Hotărârea nr. 78/2020

Hotarirea Nr.78 din 28-02-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 78 din 28 februarie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 301 din 24.02.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de vineri, 28 februarie 2020,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în 16 voturi pentru și 2 abțineri (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

O R D I N E D E Z I

 • 1.  Proiect de hotărâre nr. 66/2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr. 15 începând cu data de 01.01.2019 - inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre nr. 65/2020 privind modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuință - inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre nr. 67/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Grigore Alexandrescu nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad - inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre nr. 68/2020 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Ludovic Szantay nr. 3 - înscris în CF nr. 353129 Arad - inițiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre nr. 69/2020 privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în str. Banatului nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad - inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 82/2020 privind apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Lucian Blaga, nr. 16- înscris în CF nr. 353252 Arad - inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre nr. 71/2020 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad- inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre nr. 87/2020 modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului Clasic „loan Slavici” Arad - inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre nr. 88/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 85/2020 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.0731.12.2019, referitor la activitatea Registrului Agricol- inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 70/2020 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie - inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 72/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 2 Lac - inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 73/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 4 Macul Roșu - inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 74/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. 5 Grădiște- inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 75/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - Punct Termic P.T. Ocsko Terezia - inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 76/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF- extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare inclus” - inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre nr. 83/2020 privind aprobarea strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030 - inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 81/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad” - inițiativa

primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre nr. 77/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad - inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre nr. 78/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților, să voteze cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad - inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre nr. 79/2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020 - inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre nr. 86/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public - inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre nr. 80/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre nr. 89/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre nr. 91/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TOP SA Arad, pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre nr. 84/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată - inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre nr. 90/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 28. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 29. Proiect de hotărâre nr. 94/2020 privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 către Asociația Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad deține calitatea de membru - inițiativa primarului. Introdus suplimentar pe ordinea de zi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.02.2020

Cod PMA -S4-02