Hotărârea nr. 73/2020

Hotarirea Nr.73 din 19-02-2020 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrtie

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 73 din 19 februarie 2020 privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 9867/10.02.2020,

Analizând raportul Direcției autorizare și guvernanță corporativă, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 9868/10.02.2020,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 - legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 279/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 446/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 521/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea completării numărului de membri ai consiliilor de administrație la societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 254/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale în care Municipiul Arad este acționar,

Analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA Arad, înregistrat cu nr. 9085 din 07.02.2020, elaborat de Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi prin vot secret (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA Arad să aprobe numirea domnului Gheorghe Marian, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC Gospodărirea Comunală Arad SA Arad.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în adunarea generală a acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 51/11.02.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad

în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 9867/10.02.2020,

Analizând raportul Direcției autorizare și guvernanță corporativă, Serviciul Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 9868/10.02.2020,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 - legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 279/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 446/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 521/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea completării numărului de membri ai consiliilor de administrație la societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 254/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale în care Municipiul Arad este acționar,

Analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA Arad, înregistrat cu nr. 9085 din 07.02.2020, elaborat de Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare,

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA Arad să aprobe numirea domnului Gheorghe Marian, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC Gospodărirea Comunală Arad SA Arad.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în adunarea generală a acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    S E C R E T A R

Serviciul Societăți Comerciale Red./Dact. C.N./C.N.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 9867/10.02.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Avand in vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011

Ținând cont de selectia candidatilor realizata de catre comisia de selectie din cadrul autoritatii publice tutelare, in baza Hotararii nr. 5212019 privind unele masuri in vederea completarii numarului de membri ai consiliilor de administratie la societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea consiliului local al MunicipiuluI Arad

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numarului de membri ai consiliului de administrație

P R I M A R Calin BIBART

Primăria Municipiului Arad

Direcția autorizare si guvernnata corporativa

Serviciul societati comerciale

Nr. 9868/10.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiect: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad înregistrat cu nr. 9867/10.02.2020, având ca obiect mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numarului de membri ai consiliului de administrație

Considerații tehnice și generale:

SC Gospodărirea Comunală Arad SA este întreprindere publică care își desfășoară activitatea sub autoritatea consiliului Local al Municipiului Arad, având unic acționar Municipiul Arad.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație a fost declanșată în data de 16 octombrie 2019, prin Hotărârea nr. 521/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

La procedura initiala de selectie, demarata in data de 28.10.2019, in baza Hotararii nr. 521/2019, a fost depus doar un dosar de candidatura al domnului Gheorghe Marian

Astfel, ca urmare a finalizării procesului de selecție a candidaților și de evaluare a acestora, Comisia de selecție a elaborat Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație de la SC , Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat cu nr. 9085/07.02.2020, anexat prezentului raport de specialitate.

Considerații juridice

  • -       Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completarile ulterioare,

  • -      Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011

  • -       Prevederile Legii nr. 31/1990 - legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • -       Prevederile actelor constitutive ale societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

În considerarea celor expuse mai sus,

PROPUNEM:

Mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA să aprobe numirea domnului Gheorghe Marian, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC Gospodărirea Comunală Arad SA Arad.

DIRECTOR EXECUTIV, BARBURA Eliza

SEF SERVICIU, NEAMTIU Corneliu


VIZA Serviciului Juridic, contencios Numele și Prenumele

Semnătura