Hotărârea nr. 66/2020

Hotarirea Nr.66 din 19-02-2020 pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 66 din 19 februarie 2020

pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8639 din 05.02.2020,

Ținând seama de raportul Biroului Spații Verzi, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Arad înregistrat cu numărul 8642 din 05.02.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Directivei 2002/49/EC a Parlamentului European si al Consiliului din 25.06.2002 referitor la evaluarea și managementului zgomotului Ambiental,

Cu respectarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 202/2014 pentru aprobarea Hărții strategice de zgomot a municipiului Arad, care se impune a fi actualizată,

Văzând adresa Agenției pentru Protecția Mediului Arad nr. 6344/30.01.2019 prin care se aduce la cunoștința Primăriei Municipiului Arad că datele necesare revizurii hărților de zgomot sunt complete și corespund prevederilor legislative privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant în vederea raportărilor acestora la Comisia Europeană,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL A MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită, cuprinsă în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Spații Verzi, Mediu

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

ROMÂNIA


PROIECT


Avizat


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD


Nr. 48 din 06.02.2020


SECRETAR GENERAL


Lilioara Stepanescu


CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8639 din 05.02.2020,

Ținând seama de raportul Biroului Spații Verzi, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Arad înregistrat cu numărul 8642 din 05.02.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Directivei 2002/49/EC a Parlamentului European si al Consiliului din 25.06.2002 referitor la evaluarea și managementului zgomotului Ambiental,

Cu respectarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 202/2014 pentru aprobarea Hărții strategice de zgomot a municipiului Arad, care se impune a fi actualizată,

Văzând adresa Agenției pentru Protecția Mediului Arad nr. 6344/30.01.2019 prin care se aduce la cunoștința Primăriei Municipiului Arad că datele necesare revizurii hărților de zgomot sunt complete și corespund prevederilor legislative privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant în vederea raportărilor acestora la Comisia Europeană,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL A MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită, cuprinsă în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 8639 din 05.02.2020

În temeiul prevederii art. 136, alin(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită,

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit.b), art. 5 alin. (3), litera a), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1) și art.10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Directivei 2002/49/EC a Parlamentului European si al Consiliului din 25.06.2002 referitor la evaluarea și managementului zgomotului ambiental;

Ținând seama de prevederile art. 16 din Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.202/2014 pentru aprobarea Hărții strategice de zgomot a municipiului Arad, care se impune a fi actualizată;

Luând în considerare adresa Agenției pentru Protecția Mediului Arad nr. 6344/30.01.2019 prin care se aduce la cunoștința Primăriei Municipiului Arad că datele necesare revizurii hărților de zgomot sunt complete și corespund prevederilor legislative privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant în vederea raportărilor acestora la Comisia Europeană ;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Biroul Spații Verzi, Mediu

NR. 8642/Z3/05.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8639/05.02.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, prin care este inițiată aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită.

Considerente generale:

În obiectivul de investiție "Servicii de revizuire a hărților de zgomot și a planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Arad”, motivația executării contractului și problematica propusă spre rezolvare a fost :

 • •  Descrierea aglomerării urbane Municipiul Arad (localizare, suprafață, număr locuitori) autoritatea responsabilă, programe de reducere a zgomotului realizate anterior , date de intrare, soft cartare zgomot;

 • •   Elaborarea hărților strategice de zgomot pe surse de zgomot, trafic rutier, trafic feroviar (tramvai) și industrie pe baza rezultatelor muncii de cartografiere a zgomotului pentru următoarele surse de zgomot:

 • -   Trafic rutier: străzi principale și late străzi care provoacă o poluare acustică notabilă;

 • -   Trafic feroviar - tramvaie

 • -   Trafic aerian

În urma finalizării acestuia s-au obținut:

 • -   Hărți cu nivele sonore

 • -   Hărți de conflict

 • -   Estimarea numărului de persoane expuse la diferite nivele de zgomot.

După finalizarea revizuirii hărților, am transmis spre analiză Hărțile strategice de zgomot, revizuite, iar prin adresa nr. 6344/30.01.2019 Agenția pentru Protecția Mediului Arad a avizat favorabil Hărțile întocmite.

Conform art. 16 din Legea 121/2019 harta de zgomot se revizuiește cel puțin la 5 ani.

Considerente juridice:

 • - prevederile Directivei 2002/49/EC a Parlamentului European si al Consiliului din 25.06.2002 referitor la evaluarea și managementului zgomotului ambiental;

 • - prevederile art. 16 din Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

 • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.202/2014 pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad

PROPUNEM

Aprobarea Hărții strategice de zgomot a Municipiului Arad, revizuită, în forma prezentată în anexa la proiectul de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV                     ȘEF BIROU

Liliana Florea                                 Simona Pașca

Viza serviciului juridic

Nume și prenume__________________

Semnătură__________________________

Anexa 2: Tabel expunere persoane și locuințe

Aglomerarea Arad

Număr de locuitori expuși la valori ale Lzsn [sute]

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

trafic rutier, drumuri

160

87

38

16

0

trafic feroviar (tramvai)

3

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

Aglomerarea Arad

Număr de locuitori expuși la valori ale Lnoapte [sute]

Sursa de zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

trafic rutier, drumuri

178

144

60

28

8

0

trafic feroviar (tramvai)

0

0

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

0

Aglomerarea Arad

Număr de locuințe expuse la valori ale Lzsn

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

trafic rutier, drumuri

5491

3166

1449

604

3

trafic feroviar (tramvai)

0

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

Aglomerarea Arad

Număr de locuințe expuse la valori ale Lnoapte

Sursa de zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

trafic rutier, drumuri

5957

5019

2240

1054

305

0

trafic feroviar (tramvai)

0

0

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

0

EfJ^irn^

Zgomotuleste muzică pentru noi!


HARTA STRATEGICĂ DE ZGOMOT

A MUNICIPIULUI ARAD

Beneficiar MUNICIPIUL ARAD

Consultant: SC ENVIRO CONSULT SRL


Director Genei

Ing. Geoige Tt

Director Execut» / ;


Data: decembrie 2018

jir Popa Tatu* nr. *2A< bloc C> fattouCB. teu or i, BtJCureKl, Tet/Jax* *«C Ii J11 W w. aKice'VRWl tu. wwvtetwi.raI*- •        ■ ■>       , ■j

lSO<iUOT|

CUPRINS

RAPORT_____________________„„______________________________________________________________________

privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa acestora......3

 • 1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori

 • 2. Autoritatea responsabilă

 • 3. Scopul raportului

 • 4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior

 • 5. Date de intrare

 • 6. Soft cartare zgomot utilizat, versiune

 • 7. Metodologia de obținere a numărului de locuințe și locuitori expuși la zgomot

RAPORT

,..13 „13 ... 13

...16

„17 „18 ...18


privind toate datele obținute în urma realizării hărților strategice de zgomot..

 • 1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori.........................

 • 2. Autoritatea responsabilă..................................................................................

 • 3. Scopul raportului.............................................................................................

 • 4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior.....................................

 • 5. Metode de calcul sau de măsurare folosite......................................................

 • 6. Estimarea numărului dc persoane, locuințe și clădiri speciale expuse la diferitele intervale ale

indicatorilor Lzsn și Ln

RAPORT

privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea dc zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot21

 • 1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori

 • 2. Autoritatea responsabilă

 • 3. Scopul raportului..........

 • 4. Metoda măsurării și descrierea acesteia

 • 5. Suprafața inclusă în cartarea

 • 6. Instrumentele utilizate

 • 7. Date obținute in urma realizării hărților strategice dc zgomot

Anexe


RAPORT

privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa acestora

 • 1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori

Localizare:

Municipiul Arad, reședința județului Arad este amplasat în partea de vest a României, dc-a lungul paralelei de 46° 10' 36" latitudine nordica și pe meridianul de 21° 18' 04" longitudine estică.

Printre localitățile de care este înconjurat orașul Arad enumerăm: Șofronea, Zimandu Nou, Horia, Vladimirescu, Fânlânele, Zadareni, Scderhat.

Orașul Arad este accesibil prin rețeaua de trafic rutier, feroviar și aerian, care asigură legăturile pe plan local și internațional.

Relief:

Orașul Arad este situat pe râul Mureș, la o altitudine de 107 metri, in zona de Vest a tarii, în Câmpia Aradului, parte a Câmpiei de Vest.

Clima:

Municipiul Arad dispune de un climat conlinental-moderat, influențat de acrul umed din vest și cu o frecvență ridicată a zilelor cu precipitații

Suprafața:

Municipiul Arad ocupă o suprafață suprafață de 4.618 hectare.

Populația:

Orașul Arad are o populație de 179230 de locuitori, repartizați pe 74960 locuințe.

Aspecte educaționale, culturale, istorice:

Orașul Arad este capitala administrativă a județului Arad. Prima atestare documentară a zonei Aradului a avut Ioc în anul 1028, iar intre anii 1078 - 1081 are loc cea dintâi mcționare a localității.

Aradul constituie pentru vestul României un centru industrial, istoric și cultural important

Clădirile istorice reprezentative ale orașului poartă emblema diferitelor stiluri arhitecturale constituindu-sc în adevărate opere de artă. Dintre acestea, putem enumera:

Cetatea Aradului, unul din cele mai importante monumente istorice existente, ridicată în aCONSULT ’


doua jumătate a secolului al XVII -Ica. Planul cetății Aradului a fost aprobat de împărăteasa Mana Thcrcsa și de fiul ci losif al Il-lca

Palatul Administrativ, construit între anii 1872-1874 în stil renascentist

Teatrul Clasic ”Ioan Slavici”, construit în stil neoclasic

Palatul Ncutnan, construit în anul 1891 în stil eclectic

Palatul de Justiție, construit în anul 1892 în stil eclectic

Palatul Cenad, construit în anul 1894 într-o combinație de stiluri eclectic și neoclasic

Palatul Băncii Naționale, construit în anul 1906 în stil neoclasic

Palatul Administrației Financiare, construit la sfârșitul secolului al XlX-ica

Palatul Bohuș construit în anul 1910 în stil secesiune, Palatul Kohn, construit în anul 1906 în stil secesiune

Palatul Szantay, construit în anul 1911 în stil secesiune

Palatul Cultural, construit în anul 1913, este o operă arhitecturală cuprinzând elemente de neoclasic, gotic, renascentist și corintic

Casa cu Ghiulele, construită în 1800, stă mărturie a luptelor care s-au dat în Arad în anii 1848-1849.

Casa cu Lacăt, construită în anul 1815.

Teatrul Vechi (Hirschl), primul teatru de piatră din țară

Cazinoul Arădean, construit în 1872, clădire eclectică în formă pătrată, cuprinde clemente de neoclasic și neobaroc.

Turnul de apă, construit în anul 1896 în stil donjon medieval

Modernizarea și importanța orașului Arad este influențată de apropierea față de granița cu Ungaria prin cea din urmă fiind posibilă legătura cu orașe europene precum Budapesta, Vicna sau Praga.

Surse de zgomot:

Trafic niticr

Orașul Arad este situat pe drumul european E68 (DN7) care intersectează autostrada A! și asigură legătura cu Ungaria în vest și cu centrul țării până la Brașov.

Rețeaua stradală a Aradului are o lungime de 370 km.

Din evaluarea traficului pe drumurile naționale din administrarea Municipiului Arad se observă că nu se depășesc 3.000.000 treceri autovehiculc/an.

Dalele despre traficul din Municipiul Arad se găsesc în anexa 1-harta de bază, drumuri.

Transportul rutier local în municipiul Arad este asigurat prin traseele interioare de autobuz.

Trafic feroviar (tramvai)

Transportul in municipiul Arad este asigurat si prin rețeaua de tramvaie a Companiei de Transport Public Arad SA.

Rețeaua de tramvaie a Aradului are o lungime de 67 de km.

Viteza comercială a tramvaielor 14,2-22 km/h.

Număr trenuri: 86 tramvaie

Tip cale ferată: șină tip 40, tip 49, RI60-propric, R160-cale comună trafic auto carosabil.

Industrie

Din punct de vedere economic municipiul Arad este unul dintre punctele de referință pentru industria județului Arad și pentru partea de vest a țării.

Pentru realizarea hărții de zgomot s-au luat în considerare conform prevederilor legale și a datelor oficiale transmise de APM Arad următoarele amplasamente industriale:

SC CET ARAD SA, Str. Vânători, nr. 80, Arad

SC CET Hidrocarburi SA, B-dul luliu Maniu, nr. 65-71, Arad

SC ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL, Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43, Arad

SC TAKATA ROMANIA SRL, Str. Zona Industrială Vest, Str.lII, nr. 9, Arad

FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL (ASA Arad Servicii Ecologice SRL), Zona CET-

Șoseaua Centură Nord, FN, Arad

FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL și SC TAKATA ROMANIA SRL nu generează niveluri de zgomot peste limitele admise.

Sursa informațiilor:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arad

http://www.primariaarad.ro

http://www.anpm.ro

 • 2. Autoritatea responsabilă

Primăria Municipiului Arad este autoritatea administrației publice locale responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru aglomerarea Arad, aflată în administrarea sa, conform prevederilor HG 321/2005, art 4 alin.l.

Menționăm că datele utilizate în raportul de Tată, utilizate și în raportul privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru flecare hartă strategică de zgomot răspund cerințelor menționate în art. 7, alin. 1, art. 8, alin. 1 - L(zsn) și L(noapte), anexei nr. 2, pct. 1 și 2, anexei nr. 8, tabelul nr. 1 din HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016), OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea harților strategice de zgomot și OM nr. 678 din 30.06.2006.

Datele de intrare și prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult SRL, iar hărțile de zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Enviro Consult SRL.

 • 3. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta dale de intrare în vederea implementării Directivei Europene de realizare a hărților de zgomot și a hărților strategice de zgomot conform HG 321/2005 republicată și a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa acestora pentru:

Trafic rutier;

Trafic feroviar (tramvai);

Zone industriale.

Conținutul raportului respectă cerințele din OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și OM MMGA nr 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar șt aerian din vecinătatea aeroporturilor.

 • 4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior

Datorită condițiilor financiare nu au putut fi puse în practică niciuna din variantele din planurile de acțiune realizate în clapa anterioară Cu toate acestea au fost luate măsuri care pot avea impact indirect asupra reducerii nivelului de zgomot, cum ar fi:

 • - reînnoirea parcului rulant tramvaie

 • - monitorizarea nivelului de poluare fonică în zonele liniștite

* modernizarea tramei stradale

 • - măsuri dc întrepnerc a suprafeței de rulare pentru traficul rutier

 • 5. Date de intrare

Datele dc intrare colectate și utilizate pentru realizarea hărților dc zgomot și a hărților strategice dc zgomot pentru aglomerarea Arad sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului raport, sub formă tabelară, în conformitate cu art 3.8.

Datele utilizate sunt cele aferente anului 2016.

Tabelul conține informații despre metodologia utilizată pentru obținerea datelor de intrare.

 • 6. Soft cartare zgomot utilizat, versiune

Hărțile de zgomot au fost realizate conform Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016), fiind utilizat un soft specializat.

Dezvoltator / producător

Stapelfeldt Ingenieur^esefcchaft mbH, Dortmund, Germany, www5oftnotse.com

Surse si metode de calcul

trafic rutier

RLS 90, VBUS, DIN 18005, RVS_3.02/RVS, NMPB/XPS31-133, CRTN, ISO9613, LTT2.1-302

trafic feroviar

SchaH 03, VBUSCH, DIN 18005, AKUSTIK 04, TRANSRAPID, OAL 30/tlNORM_S 5011, CRN, RLM2/SRM2, IS09613, MS22904 XPS/FER

trafic aerian

AzB,VBUF, AiB-L, DIN 45684, LBF, ECAC DOC 29

industrie

VDI2714,VDI2720,VD!2571,ISO9613-2, OAL 28, DAL

32, Harnronoise, MSZ15036

Stapelfeldt

□IN18005,VBUI,BS5228

altele

Sport, Letsure, Water traffic VDI 3770, ISO 9613

Softul îndeplinește cerințele Directivei Comisiei Europene; 2002/49/EC în conformitate cu ghidurile asupra metodelor provizorii de calcul 2003/613/EC și cu ghidul de bună practică al grupului de lucru privind evaluarea expunerii sonore, cât și Directivei fPPC 96/61/EEC și Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr 944/2016) republicată precum și OM 678/2006 și OM 1830/2007

Metodele de calcul implementate sunt cele solicitate prin Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016), respectiv:

Pentru traficul rutier

metoda franceză “NMPB - Routcs-96 (SETRA-CENTRU-L CPC-CSTB)” menționată în “Hotărârea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995 art 6 și în standardul francez "XPS 31-133”

Pentru zgomotul rezultat din traficul feroviar:

metoda olandeză de calcul publicată în “Rckcn - en Mectvoorschrifi Railvcrkccrslawaai

1996. Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordcning en Mtlieubeheer 20,11.1996”

Pentru zgomotul industrial:

ISO 9613-2 “Acustica - Diminuarea sunetului la propagarea sa în aer liber, partea a doua: metode generale de calcul”

Pentru zgomotul produs de traficul aerian:

ECAC.CEAC Doc. 29 “Raport privind metoda standard de calcul a contururilor de zgomot în jurul aeroporturilor civile ”1997, (Report on Standard Method of Computing Noisc Contours around Civil Airports”, 1997). Din abordările diferite ale modelării căilor aeriene, va fi folosită tehnica de segmentare menționată în secțiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc 29.

Pachetul software utilizat, prezintă următoarele caracteristici:

 • - utilizează metodele interimare de calcul prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016).

 • - utilizează indicatorii L»n și Lnoapu și alții suplimentari.

 • - poate genera hărțile strategice de zgomot pentru toate sursele de zgomot în parte (zgomot aeroportuar, zgomot rutier, zgomot feroviar și zgomot industrial);

 • - poate lucra și calcula cu obiecte (clădiri, obstacole), terenuri și surse de zgomot în 3D;

 • - conține un modul 3D în vederea controlului datelor de intrare;

 • - are posibilitatea de a lucra (importa/exporta) cu formale de fișiere tip .dxf (geometrie), ESRJ shapc (geometrie și metadate), text și .csv (geometrie și metadate);

 • - are posibilitatea de a prezenta dalele de intrare (număr de vehicule, înălțimea clădirilor, panta drumurilor, ele.) in tabele și de a produce aceste tabele;

 • - arc posibilitatea de a calcula în benzi de octavă între 63-8000 Hz pentru calcularea zgomotului industrial (portuar);

 • - are posibilitatea de a afișa nivelurile de zgomot maxime identificate la o clădire (fațada cea mai expusă) și să indice de asemenea fațadele liniștite;

 • - arc posibilitatea de a asigura o tranziție flexibilă de la faza de cartare a zgomotului la faza de elaborare a planurilor de acțiune prin oiganizarea datelor în unități flexibile precum fișierele care arată diferite situații posibile viitoare și fișicrelc-Geo;

 • - permite utilizarea unei structuri cu mai multe straturi (layerc), se pot combina pentru clacul mai multe Inyere diferite ce compun un model, sursele cu diferite valori de emisie pot fi combinate și utilizate astfel încât să poată fi ușor simulate efectele modificărilor din cadrul planurilor de acțiune.

 • - are posibilitatea de a calcula simultan in rețea de calculatoare;

 • - are posibilitatea de a asigura instrumentele necesare nu numai pentru cartarea zgomotului

dar de asemenea șt pentru elaborarea planurilor de acțiune, prin compararea efectelor măsurilo^^co^5^

O 'Ci active sau pasive cuprinse în planurile de acțiune fată de situația inițială (hărți de diferență);

 • - are posibilitatea a tine scama dc caracteristicile (datele) meteorologice;

 • - are posibilitatea a prezenta rezultatele atât ca hărți strategice dc zgomot în format grafic utilizând codul culorilor din Paragraful 3.1.1, Tabel 1 din Ghidul privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, dc traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului sănătății publice și al ministrului administrației și internelor, nr. 678/1344/ 915/1397/2006, cât și datele aferente acestora structurate în tabele respectând prevederile Anexei nr. 7 din Hotărârii Guvernului nr 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016) și Anexei nr. 3 a Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1830/2007,

 • - datele rezultate cât și datele de intrare utilizate pot fi prezentate atât grafic cât și tabelar, formate predefinilc sau configurabile.

 • - are posibilitatea de a calcula hărți de conflict;

 • - are posibilitatea a realiza calculul la înălțimea de 4 m fată de sol și la receptor și la orice altă înălțime introdusă dc către operator;

relative calculation height(m)        {4

Grid increment (m)                  ffo

 • 7. Metodologia de obținere a numărului de locuințe si locuitori expuși la zgomot

Distribuția locuințelor ți locuitorilor în clădiri rezidențiale

Distribuția locuitorilor în cl&dirilc rezidențiale a fost realizată în scopul estimării expunerii lu diferitele niveluri de zgomot.

Pentru cartarea strategică de zgomot această distribuție a fost realizată în baza datelor cu privire la locuitori și la clădiri pentru municipiul Arad.

Pentru realizarea distribuției numărului de locuințe și de locuitori in clădirile rezidențiale a fost utilizată următoarea metodă :

Plecând de la populația totală a municipiului Arad, stabilită la 179230 locuitori, s-a realizat în primul rând o împărțire a acesteia pe zone de locuit. După ce s-au obținut aceste zone, s-au ales clădirile cu caracter rezidențial și s-au separat acelea care nu au caracter rezidențial (hale industriale, clădiri comerciale, clădiri administrative). Din acestea s-a obținut numărul de clădiri rezidențiale existente în fiecare dintre zonele populației definite. După ce locuitorii au fost distribuiți pe clădiri a fost atribuită clădirilor expunerea la zgomot.

RAPORT privind toate datele obținute în urma realizării hărților strategice de zgomot

L Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori

Localizare:

Municipiul Arad, reședința județului Arad este amplasat în partea de vest a României, de-a lungul paralelei de 46’ 10' 36" latitudine nordica și pe meridianul de 21° 18' 04" longitudine estică.

Printre localitățile de care este înconjurat orașul Arad enumerăm; Șofronea, Zimandu Nou, Horia, Vladimircscu, Fântânelc, Zadarcni, Scdcrhal.

Orașul Arad este accesibil prin rețeaua de trafic rutier, feroviar și aerian, care asigură legăturile pe plan local și internațional.

Relief:

Orașul Arad este situat pe râul Mureș ,1a o altitudine de 107 metri, în zona de Vest a tarii, in Câmpia Aradului, parte a Câmpiei de Vest.

Clima:

Municipiul Arad dispune de un climat contincntal-moderat, influențat de aerul umed din vest și cu o frecvență ridicată a zilelor cu precipitații.

Suprafața;

Municipiul Arad ocupă o suprafață suprafață de 4.618 hectare.

Populația:

Orașul Arad are o populație de aproximativ 179230 de locuitori, repartizați pe 74960 locuințe.

Aspecte educaționale, culturale, istorice:

Orașul Arad este capitala administrativă a județului Arad. Prima atestare documentară a zonei Aradului a avut loc în anul 1028, iar intre anii 1078 - 1081 are loc cea dintâi mcționare a localității.

Aradul constituie pentru vestul României un centru industrial, istoric și cultural important

Clădirile istorice reprezentative ale orașului poartă emblema diferitelor stiluri arhitecturale constituindu-sc în adevarate opere dc artă. Dintre acestea, putem enumera;

Cetatea Aradului, unul din cele mai importante monumente istorice existente, ridicată în a doua jumătate a secolului al XVII -lea. Planul cetății Aradului a fost aprobat de împărăteasa Mana Theresa și de fiul ci losif al II-lea

Palatul Administrativ, construit între anii 1872-1874 în stil renascentist

Teatru! Clasic ’Toan Slavici”, construit în stil neoclasic

Palatul Ncuman, construit în anul 1891 în stil eclectic

Palatul de Justiție, construit în anul 1892 în stil eclectic

Palatul Cenad, construit în anul 1894 într-o combinație de stiluri eclectic și neoclasic

Palatul Băncii Naționale, construit în anul 1906 în stil neoclasic

Palatul Administrației Financiare, construit la sfârșitul secolului al XlX-lca

Palatul Bohuș construit în anul 1910 în stil secesiune, Palatul Kohn, construit în anul 1906 în stil secesiune

Palatul Szanlay, construit în anul 1911 în stil secesiune

Palatul Cultural, construit în anul 1913, este o operă arhitecturală cuprinzând clemente de neoclasic, gotic, renascentist și corintic

Casa cu Ghiulele, construită în 1800, stă mărturie a luptelor care s-au dat în Arad în anii 1848-1849.

Casa cu Lacăt, construită în anul 1815,

Teatrul Vechi (Hirschl), primul teatru de piatră din țară

Cazinoul Arădean, construit în 1872, clădire eclectică în formă pătrată, cuprinde elemente de neoclasic și neobaroc.

Tumul de apă, construit în anul 1896 în stil donjon medieval

Modernizarea și importanța orașului Arad este influențată de apropierea față de granița cu Ungaria prin cea din urmă fiind posibilă legătura cu orașe europene precum Budapesta, Viena sau Praga.

Surse de zgomot:

Trafic rutier

Orașul Arad este situat pe drumul european E68 (DN7) care intersectează autostrada Al și asigură legătura cu Ungaria în vest și cu centrul țării până la Brașov.

Rețeaua stradală a Aradului are o lungime de 370 km.

Transportul rutier local în municipiul Arad este asigurat prin traseele interioare de autobuz.

Trafic feroviar (tramvai)

Transportul in municipiul Arad este asigurat si pnn rețeaua de tramvaie a Companiei de Transport Public Arad SA

Rețeaua de tramvaie a Aradului are o lungime de 67 de km.

Industrie

Din punct de vedere economic municipiu! Arad este unul dintre punctele de referință pentru industria județului Arad și pentru partea de vest a țârii.

Lista amplasamentelor IED IPPC:

SC CET ARAD SA, Str Vânători, nr. 80, Arad

SC CET Hidrocarburi SA, B-dul luliu Mamu, nr. 65-71, Arad

SC ASTRA RA1L INDUSTRIES SRL, Calea Aurel Vlaicu, nr 41 -43, Arad

SC TAKATA ROMANIA SRL, Str Zona Industrială Vest, Slr.lII, nr. 9, Arad

FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL (ASA Arad Servicii Ecologice SRL), Zona CET-

Șoseaua Centură Nord, FN, Arad

Sursa informațiilor:

https ra wikipcdia org/wik) Arad

http www primariaarad ro

http: www.anpm ro

s ENVișO . CONSIMT • s,p l7

15

 • 2. Autoritatea responsabilă

Primăria Municipiului Arad este autoritatea administrației publice locale responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru aglomerarea Arad, aflată în administrarea sa, conform prevederilor HG 321/2005, art 4 alin. 1.

Menționăm că dalele utilizate în raportul de fată, utilizate și în raportul privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot răspund cerințelor menționate în art. 7, alin. I, art. 8, alin. 1 - L(zsn) și L(noapte), anexei nr. 2, pct. 1 și 2, anexei nr. 8, tabelul nr. 1 din HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016), OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și OM nr. 678 din 30.06.2006.

Datele de intrare și prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult SRL, iar hărțile de zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Enviro Consult SRL.

 • 3. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta datele obținute în urma realizării hărților strategice de zgotnot în vederea implementării Directivei Europene de realizare a hărților de zgomot conform HG 321/2005 republicată și a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa acestora pentru:

Trafic rutier;

Trafic feroviar (tramvai);

Zone industriale.

Conținutul raportului respectă cerințele din OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și OM MMGA nr 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor.

 • 4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior

Datorită condițiilor financiare nu au putut fi puse în practică niciuna din variantele din planurile de acțiune realizate în etapa anterioară. Cu toate acestea au fost luate măsuri care pot avea impact indirect asupra reducerii nivelului de zgomot, cum ar fi:

 • - reînnoirea parcului rulant tramvaie

 • - monitorizarea nivelului de poluare fonică în zonele liniștite

 • - modernizarea tramei stradale

 • - măsuri de întreținere a suprafeței de rulare pentru traficul rutier

 • 5. Metode de calcul sau de măsurare folosite

Pentru traficul rutier - metoda franceza “NMPB - Routcs-96 (SETRA-CENTRU-L CPC-CSTB)” menționată în “Hotărârea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995 art 6 si in standardul francez “XPS 31-133”

Pentru zgomotul rezultat din traficul feroviar - metoda olandeză de calcul publicată în “Rcken - eu Mcetvoorschrift Railvcrkcerslawuai 1996, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordcning en Milieubehcer 20.11.1996”

Pentru zgomotul industrial - ISO 9613-2 “Acustica - Diminuarea sunetului la propagarea sa in aer liber, partea a doua: metode generale de calcul”.

 • 6. Estimarea numărului de persoane, locuințe si clădiri speciale expuse la diferitele intervale ale indicatorilor Lzsn și Ln

Rezultatele obținute îh urma realizării fiecărei hărți strategice de zgomot sunt prezentate sub forma de tabel xls., conform Anexei 3 OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot.

Conținutul tabelelor:

Pentru fiecare dintre următorii indicatori de zgomot:

trafic rutier, drumuri

trafic feroviar (tramvai)

 • -             industrie

S-a realizat:

Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuși la următoarele valori ale Lzsn:

55-59,60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB

Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuși la următoarele valori ale Lnoaptc: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70

 • -         Estimarea numărului de locuințe expuse la valori ale Lzsn

Estimarea numărului de locuințe expuse la valori ale Lnoaptc

Estimarea numărului de clădiri speciale expuse la valori ale Lzsn Estimarea numărului dc clădiri speciale expuse la valori ale Lnoaptc

Tabelele privind expunerea persoanelor și a locuințelor la diferitele intervale ale indicatorilor Lzsn și Ln constituie Anexa 2 a prezentului raport.

Tabel 1. Expunerea persoanelor și locuințelor la diferite valori ale indicatorilor Lzsn și Lnj Aglomerarea Arad

Număr de locuitori expuși la valori ale Lzsn [sute]

| Sursa ds zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

trafic rutier, drumuri

150

87

38

16

0

trafic feroviar (tramvai)

3

0

0

0

0

| Industrie

0

0

0

0

0

Aglomerarea Arad

Număr de locuitori expuși la valori ale Lnoapte [sule]

Sursa de zgomot

45-49 I

50-54

55-59

60-64 I

65-69

>70

trafic rutier, drumuri

178 | ~

144

60

28 i

8

0

trafic feroviar (tramvai)

0

0

0

0 I

0

0

Industrie

0 I

0

0

0 I

0

0

Aglomerarea Arad

Număr de locuința expuse la valori ale Lzsn

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69i      70-74

>75

trafic rutier, drumuri

5491

3166

1449 |       604

3

trafic feroviar (tramvai)

0

0

0          0

0

Industrie

0

0

01           0

0

Aglomerarea Arad

Număr de locuințe expuse la valori ale Lnoapte

Sursa da zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

55-69

>70

trafic rutier, drumuri

5957

5019

2240

1054

305

0

trafic feroviar (tramvai)

0

0

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

0

S ENVII . CONSi

S.H.1

20

RAPORT privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru flecare hartă strategică de zgomot

 • 1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori

Localizare:

Municipiul Arad, reședința județului Arad este amplasai în partea de vest a României, de-a lungul paralelei de 46° 10* 36" latitudine nordica și pe meridianul de 21° 18' 04" longitudine estică.

Printre localitățile de care este înconjurat orașul Arad enumerăm: Șofronca, Zimandu Nou, Horia, Vladimirescu, Fântânele, Zadareni, Scderhat.

Orașul Arad este accesibil prin rețeaua de trafic rutier, feroviar și aerian, care asigură legăturile pe plan local și internațional.

Relief:

Orașul Arad este situat pe râul Mureș ,1a n altitudine de 107 metri, in zona de Vest a tarii, în Câmpia Aradului, parte a Câmpiei de Vest.

Clima:

Municipiul Arad dispune de un climat contincntal-moderat, influențat de aerul umed din vest și cu o frecvență ridicată a zilelor cu precipitații.

Suprafața:

Municipiul Arad ocupă o suprafață suprafață de 4.618 hectare.

Populația:

Orașul Arad are o populație de aproximativ 179230 do locuitori, repartizați pe 74960 locuințe.

Aspecte educaționale, culturale, istorice:

Orașul Arad este capitala administrativă a județului Arad. Prima atestare documentara a zonei Aradului a avut loc în anul 1028, iar intre anii 1078 - 1081 are loc cea dintâi mcționarc a localității.

Aradul constituie pentru vestul României un centru industrial, istoric și cultural important Clădirile istorice reprezentative ale orașului poartă emblema diferitelor stiluri arhitecturale

constituindu-sc în adevărate opere de artă. Dintre acestea, putem enumera:

o <z>

.1


.. COW ta 5 w

Cetatea Aradului, unul din cele mai importante monumente istorice existente, ridicată în a doua jumătate a secolului al XVII -lea. Planul cetății Aradului a fost aprobat de împărăteasa Mana Thercsa și de fiul ei losif al II-lca

Palatul Administrativ, construit între anii 1872-1874 în stil renascentist

Teatrul Clasic ”Ioan Slavici”, construit în stil neoclasic

Palatul Neuman, construit in anul 1891 în stil eclectic

Palatul de Justiție, construit în anul 1892 în stil eclectic

Palatul Cenad, construit în anul 1894 înlr-o combinație de stiluri eclectic și neoclasic

Palatul Băncii Naționale, construit în anul 1906 în stil neoclasic

Palatul Administrației Financiare, construit la sfârșitul secolului al XlX-lea

Palatul Bohuș construit în anul 1910 în stil secesiune, Palatul Kohn, construit în anul 1906 în stil secesiune

Palatul Szantay, construit în anul 1911 în stil secesiune

Palatul Cultural, construit în anul 1913, este o operă arhitecturală cuprinzând clemente de neoclasic, gotic, renascentist și corintic

Casa cu Ghiulele, construită în 1800, stă mărturie a luptelor care s-au dat în Arad în anii 1848-1849.

Casa cu Lacăt, construită în anul 1815.

Teatrul Vechi (Hirschl), primul teatru dc piatră din țară

Cazinoul Arădean, construit în 1872, clădire eclectică în formă pătrată, cuprinde elemente dc neoclasic și neobaroc.

Turnul dc apă, construit în anul 1896 în stil donjon medieval

Modernizarea și importanța orașului Arad este influențată de apropierea față de granița cu Ungaria prin cea din urmă fiind posibilă legătura cu orașe europene precum Budapesta, Viena sau Praga.

Surse de zgomot:

Trafic rutier

Orașul Arad este situat pe drumul european E68 (DN7) care intersectează autostrada Al și asigură legătura cu Ungaria în vest și cu centrul țârii până la Brașov.

Rețeaua stradală a Aradului are o lungime de 370 km.

Transportul rutier local în municipiul Arad este asigurat prin traseele interioare dc autobuz.

Trafic feroviar (tramvai)

Transportul in municipiul Arad este asigurat si prin rețeaua de tramvaie a Companiei de Transport Public Arad SA,

Rețeaua de tramvaie a Aradului arc o lungime de 67 de km.

Industrie

Din punct de vedere economic municipiul Arad este unul dintre punctele de referință pentru industria județului Arad și pentru partea de vest a țării.

Lista amplasamentelor IED IPPC:

SC CET ARAD SA, Str. Vânători, nr, 80, Arad

SC CET Hidrocarburi SA, B-duI luliu Maniu, nr. 65-71, Arad

SC ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL, Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43, Arad

SC TAKATA ROMANIA SRL, Str. Zona Industrială Vest, Str.III, nr. 9, Arad

FCC ENV1RONMENT ROMANIA SRL (ASA Arad Servicii Ecologice SRL), Zona CET-

Șoseaua Centură Nord, FN, Arad

Sursa informațiUor:

htlps://ro. wildpcdia.org/wiki/Arad

http://www.primariaarad.ro

http://www.anpm.ro

 • 2. Autoritatea responsabilă

Primăria Municipiului Arad este autoritatea administrației publice locale responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului ți elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru aglomerarea Arad, aflată în administrarea sa, conform prevederilor HG 321/2005, art 4 alin. 1.

Menționăm că datele utilizate în raportul de fată, utilizate și în raportul privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot răspund cerințelor menționate în art. 7, alin. 1, art. 8, alin. 1 - L(zsn) și L(noapte), anexei nr. 2, pct. 1 și 2, anexei nr. 8, tabelul nr. 1 din HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016), OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea harților strategice de zgomot și OM nr. 678 din 30.06.2006.

Datele de intrare și prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult SRL, iar hărțile de zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S C. Enviro Consult SRL.

 • 3. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta evaluarea rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot în vederea implementării Directivei Europene de realizare a hărților de zgomot și a hărților strategice de zgomot conform HG 321/2005 republicată și a dalelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa acestora pentru:

Trafic rutier;

Trafic feroviar (tramvai)

Zgomot industrial.

Conținutul raportului respectă cerințele din OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea harților strategice de zgomot și OM MMGA nr 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor.

 • 4. Metoda măsurării și descrierea acesteia

Detalii în Raportul privind datele utilizate in procesul de cartare a zgomotului in vederea realizării hărților strategice de zgomot si corespund cerințelor OM MMGA nr 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor.

 • 5. Suprafața inclusă în cartarea strategica de zgomot pentru drumuri, căi ferate, aeroporturi din afara limitei administrative a aglomerării

Drumurile care ies din limita administrativă sau se află în imediata sa apropiere au fost luate în considerare ca surse de zgomot.

Nu sc găsesc în interiorul aglomerării contururi de 55 dB(A) pentru indicatorul Lan sau 50 dB(A) pentru indicatorul Lnoipu de la sursele de zgomot de tip industrial aflate în afara limitei administrative.

 • 6. Instrumentele utilizate

instrumentele utilizate se află descrise în Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot și corespund cerințelor OM MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor.

 • 7. Date obținute în urma realizării hărților strategice de zgomot

în cele ce urmează se va face o prezentare a datelor evidențiate de flecare hartă de zgomot prezentată odată cu raportul, pentru: trafic rutier Lun și Ln, trafic feroviar (tramvai) Uu și Ln și zone industriale Lui și Ln.

Vom analiza datele din hărțile de zgomot specifice in funcție de normele de zgomot stabilite legal prin nr. 944/2016 ce modifică HG 321/2005.

Valori limită și valori țintă de atins pentru 2012.

în conformitate cu OM MMDD nr. 152/13.02.2008 valorile maxim permise pentru indicatorii Lzsn și Lnoapte sunt prezentate în tabelul 1.

Tabel 1. Valori maxim permise pentru indicatorii Lzsn și Lnoapte

L_ —iWA)

Cm - «(Al

Qcfcăn» 1

Cotonrw 2

C£Iqsu4

Cokxnld

CCiOMXB

Surse da zgomot

■fkrtadentms pentru vaionte maxime permise pentru anul 2012

Valori maxime permise

Surse de zgcxr.ot

prea Ba atins pentru valon le maxime perrrise pentru and 2012

xteâcn maxima pornise

StrBri. drumuri șt •utastrâa

«5

70

Solzi. drumuri șl autoStâzi

50

60

CâHeraJe

85

70

Cflife rute

50

60

Aeroportul

85

70

Aeroporturi

50

60

Zona industriale

60

85

Zona Industriale

50

55

Porturi laoriCM de transport fenwia.'și rutier din Interiorul portului)

65

70

Porturi (activitâți da transport fam vraf și rullerdn interiorul portuhii)

50

60

Porturi (adMtSȘ industriale rbn IniertorU portului)

60

65

Porturi tacthttsțl rrrlirărtalaptn htarlorul porlukil)

50

55

Expunerea populației și a clădirilor cu caracter special la zgomotul provocat de traficul rutier in regim Lub și Ln«p<«

Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că există persoane expuse la un nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv expuse la un nivel de pește 60 dB Pentru indicatorul Lnoapte.

De asemenea din analiza rezultatelor obținute se observa ca nu există clădiri cu caracter special expuse la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn și respectiv expuse la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.

Expunerea populației și a clădirilor cu caracter special Ia zgomotul provocat de traficul feroviar (tramvai) în regim Lua și Lnoapte

Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că nu există persoane expuse la un nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv expuse la un nivel de peste 60 dB pgntru indicatorul Lnoapțe.

De asemenea din analiza rezultatelor obținute se observa ca nu există clădiri cu caracter special expuse la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn și respectiv expuse la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.

Expunerea populației și a clădirilor cu caracter special la zgomotul provocat de industrie în regim Lam și Lnoapte

Din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că nu există persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 65 dB pentru indicatorul Lz$n jpșpectiv 55 dB pentru indicatorul Lnoapte.

De asemenea, nu există clădiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale de 65 dB pentru Lzsn, respectiv 55 dB pentru Lnoapte.

Anexe

Prezentul raport conține anexate următoarele documente:

Anexa 1: Datele de intrare (Harta de bază)

Anexa 2: Tabel expunere persoane și locuințe (xls.) (electronic)

ANEXEAnexa 2: Tabel expunere persoane și locuințe


CQ^


Aglomerarea Arad

Număr de locuitori expuși la valori ale Lzsn [sute]

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

trafic rutier, drumuri

160

87

38

16

0

trafic feroviar (tramvai)

3

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

Aglomerarea Arad

Număr de locuitori expuși la valori ale Lnoapte [sute]

Sursa de zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

trafic rutier, drumuri

178

144

60

28

8

0

trafic feroviar (tramvai)

0

0

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

0

Aglomerarea Arad

Număr de locuințe expuse la valori ale Lzsn

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

trafic rutier, drumuri

5491

3166

1449

604

3

trafic feroviar (tramvai)

0

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

Aglomerarea Arad

Număr de locuințe expuse la valori ale Lnoapte

Sursa de zgomot

4S49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

trafic rutier, drumuri

5957

5019

2240

1054

305

0

trafic feroviar (tramvai)

0

0

0

0

0

0

Industrie

0

0

0

0

0

0

£ ENVm .CONSy 7

SJR.U-i

Areas of polygon classes of immission levels

Level Night


50.0 dB(A)


55.0 dB(A)


60.0 dB(A)


65 0 dB(A)


70.0 dB(A)


70.0 dB(A)Perioada


noapte


înălțime calcul:


Grila calcul: 10 m


Ed.1


06.06.2018


M 1: 24529


Harta de zgomot


Trafic Rutier


Primăria Arad


Enviro Consult


office@envi.ro


Zgomotul e muzica pentru noi!


Areas of polygon classes of immission levels

Level LDEN


55.0 dB(A)


60.0 dB(A)


65.0 dB(A)


70.0 dB(A)


75.0 dB(A)


75.0 dB(A)Perioada


noapte


înălțime calcul:


Grila calcul: 10 m


Ed.1


06.06.2018


M 1: 24529


Harta de zgomot


Trafic Rutier


Primăria Arad


Enviro Consult


office@envi.ro


Zgomotul e muzica pentru noi!


Areas of polygon classes of immission levels

Level Night


50.0 dB(A)


55 O dB(A)


60.0 dB(A)


65 O dB(A)


70.0 dB(A)


70 O dB(A)<ț A


Perioada

noapte înălțime calcul: 4 m

Grila calcul: 10 m

A

Ed.1 arindn 06.06.2018 M 1: 24529

Harta de zgomot industrie

Primăria Arad


Enviro Consult


office@envi.ro


Zgomotul e muzica pentru noi!


Areas of polygon classes of immission levels

Level LDEN55.0 dB(A)

60 O dB(A)

65.0 dB(A)

70 O dB(A)

75.0 dB(A)

75 0 dB(A)Perioada

Lzsn

înălțime calcul: 4 m

Grila calcul 10 m

Ed.1 arindzsn 06.06.2018 M 1 24529


Harta de zgomot industrie

Primăria Arad


Enviro Consult office@envi.ro


Zgomotul e muzica pentru noi!