Hotărârea nr. 68/2020

Hotarirea Nr.68 din 19-02-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 68 din 19 februarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală

Având în vedere inițiativa Viceprimarului Municipiului Arad, domnul Ionel Bulbuc, exprimată în referatul de aprobare nr. 6972/31.01.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, înregistrat cu nr. 6971/31.01.2020, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 5 alin. (7), art. 6 pct. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 159 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând avizul Poliției Rutiere comunicat prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 72820/23.09.2019,

Luând în considerare avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației din Municipiul Arad nr. ad. 9850/Z1/19.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), alin. (7) lit. m), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 după cum urmează:

1. Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

În perioada 1 mai-30 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora

14,00 și până duminică, la ora 24,00, strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad se transformă în zonă pietonală.

Art. II Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administrație Publica Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr. 59/13.02.2020


Avizat

S E C R E T A R G E N E R A L Lilioara Stepanescu

H O T Ă R Â R E A nr. din 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală

Având în vedere inițiativa Viceprimarului Municipiului Arad, domnul Ionel Bulbuc, exprimată în referatul de aprobare nr. 6972/31.01.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, înregistrat cu nr. 6971/31.01.2020, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 5 alin. (7), art. 6 pct. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată prin Legea nr. 49/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 159 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând avizul Poliției Rutiere comunicat prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 72820/23.09.2019,

Luând în considerare avizul Comisiei de Sistematizare a Circulației din Municipiul Arad nr.

/                ,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), alin. (7) lit. m), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 după cum urmează:

2. Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

În perioada 1 mai-30 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00, strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad se transformă în zonă pietonală.

Art. II Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică de Serviciul Administratie Publica Locală tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


STPLAAE

Red./Dact. Liliana Florea

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD, DOMNUL IONEL BULBUC, nr. 6972/31.01.2020

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală

REFERAT DE APROBARE

Ținând seama de prevederile art. 6 punctul 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 159 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală.

VICEPRIMAR

Ionel Bulbuc

PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI

ARAD DIRECȚIA

EDILITARĂ

Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

Nr. 6971/31.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6972/31.01.2020 a domnului Ionel Bulbuc, Viceprimarul Municipiului Arad, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală

Considerente generale:

Ținând cont de necesitatea asigurării de către administrația locală a unor locuri de recreere pentru cetățenii municipiului;

Faptul că prin aplicarea Hotărârii nr. 446/2019 de transformare a străzii 1 Decembrie 1918 în stradă pietonală a fost un real succes, cetățenii fiind mulțumiți de faptul că s-a creat încă o posibilitate de recreere, iar comercianții care desfășoară activități de alimentație publică, cu terase pe stradă au putut să ofere clienților lor posibilitatea de a se destinde și a profita de ofertele lor;

Faptul că strada 1 Decembrie 1918 se află în zona centrală, la mică distanță de parcurile din zona centrală, motiv pentru care cetățenii aleg să se relaxeze în această zonă;

Administrația locală trebuie să identifice zone de atracție în care cetățenii să se relaxeze, motiv pentru care se caută identificarea unor astfel de zone de relaxare;

Considerente juridice:

- prevederile art. 6 punctul 39 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile art. 159 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

P R O P U N E M:

Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală, prin prelungirea efectelor hotărârii cu caracter permanent în perioada 1 mai- 30 octombrie a fiecărui an.

Director executiv                                     Șef serviciu

Florea Liliana                                   Găină Ovidiu

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume_____________________

Semnătura ___________________________

SIRCCT, Red/Dact. F L