Hotărârea nr. 70/2020

Hotarirea Nr.70 din 19-02-2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A nr. 70 din 19 februarie 2020

privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea

evaluării managementului aferent anului 2019

Având în vedere inițiativa domnului Primar, Bibarț Călin, exprimată prin Referatul de Aprobare cu nr. 10590 din 12.02.2020,

Analizând raportul serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad cu nr. 514/12.02.2020,

În conformitate cu prevederile art. 21, art. 41 și art. 42 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 5, art. 6 și art. 7 - Anexa 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii prin vot secret astfel: la art. 1 - 16 voturi pentru, 1 abținere și 2 consilieri nu au participat la vot, la art. 2 - 16 voturi pentru, 1 abținere și 2 consilieri nu au participat la vot (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a managementului pentru anul 2019, la Filarmonica Arad, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu următoarea componență:

Membri:

 • a) Mariana Cismașiu - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • b) Prof. univ. dr. Zonte Violeta Simona- Decan-Facultatea de Muzică și Teatru-Universitatea de Vest Timișoara-titular;

 • c) Prof. Petruț Constantinescu- manager Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea-titular;

 • d) Laura Andreș - consilier local - supleant;

 • e) Zamfir Gabriel-manager Filarmonica Oltenia-Craiova-supleant.

Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, cu următoarea componență:

Membri:

 • a) Antoanela Luciana Naaji - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • b) Ioan Coriolan Gârboni-manager Filarmonica Banatul-titular;

 • c) Dr.Oltea Șerban Pârâu-muzicolog-titular;

 • d) Adina Dumitrean - consilier local - supleant;

 • e) Prof. univ. dr. Silviu Szentesi-Universitatea Aurel Vlaicu Arad-supleant.

Art. 3. Secretariatul Comisiei de evaluare și al Comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de către Centrul Municipal de Cultură Arad, urmând a fi desemnat prin decizie a directorului executiv, în condițiile legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoanele stabilite conform art. 1, art. 2 și art. 3 și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Centrul Municipal de Cultură Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 57/13.02.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A nr.

din 2020

privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului

aferent anului 2019

Având în vedere inițiativa domnului Primar, Bibarț Călin, exprimată prin Referatul de Aprobare cu nr. 10590 din 12.02.2020,

Analizând raportul serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad cu nr. 514/12.02.2020,

În conformitate cu prevederile art. 21, art. 41 și art. 42 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 5, art. 6 și art. 7 - Anexa 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a managementului pentru anul 2019, la Filarmonica Arad, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu următoarea componență:

Membri:

 • f)  Mariana Cismașiu - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • g) Prof. univ. dr. Zonte Violeta Simona- Decan-Facultatea de Muzică și Teatru-Universitatea de Vest Timișoara-titular;

 • h) Prof. Petruț Constantinescu- manager Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea-titular;

 • i)  Laura Andreș - consilier local - supleant;

 • j)  Zamfir Gabriel-manager Filarmonica Oltenia-Craiova-supleant.

Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, cu următoarea componență:

Membri:

 • f)  Antoanela Luciana Naaji - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • g) Ioan Coriolan Gârboni-manager Filarmonica Banatul-titular;

 • h)  Dr.Oltea Șerban Pârâu-muzicolog-titular;

 • i)  Adina Dumitrean - consilier local - supleant;

 • j)  Prof. univ. dr. Silviu Szentesi-Universitatea Aurel Vlaicu Arad-supleant.

Art. 3. Secretariatul Comisiei de evaluare și al Comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de către Centrul Municipal de Cultură Arad, urmând a fi desemnat prin decizie a directorului executiv, în condițiile legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoanele stabilite conform art. 1, art. 2 și art. 3 și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL

Serviciul Resurse Umane

Red. D.P.A

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

NR./2020

REFERAT DE APROBARE

Referitor la: constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru anul 2019

Având în vedere:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

Consider oportună adoptarea unui hotărâri prin care să se aprobe:

 • a) Constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu următoarea componență:

Membri:

 • -  Mariana Cismașiu - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -  Prof. univ. dr. Zonte Violeta Simona- Decan-Facultatea de Muzică și Teatru-Universitatea de Vest Timișoara-titular;

 • -  Prof. Petruț Constantinescu- manager Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea-titular;

 • -   Laura Andreș - consilier local - supleant;

 • -  Zamfir Gabriel-manager Filarmonica Oltenia-Craiova-supleant.

 • b) Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență:

Membri:

 • -   Antoanela Luciana Naaji - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -   Ioan Coriolan Gârboni-manager Filarmonica Banatul-titular;

 • -   Dr.Oltea Șerban Pârâu-muzicolog-titular;

 • -   Adina Dumitrean - consilier local - supleant;

 • -   Prof. univ. dr. Silviu Szentesi-Universitatea Aurel Vlaicu Arad-supleant.

 • c) Secretariatul Comisiei de evaluare și al Comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de către Centrul Municipal de Cultură Arad, urmând a fi desemnat prin decizie a directorului executiv, în condițiile legii.

P R I M A R

Bibarț Călin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr./2020

R A P O R T

AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

Referitor la: constituirea Comisiei pentru evaluarea mangementului la Filarmonica Arad precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

Obiect: propunerea de numire a comisiei care va realiza evaluarea managementului instituției mai sus amintite, pentru anul 2019, precum și numirea unei comisii de soluționare a contestațiilor;

Avand in vedere :

 • -   inițiativa domnului Primar, Bibarț Călin, exprimată prin Referatul de Aprobare cu nr.

/______________2020;

 • -   Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caitului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, actualizată;

P R O P U N E M

Aprobarea constituirii Comisiei de evaluare care va evalua performanțele manageriale ale directorului Filarmonicii Arad, în conformitate cu indicatorii asumați prin contractul de management, precum și constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor, după cum urmează:

 • a) constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu următoarea componență:

Membri:

 • -   Mariana Cismașiu - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -  Prof. univ. dr. Zonte Violeta Simona- Decan-Facultatea de Muzică și Teatru-Universitatea

de     Vest Timișoara-titular;

 • -  Prof. Petruț Constantinescu- manager Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea-titular;

 • -   Laura Andreș - consilier local - supleant;

 • -  Zamfir Gabriel-manager Filarmonica Oltenia-Craiova-supleant.

 • b) constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență:

Membri:

- Antoanela Luciana Naaji - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -   loan Coriolan Gârboni-manager Filarmonica Banatul-titular;

 • -   Dr.Oltea Șerban Pârâu-muzicolog-titular;

 • -   Adina Dumitrean - consilier local - supleant;

 • -   Prof. univ. dr. Silviu Szentesi-Universitatea Aurel Vlaicu Arad-supleant.

 • c) Secretariatul Comisiei de evaluare și al Comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de către Centrul Municipal de Cultură Arad, urmând a fi desemnat prin decizie a directorului executiv, în condițiile legii.

  Director executiv,

  Juridic,

  Daniela Pădurean Andreica


  Șef serviciu,

  Daniel Cană


  Consilier

  Truț Diana