Hotărârea nr. 77/2020

Hotarirea Nr.77 din 19-02-2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie - mai 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 77 din 19 februarie 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie - mai 2020

Având în vedere prevederile art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016,

Ținând cont de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (4), art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Domnul consilier local SFÂRÂILĂ Marius se desemnează președinte de ședință pentru perioada martie - mai 2020, urmând a exercita atribuțiile stabilite de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către domnul SFÂRÂILĂ Marius și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. CM

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Cod PMA -S4-02