Hotărârea nr. 63/2020

Hotarirea Nr.63 din 19-02-2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul constructie Cresă UTA, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 63 din 19 februarie 2020 privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul - construcție ”Creșă UTA”, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 84.243/21.11.2019,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 90.333/M1/21.11.2019 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de solicitările Serviciului Dezvoltare Imobile, cu nr. ad. 84.243/08.11.2019 și nr. ad. 84.243/19.11.2019,

Având în vedere extrasul de carte funciară nr. 304254 Arad, nr. cad. 14540,

Văzând Contractul de Vânzare - Cumpărare, autentificat de Societatea Profesională Notarială Morariu cu numărul 3.817/16.10.2019,

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 461/2019 și nr. 322/2016,

Ținând cont de Factura fiscală serie/nr. UTA EXP 30020/16.10.2019, emisă de Societatea Comercială UTA S.A în valoare de 113.047,62 lei,

În baza Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 2761/30.08.2019 privind constituirea comisiilor de inventariere a elementelor de active și de pasiv ale Municipiului Arad pentru perioada care se realizează inventarierea 02.09.-31.12.2019 - Comisia nr. 4,

Ținând cont de Notificarea societății comerciale UTA S.A. înregistrată la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, cu nr. 14.657/19.11.2019,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) art. 357 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului construcție - ”Creșa UTA”, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C, identificat în Cartea Funciară nr. 304254, nr. cad. 14540 și se actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad cu acest imobil, la o valoare de inventar de 113.047,62 lei.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr. 549/22.11.2019


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2019

privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul - construcție ”Creșă UTA”, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 84.243/21.11.2019,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 90.333/M1/21.11.2019 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de solicitările Serviciului Dezvoltare Imobile, cu nr. ad. 84.243/08.11.2019 și nr. ad. 84.243/19.11.2019,

Având în vedere extrasul de carte funciară nr. 304254 Arad, nr. cad. 14540,

Văzând Contractul de Vânzare - Cumpărare, autentificat de Societatea Profesională Notarială Morariu cu numărul 3.817/16.10.2019,

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 461/2019 și nr. 322/2016,

Ținând cont de Factura fiscală serie/nr. UTA EXP 30020/16.10.2019, emisă de Societatea Comercială UTA S.A în valoare de 113.047,62 lei,

În baza Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 2761/30.08.2019 privind constituirea comisiilor de inventariere a elementelor de active și de pasiv ale Municipiului Arad pentru perioada care se realizează inventarierea 02.09.-31.12.2019 - Comisia nr. 4,

Ținând cont de Notificarea societății comerciale UTA S.A. înregistrată la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, cu nr. 14.657/19.11.2019.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. alin. (1), alin (3) lit. g) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) art. 357 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului construcție - ”Creșa UTA”, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C, identificat în Cartea Funciară nr. 304254, nr. cad. 14540 și se actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad cu acest imobil, la o valoare de inventar de 113.047,62 lei.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GENERAL

SECRETAR


Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact D.R.M.

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 84.243/21.11.2019

REFERA T DE APROBARE

,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 322/05.10.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 461/11.09.2019, prin care s-a aprobat achiziționarea imobilului construcție - Creșă UTA, înscrisă în CF nr. 304254 Arad, nr. cad. 14540, imobil situat în municipiul Arad, str. Poetului nr. 1C și faptul că lucrările de amenajare a parcării aflate în imediata vecinătate a Stadionului de Fotbal UTA ”Francisc Neumann”, fac parte dintr-un proiect de utilitate publică, necesitatea măririi numărului locurilor de parcare aferente stadionului precum și asigurarea unei căi de acces în caz de incendiu.

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului construcție - creșa UTA, identificat în Cartea Funciară nr. 304254, nr. cad. 14540 și actualizarea inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad, cu valoarea de inventar de 113.047,62 lei.

P R I M A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 90.333/M1/21.11.2019

RAPORT

privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul - construcție ”Creșă UTA” situat în Arad, str. Poetului nr. 1C

Având în vedere:

  • •  adresele ad. 84.243/08.11.2019 și ad. 84.243/19.11.2019, Direcția Dezvoltare și Întreținere - Serviciul Dezvoltare Imobile a solicitat introducerea în inventarul proprietății private a Municipiului Arad a clădirii denumită generic ” creșă -UTA”, înscrisă în CF nr. 304254 Arad, nr. cad. 14540, situată în Arad, str. Poetului nr. 1C, cu o valoare de 113.047,62 lei;

  • •  contractul de Vânzare - Cumpărare, autentificat de Societatea Profesională Notarială Morariu cu numărul 3817/16.10.2019, privind construcția -”Creșă UTA”

  • •  factura nr. UTA EXP 30020 în cuantum de 113.047,62 lei emisă de S.C. UTA S.A.

  • •  notificarea societății comerciale UTA S.A. înregistrată la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, cu nr. 14.657 din 19.11.2019, privind opțiunea de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. f din legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Propunem adoptarea unui proiect de hotărâre de privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad cu imobilul construcție - ”Creșa UTA”, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C, identificat în Cartea Funciară nr. 304254, nr. cad. 14540 și actualizarea inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad, cu acest imobil, la valoarea de inventar de 113.047,62 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Ec. Linda Ocenic


Cj. Ștefan Szuchanszki

Avizat

Serviciul Juridic, Contencios