Hotărârea nr. 71/2020

Hotarirea Nr.71 din 19-02-2020 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 71 din 19 februarie 2020 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 10.953/13.02.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 10.957/13.02.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de adresa nr. 1040/12.02.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10.467/12.02.2020,

Analizând adresa nr. 2514/31.01.2020 din partea Consiliului Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 7676/03.02.2020,

Cu respectarea Deciziei Inspectoratului Școlar Județean Arad nr. 47/11.02.2020 de repartizare a bugetului alocat pe unități de învățământ, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10.616/12.02.2020,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

Luând în vedere adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 3: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor aprobate conform art. 2.

Art. 4: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județul - Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2020


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Cod PMA -S4-02


R O M Â N I A

P R O I E C T Nr. 61/13.02.2020


Avizat SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 10.953/13.02.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 10.957/13.02.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de adresa nr. 1040/12.02.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10.467/12.02.2020,

Analizând adresa nr. 2514/31.01.2020 din partea Consiliului Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 7676/03.02.2020,

Cu respectarea Deciziei Inspectoratului Școlar Județean Arad nr. 47/11.02.2020 de repartizare a bugetului alocat pe unități de învățământ, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 10.616/12.02.2020,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 3: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetelor aprobate conform art. 2.

Art. 4: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului Județul - Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, precum și tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 SECRETAR GENERAL

Direcția Economică

Serviciul Buget

Red/Dact. O.S.

Cod RMA - S4 - 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 10953/13.02.2020

Referat de aprobare

Având în vedere:

 • •    Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

 • •     Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •     Fondurile repartizate prin Decizie a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad din Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor;

 • •     Sumele repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.36/31.01.2020, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit precum și sumele estimate pentru anii 20212023;

 • •    Decizia Inspectoratului Școlar Județean Arad nr.47/11.02.2020 de repartizare a bugetului alocat pe unități de învățământ;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre.

P RIM A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECȚIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr. 10957/13.02.2020

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

 • Adresa nr. 1040/12.02.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;

 • Adresa nr.2514/31.01.2020 din partea Consiliului Județean Arad;

 • Decizia Inspectoratului Școlar Județean Arad nr.47/11.02.2020 de repartizare a bugetului alocat pe unități de învățământ;

 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

P R O P U N E M: aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:

 • 1)  Se majorează cu suma de 16.452,24 mii lei sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad (costul standard la învățământul preuniversitar de stat și învățământul particular și confesional acreditat);

 • 2)  Se alocă suma de 11.405,70 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ” pentru asigurarea cheltuielilor aferente costului standard/elev/an, defalcat pe unități de învățământ preuniversitar de stat ca finanțare de bază, conform influențelor cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre;

 • 3)  Se alocă suma de 5.046,70 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ” pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditat, conform influențelor cuprinse în Anexa la proiectul de hotărâre;

  DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu


  SEF SERVICIU BUGET, Olimpia Stoica


  MUNICIPIUL ARAD


Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 71/19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2021-2023

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe anul 2020

Influențe anul 2021

Influențe anul 2022

Influențe anul 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

16.452,40

26.305,90

23.269,30

23.273,50

2

Secțiunea de Funcționare

16.452,40

16.727,90

16.951,30

17.165,50

3

02.02.02

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

0,00

s)8s8,22

s)217,22

2)929,22

4

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București, din care:

11)425,72

11)681,22

11)924,62

12)118,82

5

*

Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

11.405,70

11.681,20

11.904,60

12.118,80

6

111)22)2

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

2,22

5)742,22

s)s21,22

s)199,22

7

11.02.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, din care:

5.246,72

5)246,72

5)246,72

5)246,72

8

*

• Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

4.686,30

4.686,30

4.686,30

4.686,30

9

*

• Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat

358,40

358,40

358,40

358,40

10

*

Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

2,00

2,00

2,00

2,00

11

37)22.23

Vărsăminte din secțiunea, de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

2,22

-9.578,22

-6)s18,22

-6)128,22

12

Secțiunea de Dezvoltare

0,00

9.578,00

6.318,00

6.108,00

13

37)22.24

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

2,22

9)578,22

6)s18,22

6)128,22

14

CHELTUIELILE BUGETULUI

LOCAL

16.452,40

26.305,90

23.269,30

23.273,50

15

pe titluri de cheltuieli:

16

bunuri și servicii

11.405,70

11.681,20

11.904,60

12.118,80

17

alte transferuri

5.046,70

5.046,70

5.046,70

5.046,70

18

active nefinanciare

0,00

9.578,00

6.318,00

6.108,00

19

pe ordonatori de credite și capitole bugetare:

20

Secțiunea de Funcționare

16.452,40

16.727,90

16.951,30

17.165,50

21

65.22

Grădinița PP nr. 1

Arad

bunuri și servicii

22)21

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

1s5,22

141,92

147,s2

152,52

22

65.22

Grădinița PP "ELEFĂNȚELUL ALFA" Arad

bunuri și servitii

22)21

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

14s,22

149,92

155,s2

162,52

23

65)22

Grădinița PP "FURNICUȚA" Arad

bunuri și veriicii

22)21

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

139,22

145,72

151,12

156,s2

24

65)22

Grădinița PP nr. 11 Arad

bunuri și veriicii

22)21

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

96,80

12s,52

128,92

114,12

25

65)22

Grădinița PP nr. 14 Arad

bunuri și veriicii

22)21

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

187,82

194,52

199,92

225,12

26

65)22

Grădinița PP "GRĂDINIȚA PRIETENIEI" Arad

bunuri și veriicii

22)21

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

125,72

1s2,42

1s7,82

14s,22

27

65)22

Grădinița PP "PALATUL FERMECAT Arad

bunuri și veriicii

22)21

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

164,72

171,42

176,82

182,22

28

65)22

Grădinița PP "CĂSUȚA PITICILOR" Arad

bunuri și veriicii

22)21

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

198,s2

225,22

212,42

215,62

29

65)22

Grădinița PP "PTICOT Arad

bunuri și veriicii

22)21

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

127,s2

114,22

119,42

124,62

30

65)22

Grădinița PP "CURCUBCUL COPIILOR" Arad

bunuri și veriicii

22)21

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

184,22

192,72

196,12

221,s2

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe anul 2020

Influențe anul 2021

Influențe anul 2022

Influențe anul 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31

65.02

Școala Gimnazială "MIHAIEMINESCU" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

211,70

218,40

223,80

229,00

32

65.02

Școala Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

217,00

223,70

229,10

234,30

33

65.02

Școala Gimnazială "ADAM NICOLAE" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

150,30

157,00

162,40

167,60

34

65.02

Școala Gimnazială "ILARION FELEA" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

169,30

176,00

181,40

186,60

35

65.02

Școala Gimnazială "NICOLAE BĂLCESCU" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

175,00

181,70

187,10

192,30

36

65.02

Școala Gimnazială "REGINA MARIA" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

207,30

214,00

219,40

224,60

37

65.02

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

281,60

288,30

293,70

298,90

38

65.02

Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

251,70

258,40

263,80

269,00

39

65.02

Școala Gimnazială "AUREL VLAICU" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

399,10

405,80

411,20

416,40

40

65.02

Școala Gimnazială "CAIUS IACOB" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

340,30

347,00

352,40

357,60

41

65.02

Colegiul ECONOMIC Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

348,60

355,30

360,70

365,90

42

65.02

Liceul Tehnologic "AUREL VLAICU" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

241,90

248,60

254,00

259,20

43

65.02

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

678,30

685,00

691,40

696,60

44

65.02

Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări "CAIUS IACOB" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

175,90

182,60

188,00

193,20

45

65.02

Liceul Tehnologic "IULIU MOLDOVAN"

Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

170,40

177,10

182,50

187,70

46

65.02

Colegiul Național "VASILE GOLDIȘ" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

679,70

686,40

691,80

698,00

47

65.02

Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

425,10

431,80

437,20

442,40

48

65.02

Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

319,70

326,40

331,80

337,00

49

65.02

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto "HENRI COANDĂ"

Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

255,20

261,90

267,30

272,50

50

65.02

Colegiul "CSIKY

GERGELY" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

288,60

295,30

300,70

305,90

51

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

308,70

315,40

320,80

326,00

52

65.02

Colegiul de Arte "SABIN DRĂGOI"

Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

463,00

469,70

475,10

480,30

53

65.02

Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

587,10

593,80

599,20

604,40

54

65.02

Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

436,70

443,40

448,80

454,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe anul 2020

Influențe anul 2021

Influențe anul 2022

Influențe anul 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

55

65.02

Colegiul Național "MOISE NICOARĂ"

Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

489,90

496,60

503,00

508,20

56

65.02

Colegiul Național "PREPARANDIA -DIMITRIE ȚICHINDEAL" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

658,40

665,90

671,30

676,50

57

65.02

Liceul cu PROGRAM SPORTIV Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

373,70

380,40

385,80

391,00

58

65.02

Liceul Teologic Baptist "ALEXA POPOVICI" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

409,30

416,00

421,40

426,60

59

65.02

Liceul Teologic PENTICOSTAL Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

95,40

102,10

107,50

112,70

60

65.02

Seminarul Teologic

ORTODOX Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

40,60

47,30

52,70

57,90

61

65.02

Școala Postliceală SANITARĂ Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (din sume defalcate din TVA)

74,20

80,90

86,30

91,50

62

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Grădinița PP ''LICURICI'' Arad» (din sume defalcate din TVA)

282,10

282,10

282,10

282,10

63

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița PP ''LICURICI'' Arad» (din sume defalcate din TVA)

17,30

17,30

17,30

17,30

64

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru Grădinița PP ''LICURICI'' Arad»

(din sume defalcate din TVA)

2,00

2,00

2,00

2,00

65

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "LITTLE STAR" Arad» (din sume defalcate din TVA)

718,70

718,70

718,70

718,70

66

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița PP "LITTLE STAR" Arad» (din sume defalcate din TVA)

44,00

44,00

44,00

44,00

67

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "BAMBI" Arad» (din sume defalcate din TVA)

436,60

436,60

436,60

436,60

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe anul 2020

Influențe anul 2021

Influențe anul 2022

Influențe anul 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

68

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița PP "BAMBI" Arad» (din sume defalcate din TVA)

26,70

26,70

26,70

26,70

69

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "TOYS STORY" Arad» (din sume defalcate din TVA)

440,90

440,90

440,90

440,90

70

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița PP "TOYS STORY" Arad» (din sume defalcate din TVA)

29,70

29,70

29,70

29,70

71

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Colegiul Particular "VASILE GOLDIȘ" Arad» (din sume defalcate din TVA)

654,40

654,40

654,40

654,40

72

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Colegiul Particular "VASILE GOLDIȘ" Arad» (din sume defalcate din TVA)

81,40

81,40

81,40

81,40

73

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Liceul Tehnologic UCECOM "SPIRU HARET" Arad» (din sume defalcate din TVA)

1.343,00

1.343,00

1.343,00

1.343,00

74

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Liceul Tehnologic UCECOM "SPIRU HARET" Arad» (din sume defalcate din TVA)

99,40

99,40

99,40

99,40

75

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat «cheltuieli de personal pentru Școala Profesională "ASTRA" Arad»

(din sume defalcate din TVA)

810,60

810,60

810,60

810,60

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe anul 2020

Influențe anul 2021

Influențe anul 2022

Influențe anul 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

76

65.02

Municipiul Arad

alte

trarafefuri

55.01

Finanțarea

învățământului particular acreditat

«cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Școala Profesională "ASTRA"

Arad»

(din sume defalcate din TVA)

59,90

59,90

59,90

59,90

77

Secțiunea de Dezvoltare

0,00

9.578,00

6.318,00

6.108,00

78

84.02

Municipiul Arad

active nnfiinmCirr

71.01

Reabilitare străzi în municipiul Arad

- etapa a Il-a

0,00

9.578,00

6.318,00

0.108,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

10