Hotărârea nr. 72/2020

Hotarirea Nr.72 din 19-02-2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local Direcţia de Asistenţă Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 72 din 19 februarie 2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrată cu nr. 11034 din 13.02.2020,

Analizând raportul Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020, înregistrat cu nr. 2698 /11.02.2020,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 7, art. 13, art. 14A1, art. 15, art. 16A1, art. 35A2, art. 36, art. 40 din Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale Nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile

sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (7) lit. b), alin. 14, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția de Asistență Socială Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT


Nr. 62/13.02.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de

interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea

Consiliului Local al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrată cu nr. 11034 din 13.02.2020,

Analizând raportul Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020, înregistrat cu nr. 2698 /11.02.2020,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 7, art. 13, art. 14A1, art. 15, art. 16A1, art. 35A2, art. 36, art. 40 din Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale Nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Arad,


În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (7) lit. b), alin. 14, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 11034 din 13.02.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: ”Aprobarea Planului anual de acțiune al Serviciului Public de interes local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, în susținerea căruia formulez următoarea:

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de propunerea Serviciului Proiecte, strategii sociale, logistică din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad privind elaborarea Planului anual de acțiune 2020, potrivit actelor normative în vigoare, consider legală și oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului anual de acțiune al Serviciului Public de interes local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

PRIMAR, Bibarț Călin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Direcția de Asistență Socială Arad Serviciul proiecte, strategii sociale și logistică

România'310318AradVstr.'calea'Radnei Bl.'108 •'tel.+40-257-283134'»'fax +40-257-270227 e-mail: proiecte@dasarad.ro


Nr. 2698/11.02.2020


Viceprimar Ing. Levente Bognar

R a p o r t

Referitor la: referatul de aprobare înregistrată cu nr. 11034 din 13.02.2020, a domnului Călin Bibarț, Primarul municipiului Arad.

Obiect: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Arad, pentru anul 2020

Luând în considerare prevederile art. 112, alin.(3), lit. b) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local;

Ținând seama de prevederile art.118 alin.(1) și (3) din Legea nr. 292/2011, planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale se elaborează în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a județului de care aparțin și se transmit pentru consultare consiliului județean, anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local;

Analizând prevederile Hotarârii Guverului nr.797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Prin adresa nr.1939/30.01.2020 a fost transmis Consiliului Județean Arad, pentru consultare, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Arad pentru anul 2020;

PROPUNEM:

Art.1: Aprobarea, prin Hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Arad, a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad”, conform anexei care face parte integrantă din prezentul raport.

Director general          Avizat juridic            Șef serviciu

Oana Pârvulescu         Bulai Rareș            Varga Ramona


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Direcția de Asistență Socială Arad Serviciul Qroiecțe^ strategii, sociale și logistică

România 310318 Arad • Str. Calea Radnei Bl. 108 • tel.+40-257-283134 • fax+40-257-270227 e-mail: proiectefedasarad.ro


Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere:

 • 1.  Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 309/ 20.12.2013

 • 2. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Arad 2019-2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr. 306/11.06.2019 - respectiv următoarele obiective operaționale /direcții de acțiune:

 • A.Componenta FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE COPIILOR:

Direcția de acțiune:

 • 1.     Susținerea unei dinamici proactive în procesul de menținere a unității familiei

Obiective Operaționale:

 • a) Consolidarea capacităților parentale în procesul de creștere, îngrijire și educare al copilului

 • b) Promovarea cu prioritate a serviciilor de prevenire în domeniul oferirii serviciilor sociale pentru copii, în funcție de necesitățile identificate în județul Arad

Direcția de acțiune: 9                     9

 • 2.     Protecția unor grupuri vulnerabile de copii și tineri care necesită o atenție specială (copiii străzii, copiii delincvenți, copiii cu dizabilități, HIV/SIDA și boli cronice grave/terminale

Obiective Operaționale:

 • a) Asigurarea proximității serviciilor sociale prin diversificarea și dezvoltarea unor servicii care să limiteze perpetuarea unor situații ce pun în pericol integritatea dezvoltării armonioase a copiilor

Direcția de acțiune: 9                     9

 • 3.     Promovarea menținerii copilului într-un mediu familial sau cât mai apropiat de acesta

Obiective Operaționale:

 • a) Promovarea menținerii copilului într-un mediu familial sau cât mai apropiat de acesta

 • b) Creșterea calității serviciilor de asistență specializată constând în găzduire, îngrijire, educare și pregătire în vederea integrării familiale și socio - profesională a copiilor si tinerilor

1

 • B. Componenta FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR ADULTE VULNERABILE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL:

Direcția de acțiune: f                      r

 • 1. Promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor vulnerabile social ca cetățeni activi în măsură de a-și controla viața

Obiective Operaționale:

 • a)    Promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile social în procesul de furnizare a serviciilor

 • b)    Creșterea  gradului  de  incluziune  socială pentru

persoanele vulnerabile social

 • c)    Creșterea  gradului  de ocupare  profesională a

persoanelor vulnerabile social

 • d)     Prevenirea instituționalizării persoanelor vulnerabile social și participarea activă a acestora la viața socială

Direcția de acțiune: 9                     9

 • 2. Responsabilizarea comunităților locale în vederea implicării în procesul de integrare socială a persoanelor vulnerabile social

Obiective Operaționale:

 • a)   Promovarea unei imagini pozitive a persoanelor vulnerabile din punct de vedere social

 • b)   Creșterea gradului de comunicare și colaborare instituțională si interinstitutională

 • c)   Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile social la nivelul comunităților locale

 • C. Componenta ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII ORGANIZAȚIONALE Ă FURNIZORILOR DE SERVICIILOR SOCIALE:

Direcția de acțiune:

9                     9

 • 1. Dezvoltarea instituțională susținută în vederea creșterii calității serviciilor sociale oferite

Obiective Operaționale:

 • a)  îmbunătățirea sistemului de monitorizare a copiilor și a persoanelor adulte aflate în sistemul de protecție și în situații de risc

 • b)  Promovarea drepturilor copiilor și persoanelor adulte, precum și a serviciilor oferite acestora de către furnizorii de servicii sociale

 • c)  îmbunătățirea calității serviciilor oferite beneficiarilor prin aplicarea standardelor minime obligatorii de calitate în instituțiile care oferă servicii copiilor și persoanelor adulte vulnerabile din punct de vedere social

 • d)  Promovarea activităților de voluntariat în cadrul instituțiilor de asistentă socială

J

 • 2. Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

- îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate

 • - Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile

 • - Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență

 • - încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc

 • 4. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015

Pornind de la cadrul general al incluziunii sociale din Uniunea Europeană, principalele

Obiective generale prevăzute în strategie sunt:

 • 1)  creșterea gradului de ocupare a persoanelor sărace și vulnerabile prin programe ample de activare pe piața muncii;

 • 2)  creșterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) și introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale;

 • 3)  promovarea incluziunii sociale a comunităților marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată asupra copiilor;

 • 4)  îmbunătățirea funcționalității serviciilor sociale;

 • 5)  integrarea beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare și a altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-un "integrator” cu o atribuție solidă de management de caz;

 • 6)  investiții într-un sistem solid de e-asistență socială;

 • 7)  creșterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale;

 • 8)  consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare și evaluare.

 • 5. Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârsnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

 • 1.     prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice

 • 2.     promovarea participării sociale active și demnea persoanelor vârstnice

 • 3.     obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată

 • 6. Strategia națională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități,, 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

 • 1. Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

 • 2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții.

 • 3. Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilități.

 • 4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii.

 • 5. Promovarea educației și formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități.

 • 6. Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la condiții de trai decente pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor.

 • 7.   Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilități la servicii și facilități de sănătate, de calitate, care acordă atenție problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil și cât mai aproape posibil de comunitățile în care acestea trăiesc.

 • 8. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilități pe baza informațiilor si datelor statistice si de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.

 • 7. Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

 • 1.  Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii și combaterii violentei domestice

 • 2.  Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime

 • 3.  Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violentei sexuale

 • 4.  Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violentei domestice

J

 • 8. Procesul-verbal/ Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizorii publici și privați ale beneficiarilor din data de 1432 Z23.01.2020.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad cuprinde:

 • 1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale - capitolul I;

 • 2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean - capitolul II;

 • 3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.

CAP. I

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

 • A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nivel local (UAT)

Nr. crt.

Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale*

Denumirea serviciu social

Capacitate (număr de beneficari maxim/ lună)

Grad ocupare** (Media anuală = Nr total de beneficiari/ 6 luni)

(Nr. total = existent la 01.07. + intrări)

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile existente

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

1.

8891 CZ-C-I

Creșa nr.1

20

100%

1.347.000

181.000

2.

8891 CZ-C-I

Creșa nr.8

15

100%

3.

8891 CZ-C-I

Creșa nr.10

22

100%

4.

8891 CZ-C-I

Creșa nr.14

60

100%

5.

8891 CZ-C-I

Creșa nr.16

60

100%

6.

8891 CZ-C-I

Creșa nr.19

20

100%

7.

8899 CZ-D-III

Centrul de reabilitare socio-profesională "Creativ”

25

100%

10.120.000

8.

8790 CRT-I

Centrul social cu destinație multifuncțională

40

100%

9.

8891 CZ-C-II

Complex "Curcubeu"

90

100%

10.

8810 CZ-V-I

Centrul de zi pentru vârstnici Centru (A.Mureșan)

30

100%

11.

8810 CZ-V-II

Centrul de zi pentru vârstnici Vlaicu

120

100%

12.

8810 CZ-V-II

Centrul de zi pentru vârstnici Micălaca

120

100%

13.

8810 CZ-V-II

Centrul de zi pentru vârstnici Grădiște

30

100%

14.

8810 CZ-V-II

Centrul de zi pentru vârstnici Pârneava

30

100%

15.

8810 CZ-V-II

Centrul de zi pentru vârstnici Aradul Nou

100

100%

16.

8810 CZ-V-II

Centrul de zi pentru vârstnici Confecții

60

100%

17.

8790 CR-PFA-II

Adăpostul de noapte

50

100%

18.

8810 ID-I

Compartiment asistență la domiciliu

4

100%

7.000

19.

8730 CR-V-I

Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice

150

100%

5.882.000

1.100.000

15.000

TOTAL

17.349.000 lei

181.000 lei

1.107.000 lei

15.000 lei

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Nivel local (UAT)

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari

Capacitate necesară

Capacitate clădire / spațiu necesar

- mp -

Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întrținere -reparații, deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse a fi înființate

Justificare

Nr. beneficiari /zi

Nr. locuri (în paturi)

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

Pentru anul 2020 nu avem propuneri de infințare a unor noi servicii sociale

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în: NU ESTE CAZUL

Indicatori propuși:

Număr servicii sociale contractate 0

Număr beneficiari din serviciile sociale contractate 0

Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Indicatori propuși:

 • -  Număr activități nonprofit, de interes general finanțate nerambursabil 0

 • -  Număr beneficiari de activități nonprofit de interes general finanțate nerambursabil 0

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

 • 1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local:

NU ESTE CAZUL

Indicatori propuși:

Numărul asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute, subvenționate, în baza Legii nr. 34/1998 - 0;

Numărul asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute, care au solicitat subvenționare, în baza Legii nr. 34/1998 - 0;

Numărul serviciilor sociale ( beneficiari) subvenționate, în baza Legii nr. 34/1998 -0;

Numărul serviciilor sociale ( beneficiari) pentru care s-a solicitat subvenționare, în baza Legii nr. 34/1998 - 0;

 • 2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții: NU ESTE CAZUL

 • 3. Bugetul estimat al programului de subvenționare: 0

 • a) codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național prin hotărâre a Guvernului.

 • c) bugetul estimat al programului de contractare: 0

CAP. II

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

Revizuirea/Actualizarea informațiilor

Anul

2019

DA

NU

Nr. Total revizuiri

1

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale

X

1

2

Planul anual de acțiune

X

1

3

Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare

X

4

4

Informații privind serviciile sociale disponibile:

X

1

X

- lista furnizorilor de servicii sociale actualizată lunar

X

4

- serviciile sociale care funcționează în comunitate

X

1

- situații statistice

X

4

5.

Informații privind alte servicii de interes public actualizate cel puțin trimestrial

X

4

6.

Activități de informare a publicului

X

2

7.

Telefonul verde

X

8.

Campanii de informare și sensibilizare a comunității

X

1

9.

Campanii de promovare a serviciilor sociale

X

1

CAP. III

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

 • 1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

a) cursuri de perfecționare

Număr de persoane

Buget estimat

Personalul de specialitate

30

30.000

Număr cursuri de perfecționare (pentru îndeplinirea standardelor de calitate) - 9 Tematica cursurilor de perfecționare:

 • 1.        Comunicare și transparență decizională

 • 2.        Gestionarea fondurilor externe

 • 3.        Tehnologia informației și comunicațiilor

 • 4.       Management

 • 5.         Resurse și servicii publice

 • 6.         Drept și legislație comunitară

 • 7.        Managementul protecției sociale

 • 8.        Asistentă socială

 • 9.        Managementul resurselor umane și legislația muncii

 • 10.       Managementul serviciilor sociale

 • 11.        Performantă în asistenta socială

 • 12.       Comunicarea și relaționarea cu persoanele cu dizabilități

 • 13.        Propecția adultului

 • 14.       Managementul serviciilor publice

 • 15.       Managementului protecției sociale

 • 16.        Protecția copilului

 • 17.       Asistentă socială-autoritate tutelară

9

b) cursuri de calificare

Număr de persoane

Buget estimat

.....

0

0

c) sesiuni de instruire pentru:

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;

c.2. asistenți personali;

c.3. îngrijitori informali;

c.4. voluntari;

Indicatori propuși:

Număr de persoane

Buget estimat

Tematica

Număr de persoane

Buget estimat

Tematica

personalul din centre

130

0

Metode de lucru cu grupuri vulnerabile

Tehnici de manevrare a beneficiarilor

Măsuri igenico sanitare

Tehnici de abordare a beneficiarului dependent

asistenți personali

100

0

Metode de lucru cu grupuri vulnerabile

Tehnici de manevrare a beneficiarilor

Măsuri igenico sanitare

Tehnici de abordarea beneficiarului dependent

îngrijitori informali

0

0

0

voluntari

0

0

0

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:

Teme de interes

Număr de persoane

Buget estimat

Servicii si nevoi sociale comunitare

25

0

Indicatori propuși:

- Număr de întâlniri de supervizare 0

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național;

Indicatori propuși: 0

 • - Număr de sesiuni de formare organizate prin programe de interes național la care s-a participat 0

 • - Număr de participanți la sesiuni de formare organizate prin programe de interes național 0

2. încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:_______________________________________________________________

2020

Număr     contracte     de

supervizare

Număr fișe de post revizuite 2020

Pentru asistenți sociali

0

8

Pentru psihologi

0

0

Pentru         alte

categorii profesionale

0

10

TOTAL

0

18

încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post

DA

NU

Nr.      Total

contracte încheiate/ revizuite/ la nivel de județ

1

Structura, misiunea și activitățile organizației-gazdă sunt formulate

X

2

Drepturile și responsabilitățile voluntarului sunt prevăzute în documente

X

3

Regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului sunt elaborate

X

Director generai Oana Pârvulesduîntocmit,


Sef serviciu »


Ramona Varga