Hotărârea nr. 64/2020

Hotarirea Nr.64 din 19-02-2020 cu privire la repartizarea a două locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 64 din 19 februarie 2020 cu privire la repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 7871/05.02.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 7875/05.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin.(5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 15 alin. (1), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10) din Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 86/2019 cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la data de 31.12.2018,

Având în vedere Procesul verbal nr. 7836/03.02.2020, întocmit în urma întrunirii Comisiei de analiză a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, Comisie numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 254/2016,

Luând în consoderare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. q), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Fond Locativ

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Cod PMA -S4-02


Anexă la Hotărârea nr. 64/19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Modul de repartizare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Nr. crt.

Adresă

Nr. camere

Nume solicitant

1.

Str. Voinicilor, bl. 3AB, sc. B, ap. 18

1

Zenri Andreea Roxana

2.

Str. Voinicilor, bl. 1A, ap. 17

1

Dagău Mircea

ROMÂNIA

PROIECT


AVIZAT:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 47/06.02.2020

H O T Ă R Â R E A nr.

din

cu privire la repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 7871/05.02.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 7875/05.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin.(5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 15 alin. (1), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10) din Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 86/2019 cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la data de 31.12.2018,

Având în vedere Procesul verbal nr. 7836/03.02.2020, întocmit în urma întrunirii Comisiei de analiză a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, Comisie numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 254/2016,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. q), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETAR,

Cod: PMA- S4-01

Anexă la Hotărârea nr./

a Consiliului Local al Municipiului Arad

Modul de repartizare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Nr. crt.

Adresă

Nr. camere

Nume solicitant

1.

Str. Voinicilor, bl. 3AB, sc. B, ap. 18

1

Zenri Andreea Roxana

2.

Str. Voinicilor, bl. 1A, ap. 17

1

Dagău Mircea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

REFERAT DE APROBARE

Nr. 7871/05.02.2020

Având în vedere faptul că:

În Municipiul Arad sunt libere două locuințe cu o cameră construite prin ANL;

Există listă de priorități a persoanelor care au acces la o locuință construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 86/28.02.2019;

S-a făcut corespondență cu șaizeci și doi de solicitanți de locuințe construite prin ANL, aflați pe lista de prioritate, însă o parte dintre ei nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute de lege referitoare la vârstă, sau au dobândit în proprietate locuință, ori nu au prezentat actele solicitate prin adrese (declarație notarială cu privire la nedeținerea în proprietate a unei locuințe după 01.01.1990; adeverință de la locul de muncă; acte doveditoare în cazul în care s-au produs modificări în situația locativă și/sau familială, care vor folosi la evaluarea corectă a situației actuale, nemodificând punctajul),

Consider oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea repartizării acestor locuințe.

PRIMAR, Călin Bibarț

Primăria Municipiului Arad Direcția Patrimoniu Nr. 7875/05.02.2020

R A P O R T al Serviciului Fond Locativ

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 7871/05.02.2020, a Primarului Municipiului Arad, Călin Bibarț.

Obiect: propunerea de aprobare a repartizării locuințelor ANL libere la această dată

Considerații de ordin general:

La această dată, în urma renunțării chiriașilor la beneficiul contractului de închiriere, s-au eliberat două locuințe cu o cameră construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Prin Hotărârea nr. 86/28.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, s-a aprobat lista și ordinea de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, listă rezultată în urma analizării cererilor înregistrate până la data de 31.12.2018.

Potrivit prevederilor art. 15 alin.(6) din Hotărârea nr. 962/27.09.2001 și ale Legii 114/1996 republicată, repartizarea locuințelor se face prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate, urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul aceștia și evitându-se repartizarea unor spații excedentare.

În ședința Comisiei de analiză a dosarelor și repartizare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, din data de 03.02.2020, s-a propus repartizarea locuințelor libere. S-a făcut corespondență cu șaizeci și doi de solicitanți de locuințe construite prin ANL, aflați pe lista de prioritate aprobată prin Hotărârea nr. 86 din 28.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, însă o parte dintre ei nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute de lege referitoare la vârstă, sau au dobândit în proprietate locuință, ori nu au prezentat actele solicitate prin adrese (declarație notarială cu privire la nedeținerea în proprietate a unei locuințe după 01.01.1990; adeverință de la locul de muncă; acte doveditoare în cazul în care s-au produs modificări în situația locativă și/sau familială, care vor folosi la evaluarea corectă a situației actuale, nemodificând punctajul). Pentru acest motiv s-a trecut la analizarea situației următoarelor familii de pe lista de priorități.

Având în vedere aceste aspecte,

PROPUNEM:

Repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, libere la această dată, după cum urmează:

Nr. crt.

Adresă

Nr. camere

Nume solicitant

1.

Str. Voinicilor, bl. 3AB, sc. B, ap.

18

1

Zenri Andreea Roxana

2.

Str. Voinicilor, bl. 1A, ap. 17

1

Dagău Mircea

Director Executiv,                               Șef Serviciu,

C. J. Ștefan Szuchanszki                           C.J. Raluca Staniș

Consilier, Monica Gârzi