Hotărârea nr. 62/2020

Hotarirea Nr.62 din 19-02-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentelor nr. 10 şi 11, situate în Arad, B-dul Revolutiei nr. 90 sc. A

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 62 din 19 februarie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 10 și 11, situate în Arad, B-dul Revoluției nr. 90 sc. A

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6465/04.02.2020,

Analizând rapoartele de specialitate ale Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrate cu nr. 7982/M1/04.02.2020 și nr. 12496/M1/19.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 6465/2020, de adresele nr. 48 și 49/29.01.2020 ale Direcției Județene pentru Cultură Arad și de extrasele de CF nr. 300757-C1-U14 Arad și nr. 300757-C1-U15 Arad,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr.10 înscris în CF nr. 300757-C1-U14 Arad, cu nr. top. 890/X, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr. 90, sc.A, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00553 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 40.000 euro, în suprafață construită de 107 mp, compus din 2 camere, bucătărie, pasaj, boxă, cu teren aferent în cotă de 88/2916 mp proprietate personală.

Art. 2. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr.11 înscris în CF nr. 300757-C1-U15 Arad, cu nr. top. 890/XI, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției nr. 90 sc.A, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00553 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 20.000 euro, în suprafață construită de 44 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, boxă, cu teren aferent în cotă de 32/2916 mp proprietate personală.

Art. 3. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 19.02.2019

ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 46/04.02.2020


Avizat SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 10 și 11, situate în Arad, B-dul Revoluției nr. 90 sc. A

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6465/04.02.2020,

Analizând rapoartele de specialitate ale Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrate cu nr. 7982/M1/04.02.2020 și nr. 12496/M1/19.02.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 6465/2020, de adresele nr. 48 și 49/29.01.2020 ale Direcției Județene pentru Cultură Arad și de extrasele de CF nr. 300757-C1-U14 Arad și nr. 300757-C1-U15 Arad,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr.10 înscris în CF nr. 300757-C1-U14 Arad, cu nr. top. 890/X, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr. 90, sc.A, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00553 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 40.000 euro, în suprafață construită de 107 mp, compus din 2 camere, bucătărie, pasaj, boxă, cu teren aferent în cotă de 88/2916 mp proprietate personală.

Art. 2. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr.11 înscris în CF nr. 300757-C1-U15 Arad, cu nr. top. 890/XI, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției nr. 90 sc.A, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00553 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 20.000 euro, în suprafață construită de 44 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, boxă, cu teren aferent în cotă de 32/2916 mp proprietate personală.

Art. 3 Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           S E C R E T A R

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact M.F.

PRIMĂRA MUNICIPIULUI ARAD

Nr.6465/04.02.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea domnnilor Boc loan și Boc Ana Elisabeta, în calitate de proprietari, de exprimare a opțiunii Consiliului Local privind dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr. 10, înscris în CF nr. 300757-C1-U14 Arad, cu nr.top.890/X, în suprafață construită de 107 mp, ofertat spre vânzare la prețul de 40.000 euro, respectiv apartamentul nr. 11, înscris în CF nr. 300757-C1-U15 Arad cu nr.top.890/XI, în suprafață construită de 44 mp, ofertat spre vânzare la prețul de 20.000 euro, apartamente situate în Arad, B-dul Revoluției nr.90, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00553 -„Casă”;

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea acestui imobil.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 7982/M1/04.02.2020

RAPORT referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea apartamentelor nr.10 și 11 situate în Arad, B-dul Revoluției, nr.90, sc.A

Prin adresa nr.6465/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, domnii Boc loan și Boc Ana-Elisabeta, în calitate de proprietari, solicită exprimarea opțiunii Consiliului Local cu privire la dreptul de preemțiune pentru următoarele imobile:

  • •  apartamentul nr. 10, înscris în CF nr. 300757-C1-U14 Arad, cu nr. top. 890/X, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr.90, sc.A, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00553 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 40.000 euro, în suprafață construită de 107 mp, compus din 2 camere, bucătărie, pasaj, boxă, cu teren aferent în cotă de 88/2916 mp proprietate personală.

  • •  apartamentul nr. 11, înscris în CF nr. 300757-C1-U15 Arad, cu nr. top. 890/XI, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr.90, sc.A, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00553 - „Casă”, ofertat spre vânzare la prețul de 20.000 euro, în suprafață construită de 44 mp, compus din 1 cameră, bucătărie, boxă, cu teren aferent în cotî de 32/2916 mp este proprietate personală.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 8, din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 -Republicată - privind protejarea monumentelor istorice, în cazul în care Ministerul Culturii și Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea acestuia, acest drept se transferă autorităților publice locale.

Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Arad, prin adresele nr.48/29.01.2020, respectiv nr. 49/29.01.2020, a comunicat că nu își va exercita dreptul de preemțiune astfel că acest drept s-a transferat administrației publice locale pentru imobilul precizat mai sus.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea imobilului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF SERVICIU,

Ec. Linda Ocenic

Avizat juridic,

Cj. Lăcrimioara Mihale