Hotărârea nr. 67/2020

Hotarirea Nr.67 din 19-02-2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare prin Actul Adiţional nr. 14/2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 67 din 19 februarie 2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 14/2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8563/05.02.2020,

Analizând raportul de specialitate nr. 8565/ 05.02.2020 al Serviciului Edilitar din cadrul Direcției Edilitare a Primăriei Municipiului Arad,

Ținând cont că Municipiul Arad este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, iar prin Hotărârea nr. 428/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad s-a aprobat actul adițional nr. 10 la Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/2009,

Ținând seama de adresa nr. 45/15.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 2487/15.01.2020 prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional),

Respectând prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Văzând adresa nr. 1060/15.01.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, Autoritate de Management pentru P.O.I.M, eliberată potrivit art. 1 pct. (7) din Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), prin modificarea anexei prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare, după cum urmează:

 • 1.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă

Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 312/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Almaș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Almaș, care deservesc exclusiv Comuna Almaș, Hotărârea nr.  136/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind modificarea

patrimoniului public al Județului Arad concesionat Companiei de Apă Arad SA cu bunurile achiziționate prin fondul IID și cu alte bunuri donate/amortizate, recepționate și puse în funcțiune în anul 2018, Hotărârea nr. 129/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Dezna a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Dezna, care deservesc exclusiv Comuna Dezna, Hotărârea nr. 315/31.10.2019 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Orașul Nădlac și Hotărârea nr. 384/12.12.2019 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea concesionării unor bunuri către societatea Compania de Apă Arad SA.

 • 2.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Sântana către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 203/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin investiții POS MEDIU „ CL 4 - EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎNCURTICI ȘI REABILITARE ȘI EXTINDERE DE CANALIZARE CURTICI, MACEA, SÂNTaNa” pentru orașul Sântana de la respectiv către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și Hotărârea nr. 202/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind însușirea și predarea inventarului mijloacelor fixe realizate în regim propriu către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

 • 3.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Pâncota către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 30/20.05.2019 a Consiliului Local al Orașului Pâncota privind declararea de interes public local a bunurilor înregistrate în contabilitatea societății Compania de Apă Arad S.A., în anul 2018 și intrate pe raza orașului Pâncota, înregistrarea acestora în evidențele contabile ale Primăriei orașului Pâncota și darea în concesiune a acestora către societatea Compania de Apă Arad SA.

 • 4.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Archiș către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 93/30.10.2018 a Consiliului Local a Comunei Archiș privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Archiș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Archiș, care deservesc exclusiv Comuna Archiș.

 • 5.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 17/12.04.2019 a Consiliului Local a Comunei Tauț privind aprobarea solicitării Consiliului Judetean Arad de trecere a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț.

 • 6.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Iratoșu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 26/23.04.2019 a Consiliului Local a Comunei Iratoșu privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Iratoșu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Iratoșu, care deservesc exclusiv Comuna Iratoșu.

 • 7.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Livada către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local a Comunei Livada privind transferul in domeniul public al Comunei Livada a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Livada, care deservesc exclusiv Comuna Livada.

 • 8.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Nădlac către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 157/17.12.2019 a Consiliului Local al Orașului Nădlac privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Orașului Nădlac.

 • 9.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Gurahonț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare în domeniul public al comunei Gurahonț și predarea acestora în concesiune către operatorul Compania de Apă Arad S.A. și Hotărârea nr. 41/31.05.2019 a Consiliului Local a Comunei Gurahonț privind declararea de interes public a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă intrate în anul 2018 pe raza UAT Comuna Bocsig.

 • 10. Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Macea către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/25.03.2019 a Consiliului Local a Comunei Macea privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Macea a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Macea, care deservesc exclusiv Comuna Macea.

 • 11. Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Zărand către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 45/31.07.2019 a Consiliului Local a Comunei Zărand privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc rețeaua de apă canalizare a comunei Zărand.

 • 12. Se actualizează lista bunurilor concesionate de Municipiul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 443/22.08.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 13. Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Craiva către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 48/22.08.2019 a Consiliului Local a Comunei Craiva privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de societatea Compania de Apă Arad SA.

Art. II. Lista bunurilor ce fac obiectul modificării Contractului se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Art. III. Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.

Art. IV. Se împuternicește domnul Laurențiu-Călin Bibarț, Primar al Municipiului Arad, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Arad, Actul Adițional nr. 14 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional).

Art. V. În absența reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad, desemnat la art. 3, interesele consiliului local vor fi reprezentate de viceprimarul desemnat pentru exercitarea atribuțiilor de primar în ziua/perioada respectivă, prin dispoziție a Primarului Municipiului Arad.

Art. VI. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional nr. 14 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Cionca Iustin - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

Art. VII. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică prin grija Serviciul Administrație Publică Locală :

 • -  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

 • -  Direcției Edilitare - Primăria Municipiului Arad,

 • -  Tuturor celor interesați.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


  Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Cod PMA -S4-02


Anexa la Hotărârea nr. 67/19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL NR. 14/2020

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE NR. 648/3012.2009

Încheiat între părțile contractante:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Canalizare Judetul Arad” (denumită Asociația), cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, judetul Arad, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, CIF 24986974, legal reprezentată de către dl. Iustin Arghir Marinel Cionca, în calitate de Președinte, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, denumite împreună în continuare „Autoritate delegantă”, și

Compania de Apă Arad S.A. având codul unic de înregistrare 1683483, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Arad sub numărul J02/110/21.02.1991 cu sediul principal în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, reprezentată de ing. Bănățean Gheorghe, având funcția de Director General, denumită în continuare „Operator”, care de comun acord potrivit art. 60, cap. III, Dipoziții Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 au hotărât să modifice contractul de delegare după cum urmează:

Art. 1. Anexa prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, se modifică prin actualizarea listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 312/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Almaș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Almaș, care deservesc exclusiv Comuna Almaș, Hotărârea nr. 136/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind modificarea patrimoniului public al Județului Arad concesionat Companiei de Apă Arad SA cu bunurile achiziționate prin fondul IID și cu alte bunuri donate/amortizate, recepționate și puse în funcțiune în anul 2018, Hotărârea nr. 129/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Dezna a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Dezna, care deservesc exclusiv Comuna Dezna, Hotărârea nr. 315/31.10.2019 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Orașul Nădlac și Hotărârea nr. 384/12.12.2019 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea concesionării unor bunuri către societatea Compania de Apă Arad SA.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Sântana către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 203/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin investiții POS MEDIU „ CL 4 - EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎNCURTICI ȘI REABILITARE ȘI EXTINDERE DE CANALIZARE CURTICI, macea, sântanA” pentru orașul Sântana de la respectiv către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și Hotărârea nr. 202/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind însușirea și predarea inventarului mijloacelor fixe realizate în regim propriu către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Pâncota către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 30/20.05.2019 a Consiliului Local al Orașului Pâncota privind declararea de interes public local a bunurilor înregistrate în contabilitatea societății Compania de Apă Arad S.A., în anul 2018 și intrate pe raza orașului Pâncota, înregistrarea acestora în evidențele contabile ale Primăriei orașului Pâncota și darea în concesiune a acestora către societatea Compania de Apă Arad SA.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Archiș către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 93/30.10.2018 a Consiliului Local al Comunei Archiș privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Archiș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Archiș, care deservesc exclusiv Comuna Archiș.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 17/12.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Tauț privind aprobarea solicitării Consiliului Judetean Arad de trecere a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Iratoșu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 26/23.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Iratoșu privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Iratoșu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Iratoșu, care deservesc exclusiv Comuna Iratoșu.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Livada către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Livada privind transferul in domeniul public al Comunei Livada a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Livada, care deservesc exclusiv Comuna Livada.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Nădlac către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 157/17.12.2019 a Consiliului Local al Orașului Nădlac privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Orașului Nădlac.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Gurahonț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare în domeniul public al comunei Gurahonț și predarea acestora în concesiune către operatorul Compania de Apă Arad S.A. și Hotărârea nr. 41/31.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea de interes public a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă intrate în anul 2018 pe raza UAT Comuna Bocsig.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Macea către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/25.03.2019 a Consiliului Local al Comunei Macea privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Macea a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Macea, care deservesc exclusiv Comuna Macea.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Zărand către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 45/31.07.2019 a Consiliului Local al Comunei Zărand privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc rețeaua de apă canalizare a comunei Zărand.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Municipiul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 443/22.08.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii

Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Craiva către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 48/22.08.2019 a Consiliului Local al Comunei Craiva privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de societatea Compania de Apă Arad SA.

Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Adițional se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Art. 3. Actul Adițional nr. 14 din 2020 face parte integrantă din cuprinsul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 de la data aprobării și semnării lui de către părțile contractante, urmând ca toate celălalte prevederi ale Contractului de Delegare să rămână nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi data de 2020 și semnat de părțile contractante pe de o parte de Asociație prin președintele ales, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale asociate în calitate de delegatar, și, pe de altă parte, de Operator în 2(două) exemplare originale.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ CANALIZARE JUDEȚUL ARAD

Prin

PREȘEDINTE, Iustin Cionca


COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Prin

DIRECTOR GENERAL,

Gheorghe Bănățean


AVIZAT ASOCIAȚII:

 • 1. Județul Arad,

prin reprezentant, semnătura

 • 2. Municipiul Arad,

prin reprezentant, semnătura

 • 3. Orașul Curtici,

prin reprezentant, semnătura

 • 4. Orașul Ineu,

prin reprezentant, semnătura

 • 5. Orașul Lipova,

prin reprezentant, semnătura

 • 6. Orașul Nădlac,

prin reprezentant, semnătura

 • 7. Orașul Pâncota,

prin reprezentant, semnătura

 • 8. Orașul Pecica,

prin reprezentant, semnătura

 • 9. Orașul Sântana,

prin reprezentant, semnătura

 • 10. Comuna Apateu,

prin reprezentant, semnătura

 • 11. Comuna Cermei,

prin reprezentant, semnătura

 • 12. Comuna Covăsânț,

prin reprezentant, semnătura

 • 13. Comuna Dezna,

prin reprezentant, semnătura

 • 14. Comuna Dieci,

prin reprezentant, semnătura

 • 15. Comuna Dorobanți,

prin reprezentant, semnătura

 • 16. Comuna Fântânele,

prin reprezentant, semnătura

 • 17. Comuna Felnac,

prin reprezentant, semnătura

 • 18. Comuna Ghioroc,

prin reprezentant, semnătura

 • 19. Comuna Gurahonț,

prin reprezentant, semnătura

 • 20. Comuna Iratoșu,

prin reprezentant, semnătura

 • 21. Comuna Livada,

prin reprezentant, semnătura

 • 22. Comuna Macea,

prin reprezentant, semnătura

 • 23. Comuna Olari,

prin reprezentant, semnătura

 • 24. Comuna Păuliș,

prin reprezentant, semnătura

 • 25. Comuna Pilu

prin reprezentant, semnătura

 • 26. Comuna Săvârșin,

prin reprezentant, semnătura

 • 27. Comuna Seleuș,

prin reprezentant, semnătura

 • 28. Comuna Șagu,

prin reprezentant, semnătura

 • 29. Comuna Șepreuș,

prin reprezentant, semnătura

 • 30. Comuna Șicula,

prin reprezentant, semnătura

 • 31. Comuna Șimand,

prin reprezentant, semnătura

 • 32. Comuna Șiria,

prin reprezentant, semnătura

 • 33. Comuna Șofronea,

prin reprezentant, semnătura

 • 34. Comuna Târnova,

prin reprezentant, semnătura

 • 35. Comuna Vladimirescu,

prin reprezentant, semnătura

 • 36. Comuna Zăbrani,

prin reprezentant, semnătura

 • 37. Comuna Zădăreni,

prin reprezentant, semnătura

 • 38. Comuna Zărand,

prin reprezentant, semnătura

 • 39. Comuna Zimandu Nou,

prin reprezentant, semnătura

 • 40. Comuna Frumușeni,

prin reprezentant, semnătura

 • 41. Comuna Șeitin,

prin reprezentant, semnătura

 • 42. Comuna Bârsa,

prin reprezentant, semnătura

 • 43. Comuna Beliu,

prin reprezentant, semnătura

 • 44. Comuna Bocsig,

prin reprezentant, semnătura

 • 45. Comuna Buteni,

prin reprezentant, semnătura

 • 46. Comuna Chisindia,

prin reprezentant, semnătura

 • 47. Comuna Misca,

prin reprezentant, semnătura

 • 48. Comuna Secusigiu,

prin reprezentant, semnătura

 • 49. Comuna Vinga,

prin reprezentant, semnătura

 • 50. Comuna Tauț,

prin reprezentant, semnătura

 • 51. Comuna Grăniceri,

prin reprezentant, semnătura

 • 52. Comuna Peregu Mare,

prin reprezentant, semnătura

 • 53. Comuna Zerind,

prin reprezentant, semnătura

 • 54. Comuna Brazii,

prin reprezentant, semnătura

 • 55. Comuna Craiva,

prin reprezentant, semnătura

 • 56. Comuna Hălmagiu,

prin reprezentant, semnătura

 • 57. Comuna Hălmăgel,

prin reprezentant, semnătura

 • 58. Comuna Moneasa,

prin reprezentant, semnătura

 • 59. Comuna Vârfurile,

prin reprezentant, semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 49/06.02.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 14/2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8563/05.02.2020,

Analizând raportul de specialitate nr. 8565/ 05.02.2020 al Serviciului Edilitar din cadrul Direcției Edilitare a Primăriei Municipiului Arad,

Ținând cont că Municipiul Arad este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, iar prin Hotărârea nr. 428/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad s-a aprobat actul adițional nr. 10 la Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/2009,

Ținând seama de adresa nr. 45/15.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 2487/15.01.2020 prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional),

Respectând prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Văzând adresa nr. 1060/15.01.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, Autoritate de Management pentru P.O.I.M, eliberată potrivit art. 1 pct. (7) din Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar,

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), prin modificarea anexei prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare, după cum urmează:

 • 1. Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 312/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Almaș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Almaș, care deservesc exclusiv Comuna Almaș, Hotărârea nr. 136/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind modificarea patrimoniului public al Județului Arad concesionat Companiei de Apă Arad SA cu bunurile achiziționate prin fondul IID și cu alte bunuri donate/amortizate, recepționate și puse în funcțiune în anul 2018, Hotărârea nr. 129/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Dezna a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Dezna, care deservesc exclusiv Comuna Dezna, Hotărârea nr. 315/31.10.2019 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Orașul Nădlac și Hotărârea nr. 384/12.12.2019 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea concesionării unor bunuri către societatea Compania de Apă Arad SA.

 • 2.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Sântana către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 203/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin investiții POS MEDIU „ CL 4 - EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎNCURTICI ȘI reabIlitare și extindere de canalizare curtici, macea, sântanA” pentru orașul Sântana de la respectiv către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și Hotărârea nr. 202/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind însușirea și predarea inventarului mijloacelor fixe realizate în regim propriu către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

 • 3.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Pâncota către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 30/20.05.2019 a Consiliului Local al Orașului Pâncota privind declararea de interes public local a bunurilor înregistrate în contabilitatea societății Compania de Apă Arad S.A., în anul 2018 și intrate pe raza orașului Pâncota, înregistrarea acestora în evidențele contabile ale Primăriei orașului Pâncota și darea în concesiune a acestora către societatea Compania de Apă Arad SA.

 • 4.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Archiș către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 93/30.10.2018 a Consiliului Local a Comunei Archiș privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Archiș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Archiș, care deservesc exclusiv Comuna Archiș.

 • 5.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 17/12.04.2019 a Consiliului Local a Comunei Tauț privind aprobarea solicitării Consiliului Judetean Arad de trecere a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț.

 • 6.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Iratoșu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 26/23.04.2019 a Consiliului Local a Comunei Iratoșu privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Iratoșu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Iratoșu, care deservesc exclusiv Comuna Iratoșu.

 • 7.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Livada către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local a Comunei Livada privind transferul in domeniul public al Comunei Livada a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Livada, care deservesc exclusiv Comuna Livada.

 • 8.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Nădlac către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 157/17.12.2019 a Consiliului Local al Orașului Nădlac privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și

canalizare situat pe raza Orașului Nădlac.

 • 9.  Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Gurahonț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare în domeniul public al comunei Gurahonț și predarea acestora în concesiune către operatorul Compania de Apă Arad S.A. și Hotărârea nr. 41/31.05.2019 a Consiliului Local a Comunei Gurahonț privind declararea de interes public a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă intrate în anul 2018 pe raza UAT Comuna Bocsig.

 • 10. Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Macea către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/25.03.2019 a Consiliului Local a Comunei Macea privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Macea a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Macea, care deservesc exclusiv Comuna Macea.

 • 11. Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Zărand către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 45/31.07.2019 a Consiliului Local a Comunei Zărand privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc rețeaua de apă canalizare a comunei Zărand.

 • 12. Se actualizează lista bunurilor concesionate de Municipiul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 443/22.08.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 13. Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Craiva către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 48/22.08.2019 a Consiliului Local a Comunei Craiva privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de societatea Compania de Apă Arad SA.

Art. II. Lista bunurilor ce fac obiectul modificării Contractului se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Art. III. Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.

Art. IV. Se împuternicește domnul Laurențiu-Călin Bibarț, Primar al Municipiului Arad, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Arad, Actul Adițional nr. 14 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional).

Art. V. În absența reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad, desemnat la art. 3, interesele consiliului local vor fi reprezentate de viceprimarul desemnat pentru exercitarea atribuțiilor de primar în ziua/perioada respectivă, prin dispoziție a Primarului Municipiului Arad.

Art. VI. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional nr. 14 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Cionca Iustin - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

Art. VII. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică prin grija Serviciul Administrație Publică Locală :

 • -  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad

 • -  Direcției Edilitare - Primăria Municipiului Arad,

 • -  Tuturor celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Serviciul Edilitar

Red./Dact. A.Ș.

Cod:PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea nr.___din 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL NR. 14/2020 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE NR. 648/3012.2009

Încheiat între părțile contractante:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Canalizare Judetul Arad” (denumită Asociația), cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, judetul Arad, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, CIF 24986974, legal reprezentată de către dl. Iustin Arghir Marinel Cionca, în calitate de Președinte, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, denumite împreună în continuare „Autoritate delegantă”, și

Compania de Apă Arad S.A. având codul unic de înregistrare 1683483, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Arad sub numărul J02/110/21.02.1991 cu sediul principal în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, reprezentată de ing. Bănățean Gheorghe, având funcția de Director General, denumită în continuare „Operator”, care de comun acord potrivit art. 60, cap. III, Dipoziții Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 au hotărât să modifice contractul de delegare după cum urmează:

Art. 1. Anexa prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, se modifică prin actualizarea listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 312/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Almaș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Almaș, care deservesc exclusiv Comuna Almaș, Hotărârea nr. 136/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind modificarea patrimoniului public al Județului Arad concesionat Companiei de Apă Arad SA cu bunurile achiziționate prin fondul IID și cu alte bunuri donate/amortizate, recepționate și puse în funcțiune în anul 2018, Hotărârea nr. 129/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Dezna a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Dezna, care deservesc exclusiv Comuna Dezna, Hotărârea nr. 315/31.10.2019 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Orașul Nădlac și Hotărârea nr. 384/12.12.2019 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea concesionării unor bunuri către societatea Compania de Apă Arad SA.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Sântana către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 203/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin investiții POS MEDIU „ CL 4 - EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎNCURTICI ȘI reabIlitare și extindere de canalizare curtici, macea, sântanA” pentru orașul Sântana de la respectiv către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și Hotărârea nr. 202/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind însușirea și predarea inventarului mijloacelor fixe realizate în regim propriu către

operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Pâncota către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 30/20.05.2019 a Consiliului Local al Orașului Pâncota privind declararea de interes public local a bunurilor înregistrate în contabilitatea societății Compania de Apă Arad S.A., în anul 2018 și intrate pe raza orașului Pâncota, înregistrarea acestora în evidențele contabile ale Primăriei orașului Pâncota și darea în concesiune a acestora către societatea Compania de Apă Arad SA.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Archiș către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 93/30.10.2018 a Consiliului Local al Comunei Archiș privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Archiș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Archiș, care deservesc exclusiv Comuna Archiș.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 17/12.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Tauț privind aprobarea solicitării Consiliului Judetean Arad de trecere a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Iratoșu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 26/23.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Iratoșu privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Iratoșu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Iratoșu, care deservesc exclusiv Comuna Iratoșu.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Livada către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Livada privind transferul in domeniul public al Comunei Livada a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Livada, care deservesc exclusiv Comuna Livada.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Nădlac către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 157/17.12.2019 a Consiliului Local al Orașului Nădlac privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Orașului Nădlac.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Gurahonț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare în domeniul public al comunei Gurahonț și predarea acestora în concesiune către operatorul Compania de Apă Arad S.A. și Hotărârea nr. 41/31.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea de interes public a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă intrate în anul 2018 pe raza UAT Comuna Bocsig.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Macea către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/25.03.2019 a Consiliului Local al Comunei Macea privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Macea a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Macea, care deservesc exclusiv Comuna Macea.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Zărand către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 45/31.07.2019 a Consiliului Local al Comunei Zărand privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc rețeaua de apă canalizare a comunei Zărand.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Municipiul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 443/22.08.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Craiva către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 48/22.08.2019 a Consiliului Local al Comunei Craiva privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de societatea Compania de Apă Arad SA.

Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Adițional se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Art. 3. Actul Adițional nr. 14 din 2020 face parte integrantă din cuprinsul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 de la data aprobării și semnării lui de către părțile contractante, urmând ca toate celălalte prevederi ale Contractului de Delegare să rămână nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi data de 2020 și semnat de părțile contractante pe de o parte de Asociație prin președintele ales, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale asociate în calitate de delegatar, și, pe de altă parte, de Operator în 2(două) exemplare originale.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ

CANALIZARE JUDEȚUL ARAD

Prin

PREȘEDINTE,

Iustin Cionca


COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Prin

DIRECTOR GENERAL,

Gheorghe Bănățean


AVIZAT ASOCIAȚII:

 • 1. Județul Arad,

prin reprezentant, semnătura

 • 2. Municipiul Arad,

prin reprezentant, semnătura

 • 3. Orașul Curtici,

prin reprezentant, semnătura

 • 4. Orașul Ineu,

prin reprezentant, semnătura

 • 5. Orașul Lipova,

prin reprezentant, semnătura

 • 6. Orașul Nădlac,

prin reprezentant, semnătura

 • 7. Orașul Pâncota,

 • 8. Orașul Pecica,

prin reprezentant, semnătura

 • 9. Orașul Sântana,

prin reprezentant, semnătura

 • 10. Comuna Apateu,

prin reprezentant, semnătura

 • 11. Comuna Cermei,

prin reprezentant, semnătura

 • 12. Comuna Covăsânț,

prin reprezentant, semnătura

 • 13. Comuna Dezna,

prin reprezentant, semnătura

 • 14. Comuna Dieci,

prin reprezentant, semnătura

 • 15. Comuna Dorobanți,

prin reprezentant, semnătura

 • 16. Comuna Fântânele,

prin reprezentant, semnătura

 • 17. Comuna Felnac,

prin reprezentant, semnătura

 • 18. Comuna Ghioroc,

prin reprezentant, semnătura

 • 19. Comuna Gurahonț,

prin reprezentant, semnătura

 • 20. Comuna Iratoșu,

prin reprezentant, semnătura

 • 21. Comuna Livada,

prin reprezentant, semnătura

 • 22. Comuna Macea,

prin reprezentant, semnătura

 • 23. Comuna Olari,

prin reprezentant, semnătura

 • 24. Comuna Păuliș,

prin reprezentant, semnătura

 • 25. Comuna Pilu

 • 26. Comuna Săvârșin,

prin reprezentant, semnătura

 • 27. Comuna Seleuș,

prin reprezentant, semnătura

 • 28. Comuna Șagu,

prin reprezentant, semnătura

 • 29. Comuna Șepreuș,

prin reprezentant, semnătura

 • 30. Comuna Șicula,

prin reprezentant, semnătura

 • 31. Comuna Șimand,

prin reprezentant, semnătura

 • 32. Comuna Șiria,

prin reprezentant, semnătura

 • 33. Comuna Șofronea,

prin reprezentant, semnătura

 • 34. Comuna Târnova,

prin reprezentant, semnătura

 • 35. Comuna Vladimirescu,

prin reprezentant, semnătura

 • 36. Comuna Zăbrani,

prin reprezentant, semnătura

 • 37. Comuna Zădăreni,

prin reprezentant, semnătura

 • 38. Comuna Zărand,

prin reprezentant, semnătura

 • 39. Comuna Zimandu Nou,

prin reprezentant, semnătura

 • 40. Comuna Frumușeni,

prin reprezentant, semnătura

 • 41. Comuna Șeitin,

prin reprezentant, semnătura

 • 42. Comuna Bârsa,

prin reprezentant, semnătura

 • 43. Comuna Beliu,

 • 44. Comuna Bocsig,

prin reprezentant, semnătura

 • 45. Comuna Buteni,

prin reprezentant, semnătura

 • 46. Comuna Chisindia,

prin reprezentant, semnătura

 • 47. Comuna Misca,

prin reprezentant, semnătura

 • 48. Comuna Secusigiu,

prin reprezentant, semnătura

 • 49. Comuna Vinga,

prin reprezentant, semnătura

 • 50. Comuna Tauț,

prin reprezentant, semnătura

 • 51. Comuna Grăniceri,

prin reprezentant, semnătura

 • 52. Comuna Peregu Mare,

prin reprezentant, semnătura

 • 53. Comuna Zerind,

prin reprezentant, semnătura

 • 54. Comuna Brazii,

prin reprezentant, semnătura

 • 55. Comuna Craiva,

prin reprezentant, semnătura

 • 56. Comuna Hălmagiu,

prin reprezentant, semnătura

 • 57. Comuna Hălmăgel,

prin reprezentant, semnătura

 • 58. Comuna Moneasa,

prin reprezentant, semnătura

 • 59. Comuna Vârfurile,

prin reprezentant, semnătura

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 8563/ 05.02.2020

În temeiul prevederilor art. 139, lit. c din O.U.G. nr. 57 / 2019 Codul administrativ și ale art.37 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 14 / 2020”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

Adresa nr. 45/15.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 2487/15.01.2020 prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional);

Prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) litera d, alin. (7) litera n, art.139 alin.(1), alin.(3) litera g, art. 196 alin.(1) litera a, a Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cele ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Adresa nr. 1060/15.01.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, D.G.P.E.I.M, Autoritate de Management pentru P.O.I.M, eliberată potrivit art. 1, pct. (7) din Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUN

 • 1. Aprobarea modificării Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  nr.  648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), prin modificarea anexei prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 312/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Almaș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T, Comuna Almaș, care deservesc exclusiv Comuna Almaș, Hotărârea nr. 136/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind modificarea patrimoniului public al Județului Arad concesionat Companiei de Apă Arad SA cu bunurile achiziționate prin fondul IID și cu alte bunuri donate/amortizate, recepționate și puse în funcțiune în anul 2018, Hotărârea nr. 129/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Dezna a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Dezna, care deservesc exclusiv Comuna Dezna, Hotărârea nr. 315/31.10.2019 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Orașul Nădlac și Hotărârea nr. 384/12.12.2019 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea concesionării unor bunuri către societatea Compania de Apă Arad SA.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Sântana către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 203/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin investiții POS MEDIU „ CL 4 - EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎNCURTICI ȘI REABILITARE ȘI EXTINDERE DE CANALIZARE CURTICI, MACEA, SÂNTANA” pentru orașul Sântana de la respectiv către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și Hotărârea nr. 202/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind însușirea și predarea inventarului mijloacelor fixe realizate în regim propriu către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Pâncota către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 30/20.05.2019 a Consiliului Local al Orașului Pâncota privind declararea de interes public local a bunurilor înregistrate în contabilitatea societății Compania de Apă Arad S.A., în anul 2018 și intrate pe raza orașului Pâncota, înregistrarea acestora în evidențele contabile ale Primăriei orașului Pâncota și darea în concesiune a acestora către societatea Compania de Apă Arad SA.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Archiș către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 93/30.10.2018 a Consiliului Local al Comunei Archiș privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Archiș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Archiș, care deservesc exclusiv Comuna Archiș.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 17/12.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Tauț privind aprobarea solicitării Consiliului Judetean Arad de trecere a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Iratoșu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 26/23.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Iratoșu privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Iratoșu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Iratoșu, care deservesc exclusiv Comuna Iratoșu.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Livada către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Livada privind transferul in domeniul public al Comunei Livada a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Livada, care deservesc exclusiv Comuna Livada.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Nădlac către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 157/17.12.2019 a Consiliului Local al Orașului Nădlac privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Orașului Nădlac.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Gurahonț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare în domeniul public al comunei Gurahonț și predarea acestora în concesiune către operatorul Compania de Apă Arad S.A. și Hotărârea nr. 41/31.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea de interes public a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă intrate în anul 2018 pe raza UAT Comuna Bocsig.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Macea către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/25.03.2019 a Consiliului Local al Comunei Macea privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Macea a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Macea, care deservesc exclusiv Comuna Macea.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Zărand către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 45/31.07.2019 a Consiliului Local al Comunei Zărand privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc rețeaua de apă canalizare a comunei Zărand.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Municipiul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 443/22.08.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Craiva către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 48/22.08.2019 a Consiliului Local al Comunei Craiva privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de societatea Compania de Apă Arad SA.

_______Lista bunurilor ce fac obiectul modificării Contractului se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, să rămână nemodificate.

 • 2.  Împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local Arad, Actul Adițional nr. 14 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional).

 • 3.  Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional nr. 14 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Cionca Iustin - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. 8565/Z2 /05.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8563 din 05.02.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul municipiului Arad,

Obiect: „ modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 14 / 2020”

Având în vedere :

Adresa nr. 45/15.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 2487/15.01.2020 prin care supune spre aprobare, propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional);

Prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) litera d, alin. (7) litera n, art.139 alin.(1), alin.(3) litera g, art. 196 alin.(1) litera a, a Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cele ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Adresa nr. 1060/15.01.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, D.GP.E.I.M, Autoritate de Management pentru P.O.I.M, eliberată potrivit art. 1, pct. (7) din Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M. și Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Beneficiar.

Faptul că prin HCLM 443/2019, privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, s-au adăugat în lista bunurilor concesionate de Municipiul Arad către SC Compania de Apă Arad SA și rețelele de apă, canalizare , stația de pompare aferente cartierului Romana Residence.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri, prin care să se aprobe:

 • 1. Modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), prin modificarea anexei prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, în sensul actualizării listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 312/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Almaș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T, Comuna Almaș, care deservesc exclusiv Comuna Almaș, Hotărârea nr. 136/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind modificarea patrimoniului public al Județului Arad concesionat Companiei de Apă Arad SA cu bunurile achiziționate prin fondul IID și cu alte bunuri donate/amortizate, recepționate și puse în funcțiune în anul 2018, Hotărârea nr. 129/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Dezna a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Dezna, care deservesc exclusiv Comuna Dezna, Hotărârea nr. 315/31.10.2019 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Orașul Nădlac și Hotărârea nr. 384/12.12.2019 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea concesionării unor bunuri către societatea Compania de Apă Arad SA.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Sântana către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 203/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin investiții POS MEDIU „ CL 4 - EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎNCURTICI ȘI REABILITARE ȘI EXTINDERE DE CANALIZARE CURTICI, MACEA, SÂNTANA” pentru orașul Sântana de la respectiv către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și Hotărârea nr. 202/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind însușirea și predarea inventarului mijloacelor fixe realizate în regim propriu către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Pâncota către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 30/20.05.2019 a Consiliului Local al Orașului Pâncota privind declararea de interes public local a bunurilor înregistrate în contabilitatea societății Compania de Apă Arad S.A., în anul 2018 și intrate pe raza orașului Pâncota, înregistrarea acestora în evidențele contabile ale Primăriei orașului Pâncota și darea în concesiune a acestora către societatea Compania de Apă Arad SA.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Archiș către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 93/30.10.2018 a Consiliului Local al Comunei Archiș privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Archiș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Archiș, care deservesc exclusiv Comuna Archiș.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 17/12.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Tauț privind aprobarea solicitării Consiliului Judetean Arad de trecere a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Iratoșu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 26/23.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Iratoșu privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Iratoșu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Iratoșu, care deservesc exclusiv Comuna Iratoșu.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Livada către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Livada privind transferul in domeniul public al Comunei Livada a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Livada, care deservesc exclusiv Comuna Livada.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Nădlac către Compania de Apă

Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 157/17.12.2019 a Consiliului Local al Orașului Nădlac privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Orașului Nădlac.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Gurahonț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare în domeniul public al comunei Gurahonț și predarea acestora în concesiune către operatorul Compania de Apă Arad S.A. și Hotărârea nr. 41/31.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea de interes public a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă intrate în anul 2018 pe raza UAT Comuna Bocsig.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Macea către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/25.03.2019 a Consiliului Local al Comunei Macea privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Macea a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Macea, care deservesc exclusiv Comuna Macea.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Zărand către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 45/31.07.2019 a Consiliului Local al Comunei Zărand privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc rețeaua de apă canalizare a comunei Zărand.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Municipiul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 443/22.08.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Craiva către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 48/22.08.2019 a Consiliului Local al Comunei Craiva privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de societatea Compania de Apă Arad SA.

_______Lista bunurilor ce fac obiectul modificării Contractului se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, să rămână nemodificate.

 • 2.  împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local Arad, Actul Adițional nr. 14 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 648/30.12.2009, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional).

 • 3. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, cu sediul

în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele și pe seama membrilor asociați, Actul Adițional   nr. 14 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin

reprezentantul său legal, dl. Cionca Iustin - Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

Director executiv

Șef serviciu


Liliana Florea


Gabriel Moldovan

Vizat Serviciul juridic, contencios

Consilier

Adrian Șiclovan


Anexa la Hotărârea nr.___din 2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

ACT ADIȚIONAL NR. 14/2020 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE NR. 648/3012.2009

Încheiat între părțile contractante:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Canalizare Judetul Arad” (denumită Asociația), cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, judetul Arad, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, CIF 24986974, legal reprezentată de către dl. Iustin Arghir Marinel Cionca, în calitate de Președinte, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, denumite împreună în continuare „Autoritate delegantă”, și

Compania de Apă Arad S.A. având codul unic de înregistrare 1683483, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului  Arad sub numărul J02/110/21.02.1991 cu sediul principal în

Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, reprezentată de ing. Bănățean Gheorghe, având funcția de Director General, denumită în continuare „Operator”, care de comun acord potrivit art. 60, cap. III, Dipoziții Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 au hotărât să modifice contractul de delegare după cum urmează:

Art. 1. Anexa prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, se modifică prin actualizarea listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 312/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Almaș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Almaș, care deservesc exclusiv Comuna Almaș, Hotărârea nr. 136/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind modificarea patrimoniului public al Județului Arad concesionat Companiei de Apă Arad SA cu bunurile achiziționate prin fondul IID și cu alte bunuri donate/amortizate, recepționate și puse în funcțiune în anul 2018, Hotărârea nr. 129/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Dezna a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Dezna, care deservesc exclusiv Comuna Dezna, Hotărârea nr. 315/31.10.2019 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Orașul Nădlac și Hotărârea nr. 384/12.12.2019 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea concesionării unor bunuri către societatea Compania de Apă Arad SA.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Sântana către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 203/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin investiții POS MEDIU „ CL 4 - EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎNCURTICI ȘI reabIlitare și extindere de canalizare curtici, macea, sântanA” pentru orașul Sântana de la respectiv către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și Hotărârea nr. 202/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind însușirea și predarea inventarului mijloacelor fixe realizate în regim propriu către

operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Pâncota către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 30/20.05.2019 a Consiliului Local al Orașului Pâncota privind declararea de interes public local a bunurilor înregistrate în contabilitatea societății Compania de Apă Arad S.A., în anul 2018 și intrate pe raza orașului Pâncota, înregistrarea acestora în evidențele contabile ale Primăriei orașului Pâncota și darea în concesiune a acestora către societatea Compania de Apă Arad SA.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Archiș către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 93/30.10.2018 a Consiliului Local al Comunei Archiș privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Archiș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Archiș, care deservesc exclusiv Comuna Archiș.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 17/12.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Tauț privind aprobarea solicitării Consiliului Judetean Arad de trecere a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Tauț.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Iratoșu către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 26/23.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Iratoșu privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Iratoșu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Iratoșu, care deservesc exclusiv Comuna Iratoșu.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Livada către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Livada privind transferul in domeniul public al Comunei Livada a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Livada, care deservesc exclusiv Comuna Livada.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Nădlac către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 157/17.12.2019 a Consiliului Local al Orașului Nădlac privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Orașului Nădlac.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Gurahonț către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare în domeniul public al comunei Gurahonț și predarea acestora în concesiune către operatorul Compania de Apă Arad S.A. și Hotărârea nr. 41/31.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind declararea de interes public a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă intrate în anul 2018 pe raza UAT Comuna Bocsig.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Macea către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/25.03.2019 a Consiliului Local al Comunei Macea privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Macea a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Macea, care deservesc exclusiv Comuna Macea.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Zărand către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 45/31.07.2019 a Consiliului Local al Comunei Zărand privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc rețeaua de apă canalizare a comunei Zărand.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Municipiul Arad către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 443/22.08.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

-- Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Craiva către Compania de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 48/22.08.2019 a Consiliului Local al Comunei Craiva privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de societatea Compania de Apă Arad SA.

Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Adițional se compune din anexele hotărârilor enumerate în cele de mai sus.

Art. 3. Actul Adițional nr. 14 din 2020 face parte integrantă din cuprinsul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 de la data aprobării și semnării lui de către părțile contractante, urmând ca toate celălalte prevederi ale Contractului de Delegare să rămână nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi data de 2020 și semnat de părțile contractante pe de o parte de Asociație prin președintele ales, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale asociate în calitate de delegatar, și, pe de altă parte, de Operator în 2(două) exemplare originale.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ

CANALIZARE JUDEȚUL ARAD

Prin

PREȘEDINTE,

Iustin Cionca


COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Prin

DIRECTOR GENERAL,

Gheorghe Bănățean


AVIZAT ASOCIAȚII:

 • 1. Județul Arad,

prin reprezentant, semnătura

 • 2. Municipiul Arad,

prin reprezentant, semnătura

 • 3. Orașul Curtici,

prin reprezentant, semnătura

 • 4. Orașul Ineu,

prin reprezentant, semnătura

 • 5. Orașul Lipova,

prin reprezentant, semnătura

 • 6. Orașul Nădlac,

prin reprezentant, semnătura

 • 7. Orașul Pâncota,

 • 8. Orașul Pecica,

prin reprezentant, semnătura

 • 9. Orașul Sântana,

prin reprezentant, semnătura

 • 10. Comuna Apateu,

prin reprezentant, semnătura

 • 11. Comuna Cermei,

prin reprezentant, semnătura

 • 12. Comuna Covăsânț,

prin reprezentant, semnătura

 • 13. Comuna Dezna,

prin reprezentant, semnătura

 • 14. Comuna Dieci,

prin reprezentant, semnătura

 • 15. Comuna Dorobanți,

prin reprezentant, semnătura

 • 16. Comuna Fântânele,

prin reprezentant, semnătura

 • 17. Comuna Felnac,

prin reprezentant, semnătura

 • 18. Comuna Ghioroc,

prin reprezentant, semnătura

 • 19. Comuna Gurahonț,

prin reprezentant, semnătura

 • 20. Comuna Iratoșu,

prin reprezentant, semnătura

 • 21. Comuna Livada,

prin reprezentant, semnătura

 • 22. Comuna Macea,

prin reprezentant, semnătura

 • 23. Comuna Olari,

prin reprezentant, semnătura

 • 24. Comuna Păuliș,

prin reprezentant, semnătura

 • 26. Comuna Săvârșin,

prin reprezentant, semnătura

 • 27. Comuna Seleuș,

prin reprezentant, semnătura

 • 28. Comuna Șagu,

prin reprezentant, semnătura

 • 29. Comuna Șepreuș,

prin reprezentant, semnătura

 • 30. Comuna Șicula,

prin reprezentant, semnătura

 • 31. Comuna Șimand,

prin reprezentant, semnătura

 • 32. Comuna Șiria,

prin reprezentant, semnătura

 • 33. Comuna Șofronea,

prin reprezentant, semnătura

 • 34. Comuna Târnova,

prin reprezentant, semnătura

 • 35. Comuna Vladimirescu,

prin reprezentant, semnătura

 • 36. Comuna Zăbrani,

prin reprezentant, semnătura

 • 37. Comuna Zădăreni,

prin reprezentant, semnătura

 • 38. Comuna Zărand,

prin reprezentant, semnătura

 • 39. Comuna Zimandu Nou,

prin reprezentant, semnătura

 • 40. Comuna Frumușeni,

prin reprezentant, semnătura

 • 41. Comuna Șeitin,

prin reprezentant, semnătura

 • 42. Comuna Bârsa,

prin reprezentant, semnătura

 • 44. Comuna Bocsig,

prin reprezentant, semnătura

 • 45. Comuna Buteni,

prin reprezentant, semnătura

 • 46. Comuna Chisindia,

prin reprezentant, semnătura

 • 47. Comuna Misca,

prin reprezentant, semnătura

 • 48. Comuna Secusigiu,

prin reprezentant, semnătura

 • 49. Comuna Vinga,

prin reprezentant, semnătura

 • 50. Comuna Tauț,

prin reprezentant, semnătura

 • 51. Comuna Grăniceri,

prin reprezentant, semnătura

 • 52. Comuna Peregu Mare,

prin reprezentant, semnătura

 • 53. Comuna Zerind,

prin reprezentant, semnătura

 • 54. Comuna Brazii,

prin reprezentant, semnătura

 • 55. Comuna Craiva,

prin reprezentant, semnătura

 • 56. Comuna Hălmagiu,

prin reprezentant, semnătura

 • 57. Comuna Hălmăgel,

prin reprezentant, semnătura

 • 58. Comuna Moneasa,

prin reprezentant, semnătura

 • 59. Comuna Vârfurile,

prin reprezentant, semnătura