Hotărârea nr. 69/2020

Hotarirea Nr.69 din 19-02-2020 privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A nr. 69 din 19 februarie 2020

privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor,

în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, Bibarț Călin, exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 10593/12.02.2020,

Analizând raportul serviciului public de interes local, Centrul Municipal de Cultură Arad, nr. 515/12.02.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură,

Având în vedere adoptarea hotărârii prin vot secret astfel: la art. 1 - 17 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot, la art. 2 - 17 voturi pentru și 2 consilieri nu au participat la vot (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare a managementului, pentru anul 2019, la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu următoarea componență:

Membri:    - Antoanela Luciana Naaji - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -  Ovidiu Caița-director artistic-Teatrul de Nord Satu Mare-titular ;

 • -  Cătălin Grigoraș-manager general-Teatrul Național ”Aureliu Manea” Turda ;

 • -  Laura Andreș- consilier local - supleant;

Iulia Popovici - jurnalistă, critic de teatru și film-supleant;

Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, cu următoarea componență:

Membri:        - Mariana Cismașiu - consilier local - Comisia de cultură - titular;

- Victoria Balint-Șef Birou Proiecte Culturale-Teatrul ”Regina Maria”Oradea-titular ;

 • -  Balazs Attila-director general-Teatrul de Stat”Csiky Gergely” Timișoara-titular ;

 • -  Laurențiu Pleșa - manager Teatrul Merlin Timișoara - supleant;

 • -  Adina Dumitrean - consilier local- supleant;

Art. 3. Secretariatul Comisiei de evaluare și al Comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de către Centrul Municipal de Cultură Arad, urmând a fi desemnat prin decizie a directorului executiv, în condițiile legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoanele stabilite conform art. 1, art.

2 și art. 3 și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Centrul Municipal de Cultură

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 56 din 13.02.2020


Avizat

S E C R E T A R GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A nr.

Din 2020

privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor,

în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, Bibarț Călin, exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 10593/12.02.2020,

Analizând raportul serviciului public de interes local, Centrul Municipal de Cultură Arad, nr. 515/12.02.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare a managementului, pentru anul 2019, la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu următoarea componență:

Membri:     - Antoanela Luciana Naaji - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -  Ovidiu Caița-director artistic-Teatrul de Nord Satu Mare-titular ;

 • -  Cătălin Grigoraș-manager general-Teatrul Național ”Aureliu Manea” Turda ;

 • -  Laura Andreș- consilier local - supleant;

 • -  Iulia Popovici - jurnalistă, critic de teatru și film-supleant;

Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, cu următoarea componență: Membri:      - Mariana Cismașiu - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -  Victoria Balint-Șef Birou Proiecte Culturale-Teatrul ”Regina Maria”Oradea-titular ;

 • -  Balazs Attila-director general-Teatrul de Stat”Csiky Gergely” Timișoara-titular ;

 • -  Laurențiu Pleșa - manager Teatrul Merlin Timișoara - supleant;

 • -  Adina Dumitrean - consilier local- supleant;

Art. 3. Secretariatul Comisiei de evaluare și al Comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de către Centrul Municipal de Cultură Arad, urmând a fi desemnat prin decizie a directorului executiv, în condițiile legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoanele stabilite conform art. 1, art. 2 și art. 3 și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  S E C R E T A R G E N E R A L

C.M.C.A.

Red. Dact. D.J./D.P.A.                                                                                                                                           Cod : PMA-S4-

01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.din 2020

REFERAT DE APROBARE

Referitor la: constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru anul 2019

Având în vedere:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caitului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, actualizată.

Consider oportună adoptarea unui hotărâri prin care să se aprobe:

 • a) constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu următoarea componență:

Membri:  - Antoanela Luciana Naaji - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -  Ovidiu Caița-director artistic-Teatrul de Nord Satu Mare-titular ;

 • -  Cătălin Grigoraș-manager general-Teatrul Național ”Aureliu Manea” Turda ;

 • -  Laura Andreș- consilier local - supleant;

 • -  Iulia Popovici - jurnalistă, critic de teatru și film-supleant;

 • b) constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență:

Membri:

 • -  Mariana Cismașiu - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -  Victoria Balint-Șef Birou Proiecte Culturale-Teatrul ”Regina Maria”Oradea-titular ;

 • -  Balazs Attila-director general-Teatrul de Stat”Csiky Gergely” Timișoara-titular ;

 • -  Laurențiu Pleșa - manager Teatrul Merlin Timișoara - supleant;

 • -  Adina Dumitrean - consilier local- supleant;

 • c)  Secretariatul Comisiei de evaluare și al Comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de către Centrul Municipal de Cultură Arad, urmând a fi desemnat prin decizie a directorului executiv, în condițiile legii.

P R I M A R Bibarț Călin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

Nr.      /2020

R A P O R T

al serviciului de specialitate

Referitor la: constituirea Comisiei pentru evaluarea mangementului la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

Obiect: propunerea de numire a comisiei care va realiza evaluarea managementului instituției mai sus amintite, pentru anul 2019, precum și numirea unei comisii de soluționare a contestațiilor;

Având în vedere :

- inițiativa domnului Primar, Bibarț Călin, exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. /2020;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oreganizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caitului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, actualizată;

P R O P U N E M

Aprobarea constituirii Comisiei de evaluare care va evalua performanțele manageriale ale directorului Teatrului Clasic ”Ioan Slavici” Arad, în conformitate cu indicatorii asumați prin contractul de management, precum și constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor, după cum urmează:

 • a)     constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic ”Ioan

Slavici” Arad, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu următoarea componență:

Membri:  - Antoanela Luciana Naaji - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -  Ovidiu Caița-director artistic-Teatrul de Nord Satu Mare-titular ;

 • -  Cătălin Grigoraș-manager general-Teatrul Național ”Aureliu Manea” Turda ;

 • -  Laura Andreș- consilier local - supleant;

 • -  Iulia Popovici - jurnalistă, critic de teatru și film-supleant;

 • b) constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență: Membri:

 • -  Mariana Cismașiu - consilier local - Comisia de cultură - titular;

 • -  Victoria Balint-Șef Birou Proiecte Culturale-Teatrul ”Regina Maria”Oradea-titular ;

 • -  Balazs Attila-director general-Teatrul de Stat”Csiky Gergely” Timișoara-titular ;

 • -  Laurențiu Pleșa - manager Teatrul Merlin Timișoara - supleant;

 • -  Adina Dumitrean - consilier local- supleant;

 • c) Secretariatul Comisiei de evaluare și al Comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de către Centrul Municipal de Cultură Arad, urmând a fi desemnat prin decizie a directorului executiv, în condițiile legii.

Director executiv, Consilier Juridic

Șef serviciu,

Daniel Cană


Truț


Daniela Pădurean Andreica Diana