Hotărârea nr. 79/2020

Hotarirea Nr.79 din 28-02-2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, s tr. Vârful cu Dor nr. 15, începând cu data de 01.01.2019

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R A R E A nr. 79 din 28 februarie 2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, s tr. Vârful cu Dor nr. 15, începând cu data de 01.01.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 11615/17.02.2020,

Luând în considerare prevederile Titlului IX- pct. 168 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Hotărârea nr. 671/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr. 15 începând cu data de 01.01.2019,

Luând în considerare adresa Comisiei pentru identificare și evaluare clădiri/terenuri neîgrijite nr.ad. 96859/04.02.2020 înregistrată la Direcția Venituri sub nr. 92061/06.02.2020,

Având în vedere raportul comun al Serviciului Juridic, Contestații din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad, al Comisiei pentru identificarea, evaluarea și stabilirea stării tehnice de fapt a clădirii și al Arhitectului - Șef, înregistrat cu nr. 11617/17.02.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se revocă Hotărârea nr. 671/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr. 15, începând cu data de 01.01.2019.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Arad, precum și tuturor celor interesați în condițiile legii, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Juridic, Contestații 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad 1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02


ROMANIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


VIZAT:


p. SECRETAR GENERAL, Sorin CONTRAȘ


Nr. 66/17.02.2020

PROIECT

HOTĂRÂREA nr.

din 2020

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr.

15 începând cu data de 01.01.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 11615/17.02.2020,

Luând în considerare prevederile Titlului IX- pct. 168 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Hotărârea nr. 671/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr. 15 începând cu data de 01.01.2019,

Luând în considerare adresa Comisiei pentru identificare și evaluare clădiri/terenuri neîgrijite nr.ad.96859/04.02.2020 înregistrată la Direcția Venituri sub nr. 92061/06.02.2020,

Având în vedere raportul comun al Serviciului Juridic, Contestații din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad, al Comisiei pentru identificarea, evaluarea și stabilirea stării tehnice de fapt a clădirii și al Arhitectului - Șef, înregistrat cu nr. 11617/17.02.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se revocă Hotărârea nr. 671/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr. 15 începând cu data de 01.01.2019.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Arad, precum și tuturor celor interesați în condițiile legii, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Președinte de ședință,

Secretar general,


Cod: PMA - S4 - 01


Red/dact./SȘ/12.02.2020 Direcția Venituri

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

PRIMAR

NR. 11615/17.02.2020

REFERAT DE APROBARE

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • -      prevederile Titlului IX- pct.168, lit.h) din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -      Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr.15 începând cu data de

OI. 01.2019;

  • -      adresa Comisiei pentru identificare și evaluare clădiri/terenuri neîgrijite nr.ad.96859/04.02.2020 înregistrată la Direcția Venituri sub nr.92061/06.02.2020;

  • -      apartamentul nr.5 din imobilul situat în Arad, str. Vârful cu Dor nr.15, este renovat și este alipit la corpul de cladire principal de la frontul stradal, fară a avea ca parte comună fațada;

  • -      restul de 4 apartamente (spații cu altă destinație decât cea de locuință) din corpul de clădire principal de la frontul stradal sunt proprietatea Statului Român;

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.37 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr.216/30.06.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

  • -     propunerea de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr.15 începând cu data de 01.01.2019.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD ARHITECT-ȘEF

DIRECȚIA VENITURI- SERVICIUL JURIDIC, CONTESTAȚII COMISIA PENTRU IDENTIFICAREA, EVALUAREA ȘI STABILIREA STĂRII TEHNICE DE FAPT A CLĂDIRII

Nr.11617/17.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11615/17.02.2020 al d-lui Călin Bibarț, primarul municipiului Arad.

Obiect: propunerea de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr.15 începând cu data de 01.01.2019.

Considerații de ordin general:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.671/2018 s-a aprobat majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr.15 începând cu data de 01.01.2019.

Prin adresa Comisiei pentru identificare și evaluare clădiri/terenuri neîngrijite din municipiul Arad nr.ad.96859/04.02.2020, înregistrată al Direcția Venituri sub nr.92061/06.02.2020 se comunică organului fiscal faptul că :

-apartamentul nr.5 din imobilul situat în Arad strada Vârful cu Dor nr.15 este renovat și este alipit la corpul de clădire principal de la frontul stradal, fără a avea ca parte comună fațada;

- restul de 4 apartamente (spații cu altă destinație decât cea de locuință) din corpul de clădire principal de la frontul stradal, sunt proprietatea Statului Român.

Considerații de ordin juridic: Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 489 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Titlului IX- pct.168, lit.h) din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele de mai sus,

P R O P U N E M:

Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str.Vârful cu Dor nr.15 începând cu data de 01.01.2019.

ARHITECT- ȘEF,    DIRECTOR EXECUTIV, p. ȘEF SERVICIU, CONSILIER JURIDIC,

Radu Drăgan            Pavel Neamțiu          Gina Negru        Stelica Șerban

Comisia pentru identificare și evaluare clădiri/terenuri neîngrijite din municipiul Arad:

Pecican Corina-Rodica - președinte

Iancu Delia - Monica                       ______________

Szabo Daniela - Adriana

Pecican Mircea                            ______________

Bojan Viorel                                ______________

Oancea Dumitru - Dan

Szabo Tiberiu                              _________________

Bociort Bogdan - Paul

Galfi Andrei

Red./dact. SȘ/2 ex./12.02.2020