Hotărârea nr. 76/2020

Hotarirea Nr.76 din 19-02-2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 76 din 19 februarie 2020 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

Ținând cont de procesul-verbal/stenograma ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 22 pct. 7 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 de consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2020

R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Avizat

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


H O T Ă R Â R E A nr. din 2019

privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

Ținând cont de procesul-verbal/stenograma ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform prevederilor art. 22 pct. 7 lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ