Zimandu Nou, Comuna Cărand, Comuna Dorobanți, Comuna Bârsa, Comuna Dieci, Comuna Bârzava, Comuna Hălmăgel, Comuna Archiș, Comuna Seleuș, Comuna Vinga, Comuna Chisindia, Comuna Pleșcuța, Comuna Almaș, Comuna Gurahonț, Comuna Birchiș, Comuna Livada, Comuna Zărand, Comuna Beliu, Comuna Ignești, Comuna Brazii, Comuna Buteni, Comuna Apateu, Comuna Bata, Comuna Olari, Comuna Păuliș, Comuna Șagu, Comuna Secusigiu, Comuna Macea, Comuna Felnac, Comuna Craiva, Comuna Mișca, Comuna Moneasa, Comuna Petriș, Comuna Șicula, Comuna Șofronea, Comuna Târnova, Comuna Ususău și Comuna Vladimirescu în calitate de delegatar, pe de o parte;

și

(2) Operatorul de transport S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35b-37, înregistrată sub nr. J02/680/1995 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, având contul R057TREZ0215070XXX009371, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, codul unic de înregistrare 1708600, reprezentat legal prin GODJA CLAUDIU PETRU având funcția de Director general, în calitate de delegat, pe de altă parte”.

2. Anexa nr. 2 - Programul de transport la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost ea modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019, se modifică și va avea forma prezentată în Anexa la prezentul act adițional.

Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

Încheiat azi, în Arad, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ENTITATEA CONTRACTANTĂ,               OPERATOR,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de       S.C. Compania de Transport Public

Transport Public Arad                           S.A. Arad

Director Executiv                            Director General

Ovidiu ILIE                   GODJA CLAUDIU PETRU

Vizat de legalitate, Contabil Șef Lung-Frenț Maria

Vizat de legalitate, Director Economic Mateuț Angelica


Șef serviciu Autorizare, monitorizare, verificare și control Gliga Rodica

Viză Juridică, Av. Roșca Ioan Marius

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Viză Juridică, Consilier Juridic Vidac Mile


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Anexa la Actul adițional nr. 2 din data de la Contractul de delegare a

gestiunii serviciului de transport public local nr. 750 din data de 03.12.2019 — Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019 - denumită în continuare Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 750 din data de 03.12.2019 - Act adițional la contractul nr. 704/02.12.2019

Anexa 1 — Program de Transport

Anexa 1.1 Programul anual de transport

Programul anual de transport

Linia

Km. Planificați

Autobuz

1.801.152,48

Total Km planificați

1.801.152,48

Programul anual de transport

Mijloc de transport

Km. Planificați inclusiv dislocările spre garaj

Autobuz

Program normal

1.239.986,74

Program vacanță

561.165,74

Programul de vară

Program de noapte

Program în zilele de sărbători legale

Anexa 1.1.1 - Programul de Transport pentru rețeaua de autobuze

LINIA


INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

Nr. Stații/ Sens Lungimea


zilele 1-5 ( 6,7)


Plecări de la capetele de traseu


Traseul


Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6,7) 5-6     6-10    10-13    13-19    19-21   21-23


Prima


Ultima


Dus


Bata


Tela


10 stații/ sens(dus)


Bacau de Mijloc


25 km lungime (dus)


Ostrov


Virismort


Birchis


Capalnas

Valea Mare


27       -         -         -         -         -         -       06:30    16:40

(-)         (-)          (-)          (-)          (-)          (-)          (-)          (-)          (-)

002 Bata -Savarsin


Valea Mare ram.


Săvârșin

Întors

Săvârșin

Valea Mare ram.


Valea Mare


10 stații/ sens(intors)

25 km lungime (intors)

Capalnas

Birchis

Virismort

Ostrov

Bacau de Mijloc

Tela

Bata

3 stații/ sens(dus)

11 km lungime (dus)

Dus

161 (-)

(-)

(-)

Arad

(P. Romana)

Gara A Nou

005 Fantanele -Arad

Fantanele

întors

Fantanele

3 stații/ sens(intors)

11 km lungime (intors)

Gara A Nou

Arad

(P. Romana)

4 stații/ sens(dus)

Dus

161

-

-

1 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

07:00 (-)

07:25 (-)

(-)

-

-

-

-

06:20

06:56

18 km lungime (dus)

Arad

(P. Romana)

(-)

(-)

(-)

Gara A Nou

006 Frumuseni - Arad

Fantanele

Frumuseni

întors

Frumuseni

4 stații/ sens(intors)

18 km lungime (intors)

Fantanele

Gara A Nou

Arad

(P. Romana)

5 stații/ sens(dus)

21 km lungime (dus)

Dus

311 (159)

(-)

(-)

Arad

(P. Romana)

Gara A Nou

Fantanele

Frumuseni

007 Alunis -Arad

Alunis

întors

Alunis

Frumuseni

Fantanele

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

05:20 (06:00)

23:45

(16:00

2

(1)

5 stații/ sens(intors)

21 km lungime (intors)

Gara A Nou

Arad

(P. Romana)

6 stații/ sens(dus)

28 km lungime (dus)

Dus

159 (-)

(-)

(-)

Arad

(P. Romana)

Gara A Nou

Fantanele

Frumuseni

Alunis

008 Arad -Zabrani

Zabrani

întors

Zabrani

Alunis

6 stații/ sens(intors)

28 km lungime (intors)

Frumuseni

Fantanele

Gara A Nou

Arad

(P. Romana)

4 stații/ sens(dus)

Dus

313

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

08:00

19:50

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

18:55

05:10

16 km lungime (dus)

Arad (P. Romana)

Gara A Nou

Fantanele

(152)

(-)

(-)

009 Tisa Noua -Arad

Tisa Noua

întors

Tisa Noua

4 stații/ sens(intors)

16 km lungime (intors)

Fantanele

Gara A Nou

Arad (P. Romana)

2 stații/ sens(dus)

5 km lungime (dus)

Dus

Fantanele

152 (152)

(-)

(-)

010 Tisa Noua -Fantanele

Tisa Noua

întors

Tisa Noua

2stații/ sens(intors)

5 km lungime (intors)

Fantanele

4 stații/ sens(dus)

Dus

304

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(16:00)

(05:10)

2

(1)

(-)

(-)

(-)

(-)

21:35 (09:00)

00:05 (09:15)

0 (0)

-

-

-

-

05:15

17:10

8,5 km lungime (dus)

Arad(Podg.)

(-)

(-)

(-)

Sanleani ram

Sanleani

011 Arad -Livada

Livada

întors

Livada

4 stații/ sens(intors)

8,5km lungime (intors)

Sanleani

Sanleani ram

Arad(Podg.)

5 stații/ sens(dus)

13 km lungime (dus)

Dus

463 (-)

(-)

(-)

Zimandu

Nou

Zimandcuz

Livada Ram.

Sânleani ram.

012 Zimandu Nou - Arad

Arad(Podg.)

întors

Arad(Podg.)

Sânleani ram.

Livada Ram.

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

2 (0)

(-)

(-)

(-)

(-)

05:10 (-)

17:00 (-)

3 (-)

5 stații/ sens(intors)

13 km lungime (intors)

Zimandcuz

Zimandu

Nou

7 stații/ sens(dus)

17 km lungime (dus)

Dus

463 (304)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:55 (05:30)

23:40 (20:40)

Zimandu

Nou

Zimandcuz

Livada Ram.

Livada

Sanleani

Sânleani ram.

013 Zimandu Nou -Livada-Arad

Arad(Podg.)

Întors

Arad(Podg.)

-

(-)

7 stații/ sens(intors)

17 km lungime (intors)

Sânleani ram.

Sanleani

Livada

Livada Ram.

Zimandcuz

Zimandu

Nou

7 stații/ sens(dus)

27,8 km lungime (dus)

Dus

Pecica

Moara

Pecica Juncanu

Sederhat ram.

Sederhat

Santorna ram.

Geala

017 Pecica-Sederhat-Arad

Arad

întors

Arad

7 stații/ sens(intors)

17 km lungime (intors)

Geala

Santorna ram.

Sederhat

Sederhat ram.

Pecica Juncanu

Pecica

Moara

5 stații/ sens(dus)

22 km lungime (dus)

Dus

Turna Vamă

80

(-)


16

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)


(-)

(-)

(-)

(-)

06:40 (-)

19:00 (-)

1 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

05:00 (-)

19:40 (-)

Turnu

Santorna ram.

Geala

018

Arad -Turnu Vama

Arad

întors

Arad

5 stații/ sens(intors)

22 km lungime (intors)

Geala

Santorna ram.

Turnu

Turnu Vamă

20 stații/ sens(dus)

84 km lungime (dus)

Dus

45

(-)

(-)

(-)

Berechiu

Apateu

Satu Nou

Vânători

Zerindu Mic ram.

Mișca

Mișca ram.

Adea

Chișineu Criș

Pădureni

1 (-)

05:30

15:35

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Nădab

Șimand

Sântana ram.

Scânteia IAS

Zimandu Nou

Zimandcuz

Livada Ram.

Sânleani ram.

Podgoria

019 Berechiu -Arad

Arad

întors

Arad

20 stații/ sens(intors)

84 km lungime (intors)

Podgoria

Sânleani ram.

Livada Ram.

Zimandcuz

Zimandu Nou

Scânteia IAS

Sântana ram.

Șimand

Nădab

Pădureni

Chișineu Criș

Adea

Page 13 of 64

Mișca ram.

Mișca

Zerindu Mic ram.

Vânători

Satu Nou

Apateu

Berechiu

8 stații/ sens(dus)

32 km lungime (dus)

Dus

Fiscut

Firiteaz

Cruceni

Șagu

Aradul Nou IAS

Aradul Nou

Piata Romana

022 Fiscut -Arad

Arad

Întors

Arad

8 stații/ sens(intors)

32 km lungime (intors)

Piata Romana

Aradul Nou

Aradul Nou IAS

Șagu


53

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

04:35 (-)

1

(-) DE ACTUALIZAT


16:30 (-)


Cruceni

Firiteaz

Fiscut

8 stații/ sens(dus)

39 km lungime (dus)

Dus

Mailat

Mănăștur

Vinga

Șagu

Aradul Nou IAS

Aradul Nou

Piata Romana

024 Mailat-Arad

Arad

Întors

Arad

8 stații/ sens(intors)

39 km lungime (intors)

Piata Romana

Aradul Nou

Aradul Nou IAS

Șagu

Vinga

Mănăștur

Fiscut


80

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:30 (-)

1 (-)


15:00 (-)


5 stații/ sens(dus)

15 km lungime (dus)

Dus

26

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

06:35 (-)

14:40 (-)

Sântana

Olari

Sintea Mică

Sintea Mică ram.

026 Santana -Zarand

Zarand

Întors

Zarand

0 (-)

5 stații/ sens(intors)

Sintea Mică ram.

Sintea Mică

Olari

15 km lungime (dus)

Sântana

2 stații/ sens(dus)

9 km

lungime

(dus)

Dus

26

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

04:30 (-)

20:00 (-)

Sântana

025 Santana -Caporal

Caporal

Alexa

Întors

Alexa

Caporal

Alexa

2 stații/ sens(intors)

9 km lungime (intors)

Santana

13 stații/ sens(dus)

64 km lungime (dus)

Dus

Șepreuș

Sintea Mare

Chișineu Criș

Pădureni

Nădab

Șimand

Sântana ram.

64

(-)


Scânteia IAS

Zimandu Nou

Zimandcuz

Livada Ram.

Sânleani ram.

027

Arad

Sepreus-

întors

Arad

Arad

Sânleani ram.

Livada Ram.

1 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

04:50 (-)

16:50 (-)

2 (-)

Zimandcuz

Zimandu Nou


13 stații/ sens(intors)

64 km lungime (intors)


Scânteia IAS

Sântana ram.


Șimand

Nădab

Pădureni

Chișineu Criș

Sintea Mare

Șepreuș


8 stații/ sens(dus)

30 km lungime (dus)


Dus


Șimand


Sântana ram.

Scânteia IAS

45


Zimandu Nou Zimandcuz Livada Ram.

Sânleani ram.

028 Simand -Arad


Arad întors Arad

Sânleani ram.

(-)

(-)

(-)

(-)

05:40 (-)

16:05 (-)

1

(-)

Pâncota

Mâsca

Galșa

Șiria II

Șiria

Horia

Podgoria

036

Urvisu de Beliu -Arad

Arad

întors

Arad

23 stații/ sens(intors)

100 km lungime (intors)

Podgoria

Horia

Șiria

Șiria II

Galșa

Mâsca

Pâncota

Seleuș

lermata ram.

Mocrea Moară

Ineu

Bocsig

Bocsig Gară

Beliu

Page 20 of 64

Tăgădău

Comănești

Agrișu Mic

Botfei

Agrișu Mic

Comănești

Hășmaș

Urvișu de Beliu

9 stații/ sens(dus)

40 km lungime (dus)

Dus

90

(-)

Zărand

Sintea Mică ram.

Sintea Mică

Olari

Sântana

Zimandu Nou

Zimandcuz

Sanleani Ram.

039 Zarand -Arad

Arad

întors

Arad

Sanleani Ram.

Zimandcuz

Zimandu Nou

(-)

(-)

(-)

(-)

05:20 (-)

16:05 (-)

2 (-)

Sântana

9 stații/ sens(intors)

40 km lungime (intors)

Olari

Sintea Mică

Sintea Mică ram.

Zărand

5 stații/ sens(dus)

21,5 km lungime (dus)

Dus

26

(45)

(-)

(-)

Peregu Mare

Peregu Mic

Peregu Mic Sat

Pecica

040 Pecica -

Peregu Mare

Pecica

Juncanu

întors

Pecica

Juncanu

5 stații/ sens(intors)

Pecica

Peregu Mic Sat

Peregu Mic

(-)

(-)

(-)

(-)

06:45

(6:30)

14:15 (12:00)

1

(1)

21,5 km lungime (intors)

Peregu Mare

9 stații/ sens(dus)

44 km lungime (dus)

Dus

45

(-)

Peregu Mare

Peregu Mic

Peregu Mic Sat

Pecica

Pecica Juncanu

Sederhat ram.

Santorna ram.

Geala

041

Peregu Mare-Arad

Arad

întors

Arad

Geala

Santorna ram.

Sederhat ram.

Pecica Juncanu

9 stații/ sens(intors)

44 km lungime (intors)

Pecica

Peregu Mic Sat

Peregu Mic

(-)

(-)

(-)

(-)

06:30 (-)

15:35 (-)

1 (-)

Peregu Mare


2 stații/ sens(dus)

5,5 km lungime (dus)


Dus


Ineu


042 Ineu -Mocrea


Mocrea


Întors


80

(-)


Mocrea


2 stații/ sens(intors)

5,5 km lungime (intors)


Ineu


9 stații/ sens(dus)

44,1 km lungime (dus)

Dus

Apateu

Berechiu

Moțiori ram

Moțiori

Șomoșcheș

Cermei

Gurba

Șicula

043

Ineu


125 (-)


-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

07:38 (-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

05:10 (-)


14:30 (-)


15:45 (-)


Ap ateu -Ineu

întors

Ineu

Șicula

Gurba

Cermei

Șomoșcheș

9 stații/ sens(intors)

44,1 km lungime (intors)

Moțiori

Moțiori ram

Berechiu

Apateu

8 stații/ sens(dus)

44 km lungime (dus)

Dus

125 (-)

(-)

(-)

Bârzești

Merniș

Groșeni

Archiș

Beliu

Bocsig Gară

Bocsig

048 Barzesti -Ineu

Ineu

întors

Ineu

2 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

05:20 (-)

15:45 (-)

2

8 stații/ sens(intors)

44 km lungime (intors)

Bocsig

Bocsig Gară

Beliu

Archiș

Groșeni

Merniș

Bârzești

11 stații/ sens(dus)

42 km lungime (dus)

Dus

Urvisu de Beliu

Hăsmas

Comănesti

Botfei

Agrisu Mic

Comănesti

Tăgădău

Beliu

Bocsig Gară

Bocsig

052 Urvis- Ineu

Ineu

întors

Ineu

Bocsig

(-)

(-)

(-)

(-)

06:45

15:45

(-)

(-)

1 (-)

Bocsig Gară

Beliu

Tâgâdâu

Comânesti

Agrisu Mic

11 stații/ sens(intors)

42 km lungime (intors)

Botfei

Comânesti

Hâsmas

Urvisu de Beliu

3 stații/ sens(dus)

15 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

(-)

(-)

Cuied

Buteni

055 Cuied -Sebis

Sebis

întors

Sebis

3 stații/ sens(intors)

15 km lungime (intors)

Buteni

Cuied

7 stații/ sens(dus)

Dus

45

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

06:15

16:30

(-)

(-)

1 (-)

-

-

-

-

05:30

16:25

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

07:00 (-)

14:24 (-)

057 Sebis - Hodis -Voivodeni

Voivodeni

întors

Voivodeni

5 stații/ sens(intors)

14 km lungime (intors)

Aldesti

Bârsa

Hodis

Sebis

4 stații/ sens(dus)

16 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

(-)

(-)

SELIȘTEA

CĂRÂND

PRUNIȘOR

058 Selistea-Sebis

SEBIȘ

întors

SEBIȘ

4 stații/ sens(intors)

16 km lungime (intors)

PRUNIȘOR

CĂRÂND

SELIȘTEA

2 stații/ sens(dus)

Dus

26

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

05:45 (-)

16:30 (-)

1 (-)

-

-

-

-

05:50

16:55

8 km lungime (dus)

Sebis

(-)

(-)

(-)

060 Sebis -Salajeni

Salajeni

întors

Sebis

2 stații/ sens(intors)

8 km lungime (intors)

Salajeni

3 stații/ sens(dus)

10 km lungime (dus)

Dus

45

(-)

(-)

(-)

Chisindia

Buteni

061 Sebis -Chisindia

Sebis

întors

Sebis

3 stații/ sens(intors)

10 km lungime (intors)

Buteni

Chisindia

5 stații/ sens(dus)

Dus

45

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

06:00 (-)

17:50 (-)

1 (-)

-

-

-

-

07:00

17:10

20 km lungime (dus)

Paiuseni

(-)

(-)

(-)

Paiuseni COOP

Chisindia

Buteni

062 Sebis -Paiuseni

Sebis

întors

Sebis

5 stații/ sens(intors)

20 km lungime (intors)

Buteni

Chisindia

Paiuseni COOP

Paiuseni

4 stații/ sens(dus)

15 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

(-)

(-)

Sebis

Ignesti

Nad albești

063 Susani-Sebis

Susani

întors

Susani

Nad albești

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

05:50 (-)

16:30 (-)

1 (-)

4 stații/ sens(intors)

15 km lungime (intors)

Ignesti

Sebis

5 stații/ sens(dus)

16,1 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

(-)

(-)

SEBIȘ

PĂULEAN

BERINDIA

REVETIS

064 Sebis -Roșia

ROȘIA

întors

Sebis

5 stații/ sens(intors)

16,1 km lungime (intors)

Buteni

Chisindia

Paiuseni COOP

Paiuseni

10 stații/ sens(dus)

24 km lungime (dus)

Dus

26

(-)

(-)

(-)

Mădrigesti

Buceava

(-)

(-)

(-)

(-)

06:35

14:50

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

07:00 (-)

14:45 (-)

Soimus

Secas Ram

Secas

Iacobini

Secas Ram

Brazi

Hontisor

066 Madrigesti - Gurahont

Gurahont

întors

Gurahont

Hontisor

Brazi

Secas Ram

Iacobini

Secas

Secas Ram

10 stații/ sens(intors)

24 km lungime (intors)

Soimus

Buceava

Madrigesti

5 stații/ sens(dus)

13 km lungime (dus)

Dus

26

(-)

(-)

(-)

Dulcele

Zimbru

Valea Mare

losășel

067 Dulcele -Gurahont

Gurahonț

întors

Gurahonț

5 stații/ sens(intors)

13 km lungime (intors)

losășel

Valea Mare

Zimbru

Dulcele

8 stații/ sens(dus)

23 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

(-)

(-)

Crocna

Dieci

Crocna

Crocna ram.

Pescari

Feniș ram.

losaș

068 Crocna-Gurahont

Gurahonț

întors

Gurahonț

losaș

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

13:00 (-)

08:00 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

06:00 (-)

16:15 (-)

2 (-)

8 stații/ sens(intors)

30 km lungime (intors)

Cil

Bonțești

Gurahonț

5 stații/ sens(dus)

8 km lungime

(dus)

Dus

26

(-)

(-)

(-)

Secas

Secas ram

Brazi

Hontisor

070 Gurahont-Secas

Gurahont

întors

Gurahont

Hontisor

5 stații/ sens(intors)

8 km lungime (intors)

Brazi

Secas ram

Secas

6 stații/ sens(dus)

Dus

19

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

14:30

07:30

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

14:20

07:10

17 km lungime (dus)

Gurahont

(-)

(-)

(-)

Baltele

Gura Văii

Plescuta

Aciuta

073 Gurahont-Talagiu

Talagiu

întors

Talagiu

Aciuta

Plescuta

6 stații/ sens(intors)

17 km lungime (intors)

Gura Văii

Baltele

Gurahont

5 stații/ sens(dus) 6 km lungime

(dus)

Dus

19

(19)

(-)

(-)

Ghioroc

CUVIN

HALTA 1

COVĂSÂNȚ

079 Covasant-

Covasant com

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

19:15 (16:45)

04:55 (04:50)

Ghioroc

întors

Covasant com

5 stații/ sens(intors)

6 km lungime (intors)

COVĂSÂNȚ

HALTA 1

CUVIN

Ghioroc

6 stații/ sens(dus)

29 km lungime (dus)

Dus

Slatina de

Mureș

Baia

Julița

Vărădia de Mureș

Hălăliș

19

(-)

(-)

(-)

086 Slatina de Mureș -Savarsin

Săvârșin

întors

Săvărșin

6 stații/ sens(intors)

29 km lungime (intors)

Hălăliș

Vărădia de Mureș

Julița

Baia

1

(1)

(-)

(-)

(-)

(-)

07:00 (-)

14:30 (-)

1

(-)

Slatina de Mureș

2 stații/ sens(dus)

11 km lungime (dus)

Dus

19

(-)

(-)

(-)

Parnesti

087 Parnesti -Savarsin

Savarsin

întors

Savarsin

2 stații/ sens(intors)

11 km lungime (intors)

Parnesti

4 stații/ sens(dus)

15 km

lungime

(dus)

Dus

19

(-)

(-)

(-)

Savarsin

Sbeg

Temesesti

088 Troas-Savarsin

Troas

întors

Troas

Temesesti

(-)

(-)

(-)

(-)

07:10

14:20

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

07:45 (-)

13:35 (-)

(-)

4 stații/ sens(intors)

15 km lungime (intors)

Sbeg

Sâvârsin

7 stații/ sens(dus)

14 km lungime (dus)

Dus

80

(-)

(-)

(-)

Ineu

Mocrea Moară

Mocrea

Mocrea Moară

lermata ram.

Iermata

090 Ineu-Moroda

Moroda

întors

Moroda

7 stații/ sens(intors)

14 km lungime (intors)

lermata

lermata ram.

Mocrea Moară

Mocrea

Mocrea Moară

Ineu

3 stații/ sens(dus)

Dus

19

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

06:50

14:45

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

07:20

15:10

8 km lungime (dus)

Săvârșiți

(-)

(-)

(-)

Valea Mare

091 Savarsin-Căprioara

Căprioara

întors

Căprioara

3 stații/ sens(dus)

8 km lungime (intors)

Valea Mare

Săvârșiți

5 stații/ sens(dus)

25 km lungime (dus)

Dus

45

(-)

(-)

(-)

Santana

Zimandu Nou

Zimandcuz

Sanleani Ram.

094 Santana -Arad

Arad

întors

Arad

5 stații/ sens(intors)

25 km lungime (intors)

Sanleani Ram.

Zimandcuz

Zimandu Nou

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

07:00 (-)

19:00 (-)

1 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

05:10 (-)

16:05 (-)

2 (-)

43 km lungime (intors)

Secusigiu

Satu Mare

8 stații/ sens(dus)

22,55 km lungime (dus)

Dus

Felnac

Calugareni

Bodrog

Zadareni

Aradul Nou

108 Felnac -Arad

ARAD

întors

ARAD

7 stații/ sens(intors)

21,45 km lungime (intors)

Aradul Nou

Zadareni

Bodrog

Calugareni

Felnac

4 stații/ sens(dus)

Dus


(-)

(-)

(-)

(-)

14:50

06:30

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

05:30

17:25

25 km lungime (dus)

Dorobanți

(53)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(10:00)

(17:25)

Curtici Ram.

Sofronea

109 Dorobanți -Arad

Arad(Podg.)

Întors

Arad(Podg.)

1

(1)

4 stații/ sens(intors)

25 km lungime (intors)

Sofronea

Curtici Ram.

Dorobanți

3 stații/ sens(dus)

9 km lungime (dus)

Dus

19

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

08:00 (-)

11:47 (-)

Gurahont

Bontesti

110 Gurahont-Musesti

Mustesti

Întors

Mustesti

-

(-)

3 stații/ sens(dus)

9 km lungime (intors)

Bontesti

Gurahont

4 stații/ sens(dus)

9,5 km lungime (dus)

Dus

(80)

(-)

(-)

Halmagiu

Hălmăgel

Sârbi

111 Halmagiu-Luncani

Luncani

întors

Luncani

Sârbi

4 stații/ sens(dus)

9,5 km lungime (intors)

Hălmăgel

Halmagiu

6 stații/ sens(dus)

16 km lungime (dus)

Dus

26

(-)

(-)

(-)

Pecica

S. German

Sanpetru ram

Munar

Secusigiu

112 Pecica-Satu Mare

Satu Mare

întors

Satu Mare

(-)

(-)

(-)

(-)

(07:00)

(12:00)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

07:10 (-)

12:35 (-)

Secusigiu

Munar

6 stații/ sens(intors)

16 km lungime (intors)

Sanpetru ram

S. German

Pecica

2 stații/ sens(dus)

6 km lungime

(dus)

Dus

79

(-)

(-)

(-)

Beliu

113

Beliu-

Vasile

Goldis

Vasile Goldis

întors

Vasile Goldis

2 stații/ sens(dus)

6 km lungime (intors)

Beliu

5 stații/ sens(dus)

11 km lungime (dus)

Dus

79

(-)

(-)

(-)

Beliu

Tagadau

Benesti

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

07-25

14-55

(-)

(-)

(-)

06:50

14:25

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Bochia

114 Beliu-Secaci

Secaci

Întors

Secaci

5 stații/ sens(intors)

11 km lungime (intors)

Bochia

Benesti

Tagadau

Beliu

Dus

11 stații/ sens(dus)

64 km lungime (dus)

BATA

ZĂBALȚ

BRUZNIC

ZĂBALȚ

DORGOȘ

USUSĂU

LIPOVA

Lipova I

Neudorf

Chesint

115 Bata-Lipova-

Zabrani

Întors


209 (-)


(-)


1 (-)


-

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)


(-)


06:00 (-)


16:30 (-)


Zabrani


Zabrani

Chesint

Neudorf

Lipova I

LIPOVA

USUSĂU

DORGOȘ

ZĂBALȚ

BRUZNIC


11 stații/ sens(intors)

64 km lungime (intors)

2 stații/ sens(dus)

6 km lungime (dus)


ZĂBALȚ


BATA


Dus


Ineu


116 Ineu-Cartier Traian


Cartier

Traian

întors

Cartier Traian


59

(-)


(-)

(-)


2 stații/ sens(dus)


2 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

06:00 (-)

16:00 (-)

(-)

6 km lungime (intors)

Ineu

11 stații/ sens(dus)

67.2 km lungime (dus)

Dus

59

(-)

(-)

(-)

Apateu

Chisineu Gris

117 117Apateu-Sepreus-Apateu

Sepreus

Apateu

3 stații/ sens(dus)

18.1 km

lungime

(dus)

Dus

59

(-)

(-)

(-)

Gurba

Sicula

49 Gurba-Ineu

Ineu

întors

Ineu

3 stații/ sens(intors)

Sicula

(-)

(-)

(-)

(-)

06:50 (-)

13:30 (-)

2 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

07:00 (-)

14:57 (-)

1 (-)

18.1 km

lungime

(intors)

Gurba

3 stații/ sens(dus)

19.1 km

lungime

(dus)

Dus

59

(-)

(-)

(-)

Cherelus

Sicula

51 Cherelus-Ineu

Ineu

întors

Ineu

3 stații/ sens(intors)

19.1 km

lungime

(intors)

Sicula

Cherelus

Dus

209 (-)

(-)

(-)

8 stații/ sens(dus)

31 km lungime (dus)

Agrisu Mare

Araneag

Draut

Tarnova

Chier

Mocrea

Mocrea Moara

(-)

(-)

(-)

(-)

06:00

15:45

(-)

(-)

1 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

05:30 (-)

15:45 (-)

46 Agrisu Mare-Ineu

Ineu

întors

Ineu

8 stații/ sens(intors)

31 km lungime (intors)

Mocrea Moara

Mocrea

Chier.

Tarnova

Draut

Araneag

Agrisu Mare

15 stații/ sens(dus)

61.4 km lungime (dus)

Dus

Ciuntești

Stoinesti

Maraus

Siad

Siad ram.

Susag

Craiva

Coroi

Craiva


80

(-)     0     0


3 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

06:05 (-)

14:10 (-)

Chislaca

V. Goldis ram.

Beliu

Bocsig Gara

Bocsig

045 Ciuntești-Susag-Ineu

Ineu

întors

Ineu

Bocsig

Bocsig Gară

Beliu

V. Goldis ram.

Chislaca

Craiva

Coroi

Craiva

Susag

15 stații/ sens(intors)

61.4 km lungime (intors)

Siad ram.

Siad

Maraus

Stoinesti

Ciuntești

Page 52 of 64

11 stații/ sens(dus)

37 km lungime (dus)

Siad

Siad ram.

Craiva

Chislaca

V.Goldis ram.

V.Goldis

V. Goldis ram.

Beliu

Bocsig Gara

Bocsig

044

Siad-V.

Goldis-

Ineu

Ineu

întors

Ineu

Bocsig

Bocsig Gară

Beliu

V. Goldis ram.

V. Goldis

V. Goldis ram.

Chislaca

Craiva

(-)

(-)

(-)

(-)

05:10 (-)

15:46 (-)

1 (-)

11 stații/ sens(intors)

37 km lungime (intors)

Siad ram.

Siad

10 stații/ sens(dus)

34.5 km lungime (dus)

Dus

Obarsia

Roșia Noua Sat

Roșia Noua Com

Corbesti

Petris

Seliste ram.

Ilteu

Toc

Cuias

083

Obarsia-

Savarsin

Savarsin

întors

Savarsin

Cuias

Toc

Ilteu

Seliste ram.

Petris


(-) (-)

80

(-)


(-)

(-)

(-)

(-)

06:15 (-)

14:15 (-)

1 (-)

10 stații/ sens(intors)

34.5 km lungime (intors)

Corbesti

Roșia Noua Com

Roșia Noua Sat

Obarsia

2 stații/ sens(dus)

13.5 km

lungime

(dus)

Dus

59

(-)

(-)

(-)

Arad

004

Arad-

Horia

Horia

întors

Horia

2 stații/ sens(dus)

13.5 km lungime (intors)

Arad

2 stații/ sens(dus)

12 km lungime (dus)

Dus

59

(-)

(-)

(-)

Arad

014

Sofronea

(-)

(-)

(-)

(-)

05:30

21:40

(-)

(-)

3 (-)

(-)

(-)

(-)

(-)

06:30 (-)

15:05 (-)

Arad-Sofronea

Întors

Sofronea

2 stații/ sens(dus)

1

12 km

(-)

lungime

(intors)

Arad

Anexa 1.2 - Program de circulație

Nr. Crt.

Cod traseu

A

B

C

Km

Pe sens

Nr. curse planificate

Nr. vehicule necesare

Program circulație

Zilele de circulație

Autog./ loc.

Loc. intermed.

Autog./ loc.

Dus

Intors

active

rezerve

Plecare

Sosire

Plecare

Sosire

0

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

1

002

BATA

SĂVÂRȘIN

25

2

1

6:30

7:13

7:50

8:33

1,2,3,4,5

14:00

14:43

14:45

15:28

1,2,3,4,5

8:56

9:39

12:35

13:18

1,2,3,4,5

15:56

16:39

16:40

17:23

1,2,3,4,5

2

005

ARAD

FÂNTÂNELE

11

1

1

07:00

07:20

07:25

07:45

1,2,3,4,5

3

006

ARAD

FRUMUȘENI

18

1

1

06:20

06:54

06:56

07:30

1,2,3,4,5

4

007

ARAD

ALUNIȘ

21

12

2

06:15

06:55

06:55

07:35

1,2,3,4,5

07:05

07:45

07:55

08:35

1,2,3,4,5

12:00

12:40

12:50

13:30

1,2,3,4,5,6

13:20

14:00

14:10

14:50

1,2,3,4,5

15:30

16:10

16:10

16:50

1,2,3,4,5

16:30

17:10

17:10

17:50

1,2,3,4,5

17:30

18:10

06:00

06:40

1,2,3,4,5

19:00

19:40

20:00

20:40

1,2,3,4,5

20:50

21:30

21:35

22:15

1,2,3,4,5

23:45

00:25

05:20

06:00

1,2,3,4,5

16:00

16:40

06:00

06:40

6,7

08:00

08:40

08:40

09:20

6

5

008

ARAD

ZĂBRANI

28

2

1

08:00

08:50

09:15

10:05

1,2,3,4,5

10:30

11:20

11:30

12:20

1,2,3,4,5

14:12

15:02

15:10

16:00

1,2,3,4,5

19:00

19:50

19:50

20:40

1,2,3,4,5

6

009

ARAD

TISA NOUĂ

16

12

2

05:50

06:25

06:30

07:05

1,2,3,4,5

07:50

08:25

08:30

09:05

1,2,3,4,5

12:50

13:25

13:35

14:10

1,2,3,4,5,6

14:30

15:05

15:10

15:45

1,2,3,4,5

16:00

16:35

16:55

17:30

1,2,3,4,5

17:35

18:10

18:15

18:50

1,2,3,4,5

18:55

19:30

05:10

05:45

1,2,3,4,5

05:50

06:25

06:30

07:05

6

16:00

16:35

16:45

17:20

6

19:00

19:35

05:10

05:45

6

08:15

08:50

08:55

09:30

7

15:15

15:50

16:00

16:35

7

7

010

TISA NOUĂ

FÂNTÂNELE

5

4

1

21:35

21:50

00:05

00:20

1,2,3,4,5

12:10

12:25

12:00

12:15

1,2,3,4,5

20:00

20:15

21:15

21:30

1,2,3,4,5

09:15

09:30

09:00

09:15

6

8

011

ARAD*

LIVADA

8,5

12

2

05:15

05:34

05:40

05:59

1,2,3,4,5

05:45

06:04

06:10

06:29

1,2,3,4,5

06:15

06:34

06:40

06:59

1,2,3,4,5

06:45

07:04

07:10

07:29

1,2,3,4,5

07:15

07:34

07:40

07:59

1,2,3,4,5

13:15

13:34

13:40

13:59

1,2,3,4,5

14:15

14:34

14:40

14:59

1,2,3,4,5

14:45

15:04

15:10

15:29

1,2,3,4,5

15:15

15:34

15:40

15:59

1,2,3,4,5

15:45

16:04

16:10

16:29

1,2,3,4,5

16:15

16:34

16:40

16:59

1,2,3,4,5

16:45

17:04

17:10

17:29

1,2,3,4,5

9

012

ZIMANDU

NOU

ARAD*

13

8

3

05:10

05:33

05:50

06:13

1,2,3,4,5

05:45

06:08

06:20

06:43

1,2,3,4,5

16:20

16:43

17:00

17:23

1,2,3,4,5

06:20

06:43

07:00

07:23

1,2,3,4,5

06:55

07:18

07:30

07:53

1,2,3,4,5

07:30

07:53

14:30

14:53

1,2,3,4,5

15:05

15:28

15:10

15:33

1,2,3,4,5

15:45

16:08

15:40

16:03

1,2,3,4,5

16:55

17:18

16:20

16:43

1,2,3,4,5

10

013

ZIMANDU

NOU

Livada

ARAD*

17

18

3

07:55

08:25

08:30

09:00

1,2,3,4,5

09:15

09:45

10:00

10:30

1,2,3,4,5

11:00

11:30

12:20

12:50

1,2,3,4,5

13:00

13:30

17:30

18:00

1,2,3,4,5

14:05

14:35

13:30

14:00

1,2,3,4,5,6

18:00

18:30

18:35

19:05

1,2,3,4,5

19:00

19:30

19:35

20:05

1,2,3,4,5

20:05

20:35

21:15

21:45

1,2,3,4,5

21:50

22:20

23:40

00:10

1,2,3,4,5

05:45

06:15

08:40

09:10

6

09:15

09:45

16:00

16:30

6

16:55

17:25

19:30

20:00

6

20:05

20:35

20:40

21:20

6

05:30

06:00

06:20

06:50

7

07:30

08:00

08:05

08:35

7

08:40

09:10

13:30

14:00

7

14:05

14:35

16:00

16:30

7

19:00

19:30

19:33

20:03

7

11

017

PECICA

Sederhat

ARAD*

27,8

1

1

06:40

07:30

15:15

16:05

1,2,3,4,5

12:00

12:50

19:00

19:50

1,2,3,4,5

12

018

ARAD

TURNU VAMA

22

5

1

05:00

05:35

05:45

06:20

1,2,3,4,5

06:25

07:00

07:00

07:35

1,2,3,4,5

14:20

14:55

15:00

15:35

1,2,3,4,5

15:50

16:25

16:40

17:15

1,2,3,4,5

19:00

19:35

19:40

20:15

1,2,3,4,5

13

019

BERECHIU

ARAD*

75

1

1

05:30

07:45

15:35

17:50

1,2,3,4,5

14

022

FISCUT

ARAD*

32

3

1

04:35

05:21

06:50

07:38

1,2,3,4,5

07:38

08:24

13:05

13:53

1,2,3,4,5

06:40

07:26

14:15

15:01

1,2,3,4,5

13:55

14:43

16:30

17:16

1,2,3,4,5

15

024

MAILAT

ARAD*

39

1

1

06:30

07:38

15:00

16:08

1,2,3,4,5

16

025

SÂNTANA

CAPORAL

ALEXA

9

6

1

04:30

04:45

04:50

05:05

1,2,3,4,5

06:00

06:15

06:20

06:35

1,2,3,4,5

07:30

07:45

07:45

08:00

1,2,3,4,5

15:10

15:25

15:30

15:45

1,2,3,4,5

16:50

17:05

17:20

17:35

1,2,3,4,5

19:40

19:55

20:00

20:15

1,2,3,4,5

17

026

SÂNTANA

Olari

ZĂRAND

15

2

1

06:35

06:59

07:05

07:29

1,2,3,4,5

14:15

14:39

14:40

15:04

1,2,3,4,5

18

027

ȘEPREUȘ

Ch.Criș

ARAD*

64

2

2

04:50

06:05

16:50

18:05

1,2,3,4,5

07:00

08:15

13:20

14:35

1,2,3,4,5

19

028

ȘIMAND

ARAD*

30

1

1

05:40

06:30

16:05

16:55

1,2,3,4,5

20

036

URVIȘ

Pâncota

ARAD*

100

1

1

05:15

08:31

12:00

15:31

1,2,3,4,5

21

039

ZĂRAND

ARAD*

40

2

2

05:20

06:25

16:05

17:10

1,2,3,4,5

06:33

07:38

14:30

15:35

1,2,3,4,5

22

040

PECICA

Peregu

Mic

PEREGU MARE

21,5

3

1

06:45

07:15

07:15

07:45

1,2,3,4,5

14:15

14:45

14:45

15:15

1,2,3,4,5

12:00

12:30

06:30

07:00

6

23

041

PEREGU

MARE

Pecica

ARAD*

44

1

1

06:30

07:50

15:35

16:55

1,2,3,4,5

24

042

INEU*

MOCREA

5,5

2

1

07:38

07:46

07:46

07:54

1,2,3,4,5

14:20

14:28

14:30

14:38

1,2,3,4,5

10:30

10:38

10:45

10:53

5

25

043

APATEU

Cermei

INEU*

44,1

2

2

05:10

06:26

15:45

17:01

1,2,3,4,5

06:35

07:51

14:10

15:26

1,2,3,4,5

26

048

BÂRZEȘTI

INEU*

44

2

2

05:20

06:55

15:45

17:20

1,2,3,4,5

06:20

07:55

14:10

15:45

1,2,3,4,5

27

052

URVIȘ

Botfei

INEU*

42

1

1

06:45

08:00

15:45

17:00

1,2,3,4,5

28

055

CUIED

SEBIȘ

15

4

1

06:15

06:42

16:30

16:57

1,2,3,4,5

07:15

07:42

06:45

07:12

1,2,3,4,5

14:45

15:12

14:15

14:42

1,2,3,4,5

12:35

13:02

12:00

12:27

4

29

056

SEBIȘ

Bârsa

INEU*

25

3

1

05:30

06:10

06:15

06:55

1,2,3,4,5

07:00

07:40

14:10

14:50

1,2,3,4,5

15:40

16:20

16:25

17:05

1,2,3,4,5

30

057

SEBIȘ

Hodiș

VOIVODENI

14

2

1

07:00

07:34

07:34

07:48

1,2,3,4,5

14:10

14:24

14:24

14:58

1,2,3,4,5

31

058

SELIȘTEA

SEBIȘ

16

4

1

05:45

06:24

06:30

07:09

1,2,3,4,5

07:15

07:54

14:15

14:54

1,2,3,4,5

15:00

15:39

16:30

17:09

1,2,3,4,5

12:45

13:24

12:00

12:39

4

32

060

SEBIȘ

SĂLĂJENI

8

2

1

05:50

06:10

06:15

06:35

1,2,3,4,5

16:30

16:50

16:55

17:15

1,2,3,4,5

33

061

SEBIȘ

CHISINDIA

10

2

1

17:50

18:15

06:00

06:25

1,2,3,4,5

12:00

12:25

12:35

13:00

4

34

062

PĂIUȘENI

SEBIȘ

20

3

1

07:00

07:53

14:10

15:08

1,2,3,4,5

17:10

18:08

06:25

07:00

1,2,3,4,5

15:10

16:03

16:30

17:23

1,2,3,4,5

35

063

SUSANI

SEBIȘ

15

4

1

05:50

06:19

06:30

06:59

1,2,3,4,5

07:10

07:39

14:15

14:44

1,2,3,4,5

14:55

15:24

16:30

16:59

1,2,3,4,5

12:40

13:09

12:00

12:29

4

36

064

SEBIȘ

Păulian

ROȘIA

16,1

2

1

06:35

07:15

07:15

07:55

1,2,3,4,5

14:10

14:50

14:50

15:30

1,2,3,4,5

37

066

MĂDRIGEȘTI

Șoimuș

GURAHONȚ

24

2

1

07:00

07:46

14:45

15:31

1,2,3,4,5

12:50

13:36

12:00

12:46

1

38

067

DULCELE

GURAHONȚ

13

3

1

08:20

08:59

07:40

08:19

1

11:40

12:19

11:00

11:39

1

39

068

CROCNA

Dieci

GURAHONȚ

23

3

1

09:00

09:57

08:00

08:57

1

13:00

13:57

12:00

12:57

1

40

069

GURAHONȚ

Rădești

SEBIȘ

30

3

2

06:00

06:50

06:50

07:50

1,2,3,4,5

07:00

07:50

14:10

15:00

1,2,3,4,5

14:45

15:45

16:15

17:05

1,2,3,4,5

41

070

GURAHONȚ

SECAȘ

8

2

1

07:30

07:42

07:45

07:57

1,2,3,4,5

14:15

14:27

14:30

14:42

1,2,3,4,5

42

073

TĂLAGIU

GURAHONȚ

17

2

1

07:10

07:38

14:20

14:48

1,2,3,4,5

12:50

13:28

12:20

12:48

1

43

079

COVĂSÂNȚ

GHIOROC

6

9

1

04:55

05:07

06:20

06:32

1,2,3,4,5

06:05

06:17

09:00

09:12

1,2,3,4,5

07:55

08:07

13:15

13:27

1,2,3,4,5

12:57

13:09

16:00

16:12

1,2,3,4,5

15:45

15:57

18:10

18:22

1,2,3,4,5

18:45

18:57

19:15

19:27

1,2,3,4,5

16:30

16:42

16:45

16:57

1,2,3,4,5,6,7

08:45

08:57

09:00

09:12

6,7

04:50

05:02

05:05

05:17

6

44

086

SLATINA

SĂVÂRȘIN

29

1

1

07:00

07:45

14:30

15:15

1,2,3,4,5

45

087

PÂRNEȘTI

SĂVÂRȘIN

11

1

1

07:10

07:32

14:20

14:42

4

46

088

SĂVÂRȘIN

TROAȘ

15

2

1

07:45

08:30

08:30

09:15

4

12:50

13:35

13:35

14:20

4

47

090

INEU*

MORODA

14

2

1

06:50

07:13

07:15

07:38

1,2,3,4,5

14:20

14:43

14:45

15:08

1,2,3,4,5

48

091

SĂVÂRȘIN

CĂPRIOARA

8

2

1

07:20

07:35

07:35

07:50

4

14:50

15:05

15:10

15:25

4

49

094

SÂNTANA

ARAD*

25

1

1

07:00

07:39

14:15

15:06

1,2,3,4,5

12:00

12:51

19:00

19:51

1,2,3,4,5

50

102

SATU MARE

Felnac

ARAD*

43

3

2

05:10

06:10

06:50

07:50

1,2,3,4,5

06:15

07:15

14:30

15:30

1,2,3,4,5

13:50

14:50

16:05

17:05

1,2,3,4,5

51

108

ARAD*

FELNAC

28

2

1

06:30

07:05

07:05

07:40

1,2,3,4,5

14:10

14:48

14:50

15:25

1,2,3,4,5

52

109

DOROBANȚI

Curtici

ARAD*

25

3

1

05:30

06:10

15:40

16:20

1,2,3,4,5

10:00

10:40

08:45

09:25

1,2,3,4,5,6,7

18:30

19:10

17:25

18:05

1,2,3,4,5,6,7

53

110

GURAHONȚ

MUSTEȘTI

9

2

1

8:00

8:22

8:30

8:52

1

11:25

11:47

11:47

12:09

1

54

111

HĂLMAGIU

Sârbi

LUNCANI

9,5

2

1

7:00

7:30

7:30

8:00

6

11:30

12:00

12:00

12:30

6

55

112

PECICA

SATU MARE

16

2

1

07:10

07:44

07:45

08:19

3

12:00

12:34

12:35

13:09

3

56

113

Beliu

Vasile Goldis

6

3

1

7:25

7:35

7:35

7:45

1,2,3,4,5

13:05

13:15

13:15

13:25

1,2,3,4,5

14:45

14:55

14:55

15:05

1,2,3,4,5

57

114

Beliu

Secaci

11

4

1

6:50

7:10

7:10

7:30

1,2,3,4,5

7:45

8:05

8:05

8:25

1,2,3,4,5

12:10

12:30

12:30

12:50

1,2,3,4,5

14:05

14:25

14:25

14:45

1,2,3,4,5

59

115

Bata*

*Lipova**

Zabrani**

64

6

2

*06:00

7:26

*14:30

15:57

1,2,3,4,5

**06:00

**06:30

**06:30

**07:00

1,2,3,4,5

**07:00

**07:30

**14:30

**15:00

1,2,3,4,5

**15:05

**15:35

**16:00

**16:30

1,2,3,4,5

7:30

7:45

7:45

8:00

1,2,3,4,5

14:00

14:15

14:15

14:30

1,2,3,4,5

Lipova

Bata

8:00

8:56

13:18

14:14

1,2,3,4,5

18:20

19:16

17:23

18:19

1,2,3,4,5

60

116

Ineu

Ineu Cartier Traian

6

6

1

6:05

6:20

6:20

6:35

1,2,3,4,5

15:45

16:00

16:00

16:15

1,2,3,4,5

11:10

11:25

11:25

11:40

5

13:10

13:25

13:25

13:40

4

7:15

7:30

7:30

7:45

1,2,3,4,5

12:10

12:25

12:25

12:40

1,2,3,4,5

61

117

Apateu

Sepreus

Apateu

67,2

2

2

6:30

7:59

13:30

14:48

1,2,3,4,5

6:50

7:42

13:35

14:38

1,2,3,4,5

62

49

INEU

Șicula

GURBA

18,1

2

1

7:00

7:22

7:29

7:51

1,2,3,4,5

14:10

14:32

14:35

14:57

1,2,3,4,5

63

51

INEU

Sicula

Cherelus

19,1

4

1

5:30

6:00

6:00

6:30

1,2,3,4,5

6:50

7:20

7:20

7:50

1,2,3,4,5

14:10

14:40

14:40

15:10

1,2,3,4,5

15:45

16:15

16:15

16:45

1,2,3,4,5

64

46

Agrisu Mare

Tarnova

Ineu

31

5

3

5:30

6:20

15:45

16:35

1,2,3,4,5

7:05

7:51

6:15

7:05

1,2,3,4,5

15:00

15:46

14:10

15:00

1,2,3,4,5

Tarnova

Ineu

7:25

7:49

14:45

15:09

1,2,3,4,5

14:45

15:09

14:10

14:34

1,2,3,4,5

65

45

Ciuntesti

Susag

Ineu

61,4

1

1

6:05

7:48

14:10

15:53

1,2,3,4,5

66

44

Siad

V. Goldis

Ineu

37

1

1

5:10

6:15

15:46

16:51

1,2,3,4,5

67

83

Obarsia

Savarsin

34,5

1

1

06:15

07:38

14:15

15:38

1,2,3,4,5

68

4

Arad

Horia

13,5

13

3

05:30

05:51

21:40

22:01

1,2,3,4,5

07:55

08:16

16:20

16:41

6,7

69

14

Arad

Sofronea

12

2

1

06:30

07:00

15:05

15:35

1,2,3,4,5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU